(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


سه شنبه 20 فروردین 1392 - شماره 20460

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد (يادداشت روز)
دمپايي (گفت و شنود)
رئيس كميسيون امنيت ملي مطرح كرد
خروج از ان پي تي روي ميز مجلس
رئيس مجلس ملي نيكاراگوئه در ديدار احمدي نژاد تأكيد كرد
محكوميت تحريم هاي ضد ايراني
آيت الله نورهمداني:
براي خلق حماسه سياسي بايد همه به صحنه بيايند
به منظور شركت در مراسم تحليف صورت گرفت
سفر وزير خارجه كشورمان به ارمنستان
كيهان و خوانندگان
اعضاي دولت هاشمي در ستاد انتخاباتي حسن روحاني (خبر ويژه)
آيا صداي اسرائيل هم يك جناح است؟! (خبر ويژه)
سلفي هاي مالي تروريست و سلفي هاي سوريه دموكراتند؟! (خبر ويژه)
پيغام انتخاباتي شبكه دولتي انگليس براي گروهك ها (خبر ويژه)
اصلاح طلبان چرا قادر به معرفي نامزد نيستند؟ (خبر ويژه)


نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد (يادداشت روز)

اين روزها و با نزديك شدن به انتخابات 24 خرداد، تلاش ها و تحركات به اصطلاح دو جرياني كه تلاش مي كنند خود را در دو طيف سياسي آنهم در نقطه مقابل يكديگر و در زمره سلايق و جريان هاي سياسي كشور تعريف كنند- بخوانيد جا بزنند- قابل تامل است.
گفتني است هر دو جماعت مورد اشاره هر چند در ظاهر خود را رقيب و حريف نشان مي دهند و بر اين تمايز پافشاري مي كنند ولي نقاط مشترك فراوان ميان آنها به لحاظ مشي و عملكرد سياسي غيرقابل انكار است.
از جمله تلاش ها و تحركات كنوني هر دو جماعت ياد شده تلاش فراوان براي نفوذ به مراكز حساس نظام از گذرگاه انتخابات است.
براي اين منظور البته تلاش ناشيانه اي مي كنند بدون آنكه نگاهي به «واقعيت»ها داشته باشند و مزورانه مي كوشند «بديهيات» و «مسلمات» را در چنبره «فلسفه بافي» ها و «ترديد»ها ذبح نمايند.
طرفه آنكه پس از بيانات حكيمانه و راهگشاي رهبرانقلاب در اولين روز سال جديد در حرم رضوي و تاكيد ايشان بر حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي در انتخابات، دو جماعت مورد بحث يعني «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافي» بطور مداوم و مستمر اين خط را پمپاژ مي كنند كه تاكيد «همه سلايق و جريان هاي سياسي» شامل حال آنها نيز مي شود و اين مغلطه بزرگ در حالي است كه منطوق و مفهوم بيانات «آقا» بسيار روشن است.
لطفاً بخوانيد؛ «در انتخابات همه سليقه ها و جريان هاي معتقد به جمهوري اسلامي بايد شركت كنند، اين هم حق همه است؛ هم وظيفه همه است. انتخابات مال يك سليقه خاص، مال يك جريان فكري و سياسي خاص نيست. همه كساني كه به نظام جمهوري اسلامي و به استقلال كشور معتقدند، به آينده كشور اهميت مي دهند، دلشان براي منافع ملي مي سوزد، بايد در انتخابات شركت كنند، رو گرداندن از انتخابات مناسب كساني است كه با نظام اسلامي مخالفند.»
بنابراين جاي كمترين ترديدي وجود ندارد همه سلايق و جريان هاي سياسي بايد در انتخابات شركت كنند و به شهادت بيش از 30 انتخاباتي كه در نظام جمهوري اسلامي برگزار شده اين موضوع اظهرمن الشمس است كه همه سلايق سياسي حضور داشته اند. اما درباره اينكه جريان فتنه و حلقه انحرافي همه ماجرا را نمي گويند و مي خواهند كارنامه سياه و پلشت خودشان را از حافظه تاريخي مردم پاك كنند گفتني هايي هست؛
1- همچنانكه رهبرانقلاب تصريح و تاكيد فرمودند حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي در بستر «جمهوري اسلامي» است.
قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي كه ساختار و نقشه نظام جمهوري اسلامي را روشن مي سازد نيز در اصول متعدد مقوله انتخابات را مدنظر قرار داده است.
نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه مقوله انتخابات در چارچوب «جمهوري اسلامي» مورد تاكيد قرار گرفته است.
به عنوان نمونه در اصل ششم قانون اساسي آمده است؛ «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات».
و يا در اصل 115 در بيان ويژگي هاي رئيس جمهور پس از برشمردن اوصافي تاكيد مي كند رئيس جمهور بايد معتقد به مباني «جمهوري اسلامي» باشد.
همچنانكه اصل 121 قانون اساسي خاطر نشان مي كند رئيس جمهور سوگند ياد مي كند كه پاسدار نظام «جمهوري اسلامي» باشد.
نمونه ها متعدد و پرشمار است و به روشني كليد واژه «انتخابات» و كليد واژه «جمهوري اسلامي» نشان مي دهد كه اولا؛ انتخابات در چارچوب نظام جمهوري اسلامي است و ثانياً؛ بدون شك سلايق و جريان هاي سياسي شركت كننده در انتخابات در بستر جمهوري اسلامي امكان حضور دارند و ثالثاً؛ بالطبع كانديداهاي انتخابات بايد معتقد به جمهوري اسلامي باشند و رابعاً؛ منتخب ملت در مقام رياست جمهوري بايد پاسدار جمهوري اسلامي باشد.
