(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 27  دی  1391 - شماره 20407

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
در جلسه علني مجلس صورت گرفت
اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي رفع ايرادات شوراي نگهبان
خارج از دستور
امير پوردستان خبر داد
رونمايي از تانك بهينه سازي شده ذوالفقار در دهه فجر
در مكتب امام
حجت الاسلام روحاني:
طرح اسلام ايراني ، خيانتي بزرگ به اسلام و ايران بود
دهقان:
دلايل كافي براي رد صلاحيت گزينه هاي انحراف و فتنه وجود دارد
ديروز برگزار شد
جلسه مشترك فراكسيون هاي اصولگرايان و رهروان ولايت
مصاديق مجرمانه انتخابات رياست جمهوري منتشر مي شود
وزير امور خارجه:
ايران در زمينه همكاري هاي تجاري شريك قابل اعتمادي براي اروپاست
جنبش سياسي در جنوب يمن ارتباط با ايران را نفي كرد
ادعاي جديد رسانه انگليسي
رويترز : ايران تا اواسط 2014 به توان توليد بمب اتم مي رسد!
معاون وزير دفاع خبر داد
حمايت ويژه نيروهاي مسلح
سرلشكر صفوي:
ايران قدرت اصلي تامين كننده امنيت خليج فارس است


