(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 30 آبان 1388- شماره 19517
 

معيارهاي انتصاب نصيري به سمت رياست ساواك بي رحم و بي فكر ، ولي وفادار به شاه

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
معيارهاي انتصاب نصيري به سمت رياست ساواك بي رحم و بي فكر ، ولي وفادار به شاه

نصر اصفهاني، اسدالله - 2
تاريخ: 20 اوت 1977 - 29/5/56
خيلي محرمانه
از: كنسولگري آمريكا، شيراز به: وزارت امور خارجه
موضوع: اطلاعات بيوگرافيك: دكتر اسدالله نصراصفهاني، وزير كشور
نصر اصفهاني در سال 1930 در اصفهان متولد گرديد. او در سال 1955 از دانشگاه تهران، ليسانس حقوق، و در 1961، فوق ليسانس مديريت از دانشگاه اينديانا، و در 1963دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دريافت نمود. در مدت خدمتش در دولت مشاغلي از قبيل: فرمانده دانشكده آموزش هاي حين خدمت پليس، ادارأ پليس كشوري، رئيس دانشگاه پليس، مدير برنامه ريزي و تحقيقات در ادارأ پليس كشوري، مشاور متخصص اقتصادي در وزارت اقتصاد، رئيس پژوهشهاي اقتصادي و آماري در وزارت اقتصاد، رئيس هيئت مديرأ سياست هاي صنعتي و تجاري وزارت اقتصاد، استاندار كل كرمان و استانداري كل فارس را به عهده داشته است.
او همچنين به عنوان استاد در مدرسأ مديريت بازرگاني، دانشگاه تهران، مدرسه حسابداري، مؤسسه آمار پيشرفته، مؤسسه خدمات اجتماعي، و دانشگاه پليس تدريس نموده است. او رئيس گروه بررسي در زمينأ موانع توسعأ اقتصادي ايران بود. او همچنين به عنوان مديرعامل مركز تحقيقات بين المللي دانشگاه تهران خدمت كرده است.
نصر اصفهاني در مارس 1976 از استانداري كل كرمان به عنوان استاندار كل به فارس آمد. او تلاش فراواني كرد تا دنباله روي منوچهر پيروز باشد كه شهرت بسياري در مدت استانداري اش در شيراز از سال 1917 و قبل از آن در استانداري بندر عباس به دست آورده بود. طي 16 ماهي كه نصر اصفهاني در شيراز بود، به نظر مي رسيد كه آگاهانه از آن نوع فعاليتهاي مربوط به جمع آوري اطلاعات كه مطلوب بعضي از استانداران قبلي وي، از جمله همكار جديدش در كابينه، مرتضي صالحي از خوستان بود، پرهيز كرده است. در عوض او خود را براداره و مديريت فارس با يك روش شايسته، اگر نه استثنائي، متمركز نمود و تمايل به مورد توجه قرار دادن و تغذيه تعداد زياد ميهمانان عاليرتبأ دولت ايران كه از شيراز و تخت جمشيد بازديد به عمل مي آوردند، نشان داد. برخلاف سلف خود، پيروز كه خونگرم و پرجوش و سيار بود، نصر اصفهاني اغلب به نظر مي رسد كه منزوي و كناره گير است. ممكن است او به اندازأ پيروز مورد علاقه نباشد، ولي شرافتمندي و درستكاري وي هيچ گاه زير سؤال نبوده است. در صحبت هاي انجام شده در ميهماني خداحافظي كه به افتخار وي در اتاق بازرگاني شيراز برگزار گرديد، مكرراً به اين موارد اشاره شد.
عليرغم اين كه در برخوردهاي اوليه نصر اصفهاني، خيلي سرد به نظر مي رسد، مي تواند فرد كاملاً با شخصيتي باشد. در گروه هاي كوچك و مذاكرات خصوصي او ذهن خلاق و انديشمندي از خود نشان مي دهد. به نظر مي رسد كه او در برخورد با دوستان و همكاران خود خالص و بي ريا باشد. در موقعيت هاي اجتماعي هميشه با كليه كساني كه به وي نزديك شوند مؤدب و مهربان است. علاوه بر اين، زماني كه در شيراز بود اين شيوه را معمول نمود كه هفته اي يك روز صبح، دفتر خود را به روي هر كسي كه مايل بود او را ببيند، باز مي كرد. به نظر مي رسد كه او آمريكائيان را دوست داشته باشد. با وجود اين در شيراز او هيچ كوششي به نفع جامعأ آمريكائيان، آن گونه كه پيروز مي كرد، انجام نداد. وي علاقأ قابل توجهي به تحولات در ايالات متحده دارد. او هر دو پسر خود را امسال براي گذراندن دورأ تابستاني مدرسه به ايالات متحده فرستاد. يكي از آنان تبعه ايالات متحده است و در زماني كه نصر اصفهاني در اينديانا دانشجو بود، متولد شده است.
