(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 22  آذر  1391 - شماره 20379

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
گيسو به فريب بافته ! (يادداشت روز)
گوسفند (گفت و شنود)
فرستادگان آژانس بين المللي هسته اي فردا به تهران مي آيند
سيد صولت مرتضوي:
نظر شوراي نگهبان براي دولت فصل الخطاب است
رئيس جمهور تركمنستان:
گسترش همكاري با ايران اولويت سياست خارجي تركمنستان است
به دليل اشتباه لفظي در سخنراني رحيمي عذرخواهي كرد
كيهان و خوانندگان
نقش رژيم سعودي در قتل عام شيعيان اندونزي (خبر ويژه)
ايران مي داند چه مي خواهد و چگونه به اهداف خود برسد (خبر ويژه)
نمي خواستم نوار مكالمات فاش شود اما راستي آزمايي كار را خراب كرد (خبر ويژه)
نامزدي معين از سوي حزب مشاركت خيلي به اصلاح طلبان ضربه زد (خبر ويژه)


گيسو به فريب بافته ! (يادداشت روز)

الف: در گلستان سعدي آمده است؛ «يكي گيسوان بافت كه علويم و با قافله حجاز به شهر اندر آمد، كه از حج همي آيم و شعري به نزد ملك برد، كه خود سروده ام. يكي از نديمان پادشاه كه آن سال از سفر دريا آمده بود گفت؛ او را عيد اضحي- عيد قربان- در بصره ديدم، پس حاجي چگونه تواند بود؟! ديگري گفت پدرش نصراني است، علوي چگونه باشد؟! و شعرش را به ديوان انوري يافتند»!...
فردا نمايندگاني از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي مذاكره درباره پرونده هسته اي كشورمان به تهران مي آيند و مذاكراتي را دنبال مي كنند كه از ده سال پيش آغاز شده و در سطوح مختلف ادامه يافته ولي تاكنون كمترين نتيجه اي در پي نداشته است. بازخواني فراز و نشيب هاي طي شده در طول ده سال گذشته و نگاهي به شواهد پيش روي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه چنانچه از سوي ايران در جغرافياي كنوني مذاكرات تغييري داده نشود، باز هم نتيجه، همان خواهد بود كه تاكنون بوده است. يعني اثبات صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اسلامي و انكار اين واقعيت ملموس و شفاف از سوي حريف، بنابراين از ادامه مذاكرات در اين بستر كه هيچ ضابطه فني و حقوقي تعريف شده اي ندارد كدام مقصود مطلوبي را انتظار داريم؟! و چرا بايد در ميداني كه عرض و طول آن را حريف به ميل خود- و نه براساس قوانين و ضوابط پذيرفته شده بين المللي- ترسيم كرده است، به مذاكرات ادامه دهيم؟!
نگاهي گذرا به پيشرفت ها و دستاوردهاي هسته اي كشورمان به وضوح نشان مي دهد كه تمامي آنچه امروزه داريم را بيرون از چارچوب تحميلي آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به دست آورده ايم و اگر قرار بود به شرايط تحميلي و باج خواهانه حريف در مذاكرات ده ساله تن بدهيم، بايستي تمام فعاليت هاي هسته اي كشورمان را- درخواست تروئيكاي اروپايي در اجلاس لندن- تعطيل مي كرديم و تأسيسات هسته اي خود را مانند ليبي- پيشنهاد جك استراو، وزير خارجه وقت انگليس و عضو تيم مذاكره كننده تروئيكاي اروپايي- با كشتي به آمريكا و اروپا تحويل مي داديم! اين فرمول جاري و آزمون شده در معادلات بين المللي را نبايد ناديده گرفت كه در عرصه بين المللي، سهم هر كس را به اندازه قدرت و اقتدارش مي دهند و نه متناسب با ميزان چانه زني در مذاكرات! اكنون بايد ديد از مذاكرات چه به دست آورده ايم كه از ادامه آن - با مختصات كنوني- انتظار داشته باشيم؟!
ب: مذاكره در عرف سياسي، تعريف پذيرفته شده اي دارد و از آن با عنوان نشست و گفت وگويي ياد مي كنند كه ترجمه ديگر آن «بده بستان» -TAKE GIVE - است. يعني هر يك از طرفين مذاكره امتيازي مي دهند تا امتيازي بگيرند و اگر غير از اين بود، مذاكره مفهوم و معنايي نداشت. حالا صرفنظر از چالش و مذاكرات ده سال گذشته كه در تمامي آنها -بدون استثناء- حريف در پي امتيازگرفتن بوده و حاضر به دادن هيچ امتيازي نبوده است، مروري گذرا بر گزارش اخير آژانس كه روز 26 آبان 91 -17 نوامبر 2012- منتشر شده است نيز به وضوح نشان مي دهد «مذاكره» از نگاه حريف فقط يك «بهانه» است و تصميم ها -بخوانيد تحميل ها- بيرون از اتاق مذاكره طراحي شده و ميز مذاكره براي اعلام -باز هم بخوانيد ابلاغ!- آن است. به چند نمونه از گزارش ياد شده توجه كنيد؛
1- در مقدمه تمامي گزارش هاي قبلي- اعم از گزارش هاي البرادعي يا آمانو- روي بخش نظامي تأكيد ويژه و خاص نمي شد، چرا كه هيچ نشانه اي از آن نبوده و نيست و تنها اعلام مي شد «اين گزارش درباره آخرين وضعيت هسته اي ايران است» اما در بند 3 گزارش نوامبر تأكيد شده كه «اين گزارش درباره ابعاد نظامي احتمالي فعاليت هسته اي ايران است»! يعني يك گام كينه توزانه و بدون دليل ديگر به جلو!
2- در گزارش هاي قبلي در بخش مربوط به اطلاعات ارائه شده به آژانس درباره ابعاد نظامي احتمالي، حداكثر آن كه اعلام مي شد اين اطلاعات به طور كلي -OVERALL- قابل بررسي است. ولي در گزارش اخير آمده است «اطلاعات آژانس درباره ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته اي ايران معتبر است»! و واژه «به طور كلي» حذف شده است!
3- در گزارش نوامبر، چندبار بر لزوم دسترسي بدون تأخير به همه سايت ها، تجهيزات، افراد و اسناد، تاكيد شده است و در بند 4 و 41 علاوه بر موارد قبلي، ضرورت دسترسي آژانس به «اطلاعات» و «مواد» هم اضافه شده است! و نكته درخور توجه آن كه از قول شوراي حكام آمده است «ايران حق هيچگونه پيش شرطي ندارد»! و اين در حالي است كه ايران مطابق قوانين صريح پادمان، براي اجازه بازرسي پارچين خواستار پرسش هاي آژانس شده بود كه آژانس برخلاف روال قانوني از ارائه آن خودداري ورزيده است. و از سوي ديگر قرار بود براي ادامه مذاكرات چارچوب - MODALITY- مشخصي با توافق طرفين تعيين شود. ولي در گزارش اولا؛ حق قانوني ايران در قبول مداليته نفي شد، و ثانيا؛ بازرسي از پارچين قطعي تلقي شده است!
4- در بند ياد شده، به جاي واژه «سايت»، واژه «سايت ها» به كار رفته كه مفهوم آن اجازه دسترسي بازرسان آژانس به تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي جمهوري اسلامي ايران، بدون هيچ استثناء است! و اين نه فقط با مفاد NPT و پادمان مربوطه مغايرت دارد، بلكه در صورت پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نيز درخواست ياد شده، غيرقانوني خواهد بود.
5- در حالي كه مفهوم قانوني و تعريف شده مذاكرات و تعامل طرفين، «امتياز در برابر امتياز» يعني «بده بستان» است، در هيچ بندي از گزارش نوامبر نه فقط اشاره اي نشده كه آژانس در مقابل امتيازهايي كه مطالبه مي كند، چه امتيازي خواهد داد؟ بلكه با قلدري و حالت طلبكارانه، موافقت كشورمان با اين موارد باج خواهانه را تكليف! ايران نيز دانسته است!
6- آژانس در گزارش خود از واژه «كار ماهوي» -SUBSTANTIVE- استفاده مي كند كه مفهوم - البته من درآوردي- آن با توجه به مذاكرات قبلي- 2008- آن است كه مذاكرات بايد به نتيجه اي كه آنها از قبل در نظر گرفته اند منجر شود!! آيا وقيحانه نيست؟! يعني، چنانچه نتيجه مورد نظر آنها به دست نيامد، ماجرا تمام شده نيست و پرونده هسته اي كشورمان كماكان باز خواهد ماند!
7- در گزارش نوامبر آمده است «آژانس بدون پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نمي تواند درباره فقدان مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده تضمين بدهد.» يعني اينكه، اگر تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي خود را نيز براي بازرسي در اختيار آنها قرار دهيم، بازهم آژانس حاضر به بستن پرونده هسته اي ايران نخواهد بود! گفتني است، پيش از اين در يادداشتي با اشاره به مطالبات غيرقانوني آژانس، استدلال كرده بوديم كه حداقل زمان مورد نياز آژانس براي پايان دادن به پرونده هسته اي كشورمان 200 سال خواهد بود!
8- آژانس در حالي بر پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران اصرار مي ورزد كه اولا؛ مطابق بند مقدماتي پروتكل الحاقي، پذيرش آن الزامي نيست، ثانيا؛ مشروط به تصويب پارلمان است و حال آن كه مجلس شوراي اسلامي تعامل فراتر از پادمان را با آژانس ممنوع اعلام كرده است.
و اما، نكته جالب توجه آنكه، وقتي به آژانس و شوراي امنيت گفته مي شود چرا از تأسيسات هسته اي رژيم صهيونيستي كه خود به داشتن صدها كلاهك اتمي اعتراف دارد، بازرسي نمي كنيد؟ پاسخ آن است كه اسرائيل عضو NPT نيست! و متأسفانه هيچگاه مذاكره كنندگان كشورمان به آژانس پاسخ نداده اند كه ايران نيز عضو پروتكل الحاقي نيست بنابراين چرا آژانس علاوه بر اجراي پروتكل خواستار دسترسي هاي فراتر از آن، يعني بازديد از مراكز نظامي نيز شده و مي شود؟! ولي اين رويه را در ساير موارد به كار نمي برد. البته گفتني است كه موجوديت رژيم صهيونيستي بايد از جغرافياي سياسي منطقه حذف شود.
9- در اين بندها از گزارش آژانس دقت كنيد؛ در بندهاي 43 ، 44 و 45، به گزارش I.S.I.S- سايت فني وابسته به سيا- درباره پارچين استناد مي كند و مي نويسد بعد از درخواست آژانس براي بازرسي از پارچين، در اطراف ساختمان مورد نظر آژانس در اين سايت نظامي فعاليت هايي صورت پذيرفته است و اين فعاليت ها باعث مي شود كه آژانس پس از دسترسي به پارچين هم قادر به «راستي آزمايي» درباره عدم فعاليت هسته اي نظامي در اين سايت نباشد!
در اين باره گفتني است؛ آژانس، اولاً در گزارش هاي قبلي اعلام مي كرد «اگر اجازه بازرسي از پارچين داده شود» ولي اين بار به جاي حرف اضافه «اگر» از كلمه «بعد از» استفاده شده و بازرسي را قطعي تلقي كرده اند!
ثانيا؛ آورده است چون تغييراتي در سايت پارچين داده شده، آژانس بعد از بازرسي هم قادر به اعلام نتيجه نهايي «راستي آزمايي» نخواهد بود! يعني اين كه حتي پس از اجازه بازرسي هم، تغييري در ماجرا پديد نمي آيد!
پس اينهمه اصرار براي بازديد از مراكز نظامي به چه منظوري است؟! پاسخ را فقط به فقط در اين جمله مي توان يافت «ارزيابي توان نظامي جمهوري اسلامي ايران»! يعني دقيقا همان خيانتي كه تاكنون درباره ساير مراكز مورد بازرسي مرتكب شده اند.
و درباره گزارش اخير آژانس گفتني هاي فراوان ديگري نيز هست كه در محدوده اين وجيزه نمي گنجد.
ج- اكنون بايد از تيم محترم مذاكره كننده كشورمان كه بارها هوشمندي و صلابت آنان اثبات شده است، پرسيد، از مذاكره اي كه حريف با نقض آشكار مفاد NPT و پادمان مربوطه، نتيجه آن را پيشاپيش اعلام كرده است چه انتظاري داريد؟! و چرا بايد به اين مذاكره تن داد؟! اگر خروج عزتمندانه از NPT را كه مطابق ماده 10 معاهده ياد شده حق مسلم كشورمان است به مصلحت نمي دانيد- كه به مصلحت است- چرا نبايد جغرافياي مذاكره را تغيير داد؟! مثلا؛ اين كه ادامه مذاكرات مشروط به آن باشد كه آژانس، مفاد و بندهاي غيرقانوني و باج خواهانه گزارش نوامبر را پس بگيرد.

