(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 18 بهمن  1391 - شماره 20424

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
رمز اين جدول چگونه به دست مي آيد؟ (يادداشت روز)
عوض (گفت و شنود)
وزارت اطلاعات در بيانيه اي جديد اعلام كرد
شناسايي تمامي عناصر داخلي و خارجي شبكه رسانه اي متصل به استكبار
سعيد مرتضوي بازداشت شد
روزنامه نگار آمريكايي:
انقلاب اسلامي خاري در چشمان آمريكا و قدرت هاي امپرياليستي است
2 شرط براي پيوستن كانديداها به ائتلاف 3 نفره
كيهان و خوانندگان
روزنامه عاشق پيشه به جدول كوبيد! (خبرويژه)
گرايش فرانسوي ها به اسلام در طول 25 سال دو برابر شده (خبرويژه)
نقشه پترائوس نگرفت، سوريه در حال نابودي تروريست هاست (خبرويژه)
بياييم به جاي غر زدن مبارزه كنيد! (خبرويژه)
ماكت نبود راكت بود،سياه دانه نبود باروت بود! (خبرويژه)
فارين پاليسي: عربستان براي آمريكا بدجوري دردسر شده (خبرويژه)


رمز اين جدول چگونه به دست مي آيد؟ (يادداشت روز)