از نظر سياسي، نصر اصفهاني مورد حمايت نخست وزير جديد، جمشيد آموزگار، بوده است و به عنوان وزير كشور تصور مي شود كه خواسته هاي رؤسا و خط حزبي را پياده نمايد. در مدت خدمتش در فارس، خود را به صورت يك مدير باكفايت شناساند، ولي يا به علت مسافرت هاي (بازديدهاي) كم و يا به علل ديگر، نشانه بخصوصي از نوسازي ازوي ديده نشد. به نظر مي رسد كه او در مورد يكي از پروژه هاي دولت يعني سياست عدم تمركز، در مذاكره با وزير مختار در آوريل، با اظهار اين كه اين سياست در برخي زمينه ها، عبث و بيخود است، كمي محافظه كاري به خرج داده است.
او همچنين از پاره اي سياستمداران و دولتمردان كه در انظار عمومي راجع به عدم تمركز جنجال و تبليغ مي كنند و بطور خصوصي آن را رد مي نمايند، اظهار ناخشنودي نمود. ظاهراً او اين اصل را به طور جدي پذيرفته كه يك خدمتگذار كشور، تا زماني كه در خدمت دولت است مجبور به حمايت از سياست هاي رسمي مي باشد.
نصر اصفهاني ازدواج كرده و داراي دو فرزند است. دو پسر كه قبلاً ذكر آنها رفت. او انگليسي را عالي صحبت مي كند.
تامست
نصر اصفهاني، اسدالله - 3
اسدالله نصر اصفهاني وزير كشور(از اوت 1977)
عنوان خطاب: آقاي وزير
اسدالله نصراصفهاني كارمندي است كه خدمت دولتي خود را با كار در ادارأ پليس كشوري شروع نمود، ولي همچنين در وزارت اقتصاد نيز خدمت نموده است. او از فوريه 1976 استاندار استان فارس بود تا در شغل فعلي مشغول گرديد.
نصر داراي ليسانس حقوق از دانشگاه تهران (1955)، فوق ليسانس مديريت از دانشگاه اينديانا (1961) و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است.
در مدت خدمت در ادارأ پليس، او فرماندأ دانشكده آموزش حين خدمت و فرمانده دانشگاه پليس بوده است. در وزارت اقتصاد او مدير پژوهش هاي آماري و اقتصادي و رئيس هيئت مديره سياست هاي اقتصادي و صنعتي بود. از دسامبر 1974 تا فوريه 1976 نصر به عنوان استاندار كرمان خدمت نمود. او همچنين در مدرسأ مديريت بازرگاني دانشگاه تهران، مدرسأ حسابداري، مؤسسأ آمار پيشرفته، مؤسسأ خدمات اجتماعي و دانشگاه پليس تدريس نمود، رئيس گروه بررسي موانع توسعه اقتصادي ايران در مؤسسأ تحقيقات اقتصادي بود، رياست گروه ديگري جهت يافتن امكانات صادراتي را به عهده داشت، و به عنوان مدير عامل مركز تحقيقات بين المللي دانشگاه تهران و عضو ايراني هيئت توسعه صنعتي سازمان ملل خدمت كرد.
نصر حدود 94 سال دارد، آرام صحبت مي كند و مؤدب است. در زمان استانداري فارس، او خود را به عنوان يك مدير باكفايت تثبيت نمود و شهرتي در شرافت و درستي به دست آورد. نصر درجه افتخاري سرگردي در پليس دارد. او سفرهاي بسياري انجام داده است و انگليسي و آلماني را عالي صحبت مي كند. ازدواج كرده و داراي دو پسر است. يك پسرش تبعه ايالات متحده است و در زماني كه نصر دانشجوي دانشگاه اينديانا بود، همانجا متولد گرديد.
22 دسامبر 1977 - 1/10/56
نصيري، محمد - 1
محمد نصيري وزير مشاور
خيلي محرمانه
محمد نصيري در كابينأ 7 مارس 1964 حسنعلي منصور وزير مشاور بود و توسط جايگزين وي، اميرعباس هويدا، نيز دراين سمت باقي ماند. اين اولين شغل وي در دولت است كه پس از بركناري وي از مدير كلي بانك ملي در پايان رژيم مصدق در 3591، به وي ارجاع شده است. به عنوان يك طرفدار سابق جبهه ملي، طي ده سال اخير در اكثر موارد از صحنه سياست به دور بوده است. بهرحال گزارش شده كه او در 1962 به دوست نزديكش احمد متين دفتري در تلاش بيهوده اي براي رسيدن به نخست وزيري كمك كرده است.
