(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 24 فروردین 1392 - شماره 20463

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
موقعيت ايران و تركيه در تحولات (يادداشت روز)
باغ بهشت (به جاي گفت و شنود)
عضو فقهاي شوراي نگهبان :
بوي انحراف بيايد رد صلاحيت مي كنيم
باقري:رفع كامل تحريم ها
بايد هدف اصلي گفت و گوهاي ايران و 1+5 باشد
فعالان سياسي تشريح كردند
ويژگي هاي رجل سياسي براي ورود به عرصه انتخابات
طي بيانيه اي صورت گرفت
اعلام موضع رسمي چين درباره نتيجه مذاكرات آلماتي 2
كيهان و خوانندگان
سوءاستفاده اجباري از كارمندان به عنوان سياهي لشكر انتخاباتي(خبر ويژه)
استعفاي مدير عامل رايتل در اعتراض به حلقه انحرافي(خبر ويژه)
لوموند: ايستادگي رهبر ايران به كابوس غرب تبديل شده است (خبر ويژه)
ترور شخصيت توسط تروريست هاي اجاره اي(خبر ويژه)
گاردين: ياغي آمريكاست نه ايران كه تأييد 120 كشور را با خود دارد(خبر ويژه)


موقعيت ايران و تركيه در تحولات (يادداشت روز)