در جلسه علني مجلس صورت گرفت

اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي رفع ايرادات شوراي نگهبان

نمايندگان مجلس در جلسه ديروز خود طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان مجددا اصلاح كردند.
مجلس در مهمترين مصوبه خود در اين زمينه تعيين وظايف ستاد انتخابات كشور از سوي هيئت اجرايي مركزي را حذف كردند و مقرر كردند كه اعلام نتيجه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري به وسيله وزير كشور نيازمند تأييد هيئت اجرايي نباشد.
نمايندگان مجلس صبح ديروز در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر كردند وزارت كشور در غير موارد اصل 131 قانون اساسي موظف است حداقل 5 ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل 119 قانون اساسي، مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
نمايندگان مجلس در اصلاحيه ديگري مقرر كردند وزير كشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري 30 نفر از شخصيت هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كه داراي صلاحيت هاي لازم باشند به عنوان معتمد به هيئت مركزي انتخابات معرفي مي كند.
در اصلاحيه ديگر قانون انتخابات رياست جمهوري، مرجع تشخيص تداخل تصميمات هيئت اجرايي مركزي با وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري، شوراي نگهبان تعيين شد.
نمايندگان مجلس با اصلاح تبصره 8 ماده 31 قانون انتخابات رياست جمهوري نيز تاييد نتيجه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري از سوي هيئت اجرايي را ملغي كردند و مقرر كردند نتيجه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيئت اجرايي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام شود.
نمايندگان مجلس همچنين پيش از اين در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر كرده بودند هيئت اجرايي مركزي انتخابات، وظايف ستاد انتخابات كشور را در چارچوب قوانين و مقررات مشخص كند كه اين تبصره براي تامين نظر شوراي نگهبان از متن قانون حذف شد.
همچنين پيش از اين مقرر شده بود اعزام ماموران از سوي وزارت كشور براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات بايد به تصويب هيئت اجرايي مركزي برسد كه با اصلاح ديروز مجلس، اعزام بازرسان از سوي وزارت كشور تنها نيازمند اطلاع هيئت اجرايي خواهد بود.
نمايندگان مجلس در بخش ديگري از اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، مقرر كردند كه قوه قضاييه مي تواند هر حوزه قضايي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرايم انتخاباتي اختصاص دهد.
پيش از اين و در تصويب قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر شده بود كه قوه قضاييه يكي از شعب دادسراها و دادگاه هاي موجود در هر حوزه قضايي را به اين كار اختصاص دهد كه با مصوبه سه شنبه دادسراها و دادگاه ها از متن اين قانون حذف شد.
نمايندگان مجلس كه پيش از اين مصوب كرده بودند تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظران شوراي نگهبان و هيئت هاي اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه اعمال كند در اصلاحيه ديروز مصوب كردند كه هماهنگي با ناظران شوراي نگهبان و هيئت هاي اجرايي از متن اين تبصره حذف شود و براين اساس تشكيلات قضايي نيازي به هماهنگي با ناظران شوراي نگهبان و هيئت هاي اجرايي در اين رابطه نخواهد داشت.
نمايندگان همچنين پيش از اين مصوب كرده بودند چنانچه هر يك از نامزدها در ارائه مدارك خود مرتكب جعل سند يا استفاده از اسناد مجعول يا غيرواقعي شود، شوراي نگهبان در هر مرحله اي كه چنين امري را احراز كند، صلاحيت وي را مجددا بررسي مي كند.
اين تبصره براي رفع ايراد شوراي نگهبان از متن قانون حذف شد.
نمايندگان مجلس در اصلاحيه ديگر قانون انتخابات رياست جمهوري براي رفع ايراد شوراي نگهبان مصوب كردند مجازات تخلف از ماده 74، تعطيلي نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شوند ضمن اينكه در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله، اين مجازات شامل نويسنده نيز مي شود.
براساس ماده 74 قانون انتخابات رياست جمهوري، مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي باشد.
پرونده ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل بسته شد
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز در ادامه رسيدگي به طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل پرونده اين طرح را بستند.
نمايندگان با تصويب ماده 15 اين طرح مقرر كردند عضويت همزمان همه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي كند، در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانكه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.
نمايندگان همچنين در جريان بررسي طرح ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل با تصويب ماده 16 اين طرح مقرر كردند: اشتغال همزمان مشمولين اين قانون در شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مرتبط به حوزه كاري سازمان انرژي اتمي، نانو تكنولوژي، بيوتكنولوژي و هوافضا مشروط به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، به نام فرد يا شركت مربوطه در مدت زمان مشخص مجاز است.
ماده اي كه حذف شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل، ماده 17 اين طرح را مورد بحث و بررسي قرار داده و با پيشنهاد حذف اين ماده كه توسط حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان مطرح شد، موافقت كردند.
وكلاي ملت با 133 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 14 رأي ممتنع از 240 نماينده حاضر در جلسه، ماده 17 اين طرح را حذف كردند.
در اين ماده آمده بود: آيين نامه اجرايي اين قانون بوسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت دادگستري تهيه مي شود و ظرف 3 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
نمايندگان در ماده 18 و به عبارتي آخرين ماده اين طرح قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11 دي ماه 1373 و اصلاحات بعدي آن از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي شود.
علي لاريجاني رئيس مجلس، پس از اتمام بررسي طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل، از كميسيون اجتماعي بدليل ارائه اين گزارش تقدير و تشكر كرد.
مجلس از توضيحات وزير دادگستري قانع شد
نمايندگان مجلس در جلسه ديروز سؤال نادر قاضي پور نماينده اروميه از سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در رابطه با عدم برخورد سازمان تعزيرات حكومتي با افزايش بي رويه قيمت خودرو را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
قاضي پور پرسيده بود: چرا تعزيرات حكومتي با افزايش بي رويه قيمت خودرو برخورد نكرده است؟
وزير دادگستري با حضور در اين جلسه به ارائه توضيحاتي پرداخت و اظهار داشت: سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت در اجراي ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات حكومتي، ايجاد شده و براساس تبصره 2 اين قانون، سازمان، تشكيلات و نظارت و بازرسي، صدور حكم و اجراي آن به موجب آيين نامه هايي است كه به تصويب هيئت دولت مي رسد.
وي افزود: رئيس سازمان تعزيرات حكومتي معاون وزير دادگستري است و توسط وزير دادگستري تعيين مي شود.
بختياري با بيان اينكه صلاحيت هاي سازمان تعزيرات حكومتي در قانون پيش بيني و مشخص شده است، تصريح كرد: جمع آوري، تجزيه وتحليل آمار و قيمت ها و بررسي نوسان قيمت ها در بازار از وظايف سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان است، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان وظايف روشن و مشخصي دارد و همچنين وظايف سازمان تعزيرات حكومتي نيز مشخص و روشن است.
وي با بيان اينكه ديوان عدالت اداري حق ورود به اين مسئله را دارد، متذكر شد: تدابير خوب و برنامه زمان بندي مناسبي براي اين موضوع در نظر گرفته شده است.
پس از عدم اقناع نماينده پرسشگر حجت الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست ساعتي از صحن علني را برعهده داشت، قانع شدن يا نشدن نمايندگان از پاسخ هاي وزير دادگستري را به رأي گذاشت كه وكلاي ملت نيز با 121 رأي موافق، 60 رأي مخالف و 25 رأي ممتنع از 231 نماينده حاضر در جلسه، پاسخ هاي بختياري را قانع كننده اعلام كردند.
 