«مهندسي معكوس» عليه انقلاب اسلامي چگونه مي تواند اتفاق بيفتد؟ دشمن با كدام ساز و كارها مي تواند عوامل حدوث و بقا و گسترش انقلاب را با چالش مواجه سازد تا بتواند «ارتجاع» و «انحطاط» و «انحلال» را طي يك فرايند استخراج كند؟ انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك ابتكار خارق العاده، داراي نظم و هندسه و قواعد منحصر به فرد خود است. با اين تلقي اگر بتوان قواعد مهندسي آن را شناخت، شايد بتوان فرمول انحلال و انهدام آن را نيز نوشت. اين تلقي دشمنان ماترياليست و مستكبر ماست كه به مكايد شيطان اكبر اقتدا كرده اند؛ هرچند كه منطق استوار حضرت حق جلّ و علا برتر از اين مكرهاست. «ام يريدون كيداً. فالذين كفروا هم المكيدون. آيا مي خواهند مكر بورزند؟ پس كافران خود در دايره مكر خداوند هستند» (طور/42).
دشمن در نقشه خود كه البته به روزساني شده اما شاكله آن قديمي است مي كوشد هر يك از اجزاء بنيان محكم انقلاب را به نحوي هدف بگيرد. افكار عمومي، نخبگان، قواي مختلف حاكميتي، قانون اساسي و بالاتر از همه ولايت فقيه در معرض مهندسي عمليات تروريستي است. هدف اصلي، گرفتن انتقام از نظام ولايت و امامت است.
1- فرقه هاي فتنه گر و منحرف با وجود تنوع بسيارشان يك ويژگي مشترك دارند؛ كام جويي و بازي در قلمرو شبهه تا جايي كه به نوعي از ولايت و امامت باطل مي انجامد. زعماي هر يك از اين فرقه ها چه در صدر اسلام و چه در تاريخ انقلاب ما چنان عمل كرده اند كه گويي خود امام و مقتدا هستند. اين كالبدشكافي ژرف در باره منحرفان فتنه گر، از امير مؤمنان عليه السلام است كه فرمود «يعملون في الشّبهات و يسيرون في الشهوات. در موقعيت شبهه عمل مي كنند و در شهوت ها سير مي كنند. معروف، هر آن چيزي است كه مي پسندند و منكر نزد آنان هر آنچه ناخوش مي دارند. در معضلات به خود پناه مي برند و در گشودن امور مهم به راي و نظر خود برمي گردند. كأنّ كلّ امرء منهم امام نفسه. گويا هر كدام از آنها امام خويش است» (خطبه 88 نهج البلاغه). شخص يا حلقه بريده از امام حق، بي امام نمي ماند. حتما امام و مقتداي جديد پيدا مي كند. حضرت فرمود «گويا» هر يك از آنها امام خويش است. معاويه در نامه فريبكارانه اش به زبير، او را اميرالمومنين خطاب كرد و مدعي بيعت با وي شد اما در حقيقت خود معاويه بود كه به نيابت از شيطان، اردوگاه سركشان جمل را مديريت و امامت مي كرد.
2- در تاريخ انقلاب اسلامي بارها چهره هايي به جبهه ضد انقلاب لغزيدند و در مقام ليدري بخشي از معارضين قرار گرفتند كه با ولايت و رهبري زاويه پيدا كرده بودند. آنها نوعا اشخاصي بودند كه به اعتبار جاه طلبي و خودشگفتي، معروف و منكرها را جا به جا مي كردند و علي الاطلاق در كانون توجه دشمن واقع مي شدند. مهم اين بود كه آنها بتوانند جامعه را مانند صدر اسلام دچار اولياي مختلف و انشقاق و اختلاف كنند. آيا اين طيف در واقع امر نيز كارگردان بودند يا خود مديريت مي شوند. در آسيب شناسي مولاي متقيان(ع)، متكبران و صاحبان تعصبات باطل- آنها كه «گويا امام خودند»- در واقع پيرو ولايت و زعامت چهره پنهان ديگري هستند. «فعدوّالله امام المتعصّبين و سلف المستكبرين. پس دشمن خدا(شيطان) امام متعصبان (تعصب باطل) و پيشاهنگ مستكبران است».
امام در همين خطبه قاصعه (192 نهج البلاغه) نسخه واكسيناسيون در قبال درد بي درمان اين جماعت را مي پيچد و مي فرمايد «آگاه باشيد و بر حذر بمانيد از پيروي بزرگانتان، آنها كه به خاطر حسب و نسب خويش تكبر ورزيدند و برتري جستند.... همانا آنها قاعده هاي بنياد عصبيت و ستون هاي فتنه و شمشيرهاي انتساب به جاهليت هستند. پس تقوا پيشه كنيد... و اطاعت نكنيد مدعياني را كه با صفاي باطن خود، تيرگي هاي آنان را آشاميديد و سلامتي خود را با بيماري آنان آميختيد و باطل آنان را در حق خود وارد ساختيد... همراهي كنيد هر كاري را كه امت هاي پيشين را ملازم عزت كرد و دشمنان را از آنان دور ساخت و آن كارها، دوري از تفرقه و التزام به الفت و پافشاري بر آن و توصيه يكديگر به اين الفت و اتحاد است». يكي از اركان مهندسي ارتجاع در برابر انقلاب، يافتن افراد و حلقه هايي است كه ترمز آنها در قبال امور شبهه آميز عمل نمي كند و ورود به اين محدوده را مباح مي شمرند تا آنجا كه مشرب اباحي پيشه مي كنند. آنها اجتهاد مقابل نص مي كنند، چون اغيار بر آنها حاكمند.
3- هدف كلي دشمن در فتنه هاي 78، 88 و فتنه پس از آن يكي بيشتر نيست اما به اقتضاي شرايط، چگونگي اين فتنه انگيزي تفاوت مي كند. دشمن در دوره موسوم به اصلاحات در پي جا انداختن حاكميت دوگانه و سپس القاي بن بست در نظام و قانون اساسي بود. نظريه پردازان كودتاي مخملين بر آن بودند كه از مدعاي اصلاح طلبي معطوف به حاكميت دوگانه مي توان لوازم يك حركت ساختارشكنانه را فراهم كرد. پس از شكست آن سناريو، به مدت يك دهه مقدمه چيني شد تا با استفاده از فرصت انتخابات، رخنه در حاكميت را بازسازي كنند و اگر نشد، به بهانه اعتراض به تقلب و تن ندادن به مكانيزم هاي حقوقي حل ابهام، بن بست تازه اي را پيش روي حاكميت قرار دهند. اين بار هم قانون اساسي و عمود قائم آن- ولايت فقيه- آماج اصلي شبيخون بود. اما به شهادت واقعيت، ملت بصير ما فتنه گران گردن كلفت و لجوج و متكبر را همراهي نكرد تا براي هميشه عبرت تاريخ شوند. آن فتنه بزرگ نوعي مهندسي فريبكارانه عليه امام و انقلاب به اسم امام و انقلاب بود حال آن كه رسم فتنه گران دقيقا در تناقض با خط امام و آرمان هاي انقلاب قرار داشت.
خانه هاي جدول دشمن عليه انقلاب اسلامي سر جاي خود باقي است اگرچه دستياران تازه اي براي پر كردن اين جدول رصد كرده است. اگر رمز اصلي اين جدول، القاي بن بست در نظام و قانون اساسي و تداعي بحران ناكارآمدي است، منحرفان دير رسيده به منحرفان قديمي تر مدد مي رسانند تا حروف رمز آن به تدريج استخراج شود! «منحرف»، هر حلقه اي است كه به قانون اساسي- ولو با شعار قانونگرايي- تمكين نمي كند و براي تشخيص خود در برابر هدايت كلي ولي امر «اصالت» قائل است. نيت، فرقي در ماهيت خيانت آميز چنين روندهايي نمي كند. اگر كسي چاقو را در سينه انسان ديگري فرو برد، اثر اين عمل جراحت و قتل است، صرف نظر از اين كه نيت ضارب چه باشد. مگر بايد براي همه خائنان امروز يا صدر اسلام حتما سند و كد رمز جاسوسي پيدا كرد- هر چند بعضي ها قطعاً جاسوس و اجير شده اند- تا بعداً بتوان ثابت كرد كه مثلا اقدام سران جمل يا حركت ابوموسي اشعري در صفين و يا رويكرد برخي رجال با سابقه در فتنه سال 88 يا پس از آن خيانت بوده است؟! ذات ايجاد تعارض و صف بندي درون جبهه حاكميت ديني- و مجال آفريني براي بدخواهان و كمين كردگان فرصت طلب- خيانت بزرگي است چون به تصريح قرآن حكيم فتنه از قتل شديدتر و بزرگتر است. ويژگي فتنه گري هر گفتار و رفتاري است كه ميان حق و باطل خلط كند و يكي را به ديگري بيالايد چندان كه به اعتبار غبارآلود شدن فضا و مشتبه شدن امور، مردم باطل را به جاي حق بگيرند يا زبان اهل باطل به روي اصحاب باطل دراز شود.
4- سيد نورالدين عافي راوي جانباز كتاب «نورالدين پسر ايران» روايت مي كند كه در برخي عمليات روزگار دفاع مقدس چگونه رزمندگان يك گروه خودي، خط را گم كرده و به اشتباه به سوي گروه خودي ديگر شليك كرده اند شهيد گرفته اند. البته ميدان جنگ نظامي و شب عمليات اقتضائات خاص خود را دارد اما ميدان سياست نيز به دور از اين اشتباهات نيست، مخصوصا اگر گروه هاي خودي با عمليات رواني و مقدمه چيني عناصر نفوذي، سر اسلحه خود را از جبهه دشمن برگردانند و به سوي جبهه خودي آتش بگشايند. اين كم هزينه ترين و مطلوب ترين گزينه براي دشمن است و البته آدم هاي غافل، مستعدترين نيروها براي اين مدل سربازگيري هستند. به راستي از دوئل نابخردانه روز يكشنبه گذشته چه كساني جز جبهه استكبار و فتنه گران خائن داخلي سود جستند؟ آيا هر دو طرف اين دوئل، نهي چند باره چند ماه اخير رهبر فرزانه انقلاب را نشنيده بودند كه كم يا زياد در اتفاق دشمن شاد كن اخير نقش آفريني كردند؟ اگر كساني در اين ماجرا قصور ورزيدند، ديگراني حتما مقصر و جماعتي قطعا- از دو سو- كارگردان خائن اين صحنه شليك به هم بوده اند تا براي دعاوي فتنه گران مستظهر به حمايت آمريكا و اسرائيل و انگليس سند جور شود! وگرنه مقتداي انقلاب به عنوان يك حجت شرعي و عقلي طرفين را برحذر داشته بودند از اين كه اختلافات را به ميان مردم بكشانند و احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف تحريك كنند.
آيا در ايام الله دهه مبارك فجر و جشن بزرگ پيروزي انقلاب، جفايي تلخ تر از اين ماجرا مي شد در حق امام و امت كرد؟ با فرض اين كه جماعتي- در هر دو طرف- تعمدا براي خيانت زمينه سازي كرده بودند چرا آنها كه به نظام وفادارند، در اين دام پا نهادند و سناريو را كامل كردند؟ از خائن متعمد توقعي نيست اما گروهي كه غفلت كردند سزاوار است هر گونه كه صلاح مي دانند عذر تقصير نزد امام و امت ببرند و به قدر وسع جبران كنند.
5- از بهره مندي نصرت الهي تا بي ياوري، يك «نقض پيمان» فاصله است. «ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم» وعده تخلف ناپذير خداوند است اما اين حقيقت نيز قانون الهي است كه «فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسيه». بي وفايي و نقض ميثاق، باعث لعنت پروردگار و محروميت از رحمت الهي مي شود. «و من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. و هر كس را خداوند لعنت كند پس هرگز ياوري براي او نخواهي يافت» (نساء/53).
يافتن نقاط ضعف روحي شخصيت ها و دميدن در آن به واسطه افراد متملق به ظاهر همسو، به موازات كاهش آستانه تحمل اين عده و ربودن زمام صبر و تقوا از آنان، كانوني ترين شيوه عمليات اطلاعاتي دشمن براي مهندسي معكوس عليه انقلاب و تكثير ويروس ارتجاع در ميان مرزبانان سياست و مديريت است. بايد از زبان حضرت سيدالساجدين(ع) براي اين مرزداران دعا كنيم و البته به لوازم اين دعا ملتزم باشيم كه «خدايا ياد دنياي خدعه گر فريبكار را به هنگام مواجهه با دشمن از ذهن آنان ببر». راه مصونيت ما از تله و شبيخون و قتل عام دشمن، چشم دوختن به انگشت اشاره فرماندهي است؛ آن مركز ثقل اتحاد و اقتدار كه روح خدا خميني(ره) درباره اش فرمود «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد». اگر به تعبير مولاي متقيان اثر نعمت هاي الهي بايد در ما ديده شود، اثر نعمت بزرگ انقلاب در چهره ما، بازگشت پيوسته ما به اين قرارگاه دل هاي دوستان خداست. برخي سرشكستگي ها و شماتت انگيزي ها، زيبنده سيماي ما نيست.
محمد ايماني
 