اسلام گرايي «حزب عدالت و توسعه» در تركيه، مدت هاست كه در كانون تجزيه و تحليل محافل سياسي قرار دارد و درباره ريشه ها، هويت و افق آن مباحث گوناگون و گمانه زني هاي متضادي مطرح شده است. گمانه زني ها تا آنجا از يكديگر فاصله دارند كه گروهي اسلام گرايي تركيه را يك جريان كاملا اصيل و ديني مي خوانند و گروهي ديگر آن را محصول دستگاه هاي اطلاعاتي سياسي غرب به منظور مهار اسلام گرايي در جهان اسلام به حساب مي آورند. با توجه به تحولات بزرگي كه طي 3-2 سال اخير در بخش وسيعي از جهان اسلام روي داده و حكومت هايي را ساقط يا در آستانه سقوط قرار داده و حكومت هاي بالنسبه جديدي را جايگزين نموده، تجزيه و تحليل مدل اسلام گرايي حزب عدالت و توسعه اهميت بيشتري پيدا كرده است.
حزب عدالت و توسعه ( AKP) كه در سال 1381 روي كار آمده است، بدون شك محصول رشد و فرهمند شدن تفكر اسلام گرايي در تركيه است. حزب عدالت و توسعه اگرچه هيچگاه از تاسيس حكومت ديني سخن نگفته و در طول نزديك به 12 سال حكومت خود هيچ اقدامي در جهت اسلامي كردن قانون و يا قوه مجريه انجام نداده اما از آنجا كه با اعمال محدوديت عليه نمادها و جلوه هاي مذهبي از جمله حجاب مخالفت كرده و نسبت به آن دسته از رخدادهاي خارجي كه ظواهر و نمادهاي ديني را نشانه مي روند، موضع گيري مي نمايد و با گروه هاي اسلامي در داخل و خارج روابط دارد، «اسلام گرا» خوانده شده است. اين خوانش عمدتا در نسبت سنجي با حكومت ها در ساير مناطق اسلامي كه اساسا هيچ كاري به دين ندارند، صورت گرفته است. اسلام گرايي اردوغان و حزب او هيچ نسبت روشني با خود اسلام ندارد تا بتوان مباني حكومتي و يا دستاوردهاي خوب يا بد او را به حساب اسلام يا نوع خاصي از تفكر اسلامي گذاشت. به عنوان مثال حزب عدالت و توسعه در بحث اقتصاد هيچ كاري به نگرش اسلام و الزامات فقهي آن ندارد. اين نوع از اسلام گرايي يا اسلام را فاقد قواعد و قوانين قابل اجرا براي «امروز» مي داند و يا اين كه پياده كردن آن را از توان خود خارج مي داند. كما اينكه در عرصه امنيت، فرهنگ، اجتماع و سياست خارجي هم اينگونه است. تركيه البته در دوره حزب عدالت و توسعه، ثبات قابل قبولي پيدا كرده و عمر دولت در اين كشور بعد از سال ها كه دولت ها عمري بين 6 ماه تا 2 سال داشته اند به حدود 12 سال رسيده و اين براي تركيه و منطقه متلاطمي كه در آن قرار دارد، مغتنم شمرده شده است. دقيقا از همين منظر روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه از نظر جمهوري اسلامي ايران يك فرصت نسبتا خوب تلقي و جمعبندي شده و هنوز هم يك فرصت به حساب مي آيد. روابط ايران و تركيه در دهه اخير از توازن و رشد مناسب برخوردار بوده و عملكرد تركيه در اين دوره از اكثر كشورهاي اسلامي مناسب تر بوده است. اگر حزب عدالت و توسعه في الواقع هم دنبال اسلام و شريعت اسلامي بود بطور قطع موفقيت بسيار بيشتري داشت و مي توانست استحكام و دوام بيشتر داشته باشد همانگونه كه -به گواهي منابع مستقل- پيشرفت هاي ايران طي دو دهه گذشته در اكثر موارد از تركيه بيشتر است و حال آنكه تركيه در يك بستر همگرا با عرصه بين المللي و منطقه اي حركت مي كرده و ايران در وضعيت واگرا با دولت هاي محور در غرب بوده است.
تا پيش از تحولات اخير منطقه، بدبيني ها و خوش بيني هاي بيشتري نسبت به حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان وجود داشت، غربي ها عمدتاً طرف بدبين و اسلام گراها طرف خوش بين بودند، جمع بندي كه پيش از اين غربي ها و از جمله مؤسسه هودسون وابسته به دولت آمريكا- و يكي از مهمترين اتاق فكرهاي آن- روي اين انگاره تأكيد مي كردند، اين بود كه «در پشت مواضع ميانه رو اسلامي حزب عدالت و توسعه يك دستور كار ديني راديكال پنهان شده است و اين مي تواند تقابل مسلمانان با غرب را شدت بيشتري ببخشد» جمع بندي اسلام گراها و از جمله مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس از اسلام گرايي اردوغان اين بود كه: «به موازات برخورداري فلسطين و جهان اسلام از يك قدرت بزرگ شيعي (ايران)، اينك يك قدرت بزرگ سني (تركيه) نيز به ميدان آمده تا كفه ترازو را به نفع مقاومت اسلامي سنگين نمايد» اما تحولات منطقه عربي هر دوي اين انگاره هاي بدبينانه و خوشبينانه را كنار زد و واقع گرايي را جايگزين آن نمود. ظرفيت تركيه در جريان خيزش بزرگ بيداري اسلامي به هيچ وجه در خدمت جهان اسلام و مقاومت اسلامي قرار نگرفت. اردوغان مانند كسي كه از قبل از حوادث، برگه اي دريافت كرده باشد، خود را با روند غربي- عربي همراه كرد. هواپيماهاي جنگي تركيه به بهانه اينكه تركيه بخشي از ساختار ناتو است، در اختيار غرب كه جهان اسلام آن را دشمن خود مي داند، قرار گرفت. ظرفيت سياسي تركيه براي عدم تغيير واقعي در مصر، تونس و ليبي پاي كار آمد و تركيه به پاي ثابت تخريب مهمترين دژ ضد اسرائيلي جهان عرب- يعني سوريه- تبديل گرديد. با نگاهي واقع بينانه بايد بگوئيم از نظر حزب عدالت و توسعه و دولت برآمده از آن، اسلام گرايي در منطقه اي كه تركيه در آن زندگي مي كند يك واقعيت بزرگ است و در عين حال يك فرصت هم به حساب مي آيد. بزرگ بودن واقعيت اسلام گرايي مانع آن مي شود كه حزب مزبور خود را از آن جدا كند در عين حال از آنجا كه براي غرب و همگرايان منطقه اي آن يك «تهديد بزرگ» هم تلقي مي شود و از اين رو اولويت اول امنيتي آنان را شكل داده و فعال مي كند، تركيه ابزار امنيتي خود را براي دريافت سهم وارد ميدان مي نمايد. در واقع عملگرايي از نوع حزبي كه بطور ريشه اي در صدد اسلامي كردن قوانين و دولت نيست، اقتضا مي كند كه خود را با غرب و متحدين منطقه اي آن هماهنگ نمايد. اما البته اينكه غرب با اين وجود به اردوغان و حزب او اعتماد دارد يا نه، بحث ديگري است و بعيد به نظر مي رسد كه آمريكا، فرانسه، عربستان و... با برجسته شدن نقش تركيه در منطقه موافق باشند.
تركيه اردوغان گمان مي كرد كه مي تواند با ايفاي نقش «پل بين المللي» بين اسلام و غرب هم حمايت مسلمانان و هم حمايت غرب را بدست آورده و به قدرت اول در جهان اسلام و منطقه تبديل شود از اين رو تركيه در دوره اردوغان در تحولات مختلف بين المللي پا به پاي غرب پيش رفت و تغييري در نگاه سنتي ترك ها مبني بر پيوستن به اتحاديه اروپا نداد و در همان حال با طرح شعار «بدون مشكل با كشورهاي ديگر» رفع اختلافات تركيه با كشورهاي همسايه را دنبال مي كرد. اما اگر نگاهي به وضع فعلي تركيه بياندازيم در مي يابيم كه هيچكدام از اين دو به جايي نرسيدند. از يك سو تركيه هنوز به عضويت اتحاديه اروپا درنيامده و از سوي ديگر اختلافات آن با همسايگانش نه تنها حل نشده بلكه شدت يافته و بعضاً به سمت بحران پيش رفته است. روابط با سوريه و عراق - تنها دو كشور عرب همسايه تركيه- كه تا پيش از اين عادي بوده و تركيه مهمترين طرف تجاري اين دو كشور بوده است، امروز در وضعيت جنگي قرار دارد، حمايت دولت اردوغان از معارضه مسلح سوري و حمايت از تروريست هاي عراق، بحران را بر مرزهاي جنوبي تركيه مستولي كرده است و اين در حالي است كه روابط تركيه و ايران هم طي دو سال اخير رو به نزول و سايش گذاشته است. كما اينكه هيچ بهبودي در روابط غيردوستانه ميان تركيه با يونان، قبرس، ارمنستان و... به وجود نيامده است. اين وضع و نتايج سياست خارجي دولت اردوغان است.
تحولات سوريه اثر زيادي بر حزب عدالت و توسعه و «تركيه اردوغان» برجاي گذاشت. اردوغان در سر دوراهي ادامه رابطه حسنه سياسي و اقتصادي با «سوريه اسد» و يا همراه شدن با طرح غربي عربي عليه دمشق، بعد از يكي- دو ماه تامل، دومي را انتخاب كرد و شهرهاي جنوبي خود كه به دليل علوي بودن از حساسيت بالايي برخوردار بودند را در معرض جنگ و درگيري قرار داد. اردوغان گمان مي كرد كه موج عربي، سوريه را هم دربر گرفته و حكومت اسد فرو مي پاشد اما عليرغم اين تصور، دو سال پس از جنگيدن با سوريه، هنوز نشانه اي از فروپاشي دولت دمشق به چشم نمي خورد و اين در حالي است كه از اميد متحدين غربي عربي تركيه كاسته شده و بعضي از آنان صحنه را ترك گفته و بر توافق سياسي بين اسد و مخالفان او تاكيد مي نمايند. اما اردوغان و حزب عدالت و توسعه احساس مي كنند كه نتايج انتخابات آينده كاملا به پيروزي در جنگ با دولت اسد در سوريه وابسته است چرا كه هيچ اجماع نظري در تركيه براي رفتار ضد سوري آنكارا وجود ندارد كما اين كه گفته مي شود دستگاه هاي نظامي و امنيتي تركيه نيز اقدامات اردوغان عليه بشار اسد را افراط گرايانه تعبير مي نمايند.
در اين ميان تركيه اردوغان كه به تعبير موسسه آمريكايي هودسون قرار بود «مدلي ارزشمند براي آيندگان» و به تعبير داود اوغلو وزير خارجه تركيه، «پل ارتباطي غرب و جهان اسلام» باشد به راه اندازي و تجهيز «جبهه النصره » در سوريه مبادرت كرده و در واقع به حكومت حامي القاعده تبديل شده است. تشكر ويژه «ايمن الظواهري» از مواضع اردوغان و اعلام رسمي پيوستگي جبهه النصره تحت حمايت اردوغان به القاعده نشان مي دهد كه تركيه از ايفاي نقش «اجماع ساز»، «پل گونه» و «مدل» دور شده و به گروهي نزديك شده كه آمريكايي ها فلسفه وجودي «اسلام اردوغاني» را در تقابل با «اسلام طالباني» معرفي مي كردند. البته اين به خوبي بيانگر آن است كه قدرت خيزش اسلام گرايانه متاثر از انقلاب اسلامي ايران جا را بر «بديل ها» و «بدل ها» تنگ كرده است. همين موسسه هودسون سال گذشته اذعان كرد: «حيات جنبش اسلامي و به طور كلي احياي انگيزه هاي ديني اسلام كه حدود چهل سال است بر منطقه وسيعي از جهان سيطره پيدا كرده تا آينده اي نزديك همچنان ادامه خواهد داشت و افق روندهاي ساده و دمكراتيك سكولار در جهان اسلام چندان روشن نيست و نمي توان بر آن اتكا ورزيد.»
اين روزها تحليل هايي در داخل كشور و در محافل بيروني مبتني بر موفقيت مدل تركيه در مقابل مدل ايران منتشر مي شوند و نوعا ناظر به رفت و آمدهاي ديپلماتيك است. اين گروه معتقدند تركيه به دليل اين كه به سمت ائتلاف رفته و از تك روي پرهيز نموده و از اين طريق اعتبار بين المللي كسب كرده است، توانسته روند سياسي تحولات منطقه عربي را در دست بگيرد و بعد نتيجه گرفته اند كه ايران به دليل تاكيد بر استانداردهاي داخلي خود و فاصله گرفتن از استانداردهاي جهاني در تحولات منطقه به حاشيه رفته است. اين تحليلگران بدون توجه به محتوا، اندازه و ارزش رخدادها و براساس حدسيات خود گمانه زني كرده و آن را به گونه اي «قطعي» به خورد مخاطب مي دهند و حال آنكه اگر به درون صحنه نگاه كنيم، علاقه به حاكم شدن شريعت اسلامي، بدبيني مردم نسبت به غرب، مخالفت با غرب گراهاي سكولار را به وضوح مي بينيم كما اين كه خود موسسات تحقيقاتي غرب ده ها سند كه مويد اين گزاره هاست را منتشر كرده اند. با اين وجود آيا مي توان در اين مسئله بديهي ترديد كرد كه مدل تركيه و مدل عربستان به فرض مدل بودن با اين گزاره ها تناسب نداشته و ايران متناسب ترين گزاره ها با بنيان ها و هويت انقلاب اسلامي است؟
سعدالله زارعي
 