خارج از دستور

اعلام رسمي غيرقانوني بودن
سمت مرتضوي به وزير كار
معاون نظارت مجلس در نامه اي غيرقانوني بودن سمت مرتضوي در مديريت تأمين اجتماعي را رسماً به وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام كرد.
به گزارش اداره اخبار مجلس، حسين مظفر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي غيرقانوني بودن ادامه مسئوليت سعيد مرتضوي در مديريت تأمين اجتماعي را به طور رسمي به عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام كرد.
در اين نامه با استناد به حاكميت تبصره يك ماده 17قانون نظام جامعه رفاه و تأمين اجتماعي و مغايرت هاي قانوني مصوبه 15/5/91 هيئت وزيران در اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي با رأي هيئت تطبيق و ابلاغ مجلس در تاريخ 26/9/91 و همچنين راي اخير ديوان عدالت اداري بر غيرقانوني بودن سمت مرتضوي در تأمين اجتماعي تصريح شده است.
با توجه به استنادات قانوني و فقدان شرايط مندرج در اساسنامه تأمين اجتماعي، ادامه مسئوليت مرتضوي، تخلف آشكار و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي خواهد بود.
ديدارهاي احمدي نژاد با مجمع نمايندگان استان مركزي و اصفهان
رئيس جمهور در ادامه ديدارهاي خود با مجمع نمايندگان استان ها با نمايندگان اصفهان و استان مركزي ديدار و گفت وگو كرد.
محسن صرامي فروشان نماينده خميني شهر در مورد ديدار دوشنبه شب مجمع نمايندگان استان اصفهان با احمدي نژاد گفت: در اين نشست رئيس جمهور عنوان كرد كه براي همدلي و تعامل در مجلس حضور مي يابد.
وي در ادامه در خصوص اجراي «فاز دوم هدفمندي يارانه ها» نيز اظهار داشت: فصل الخطاب همه اقدامات، قانون است و با توجه به مصوبه مجلس در عدم اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها در سال جاري، اين مسئله قطعاً در سال جاري اتفاق نخواهد افتاد و رئيس جمهور نيز در اين جلسه تأكيد كرد كه فاز دوم هدفمندي يارانه ها بدون اقبال ملي و نظر مساعد مجلس اجرايي نخواهد شد.
نماينده مردم خميني شهر با بيان اينكه در اين نشست درباره حضور «احمدي نژاد» در جلسه علني مجلس نيز صحبت هايي مطرح شد، گفت: نمايندگان اصفهان خواستار اين بودند كه وي پس از نطق خود شنواي نظرات نمايندگان نيز باشد اما رئيس جمهور احساس مي كرد اگر در مجلس بماند، شايد تقابل و كشمكشي صورت گيرد لذا وي به جد اعلام كرد كه پس از نطق خود مجلس را ترك خواهد كرد.
محمدحسن آصفري عضو مجمع نمايندگان استان مركزي نيز درباره ديدار احمدي نژاد با نمايندگان اين استان گفت: اين جلسه يك ساعت و نيم به طول انجاميد و در آن در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي نيز صحبت هايي مطرح شد كه رئيس جمهور در اين جلسه به نمايندگان گفت كه توضيحات كامل را در مجلس خواهد داد.
رايزني ها در مورد تعداد سخنرانان جلسه مجلس با احمدي نژاد
در حالي كه عبدالرضا مصري سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفته است تاكنون هيچ تصميمي در مورد سخنرانان جلسه چهارشنبه با رئيس جمهور اتخاذ نشده است بعضي از نمايندگان خبر از سخنراني 13 نماينده در اين جلسه مي دهند.
عبدالرضا مصري در گفت و گو با فارس گفت: تاكنون اسامي و تعداد نمايندگان مجلس براي سخنراني در صحن علني مجلس به دنبال حضور رئيس جمهور در جلسه علني تاكنون به طور دقيق مشخص نشده و هيچ تصميمي در اين باره اتخاذ نشده است و روز چهارشنبه تكليف اين موضوع مشخص مي شود.
از سوي ديگر محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: 13 نماينده در جلسه چهارشنبه مجلس با رئيس جمهور نظرات خود را در مورد مسائل كشور مطرح مي كنند.
وي يادآور شد: سخنان نمايندگان بعد از سخنان رئيس جمهور يعني ساعت 10 به بعد خواهد بود و ما الزامي براي حضور رئيس جمهور در زمان سخنراني نمايندگان نخواهيم داشت.
جلسه غيرعلني
درباره حضور احمدي نژاد در مجلس
نمايندگان در جلسه غيرعلني صبح ديروز مجلس با برگزاري جلسات علني خانه ملت در چهار هفته متوالي طي يك راي گيري استمزاجي مخالفت كردند.
در جلسه غيرعلني صبح امروز مجلس، علي لاريجاني رئيس مجلس توضيحاتي درباره مصوبه هيئت رئيسه مبني بر برگزاري جلسات علني پارلمان در اين دوره كاري به مدت 4 هفته متوالي مطرح كرد.
رئيس مجلس پس از بيان اين توضيحات، يك رأي گيري استمزاجي از وكلاي ملت انجام داد كه نمايندگان در اين رأي گيري با برگزاري 4 هفته متوالي جلسات علني خانه ملت مخالفت كردند و نظرشان بر اين بود كه 3 هفته پارلمان طبق روال عادي جلسه علني داشته باشند.
رئيس مجلس همچنين در اين جلسه غيرعلني به ارائه توضيحاتي درباره ماده 110 آئين نامه داخلي مجلس و حضور رئيس جمهور در مجلس پرداخت.
همچنين عبدالله زاده نماينده مردم طبس در مجلس نيز به تسنيم گفت: لاريجاني در جلسه غيرعلني تأكيد كرد: رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه متكلم وحده نخواهد بود و چه وي در ادامه جلسه حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد، نمايندگان صحبت خواهند كرد.
 