نصيري در سال 1907 در اصفهان متولد شد و فرزند يك ملاّ است. ابتدا پا در جاي پاي پدر نهاد و تحصيلات مذهبي را آغاز نمود، ولي بعدها عقيده اش تغيير يافت و وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و از آنجا در سال 1927 فارغ التحصيل شد. او سپس به خرج دولت به فرانسه اعزام شد و در آنجا دكتراي خود در حقوق بين الملل و اقتصاد را از دانشگاه پاريس اخذ نمود (1937). در بازگشت به تهران، تا سال 1943 در وزارت دادگستري خدمت نمود و سپس تا سال 1949 به وزارت دارايي رفت. او در سال 1949 عضو هيئت مديره شركت بيمه ايران و خيلي زود بعد از آن مديرعامل شد. در اين منصب او اصلاحات را شروع كرد و به عنوان يك جوياي (طالب) شهرت، معروف شد. در 1952، زماني كه مديركل بانك ملي شد، او هيچ تجربأ بانكي نداشت. پس از سقوط مصدق در اوت 1953 و از دست دادن شغلش، نصيري تلاش بيهوده اي كرد تا با ورود به مجلس در 1954، به زندگي اجتماعي بازگردد. او در مرام حزبي مقاومت ملي با رهبر جبهه ملي، شاهپور بختيار، شريك بود. پس از اين شكست، نصيري به استادي دانشگاه تهران بازگشت و در آنجا حقوق بين المللي تدريس نمود. در 1958 بانك پارس، يك بانك خصوصي، وي را به عنوان مدير كل برگزيد. نصيري در 1960 به مدت 6 ماه به عنوان ميهمان دولت براي مطالعأ مدارس بانكي، بيمه و حقوق بين الملل، از ايالات متحده ديدار كرد.
نصيري، مردي خوشايند، صميمي و معمولاً درستكار است. گفته شده است كه نصيري بنحوي روشن داراي وجهأ ملي مي باشد. عقيده بر اين است كه او شخص زيرك، جاه طلب و نسبتاً باكفايت است. وي كمي قوي هيكل با ظاهري دانشگاهي است. او و همسر اروپائيش يك دختر دارد. او علاوه بر فارسي كمي فرانسه صحبت مي كند.
14 مارس 1966 - 32/21/44
نصيري، نعمت الله - 1
نعمت الله نصيري رئيس ساواك
سرّي - غيرقابل رؤيت براي بيگانگان
تيمسار نعمت الله نصيري در 28 ژانويه 1965 به جاي حسن پاكروان، رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور ( ساواك) شد. رئيس سابق شهرباني كشور به عنوان افسري بي رحم و كارا، ولي بدون فكر كه وفادار و فداكار نسبت به شاه است، مشهور مي باشد. او كشش و تمايل براي راه حل نهايي دارد كه او را به سمت حمايت از خشونت و قساوت به عنوان عامل جلوگيري كننده در موارد مربوط به امنيت داخلي سوق مي دهد. نصيري اغلب در اين نكته با پاكروان مخالف بود. به هر حال، پيشنهادهاي وي به شاه ارائه مي شد، كه او نيز به راه حل هاي نهايي در مسائل امنيتي علاقه مند بود و به نصيري بيش از هر شخص ديگري اعتماد داشت.
در سال 1963، در جريان ناآرامي هاي محرم از ژوئن تا اكتبر، نصيري فرماندأ حكومت نظامي تهران بود؛ او اگرچه از نظر سياسي ساده و خام است، مدير نظامي خوبي مي باشد. طبق گزارش، او از فراخواني نيروها به پادگانها قبل از فرو نشستن اغتشاشات ناراضي بود و ادعا نمود كه اگر يك جوخأ پليس ضد شورش آموزش ديده در اختيار وي بود، مردان وي به تنهايي مي توانستند، اوضاع را اداره كنند.
نفوذ نصيري در طول سال گذشته بيشتر شده است. گفته مي شود كه پاكروان در اوايل 1946 از اين كه معاون وي حسين فردوست «عامل نصيري» بوده و ديگر خود او مسئوليت كامل اقدامات ساواك را برعهده نداشته، اظهار نارضايتي كرده است. نصيري نيز در تلاش بود از نفوذ خود در جرايد، بدون ارتباط با وزير قبلي اطلاعات نصرت الله معينيان و كميته مشترك سانسور جرايد، استفاده نمايد.