باغ بهشت (به جاي گفت و شنود)

در سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها، اين ستون را به چند پيامك از انبوه پيامك هايي كه خيل دلسوختگان حضرتش در سوگ، «ام ابيها» به تسليت براي يكديگر مي فرستند، اختصاص مي دهيم.
¤¤¤
خون است كه روي خاك خشت افتاده است
داغ است به قلب سرنوشت افتاده است
خيزيد و فرشته ها به بيرون ببريد
آتش به در باغ بهشت افتاده است
¤¤¤
اي نور خدا سرشته با آب و گ لت
اي مهر علي، راز هويداي دلت
اين ذكر هزار سالأ مهدي توست
اي ياس نبي «بأي ذنب قتلت»؟
¤¤¤
از فاطمه اكتفا به نامش مكنيد
نشناخته، توصيف مقامش مكنيد
هر كس كه در او محبت زهرا نيست
علامه اگر هست، سلامش مكنيد
 


عضو فقهاي شوراي نگهبان :

بوي انحراف بيايد رد صلاحيت مي كنيم

آيت الله مومن عضو فقهاي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اگر بوي انحراف از كسي احساس كنيم شبهه اي نداشته باشيد كه او را رد صلاحيت خواهيم كرد.
آيت الله مومن عضو مجلس خبرگان رهبري در ديدار با دبيركل و برخي اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه تعدد كانديداهاي صلاحيت دار قطعا آراي مردم متدين را هم متشتت مي كند اظهار داشت: نيروهاي معتقد و وفادار به انقلاب اسلامي مي توانند در سايه روحانيت به اجماع برسند و در اين راه آيت الله مهدوي كني و آيت الله يزدي 2 نفري هستند كه مي توانند در اين باره كمك كنند.
وي خطاب به اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي يادآور شد: الحمدلله شما آقايان تشخيص داريد كه بايد در جهت همدلي و هماهنگي در بين نيروهاي اصيل انقلابي و معتقد به نظام و ولايت گام برداريد و اين مسئله مورد خوشحالي و نشان از سلامت شما آقايان و اهل تشخيص درست بودن است.
اين عضو شوراي نگهبان در ادامه سخنانش با تاكيد بر اينكه نظارت در شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها و رياست جمهوري و صلاحيت كانديداها بسيار با دقت انجام مي شود، اظهار داشت: ما اگر بوي انحراف از كسي احساس كنيم شبهه اي نداشته باشيد كه او را رد صلاحيت خواهيم كرد.
آيت الله مومن در پايان خاطرنشان كرد: هم اكنون به لطف خداوند متعال جمع شوراي نگهبان توجه خوبي دارند كه هر جا بوي خلاف بيايد و صلاحيت احراز نشود صلاحيت را تاييد نمي كنند؛ همه كساني كه نگراني دارند خوب است بدانند كه ما با كسي نه دعوا داريم و نه به كسي باج مي دهيم.
خاطرنشان مي شود: پيش از اين هم آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان طي سخناني تاكيد كرد كه شوراي نگهبان براي تحقق حماسه سياسي در انتخابات به نحو احسن انجام وظيفه مي كند.
آيت الله جنتي با اشاره به جايگاه رياست جمهوري تصريح كرد كه اين شورا افراد واجد صلاحيت را براي حضور در رقابت ها معرفي خواهد كرد، اما اين مردم هستند كه بايد با بررسي دقيق، بهترين فرد را براي اين مقام انتخاب كنند.
 


باقري:رفع كامل تحريم ها

بايد هدف اصلي گفت و گوهاي ايران و 1+5 باشد

معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با تشريح مذاكرات آلماتي2 تأكيد كرد كه رفع كامل تحريم ها و شناسايي حق غني سازي ايران بايد هدف اصلي گفت وگوها باگروه 1+5 باشد.
علي باقري، عضو تيم مذاكره كننده ايران با 1+5 در سخناني تأكيد كرد: اميدواريم 1+5 با پاسخ سازنده، روشن، عملياتي و واقع بينانه وارد عرصه شود و از بحث هاي غيرواقعي كه ما را به بن بست مي كشاند جلوگيري كنند.
وي كه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري صحبت مي كرد، ادامه داد: آنها خودشان به اين واقعيت رسيدند كه ايران وملت ايران بر روي حقوق هسته اي اش به طور جدي ايستاده است و رفع تحريم ها به طور كامل بايد اصل گفت وگوها باشد. مي تواند براساس آمادگي طرف مقابل اين مسئله (رفع كامل تحريم ها) به صورت گام به گام انجام شود.
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان درباره مذاكرات «آلماتي2»، تأكيد كرد: براي آنها (1+5) گفتيم كه به هر حال نتيجه گفت و گو چه مي خواهد باشد؛ اين كه ايران به طور رسمي فعاليت هاي صلح آميزش را داشته باشد و تحريم ها به طور كامل از بين برود. اما در مراحلي كه مي خواهيم به اين مسئله برسيم آنها موانعي را ايجاد مي كنند. خواسته هاي ايران چيزي نيستند كه آنها بخواهند ردش كنند.
باقري اضافه كرد: آقاي جليلي در دور چهارم روز دوم مذاكرات «آلماتي2» به طرف مقابل گفت «كه بايد براي حق غني سازي ايران چارچوبي تعيين كنيد كه چه موضعي خواهيد گرفت.اگر امروز درباره حق غني سازي صحبت نكنيد و به يك آينده نامعلوم آن را محول كنيد اصلاً مذاكرات چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد يا درباره تحريم ها».
وي خاطرنشان كرد: افق تحريم ها بايد مشخص شود يعني اين كه در گامي كه مي خواهيم برداريم تحريم هاي مورد نظر ما بايد برداشته شود نه آنچه آنها پيش خود جمع بندي مي كنند.
معاون مذاكره كننده ارشد ايران با 1+5، در ادامه گفت: آقاي جليلي در «آلماتي2» اظهار كرد كه اعتمادسازي يك جاده دوطرفه است و هر چقدر آنها جلو بيايند ما هم همان مقدار جلو مي آييم اما در بحث نگراني ها از انحراف برنامه هسته اي ايران به سمت سلاح جاي بحث نداريم.
باقري در پاسخ به اين كه آيا زمان مشخصي براي گفت وگوهاي بعدي و يا گفت و گوهاي كارشناسي در «آلماتي2» مشخص شد و يا بر روي آن بحث شد؟ اظهار كرد: در اين نشست به آنها اعلام كرديم كه حاضريم در سطوح مختلف گفت و گو كنيم تا توافق را تسهيل كنيم. جليلي پيشنهاد برگزاري نشست كارشناسي داد وگفت كه ديدگاه هاي ما درباره ما به ازاها در عرصه رفع تحريم ها ممكن است ابهاماتي ايجاد كند كه حاضريم نشست كارشناسي برگزار كرده و كارشناسان مان درباره آنها توضيح دهند. آنها گفتند اصل نشست كارشناسي خوب است اما بايد در عرصه سياسي تصميم بگيريم كه به چه نحو وارد عرصه چانه زني درباره مابه ازاءها شويم و جليلي گفت كه عرصه سياسي همين جاست و حاضريم همين الان بحث كنيم كه آنها كمي جا خوردند و انتظار نداشتند كه ما اين آمادگي را داشته باشيم. بعد از اتمام جلسه نيز بنده با خانم اشميد (معاون اشتون) صحبت كردم و گفتم حاضريم نشست كارشناسي قبل از جلسه سياسي بعدي داشته باشيم با اين حال خانم اشتون گفت كه بايد با وزيران خارجه شش كشور صحبت كند و تصميم گيري درباره پيشنهاد ما را و زمان گفت و گوهاي بعدي را به پس از مشورت باوزيران شش كشور موكول كرد.
 