امير پوردستان خبر داد

 رونمايي از تانك بهينه سازي شده ذوالفقار در دهه فجر

فرمانده نيروي زميني ارتش گفت: تانك بهينه سازي شده ذوالفقار كه در دهه فجر رونمايي مي شود، به مراتب از توانايي هاي بالاتري در مقايسه با پيشرفته ترين تانك هاي شرقي برخوردار است.
امير احمدرضا پوردستان فرمانده نيروي زميني ارتش در حاشيه يادواره شهداي مخابرات و جنگال ارتش در جمع خبرنگاران گفت: ارتباطات و مخابرات در جنگ هاي آينده و امروزي بسيار با ارزش است و نيروهاي مسلح ما اين فضا را كاملا درك كرده و متناسب با نيازهاي امروزي و جنگ الكترونيك خود را آماده كرده اند.
به گزارش فارس وي افزود: در صورتي كه دشمن فضا را صددرصد پارازيتي كرده باشد، متخصصان ما مي توانند در يك اخلال الكترونيكي، ارتباط سامانه هاي فرماندهي و موشكي را برقرار كنند تا تجهيزات نظامي كاربري داشته باشند و اين نشان از قابليت بالاي نيروهاي مسلح دارد.
پوردستان ادامه داد: بي سيم هاي جهش فركانس از دستاوردهاي خوب نيروهاي مسلح است كه در اختيار اين نيروها قرار گرفته است؛ ما به سيستم هاي جنگ الكترونيك مجهز شده ايم كه تنها پدافندكننده نباشيم بلكه بتوانيم سيستم هاي مخابراتي دشمن را جمينگ كنيم.
فرمانده نيروي زميني ارتش در ادامه خاطرنشان كرد: ما جنگ هاي خليج فارس، افغانستان و ديگر جنگ ها را چند هزار نفر ساعت تجزيه و تحليل كرده ايم و به قدرت دشمن فرامنطقه اي واقفيم كه در اين راستا سلاح هاي زميني مورد نظر در دفاع سطحي و ارتفاع پايين را طراحي و توليد كرده ايم و با قدرت پاسخگوي دشمنان خواهيم بود.
وي همچنين با اشاره به تانك ذوالفقار گفت: سامانه كنترل آتش واستاب لايزر اين تانك بهينه سازي شده و در دو هفته آينده شاهد رونمايي از آن خواهيم بود؛ اين تانك با يكي از پيشرفته ترين تانك هاي شرقي مقايسه شده كه ذوالفقار به مراتب توانايي هاي بالاتري از آن دارد و با تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح در خط توليد انبوه قرار مي گيرد.
فرمانده نيروي زميني ارتش تاكيد كرد: ما براي دفاع از مرزها، طرح هاي دفاعي را آماده كرده ايم كه به محض نياز نيروها وارد عمل شوند و حتي مكان سلاح هاي پشتيباني و موشك هاي زمين به زمين مشخص شده است.
پوردستان در پايان اظهار داشت: با توجه به اينكه جنگ هاي اخير جنگ هاي نامتقارن هستند، ما متناسب با اين فضا تاكتيك هاي خود را نوشته ايم.
تكذيب پرواز مخفيانه جنگنده هاي آمريكايي در آسمان ايران
امير سرتيپ شاهرخ شهرام معاون اجرايي قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبيا(ص) در حاشيه اولين يادواره شهداي مخابرات و جنگال ارتش در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا، ادعاي برخي رسانه هاي عربي مبني بر پرواز 10 فروند جنگنده اف 22 آمريكايي در آسمان ايران در هفته هاي اخير را تكذيب كرد.
جديدترين تجهيزات مخابرات و جنگال
امير دادرس معاون هماهنگ كننده ارتش در حاشيه يادواره شهداي مخابرات و جنگال ارتش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدامات بسيار موثري در حوزه مخابرات صورت گرفته كه امروز مخابرات دچار تحولات زيادي شده است كه ايران اسلامي متناسب با نيازهايش در حوزه امواج الكترومغناطيس منابع دفاعي خود را به روز كرده است و امروز ما جديدترين تجهيزات حوزه مخابرات و جنگال را دارند.
فتح سوسنگرد مرهون اقدام مخابراتي حضرت آقا بود
امير آراسته رئيس هيئت معارف جنگ صياد شيرازي در حاشيه اين همايش با اشاره به نقش مقام معظم رهبري در دفاع مقدس گفت: اگر حضرت آقا به موقع در خصوص فتح سوسنگرد پيغامي را براي حضرت امام(ره) مخابره نمي كردند و جواب را نمي گرفتند چه اتفاقي مي افتاد؟ آزادي سوسنگرد مرهون اقدام مخابراتي حضرت آقا است.
آراسته در پايان اظهار داشت: به عقيده بنده مخابرات ماشه ما در جنگ بود زيرا اگر فرمان عمليات مخابره نمي شد حمله و شليكي صورت نمي گرفت و در زمان صلح نيز ضامن سلاح ما مخابرات است.
گفتني است در اولين يادواره شهداي مخابرات و جنگال ارتش، فرماندهان عالي رتبه ارتش جمهوري اسلامي و معاونين نيروهاي مسلح حضور داشتند.
بنابراين گزارش، معاون فاواي ارتش در اين مراسم طي سخناني اظهار داشت: كاركنان مخابرات و جنگال در تمام عمليات هاي دفاع مقدس حضور موثر داشته است كه 533 شهيد، 7 جاويدالاثر، 30 آزاده و بيش از 1400 جانباز تاييدكننده اين موضوع است.
امير عسگري تاكيد كرد: امروز رزمندگان فاوا همچنان در سنگرهاي دفاع از جمهوري اسلامي پا در ركاب و گوش به فرمان ولايت در خط مقدم مقابله با تهديدات حضور دارند.
در پايان اين مراسم از خانواده شهدا، آزادگان و پيشكسوتان مخابرات و جنگال نيروهاي مسلح تقدير به عمل آمد.
 