با اين اوصاف روشن كه جاي هيچ گونه بهانه اي باقي نمي گذارد چه كساني احساس خطر كرده و تلاش مي كنند با تحركات و تلاش هاي مزورانه و منافقانه ماجرا را تحريف نمايند؟
2- يك جماعت كه بروز و ظهور آن در فتنه 88 در قالبي ساختارشكن عيان شد همانها بودند كه «جمهوري ايراني»! را شعار دادند.
حاميان اين جماعت كم شمار برخي از آقايان و فعالان به اصطلاح سياسي بودند كه در دوره اي خود را در طيفي سياسي از سلايق و جريان هاي سياسي كشور مطرح كردند.
بخشي از اين طيف سياسي در فتنه 88 ماهيت واقعي خودشان ر ا برملا كردند و در بستر «جمهوري ايراني» جا گرفتند.
اكنون در آستانه بزنگاه انتخابات رياست جمهوري، عده اي كه حتي با شعار دهندگان «جمهوري ايراني» مرزبندي نكردند ادعاي حضور در انتخابات دارند و خود را در ميان سلايق و جريان هاي سياسي تعريف مي كنند!
اين ترفند در حالي است كه سلايق سياسي مبتني بر «رفتار» و «كارنامه» سياسي است و نمي توان اين قاعده منطقي را انكار كرد.
خاستگاه «جمهوري ايراني» در فتنه 88 قابل واكاوي است كه به صراحت عليه اصول مسلم قانون اساسي كودتا كردند و طبيعي است كه در زمره سلايق سياسي محسوب نمي شوند.
كجاي دنيا ساختارشكنان، فتنه گران، سلب كنندگان امنيت اجتماعي، اغتشاشگران و حاميان آنها و كساني كه آشكارا از دشمنان تابلودار بيروني براي اين بازي مأموريت گرفته اند، اجازه حضور در انتخابات پيدا مي كنند؟
3- جماعت ديگري كه اكنون ترس به جان آنها افتاده است و مي دانند كه نمي توانند در انتخابات حضور داشته باشند حلقه اي هستند كه شعار «مكتب ايراني»! سر دادند و در زمره سلايق و جريان هاي سياسي محسوب نمي شوند چون بيرون از «جمهوري اسلامي» تعريف مي شوند و اين در حالي است كه عنصر بالذات سلايق و جريان هاي سياسي اعتقاد به جمهوري اسلامي است نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.
4- آنچه كه محرز است تلاقي اين دو جماعت (جمهوري ايراني - مكتب ايراني) در گذر از «جمهوري اسلامي» است.
چيستي مكتب ايراني موقعي بهتر فهميده مي شود كه ادبيات آن در مخالفان جمهوري اسلامي به روشني قابل دريافت است. به عنوان نمونه اظهارات ريچارد رورتي نظريه پرداز پراگماتيست آمريكايي در مصاحبه با روزنامه كوريره دلاسراي ايتاليا در سال 86 قابل اعتناست كه صريحاً مي گويد ملي گرايي و مكتب ايراني پادزهر اسلام گرايي است.
اكنون اين سؤال به ميان مي آيد كه آيا تصادفي است كه همين ادبيات در حلقه انحرافي بيان مي شود و ليدر آن مي گويد دوره اسلام گرايي به سر آمده همانگونه كه دوره اسب سواري! تمام شده است؟!
تعجب نكنيد اگر همين ادبيات در بيان حاميان «جمهوري ايراني» بيان شود.
به عنوان نمونه راديو فردا به قلم يكي از مخالفين جمهوري اسلامي مي نويسد؛ «جمهوري ايراني» به دنبال راندن اسلام گرايي از حكومت است هر چند كه نافي اسلام نباشد!
جالب است كه در همان گزارش بيان مي شود كه شعار «جمهوري ايراني» تكامل يافته شعار «ايران براي همه ايرانيان» است!
5- و بالاخره بايد گفت «مردم» عنصر اصلي انتخابات هستند كه در تمامي انتخابات هاي گذشته با هر سليقه سياسي در انتخابات شركت كردند و حماسه آفريدند و انتخابات 24 خرداد 92 مستثنا از اين قاعده نيست.
بنابراين آحاد ملت ايران كه معتقد به «جمهوري اسلامي» هستند تنها آن سلايق سياسي اي را مي پذيرند كه در چارچوب جمهوري اسلامي باشد و تفسيرهاي انحرافي و جعلي را برنمي تابند.
وضعيت كانديداها نيز روشن است هر كس بيرون از اين بستر باشد ولو هياهو به راه بيندازد، تحركات گسترده اي انجام دهد، سناريوهاي مختلف سامان دهد و... يك سرنوشت بيشتر ندارد و آن اينكه از نظارت شوراي نگهبان نمي تواند بگريزد و بي شك طبق معياري كه قانون اساسي مشخص كرده، صلاحيت او احراز نخواهد شد.
حسام الدين برومند
 


دمپايي (گفت و شنود)

گفت: يكي از وزراي دولت خاتمي گفته است وقتي اصلاح طلبان اعلام مي كنند كه به نظام و قوانين كشور احترام مي گذارند ديگر نبايد نامزد انتخاباتي آنها رد صلاحيت شود!
گفتم: در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 هم، همين كلك را سوار كردند و گفتند از قوانين و مقررات كشور پيروي مي كنند ولي بعداً معلوم شد منظورشان پيروي از مثلث آمريكا و انگليس و اسرائيل است.
گفت: يعني بعد از آنهمه وطن فروشي و خيانت و جنايت و اهانت به ساحت امام حسين(ع) و پاره كردن عكس حضرت امام(ره) و شعار به نفع اسرائيل در روز قدس و شعار به نفع آمريكا در 13 آبان و آتش زدن مسجد و... هنوز هم انتظار دارند كه وارد نظام شوند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! دوباره دارند كلك مي زنند... يارو را برده بودند جهنم، دمپايي شو پرت كرد توي بهشت و بعد به ملائكه بهشتي گفت؛ اجازه ميدين برم دمپايي رو بيارم؟!
 