فعالان سياسي تشريح كردند

 ويژگي هاي رجل سياسي براي ورود به عرصه انتخابات

فعالان سياسي در يك برنامه تلويزيوني ويژگي هاي رجل سياسي براي ورود به عرصه انتخابات را تشريح كردند.
سيد مرتضي نبوي عضو هيئت عالي حل اختلاف در برنامه «ديروز، امروز، فردا» اظهار داشت: طبق اصل 121 وقتي رئيس جمهور بايد سوگند ياد كند، مي گويد من به عنوان رئيس جمهور سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و قانون اساسي كشور باشم. كسي كه مي خواهد پاسدار مذهب رسمي كشور باشد بايد آگاهي خوبي نسبت به دين و مذهب داشته باشد. يك مجموعه اجرايي بزرگ زيرمجموعه دولت است و اين مسئوليت هاي گسترده مستلزم اين است كه كسي اين پست را تصاحب كند كه قبلا تجربه كافي كسب كرده باشد و در طول مديريت خود اثبات كرده باشد كه نسبت به ديگر نخبگان سياسي يك سر و گردن بالاتر است.
نبوي در مورد تعدد داوطلبان شركت در انتخابات رياست جمهوري نيز تصريح كرد: بيشتر كساني كه اعلام آمادگي مي كنند مي گويند ما احساس تكليف كرده ايم. فكر مي كنم اگر تجربيات گذشته و سخنان رهبري را مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم كه بايد هر كسي بين خودش و خداي خود فكر كند كه آيا چنين استطاعتي را دارد يا خير.
نبوي افزود: ما تا سال 84 يكسري شخصيت هايي را داشتيم كه در تراز اول بودند و سوابق انقلابي زيادي داشتند و در رده هاي مختلف تكرار مي شدند. سال 84 شخصي از يك نسل جديدتر كه سابقه زيادي هم نداشت آمد و مردم هم به او رأي دادند. از آن مرحله به بعد فضايي باز شد كه چرا ما نياييم؟ خيلي ها احساس تكليف مي كنند كه وقتي آقاي احمدي نژاد مي آيد و رأي مي آورد، چرا ما انجام وظيفه نكنيم؟ اين البته يك حسن و انتقال قدرت از نسلي به نسل بعدي است. اين موضوع نبايد به نسل هاي قديمي بربخورد. بافت جامعه ما و سلايق ما تغيير كرده است و استعدادهاي جديد هم بايد مطرح شود.
نبوي ادامه داد: پديده ائتلاف ها موضوع جديد و جالبي است. اين موضوع مي تواند زمينه ساز اصلاح رفتار باشد و مي تواند براي مردم اطمينان بخش باشد و مردم را از سردرگمي خارج كند.
وي در ادامه صحبت هاي كوثري اظهار داشت: ما مي توانيم قانون را به روز و شفاف كنيم تا ديگر براي رياست جمهوري لشكركشي نشود و كساني كه در تراز رجال سياسي-مذهبي هستند و مي توانند بار سنگين رياست جمهوري را به دوش بكشند.
ما صرفا يك رئيس جمهور سياسي نمي خواهيم
محمد كوثري نماينده تهران نيز در اين برنامه اظهار داشت: قانون اساسي رجل سياسي-مذهبي را به صورت كامل توضيح داده است. كسي كه رئيس جمهور مي شود بايد به سوگندي كه مي خورد عمل كند. ما صرفاً يك رئيس جمهور سياسي نمي خواهيم و كسي را مي خواهيم كه علم و اخلاق را هم ترويج دهد. ما براساس اسلام ناب انقلاب كرده ايم.
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش گفت: مسئله ديگر اين است كه كانديداها بايد به جاي تخريب، به ارائه برنامه هاي خود بپردازند. قانون در بحث تبليغات تا حدي موضوعات را مشخص كرده كه اگر رعايت نشود، تخلف صورت گرفته است. اگر كسي اين موضوع را رعايت نكند و در گام اول تخلف كند، نمي توان از او انتظار داشت بعد از تصدي رياست جمهوري بدون تخلف كار كند.
بايد شرايط مندرج در اصل 115 باز تعريف شود
آيت الله كعبي نيز در اين برنامه در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون تفسير صريحي از رجل سياسي و مذهبي نداشته ايم، تاكيد كرد: طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تعيين صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. در دوره اي كه بنده در شوراي نگهبان بودم و متناسب بود با نهمين و دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، بنده پيشنهاد دادم كه خوب است كه شرايط مندرج در اصل 115 را بازتعريف كنيم. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه ريز توضيحات اين اصل را در يك جدول تدوين كنيم و از آن براي تشخيص استفاده كنيم.
وي اضافه كرد: شوراي نگهبان تشخيص داده است كه براي دوره يازدهم آيين نامه داخلي اصل 115 را به صورت مبسوط بست، تفسير و توضيح دهد. در آخرين جلسه شوراي نگهبان بخشي از موارد اصل 115 مورد بحث قرار گرفته است و توضيحات به وقت مقتضي ارائه خواهد شد.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: به نظرم اصل 115 به صورت گويا وظايف رياست جمهوري را بيان كرده است. بار اصلي اداره كشور بعد از رهبري برعهده دستگاه اجرايي است. رهبري به شفافيت بيان كرده اند كسي كه مي خواهد نامزد شود بايد در قد و وزن رياست جمهوري باشد. ممكن است يك نفري صلاحيت وزارت يا استاندار شدن را داشته باشد اما صلاحيت لازم را براي رياست جمهوري نداشته باشد.
 