در مكتب امام

پيغمبر مي خواست بشر را نجات بدهد
پيغمبر علاقه داشت به مردم.
علاقه به بشر داشت.
(پيغمبر) مي خواست بشر را نجات بدهد.
(او) نمي خواست بشر راهي برود كه فاسد بشود و فاسد كند همه را.
صحيفه نور ـ ج11ـ ص185
 


حجت الاسلام روحاني:

 طرح اسلام ايراني ، خيانتي بزرگ به اسلام و ايران بود

رئيس بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي گفت: مطرح كردن اسلام ايراني است كه بزرگترين خيانتي بود كه برخي مرتكب شدند و آتو به دست دشمن دادند.
حجت الاسلام سيد حميد روحاني رئيس بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي با اشاره به اسلام ايراني،اظهار داشت: مطرح كردن اسلام ايراني است كه بزرگترين خيانتي بود كه برخي مرتكب شدند و آتو به دست دشمن دادند. مي دانيد كه رژيم هايي مانند رژيم سعودي و رژيم صهيونيستي بارها روي اين موضوع زمزمه مي كردند كه اسلامي كه در ايران حاكم است، ربطي به پيامبر اكرم(ص) ندارد و يك اسلام من درآوردي است ولي وقتي از زبان رئيس جمهور كشورمان اسلام ايراني را شنيدند به به و چه چه زدند و چقدر اين در خدمت به دشمن كار واقعا ناشايستي بود كه از اينها سر زد.
وي افزود: اسلام ايراني نشان دهنده اين بود كه شخص از آغاز اسلام راستين نااميد بود و مي دانست در اسلام راستين نمي تواند قدرت طلبي داشته باشد و يك حكومت مادام العمر براي خودش تشكيل دهد پس بايد در گام نخست اسلام را از مسير خودش منحرف سازند و اينها در عمل در مواردي پشت به ملت و رهبري كردند و نشان دادند كه دم زدنشان از امام و مسئله ولايت هم فريب است همانند اينكه دم زدنشان از امام زمان(عج) هم همين طور است.
به گزارش فارس، روحاني در ادامه سخنانش در جلسه هفتگي انصار حزب الله گفت: در طول اين 30 سال خيلي ها تلاش كردند تا در مقابل رهبري و امام بايستند، اما با شكست مواجه شدند و دشمن دريافت كه اين ملت با ولايت روح و جان و خونش عجين شده است. و نمي توان آنها را از ولايت جدا كرد لذا با شيوه اي ديگر به صحنه آمده اند؛ به طوري كه از رهبري دم مي زنند از رهبري هم سخن مي گويند و فراوان از امام تجليل مي كنند اما در عمل مي بينيم كه راه ديگري را دنبال مي كنند.
 


دهقان:

دلايل كافي براي رد صلاحيت گزينه هاي انحراف و فتنه وجود دارد

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه در تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اصل بر عدم صلاحيت است گفت: دلايل كافي براي رد صلاحيت گزينه هاي انحراف و فتنه وجود دارد.
محمد دهقان، نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس با بيان اين كه آرايش سياسي انتخابات رياست جمهوري هنوز روشن نيست و آرايش نهايي به امور متنوعي وابسته است، تصريح كرد: نمي توانيم قضاوت كنيم از درون جريان انحرافي چه كسي نامزد خواهد شد، چون نامزد اصلي اين جريان قطعا رد صلاحيت خواهد شد.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس با تاكيد بر اين كه رد صلاحيت گزينه اصلي جريان انحرافي خواست ملت است، افزود: كساني بايد در رأس نظام باشند كه از بن و دندان نظام را قبول داشته باشد نه اينكه ديدگاه هاي انحرافي داشته باشد، اعتقادات مردم را تحريف كنند، به رويارويي با علما و مراجع تقليد بپردازند و مكتب ايران را در مقابل مكتب اسلام قرار بدهند.
وي با بيان اين كه هركدام از ديدگاه هاي انحرافي گزينه اصلي جريان انحراف از جمله دوستي با مردم اسرائيل براي رد صلاحيت وي كفايت مي كند، تصريح كرد: كساني كه در فتنه موضع شفاف نداشته اند بايد توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شوند، در تاييد صلاحيت ها اصل بر برائت نيست اصل بر عدم صلاحيت است و صلاحيت افراد بايد احراز شود.
دهقان در گفت وگو با فارس با بيان اين كه رئيس جمهور ايران بايد پايبند به انقلاب و ارزش هاي اسلامي باشد، خاطرنشان كرد: اگر ساكتين و حاميان فتنه توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شوند، مي توانيم شاهد رقابت پرشور در انتخابات باشيم؛ اگر نگاه هاي متفاوت در كشور منعكس شود زمينه يك انتخابات پرشور فراهم خواهد شد.
 


ديروز برگزار شد

جلسه مشترك فراكسيون هاي اصولگرايان و رهروان ولايت

عضو هيئت رئيسه فراكسيون رهروان ولايت گفت: جلسه مشترك دو فراكسيون اصولگرايان و رهروان ولايت با حضور بيش از 200 نفر از نمايندگان در صحن علني مجلس برگزار شد كه سخنرانان در اين جلسه بر حفظ وحدت ميان دو فراكسيون تاكيد كردند.
«اسماعيل جليلي » در گفت و گو با فارس با اشاره به جلسه ديروز دو فراكسيون اصولگرايان و رهروان ولايت گفت : در اين جلسه علاوه بر 4 نماينده اي كه از پيش سخنراني آنها در جلسه برنامه ريزي شده بود ، 5 نفر ديگر از نمايندگان به قيد قرعه سخنراني داشتند كه اسامي آنها عبارتند از: علي اصغر زارعي ، سيد باقر حسيني، محمد اسماعيل نيا، عليرضا منادي ، حجت الاسلام ناصري.
وي ادامه داد: اجراي موضوع طرح هدفمندي يارانه ها محور مشترك صحبتهاي سخنرانان در اين جلسه بود كه همگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را امري مثبت ارزيابي مي كردند اما تاكيد داشتند كه بايد از تورم و مشكلات ديگري كه ممكن است در هنگام اجراي اين طرح بوجود آيد جلوگيري شود؛ همچنين پنج نماينده اي كه به قيد قرعه در جلسه امروز به ارائه صحبتهاي خود پرداختند بر حفظ وحدت دو فراكسيون تأكيد داشتند.
نماينده مردم مسجد سليمان در خانه ملت با بيان اينكه بيش از 200 نفر از اعضاي دو فراكسيون در اين جلسه حضور داشتند، خاطر نشان كرد: آقايان لاريجاني و حداد روساي دو فراكسيون از ابتدا در جلسه حضور داشتند و فضاي خوبي كه حاكي از وجود وحدت ميان دو فراكسيون فارغ از مسائل حاشيه اي بود بر جلسه حكم فرما بود كه اين مسئله وحدت نمايندگان جلسه فردا را بدنبال خواهد داشت.
 


مصاديق مجرمانه انتخابات رياست جمهوري منتشر مي شود

مشاور دادستان كل كشور از تعيين مصاديق مجرمانه انتخابات رياست جمهوري در چارچوب قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مربوطه خبر داد.
عبدالصمد خرم آبادي، مشاور قضايي دادستان كل كشور با اشاره به تشكيل كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه گفت: اين كارگروه به زودي فهرست مصاديق مجرمانه اينترنتي كه مرتبط با انتخابات رياست جمهوري است را منتشر خواهد كرد.
دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه اينترنتي اظهار كرد: همان طور كه در گذشته و در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي فهرست مصاديق محتواي مجرمانه مربوط به انتخابات مجلس منتشر شد، فهرستي از مصاديق مجرمانه مربوط به انتخابات رياست جمهوري نيز از طريق دبيرخانه منتشر مي شود.
مشاور قضايي دادستان كل كشور تصريح كرد: كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه پيش نويس فهرست مصاديق محتواي مجرمانه مربوط به انتخابات رياست جمهوري را در جلسه گذشته مورد بررسي قرار داد و در جلسه آينده نيز تصميم نهايي را در اين خصوص اتخاذ خواهد كرد.
خرم آبادي در گفت وگو با فارس خاطرنشان كرد: اين مصاديق در چارچوب انتخابات رياست جمهوري، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مربوطه تنظيم و تدوين شده و تمامي سايت هاي اينترنتي مكلف به رعايت مفاد آن هستند.
 