تيمسار ارتشبد نصيري، در سال 1910 در تهران متولد شد. او در سال 1931 دبيرستان را به پايان رساند و در سال بعد وارد خدمت ارتش شد. او دانشكدأ افسري تهران را گذراند و در سال 1934 با درجه ستوان دومي فارغ التحصيل شد. او چند موقعيت فرماندهي را به عهده گرفت و در سال 1946 در عمليات نظامي عليه ايل قشقايي در جنوب ايران شركت داشت. در سال 49 - 1948 او در دبيرستان نظام و دانشكده افسري در تهران تدريس كرد. در سال 50 - 1949 او رئيس ستاد دژبان تهران بود. در سال 1953 او يكي از افراد فعال گروه افسراني بود كه نخست وزير محمد مصدق را بركنار و تيمسار فضل الله زاهدي را نخست وزير نمودند. او بدين جهت، دو امريه به شاه ارائه نمود و پس از آنكه آنها امضا شدند، يك گروه كوچك سربازان را براي اجراي آن به خانه مصدق اعزام نمود. مصدق از تصميمات نصيري آگاه شد و به هر حال او را زنداني كرد. چهار روز بعد در 19 اوت 1953، بار ديگر فعاليت هايي انجام شد و مصدق سقوط نمود. نصيري به علت نقشي كه در كودتا به عهده داشت به درجه سرتيپي ارتقا يافت.
نصيري تا سال 1960 فرماندهي گارد را عهده دار بود. او شاه را در بسياري از مسافرت ها به دور دنيا همراهي نمود. هر چند شايعاتي وجود داشت كه او پشتيبان تيمسار حسن ارفع، در سال 1954 بوده و در كودتاي تيمسار ولي الله قره ني در سال 1958 عليه شاه دست داشته است، او نزديك به شاه باقي ماند.
گزارش شده كه در سال 1960 او تحت نظر ساواك بوده است. در اكتبر سال 1960 نصيري معاون آجودان كل شاه شد و ماه بعد رئيس پليس كشور گرديد. در اين منصب او در ژوئن سال 1962 به ايالات متحده براي يك بازديد توجيهي سفر نمود و در كنفرانس بين المللي در هلسينكي (1963) و ونزوئلا (1964) شركت نمود.
نصيري مردي بلند قامت و تقريباً چاق است. كه تمايل به چاقي دارد. او شخصيتي آرام، دوست داشتني، اگرچه خودپسند دارد. او در همين اواخر با يك زن آلماني ازدواج كرد كه شايع بود معشوقأ سابق شاه بوده است. نصيري علاوه بر زبان مادري خود فارسي، فرانسه را به رواني و انگليسي را قابل قبول صحبت مي كند.
2 فوريه 196 - 31/11/34
نصيري، نعمت الله - 2
مارس 1969 - اسفند 1347
سرّي - غيرقابل رؤيت براي بيگانگان
اطلاعات بيوگرافيك
نام: سپهبد نعمت الله نصيري، ارتش
شغل: رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور ( ساواك)
نكات برجسته:
نصيري داراي احساساتي تيز و تند و حيله گرانه است. به عنوان رئيس ساواك، او كنترل مستقيم بيشتري بر امنيت داخلي و فعاليت هاي ضد جاسوسي را پذيرفته است. او تغييرات زيادي در بين پرسنل در جهت تقويت ساواك از نظر حرفه اي و آنهايي كه با روشهاي خشن و شخصي وي موافق نبوده اند، انجام داده است. او افسران را با قوانين و روشهاي خود در نتيجأ تغيير روش هاي عملياتي ساواك نسبت به گروههاي مخالف، آموزش و تعليم داده است. وي دستور داده است كه عمليات عليه گروههاي كمونيست و غير كمونيست بايد مستقيماً براي نابودي سريع مراكز مخالفين باشد كه برخلاف استراتژي ساواك در گذشته است كه نفوذ درازمدت در داخل اين گروهها بوده است.
مردم ديد خوبي نسبت به نصيري ندارند، زيرا يكي از خدمتگزاران شاه محسوب مي شود كه در صورت بروز بحران فرد چندان مؤثري نخواهد بود. او دانشكدأ ستاد را به پايان نرسانده و معلوماتش را از تجربأ فرماندهي به دست آورده است. با حفظ ارتباط نزديك با دربار در بيش از حدود بيست سال، موضع نصيري به نظر مي رسد بيشتر سياسي باشد تا نظامي. به هر حال، او معمولاً بيش از حد بدنام است كه بتواند نقش قابل ملاحظه اي بازي كند.