حسين شريعتمداري
 


گوسفند (گفت و شنود)

گفت: يكي از پير و پاتال هاي سلطنت طلب كه بعد از انقلاب به آمريكا فرار كرده در سايت وابسته به ربع پهلوي نوشته؛ «بسياري از مردم ايران در آرزوي پادشاهي آقاي رضا پهلوي هستند»!
گفتم: چه عيبي داره؟! پاچه خواري نكنه چه كنه؟!
گفت: نوشته؛ يكي از اقوام ما كه ساكن تهران است به من تلفن كرده و مي گويد؛ بعضي افراد را ديده است كه براي شاهزاده پهلوي شعار زنده باد! سر داده بودند!
گفتم: راست ميگه! خود من هم آنها را ديده ام!
گفت: مرد حسابي چرا چاخان مي كني؟
گفتم: مگه تو نديدي كه بعضي ها كنار خيابون وايستادن، يك چوب دستشونه و يك تكه كارتن و داد مي زنن گوسفند زنده!
 


فرستادگان آژانس بين المللي هسته اي فردا به تهران مي آيند

هيئتي از سوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي، فردا براي مذاكره با مقامات كشورمان در مورد فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي وارد تهران مي شوند.
بنابر اخبار دريافتي كيهان، مذاكره كنندگان آژانس بين المللي انرژي هسته اي روز پنجشنبه- فردا- وارد تهران خواهند شد.
هدف از سفر اين هيئت بازرسي از مراكز هسته اي كشورمان نبوده و قرار است با نمايندگان جمهوري اسلامي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران گفت و گو و مذاكره نمايند.
براساس برنامه از پيش تعيين شده، اين هيئت جمعه ايران را ترك خواهد كرد اما اخبار رسيده به كيهان حاكي است در صورت موفقيت آميز بودن مذاكرات، اين امكان وجود دارد كه زمان سفر مذكور افزايش يابد.
بنابر اطلاعات دريافتي كيهان ابتدا قرار بود يك هيئت دو نفره از سوي آژانس به ايران بيايد كه به احتمال قوي تعداد افراد آن به 7 تن افزايش خواهد يافت.
در همين حال، جمعه هفته گذشته نيز روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز با انتشار خبري اعلام كرده بود فرستادگان آژانس هفته آينده (هفته جاري) با مقامات ايراني در تهران مذاكره خواهند كرد.
روز گذشته نيز خبرگزاري رويترز با انتشار گزارشي مدعي شد ديپلمات هاي غربي به اين مذاكرات خوشبين نيستند.
بنا بر ادعاي رويترز، فرستادگان آژانس در تهران براي بازديد از پارچين اعمال فشار خواهند كرد.
اين موضوع در حالي مطرح مي شود كه جمهوري اسلامي بارها به صراحت اعلام كرده است كه هرگونه دسترسي آژانس به افراد و اماكن مختلف بايد پس از توافقي ساختاري با آژانس درباره چگونگي تحقيقات، صورت گيرد.
همچنين روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در نشست خبري هفتگي خود توضيحاتي درباره مذاكرات ايران و آژانس ارائه كرد.
رامين مهمانپرست در پاسخ سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه در مذاكرات روز پنجشنبه 23 آذر ماه با آژانس مطالعات ادعايي مورد بحث قرار مي گيرد و آيا آژانس تضمين مي كند كه پاسخ هاي ايران به بيرون درز نكند؟ گفت: طبيعي است مسئولان آژانس كه اطلاعات محرمانه كشورهاي عضو را نگهداري مي كنند نسبت به حفظ آنها تعهد و مسئوليت داشته باشند و نمايندگان كشور ما در آژانس بر مبناي تعهدات اين نهاد بين المللي خواستار درز نكردن اطلاعات كشورشان هستند.
وي با تأكيد بر اين كه بحث مذاكرات ما با آژانس چارچوب فني وحقوقي دارد، گفت: در اين چارچوب كاملاً براساس معاهده ان.پي.تي و مواد مختلف آن، تعريف مي شود كه كشورها در چه زمينه اي بايد تعهدات خود را داشته باشند و در چه مواردي از حقوق خود بهره مند شوند. ما در اين چارچوب آمادگي مذاكره با آژانس را داشته ايم و بيشترين همكاري ها با آژانس از جانب كشور ما صورت گرفته است. فعاليت هاي هسته اي كشور ما همواره زيرنظر بازرسان آژانس بوده است و در چارچوب كاملي آمادگي داريم نسبت به رفع نگراني هاي احتمالي اقدام كنيم و هم اين كه حقوق كشورمان در بهره مندي از دانش هسته اي به شكل كامل به رسميت شناخته شود و مورد احترام قرار گيرد و به همين دليل همه اقداماتي كه به شكل غيرقانوني عليه ملت ما به بهانه فعاليت هاي هسته اي كشورمان صورت گرفته بايد برطرف شود.
مهمانپرست در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي شود اگر آمريكا تحريمها عليه ايران را رفع كند، ايران مذاكرات خود با آژانس را به شيوه اي دنبال مي كند كه غني سازي را متوقف كند، گفت: توافقات با آژانس بايد توافقات كاملي باشد كه در آن حق ايران در بهره مندي از دانش هسته اي به شكل كامل از جمله داشتن چرخه سوخت و غني سازي براي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي وجود داشته باشد و در عين حال رفع نگراني هاي احتمالي آژانس كه نسبت به فعاليت هاي ما ممكن است مطرح كند نيز در دستور قرار گيرد. اين كه چگونه اين چارچوب تعريف شود و به چه صورت به توافق برسيم را كارشناسان دو طرف در همين نشست بررسي مي كنند. بايد مقداري صبور بود تا ببينيم در نشست چه اتفاقاتي مي افتد.
 