طي بيانيه اي صورت گرفت

اعلام موضع رسمي چين درباره نتيجه مذاكرات آلماتي 2

وزارت خارجه چين با انتشار بيانيه اي مواضع خود را درباره مذاكرات آلماتي 2 اعلام كرد.
به گزارش سايت وزارت خارجه چين، رئيس هيئت مذاكره كننده چين در آلماتي قزاقستان با انتشار بيانيه اي مواضع كشورش را نسبت به مذاكرات آلماتي اعلام كرد.
«ما ژائو شو» معاون وزير خارجه چين در اين بيانيه، مذاكرات آلماتي را سازنده و بسيار مهم خواند و آورد؛ براي اولين بار دو طرف در اين مذاكرات به بحث عميق، صادقانه و اساسي پرداختند.
وي همچنين افزود: دو طرف نگراني هاي مشتركي دارند اما اختلافاتي نيز هنوز وجود دارد.
ژائو شو تاكيد كرد؛ پكن اميدوار است كه همه طرف ها تلاش خود را براي دستيابي به يك راه حل جامع و دراز مدت و همچنين كاهش شكاف هاي موجود افزايش دهند.
وي افزود: چين متعهد به مذاكرات ديپلماتيك و آماده همكاري با تمام طرفين براي ادامه تلاش هاي سازنده براي پايان دادن به اين موضوع است.
مذاكرات آلماتي2 روزهاي 16 و 17 فروردين ماه در قزاقستان برگزار شد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ فاطميه تا حكايت مي شود
غربت حيدر روايت مي شود
فاطميه فصل بيعت با علي است
جرم زهرا گفتن يك يا علي است
شهادت حضرت زهرا(س) بر محبين اهل بيت تسليت باد.
7142---0912
¤ ان شاءالله در خرداد ماه سال 92 همچون گذشته ملت بزرگ ايران به فرمان مقتداي خويش حماسه اي بزرگ خواهند آفريد و اميد دشمنان را به يأس تبديل خواهند كرد.
1648---0915
¤ آقاي اژه اي دادستان كل كشور گفته اند براي 800 بدهكار بانكي تشكيل پرونده شده ولي آن ها تا مرداد 92 (پايان انتخابات) مهلت خواسته اند! اين دانه درشت هاي بدهكار پايان اصولگرايي را آرزو مي كنند. آنها قصد دارند هفتاد هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور را تا انتخابات بايكوت كرده و باعث ايجاد مشكلات اقتصادي شوند. آيا در سال حماسه اقتصادي نبايد مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي تر گرفته شود؟ در ضمن يادمان باشد كه فتنه 88 را چه كساني حمايت مالي مي كردند؟! چرا؟
ميثم محمدي
¤ چطور هنوز تمام كانديداهاي داوطلب اعلام آمادگي نكرده اند صدا و سيما براي عقب نماندن از قافله سريعاً وارد عمل شده و با برخي از كانديداهاي احتمالي وارد مذاكره شده است؟ آيا اين كار قبل از ثبت نام و تأييد شوراي نگهبان قانوني است؟
8911---0915
¤ از شوراي نگهبان درخواست مي شود كه مواضع نامزدهاي انتخاباتي در قبال فتنه صهيونيستي 88 را در بررسي صلاحيت آنها به دقت لحاظ كنند؟!
8447---0910
¤ صحبت هاي فائزه هاشمي با يك روزنامه دوم خردادي پس از آزادي از زندان بيانگر اين است كه در زندان به ايشان خيلي خوش گذشته در نتيجه متنبه نشده و باز نياز به تنبيه يعني مجازات بيشتري دارد.
6293---0919
¤ گفت وگوي كيهان را با دكتر مسلمي مدير كل اداره بورس و دانشجوي خارج از كشور در روزنامه مورخ 21/1/92 خواندم. واقعاً جاي تأمل و تأسف دارد كه هنوز هم عده اي غرب را مدينه فاضله شان مي دانند و قصد دارند با پست و مسئوليت گرفتن در اين نظام براي امثال بنده تصميم بگيرند.
4655---0912
¤ نامگذاري سال 92 به سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مي طلبد مجلس شوراي اسلامي و ديگر قوا با حذف تعطيلات زايد نسبت به حل مشكلات جامعه و مردم اهتمام ويژه اي نمايند.
9210---0911
¤ فراموش نكنيم كه صرفاً از طريق اصالت بخشيدن به «فرهنگ خودي» است كه مفهوم واقعي تمدن و پيشرفت تعريف مي شود.
عباس منصوري
¤ از شما تشكر مي كنم به خاطر اطلاع رساني و پيش بيني نتيجه مذاكرات آلماتي 2 و ماهيت غرب در برخورد با حق مسلم هسته اي كشورمان. با مقاومت پيروزي نزديك است.
محمدي 37 ساله از مريوان كردستان
¤ از مسئولين برگزاري مسابقات مختلف علمي انتظار مي رود با رعايت همه اصول و جوانب امر در مسابقات بين المللي شركت نمايند. وقتي كه تمام اندوخته ها و زحمات دانشمندان جوان ما را به بيگانگان عرضه مي كنيم، ممكن است آنها زحمات علمي ما را سرقت نمايند و فردا با همان سرمايه مجدداً بر ما سلطه پيدا كنند. مواظب تاراج سرمايه هاي ملي باشند.
يك هموطن
¤ علي رغم ابلاغ رئيس جمهور، تأكيد دولت و مسئولين بر حل مشكل نيروهاي شركتي، ما نيروهاي شركتي راه آهن مشهد مقدس همچنان جزء نيروهاي شركتي باقي مانده ايم و خبري از حل مشكلات ما نيست. انتظار مي رود و از مسئولين مي طلبم كه نسبت به رفع اين مشكل اقدام نمايند.
يكي از كاركنان راه آهن مشهد مقدس
¤ سال گذشته دلالان و محتكران مسكن، خودرو، سكه و ارز و لوازم خانگي سودهاي كلاني از پول حرام به جيب زدند. از مديران محترم كشور توقع مي رود با تصميمات پايدار و تدبير و برنامه ريزي صحيح روشي را در پيش گيرند تا آن انگل ها متضرر شوند و ملت خوشحال گردد.
4832---0938
¤ وقتي بخشي از جامعه به خاطر گراني گرفتار تامين مايحتاج اوليه است چطور يك شبه 1000 دستگاه خودرو خارجي با مجوز دولت وارد شده است. چگونه اين خودروها با اين ارز گران وارد شده است.
يك شهروند
¤ از مسئولين اداره اوقاف و امور خيريه استان ايلام درخواست مي شود به مشكلات بقعه و محدوده فضاي اطراف امام زاده سيدمحمد عابد برادر بلافصل امام رضا(ع) در شهرستان ملكشاهي رسيدگي كنند.
0300---0918
¤ دو سال قبل وقتي مسئول سازمان ورزش شهرداري 50 درصد آن را به بخش خصوصي واگذار نمود و حقوق ما كاركنان اين بخش از 800 هزار تومان به 470 هزار تقليل يافت هر چه پيگيري نموديم نتيجه اي حاصل نشد و اعلام داشتند اين كار بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران است. از شوراي شهر تهران درخواست مي شود در صورت صحت اين مصوبه نسبت به تجديدنظر در آن مساعدت نمايند.
يكي از اعضاي سازمان ورزش شهرداري تهران
¤ حق ويزيت درمانگاه هاي خيريه دوبرابر شده و قيمت داروها به ويژه براي افراد ديابتي و ويتامين ها براي كهنسالان چند برابر. آيا كسي به فكر هست؟
طالعي
¤ از قوه قضاييه و نيروي انتظامي درخواست مي شود با سارقين سيم برق، موتور برق، گاو و گوسفند و... در روستاها با شدت عمل بيشتري برخورد شود متاسفانه دزد دستگير و ظرف چند ساعت و حداكثر 5-4 روزه آزاد و به جنايت تجربه شده خود مجدداً مي پردازد؟
زحمتكش از نكا روستاي دورآب
¤ آيا اين افزايش حقوق عادلانه است؟ كسي كه 400 هزار تومان مي گيرد فقط صد هزار تومان افزايش حقوق داشته باشد و كسي كه دو ميليون مي گيرد پانصد هزار تومان افزايش؟ با اين روند قرار است فاصله غني و فقير كاهش يابد؟!
8157---0915
¤ از مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي كل كشور و ديگر متوليان امر درخواست مي شود با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ذخيره سازي ميوه شب عيد علل و عوامل موثر در تعطيلي سردخانه ها و محدوديت توزيع و چند برابر شدن قيمت ميوه ها را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به مردم ارائه نمايند.
5608---0919
¤ در پايان هر سال براي تامين ميوه و امداد جاده اي مسافرين نوروز جلسه تشكيل مي شود ولي يك سال نشده مسئولان امر در مورد امر درمان مردم در ايام تعطيلات نوروز جلسه تشكيل بدهند و تصميم هايي بگيرند و به اجرا بگذارند چرا؟ آيا اهميت جان مردم از ميوه شب عيد كمتر است؟
8949---0912
¤ چندين سال است سهام موسسه مالي اعتباري توسعه را خريداري كرده ايم ولي در اين مدت هيچ سودي به ما نداده اند، از همه بدتر سهام فوق را نيز نمي توانيم بفروشيم يعني از هر جهت زيان ديده ايم. اميدواريم رسيدگي شود.
0104---0912
¤ در استان هاي اصفهان و چهارمحال بختياري از فرهنگيان شاهد و جانباز مبلغي بابت بيمه تكميلي يا بيمه طلايي كسر نمي شود. ولي در خوزستان اين مبلغ را به صورت ماهيانه از حقوق ما كسر مي كنند. چرا بايد اين تفاوت وجود داشته باشد؟ از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست توضيح داريم.
4418---0916
¤روستاي زيباي وادان بزرگترين روستاي شهر آبسرد در جاده دماوند است. با اينكه اين روستا در فاصله 2 كيلومتري شهر واقع شده ولي كوچه هاي آن آسفالت شده نيستند در حالي كه در ساير روستاها علي رغم اين كه در فواصل دور واقع شده اند بيشتر كوچه هاي آنها داراي آسفالت است. مي خواستيم بدانيم رمز و راز اين كار چيست؟
6952---0912
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 2
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 20/1/92 با عنوان «نصب پل هوايي در محله فرحزاد» به آگاهي مي رساند: كليه بررسي هاي كارشناسي در خصوص محل مذكور صورت پذيرفته و در حال حاضر در آن محل، سرعت گير مجازي و ساير تجهيزات ايمني نصب گرديده ليكن در خصوص پل هوايي عابر پياده از آنجا كه نصب اين پل ها با مجوز سازمان حمل و نقل و ترافيك صورت مي گيرد اين منطقه طي نامه شماره 521 مورخ 10/2/91 (نامه پيوست) از سازمان حمل و نقل و ترافيك استعلام به عمل آورده و ان شاءالله در صورت تصويب آن، توسط اين حوزه نصب مي گردد».
 