وزير امور خارجه:

ايران در زمينه همكاري هاي تجاري شريك قابل اعتمادي براي اروپاست

وزير امور خارجه كشورمان، گفت: جمهوري اسلامي ايران در زمينه همكاري هاي تجاري و اقتصادي، شريك قابل اعتمادي براي ايتاليا و اروپا است.
به گزارش اداره كل ديپلماسي رسانه اي وزارت امور خارجه ، «علي اكبر صالحي» در مراسم تقديم رونوشت استوار نامه « لوكاجيان سانتي» سفير جديد ايتاليا در تهران به روابط خوب بين دو كشور اشاره كرد و افزود: ايتاليا و ايران دو كشور بسيار مهم هستند كه از روابط ديرينه فرهنگي و مشتركات بسيار گسترده اي برخوردارند.
سفير جديد ايتاليا در كشورمان نيز ايران را كشوري مهم از نظر موقعيت استراتژيك، منطقه اي و انرژي خواند.
سانتي ضمن اشاره به همكاري هاي خوب فيمابين دو كشور و حجم قابل توجه مبادلات تجاري بين ايران و ايتاليا، ابراز اميدواري كرد كه در آينده شاهد رشد و توسعه همكاري هاي دو كشور باشيم

 


جنبش سياسي در جنوب يمن ارتباط با ايران را نفي كرد

دبيركل شوراي عالي جنبش سياسي در جنوب يمن تاكيد كرد : ادعاهاي سفير آمريكا در صنعا مبني بر دريافت كمك مالي توسط اين جنبش از دولت ايران كاملا بي پايه و اساس است .
«قاسم عسكر جبران» در گفت و گو با پايگاه اينترنتي شبكه الجزيره افزود: هيچگونه حمايت و يا ارتباطي ميان اين جنبش در جنوب يمن با ايران تا به اين لحظه وجود نداشته است . وي ادامه داد: اميدوارم «جرالد فايرستاين » سفير آمريكا با اين ادعاها به دنبال سوق دادن ملت ما در جنوب به سمت و سوي خاصي نباشد.
جبران گفت : تصور مي كنم كه سفير آمريكا با اين اظهارات مي خواست تا روحيه اشغالگران جنوب يمن را تقويت كند زيرا مشاهده كرد كه مردم در جنوب چگونه از خواسته هاي جنبش مبني بر دستيابي به آ زادي و استقلال حمايت مي كنند.
گفتني است ، سفير آمريكا در يمن يكشنبه گذشته در يك كنفرانس مطبوعاتي در صنعا مدعي شد: دلايلي وجود دارد كه ثابت مي كند ايران از برخي عناصر تندرو در جنبش جنوب حمايت به عمل مي آورد.
از سوي ديگر محمد سعيد السعدي وزير برنامه ريزي و همكاري بين المللي يمن در ارتباط با ادعاهاي سفير آمريكا در كشورش گفت : اين اظهارات صرفا بيانگر ديدگاه آمريكا نسبت به اوضاع جاري در يمن است .
 


ادعاي جديد رسانه انگليسي

 رويترز : ايران تا اواسط 2014 به توان توليد بمب اتم مي رسد!

به فاصله يك روز قبل از مذاكرات ايران و آژانس، خبرگزاري رويترز به نقل از گروهي از كارشناسان آمريكايي مدعي شد كه جمهوري اسلامي ايران تا اواسط سال 2014 اورانيوم لازم براي توليد يك يا چند بمب اتم، خواهد داشت.
در اين گزارش از آمريكا و متحدانش خواسته شده است پيش از آنكه ايران به آن نقطه برسد، تحريم هاي شديدتري عليه اين كشور وضع شود. نويسندگان اين گزارش از «باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكا هم خواسته اند كه صراحتاً اعلام كند كه اگر لازم باشد براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي، حاضر است از گزينه نظامي استفاده كند.
اين گزارش 154صفحه اي توسط 5 نفر از كارشناسان جلوگيري از گسترش تسليحات اتمي و تحت عنوان «استراتژي آمريكا در برابر منع گسترش سلاح اتمي در خاورميانه در حال تغيير» تهيه شده است.
در بخشي از اين گزارش آمده است: با توجه به روند كنوني برنامه هسته اي ايران، برآورد مي شود كه ايران بتواند تا اواسط سال 2014 به توانايي بحراني دست يابد.
در اين گزارش «توانايي بحراني» به مرحله اي اطلاق شده است كه ايران به مقدار كافي ذخاير اورانيوم غني شده براي توليد يك يا چند بمب اتم دست يابد.
در اين گزارش همچنين ادعا شده است كه ايران مي تواند تا سال 2014 يك سايت غني سازي هسته اي ديگر راه اندازي كند و يا اينكه تعداد سانتريفيوژهاي خود را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد.
«ديويد آلبرايت» يكي از 5 كارشناس تهيه كننده اين گزارش و رئيس مؤسسه علوم و امنيت بين الملل با اذعان به اينكه به نظر نمي رسد ايران اكنون مركز سري غني سازي داشته باشد، مدعي شده است كه اين احتمال وجود دارد كه ايران چنين مركزي را در آينده تأسيس كند.
تحليلگران سياسي معتقدند كه رسانه ها و محافل غربي در آستانه هر مذاكره اي كه ميان تهران و آژانس و يا ايران و 1+5 برگزار مي شود اقدام به طراحي سناريويي بي پايه و اساس براي تحت الشعاع قرار دادن اين مذاكرات مي كنند. علاوه بر مذاكرات ايران و آژانس كه امروز در تهران برگزار مي شود، قرار است دور ديگري از مذاكرات ايران با 1+5 در آينده نزديك ( به احتمال زياد آخر ژانويه) برگزار شود.
 