سيد صولت مرتضوي:

نظر شوراي نگهبان براي دولت فصل الخطاب است

معاون سياسي وزير كشور گفت: اگر طرح اصلاح قانون انتخابات به تاييد شوراي نگهبان برسد و تبديل به قانون شود ما ملزم به اجراي آن هستيم.
سيد صولت مرتضوي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال رد طرح اصلاح قانون انتخابات را از سوي شوراي نگهبان مي دهيد يا خير، گفت: بنده نمي توانم از زبان سخنگوي شوراي نگهبان سخن بگويم و حتي احتمالي هم بدهم، شوراي نگهبان دستگاهي مستقل است و در چارچوبي معين به طرح اصلاح قانون انتخابات رسيدگي مي كند.
مرتضوي با بيان اين كه اگر شوراي نگهبان طرح را تاييد كند ما بايد قانون را اجرا كنيم، ادامه داد: وقتي ما اظهار مخالفت مي كنيم به معناي نظر كارشناسي دولت است ولي ملزم به اجراي قانون هستيم و به دنبال استبداد رأي نيستيم چرا كه براي اجرايي شدن اين طرح و تبديل آن به قانون مرجع وجود دارد و هرچه كه مرجع قضاوت كند آن فصل الخطاب است.
به گزارش خبرگزاري ها، وي ماده 31 و 35 طرح اصلاح قانون انتخابات را مواد اصلي و مابقي را تزييني خواند و در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه آيا شما ماده 31 را خلاف قانون اساسي مي دانيد گفت: ما معتقد هستيم اين ماده برخلاف اصل 57 و 60 قانون اساسي است ولي بايد ديد شوراي نگهبان چه تشخيصي در اين باره دارد و ما حق تعيين تكليف براي شوراي نگهبان را نداريم.
 


رئيس جمهور تركمنستان:

گسترش همكاري با ايران اولويت سياست خارجي تركمنستان است

رئيس جمهور تركمنستان با تاكيد بر ضرورت توسعه روابط با ايران، افزايش سطح همكاري هاي منطقه اي را ضرورت برنامه هاي دستگاه سياست خارجي براي چهار سال آينده دانست.
«قربانقلي بردي محمداف» رئيس جمهور تركمنستان در جلسه كابينه وزرا كه به سرپرستي وي برگزار شد، به بررسي طرح جديد و راهبردي خط مشي سياست خارجي دولت اين كشور براي سال هاي 2013 تا 2017 ميلادي پرداخت.
وي خطاب به وزير خارجه اين كشور دستور داد: در كشورهاي آسياي مركزي و همسايگان دور و نزديك، توسعه و گسترش آتي همكاري با شركاي سنتي و كشورهاي همسايه همچون ايران، افغانستان، پاكستان، هند و تركيه بايد مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد.
به گزارش فارس ، رئيس جمهور تركمنستان در بخش ديگر سخنان خود، كشورهاي روسيه، آمريكا، چين، اتحاديه اروپا، ژاپن، مالزي، كشورهاي جامعه همسود، جهان عرب، خاور ميانه و ... را از ديگر شركاي سنتي و راهبردي دولت تركمنستان قلمداد كرد.
لازم به ذكر است كه تأكيد رئيس جمهور تركمنستان بر ضرورت گسترش همكاري با جمهوري اسلامي ايران در حالي است كه اين كشور با ايران بيش از 1200 كيلومتر مرز مشترك داشته و حجم مبادلات بازرگاني سالانه بيش از پنج ميليارد دلار برآورد مي شود.
گفتني است ،تركمنستان و ايران كه داراي چهار گذرگاه و گمرك فعال هستند از روابط بسيار خوب فرهنگي، هنري و انساندوستانه برخوردار مي باشند.
 