سوءاستفاده اجباري از كارمندان به عنوان سياهي لشكر انتخاباتي(خبر ويژه)

سازمان ميراث فرهنگي با اختصاص بودجه هنگفت از بيت المال و با استفاده ازكاركنان دستگاه هاي مختلف، ميتينگي را در استاديوم صد هزار نفري آزادي برگزار مي كند.
به گزارش رجانيوز، طبق برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، اين ميتينگ در روز پنجشنبه 29/1/92 با حضور بيش از يكصد هزار نفر از اعضاي سازمان ها و دستگاه هاي مختلف سراسر كشور تحت عنوان جشن و مراسم تقدير از دست اندركاران سفرهاي نوروزي برگزار خواهد شد. انتخاب پوشش تقدير از برگزاركنندگان سفرهاي نوروزي در حالي است كه براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، قرار است كه ازكانديداي انتخاباتي جريان انحرافي نيز با وجود اينكه مسئوليت كنوني او هيچ ارتباطي به اين همايش ندارد، رونمايي شود!
رجانيوز كه سالها از دولت حمايت مي كرد و پس از عملكرد حلقه انحرافي، به صف منتقدان پيوسته مي افزايد: كليه هزينه هاي مربوط به ساخت جايگاه، نور، صدا، تصويربرداري، دعوت از هنرمندان، موسيقي، مجري، قاري، تبليغات محيطي، چاپ كارت هاي دعوت و هزينه هاي مرتبط از محل يكي از مراكز وابسته به سازمان ميراث تأمين شده كه حدود بيش از 800 ميليون تومان برآورد شده است.
از سوي ديگر براي پر كردن ورزشگاه بزرگ آزادي، براي تمام استان ها و سازمان ها سهميه مشخص شده است تا با حضور پرسنل و مرتبطين خود استاديوم آزادي را پر كنند كه از جمله مي توان به سهميه هاي اختصاصي زير اشاره كرد؛ هلال احمر 30 هزار نفر، سازمان ميراث فرهنگي 20 هزار نفر، سازمان حمل و نقل و راهداري 10هزار نفر، وزارت كشور(فرمانداران، بخشداران، شهرداران و...) 10 هزار نفر، آموزش و پرورش (دانش آموزان و كادر استان هاي تهران، البرز، قزوين، قم و...) 10 هزار نفر، بخش خصوصي و گردشگري 10 هزار نفر و... پرسنل سازمان ميراث فرهنگي هم براي حضور در مراسم به همراه خانواده هاي خود (حداكثر تا 10نفر) توجيه شده اند.
همچنين گفته مي شود در پي هماهنگي با وزير ارتباطات مقرر شده است كه شركت رايتل وابسته به سازمان تأمين اجتماعي، مسئوليت پذيرايي (بسته هاي پذيرايي و ناهار روز مراسم) را به سبك هواپيمايي و توسط كترينگ هواپيمايي ماهان تهيه و آماده و در ميان مدعوين توزيع كند كه براي اين كار هزينه هر نفر 40 هزارتومان برآورد شده است.
سازمان ميراث فرهنگي مبالغي را تحت عنوان هزينه هاي سفر نوروزي به استان ها به منظور هزينه حمل و نقل و پذيرايي بين راهي مدعوين اختصاص داده است كه جمعاً حدود 6 ميليارد تومان تخمين زده مي شود.
اين گزارش حاكي است: برخي از مدعوين مراسم روز 29 فروردين از نحوه جمع آوري ليست افراد و حضور در مراسم و فيلم و عكس برداري و... ابراز نگراني كرده و احتمال مي دهند كه پس از سپري شدن اين مقطع، در آينده با مشكلات جدي مواجه شوند، بنابراين تمايل چنداني براي حضور در مراسم ندارند. برخي از مدعوين نيز از نحوه هزينه كردها و مخارج اين مراسم كه منشأ آن نامشخص و شبهه ناك است ابراز نگراني كرده و عقيده دارند حضور در اين مراسم صحيح نيست.
انتظار مردم از دستگاه هاي قضايي و اطلاعاتي كشور آن است كه در شرايط اقتصادي حساس كنوني و در حالي كه اقشار كم درآمد با شرايط معيشتي سختي دست به گريبانند، اجازه ندهند چند ميليارد تومان از كيسه بيت المال براي تبليغات انتخاباتي حلقه انحرافي هزينه شود.
گفتني است كه از دستگاه هاي قضايي و اطلاعاتي كشور پذيرفته نيست كه بعد از وقوع واقعه و اتلاف ميلياردها تومان از بيت المال فقط در حد گزارش ماجرا بسنده كنند.