رئيس كميسيون امنيت ملي مطرح كرد

خروج از ان پي تي روي ميز مجلس

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد كه در صورت پايبند نبودن غربي ها به موضوع هايي مانند كاهش تسليحات هسته اي و به رسميت شناختن حق مسلم هسته اي ايران، خروج از ان پي تي از جمله گزينه هاي مورد نظر مجلس است.
«علاءالدين بروجردي» در گفت وگو با العالم درباره واكنش ايران به اقدامات احتمالي غرب مبني بر تشديد تحريم ها عليه ايران گفت: همه گزينه ها در مجلس شوراي اسلامي ايران روي ميز است.
وي گفت: قابل قبول نيست كه ايران به ان پي تي و مقررات آژانس احترام بگذارد، ولي آمريكا و غرب، ان پي تي از جمله ماده 6 (كاهش تسليحات هسته اي) و ماده 4 (حق مسلم هسته اي ايران) آن را ناديده بگيرند؛ لذا در اين صورت دليلي ندارد كه ايران عضو ان پي تي باشد و مجلس شوراي اسلامي مي تواند در اين امر بازنگري كند.
وي افزود: ما نمي توانيم در قبال ظلمي كه به ملت ايران مي شود، بي تفاوت باشيم البته اين يك تصميم راهبردي است كه شوراي عالي امنيت ملي بايد اتخاذ كند ولي مجلس براي دفاع از حقوق ملت از ظرفيت خود استفاده خواهد كرد.
وي درباره اين كه موانع اصلي در مسير موفقيت گفت وگوها چيست، اظهار كرد: آمريكايي ها براساس مقررات آژانس و ان پي تي، بايد يك نگاه فني، تخصصي و حقوقي نسبت به فعاليت هاي هسته اي داشته باشند؛ اما نگاهشان سياسي است. مي گويند 20 درصد غني سازي را متوقف كنيد در حالي كه اين رقم و حتي 30 و 50 درصد براساس مقررات آژانس به منظور رفع نياز مجاز است.
بروجردي ادامه داد: خط قرمز، بمب هسته اي است كه ما با آن مخالفيم و تنها كشوري هستيم كه علاوه بر تعهد نسبت به ان پي تي، فتواي عظيم ديني را نيز در اين زمينه داريم، لذا جديت جمهوري اسلامي ايران در زمينه مخالفت با ساخت بمب هسته اي فراز مهمي در جنبه اعتمادسازي است.
وي تصريح كرد: ايران از هر مطلب منطقي كه پايه آن عهدنامه ان پي تي و مقررات آژانس باشد، استقبال مي كند و هرچه غيرقانوني و براساس زور آمريكا باشد، با آن مخالف است.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر تحريمها برداشته شود ما متناسب با رفع تحريم آمادگي آن را براساس عدم نياز قطعي و نه دائمي داريم تا اعتمادسازي را براساس توافق به ثمر برسانيم.
بروجردي با اشاره به اينكه اگر قرار است كه در زمينه هايي مثل غني سازي 20 درصد همكاري كنيم، حتما در ازاي آن بايد تحريم ها عليه ايران برداشته شود؛ يكي از دلايل به نتيجه نرسيدن مذاكرات را مي توان تناسب نداشتن خواسته غربي ها با امتيازهايي كه به ايران پيشنهاد مي كنند، ذكر كرد.
 


رئيس مجلس ملي نيكاراگوئه در ديدار احمدي نژاد تأكيد كرد

محكوميت تحريم هاي ضد ايراني

رئيس مجلس ملي نيكاراگوئه در ديدار با رئيس جمهور كشورمان بر موضع دولت و ملت نيكاراگوئه در محكوميت تحريم هاي ضد ايراني تأكيد كرد.
محمود احمدي نژاد در ديدار «رنه نيونيز تلز»، رئيس مجلس ملي نيكاراگوئه، با بيان اين كه جمهوري اسلامي ايران به دنبال گسترش روابط حداكثري با همه كشورها بويژه دولت ها و ملت هاي انقلابي نظير نيكاراگوئه است، گفت: معتقديم اگر روابط ما گسترده شود، قدرت ما افزايش يافته و بيشتر مي توانيم در برابر فشارهاي بيگانگان مقاومت كرده و جهان را به نفع ملت هاي خود تغيير دهيم.
رئيس جمهور با اشاره به اين كه روحيه انقلابي در حال گسترش در جهان است و اين نه تنها در آمريكاي لاتين، بلكه به طور آشكارا در همه قاره ها مشاهده مي شود، گفت: بايد با كمك يكديگر دنيايي بهتر، عادلانه و سرشار از محبت و دوستي بسازيم كه در آن تجاوز، ظلم و زورگويي نبوده و ثروت ملتها متعلق به خودشان باشد.
احمدي نژاد تصريح كرد: امروز نظام پولي جهاني كه متكي بر دلار است دائماً مشكلات آمريكا را به ساير ملت ها و ثروت ملت ها را به آمريكا منتقل مي كند و اين در حقيقت يك دزدي سيستماتيك است كه مانع از دستيابي كشورها و ملت ها به رفاه مي شود.
رئيس جمهور با تقدير از مواضع دولت، ملت و نهادهاي نيكاراگوئه در قبال ملت ايران در مجامع بين المللي گفت: جمهوري اسلامي ايران و نيكاراگوئه دو ملت برادر و به هم پيوسته هستند كه با آرمان ها و دشمنان مشترك همواره پشتيبان هم خواهند بود.
رنه نيونيز تلز رئيس مجلس ملي نيكاراگوئه نيز در اين ديدار ضمن تجليل از جمهوري اسلامي ايران به خاطر پيشرفت هاي گسترده در زمينه مختلف، گفت: دولت نيكاراگوئه به خوبي آگاه است كه بايد در تمام مجامع بين المللي از آرمان ها و حقوق ملت ايران دفاع كند و در اين راستا ما همواره تحريم عليه ملت ايران و نيز هجمه هاي گسترده عليه اين ملت را محكوم كرديم و اين تنها موضع رئيس جمهور و مسئولان نيكاراگوئه نيست بلكه موضع مردم و نهادهاي گوناگون در اين كشور نيز است.
 