عوض (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: اسرائيل بعد از اعلام خبر ساخت جنگنده قاهر 313 از سوي ايران بلافاصله آن را تكذيب كرد!
گفت: وقتي همين جنگنده آتش به جان صهيونيست ها انداخت، خبر آن را تاييد مي كنند.
گفتم: البته يك روز بعد اعتراف كردند كه ايران اين جنگنده را ساخته است و ساخت آن براي اسرائيل خطرناك است.
گفت: يك روزنامه صهيونيستي اين تناقض گويي مسئولان رژيم صهيونيستي را ملامت كرده و خطاب به آنها نوشته است؛ دولتمردان اسرائيل بايد اطلاعات دقيقي داشته باشند و كساني كه توان دريافت اطلاعات دقيق را ندارند بايد جا به جا شوند.
گفتم: راست ميگه! دولتمردان رژيم صهيونيستي و نوزادان يك وجه تشابه دارند و آن اينكه هر دو بايد زود به زود عوض شوند!
 


وزارت اطلاعات در بيانيه اي جديد اعلام كرد

شناسايي تمامي عناصر داخلي و خارجي شبكه رسانه اي متصل به استكبار

وزارت اطلاعات در اطلاعيه شماره 2 خود جزئيات بيشتري از دستگيري عوامل شبكه رسانه اي متصل به استكبار را منتشر كرد.
هفته گذشته وزارت اطلاعات در بيانيه اي اعلام كرد كه سربازان گمنام امام زمان(عج) در چارچوب وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود در مبارزه با هرگونه نفوذ و دخالت بيگانگان و بدخواهان ملت ايران موفق به كشف يكي از بزرگترين شبكه هاي رسانه اي متصل به جبهه استكبار شده است.
در اين بيانيه جزئياتي از اين دستگيري منتشر و اعلام شده بود كه ظرف روزهاي آينده اطلاعات بيشتري در اين باره در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
در همين راستا، وزارت اطلاعات عصر ديروز دومين اطلاعيه خود را كه به جزئيات بيشتري از اين موضوع اختصاص داده، منتشر كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت اطلاعات متن كامل اين اطلاعيه به شرح ذيل است:
بدنبال اطلاعيه اين وزارتخانه در تاريخ 11/11/1391 پيرامون بازداشت تعدادي از عوامل شبكه مرتبط با سازمان عمليات رواني دولت انگليس (موسوم به بي.بي.سي) بخش ديگري از اطلاعات حاصله به استحضار ملت شريف ايران مي رسد:
1- با استمرار پيگرد قضايي و تحقيق از عوامل شاخه داخلي شبكه فوق الذكر، از تاريخ صدور اطلاعيه قبلي تاكنون تعداد ديگري از اعضاي آن بازداشت يا احضار شده اند. ضمنا يك نفر از بازداشت شدگان قبلي، به قيد وثيقه مرخص شده است و همچنان كه اعلام شده بود، اين روند تا تحقيق از كل وابستگان آن شبكه با جديت ادامه خواهد داشت.
2- افزون بر شناسايي كامل شاخه داخلي، با عنايات ويژه الهي كل عناصر مستقر در خارج اين شبكه شناسايي شدند. اين شاخه از لحاظ گستردگي، پرشمارتر از شاخه داخلي بوده و اكثريت قابل توجهي از اعضاي آن را عناصر فراري فتنه 88 و همكاران سابق روزنامه هاي موسوم به «زنجيره اي» تشكيل مي دهند. همچنين هسته مركزي شبكه در لندن استقرار دارد از همكاري مستقيم سه كارگروه مستقر در بروكسل، پاريس و استانبول برخوردار است.
3- چرخه جمع آوري و ارسال اخبار و اطلاعات و دريافت خطوط كاري در اين شبكه، در خلاصه ترين بيان ممكن با ابلاغ ليست نيازمندي هاي خبري و اطلاعاتي و نيز تحليل هاي مهم و مبنايي، غالبا توسط شاخه خارج نشين انجام مي شد. سپس عمليات جمع آوري اخبار و اطلاعات و بازنشر و توزيع خطوط كاري و تحليل ها بين تعداد قابل توجهي از رسانه هاي همسو، توسط عوامل داخلي شبكه و عمدتا با سوءاستفاده از مجاري و امكانات رسانه اي صورت مي گرفت.
4- هسته مركزي مستقر در لندن اخيرا علاوه بر فعاليت هاي بظاهر رسانه اي و خبري، ماموريت توليد سوژه براي جريان سازي را نيز به عوامل داخل ابلاغ كرده بود. اين ماموريت در قالب اقدامات گوناگوني ابلاغ مي شد. به عنوان مثال هسته لندن اسامي برخي از عناصر رسانه اي و هنري موردنظر را به شاخه داخل ابلاغ مي كرد و از آنها مي خواست به چهره سازي، ترويج و تبليغ آنها بپردازد. عناصر داخل موظف بودند با برگزاري گردهمايي هايي تحت عنوان تجليل، بزرگداشت، ميهماني و تحويل هدايايي همچون سكه هاي طلا و وجوه نقد دريافتي از خارج، به جريان سازي خبري و يارگيري بپردازند. عكس اين روند نيز در چارچوب تهاجم به برخي شخصيت ها يا پديده ها ابلاغ و اجرا مي شد.
5- وجود تشابه در ساختار و اهداف كلي و جزئي اين شبكه با دو شبكه موسوم به «مستندسازان» و «دوبلورها» كه ظرف يك سال گذشته مورد شناسايي و برخورد قانوني قرار گرفتند، بيانگر وجود اطاق فكر متمركز و متصل به سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه و استقرار قرارگاه عملياتي براي طراحي، هماهنگي و اجراي «جنگ نرم دائمي» عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي مي باشد.
6- اطلاعات مستند موجود حاكي است كه اين شبكه با برخي از بزرگترين و معروف ترين سرويس هاي اينترنتي جهان در تعامل ويژه و «همكاري هدايت شده از طريق عناصر فرارسانه اي» بوده و حتي نمونه هايي از اين همدستي و همداستاني را همزمان با اقدامات اين وزارتخانه عليه شبكه مورد بحث، و به منظور نجات آن به اجرا گذاشته كه به نتيجه نرسيده اند.
از آنجا كه اين پرونده همچنان در دست پيگيري مي باشد، ان شاءالله در اولين فرصت مقتضي و با هماهنگي مرجع محترم قضايي، اطلاعات ديگري به استحضار ملت سرافراز ايران اسلامي خواهد رسيد.
روابط عمومي وزارت اطلاعات
 