 


استعفاي مدير عامل رايتل در اعتراض به حلقه انحرافي(خبر ويژه)

منابع آگاه از استعفاي حميدرضا فرنگ مديرعامل شركت رايتل در اعتراض به فشار حلقه انحرافي براي بهره برداري انتخاباتي از امكانات اپراتور سوم خبر دادند.
به گزارش نداي انقلاب اين استعفا زماني صورت گرفت كه اعلام شد رايتل پشتيبان مالي تجمع بزرگ انتخاباتي حلقه انحرافي در ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي را برعهده گرفته است.
براين اساس، بعد از روي كار آمدن مديرعامل شركت شستا و پس از ماهها فشار حلقه انحرافي براي در اختيار گرفتن اپراتور رايتل اكنون قرار است يكي از اعضاي هيأت مديره رايتل كه مورد اعتماد حلقه انحرافي است جايگزين وي شود.
پيش از اين نداي انقلاب در خبري از نفوذ حلقه انحرافي در يكي از اپراتورهاي كشور و پيامك شعار اصلي اين طيف يعني «زنده باد بهار» براي شماري از مردم خبر داده بود كه البته اين سامانه پيامكي توسط دستگاه قضايي توقيف شد.
 


لوموند: ايستادگي رهبر ايران به كابوس غرب تبديل شده است (خبر ويژه)

يك روزنامه فرانسوي تصريح كرد مذاكره با ايران به كابوسي براي قدرت هاي غربي و مايه افسردگي آنان تبديل شده چرا كه نمي توانند رهبر ايران را بترسانند.
لوموند در گزارشي نوشت: از چند سال پيش قدرت هاي غربي، خطر دچار شدن به افسردگي و گفت وگوهاي كابوس آميز را به جان مي خريدند بي آن كه بتوانند نتيجه اي بگيرند چرا كه نمي توانند آيت الله خامنه اي را بترسانند. او هم جلوي آنان مي ايستد.
لوموند اضافه كرد: مقاومت ايران، محك آزمايش جهان چند قطبي است. شركت كنندگان كنفرانس آلماتي مي گويند ما دور خودمان چرخيديم و حتي تاريخ جديد مذاكره تعيين نشد.
لوموند مي افزايد: راههاي موازي براي نزديك كردن ايران و آمريكا نمي تواند كارساز باشد چرا كه دعوت آمريكا به مذاكره ديگر اعتباري ندارد و ايران نيز در اين دوران پيش از انتخابات نمي تواند از جهت گيري هاي ملي گرايانه دوري جويد.
 


ترور شخصيت توسط تروريست هاي اجاره اي(خبر ويژه)