به دليل اشتباه لفظي در سخنراني رحيمي عذرخواهي كرد

معاون اول رئيس جمهور در خصوص انتقاد از سخنراني وي اشتباه لفظي را عامل اين سهو دانست.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، معاون اول رئيس جمهور به دنبال انتشار خبر انتقاد آميز رسانه ها به نقل از مردم در خصوص » كنار هم قرار گرفتن نام خداوند، رهبري و رييس جمهوري» كه در جريان سخنراني معاون اول رئيس جمهور در مراسم افتتاح طرح توسعه سيمان بوكان اتفاق افتاد ، ضمن پوزش و پذيرش اين انتقاد سازنده ، تاكيد كرد كه اشتباه لفظي و سهوي مذكور به دور از هر نوع انگيزه و قصد اغراق گويي و ناشي از فشردگي و تغيير ناگهاني برنامه ها بوده است.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ پيروزي مقاومت در جنگ 8 روزه غزه و متعاقب آن اغتشاشات مصر و چند دستگي ايجاد شده در آن خواسته يا ناخواسته آب به آسياب دشمن ريخت و شهد پيروزي مقاومت را كمرنگ نمود. در عين حال زنگ هشداري براي بيداري اسلامي است كه اگر رژيم اشغالگر قدس و آمريكاي جنايتكار جاي پايي در منطقه داشته باشند دسيسه و توطئه، اثرگذار خواهد بود بر همين اساس مسئولين نظام و برنامه ريزان از هم اكنون به رصد حاشيه هاي انتخابات آينده بپردازند تا علاوه بر پيشگيري از هرگونه اخلال در انتخابات مانع از جاده سازي دشمن و آشيانه هاي آن از طريق منحرفين و فتنه گران و سران آنها كه سابقه دوستي با بيگانگان را دارند باشند.
طالعي
¤ مقاومت هوشيارانه و صابرانه جبهه اسلام ناب محمدي در برابر استكبار جهاني و صهيونيزم موثرترين شكل تقابل در اين رويارويي است كه مي تواند تهديدات دشمنان را به فرصت تبديل كند و توطئه ها را خنثي نمايد امروز نيروهاي مقاومت در سوريه، لبنان و غزه بزرگ ترين قدرت هاي نظامي دنيا را زمين گير كرده اند.
3419---0915
¤ آزمايش اتمي اخير آمريكا دهن كجي آشكار به قوانين بين المللي و افكار عمومي جهان بود آنچه كه اينها جا انداخته اند اين است كه چند كشور اجازه هرگونه استفاده از انرژي اتمي را داشته باشند. اين ادبياتي منسوخ است و در دنياي آينده جايي ندارد بايد با تمام توان اين را محكوم كرد و آمريكايي ها را بخاطر دست زدن به آزمايشهاي اتمي در مجامع جهاني به چالش بكشيم. هرچه ما زبانمان كوتاه تر باشد آنها زبان درازتر شده و بديهي ترين حقوق دانش هسته اي ما را ناديده مي گيرند. البته هرگز موفق نخواهند شد. اما ما نبايد سكوت كنيم.
مسعود كيايي
¤ بنده اعتقاد دارم روشنگري و اطلاع رساني در جامعه آمريكا زمينه ساز افول و فروپاشي آمريكا خواهد بود و در اين راه بايد تا مي توانيم سرمايه گذاري بكنيم.
1375---0916
¤ تاكنون ثابت شده در تمام انتخاباتي كه دركشور صورت گرفته چنانچه تشكلهاي اصولگرا با هم تعامل نكنند جريانهاي افساد طلب، و منحرف و منافق توامان پيروز ميدان خواهند بود. آن وقت است كه دودش به چشم مردم رنج ديده مي رود. از تشكلهاي اصولگرا مي خواهم به خاطر رضاي خدا و رسيدن به آرمانهاي اصيل امام راحل و مقام معظم رهبري و نظام جمهوري اسلامي در ميادين انتخاباتي با هم متحد باشند.
فيروزنيا
¤ خانم ابتكار به جاي اينكه براي زندانيان سياسي مخل امنيت كشور و تهمت زنندگان به نظام غصه بخورد يك مقدار هم از جانبازان و خانواده شهدا كه خشم خود عليه اصلاح طلبان را فرو مي خورند دلجويي بكند. كاش ما هم به اندازه ايشان دسترسي به صدا و سيما داشتيم و مي توانستيم حرف دلمان را بزنيم.
7919---0911
¤ رجز خواندن مدعيان اصلاح طلبي براي شركت در انتخابات 92 براي اين است كه آنها تصور مي كنند مردم فراموش كرده اند كه خاتمي و موسوي و مهدي و فائزه هاشمي مردم را تحريك به اغتشاش مي كردند و مي خواستند با اين روش دروغ تقلب كه در دهان مردم در انتخابات مخملي راه انداخته بودند را جا بيندازند، آنها مردم را فراموشكار تصور مي كنند در حالي كه مردم آگاهند و هرگز دست از حمايت از نظام و اهداف مقدس انقلاب اسلامي برنخواهند داشت.
يك شهروند
¤ اگر نمايندگان مجلس مثل ما ماهيانه 600 تا 700 هزار تومان حقوق دريافت مي كردند در اين شرايط سخت اقتصادي وقت مجلس را صرف طرح اصلاح قانون انتخابات نمي كردند بلكه براي مهار گراني و تورم چاره اي مي انديشيدند.
2842---0938
¤ از برادران ناجا و پليس كوهستان تقاضا داريم جلوي بي حجابي افراد در مناطق كوهستاني را بگيرند، اين حق همه افراد است كه از طبيعت زيباي تهران و كشور بهره مند شوند ولي وقتي برخي افراد با حضور خود براي بقيه ايجاد مزاحمت مي كنند و رفتاري خلاف شرع و عرف از خود بروز مي دهند چگونه مي توان تفريحي سالم داشت؟!
رضايي
¤ با سابقه 40 ماه حضور در جبهه و 28ماه اسارت و با گذشت 50 سال از عمرم هنوز مجرد هستم و با مادرم در يك منزل اجاره اي زندگي مي كنم. تا اين لحظه ستاد آزادگان براي بنده كاري انجام نداده است. بنده حرف دلم را به چه كسي بگويم كه نتيجه اي داشته باشد.
8484---0939
¤ يك راننده تاكسي هستم. از مسئولان تقاضا دارم براي جلوگيري از افزايش كرايه توسط خودروهاي سواري، ساعات طرح ترافيك را بيشتر كنند تا رانندگان تاكسي بتوانند مدت زمان بيشتري در خيابان هاي كم ترافيك اقدام به مسافركشي نمايند.
2637---0935
¤ چرا سنوات خدمت معلمان حق التدريسي استخدام شده محاسبه نمي گردد؟ از مسئولين وزارت آموزش و پرورش درخواست حل مشكل ياد شده را دارم.
دبير آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان
¤ بانك ملت براي صدور كارت اعتباري خريد به مبلغ هفت ميليون تومان براي كارگران مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار تومان كارمزد (آبونمان) مي خواهد در صورتي كه تا ماه گذشته اين مبلغ دويست هزار تومان بوده است. از دستگاه هاي نظارتي درخواست رسيدگي دارم.
0857---0912
¤ از مسئولين استان خوزستان درخواست مي شود به وضعيت جاده، آب، مسكن، مدرسه، بهداشت، برق و گاز منطقه محروم احمد فداله شهر سردشت از توابع دزفول رسيدگي نمايند. در اين شهر با داشتن جمعيت 12هزار نفري امكانات فوق در حد مطلوب نيست. لازم به ذكر است مقبره يكي از نوادگان امام حسين(ع) در اين منطقه قرار دارد.
6546---0935
¤ از صدا و سيما و رسانه ها و مطبوعات انتظار مي رود به انعكاس مشكلات زلزله زدگان زيركوه خراسان جنوبي توجه بيشتري نمايند و از مسئولين نيز بخواهند با توجه به فصل سرما در رسيدگي به آنها جديت بيشتري نمايند.
2773---0913
¤ بعد از 5 سال كار اخراج شدم ولي كارفرما به هيچ وجه حاضر نمي شود كه به بيمه رفته و بيمه بيكاري مرا امضا كند تا از اين بيمه استفاده نمايم. از مسئولين امر درخواست گره گشايي از مشكلات امثال من را دارم.اگر مشكل قانون است نمايندگان مجلس وارد شوند و گره را باز كنند.
5092---0916
¤ بعد از ثبت نام اينترنتي در سايت بانك مركزي براي وام ازدواج به هر شعبه اي كه مراجعه مي كنيم مي گويند براي اين كار بودجه نداريم مسئولين بانك مركزي اين كلاف سردرگم را كه گره در شروع زندگي زوج هاي جوان انداخته است باز كنند.
7084---0935
¤ از دستگاه ديپلماسي كشور تقاضا داريم به خاندان بارزاني تفهيم كنند كه در خلال درگيري با ديكتاتوري حزب بعث اين ايران بود كه از اقليم كردستان عراق به خوبي حمايت كرد و بزرگترين پشتيبان آنها پس از خداوند ايران بود. حال نمك خوردن و نمكدان شكستن و همدستي با رژيم صهيونيستي پاسخي از جانب خداوند دارد.
كاشاني
¤ در تاريخ 2/4/91 يك دستگاه سمند-7 از يك نمايندگي شهر ساري خريداري كردم و پول آن را نقد پرداخت كردم پس از يك هفته استفاده گيربكس آن به صدا درآمده و روغن ريزي دارد، الان سه ماه در رفت و آمد هستم و هنوز ماشينم درست نشده است و مسئولان مي گويند فعلاً قطعات خودرو را نداريم. چرا شركت ايران خودرو به وقت و پول مردم اهميت نمي دهد و مشكلات ما را رفع نمي كند؟
4237---0911
پاسخ روابط عمومي شركت ايرانسل
