(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 18 فروردين 1389- شماره 19613
 

گرگ در لباس ميش مبارزه با تروريسم؛ اهداف اوليه، واقعيت امروز-بخش پايانيگرگ در لباس ميش مبارزه با تروريسم؛ اهداف اوليه، واقعيت امروز-بخش پاياني

گاليا توانگر
پسر بن لادن، عمربن لادن درحالي كه با همسر انگليسي اش شترسواري مي كند، لبخندزنان مي گويد: «پدرم مهربان ترين تروريست دنياست!»
همين مهربان در 29 ژانويه نگران گرمايش زمين بوده و داعيه حمايت از اكوسيستم طبيعي جهان را داشته است!! اما در خاك افغانستان هزاران زن بي شوهر، هزاران كودك بي دست و پا، هزاران دل خونين ماحصل جنايات همين تروريست مهربان است!
بازي تروريست ها بازي عجيبي است.گاه دست پرورده هاي استكبار روبروي خودش قدعلم مي كنند و گاه سران آمريكا پشت پرده با آنها زدو بندهايي دارند. چه كسي مي داند شايد بزرگترين تروريست هاي دنياي امروز، بن لادن و طالبان، درپس پرده در كنار آمريكا باشند و تنها براي ضربه زدن به جهان اسلام چنين نمايشي را به راه انداخته اند.
اگر هم اختلافي باشد شايد اين اختلاف بعدها ايجاد شده، اما بستر زايش اين گروه ها سازمان هاي امنيتي آمريكا و اسرائيل است. اما شك نكنيد بازي تروريست ها بازي بازنده هاست، چون دنيا بيدار است.
القاعده از لحاظ مباني ايدئولوژيك يك گروه ضدشيعي است. آنها مسيحيان و يهوديان را از گروه كافران، شيعيان را مشرك و منافقان را اهل سنتي كه تأييدشان نمي كند، مي دانند.
از اين رو القاعده كه بعد از جنگ افغانستان با شوروي سابق شكل گرفت و متشكل از گروهي چريك تندرو و موافق مبارزه تروريستي است، به تشكيل حكومت اسلامي كه به صورت شورايي اداره شود، معتقدند (خلافتي). چون ريشه فكري القاعده با وهابيت عجين شده بنابراين حمايت عربستان نيز شامل حال آنها مي شود.
سؤال اينجاست آيا آمريكا با اين همه داعيه پاك كردن جهان از لوث تروريسم بالاخره توانست بن لادن را به دام بيندازد؟ آگاه باشيم كه آمريكا دائماً بزرگترين تروريست هاي دنيا را به جهان اسلام متصل مي كند و مي خواهد با توسل به چنين تحليل هايي چهره اي خشن از اسلام به دنيا معرفي كند.
خاورميانه در تيررس تروريست هاست
حميد مقدم فر مديرعامل خبرگزاري فارس و يك كارشناس سياسي تروريسم را به دو نوع تروريسم دولتي و غيردولتي تقسيم مي كند. تروريسم دولتي منشأ آن يكي از دولت هاست و توسط آن دولت پشتيباني مي شود. تروريسم غيردولتي پشتوانه اش افكار و عقايد انحرافي است.
مديرعامل خبرگزاري فارس توضيح مي دهد: «تروريسم در ايران بخش عمده اش مربوط به تروريسم دولتي است. اگرچه منافقين كه بخش عمده ترورها را انجام داده اند، برخاسته از انديشه انحرافي بودند، اما همين ها با گذشت زمان در خدمت تروريسم دولتي (حمايت استكبار) قرار گرفتند. منافقين گروهك هاي تروريستي مذهبي (نه مذهبي منطبق بر اسلام) نظير گروهك ريگي و يا قومي نظير گروهك هاي تروريستي در خاك كردستان و خوزستان را انسجام دادند. هيچ كس نمي تواند منكر اين داعيه شود كه جمهوري اسلامي بيشترين ضربات را از تروريسم خورده است.
ما فقط در يك مورد حادثه هفت تير، 72تن از مسئولان بلندپايه نظام و متفكرين انقلاب را ازدست داديم.»
مقدم فر به شيوه ترورهاي منافقين در طي سه دهه اي كه از عمر انقلاب مي گذرد، اشاره كرده و مي گويد: «در اين ترورها از بلندپايه ترين مقامات جمهوري اسلامي تا معمولي ترين اقشار انقلابي مثلاً كاسبي كه طرفدار جمهوري اسلامي بوده، مورد تهديد، خشونت و ترور قرار گرفته اند. اين ها با همه قوا سعي داشته و دارند كه ناامني را متوجه جمهوري اسلامي كنند. اگرچه حذف انديشه هاي كليدي ضربات سنگيني بوده، ولي منجر به متوقف شدن قطار انقلاب نشده است. اتفاقاً خون اين شهدا باعث رويش روحيه حق طلبي و آزاديخواهي ملت ايران شد.»