يك سايت حق العمل كار كه در خدمت محافل فتنه گر و گروهك هاي ضدانقلاب فعاليت مي كند، در اقدامي انتحاري به تخريب و ترور شخصيت دكتر باقري لنكراني مدير اسبق بهداشت پرداخت.
سايت «ب» توسط شماري از عناصر جدا شده از يك سايت (وابسته به محسن رضايي) اداره مي شود. اين گروه ابتدا خود را اصولگرا جا مي زدند اما بعدها، به آلت دست محافل فتنه گر تبديل شدند و هم اكنون توليدات آنها در خدمت عمليات رواني رسانه هاي بدنامي نظير راديو فردا، كلمه، جرس و بي بي سي قرار دارد.
سايت ياد شده با حمله به خانواده (!) دكتر لنكراني مدعي شده كه خانواده وي در دوران رژيم شاه در حكومت جايگاه داشته و پدر او از سلطنت طلبان تند بوده و در ساواك نيز مسئوليت داشته است.
اين سايت همچنين مدعي شده كه دكتر لنكراني زندگي تجملاتي دارد و همسر او هر ماه با سفر به دبي، خريدهاي خود اعم از پوشاك و لوازم خاص را از دبي خريداري مي كند.
اين سايت حق العمل كار عمله جريان نفاق پس از انجام ترور شخصيت، به خاكستري سازي! خبر خود پرداخته و نوشته است: لازم به ذكر است كه از نظر منطقي، نه فرزند در برابر اعتقادات و عملكرد پدر مسئول است و نه زندگي مرفه داشتن و خريدهاي ماهانه از دبي جرم تلقي مي شود. بلكه روي سخن با اين گروه خود عمار پندار است كه دست از ظاهرگرايي و تخريب رقيب تحت پوشش ارزشها دست برداشته و براي نقد عملكرد، شاخصهاي اصلي را مد نظر قرار دهند.
در پي اين حركت سايت حامي فتنه سبز، دكتر لنكراني در مصاحبه با صابرنيوز و درباره خانواده خود گفت: مرحومه مادرم، سيده اي بودند مهربان و دلسوز و از هيچ كوششي در جهت تعليم و تربيت صحيح ما دريغ نمي كردند. انشاءالله خداوند حق ايشان را بر من حلال فرمايد و در اين ايام سوگواري حضرت زهرا سلام الله عليها، روح همه مؤمنين و مؤمنات و ايشان را قرين رحمت واسعه خود فرمايد. پدر بنده در صنعت آلومينيوم فعال بود و آن زمانها، صنعت آلومينيوم در ايران تازه تأسيس و نوپا بود. اما با توجه به مصارف مختلف اين فلز سبك و دير اكسيده شدن آن، به سرعت مورد استقبال و مصرف در صنايع مختلف قرار گرفت. ابتدا پدرم با كار در اين صنعت شروع كرد و مدت ها بعد، توانست با تلاش و پشتكار كارگاه و كارخانه اي را راه اندازي كند. ايشان قبل از انقلاب هيچ گونه مسئوليت و سمت دولتي نداشتند.
وي درباره همسر و وضعيت زندگي خويش گفت: الحمدلله در دوران دانشجويي توفيق شامل حال بنده شد، و خداوند توفيق ازدواج با همسر مورد نظرم را عطا كرد و بسيار از زندگي ام راضي هستم. بعد از پايان دوره چهار ساله وزارت از تهران به شيراز برمي گشتيم عمده وسايلي كه از تهران آورديم كه قبل از آن آنها را از شيراز به تهران برده بوديم، كتابهاي بنده بود وگرنه بقيه وسايل ما در يك وانت جا مي شد.
لنكراني افزود: ما از ابتدا كه زندگي مشتركمان را شروع كرديم سعي كرديم يك زندگي ساده و مؤمنانه اي داشته باشيم و در زندگي قانع و شاكر باشيم. حقيقتاً افتخار مي كنم كه همسرم يك خانم قانعي است، ايشان از اول هم اين چنين بودند و تا الان هم يك زندگي همراه با قناعتي را گذرانده ايم. ما زماني كه بعد از پايان دوره چهار ساله وزارت از تهران به شيراز برمي گشتيم عمده چيزهايي كه از تهران آورديم كه قبل از آن آنها را از شيراز به تهران برده بوديم، كتابهاي بنده بود وگرنه بقيه وسايل ما در يك وانت جا مي شد.
وي در پاسخ اين سؤال چرا بعد از دوره وزارتتان به شهرستان برگشتيد؟ مي گويد: بنده بعد از دوره وزارت ترجيح دادم به شيراز برگردم و درس و بحث و تحقيقات علمي را در كنار طبابت و درمان در شيراز دنبال كنم. يكبار يادم هست توفيقي حاصل شد خدمت رهبر معظم انقلاب روحي فداء رسيدم، اين موضوع را خدمت ايشان عرض كرده و كسب تكليف نمودم، ايشان به اين مضمون فرمودند كه «اين اموري كه شما مي گوييد، كارهاي خوبي است، اما در كنار آنها، امور اجتماعي را هم دنبال كنيد». عرض كردم: حضرت آقا، كار سختي است، هم فعاليت اجتماعي و هم طبابت و هم تحقيقات. رهبر انقلاب به بنده فرمودند: «كار سختي است اما مي شود!» بالاخره بنده از ايشان كسب تكليف كردم و در شيراز به تحقيقات علمي، طبابت و درمان و سياست و امور اجتماعي در حد توان پرداختم. انشاءالله خداوند از ما راضي و لبخند رضايت بر لبان مبارك رهبري معظم و مردم مؤمن و قدرشناس قرار گيرد.

 


گاردين: ياغي آمريكاست نه ايران كه تأييد 120 كشور را با خود دارد(خبر ويژه)

آمريكا از ادبياتي نظير محور شرارت، دولت ياغي و شبيه آن براي ديگر كشورها استفاده مي كند اما بيش از ديگران، خود داراي اين ويژگي هاست.
روزنامه گاردين با انتشار اين مطلب خاطرنشان كرد: دولتي كه صدها سلاح هسته اي دارد، به تهديد دولت كره شمالي مي پردازد كه تنها چند سلاح هسته اي دارد يا ايران را تهديد مي كند كه اصلاً سلاح هسته اي ندارد. اما عمق دورويي بيش از اينهاست. وقتي بحث كره شمالي مطرح مي شود، پذيرفته نيست كه اين كشور آمريكا را به حمله هسته اي تهديد كند.
پس چرا زماني كه آمريكا، ايران را تهديد مي كند در صورت عدم توقف برنامه هسته اي اش، مورد حمله واقع خواهد شد، مشكلي پديد نمي آيد؟ در واقع، هم كره شمالي و هم آمريكا مايل به توسل به زور هستند. كار هر دوي آنها نيز برخلاف حقوق بين المللي خواهد بود.
گاردين همچنين به ادعاي انزواي ايران در جامعه بين المللي پرداخت و نوشت: بياييد اندكي فراتر برويم و تصور موهوم وجود يك «جامعه بين المللي» را نيز- دست كم در تعريف غربي آن كه شامل ايالات متحده و دوستانش است- كنار بگذاريم. به همين نحو، تعريف نادرستي كه از «انزوا» وجود دارد را نيز بايد اصلاح كرد. وقتي در ماه اوت سال گذشته رهبران 120 كشور به منظور تاييد رياست ايران بر جنبش عدم تعهد به تهران سفر كردند، خنده دار است كه مقامات آمريكايي هنوز از «يك دولت ياغي» سخن مي گويند. همچنين در واشنگتن و لندن، ممكن است اين گزاره كه جامعه جهاني بايد به مسلح كردن مخالفان دولت بشار اسد در سوريه اقدام كند، بديهي به نظر برسد؛ اما هند (بزرگ ترين كشور دمكراتيك جهان) و همچنين بيشتر دموكراسي هاي آفريقا و آمريكاي لاتين، آفريقاي جنوبي و برزيل چنين ديدگاهي ندارند. وقتي رهبران اين كشورها به همراه چين و روسيه در نشست گروه بريكس گردهم آمدند، بر مخالفت خود با هرگونه نظامي كردن درگيري ها تأكيد كرده و خواهان راهكارهاي سياسي شدند.
اين روزنامه تصريح كرد: البته نشست جنبش عدم تعهد و نيز بريكس، در رسانه هاي آمريكايي بازتاب چنداني نيافتند. اين يك تكنيك معمول سركوب واقعيت است كه از سوي دولت آمريكا مورد استفاده قرار مي گيرد. يك نويسنده لبناني تحصيلكرده در آمريكا اشاره مي كند كه پوشش موضوع ايران در رسانه هاي آمريكا، «بر پايه فرضيات، ترس ها، نگراني ها، اتهامات و انتظارات است و هرگز اسناد معتبري درباره آنها ارائه نمي شود.»
گاردين مي نويسد: نكته جالب درباره ايران اين است كه در گفت وگوهاي اخير با گروه 1+5، اين ايران بود كه يك نقشه راه با چشم انداز مشخص را ارائه داد: پذيرش حق غني سازي اورانيوم توسط ايران، همچون ديگر امضاكنندگان معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي. به عبارت ديگر، اين موضوع، مسئله اي مربوط به شأن و حاكميت ملي است. در عين حال، هر كاري كه ايران بكند، ايالات متحده وعده اي براي برداشتن تحريم ها به ايران نمي دهد.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10