در پاسخ به مطلب مندرج در خصوص «استفاده از اينترنت رايگان ايرانسل» در روزنامه مورخ 11/9/91، به آگاهي مي رساند: رايگان بودن استفاده از اينترنت از ساعت 2 تا 6 بامداد مخصوص كاربران اعتباري وايمكس ايرانسل و در قالب طرح ساعات خوش وايمكس ايرانسل براي پاييز امسال در نظر گرفته شده است كه از تاريخ 1 مهر به اجرا درآمده و تا 30 آذر 91 ادامه خواهد داشت.
به نظر مي رسد آن مشترك محترم، اين طرح تشويقي ايرانسل را با طرح ساعات خوش استفاده از GPRS ايرانسل كه از روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 11 شب تا 6 بامداد، به ازاي هر كيلوبايت تنها يك ريال در نظر گرفته شده است، اشتباه گرفته باشند.
گفتني است؛ بررسي بيشتر موضوع مطرح شده از سوي اين مشترك محترم تنها با ارائه اطلاعات بيشتر از جمله شماره تماس و شماره ايرانسل مورد نظر مقدور مي باشد.
¤ از زحمات كاركنان كلانتري جواديه تهران كه به موقع و به نحو احسن و با برخورد اسلامي با ارباب رجوع به امور اينجانب رسيدگي نمودند كمال تشكر را دارم.
جانباز يوسف خاني
¤ شركت بيمه ايران بابت بيمه طلايي ماهيانه 700هزار ريال از حقوق بنده برداشت مي كند ولي افسوس كه خدمات مناسب ارائه نمي دهد. چرا قرارداد بايد يك طرفه باشد؟
0142-0913
¤ در خردادماه امسال نتوانستم از كارت سوخت خود استفاده بكنم در نتيجه كل بنزين ذخيره شده ام حذف شده است.
4607-0919
¤ دو قلم از پنج قلم كالاي سبد ماه مبارك رمضان شهرستان دلفان به 1500 فرهنگي اين شهرستان داده نشده است. از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
8303-0916
¤ امام علي(ع) مي فرمايد: همه چيز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب.
متين
¤ از يكي از مديران سازمان پزشكي قانوني كشور در شعبه دوم دادياري دادسراي ناحيه 12 شكايت كردم اما داديار مربوط به دلايل واهي از رسيدگي به شكايتم خودداري مي كند و پس از 9ماه هنوز نه متشاكي را احضار كرده و نه قرار منع تعقيب صادر مي كند و شكايت من همچنان معلق است. از دستگاه قضايي انتظار رسيدگي دارم.
8976- 0935
¤براي بنده و ديگران باعث تعجب شده كه وقتي بيمارستان [... ] با وضعيت بهداشتي نامناسب و غيرقابل قبول مواجه مي باشد چگونه و با چه معياري از سوي وزارت بهداشت در رديف مراكز درماني درجه يك قرار گرفته است؟
7763-0912
¤ از بدو تولد، پدرم را از دست داده و نابيناي مادرزاد هستم. علاوه بر آن مدت 15سال مي شود كه دياليز مي شوم. براي بار سوم پيوند كليه كرده ام ولي متأسفانه درحال پس زدن است، غرض اينكه از افراد خير و نيكوكار براي هزينه هاي درمانم درخواست كمك دارم.
4257-0939
¤ گروهي انبوه ساز در خيابان گلستان 12 عظيميه كرج در ساخت وساز مسابقه گذاشته اند. خدا شاهد است سراسر خيابان را گرد و خاك برداشته و آلودگي هوا را چندين برابر كرده است. آيا شهرداري يا دستگاه دولتي ديگر نبايد دراين موارد از حقوق شهروندان و همسايگان كه عذاب مي كشند دفاع بكند؟
خورشيدي
¤ در تهران و اكثر شهرهاي كشورمان ميليونها مترمربع زمين در پاركها و معابر براي كاشت چمن و درختان بي ثمر و ايجاد فضاي سبز و با هزينه هاي گزاف صرف مي شود. با تدبير صحيح و تغيير اين فرآيند معيوب مي توان ضمن اشتغالزايي افزايش توليد ميوه و سبزي را هم با استفاده از بخش خصوصي فراهم كرد.
همداني
شهيد همت: انسان در هر 24ساعت يك تذكر به خودش بدهد بد نيست. بهترين موقع بعداز پايان نماز سر به سجده و اعمال خود را مرور نماييم كه چقدر كارهايمان براي خدا بوده است؟!
1345-0912
¤ بابت ساخت منزل 2 طبقه خود در بافت فرسوده آمل از بانك سپه مبلغ 60 ميليون تومان وام گرفته ام. علي رغم اتمام ساختمان در موعد مقرر بانك از ارائه دفترچه اقساط با اصرار و پي گيري زياد خودم طفره رفت و مرا روزي 30هزار تومان به علت ديركرد جريمه نموده كه بالغ بر يك ميليون تومان مي شود. از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
5795-0911
¤ برخي از ساكتين فتنه كه پس از خطبه هاي تاريخي مقام معظم رهبري نيز به روند سكوت گذشته خود پاي فشردند اخيرا كه بوي انتخابات به مشامشان خورده سعي درحضور جلسات عزاداري به ويژه در حسينيه امام خميني(ره) و در كنار رهبري نمودند تا وجهه اي پيدا كنند و خود را انقلابي جا بزنند. ملت بصير ما فريب اين نيرنگ ها را نخواهند خورد و پاسخ در شأني در خرداد 92 به آنها خواهند داد.
يك خانم شهروند تهراني
¤ بنده معلول مادرزادي از ناحيه هر دوپا و دست چپ هستم كه در كارت بهزيستي «معلول شديد» قيد شده است. براي دريافت مسكن مهر در پرند ثبت نام نموده ام قرار شد مسكن 60 متري تحويل نمايند كه 15 متر آن مشاع است و بدون انباري، پاركينگ و آسانسور مي باشد. بنده با 5 سرعائله و معلوليت شديد جسمي چگونه قادرم بدون آسانسور رفت و آمد نمايم؟ آيا كسي از مسئولين امر پاسخ مشكل ما را خواهد داد؟
6900-0935
¤اصحاب فتنه دچار توهم شده تصور مي كنند كه مي توانند گراني و تورم را بهانه كرده و آن را سكوي پرش خود در انتخابات رياست جمهوري آينده قرار بدهند . ولي مردم با بصيرت كشورمان حادثه تلخ تر از سال 84 را براي آنان رقم خواهند زد.ان شاءالله
8911-0915
¤ اگر سازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي براي پرسنل خود سرويس و اتوبوس بگذارند بخش اعظم ترافيك كم و از آلودگي هوا كاسته مي شود.
پيكر
¤ در همسايگي بنده خانواده اي نيازمند ولي آبرومند بدون سرپرست زندگي مي كنند. كمك ناچيز بنده مشكل آنان را حل نمي كند. از افراد خير و نيكوكار تقاضاي كمك داريم. نجفي هستم و از شهرضا تماس گرفته ام.
2935-0913
¤ وزارت دفاع در خيابان شهيد لنگري بالاتر از ميدان نوبنياد تهران در دو طرف خيابان به فاصله بيش از يك كيلومتر اقدام به نصب كتيبه هاي پارچه اي به مناسبت ايام سوگواري سيدالشهداء (ع)كرده است. اين حجم نصب پارچه مصداق عيني اسراف مي باشد و مطمئنا خود حضرت هم راضي به اين اسراف كاري ها نيستند.
4867-0919
¤ يك مستمري بگير 67 ساله هستم. ماهي 550 هزار تومان حقوق مي گيريم تامين اجتماعي از قبل از عيد به ما قول داده به جاي عيدي به ما كمك هزينه بدهد. اين حرفها فقط در جرايد است و جزو وعده و وعيد و اختلاف در خانواده ها هيچ پيامد ديگري براي ما نداشته است.
يك مستمري بگير
¤ هنرستان امام خميني(ره) در شهرستان شبستر در كنار جاده بين المللي واقع شده است، اما اين قسمت جاده فاقد علائم عبور و مرور است. اگر خدايي ناكرده اتفاقي رخ دهد چه كسي پاسخگو خواهد شد؟
شبستري
¤ دو ماه تمام است با ناحيه 4 شهرداري منطقه 16 تهران در مورد ناقص كار گذاشتن جدول كوچه سيروس منشعب از خيابان مبارك آبادي مكاتبه مي كنيم كه رفع عيب بكنند ولي گوش شنوايي در كار نيست.
1667-0919
¤ دانشجوي جامع علمي كاربردي غيرحضوري هستم. پول 8 جلد كتاب درسي را يك ماه پيش پرداختم ولي هيچ خبري از كتابها نيست. 15بهمن امتحان است و كسي متاسفانه پاسخگو نيست. از مسئولين امر درخواست مساعدت دارم.
4321-0937
¤ چرا دانشگاه علوم پزشكي بيرجند هزينه درمان جانبازان شاغل را پرداخت نمي كند؟ از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم. سال تمام شد و فاكتورهاي ما خاك مي خورند.
5639-0915
¤ مدت زماني است در شهرستان مباركه اصفهان پيش دبستاني ماهان با مجوز آموزش و پرورش استان در خيابان سلمان اين شهر آغاز به كار كرده است. ولي مشكل و خطري كه وجود دارد واقع شدن اين مدرسه در مجاورت دو دكل مخابراتي تلفن همراه مي باشد كه سلامت غنچه هاي نوشكفته علم و دانش را به خطر انداخته است. از مسئولين وزارت بهداشت و آموزش و پرورش درخواست چاره انديشي داريم.
احمدپور
¤ امام حسين(ع) را منتظرانش كشتند، اي منتظران ظهور، آگاه باشيم كه مهدي(عج)، حسين(ع) زمان ماست. روز به روز بايد بر بصيرت و تقوايمان بيفزاييم تا در اين دوران فريب غولهاي رسانه اي دنيا را نخوريم و در شناخت امام زمانمان ترديد نكنيم.
0042-0939
¤ آن كس كه نباشد به ولايت قائل
در عهد زعامت فقيه كامل
تمكين نكند زنخوتش بي ترديد
هنگام ظهور از امام عادل
8944-0939