آيت الله نورهمداني:

براي خلق حماسه سياسي بايد همه به صحنه بيايند

آيت الله نوري همداني انتخابات خردادماه 92 را به مراتب حساس تر از دوره هاي گذشته دانست و گفت: فردي كه مي خواهد رئيس جمهور شود و مشكلات را حل كند بايد به لحاظ مختلف جامع و كامل باشد.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم اين مرجع تقليد در ديدار اعضاي هيئت مركزي حزب مؤتلفه اسلامي اظهار كرد: سال 92 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري شده است و حضور مردم در عرصه هاي اجتماعي و سياسي نوعي تكليف خواهد بود.
وي شكل گيري حماسه سياسي را نيازمند آماده كردن مردم براي انجام يك فريضه عبادي و سياسي دانست و با تأكيد بر اين كه بايد براي خلق حماسه سياسي اسلامي فرهنگ سازي و كار تبييني انجام دهيم، انتخابات رياست جمهوري را حساس و سرنوشت ساز خواند و بيان داشت: همه مردم بايد براي شكل گيري حماسه سياسي به صحنه بيايند.
آيت الله نوري همداني با بيان اين كه براي رياست جمهوري بايد فردي به صحنه بيايد كه از نظر سياست خارجي قوي باشد تأكيد كرد: رئيس جمهور آينده بايد واجد شرايط و ويژگي هايي باشد كه رهبر معظم انقلاب به آن اشاره و تأكيد كردند.
استاد برجسته حوزه علميه قم ولايتمداري را شاخصه ديگر رئيس جمهور آينده ذكر كرد و افزود: در داخل نيز ما با مشكلاتي روبه رو هستيم كه نمي توان همه را ناشي از تحريم ها دانست، در كشور ما منابع و استعدادها فراوان است پس چرا بايد وضعيت ما اين گونه و گراني تا اين حد سرسام آور و افسار گسيخته باشد؟
وي با تأكيد بر اين كه ما در عرصه داخلي نيازمند مديريت قوي هستيم تا بتوانيم بر مشكلات غلبه كنيم ابراز داشت: در مقابل دشمنان كينه توز هم نيازمند سياست قوي هستيم كه اين امر در گرو داشتن ايمان و ولايت مداري است.
آيت الله نوري همداني يادآور شد: فردي كه مي خواهد رئيس جمهور شود بايد ولايت مدار، كارآمد و پرتلاش و سختكوش باشد و اميدواريم چنين فردي پيدا شود.
استاد خارج فقه حوزه علميه قم انتخابات اين دوره از رياست جمهوري را به مراتب حساس تر از دوره هاي گذشته دانست.
آيت الله نوري همداني حمله سلفي ها به كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران در مصر را محكوم كرد و عنوان داشت: اين حركت ها نشان مي دهد آنها متوجه شده اند كه منشأ و خاستگاه اصلي بيداري اسلامي، جمهوري اسلامي ايران است.
 