وي صراحتاً مي گويد: «تروريسم تحت حمايت آمريكا اسامي مختلفي دارد. يك روز منافقين در رأسند و روز ديگر القاعده و طالبان. مهم اين است كه بدانيم داعيه ضدتروريستي استكبار نقش بر آب شده و اكثر مردم جهان ماهيت تروريستي آمريكا و اسرائيل را مي دانند.»
از مقدم فر سؤال مي كنم: «چرا اغلب ترورها در منطقه خاورميانه (جهان اسلام) صورت مي گيرد؟» وي پاسخ مي دهد: «اين منطقه به دليل داشتن منابع عمده انرژي و نيز برخورداري از انديشه اسلامي براي استكبار منطقه خطر است. آمريكائيان ناگزيرند براي سود اقتصادي و نيز صدمه زدن به تفكرات اسلام گرايان ناامني ايجاد كنند. آنها از ترورسيم به نفع ليبرال سرمايه داري غرب حمايت مي كنند.»
باز مهندسي مفاهيم حربه جديد منفعت طلبي استكبار
واژه تروريست اساسا از چه زماني به صورت جدي وارد ادبيات دنيا شد؟
چند دهه اي است كه اين واژه در ادبيات سياسي غرب مطرح بوده، اما در اين حجم گسترده بعداز 11 سپتامبر آمريكايي ها برايش سرمايه گذاري كردند.
حسن مرادي جانشين بسيج اساتيد و كارشناس مسائل سياسي توضيح مي دهد: «الان نوك پيكان تروريست ها دنياي اسلام، تفكر اسلامي و كشورهاي اسلامي است.
در غرب اساسا مفاهيم ابزار پيشبرد منافع هستند. به همين دليل تئوريسين هاي غربي يا يك سري مفاهيم را توليد مي كنند و يا بر روي مفاهيم قبلي باز مهندسي دارند!
استكبار تحت هر شرايطي مي خواهد حفظ منافع داشته باشد. ممكن است در يك جا به شيوه نظامي به اهدافش برسد و يا در نقطه ديگري با طرح ريزي ترورهاي دولتي و استخدام نيرو به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم (آشكارا يا پنهان) حفظ منافع داشته باشد. در خاورميانه ثابت شده كه بيشترين اقدامات ترور دولتي را آمريكا و انگليس طراحي كرده اند.»
وي پيرامون حمايت هاي آمريكا از تروريست ها مي گويد: «غربي ها همانطور كه گفته شد بسياري از مفاهيم را خلق مي كنند، گاه بازآفريني دارند و گاه برخورد دوگانه مي كنند. چنانچه مفاهيم تامين كننده منافع آنهاست، ارزش حمايت خواهد داشت!!
حمايت از منافقين، گروهك ريگي، پژاك- علي رغم اينكه چپ ماركسيستي هستند و با ليبراليسم تضاد ايدئولوژيك دارند- حمايت هاي مالي، لجستيكي، آموزش و ساماندهي اين قبيل گروه ها و حتي حمايت هاي حقوقي از آنها همگي با آمريكائيان است.»
اين كارشناس مسائل سياسي به نقش صهيونيزم در تقويت شبكه هاي تروريستي نيز اشاره كرده و ادامه مي دهد: «اسرائيلي ها نيز براي حفظ منافع سلطه گرايانه شان در سرزمين هاي اشغالي چه داخل خاورميانه و چه درهر نقطه اي از دنيا دست به اقدامات تروريستي مي زنند. تهيه پاسپورت براي عوامل درجه يك گروه هاي تروريستي معمولا برعهده اسرائيل است.»
چرا برسر تعريف تروريسم
اجماع جهاني نداريم؟
جانشين بسيج اساتيد به چالش هاي پيش روي ارائه تعريف دقيق از تروريسم در دنياي امروز گريزي زده و مي گويد: «در محافل سياسي- حقوقي و جامعه شناختي نسبت به اين واژه اجماعي وجود ندارد. بنابراين هركس از منظر منافع خود نگاه مي كند. دنياي غرب به دنبال پيدا كردن يك تعريف در اجماع جهاني نيست. مي خواهد تعريف ساخته و پرداخته خود را به دنيا معرفي و مصاديق آن را خودش ارائه دهد.