سعيد مرتضوي بازداشت شد

سعيد مرتضوي سرپرست سازمان تأمين اجتماعي و دادستان عمومي و انقلاب سابق تهران، از سوي دادستان تهران دستگير شد.
مرتضوي به هنگام خروج از محل كار خود بازداشت شد و معاون دادستان تهران در هنگام بازداشت نامبرده در محل حضور داشته است.
به گزارش فارس، مرتضوي پس از بازداشت به زندان اوين منتقل شده است.
منابع آگاه بازداشت مرتضوي را به علت تصرف غيرقانوني در اموال دولتي در زمان تصدي رياست سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرده اند.
پيش از اين ديوان عدالت اداري و همچنين معاونت نظارت مجلس و برخي از نمايندگان مديريت مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي را غيرقانوني و قابل پيگرد قضايي عنوان كرده بودند.
مرتضوي همچنين در پرونده كهريزك به همراه تعدادي از همكارانش از كار معلق شد و پرونده مفتوحي داشته است.
گفتني است، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي در نشست خبري با خبرنگاران عنوان كرده بود اسفند ماه امسال دادگاه رسيدگي به پرونده كهريزك برگزار خواهد شد.
از سوي ديگر، محمود احمدي نژاد در واكنش به بازداشت مرتضوي اظهار داشت: نمي دانم چگونه است كه فرد ديگري تخلف كرده است و كسي ديگر دستگير مي شود.
رئيس جمهور در فرودگاه مهرآباد پيش از سفر به مصر تصريح كرد كه بازداشت مرتضوي را بطور جدي دنبال مي كنم.
احمدي نژاد بازداشت مرتضوي از سوي قوه قضائيه را بسيار زشت قلمداد كرد.
وي خاطرنشان كرد: قوه قضائيه بايد قوه قضائيه ملت باشد چون اين قوه يك سازمان ويژه خانوادگي نيست.
 


روزنامه نگار آمريكايي:

انقلاب اسلامي خاري در چشمان آمريكا و قدرت هاي امپرياليستي است

روزنامه نگار آمريكايي و بنيانگذار جنبش «انسجام صليب سرخ و هلال احمر» ، انقلاب اسلامي ايران را سر آغاز بسط و گسترش اراده الهي در جهان و خاري در چشمان آمريكا و قدرت هاي امپرياليستي دانست.
«مارك گلن»، روزنامه نگار و فعال سياسي آمريكا، انقلاب اسلامي را تنها انقلاب واقعي منطقه خواند چرا كه غربي ها و حاميان ايشان را از خاك ايران بيرون انداخته و استقلال كامل آن را محقق ساخت.
وي در گفت وگو با تسنيم افزود: پيروزي انقلاب اسلامي تنها يك چالش نبود بلكه خاري بود در چشمان آمريكا و تمام كشورها و قدرت هايي كه به اسارت ثروت، رسانه ها و... صهيونيست ها درآمده بودند. ايران نمونه اي برجسته براي ديگر كشورهاي دنيا به خصوص كشورهاي خاورميانه به شمار مي رود.
اين روزنامه نگار آمريكايي درباره تفاوت ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي اظهارداشت:
ايران پيش از انقلاب بازيچه غربي ها و منافع امپرياليستي/كاپيتاليستي بود. مسلك نژادپرستانه و نخبه گراي نوعي غربي-به ويژه انگلستان-ايران و مردم آن را ابزاري براي غني ساختن ملت و سيستم اقتصادي مي ديدند كه هزاران مايل آنسوتر قرار گرفته بود، در حالي كه مردم ايران چيزي عايدشان نمي شد، به رغم ميراث گرانبها و تاثيرگذاري منحصر به فرد ايشان بر تمدن، كه سرزمين پارس در تاريخ بر جاي گذاشت.
با اين حال امروز ايران سر خود را بالا گرفته و غربي ها را از خاك خود بيرون انداخته است. از منابع طبيعي گسترده خود براي غني ساختن مردم خود و نه پر كردن جيب ثروتمندان فاسد و اليگارشي غربي، استفاده مي كند. ايران در پيمايش اين طريقت تنهاست، چرا كه ديگر كشورهاي غني خاورميانه همچنان نقشي را براي همان نيروهاي شرور ايفا مي كند كه ايران پيش از سال 1979 ايفا مي كرد.
اين انديشمند آمريكايي درباره هراس آمريكا و دنياي استكبار از انقلاب اسلامي افزود:
همانطور كه گفتم من در صداقت مردم اين كشورهاي عربي شك ندارم، اما معتقد نيستم كه هيچ «انقلابي» رخ داده باشد. نظام همچنان به همان شكل باقي مانده است و در پايان كار اسرائيل به آنچه كه مي خواهد مي رسد، يعني ناآرامي، تفرقه و بي ثباتي در منطقه.
درس خودكفايي
و مبارزه به ملت هاي دنيا
روزنامه السفير در شماره روز سه شنبه خود، به مناسبت سي و چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در گزارشي تحت عنوان «ايران و اثبات خودكفايي»، نوشت: جمهوري اسلامي توانسته با دور زدن تحريم هاي بين المللي، تهديدهاي دشمنان در به انزوا كشاندن ايران و توقف چرخه علمي اين كشور را به فرصت هاي رشد، ترقي و پيشرفت در عرصه هاي اقتصادي و علمي تبديل كند.
اين روزنامه درخصوص رشد اقتصادي ايران با توجه به اعمال تحريم هاي بين المللي عليه آن، ادامه داد: سازمان تجارت جهاني، ايران را در ميان 23 كشور بزرگ صادركننده جهان قرار داده و ميزان رشد صادرات و واردات آن به ترتيب به 30 و 5 درصد رسيده است.
 