به منظور شركت در مراسم تحليف صورت گرفت

سفر وزير خارجه كشورمان به ارمنستان

وزير خارجه كشورمان، به منظور شركت در مراسم تحليف، رئيس جمهور ارمنستان، تهران را به مقصد ايروان ترك كرد.
«علي اكبر صالحي» وزير خارجه كشورمان بعد از ظهر روز دوشنبه به منظور شركت در مراسم تحليف «سرژ سركيسيان»، رئيس جمهور ارمنستان در رأس هيئتي تهران را به مقصد ايروان ترك كرد.
وزير خارجه كشورمان در حاشيه اين مراسم در ديدار با مقامات ارمنستان آخرين تحولات روابط 2 جانبه، مسائل منطقه اي و بين المللي را مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد. كشور جمهوري ارمنستان از جمله كشورهاي قفقاز جنوبي است كه پس از فروپاشي شوروي در21 سپتامبر 1991 اعلام استقلال كرد. جمهوري اسلامي ايران پس از به رسميت شناختن اين كشور، اقدام به تاسيس سفارت در سال 1371 در شهر ايروان كرد. روابط ديپلماتيك بين 2 كشور به طور مستمر و بدون فراز و نشيب در حال گسترش بوده و منجر به تبادل هيئت هاي عالي رتبه شده كه با عنايت خاص مقامات هر 2 طرف در سال هاي اخير بر ميزان آن ها افزوده شده است. مهم ترين ان ها سفر 2 سال پيش رئيس جمهور ارمنستان به تهران و همچنين سفر رئيس جمهور كشورمان به ايروان در دوم ديماه 1390 مي باشد كه منجر به امضاي پنج سند بين 2 كشور شد.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ برخي از كشورهاي عربي خودفروخته تمام سرمايه خود را در اختيار آمريكا و اسرائيل غاصب گذاشته اند تا در قتل عام مردم مسلمان در اقصي نقاط دنيا مشاركت داشته باشند. اميدوارم در باتلاقي كه براي سوريه و كشتار مردم بي دفاع آن توسط عربستان و قطر و تركيه فراهم نموده اند فرو روند.
عباسي
¤ ملت ايران با سي و چهار سال تجربه انقلابي، گروه ها و باندهاي سازشكار مافيايي را از افراد متدين و انقلابي تشخيص مي دهند و با آنها در تمام انتخابات بعدي نفر به نفر و دسته به دسته تسويه خواهند نمود. ان شاءالله
9005---0913
¤ چرا وزارت امور خارجه در مورد بدمستي سفير كشور به اصطلاح اسلامي عربستان و قتل يك ايراني در تهران توسط وي و نيز جان باختن 2 نفر ديگر در جده اقدامي نمي كند؟ اين در حالي است كه مجلس نيز از وزارت امور خارجه خواسته كه واكنشي از خود نشان دهد. چطور در عربستان 4 تبعه ايراني متهم به حمل مواد مخدر سريعا اعدام مي شوند ولي در قبال كشته شدن 3 نفر ايراني به دست سعودي ها عكس العمل درخوري مشاهده نمي شود حداقل پس از محاكمه و مجازات ديپلمات عربستاني ممنوعيت مادام العمر حضور وي در ايران محقق شود.
صباغيان و اصغر كردبچه
¤ آقاي هاشمي به تعدادي از زندانيان سياسي قبل از انقلاب لقب صاحبان اصلي انقلاب و نظام اسلامي داده اند مي خواستم به ايشان بگويم صاحبان اصلي انقلاب مردم هستند همان مردمي كه طي انتخابات دهه گذشته به برخي از مدعيان مالكيت انقلاب و نظام نه گفتند. اگر اين مردم كه امام آنها را ولي نعمت مي خواندند و قيام نكرده بودند بسياري از زندانيان سياسي در حبس از دنيا رفته بودند.
7163---0913
¤ اوايل رهبري امام خامنه اي وقتي فرمودند بياييد تكيه بر نفت را كاهش دهيد عده اي تكنوكرات گفتند اين غيرممكن است. آقا فرمودند نه يكدفعه بلكه قدم به قدم و سالي 5درصد. اگر اين خواسته ملت و رهبري محقق شده بود سال گذشته بحث تحريم هيچ اثري نداشت. پس بياييم رهنمودهاي معظم له را مو به مو اجرا كنيم كه هم به نفع كشور است و هم به نفع مردم.
8847--0919
¤ ملت ايران تهديدها و تحريم ها را به جان مي خرند ولي مدال افتخار توسط آقاي رئيس جمهور روي سينه فردي مثل مشايي نصب مي شود آيا مردم حق دارند از اين كار ناصواب آقاي احمدي نژاد ناراحت بشوند يا خير؟
2798---0935
¤ يكي از توفيق هاي مهم نظام مقدس جمهوري اسلامي از روز اول تاكنون عدم تكيه به بيگانگان بلكه تكيه بر داشته هاي خود بوده و خواهد بود ولي تعجب در اين است كه بعضي ها شيوه شاه سلطان حسين را در پيش گرفته بودند معلوم نبود اگر دوره مديريت اين افراد تداوم پيدا مي كرد چه بر سر كشور و مردم مي آمد.
8847---0919
¤ چرا طرح ماليات بر منازل خالي احتكار شده در كلانشهرها 3 سال است در مجلس بلاتكليف مانده است؟
7998---0910
¤ بليت متروي مشهد 500 تومان شده است. قرار بود دولت از طرح هدفمندي يارانه ها به سامانه مترو خطوط اتوبوسراني كلانشهرها كمك كند پس چرا در عمل اين اتفاق نمي افتد؟
6158---0936
¤ اظهارات برخي مسئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت (كيهان 17/1/92) در مورد گوجه فرنگي و ميوه ها واقعي نبوده و في نفسه گراني را دامن مي زند نقاط مختلف كشور مانند شمال تهران نيست. لذا انتشار اين گونه مصاحبه ها به جاي حل مشكل خود مشكل ساز است.
5608---0912
¤ از مسئولين استان كهگيلويه و بويراحمد به ويژه محيط زيست و شهرداري درخواست مي شود مانع از بين رفتن اراضي و منابع طبيعي استان شوند. متاسفانه عده اي افراد سودجو اقدام به تصاحب اراضي ملي و طبيعي استان مي نمايند.
راميان- ياسوج
¤ از اعضاي مسكن مهر در شهر تنكابن هستم. بنويسيد پيمانكار مسكن مهر در اين شهر طرح مسكن مهر را به عامل زجر براي من بازنشسته تبديل ساخته است از رياست محترم جمهوري تقاضاي رسيدگي دارم.
5032---0935
¤ وقتي به اين باور قلبي رسيده ايم كه بين اسلام و كفر سازش وجود ندارد همچون رهبر معظم انقلاب محكم و با صلابت در مقابل زياده خواهي دشمنان ايستاده ايم و تحت رهبري هاي داهيانه معظم له پيش مي رويم.
8847---0919
¤ مگر شوراي ملي رقابت يك مرجع قانوني در قيمت گذاري نيست پس چرا خودروسازان كشور تصميمات اين شورا را تمكين نمي كنند و به مردم فشار وارد مي كنند.
6604---0917
¤ در منطقه 14 اصفهان علي رغم گذشت 30 سال از تصويب عريض سازي خيابان محوري شهر هيچ كاري صورت نگرفته ولي در شمال شهر هر روز شاهد اجراء پروژه هاي متعدد و يكي پس از ديگري هستيم. چرا بايد چنين تبعيضي وجود داشته باشد؟
6799---0913
¤ در سال جديد از دو قوه مجلس و قضائيه مي خواهيم قانون جامع و مفيدي را در خصوص فريضه پراهميت امر به معروف و نهي ازمنكر و همچنين حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر به تصويب و به مرحله اجراء برسانند.
4972---0911
¤ يكي از مسافران نوروزي بودم كه در ايام عيد به استان هرمزگان مسافرت كردم. از آنجا كه از نزديك شاهد حضور نيروهاي انتظامي در جاده هاي كشور بودم وظيفه خود مي دانم كه از اين عزيزان به خاطر زحمت هايي كه متحمل شدند تقدير و تشكر بكنم.
7592---0913
¤ خدمات دهي همراه اول در تهرانسر غربي مطلوب نيست موضوع را چندين مرتبه به مسئولين امر گزارش كرده ايم ولي گوش شنوايي در كار نيست. چرا؟
2696---0912
پاسخ شهرداري منطقه 12
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 27/12/91 با عنوان «اشغال مسير خط ويژه براي اتوبوس ها حد فاصل گلوبندك تا ميدان محمديه» به اطلاع مي رساند: طبق اعلام حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه، با راهور هماهنگي هاي لازم جهت اعمال قانون صورت پذيرفت.
 