بنابراين همه سازمان هاي تروريستي جاسوسي را تبرئه مي كند و همه ملت هايي را كه از مرز و حق خود دفاع مي كنند، تروريست مي خواند. گروه هايي كه هيچ گونه وجاهت و مشروعيت اخلاقي درستي ندارند، توسط آمريكا آزاديخواه معرفي مي شوند، ولي انسان هايي كه از خود دفاع مي كنند، علي رغم اين كه دفاع در تمام مكاتب مشروع است، با جابه جايي مهندسي مفهومي توسط غربي ها تروريسم خوانده مي شوند!»
از مرادي سؤال مي كنم: «چرا بعداز فروپاشي شوروي استفاده از اين واژه در رأس ادبيات سياسي غرب قرار گرفت؟» وي پاسخ مي دهد: «براي اين كه اذهان را به جاي توجه به چالش هاي داخلي به خارج از آمريكا ببرند. از فروپاشي ناتو جلوگيري كنند. به گونه اي فضا را مهندسي كنند كه دنياي اسلام در چنبره استكبار باقي بماند. و نهايتا طراح تحولات سياسي قرن 21 خودشان باشند.»
اما چرا اين نقشه شكست خورد؟ جانشين بسيج اساتيد سه دليل را مطرح مي كند: «چون برآورد صحيح از دنياي اسلام نداشتند. دوم تحليل درست از دنياي اسلام نداشتند و سوم انرژي نهفته در دنياي اسلام را نتوانستند به خوبي ارزيابي كنند.»
نتيجه معكوس و شكست توطئه هاي تروريستي استكبار
كانون مركزي توليد ايدئولوژي ترور و ناامني و حمايت نامرئي از القاعده و طالبان و گروهك هاي جنايتكار ديگر مانند ريگي و منافقين و انجمن پادشاهي واحد است و سرويس هاي جاسوسي و امنيتي مرتبط با صهيونيست ها و نظام سلطه در تكوين و هدايت گروه هاي مخوف تروريستي با عناوين غلط انداز و انحرافي نقش دارند.
رضا طلايي نيك كارشناس مسائل راهبردي و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي توضيح مي دهد: «تروريست ها اكثرا با اهداف سياسي و منافع نامشروع عمل مي كنند و در واقع تروريست ها دست پرورده سلطه گران و چپاول گران هستند كه ريشه در نظام استكباري و شبكه مافيايي قدرت و غارت دارند. قانون هاي پيچيده و نامرئي واسطه اي، هدايت كننده شبكه هاي ابزاري تروريسم هستند كه علاوه بر قربانيان تروريسم بخش زيادي از تروريست ها نيز در فرآيند جهل يا طمع، براي تروريسم هزينه مي شوند تا منافع نامشروع و قدرت طلبي نظام ظلم و سلطه تامين شود.
اسلام و انقلاب اسلامي با اتكا به فرهنگ غني معنويت و ايثار عوارض تروريسم را خنثي مي كند و لذا فرهنگ شهادت و ايمان اسلامي موجب نتايج عكس براي عمليات تروريستي عليه انقلاب و نظام شده است. رشد بيداري و هوشياري انقلابي و ايمان اسلامي در واكنش مردم به عمليات تروريستي منافقين اثبات شده است.
معامله جان و موجوديت دنيايي با خدا با اتكا به اعتقادات اسلامي اهداف منافقين و تروريست ها را خنثي كرد و شهادت انديشمندان و ياران امام(ره) باعث شد انقلاب اسلامي و اين نظام نهادينه تر شود.»
اين كارشناس به روند بيداري مردم درپس اقدامات تروريستي غرب اشاره كرده و مي گويد: جمهوري اسلامي ايران هزينه هاي زيادي را براي مقابله با تروريسم داده است. ده ها متفكر و سياست مدار و مسئول عاليرتبه نظام و نيز هزاران نفر از مردم با تروريسم دولتي و غيردولتي به شهادت رسيده اند كه البته با ارتقاء هوشمندي انقلابي و ايمان اسلامي و تلاش ايثارگرانه و نيز با اتكا به تجارب مبارزه با تروريسم و خنثي سازي اهداف تروريست ها دستاوردهاي بالاتري محقق شد.
اما همه اين توطئه ها چه دستاوردي براي آمريكا و اسرائيل داشته است؟ رضا طلايي نيك صراحتا مي گويد: «پيشبرد استراتژي اسلام هراسي و ايران هراسي از يكسو و نجات رژيم صهيونيستي در برابرمقاومت از سوي ديگر توام با هدف گذاري براي غارت منابع نفت و انرژي خاورميانه از علل اصلي حملات تروريستي و ناامني ها در منطقه است كه تزلزل هرموني نظام استكبار و نگراني از گسترش اسلام خواهي و الهام بخشي انقلاب اسلامي در خاورميانه و آسياي جنوب غربي را براي آمريكا و اسرائيل به همراه داشته است...
گزارش

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14