¤ حضرت سيدالساجدين(ع) مي فرمايند: هركس در روزگار غيبت حضرت حجت بر ولايت ما استوار بماند خداوند منان پاداش هزار شهيد بر وي عطا كند. خداوند ما را در مسير اهل بيت(ع) قرار دهد.
6263-0938
¤ تقاضاي ذليلانه آتش بس از سوي رژيم جنايتكار صهيونيستي آن هم در ماه پيروزي خون بر شمشير يك نصرت الهي و باعث افتخار جهان اسلام و همچنين تقويت جهان اسلام بود.
6263-0938
¤ چرا مخالفان بشاراسد كه مدعي دفاع از حقوق مردم مظلوم سوريه هستند به دفاع از هم مسلكان خود در غزه نرفتند تا ما نيز تنگه هرمز را به روي همپيمانان آنها ببنديم و قدرت دوباره اسلام شكل بگيرد؟
3419-0935
¤ چون مطمئن هستم ايران جواب دندان شكن و پشيمان كننده اي به حمله احتمالي اسرائيل به خاك كشورمان خواهد داد از اينكه مسئولين رژيم صهيونيستي چنين حماقتي را مرتكب بشوند نگران نيستم. چرا كه در اين صورت اسرائيل براي هميشه از روي زمين و صفحه روزگار محو خواهد شد.
8965-0936
¤ عده اي از مردم به خاطر طمع و ضعف ايمان در دام كلاهبرداران مي افتند. لذا توصيه مي شود در اين ماه حزن اهل بيت در زير پرچم سرور و سالار شهيدان با توسل به دامن پاك و مطهر آنها بر تقويت ايمان خود بكوشيم تا در دام شيادان گرفتار نشده و كار زيادي بر دوش نيروهاي زحمتكش انتظامي و سربازان گمنام نگذاريم. بدين وسيله از زحمات آنها تشكر و قدرداني مي كنم.
باغبان
¤ اين كلاس هاي تقويتي و تست زني براي حضور در كنكور فقط دكان هايي براي سركيسه كردن مردم است. مسئولان بايد در بخش فني و حرفه اي و تقويت كارهاي توليدي روي جوانان كار كنند.
يك شهروند
¤ رسول اعظم(ص) مي فرمايد: «همانا حسين(ع) چراغ هدايت و كشتي نجات است.»
6263-0938
¤ تصميم گرفتم از طريق تلفن همراه وارد اينترنت بشوم و به شماره 8088 پيامك بفرستم. در اثر اشتباه عدد 5 را ارسال كردم فورا پيام آمد و مبلغ 60 هزار تومان پاي بنده نوشته شد. درحالي كه يك ثانيه هم استفاده نكرده بودم. هر چه دليل براي مسئولين مخابرات مي آوردم قبول نمي كنند. لطفا بنده را راهنمايي كنيد كه به كجا شكايت بكنم.
0883-0914
¤ سه ماه تمام است كه بيمه رازي در ارتباط با يك پرونده، پول خسارت را نمي پردازد. آيا جايي براي شكايت وجود دارد؟
9561-0918
¤ رهبر عزيز انقلاب به عنوان بلندترين جايگاه حراست و حفاظت از جمهوريت و اسلاميت نظام اجازه نخواهند داد يك عده قانون اساسي را بازيچه تقسيم قدرت جناح ها و گروه ها قرار بدهند. قانون اساسي ميثاق ملي كشور و خون بهاي صدها هزار شهيد است كه امروز به دست ما رسيده و بايد پاسداري شود.
7919-0911
¤ ضمن تشكر از يادداشت روز جديد آقاي شريعتمداري با عنوان «ولي هرگز نمي بارد» مي خواستم خطاب به آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري بگويم: به كجا چنين شتابان اميدوارم اين انتقادها موثر واقع بشود.
0366-0912
¤ از طريق اين ستون از شخص شهردار پرتلاش و سختكوش شهرستان كوهبنان به خاطر احداث زمين فوتبال ساحلي در دبستان شهيد محمود توكلي جور كمال تشكر و قدرداني را داريم و ايشان را دعا مي كنيم.
9763-0913
¤ در خيابان داريوش شهرك رجايي شهر كرج چند مغازه به اسم تشريفات بطري مخصوص مشروبات الكلي را همراه با وسايل و ليوان هاي سرو آن به نمايش گذاشته اند. عرض مي كنم اداره اماكن نيروي انتظامي به چه كاري مشغول شده كه شاهد چنين فجايعي هستيم.
1140-0912
¤ يكي از شهروندان شهرستان هنديجان در استان خوزستان كه مستمري بگير كميته امداد مي باشد خانه اش در اثر بارندگي هاي اخير درحال تخريب است. كميته امداد شهر در اين رابطه احساس مسئوليت نمي كند و ايشان هم جز يك دختر كه در شهر ديگر زندگي مي كند كسي را ندارد. هر كسي توانايي دارد اقدام كند.
3142-0917
¤ اين همه القابي كه آقاي احمدي نژاد درخصوص مشايي به كار برده چنانچه واقعيت داشته باشد چرا بايد ايشان پشت پرده باشد و انتظار ظهور امام زمان(ع) طولاني بشود. اجازه بدهند كار ظهور را تمام كنند!
0950-0919
¤ با توجه به اعزام نيرو از كشورهاي حامي تروريسم به سوريه به ويژه از سوي تركيه، اسرائيل غاصب، آل سعود و... و حمايت همه جانبه اينها و سران كفر و شرك و نفاق از تروريست ها شايسته است ضمن اعلان عمومي و اعزام نيروهاي داوطلب بسيجي به سوريه طعم شكست را به استكبار جهاني بچشانيد؟
2267-0919
¤ توجه داشته باشيم كه يكي از علل هتك حرمت عاشوراي حسيني منافقين فتنه 88، لقمه هاي حرام و فساد اخلاقي آنها بود.
1195-0911
¤ با توجه به اينكه در ماه هاي گذشته شاهد افزايش قيمت هاي كالاهاي اساسي در جامعه بوديم و اين گراني فشار زيادي به اقشار كم درآمد وارد آورده است، آيا با بروز اين همه مشكلات كه در اقتصاد كشور به وجود آمده زمان آن نشده كه فهرست مفسدان اقتصادي مورد نظر رئيس جمهور و شخصي كه معاون اول وي به عنوان علت نابساماني بازار ارز اعلام كرده به دستگاه قضايي معرفي شود تا وضعيت موجود بهبود يابد و شاهد ثبات در بازارهاي اقتصادي باشيم،
احمد رضا ايرانشاهي
¤ سرها به شوق ذبح عظيم آسماني است
باور نمي كني تو فقط يك اشاره كن
خورشيد و ماه ولايت ظهور كرد
ايام باشكوه خدا را نظاره كن
9313-0912
¤ يا اين دل شكسته ما را صبور كن
يا لااقل به خاطر زينب ظهور كن
ديگر بتاب از افق مكه ماه من
اين جاده هاي شب زده را غرق نور كن
5559-0937
¤ شمارش معكوس براي نابودي غده سرطاني منطقه اسرائيل غاصب به شكل جنگ هاي 33 روزه 22 روزه و 8 روزه نمود پيدا كرده است و احتمالا جنگ بعدي يك روزه باشد و شر اسرائيل از صفحه گيتي برچيده شود.
9887-0917
¤ سفارت ايران در كشور آلمان مورد تعرض گروهك هاي ملحد و حامي صهيونيست ها قرار گرفت ولي متاسفانه دولت و پليس آن كشور عكس العمل شايسته اي در موقع اين تعرض نشان ندادند. مردم كشور ما هم مي توانند عكس العمل از خود نشان دهند و مقابله به مثل نمايند.
اميري مقدم
¤ بازيگر عزيزي كه نقش شهيد حسن باقري را در فيلم مستند «آخرين روزهاي زمستان» ايفا كرده به عقيده من فضيلت مجاهدت يك شهيد را داراست. هنر متعهد و مردمي يعني همين. خداوند حافظ جسم و روح اين عزيز و امثال او باشد.
8516-0919
¤ به عنوان يك ايراني خطاب به مسلمانان غزه، لبنان و سوريه مي گويم كمك تسليحاتي به مخالفين رژيم صهيونيستي كه جاي خود دارد حاضر هستيم خودمان هم به عنوان نيروي انساني در كنار شما با صهيونيست ها مبارزه كنيم.
5910-0916
¤ قرص هاي خارجي براي مداواي بيماري MS نزديك به 4 ميليون تومان است. چند ماه پيش، وزير بهداشت اعلام كرده بود كه مشابه اين قرص ساخت ايران با كيفيت عالي و قيمت پايين وارد بازار شده است ولي اكنون 6 ماه از اين وعده مي گذرد و خبري از اين قرص نيست. خيلي از بيماران در كشور منتظر اين قرص هستند مي خواستم بپرسم چرا مسئولين قول مي دهند ولي به آن عمل نمي كنند.
تهران- ايمان مرادخواه
¤ خورشيد به نيزه شد در آن دشت بلا
با خود ببرد دو كهكشان ز كربلا
يك فوج ستاره بر سر نيزه رود
فوج دگر از ستاره در بند بلا
8661---0913
¤ مراكز سونوگرافي هاي منطقه يك تهران از تاريخ 7/9 تمام قيمت هاي خود را صددرصد خودسرانه و بي ضابطه بالا برده اند؟ آيا مسئولان وزارت بهداشت خبر دارند يا نه؟
1028---0912
¤ همراه اول موجودي اعتبار را به طور خودكار بعد از پايان مكالمه اعلام مي كرد ولي چند سالي است كه اين رويه را كنار گذاشته است. درخواست مي شود رويه گذشته را تداوم بخشند.
1195---0911
¤ چرا با گذشت حدود 2 سال از دستور رهبري مبني بر اجراي طرح 2-2، مسئولين پارس جنوبي از اجراي آن خودداري مي كنند. دستور رهبري مبتني بر كار كارشناسي و با توجه به موضوعاتي مثل آلودگي شديد هوا و مسائل روحي و رواني ناشي از دوري خانواده و... بوده است.
0231---0937
¤ هيچ پشتوانه و حامي فرهنگي در ادارات دولتي نداريم. برخي آقايان به بهانه واهي نيروهاي مسلمان و مذهبي را به بهانه مازاد نيرو از ادارات اخراج مي كنند. با 15 سال سابقه كار و مدرك كارشناسي هنوز قراردادي هستم و طلبه مي باشم. آيا در اين شرايط فريادرسي هست؟
5542---0912
 