اعضاي دولت هاشمي در ستاد انتخاباتي حسن روحاني (خبر ويژه)

شماري از اعضاي دولت هاشمي در ستاد انتخاباتي حسن روحاني گرد هم آمده اند.
حسن روحاني كه پيش از اين از نامزدي خود خبر داده قرار است در پايان اين هفته رسما اين موضوع را اعلام كند. به گزارش تسنيم رياست ستاد انتخاباتي حسن روحاني بر عهده محمدرضا نعمت زاده است. وي وزير صنايع و معادن دولت هاي اول و دوم هاشمي رفسنجاني بوده است.
اكبر تركان قائم مقام و معاون ستاد انتخاباتي روحاني است. وي در دولت اول هاشمي به عنوان وزير دفاع و در دولت دوم به عنوان وزير راه و ترابري مشغول به كار بود. تركان در بين سال هاي 80 تا 88 نيز معاون وزير نفت بوده است.
محمدباقر نوبخت نيز سخنگوي ستاد مردمي انتخابات روحاني است. وي دبيركل حزب «اعتدال و توسعه» و معاون «پژوهش هاي اقتصادي» مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در سال 84 از هاشمي حمايت مي كرد.
بابك دربيگي مسئول روابط عمومي ستاد انتخاباتي روحاني است. وي پيش تر مديرمسئول سايت خبري آفتاب بوده است.
محمد سلطاني فر نيز رياست كميته تبليغات و رسانه ستاد انتخاباتي حسن روحاني را بر عهده دارد. سلطاني فر مدير گروه مطالعات رسانه اي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و مديرمسئول روزنامه «صبح اقتصاد» است.
تركان در مصاحبه با يكي از روزنامه ها و در پاسخ به اين سؤال كه آيا فكر مي كنيد كه آقاي هاشمي در انتخابات رياست جمهوري حضور پيدا مي كند؟ اظهار داشت: خير، آقاي هاشمي براساس ارزيابي ما در انتخابات حضور پيدا نمي كنند و به عقيده من نزديكترين فرد به آقاي هاشمي، فكر و عقلانيت و مشي ايشان كه طرفداران هاشمي قبولش دارند، دكتر روحاني است.
وي مي افزايد: ما طرفداران و دوستداران آقاي هاشمي هستيم و جزء اعضاي كابينه ايشان بوديم و هنوز هم هاشمي را بهترين گزينه براي اداره كشور مي دانيم، ولي ايشان براي حضور در انتخابات در صحنه حاضر نمي شود و چون نزديكترين شخص از لحاظ فكري به هاشمي، آقاي روحاني است، ما دور آقاي روحاني جمع شده ايم.
پيش از اين علي عسكري مشاور هاشمي از حسن روحاني به عنوان هاشمي جديد و دوم ياد كرده بود.
 


آيا صداي اسرائيل هم يك جناح است؟! (خبر ويژه)

عضو فراكسيون مشاركت در مجلس ششم ادعا كرد منافع كشور در سياست خارجي و در مذاكرات، فداي منافع سياسي يك جناح شده است.
احمد شيرزاد در مصاحبه با سايت اميد گفت: در عرصه سياست خارجي مشكل اساسي داريم. وي به مسئله مذاكره با آمريكا اشاره و تصريح كرد: مشكل مذاكره با آمريكا اين است كه اين مسئله اساساً به جاي اينكه يك مسئله سياسي تلقي شود، به يك مسئله عقيدتي تبديل شده است و در واقع سنجش اينكه آيا با آمريكا مذاكره كنيم و يا نكنيم از يك كار كارشناسي سياسي به يك مسئله عقيدتي تبديل شده است.
وي ادامه داد: اصل مسئله مذاكره با هر كشور و دولت خارجي در كليت يك مسئله كاملاً سياسي است و اصلاً كاري به ارزش ها و عقيده هاي ملت ها ندارد. مشكل اين است كه منافع سياسي كشور فداي منافع سياسي يك جناح شده است.
شيرزاد چهره بدنام مجلس ششم (83-1379) بود كه اظهاراتش حتي مورد اعتراض رئيس مجلس وقت (كروبي) قرار گرفت كه تصريح مي كرد شيرزاد عيناً حرف هاي راديو اسرائيل را تكرار مي كند. وي همسو با تبليغات گروهك تروريستي منافقين و رژيم صهيونيستي از پشت تريبون مجلس مدعي شده بود ايران درباره فعاليت هاي اتمي خود 19 سال به دنيا دروغ گفته و اكنون دم خروس بيرون افتاده است!
10 سال پس از اين اظهارات اكنون معلوم شده كه طرف دروغگو كيست و چه كساني آماده بودند كشور را به آمريكا و ديگران بفروشند. به دليل اظهاراتي از نوع اظهارات شيرزاد و نامه هاي ننگين برخي مشاركتي هاي مجلس ششم بود كه مقامات اروپايي و آمريكايي مانند بوش اعلام كردند از اصلاح طلبان در ايران حمايت مي كنند و انتخابات مجلس هفتم را بدون حضور آنها مشروع نمي دانند. طرف مذاكره كننده غربي 9-8 سال پيش پاي ميز مذاكره به هيئت ايراني گفته بود كه شما بايد كوتاه بياييد و موضع ما را بپذيريد چرا كه نمايندگان مجلس مخالف شما و همسو با ما موضع مي گيرند.
اين نكته نيز گفتني است كه برخي اعضاي فراكسيون مشاركت نظير رجب مزروعي، علي اكبر موسوي خوئيني و فاطمه حقيقت جو پس از فرار از كشور در كشورهاي اروپايي و آمريكايي پناهندگي گرفتند تا معلوم شود برخي اختلافات اساسي يك دهه گذشته نه جناحي و سياسي بلكه تقابل منافع ملي با جريان هاي قائل به كشور و انقلاب و مردم است.
 