معاون وزير دفاع خبر داد

حمايت ويژه نيروهاي مسلح

از كاركنان وظيفه برتر در جشنواره جوان سرباز
معاون هماهنگ كننده وزارت دفاع، گفت: در جشنواره جوان سرباز علاوه بر تقدير و تجليل، از كاركنان وظيفه برتر اين جشنواره نيز حمايت هاي ويژه اي خواهد شد.
به گزارش تبليغات دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امير «نصرالله عزتي» معاون هماهنگ كننده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح صبح ديروز در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اينكه پنجمين جشنواره جوان سرباز و به ميزباني وزارت دفاع در خرداد 92 برگزار خواهد شد، اظهار داشت: براي برگزاري اين جشنواره ابتدا مراسم هاي فرعي براي گزينش اوليه در سطح استان ها توسط يگان هاي استاني انجام شده كه طي آن سربازان برگزيده هر استان كه بايد بالاي 8 ماه خدمت داشته باشند انتخاب و به سازمان مربوطه (ارتش، سپاه يا نيروي انتظامي) معرفي مي گردند و اين سازمان ها در 27 فروردين 92 نفرات برگزيده خود را تا تاريخ 14 ارديبهشت 92 به دبيرخانه جشنواره پنجم بررسي خواهند كرد.
وي افزود: داوري اصلي در تاريخ 15ارديبهشت 92 در تهران برگزار و سپس در جشنواره پنجم كه 3 خرداد با حضور فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح در تهران برگزار مي شود از 33 نفر سربازان برگزيده تقدير به عمل مي آيد.
معاون هماهنگ كننده وزارت دفاع تصريح كرد: از سربازان برگزيده نيروهاي مسلح علاوه بر تقدير، حمايت هاي ويژه اي خواهيم داشت كه از جمله آنها اولويت در استخدام نيروهاي مسلح و يا معرفي به نهادها و سازمان هاي ديگر است.
 


سرلشكر صفوي:

ايران قدرت اصلي تامين كننده امنيت خليج فارس است

دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا با تاكيد بر موقعيت ممتاز جمهوري اسلامي در منطقه گفت: ايران قدرت اصلي تامين كننده امنيت خليج فارس و صدور انرژي اين منطقه به جهان است.
سرلشكر سيديحيي رحيم صفوي در آيين اختتاميه نخستين دوره تخصصي مديران كاروان هاي اردويي بسيج ويژه خواهران با اشاره به تغيير و تحولات در سطح منطقه اي و جهاني اظهار كرد: منطقه ما و انقلاب اسلامي هم اكنون در يك نقطه عطف راهبردي قرار گرفته است، سرعت و شتاب تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي محيط جهاني و محيط پيراموني ايران به عنوان يك واقعيت و اصل انكارناپذير پذيرفته شده است.
وي در ادامه به تبيين ظرفيت ها و فرصتهاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران پرداخت و گفت: موقعيت راهبردي و جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران در منطقه جنوب غرب آسيا غير قابل جايگزين و غيرقابل مقايسه با ساير كشورهاي پيراموني ايران مثل عراق و افغانستان است.
دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تاثيرگذاري جمهوري اسلامي در معادلات منطقه اي، افزود: نظام سياسي ايران، نظامي قدرتمند و تاثيرگذار در معادلات سياسي، فرهنگي و اقتصادي و امنيتي منطقه جنوب غرب آسياست. ايران و روسيه و چين در مقابل سلطه آمريكايي ها در منطقه جنوب غرب و شرق آسيا ايستادگي خواهند كرد و آمريكايي ها همان گونه كه قبلا پيش بيني مي شد مجبور هستند زودتر از زمان تعيين شده از افغانستان فرار كنند و خسارات آمريكا در جنگ و اشغال عراق و افغانستان غيرقابل جبران است.
به گزارش فارس، صفوي خاطرنشان كرد: ايران قدرت اصلي تامين كننده امنيت خليج فارس و امنيت صدور انرژي اين منطقه به جهان است. دولت هاي نيازمند به انرژي تا 50 سال آينده به نظام هاي سياسي پير، فرتوت، متحجر، ناپايدار و پوسيده و غير مردمي اميدوار نباشند، بلكه مشاركت و تعامل سازنده با ايران با ثبات و قدرتمند كارساز است.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10