سياسي:
بين المللي: نصيري در رفتارش به ميزاني كه براي او مناسب است، متمايل به آمريكا محسوب مي شود.
داخلي: ظاهراً شاه اعتماد كامل به نصيري دارد، كه نتيجه آن ارتقاي سريع و پي درپي درجات وي است.
اطلاعات شخصي:
تولد: 1910 تهران، ايران
خانواده: مجرد
توصيف:
چشمان قهوه اي، 5 پا و 10 اينچ قد، 180 پوند وزن، مو سياه، ظاهر و رفتار عالي، هر چند كمي اضافه وزن دارد. آرام و خوشايند، مؤدب، تمايل به خودپسندي.
زبانها: زبان مادري فارسي، فرانسه به رواني، انگليسي متوسط
مذهب: مسلمان
مدالها:
داراي نشان تاج، نشان همايون، نشان لياقت، مدال افتخار، نشان رستاخيز، نشان 28 مرداد، مدال خدمت، مدال دانش، نشان هاي مختلف از آلمان ، عراق ، ايتاليا ، لبنان و اسپانيا.
تحصيلات غيرنظامي:
ديپلم دبيرستان، 1931، تهران
مراحل خدمتي:
1932 -32 سپتامبر، ورود به خدمت ارتش.
1934 - فارغ التحصيل از دانشكده افسري، تهران، ستوان دوم. 23 سپتامبر، فرمانده دسته، لشكر دوم، تهران.
1936 - فرمانده گردان پياده ؛ معاون فرمانده رسته پياده، دانشكده افسري، تهران.
1946- فرماندأ هنگ دوم تيپ 18 پياده، كرمان؛ فرمانده گردان پياده، سيرجان.
1948- استاد، دبيرستان نظام، دانشكده افسري، تهران ؛ فرمانده هنگ يكم دانشكده افسري.
1949- رئيس ستاد دژبان تهران.
1950- فرمانده مدرسه پياده، تهران ؛ فرمانده هنگ يكم پياده (پهلوي)، لشكر يكم، تهران.
1951- فرمانده لشكر گارد، تهران.
1953- ارتقأ به درجأ سرتيپي.
1958- ارتقأ به درجأ سرلشكري.
1959- فرمانده گارد شاهنشاهي، تهران.
1960- فرمانده پليس كشوري.
1962- ارتقأ به درجه سپهبدي، 18 مارس.
1965- (حال حاضر) رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور ( ساواك).
نهاوندي، هوشنگ - 1
هوشنگ نهاوندي وزير آباداني و مسكن
خيلي محرمانه
هوشنگ نهاوندي كه در كابينه حسنعلي منصور در 7 مارس 1964 به عنوان وزير آباداني و مسكن منصوب گرديد، احتمالاً جوانترين وزير ايران است. او شهرتي به عنوان روشنفكر به معناي غربي اين كلمه دارد و در ديدگاهها و مواضعش صادق و ليبرال محسوب مي گردد. وي يك حقوقدان و اقتصاددان تحصيلكرده و مورد حمايت نخست وزير قبلي بود. او عضو حزب ايران نوين بوده و در كميته برنامه ريزي آن كه در مي 1944 جهت بررسي مسائل اقتصادي و اداري بوجود آمد، خدمت نمود. در اكتبر 1964 نهاوندي با موفقيت يك قرارداد تخفيف تعرفه را با جامعه اقتصادي اروپا امضا كرد.
نهاوندي حدود سال 1930 در بندرپهلوي متولد شد. او ليسانس حقوق و اقتصاد را از دانشگاه تهران و دكتراي حقوق را از دانشگاه پاريس گرفت. گزارش شده كه به او اجازأ تردد به جامعه وكلاي فرانسه داده شده است. تا سال 1959 او وابسته سفارت ايران در بروكسل، به عنوان نماينده ايران در بازار مشترك بود.
وي در سال 9591 به ايران بازگشت و مشاور شوراي عالي اقتصاد شد، كه در آن زمان منصور رئيس آن بود. نهاوندي هيئت اعزامي به بن در سال 1961 را همراهي كرد كه يك وام قابل توجه از آلمان غربي را تثبيت نمود. قبل از پيوستن به كابينأ منصور، نهاوندي مدير شركت معاملات خارجي - يك شركت دولتي كه بازرگاني با بلوك كمونيستي را انجام مي دهد - بود.
نهاوندي علاوه بر فارسي و انگليسي، فرانسه صحبت مي كند. نهاوندي در سپتامبر سال 1968 رئيس دانشگاه پهلوي شيراز شد.
20 آوريل 1956 - 13/1/44

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14