سلفي هاي مالي تروريست و سلفي هاي سوريه دموكراتند؟! (خبر ويژه)


يك مقام سابق سرويس اطلاعات خارجي فرانسه نسبت به حمايت تسليحاتي غرب از گروه هاي معارض سوريه ابراز شگفتي كرد.
آلن شوئه در مصاحبه بانشريه لوپوئن ضمن بيان اينكه تسليح سلفي ها راه حل بحران سوريه نيست، گفت: من كه حسابي گيج شده ام و ما در شرايطي كاملاً به دور از حدود و قوانين بين المللي و در شرايط بي سابقه اي قرار داريم.
وي گفت: در مورد سوريه ما مي خواهيم گروه هايي را تسليح كنيم كه كسي آنها را به نمايندگي از مردم نمي شناسد. سازمان ملل متحد نيز آنها را به عنوان اپوزيسيون نمي شناسد و ضمن اينكه ما از كدام اپوزيسيون صحبت مي كنيم؟ اين اپوزيسيون كاملاً متفرق و چند دسته است و نظاميان مقامات سياسي را قبول ندارند و در درون شاخه نظامي شبه نظاميان سلفي بر ديگران تقدم گرفته اند.
شوئه ادامه مي دهد: مقامات سياسي فرانسه مي گويند كه ما به عنوان سرويس هاي اطلاعاتي خوب مي دانيم كه به چه افرادي سلاح بايد تحويل شود اما من از 40 سال پيش سوريه را مي شناسم و به مدت 30 سال عضو سرويس اطلاعات خارجي فرانسه بوده ام و حاضرم بگويم كه چنين قطعيتي كاملاً براساس پيش فرض نادرست است.
خبرنگار لوپوئن سپس از وي مي پرسد كه اگر پاريس و لندن مي خواهند معارضان را تسليح كنند هدفشان پايين كشيدن بشار اسد است؟ پاسخ مي دهد: ما هيچ مجوز و حكمي از سوي سازمان ملل متحد يا هر جاي ديگري كه براي سرنگوني رئيس جمهور اسد به ما مشروعيت دهد، در دست نداريم.
وي مي افزايد: اين كار وظيفه فرانسوي ها يا انگليسي ها نيست، اين مردم سوريه هستند كه بايد در اين خصوص تصميم گيري كنند اما از دو سال پيش فرانسوي ها به معارضان سوري كمك لجستيك، فني داده و از طريق سرويس هاي اطلاعاتي خود آنها را آموزش مي دهند.
وي در ادامه مي افزايد: زماني كه وزارت امور خارجه اعلام مي كند كه از خارجي هايي كه مايل به سرنگون سازي دولت خود هستند به رغم مخالفت نهادهاي بين المللي، با كمك نظامي از آنها حمايت خواهد كرد، عملاً وارد شكلي جديد و خطرناك از بي قانوني بين المللي مي شويم.
اين مقام اطلاعاتي سابق فرانسه همچنين گفته است: ما وارد منطق جنگ داخلي شبيه آنچه كه لبنان 15 سال پيش با آن روبرو بود، شده ايم و من خيلي صريح بگويم كه دستيابي به يك راه حل، از طريق تسليح سلفي ها نيست.
شوئه در بخش ديگري از سخنان خود همچنين مي افزايد: فرانسه به شيوه رياكارانه خواستار راه حلي از طريق مذاكره و رد صلاحيت بخشي از طرف هاي مناقشه يعني حاكميت موجود، شده كه در اين صورت با كي بايد مذاكره كرد؟ از زمان آغاز اين ماجرا از بعد نظامي، حقوقي، سياسي يا حتي اعتقادي در ابهام و سردرگمي به سر مي بريم و من به سختي مي توانم تحليل كنم و ما با حمايت از افرادي كه در جاهاي ديگري با آنها مي جنگيم، در ابهامي كلي به سر مي بريم گويي كه سلفياني كه در مالي (با فرانسه) مي جنگند همان هايي نيستند كه در سوريه مي جنگند. من به عنوان مسئول سابق يكي از سرويس هاي مهم دولتي مي گويم كاملاً از اين گزينه متضاد ديپلمات ها و سياسيون فرانسه گيج هستم.
 


پيغام انتخاباتي شبكه دولتي انگليس براي گروهك ها (خبر ويژه)