2 شرط براي پيوستن كانديداها به ائتلاف 3 نفره

عضو فراكسيون اصولگرايان، با تاكيد بر ائتلاف اصولگرايان براي رسيدن به كانديداي واحد، رعايت دو شرط هم وزن بودن و پايبندي به نتيجه ائتلاف را براي پيوستن ديگر كانديداها به ائتلاف سه نفره را ضروري دانست.
حسين نجابت در مورد ائتلاف اصولگرايان براي رسيدن به كانديداي واحد گفت: اگر اصولگرايان با كانديداهاي متفاوت وارد صحنه رقابتها شوند قطعا شانس رقيب خود را افزايش داده اند.
وي افزود: ائتلافي كه اكنون ميان آقايان حداد عادل، قاليباف و ولايتي شكل گرفته است ائتلاف خوبي است كه به گفته آقاي حداد عادل اين دايره بسته نيست و ديگر كانديداها نيز مي توانند به آن ملحق شوند.
نجابت دو شرط را براي پيوستن به ائتلاف اصولگرايان را ضروري دانست و به «مهر» گفت: اول اينكه افرادي كه مي خواهند به اين ائتلاف اضافه شوند بايد وزنشان يكي باشد و در حد و اندازه هم باشند و ديگر آنكه پايبند به نتيجه ائتلاف باقي بمانند و اگر نامزدي به عنوان كانديداي نهائي معرفي شد ديگر با يكديگر رقابت نكنند.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه30002323
¤ دعواي كودكانه و زشت شما خطاست
نفس شما به حضرت ابليس مبتلاست
وقتي كه خصم منتظر يك بهانه است
آيا جدال در اين روزها رواست؟
اين رهبر عزيز دلش خون شد از شما
حتما دوباره گفت كه عمار من كجاست
امواج فتنه مي رسد از هر طرف ولي
كشتي نوح را چه غم از ورطه بلاست
اين انقلاب كشتي اولاد احمد است
اين پور حيدر است كه بر عرشه ناخداست
يك خواننده
¤ فجر انقلاب اسلامي بر فجرآفرينان مبارك باد. پيش به سوي پيروزي امت اسلامي و تشكيل تمدن اسلامي.
8342---0919
¤ ساخت هواپيماي قاهر 313 را به همه دانشمندان صنايع دفاعي كشور آفرين مي گويم الحق با ديدن اين هواپيما، هر بيننده اي بي درنگ به ياد جديدترين هواپيماي جنگنده بمب افكن پيشرفته جهان به نام اف 35 مي افتد كه هنوز به يگان هاي كشورهاي پيشرفته تحويل نشده و از لحاظ طراحي و رادارگريزي شباهت بسياري با محصول كشورهاي پيشرفته دارد و اين براي ما جاي بسي خوشبختي و سربلندي است كه دانشمندان ما روي مرز دانش حركت مي كنند و رسول اكرم(ص) فرمود: اگر دانش به خوشه پروين آويخته باشد مرداني از ايران دست خواهند يافت و دور نيست كه به مرزهاي دست نيافتني علم دسترسي پيدا كنيم و ان شاءالله خط توليد موتور جت هم به توليد انبوه برسد.
علي كيان
¤ طراحي و ساخت جنگنده قاهر 313 توسط مهندسين صنعت دفاعي كشور حكايت از آن مي كند كه نسل جديد انقلاب به افق هاي بلند فردا مي انديشند. دعاي خير امام زمان(عج) و نايب آن حضرت امام خامنه اي همراهشان باشد.
3827---0910
¤ ساخت هواپيماي پيشرفته بدون سرنشين و جنگنده قاهر 313 توسط مهندسين جوان كشورمان ثابت كرد كه ما ايرانيان خواستيم و شد هركدام از اين پيشرفت ها خاري در چشم دشمنان نظام و انقلاب است. به مهندسان صنايع هوايي كشور اين سربازان متخصص امام زمان(عج) و نيز به همگان اين موفقيت را تبريك مي گويم.
1107---0911 و 8516---0919
¤ چقدر خوب مي شد بر روي پرتابگرهاي ماهواره بر با موجود زنده جمله معروف شهيد دكتر بهشتي مظلوم نوشته مي شد كه: «آمريكا از دست ملت ايران عصباني باش و از اين عصبانيت بمير»
7683---0916
¤ به مهندسين و تكنسين هاي عزيز كشورمان كه موفق به ساخت جنگنده قاهر 313 شده اند تبريك گفته و عرض مي كنم سخت ترين سفرها با گام هاي كوچك آغاز مي شود. اگر هم دشمنان كارهاي ما را از روي كينه كوچك مي شمارند باكي نيست.
6091---0915
¤ ساخت تونل باد با سرعت مافوق صوت توسط دانشمندان دانشگاه امام حسين(ع) تبريك گفته و به اين دانشمندان دست مريزاد مي گويم. راه ما راه الگوي جهانيان است و امروز در دنياي كنوني آزاده زيستن ميسر نيست مگر با تسلط بر دانش هاي راهبردي، راهي كه دانشمندان مي پيمايند راه توانمند شدن و آزاد زيستن است.
سعيد پورمنش
¤ فرا رسيدن دهه مبارك فجر و يوم الله 22 بهمن را به محضر رهبر معظم انقلاب و امت هميشه بيدار تبريك و تهنيت عرض كرده و از امت حزب الله براي شركت گسترده در راهپيمايي 22 بهمن دعوت مي كنم چرا كه بدين ترتيب به دشمن خواهيم فهماند تحريم ها هيچ اثري بر ملت ايران ندارد.
سليمان بلغار
¤ علي رغم تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت در بين مسئولين و همدلي در عرصه هاي حكومتي متاسفانه در استيضاح وزير كار شاهد برخوردهاي شخص رئيس جمهور و رئيس مجلس با يكديگر بوديم مايه تاسف است كه در چنين شرايطي بعضي از مسئولين اسباب خوشحالي دشمنان قسم خورده نظام را فراهم مي سازند بي شك مسئولين مي آيند و مي روند و آنچه كه مي ماند انقلاب و نظام مي باشد افسوس كه عده اي قدر و منزلت خويش را در نظام اسلامي نمي دانند و خواسته و ناخواسته به انقلاب كه خون بهاء شهيدان است خيانت مي كنند.
بختياري
¤ بعد از هشدار رهبر معظم انقلاب در مورد انتخابات آزاد هر كس اين هشدار را ناديده بگيرد و ساز خودش را بزند قطعا در خدمت بيگانگان قدم برمي دارد و خيانت به خون شهدا كرده است.
0949---0912
¤رؤساي دو قوه در مجلس شوراي اسلامي به خاطر رفتار تحقيرآميز و افشاگري دور از شأن و جايگاه شان حقيقتا شايسته تأديب از سوي ملت و رهبري اند هنوز كلام رهبرمان در گوشهاست كه در جلسه هاي عمومي و خصوصي دغدغه هاي ملت و رهبري را گوشزد نمودند ولي حب نفس و شياطين دروني و بيروني افسار حركت برخي ها را در دست گرفته و به هر راهي كه دلخواه خود است مي كشد.
جيراني، طاهري، تديني
¤ نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بين خود و خدا قضاوت كنند كه آيا استيضاح وزير كار در اين شرايط حساس كشور كه دشمنان چنگ و دندان به ما نشان مي دهند اولويت اول بود. در ضمن هم صحبت هاي رئيس جمهور و هم سخنان رئيس مجلس هيچ كدام اولويت نداشت و همه حاشيه اي بود.
گل محمد نورايي
¤ مذاكرات استيضاح وزير كار را كامل از راديو گوش دادم. بدون هيچ جانبداري عرض مي كنم آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري دنبال حاشيه سازي بود. بايد همه عقلا جمع بشوند و جلوي كارهاي دور از شأن آقاي رئيس جمهور را بگيرند و ايشان را تابع قانون بكنند.
يك شهروند تهراني
¤ از نمايندگان تقاضا داريم هرگز اجازه ندهند سفارت انگليس بازگشايي شود. امنيت داخلي ما به خاطر تعطيلي اين سفارتخانه است.
يك ايراني
¤ از شوراي نگهبان درخواست مي شود كه با انجام وظيفه قانوني مانع ورود افراد و جرياناتي كه يا در فتنه 88 حضور داشته و يا با سكوت خود فتنه را تاييد نموده اند شود.
خانم حبيبي از اراك
¤ در عرض يك سال تا 6 ماه اخير فروشگاه هاي خيابان آفريقا به فروشگاه هاي مبلغ برندهاي خارجي تبديل شده است تمام رستوران ها تبديل به فروشگاه پوشاك شده و دختران و پسران با پوشش هاي نامناسب به فروشندگي مي پردازند. معلوم نيست چه كسي پشت اين قضيه است و آنها را حمايت مي كند.
يك شهروند
¤ آقاي حاجي بابايي اعلام كرده بود پاداش افراد بازنشسته ظرف يك ماه پرداخت مي شود اما الان پس از 6 ماه هنوز هيچ خبري نيست. آيا اين پاداش ها تا قبل از عيد پرداخت خواهد شد.
2178---0912
¤ ما كارمندان بازنشسته زغال سنگ البرزشرقي شاهرود و دامغان وابسته به شركت ملي فولاد ايران مدتهاست كه حقوق خود را با طولاني ترين ماههاي بعد دريافت مي كنيم. هنوز حقوق دي و افزايش حقوق سال 91 را دريافت نكرده ايم با اين تورم و گراني تا كي بايد چشم به راه اين حقوق هاي ناچيز باشيم.
يكي از بازنشستگان
¤ از پليس راهور بپرسيد كه پايانه حمل كالاي استان البرز كجاست؟ درست است كه كرج استان شده اما حال كه پايانه ندارد قرار نيست خودروهايي را كه از تهران بارنامه مي گيرند با همكاري باربري هاي كرج براي سودجويي مورد آزار و اذيت قرار دهند.
4985---0915
¤ نياز اساسي مردم كشورمان لبنيات، گوشت، ميوه و صيفي، برنج و روغن و قند و شكر است كه با توجه به شرايط چهار فصل كشور و نيروي انساني و امكانات مكانيزه در صورت برنامه ريزي و مديريت صحيح به راحتي در داخل كشور قابل تأمين است و هيچ ربطي به تحريم هم ندارد. منتها برخي كاستي ها از سوءمديريت برخي مسئولين و عدم نظارت صحيح حكايت دارد.
2566---0914
¤ برگزاري نماز جمعه در مصلي امام خميني(ره) با مشكلات زيادي همراه است. خواسته ما اين است كه اگر قرار است اين مشكلات تداوم داشته باشد بهتر است نمازجمعه مثل گذشته در دانشگاه تهران اقامه شود.
8516---0919
 