نقش رژيم سعودي در قتل عام شيعيان اندونزي (خبر ويژه)

يك روزنامه چاپ اندونزي از فشار شديد عليه شيعيان در اين كشور خبر داد و وهابيت سعودي را پشت پرده ماجرا دانست آسيا تايمز در گزارشي نوشت: اقليت شيعه در اندونزي آماج حملات سنگيني قرار دارد. شيعيان اندونزي اعم از مرد، زن و كودك مورد حمله واقع مي شوند، به مدارس آنها آسيب وارد مي شود، روستاهايشان سوزانده مي شود و بسياري هم به قتل مي رسند. قدر مسلم اين است كه وهابيت تحت حمايت مالي عربستان در پس تمامي اين حملات قرار دارد.
«نائله زكيه» از اساتيد دبيرستان دخترانه در شهر «بانگيل» واقع در شرق جاوه با اظهار نگراني در زمينه امنيت دانش آموزان خود، مي گويد. مسجد وابسته به وهابيون در نزديكي محل كارم، دو بار در هفته برنامه اي براي منحرف جلوه دادن آموزه هاي شيعي و اعلام مباح بودن ريختن خون شيعيان برگزار مي كند و اين برنامه ها را به طور مستقيم از بلندگوهاي خود پخش مي كند.
آسيا تايمز مي نويسد: برخي از افراد متأثر از اين تبليغات شيعيان را كافر مي دانند و مي گويند تا زماني كه از مذهب خود برنگردند، خشونت عليه آنها هم متوقف نخواهد شد. اين محافل در دسامبر 2011، 300 شيعه را از خانه هايشان در روستاي «نانگ كرنانگ» در جزيره مادورا بيرون راندند و يك مدرسه و عبادتگاه آنها را ويران كردند و مقامات محلي نيز طبق عرف معمول، از مهاجمان جانبداري كردند. در همان زمان «تاج الملوك» از رهبران محلي شيعيان برغم اعتراض هاي مكرر نهادهاي بين المللي حقوق بشر، به اتهام كفرگويي به دو سال زندان محكوم شد.
اين گزارش حاكي است: در 26 اوت 2012 نيز حدود 30 شيعه هنگام عزيمت از روستاي نانگ كرنانگ با يورش افراد مسلح به شمشير و قمه روبرو شدند كه در اين حمله دو تن حين دفاع از زنان و كودكان كشته شدند. مهاجمان تعدادي از كودكان شيعه را از والدين آنها جدا كردند و ربودند.
به نوشته آسيا تايمز، ارعاب عليه شيعيان در جزيره مادورا به حدي است كه در حال حاضر آنها از فاش كردن مذهب خود ابا دارند و بسياري نيز اين منطقه را ترك كرده اند.
دولت اندونزي به جاي تلاش براي برقراري عدالت، بيشتر به رضايت مهاجمان اهميت مي دهد. سخنان «سوريادارما علي» وزير امور ديني اندونزي جاي هيچ ترديدي در زمينه هواداري اش از مهاجمان باقي نگذاشته است. اين مقام اندونزيايي گفت: «بهترين راه براي جلوگيري از خشونت ورزي، تغيير مذهب شيعيان است.»
گروهي از آوارگان شيعه اي كه در اردوگاه «سامپانگ» اسكان داده شده و گرفتار نوميدي، گرسنگي و شرايط دشوار بودند، ماه نوامبر فرستاده اي را به پارلمان اندونزي اعزام كردند و ضمن طرح مشكلات خود خواستار بازگشت به زادگاهش شدند. اما فرستاده شيعيان با موجي از اهانت و ناسزا از سوي نمايندگان پارلمان روبرو شد.

 


ايران مي داند چه مي خواهد و چگونه به اهداف خود برسد (خبر ويژه)

يك روزنامه سعودي چاپ لندن در گزارشي تصريح كرد: در چالش با آمريكا و اسرائيل، زمان به نفع ايران پيش مي رود و غرب سرانجام به ايران هسته اي تن خواهد داد.
روزنامه الحيات در گزارش خود با اشاره به روند طولاني مذاكرات ايران و غرب مي نويسد: در اين روند پيچيده مذاكرات همه طرف ها برگه اي در اختيار دارند، غرب نيروي اجبار و فشار بر ايران را در دست دارد و مي خواهد ايران را وادار به قبول خواسته هايش كند، ايران نيز قدرت تاثيرگذاري را دارد كه به واسطه آنها مي تواند دست نيافتني ترين چيزها را به دست آورد، و اعراب تنها كساني هستند كه هيچ قدرتي در اختيار ندارند. حتي استراتژي فرضي را هم ندارند، براي همين دائما مي پرسند: اگر ايران هسته اي شد آن گاه چه مي شود؟ در مقابل مي بينيم كه ايران داراي استراتژي واحد و ثابتي است و از تاكتيك هاي متعدد استفاده مي كند تا به مصالح و اهداف استراتژيكش برسد؛ قدرت برتر منطقه اي براي تحقق همه اهداف و مصالحش. ايران از استراتژي رو به جلو در مذاكره با غرب استفاده مي كند.
اين روزنامه مي نويسد: مقامات ايران مي دانند كه چه مي خواهند، و به طور جدي مي دانند كه براي رسيدن به آن بايد چه كنند، آن هم براساس سياست كمترين هزينه. آنها در كنار رويكرد ايدئولوژيك، عمل گرا نيز هستند، اگر به نفع مصالح استراتژيكي كه به دنبال آن هستند، باشند، حاضرند معامله كنند.
اين روزنامه افزود: ايران نفوذ خود را در عراق و افغانستان تقويت كرد، از آن سو به كمك مستضعفان فلسطيني و لبناني آمد و براساس تفاهمات ايدئولوژيك با سوريه هم پيمان شد، و تبديل به يك قدرت منطقه اي شد كه برگه هاي بسياري در اختيار دارد و جورج بوش ماجراجو را وادار كرد كه قدرتش را به رسميت بشناسد و از تهران كمك بخواهد تا براي تامين امنيتش كمك كند. بدين ترتيب ايران در دوران جورج بوش تبديل به يك قدرت معتبر شد كه نمي توان به آن حمله كرد بدون اين كه امنيت آمريكا خدشه دار نشود.
الحيات در ادامه مي نويسد: سال ها از آغاز مذاكرات ايران و غرب بر سر برنامه هسته اي اش گذشته و تهران اكنون توانسته است براساس سه تاكتيك برنامه هاي خود را پيش ببرد. اولا؛ استمرار در مذاكرات، تشديد فعاليت هاي برنامه صلح آميز هسته اي اش و در عين حال اجازه بازديد آژانس بين المللي انرژي اتمي از اين تاسيسات براساس اصول استقلال و تاييد ديپلماسي. ثانيا؛ به رغم سختي هاي بسيار، برنامه اتمي اش ادامه مي دهد و اكنون توانسته كه ميزان اورانيوم غني شده خود را از 850 كيلوگرم به 8/6تن برساند و اكنون نيز براساس گفته هاي ايهود باراك، تلاش مي كند تا موقعيت تاسيسات هسته اي اش را در كوه هاي فوردو تقويت كند تا از گزند حملات هوايي اسرائيل در امان بماند. ثالثا؛ ايجاد تاييد و حمايت اجتماعي در داخل ايران از برنامه هسته اي اش و ايجاد اين باور كه برنامه هسته اي نياز حياتي براي امنيت كشور است.
اين روزنامه معتقد است: هرچه رسيدن به توافق در برابر برنامه هسته اي ايران به تاخير بيفتد، زمان به نفع تهران پيش خواهد رفت، به خصوص اگر كه متغيرها به همين ترتيب فعلي ادامه داشته باشد، در آن صورت خواهيم ديد كه غرب مجبور خواهد شد تا در تعامل خود با ايران تجديدنظر كند و بر دور شدن از گزينه نظامي تاكيد ورزد. در آن صورت تنها براي اين كه نشان دهد دستاوردي به دست آورده صرفا بر روي تحريم هاي اقتصادي مانور خواهد داد و كاهش ارزش ريال را بهانه خواهد كرد. تحليلگران بر اين اعتقادند كه مدت زمان اين ديدگاه نيز كوتاه خواهد بود چرا كه به زودي شاهد خواهيم بود ايران از تحريم ها عبور خواهد كرد. همان طور كه در جنگ ايران و عراق ديديم كه به رغم جنگ و هزينه هاي انساني و مادي اش تهران توانست از تحريم ها عبور كند.
الحيات در پايان تحليل خود تصريح مي كند: اعراب نبايد از ايران بترسند و آن را خطري براي خود بدانند بلكه برعكس اين سياست هاي دوگانه غرب است كه مصالح اعراب را مورد تهديد قرار مي دهد. غرب خوب مي داند كه ايران سلاح هسته اي ندارد و از قضا خود نيز بر آن تاكيد مي كند و اين حقيقتي است كه شكي بر آن نمي توان كرد اما غربي ها اصرار دارند واقعيت را به گونه اي ديگر به اعراب و جهان نشان دهند. در عالم واقع ايران از تكنولوژي بالايي برخوردار است كه اين تكنولوژي سبب شده تا غرب به وحشت بيفتد. اين حقيقت را بايد پذيرفت كه غربي ها خواهند پذيرفت ايران غني سازي اورانيوم خود را آن هم با غلظت بالا ادامه دهد مشروط بر اين كه به سمت ساخت سلاح هسته اي نرود و در آن صورت به هر آن چه مي خواسته رسيده است. در نهايت اسرائيل نيز به رغم تهديدهايي كه از ناحيه ايران احساس مي كند، ايران هسته اي را خواهد پذيرفت. آن چه اسرائيل را از ناحيه ايران مي ترساند نفوذ منطقه اي آن است كه موجوديت تل آويو را به خطر انداخته است.
 