شبكه دولتي انگليس دستورالعمل هاي لازم براي گروهك هاي ضدانقلاب در زمينه انتخابات را صادر كرد.
وب سايت بي بي سي در تحليلي با بيان اينكه نظام تلاش مي كند انتخاباتي بدون دردسر برگزار كند، نوشت: ماه هاي قبل از انتخابات كه جريان هاي مختلف حاكميت در رقابتي شديد درگير مي شوند، بهترين فرصت براي مخالفين نظام و جريان هاي اعتراضي است تا تحت نام شركت در انتخابات، مخالفت و اعتراضات خود را نسبت به 34 سال مملكت داري از سوي افرادي كه به نام آزادي و عدالت، ايران را تحت كنترل دارند، به نمايش بگذارند.
بي بي سي در عين حال نوشت: اما علي رغم تمام تلاش هايي كه براي به چالش كشيدن رژيم از سوي نيروهاي مخالف به كار گرفته خواهد شد، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه امكانات نظام در تمام زمينه ها از جميع امكانات نيروهاي مخالف بيشتر است و به اين لحاظ تاكتيك و استراتژي مخالفين بايد طوري تنظيم شود كه حاكميت به همان ميزان و بلكه به طور تصاعدي در روزها و ماه هاي بعد از پايان انتخابات هم، به چالش كشيده شود(!)
بي بي سي اذعان كرد: در حال حاضر، اگرچه بهانه اصلي مخالفت ها با جمهوري اسلامي، پرونده هسته اي است، ولي ساده انديشي خواهد بود اگر پنداشته شود كه در صورت رسيدن به توافقي به منظور حل اين مشكل، بدون عقب نشيني آشكار حاكميت از مواضعي كه در دهه گذشته آنها را دنبال كرده، تمام مشكلات ديگر حل شود.
رژيم انگليس حامي اصلي استبداد 54 ساله رژيم پهلوي و تعطيلي جمهوريت و دموكراسي و انتخابات در ايران بود. راديو بي بي سي در بحبوحه نهضت نفت نقش بي سيم ارتباطي سرويس جاسوسي ام آي سيكس با كودتاچيان را ايفا مي كرد.
 


اصلاح طلبان چرا قادر به معرفي نامزد نيستند؟ (خبر ويژه)

عضو مستعفي حزب مشاركت علت عدم معرفي نامزد از سوي اصلاح طلبان را تناقضات و تضادهايي دانست كه در ذهن آنها وجود دارد.
عباس عبدي كه پيش از اين رفتار راديكال طيفي از اصلاح طلبان را زيانبار و به بن بست رسيده توصيف كرده، در مصاحبه با فرارو مي گويد «اصلاح طلبان به دليل تناقضات و تضادهايي كه در ذهنيت آنها به وجود آمده فعلا قادر به معرفي فردي كه نامزد ممكني براي حضور درانتخابات باشد نيستند و يا حداقل از زماني كه بتوانند اين كار را به نحو مطلوبي انجام دهند گذشته است.»
همزمان محمدرضا خباز از اعضاي حزب اعتماد ملي با بيان اينكه «وقت كشي به صلاح اصلاح طلبان نيست و زمان در حال از دست رفتن است» به پايگاه اينترنتي «اميد» (حامي نامزدي محمدرضا عارف) گفت: براي خود اصلاح طلبان نيز سوال است كه چرا توجهي به زماني كه از دست مي دهند ندارند چرا كه سال 84 يكبار اين تجربه را داشته اند و تكرار آن عواقبي دارد.
وي با اشاره به ترديد خاتمي گفت: اگر قرار باشد كه آقاي خاتمي پا به عرصه انتخابات نگذارد بنابراين فرصت براي كانديداهاي ديگر در حال سپري شدن است بنابراين يكي از آسيب هاي تعيين تكليف نكردن كانديداي اصلاح طلبان مي تواند، عدم معرفي مناسب از سوي آنها باشد.
اين نماينده دور پيشين مجلس گفت: اين موضوع مي شود و اين آسيب هاي فراواني دارد. وي ادامه داد: با اتلاف وقت از سوي اصلاح طلبان فرصت به دست رقيب براي قوي تر شدن مي افتد. در اين ميان نيز حتي برخي اصلاح طلبان نيز كه از معرفي كانديدا از سوي جناح خود مايوس مي شوند به سمت كانديداي اصولگرايي مي روند كه تا حدودي به جناحشان نزديك تر است و اين خود به نوعي ريزش ميان اصلاح طلبان محسوب مي شود.
وي در توضيح اين مطلب كه چرا تاكنون اصلاح طلبان از اجماع نتيجه اي نگرفتند، گفت: آقاي خاتمي در راس مجمع روحانيون است و طبق آنچه ما در جريان هستيم هنوز براي حضورشان به جمع بندي و نتيجه قطعي نرسيده اند.
در اين ميان در حالي كه قنبري نماينده اصلاح طلب مجلس احتمال داد خاتمي تا هفته آينده نظر خود را اعلام كند، سايت بهارنيوز نوشت: خاتمي به زودي با صدور بيانيه اي به گروه هاي اصلاح طلب براي نامزدي پاسخ احتمالا منفي خواهد داد.
در همين حال غلامحسين كرباسچي دبيركل كارگزاران و از مشاوران خاتمي ضمن مصاحبه با ايسنا اعلام كرد: مطمئناً كشوري كه بيش از 75 ميليون جمعيت دارد، اينگونه نيست كه تنها يك نفر لياقت رياست جمهوري را در آن داشته باشد، آقاي هاشمي و آقاي خاتمي شخصيت هاي برجسته و سرمايه هاي ملي كشور هستند، اما كاربرد اين افراد تنها نبايد در حوزه اجرايي باشد، در موقعيت هاي غيراجرايي مي توانند نقش گسترده تر و موثرتري ايفا كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مجموعه اصلاح طلبان به اين نتيجه برسند كه خاتمي گزينه مطلوب است، آيا از وي حمايت مي كنيد؟ گفت: مجموعه اصلاح طلبان به اين نتيجه نمي رسند. كارگزاران هم جزئي از اصلاح طلبان است. خودشان همچنين انگيزه اي ندارند. آقاي هاشمي و آقاي خاتمي خود مشوق اين هستند كه مجموعه اصلاح طلبان شخصي را از ميان خود انتخاب كند و روي آن فرد اجماع شود.
وي افزود: در گذشته نيز اگر ما از نامزدي آقاي هاشمي حمايت كرديم، نوعي عكس العمل به رفتارهاي جريانات سياسي بوده و خود آقاي هاشمي هم آن روز فرمودند اگر روي فردي لايق توافق شود ضرورتي به حضور من نيست.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10