روزنامه عاشق پيشه به جدول كوبيد! (خبرويژه)

نامه فرضي هيلاري كلينتون به اوباما با ذوق زدگي نشريات زنجيره اي-اجاره اي مواجه شد.
نويسنده نشريه اشپيگل اخيرا با اشاره به پايان كار كلينتون در وزارت خارجه آمريكا، خيالپردازي كرده و نوشته بود من اگر جاي هيلاري كلينتون بودم در روزهاي پاياني كارم نامه اي با مظمون «مذاكره با ايران را جدي بگيريد» خطاب به اوباما مي نوشتم و معامله بزرگ با ايران را پيشنهاد مي كردم.
برخي روزنامه هاي زنجيره اي نظير اعتماد و آرمان روابط عمومي پس از ديدن نامه فرضي! منتسب به كلينتون، ذوق زده شده و بلافاصله تيتر و خبر آن را در صفحه اول خود قرار دادند. ذوق زده تر از همه، روزنامه اعتماد بود كه عكس بزرگ صفحه اول و تيتر اصلي خود را به هيلاري كلينتون اختصاص داد و از خجالت دوستان خوب آمريكايي درآمد!
اين اقدام زشت در حالي است كه اين عجوزه سياسي آمريكا، از طراحان سياست كينه توزانه «تحريم هاي فلج كننده و گزنده» است و با اين وصف مشخص نيست چرا بايد يك روزنامه به ظاهر ايراني، تبديل به تبليغاتچي دشمنان نشاندار ملت ايران شود؟! اما با عنايت به اينكه روزنامه مذكور انتشار طولاني مدت تحليل هاي وبسايت بي بي سي فارسي به نام خود را در كارنامه دارد، مي توان راز شيرين كاري عجيب اين روزنامه را حدس زد.

 


گرايش فرانسوي ها به اسلام در طول 25 سال دو برابر شده (خبرويژه)

گرايش شهروندان فرانسوي به اسلام در طول 25 سال گذشته دو برابر شده است.
برنارد گودار، مقام مسئول امور مذهبي در وزارت كشور فرانسه گفت: تصور مي شود حدود 100 هزار نفر از شش ميليون مسلمان حاضر در كشور فرانسه نوآيين (تغيير كيش داده از اديان ديگر) هستند و اين در حالي است كه اين رقم در سال 1986 ميلادي 50 هزار نفر بود.
به گزارش پرس تي وي به نقل از نيويورك تايمز، گودار گفت: پديده گرايش به اسلام بويژه از سال 2000 قابل توجه و چشمگير است و ماهيت تغيير آيين عوض شده است.
سمير امغار، جامعه شناس و كارشناس امور اسلامي در اروپا مي گويد: حتي افراد غيرمسلمان كه ساكن مناطق مسلمان نشين هستند، مراسم ماه مبارك رمضان را به جا مي آورند زيرا اثر جمعي و بعد آكنده از شادي اين ماه را دوست دارند.
براساس اين گزارش، بسياري از مسلمانان در فرانسه مي گويند بيشتر اوقات با پيش داوري و تبعيض از سوي دولت روبرو مي شوند. آنها همچنين ممنوعيت دولتي در استفاده از برقع در اماكن عمومي و افزايش نگراني ها در مورد گرويدن به اسلام را بازتاب تعصب و نابردباري دولت فرانسه قلمداد مي كنند.
پاريس اعلام كرده كه هر زني- فرانسوي يا خارجي- كه در اماكن عمومي از برقع استفاده كند 150 يورو جريمه خواهد شد و كساني كه زنان را وادار به استفاده از اين پوشش مي كنند با جريمه هاي سنگين تر و همچنين تا 2 سال حبس در زندان مي شوند.
كارشناسان مي گويند، افزايش تغيير آيين به اسلام در فرانسه چالشي بزرگ براي دولت سكولار اين كشور به شمار مي رود زيرا پاريس همواره رويكردي غيردوستانه و گاه خصمانه در قبال مسلمانان داشته است.
 