نمي خواستم نوار مكالمات فاش شود اما راستي آزمايي كار را خراب كرد (خبر ويژه)

همكار فراري نشريات زنجيره اي كه نوار مكالمات با مهدي هاشمي را ضبط كرده و در اختيار شاكي نامبرده گذاشته، جزئيات ماجرا و نيز بخشي از جزئيات همكاري با مهدي هاشمي را بازگو كرد.
نيك آهنگ كوثر درباره نوار مكالماتش با مهدي هاشمي كه انتشار آن بخشي از تحركات پشت پرده و ماهيت مهدي هاشمي را بازگو مي كند، نوشت: اگر تا دو هفته پيش نگران اثر انتشار نوارها و فايل هاي مهدي هاشمي بودم، چرا كه اولا فقط و فقط براي سنديت ضبط شده و از نظر قانوني و اخلاقي از ضبط گفتگوي ايشان دفاع مي كنم، اما مطمئن بودم كه انتشار آن ضررهاي جبران ناپذيري به بار خواهد آورد. سوال عمده اين بوده كه چرا فايل هايي كه ظاهرا به پرونده شكايت بوذري عليه هاشمي ربطي نداشته را تقديم دادگاه كرده ام؟ جواب را كساني كه قوانين كانادا را نمي شناسند، به راحتي درك نمي كنند. اما يك حقوق دان و استاد دانشگاه اين توضيح را براي دوستاني كه آشنايي به مسائل حقوقي ندارند در اختيار من قرار داده است؛ «احضار شما به دادگاه و الزام شما به پاسخگويي و ابراز مدارك و اطلاعات مورد نظر يك طرف براساس تاسيس كشف دليل ( Discovery) صورت گرفته است؛ تاسيس ديسكاوري يا كشف دليل مخصوص كشورهاي آمريكاي شمالي است كه براساس آن هر يك از طرفين بايد تمام كارت ها و دلايل خود را روي ميز بگذارند. حتي اشخاص ثالث مانند گواهان و مطلعين (در اين پرونده مانند شما) مكلف به رعايت دستور دادگاه درخصوص الزام به افشاي اطلاعات و مدارك هستند.
وي اضافه كرد: وكيل آقاي هاشمي در ماه اوت سال جاري، با حكم دادگاه [كانادا] بنده را براي انجام «راستي آزمايي» احضار كرد از من خواستار «كليه مدارك و فايل ها» شد. من از طرق مختلف (نزديكان آقاي هاشمي) پيغام فرستادم كه اگر بر همين اساس به جلسه راستي آزمايي بروم، مطابق قانون موظفم همه مداركي كه در اختيار دارم را تقديم كنم، چون پنهان كردن مدارك و از بين بردن آنها كاملا غيرقانوني است و در ميان آنها فايل هايي هست كه به نفع هيچ كس نخواهد بود در اختيار افراد ديگر قرار گيرد. متاسفانه يا پيام من را به ايشان نرساندند و يا خيال كردند من مطابق قانون عمل نمي كنم.
همكار متواري نشريات زنجيره اي در ادامه توضيحاتش مي نويسد: آقاي هاشمي در جلسه راستي آزمايي خود ميزان آشنايي اعضاي خانواده خود را با بنده تكذيب كرده و همچنين مي گويند كه هر از گاهي سايت خودنويس را مي خوانده اند و بعد از مدتي به خاطر عدم اعتبار خبرهايش آن را نگاه نمي كرده اند. آقاي هاشمي نمي گويند كه در محدوده زماني پيش از 16 اكتبر 2010، چند ده بار به خودنويس زنگ زده تا خبرهاي مختلف را به ما بدهد كه برخي بعداً دروغ از آب در آمده و ما از انتشار بسياري كه شاهد ديگري نداشته خودداري كرده بوديم. من در شهادت نامه سطح گفتگوها را تشريح و مدارك را ضميمه كردم. اتفاقا بر سر يكي از خبرها كه غير واقعي بودن آن را به روي شان آوردم، با لحني تهديدآميز هرچه دل شان خواست را به من گفتند و از آن تاريخ يعني 16 اكتبر 2010 تماس ما قطع شد. ممكن است سوال شود چرا گفتگويي خصوصي ضبط شده است؟ مطابق قانون، من حق دارم چنين كنم و از حق قانوني ام دفاع كنم. هر كسي مي گويد كار من غيرقانوني است، از قوانين بي اطلاع است.
وي مي افزايد: وكيل آقاي هاشمي در روز موعود، از انجام راستي آزمايي از من خودداري كرد، اما مدارك و شهادت نامه به او داده شده بود. به اين ترتيب، وكلاي شاكي و متهم اين فايل ها را در اختيار داشتند و از آن تاريخ، من به هيچ عنوان اختياري روي آنچه بر سر مدارك آمده، ندارم.

 


نامزدي معين از سوي حزب مشاركت خيلي به اصلاح طلبان ضربه زد (خبر ويژه)

ارگان حلقه لندن با دعوت به تحريم انتخابات رياست جمهوري، حزب مشاركت را پايه گذار منطق حضور در انتخابات به هر قيمت و از سر توهم معرفي كرد.
جرس در تحليلي نوشت: با اندك دقت مي شود به مسئله اي پي برد و آن هم اين است كه عده اي را باور بر آن است كه اصلاح طلبان فقط بازيگران عرصه انتخابات و قدرت مداري و سياست ورزي درون حكومتي هستند و بيش از آن هنري براي عرصه در چنته ندارند، تحليلي كه در وهله اول نامنصفانه به نظر مي رسد اما نياز به واكاوي بيشتري دارد.
جرس اضافه مي كند: اشتباه اصلي اصلاح طلبان دقيقاً از زماني شكل گرفت كه زعماي اصلاحات همه چيز را در انتخابات و صندوق رأي جستند و بر آن باور بودند كه همه چيز يعني فعال بودن در كارزار انتخاباتي و هر كسي را بدون توجه به وجه كاريزماي انتخاباتي و فعاليت سياسي معرفي كردن- مسئله اي كه با معرفي دكتر معين به عنوان كانديداي رياست جمهوري بعد از خاتمي از طرف جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب بسيار آسيب زا و ضربه زننده تمام شد- و يا به هر نحوي كانديد و يا كانديداها معرفي كردن و به هر نحوي بودن رأي خود را به صندوق انداختن، و آش اين مسئله تا بدان جا شور شد كه پس از آنهمه اتفاقات ناگوار براي جريان اصلاح طلبي بعد از انتخابات رياست جمهوري 88 سيد محمد خاتمي ليدر و رهبر اصلي جريان اصلاحات به تنهايي و به باور خويش براي نجات اصلاحات! در انتخابات مجلس اخير در حوزه دماوند رأي خود را به صندوق انداخت و بحث ها و واكنش هاي بسياري را دامن زد.
ارگان حلقه لندن بدون اشاره به نقش افتضاحات امثال مهاجراني و كديور و ديگر گردانندگانش در سقوط اصلاح طلبان از چشم مردم، طرفداران حضور در انتخابات در جبهه اصلاحات را قدرت محور معرفي كرد و نوشت: اين باور اصلاح طلبان، اصلاحات را به پرتگاه مي كشاند. نگاه صرفاً انتخاباتي به مقوله اصلاحات- حال چه نگاه مشاركت انتخاباتي مشروط يا نگاه انتخاباتي معقول و يا...- يكي از اولين پيامدهايش نمو و بروز افراد خاصي است كه تا نان و آب اصلاحات به راه است اصلاح طلب هستند و با اندك احساس خطر ذهني يا عيني فرسنگ ها راه خود را كج مي كنند و دوباره در ايام انتخابات براي خودنمايي و بروز اجتماعي اصلاح طلب كج و كوله! مي شوند، و فضا را براي سوء استفاده از اصلاحات و اصلاح طلبان فراهم مي نمايند، افرادي كه با نام و نان اصلاحات حتي در دوره اخير و دوره قبل مجلس در آن حضور داشته و دارند بي آنكه حتي در جلسات مخفي خويش جرأت اندك نداي اصلاح طلبي را داشته باشند.
جرس همچنين با متهم كردن اين طيف از اصلاح طلبان به داشتن شهوت قدرت(!) و با اشاره به بازداشت برخي از دست اندركاران آشوب سال 88 خواستار تحريم انتخابات و عدم معرفي نامزد و عدم حضور در انتخابات شد. حلقه لندن در انتخابات مجلس (اسفند ماه سال 1390) نيز بر تحريم انتخابات تأكيد داشت اما با وجود تبليغ علني پروژه تحريم از سوي جبهه ضد انقلاب و فتنه گران، مشاركت 65 درصدي مردم به عنوان يكي از بالاترين ركوردهاي مشاركت در انتخابات مجلس رقم خورد و بدين ترتيب پيش بيني مي شود ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري نيز رقمي به مراتب بالاتر باشد.
دعوت حلقه لندن به تحريم انتخابات در حالي است كه حلقه پاريس و بروكسل (جمع اردشير اميرارجمند و رجب مزروعي در شوراي هماهنگي سبز) نيز هفته گذشته خواستار تحريم انتخابات شدند.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10