نقشه پترائوس نگرفت، سوريه در حال نابودي تروريست هاست (خبرويژه)

براي آمريكا معلوم شده كه نقشه رئيس سابق سازمان سيا در سوريه عملي نيست. ارتش سوريه در حال نابود كردن گروه هاي مسلح خارجي است.
اين خبر را يك روزنامه نگار روس تبار كه از مناطق مختلف درگيري در سوريه بازديد كرده عنوان نمود. پروفسور «مارات موسين» رئيس خبرگزاري «آنا» و استاد اقتصاد دانشگاه مسكو مي گويد: سوريه اگر 6 ماه ديگر مقاومت كند، جنگ به سر خواهد آمد. گروه هاي مسلح مي خواهند با عمليات تروريستي و فشار اقتصادي به مردم فشار بياورند.
به گزارش العالم، وي مواضع اخير رئيس جمهور سوريه را «از موضع قدرت» ارزيابي كرد و گفت: مردم توطئه ها و حجم وسيع دخالت خارجي در امور داخلي كشورشان را درك كرده اند. در سوريه جنگ سختي در جريان است، اما خسارت هاي ارتش سوريه بسيار كمتر از خسارت هاي وارده به گروه هاي مسلح خارجي است.
وي افزود: من شخصا از ده ها جسد متعلق به تروريست ها عكس گرفتم. البته با توجه به اين كه ارتش بر تمامي راه ها تسلط ندارد، گاهي تروريست ها به راه ها و جاده ها هجوم مي برند اما با نزديك شدن نيروهاي ارتش، مجبور به عقب نشيني و فرار مي شوند و در نهايت اگر بخواهند عمليات تروريستي انجام دهند ارتش آنها را به محاصره درآورده و نابود مي كند.
استاد اقتصاد دانشگاه مسكو و رئيس خبرگزاري تحليلي «ANNA» تصريح كرد: اكنون تاكتيك ارتش فرق كرده و سياست نابودي كامل گروه هاي مسلح و يا به اسارت در آوردن آنها را در دستور كار قرار داده است.
پروفسور موسين در پاسخ به سوال خبرنگار سايت خبري «ناكانوني رو» درباره علت اين تغيير در راهبرد ارتش سوريه گفت: بحران سوريه به نقطه عطف خود رسيده و آن تغيير ريشه اي در سياست خارجي آمريكاست. افراطي هايي مثل بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل هم از مواضع خود عقب نشيني كرده اند و آمريكا براي سازمان اطلاعات مركزي خود (سيا) رئيس جديدي برگزيده كه به كلي با جنگ عليه ايران مخالف است و حتي پيشنهاد كاهش حجم حضور نظاميان آمريكايي در ساير كشورها را ارائه كرده است. وزير دفاع جديد آمريكا نيز تقريبا با رئيس سازمان اطلاعات مركزي (سيا) هم عقيده است.
پروفسور موسين خاطر نشان كرد: كادر قبلي اوباما از سوي فرانسه، انگليس و قطر براي اجراي طرح نظامي به منظور سرنگوني اسد چراغ سبز دريافت كرده بودند و طراح آن نقشه هم ديويد پترائوس رئيس سابق سازمان اطلاعات مركزي آمريكا بود. اما امروز مشخص شده كه اين طرح اجرايي نيست زيرا شاهد هستيم كه چگونه ارتش سوريه با آرامش و مهارت مشغول نابود كردن گروه هاي مسلح خارجي است.
يادآور مي شود ارتش سوريه چندي پيش با چند مورد تله گذاري در دو فرودگاه مهم، 6 هزار تن از اعضاي گروه هاي مسلح وارداتي را يكجا نابود كرد.
 


بياييم به جاي غر زدن مبارزه كنيد! (خبرويژه)

 ارگان حلقه لندن اعلام كرد گروه هاي معارض جمهوي اسلامي صرفاً در حال «غرغر كردن» و «نق زدن» هستند.
«مرتضي-ك» از اعضاي متواري گروهك ملي-مذهبي است كه در پاريس پناهندگي گرفته است. او بدون آن كه توضيح بدهد غير از خوش نشيني در پاريس و درباره مستمري از برخي نهادهاي ويژه اروپايي چه كار مؤثري انجام مي دهد، در سايت اينترنتي جرس مي نويسد: كنش اپوزيسيون به شكل روزافزوني، واكنش به اقدامات حاكميت شده و در حد واكنش به پروژه هاي آنان تقليل يافته است. فروكاسته شدن اقدامات اپوزيسيون به نق نق و غرغر در خور ما نيست، حتي اگر اين نق نق و غرغر در شكل ظاهراً مدرن در فضاي مجازي باشد و به لايك زدن و درج عكس و استاتوسي اعتراضي محدود شود.
وي مي افزايد: نگارنده از آن رو كه در داخل كشور نيست، از ارائه هرگونه پيشنهاد پرهيز مي كند و اين را به خلاقيت و عزم و همت و انگيزه و تدبير سبزهاي اميدوار و پيگير داخل وامي نهد. اما آن دسته كه در خارج كشور مستقرند، آيا از پتانسيل و امكاني كه بودن در خارج از مرزها براي آنان فراهم كرده، اگر نه به تمام و كمال، دست كم چنان كه در خور حمايت از جنبش در داخل كشور باشد، سود مي جويند؟ به عنوان يك شاهد؛ همين چند روز پيش بود كه به همت جمعي از روزنامه نگاران و فعالان مقيم آلمان، تجمعي اعتراضي در برابر سفارت ايران در برلين محقق شد. متأسفانه، ميزان مشاركت سبزها در اين مراسم، در خور نبود.
وي در پايان نوشت: دريغ است كه صداي اعتراضي محدود شود به تمجيد از حبيب الله عسگراولادي و علي مطهري، يا نقد و ارزيابي همدلي آنان و تلاش براي واكاوي انگيزه اظهارات آنان.
اظهارات اين گروهك متواري تداعي تحليل هاي پيشين منتشره در شبكه صهيونيستي بالاترين است كه تصريح كرده اند اپوزيسيون كاري جز «كليك-كليك»، «بنگ بنگ»! در فضاي مجازي و نشستن كنار سواحل مديترانه و مبارزه سايبري با جمهوري اسلامي از لب دريا! بلد نيست.
 


ماكت نبود راكت بود،سياه دانه نبود باروت بود! (خبرويژه)

رسانه ها و مقامات صهيونيستي به همراه برخي رسانه هاي ضد انقلاب مي گويند جنگنده توليد ايران فقط يك ماكت و تصاوير فرستادن موجود زنده به فضا، فتوشاپ است.
راديو اسرائيل با اشاره به خبر توليد جنگنده پيشرفته قاهر 313 از سوي ايران گفت: كارشناسان مي گويند آنچه از سوي ايران نشان داده شده در واقع يك ماكت است كه قادر به پرواز نيست و اگر هم پرواز كند، سقوط آن پس از چند دقيقه حتمي خواهد بود.
پايگاه صهيونيستي عاروتص شوع نيز مدعي شد ايران توانمندي ساخت هواپيماي جنگنده را ندارد.
در همين حال رسانه هاي صهيونيستي به همراه رسانه هايي چون راديو فردا مدعي شده اند تصاوير مربوط به ارسال موجود زنده به فضا فتوشاپ بوده و واقعيت ندارد.
اين محافل رسانه اي به هنگام اعلام تك تك اخبار مربوط به پيشرفت هاي تكنولوژيك در حوزه هاي هسته اي، نانو، بيوتكنولوژيك و... نيز مدعي شده بودند خبرهاي مذكور واقعيت ندارد اما به مرور اعتراف كردند كه آن اخبار حقيقت دارد. اتفاق مشابهي در زمينه غني سازي 20درصدي پيش آمد و انكار اوليه به ابراز هراس ثانويه از سرعت رشد ايران انجاميد.
اما صرف نظر از ترديدافكني صهيونيست ها درباره جنگنده قاهر 313 بايد از آنها پرسيد موشك فجر5 و انبوه راكت هاي مقاومت فلسطين هم كه در شهرهايي چون تل آويو و هرتزليا سيلي پرسروصدا به گوش اشغالگران نواخت، ماكت بود يا فتوشاپ؟ پهپادهاي تجسسي گوناگوني كه سراسر آسمان فلسطين اشغالي را درنورديدند و دعاوي امنيتي و اطلاعاتي صهيونيست ها را به چالش كشيدند، چطور؟ آن هم ماكت و فتوشاپ بود؟ ظاهرا حكايت اين جماعت حكايت همان كسي است كه باروت را سياه دانه مي خواند و هنگامي كه باروت را كف دست او ريختند و كبريت زدند و آتش سر و صورت وي را سوزاند، با ملاحتي مثال زدني گفت عرض نكردم سياه دانه است؟!
 


فارين پاليسي: عربستان براي آمريكا بدجوري دردسر شده (خبرويژه)

يك نشريه آمريكايي تاكيد كرد عربستان براي واشنگتن دردسرساز شده است.
فارين پاليسي در گزارشي به قلم مارك لينچ نوشت: هفته گذشته در حالي كه در كارگاه كوچك خصوصي در رياض صحبت مي كردم، شاهزاده «تركي الفيصل» رئيس سابق سازمان اطلاعاتي عربستان و سفير عربستان در آمريكا، من را با خواندن بخش هايي از ستوني كه در مجله فارين پاليسي مي نويسم معرفي كرد. او خواند «بحرين مخالفانش را با بي رحمي كامل سركوب كرد.» اوباما تصميم گرفته براي مقابله با ايران به حكومت هاي پادشاهي خليج فارس تكيه كند، كه باعث شده از فشار بر اين حكومت ها براي انجام اصلاحات و يا توقف مداخله ضد انقلابي آنها در بحرين به صورت هدفمند عاجز بماند. منظور او كه نيشدار و محترمانه بيان شد اين بود؛ «اين كلمات در خليج فارس قابل قبول نيستند».
لينچ با بيان اين كه حمايت عربستان از سركوب اعتراضات در بحرين به اعتبار آمريكا خدشه وارد كرده، مي نويسد: شكاف بزرگ ديدگاه هاي ما درباره بحرين باعث شده كه به طور كل واشنگتن و رياض درباره نظم منطقه نظرات متفاوتي داشته باشند. خصومت عربستان سعودي نسبت به اعتراضات در تونس و مصر، و تلاش هاي هماهنگ شده اش براي توقف تغييرات در خليج فارس و حكومت هاي پادشاهي در سراسر منطقه دقيقا برعكس هدف اعلام شده آمريكا براي ايجاد اصلاحات است. حمايت عربستان از سركوبي اعتراضات در بحرين و احياي حكومتي كه از كارهايش پشيمان نيست به اعتبار آمريكا خدشه اي بزرگ وارد كرده است. سياست هاي داخلي عربستان از حقوق زنان تا برخوردش با اقليت شيعه اش، نبود دموكراسي و سركوب مردمش همگي آشكارا با هرگونه ديدگاه آزاديخواه سنخيتي ندارد.
به گزارش اشراف، در ادامه تحليل مجله آمريكايي خاطرنشان شده است: تنش تا قلب ديدگاه من براي راهبرد آمريكا در خاورميانه هم پيش رفته است. حضور نظامي و سياسي، بايد به مقدار درست به همراه عزم قوي تر براي اصلاحات سياسي و تعامل با مردم باشد. در حقيقت اتحاد آمريكا با عربستان سعودي خودش تضادي ذاتي در تلاش آمريكا براي همسو شدن با آرمان هاي مردمي براي تغيير در منطقه است. سعودي مسلماً چيزهايي مانند هماهنگي براي مهار ايران را براي ديپلمات ها به صورت روزانه آسان مي كند. ولي اين به نظمي منطقه اي تداوم مي بخشد كه در بلند مدت تداومش هزينه بر و مسلماً با اولويت هاي عادي آمريكا در تضاد است. آمريكا به حكومت هاي خليج فارس اين قدرت را داده تا بتوانند بد رفتار كنند، حكومت ها هم به نوبه خودشان از اين فضا سوء استفاده مي كنند.
فارين پاليسي مي افزايد: روشن است كه عربستان سعودي به شدت تحت تأثير بهار عربي قرار گرفته است، حتي اگر خواست تغيير سياسي هم تاكنون از طرق سركوب و يا انتخاب گزينه هاي ديگر دچار وقفه شده باشد. مشكلات اقتصادي و نهادي مكرر به همراه فساد آشكار باعث سختي زياد در عربستان شده است. تقريباً با هر كسي كه ملاقات كردم از فعالان شيعه در ايالت شرقي تا فعالان جوان در رياض همگي از اتفاقات در تونس، مصر و بهار عربي به عنوان جرقه اي براي شروع حركتي دموكراتيك ياد مي كردند.
لينچ مي نويسد: آمريكا بايد با اين عربستان متغير چه كند؟ وابستگي به نفت عربستان سعودي، نقش مهم رياض در ساختار امنيتي فعلي و هزينه ناشي از تغيير راهبردها را نمي شود ناديده گرفت. با متحدان بايد با فرض اينكه شريك ما هستند برخورد شود، نه با سخنراني هاي يك جانبه و يا تغيير سريع و نامنظم سياست. ولي آمريكا هم نمي تواند تنش فزاينده حاصل از تضاد بين اهداف راهبردي اش را ناديده بگيرد.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10