(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 18 ارديبهشت 1389- شماره 19639

چهار دليل عمده تخريب دولت

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
چهار دليل عمده تخريب دولت

احمدي نژاد در ميان صحبتهاي رضايي گفت: البته پيشنهادهاي شما. . . » دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اتفاقاً يكي از كارهايي كه باعث شد آقاي بوش به ايران حمله نكند افشاگريهاي وسيع و گسترده اي بود كه در سطح تحليل گران نظامي شروع شد و آقاي بوش را در انفعال قرار داد و مرتب اين تحليلها را جوّسازي عنوان مي كرد و مي گفت: من اصلاً نمي خواهم به ايران حمله كنم، در حالي كه قصد حمله قطعي بود و خنثي شد و اين كار در حقيقت خنثي شد. وي با اشاره به مسأله بيكاري كه از سوي احمدي نژاد مطرح شد افزود: آقايان آمده اند و معيار بيكاري را عوض كرده اند و هفته اي دو ساعت كار را شغل به حساب مي آورند و اين در حالي بود كه در گذشته اين معيار هفته اي دو روز بوده و لذا بيكاري به طور واقعي در كشور ما بيست درصد است. همان طور كه انتظار مي رفت مناظره احمدي نژاد و رضايي تا حدي مطلوب و منطقي بود و بينندگان اين برنامه زمان زيادي را به شنيدن برنامه هاي دو نامزد اختصاص دادند. هر دو نامزد سعي داشتند تا برنامه ها و ايده هاي طرف مقابل خود را به چالش بكشند و ديگري سعي در رفع ابهام و پاسخگويي ما نمود. محسن رضايي كه در سخنان خود ضمن بيان برخي نكات مثبت دولت نهم، از آن انتقاد نيز نمود. برخي نكات در سفرهاي استاني و بويژه مصوبات آن را با لحني تمسخرآميز از دخالت دولت در جدول كشي جوي فلان شهرستان اشاره كرد و آن را زير سؤال برد!
برخي از مجموع مناظره هاي برگزار شده، لفظ مناظره 3 نفر عليه يك نفر را به كار بردند. محمدنبي حبيبي (دبيركل ّ حزب مؤتلفه اسلامي) در پيش بيني چنين مناظراتي گفته بود: «آنها به جاي اين كه بيايند و سه نفري يك نامزد را تخريب كنند، بهتر است عملكردها و دستاوردهاي خود را ارائه دهند و از سياه نمايي عليه احمدي نژاد دست بردارند. »1
مهلت قانوني پاسخ به اتهامات و تخريبها
طبق بند 17 اصول برگزاري مناظره هاي تلويزيوني كه مورد تأييد نامزدهاي انتخابات دهم نيز واقع شده بود، در پي طرح مباحثي از سوي نامزدهاي انتخاباتي و تخريب احمدي نژاد در مناظره هاي خود، مدت زمان 19 دقيقه و 24 ثانيه به احمدي نژاد فرصت داده شد تا به مباحث مطرح شده پاسخ گويد. احمدي نژاد در اين فرصت كه روز چهارشنبه 21 خرداد داده شد تصريح كرد: «همه تبليغات عليه يك نفر بود و عليه يك رقيب. سؤال اين است كه چرا؟ چرا آنها فقط دست به حمله زدند و اين همه توهين و اين يك سؤال كليدي است كه چند دليل داشت. . .
رئيس جمهور با اشاره به چهار دليل عمده تخريب دولت بيان كرد: دليل اوّل آن اين است كه اگر فضا منطقي بود و بنا بود كارها ارزيابي و مقايسه شود آنها دستشان خالي بود. يعني عملكرد اين دولت با حمايت مردم و لطف خدا نسبت به دولتهاي قبل درخشان است و در هر بخشي كه رقبا وارد مي شدند از علم و اقتصاد گرفته تا صنعت و كشاورزي، سياست خارجي، سياست داخلي در فضا و زمين ديدند كارهايي كه در اين چهار سال انجام شده قابل مقايسه با گذشته نيست، علت دوم اين است كه در اين چهار سال افتخارات بزرگي نصيب ملّت ايران شد مثل افتخار هسته اي و هوا فضا و اينها در آن هيچ شريك نبودند بلكه در مقابل آن ايستادند و اگر بنا بود اين افتخار مطرح شود، خوب معلوم بود كه چه اتفاقي مي افتد.
رئيس جمهور اضافه كرد: علت سوم تخريبهاي عليه دولت اين بود كه آنها مسئول گذشته اند و وقتي معلوم شود كه در اين چهار سال مي شود اين همه كاركرد خوب قبليها زير سؤال مي روند و اين سؤال معلوم مي شود كه شما در طول چهار سال متوالي چه كرديد و بايد پاسخ بدهد و علت چهارم نيز بحث جنگ رواني است، در جنگ رواني هجوم تهمتها و دروغها ذهنها را به خودش مشغول مي كند و اين يك شيوه براي تأثيرگذاري بر محيط سياسي و پر كردن چشمها است و به همين دليل تصميم گرفتند با حجم گسترده دروغ و متهم كردن دولت فضا را به نفع خودشان رقم بزنند، البته من هيچ وقت علاقه نداشتم كه وارد اين بحث شوم و امشب براي شخص خودم نيامدم و بارها و بارها نيز گفته ام و هر كاري نسبت به بنده انجام داده اند آنها را بخشيده ام، اما ما به يك نقطه رسيده ايم كه به ملّت توهين مي شود و حقوق ملّت رو به ضايع شدن است و بنابراين من مجبور شدم كه بيايم توضيحاتي را در دفاع از حقوق ملّت ارائه كنم. احمدي نژاد گفت: آنها در جلسات محفلي خود تصميم گرفتند كه آن قدر با حجم گسترده تكرار كنند كه اين دولت دروغ است كه اگر احمدي نژاد گفت ماست سفيد است مردم باور نكنند! ولي مي خواهم چند نكته را در اين باب مطرح كنم. وي افزود: همه ملّت مي دانند كه دروغگو؛ خيانتكار، خائن و ترسو است، آيا دولت، دولت ترسو است؟ از يك طرف به ما ايراد مي گيرند كه چرا در برابر دشمنان با شجاعت مي ايستيد و در برابر مفاسد ايستادگي مي كنيد و به شكم دشمنان مي رويد و از سوي ديگر به ما مي گويند كه شما دروغگو و ترسو هستيد. اينها كه باهم نمي خواند، دروغگو كسي است كه خائن است اما ما 24 ساعت در ميان مردم هستيم و آدم دروغگو كه به ميان مردم نمي رود و ما 24 ساعت در حال كار هستيم. اين كانديداي دهمين انتخابات رياست جمهوري اضافه كرد: جوري در مورد اين دولت صحبت مي كنند كه ما گفته ايم كه در كشور هيچ مشكلي نيست، اگر مشكلي نبود ما چرا 24 ساعت كار مي كرديم، كار بنده و همكارانم براي اين است كه مشكلات برطرف شود. اما كار و ارزيابي بايد مقايسه اي باشد و بايد ديد كه در دولتهاي مختلف چه كارهايي صورت گرفته است، يك فضايي درست كردند كه انگار در اين كشور كاري نشده است. احمدي نژاد در بيان تهمتهايي كه به اين دولت زده شده است، اظهار داشت: به ما مي گويند كه دروغ مي گوييد، آيا هسته اي شدن دروغ است، آيا فضايي شدن و پيشرفتهاي بيوتكنولوژيك، نانو تكنولوژيك،
20 هزار اختراع، 20 هزار مقاله علمي در جهان، راه آهن اصفهان - شيراز، راه آهن كرمان - بم، اين همه مدرسه و بيمارستان، كارخانجات صنعتي، آسفالت 40 هزار كيلومتر راه روستايي، اين همه بزرگراه، افزايش 70 درصد حجم دانشجو، افزايش سه برابري تحصيلات تكميلي، 1500 مدال ورزشي در طول چهار سال در مقايسه با 900 مدال در زمان مشابه دروغ است؟ اينها همه ثبت شده است، اين همه بيمارستان اين همه كارخانجات، اين همه مراكز صنعتي و اين كه ما در سيمان قيمتي كه ما تحويل گرفتيم 90 هزار تومان در هر تن بود و امروز سيمان و فولاد در بازار به وفور وجود دارد آيا همه اينها دروغ است؟ وي ادامه داد: چندين مركز پتروشيمي افتتاح شد، اين همه توليد گاز در كشور افزايش يافت، چند هزار روستا گازرساني شد، اين همه سد ساخته شد، اين همه روستا آبرساني شد و اينها جلوي چشم مردم است و ما دولتي هستيم كه وقتي من در هر شهرستان مي روم از مردم در خصوص اجرايي شدن پروژه ها سؤال مي كنم و به آنها مي گويم كه آيا كارهايي كه وعده داده شده اجرايي و عملياتي شده است. رئيس جمهور با بيان اين كه اقدامات دولت را ناديده مي گيرند، گفت: در همه جاي كشور مردم ناظر و شاهد هستند و كارها در مقابل چشم ملّت است. وي افزود: آيا افزايش حقوق بازنشستگان، افزايش حقوق مستمري بگيران كميته امداد، افزايش حقوق كاركنان دولت و سهام عدالت دروغ است؟ و آيا صدها كار ارزشمندي كه در اين دولت انجام شده دروغ است؟ رئيس جمهور در ادامه اظهار داشت: در زماني كه اين دولت انتخاب شد گوشي در بازار يك ميليون تومان بود اما امروز در همه جا مي توان با پنج الي 10 هزار تومان يك خط تلفن خريد و آيا اين فعاليتها دروغ است؟ احمدي نژاد با بيان اين كه برخي مي گويند دولت بي ادبي مي كند، گفت: ما به چه كسي بي ادبي كرديم و كلام مولا اميرالمومنين اين است كه اگر كسي به بيت المال دست اندازي كرد بايد با او برخورد شود و آبروي او برده شود و اگر كسي زياده خواهي كرد بايد مجازات شود، البته نبايد فراموش كنيم كه اجراي عدالت بسيار سخت است و ما اين امر را مي دانيم.
وي افزود: افرادي در كنار پيامبر (ص) حضور داشتند و خدمت كردند و شمشير زدند و در يك مقطعي خادم بودند و حتي مدال هم گرفتند اما زماني كه اجراي عدالت آغاز شد آنها با شمشير در برابر عدالت ايستادند و طلحه و زبير در تاريخ شناخته شده هستند، اما همين افراد به اشرافيت معاويه پناه بردند و مورد حمايت معاويه قرار گرفتند؛ لذا برخورد با افرادي كه به بيت المال دست اندازي مي كنند بي ادبي نيست. رئيس جمهور تأكيد كرد: خداوند شاهد هست كه من در مناظره ها بايد بسياري از حرفها را بيان مي كردم اما تنها به خاطر حفظ شخصيت طرف مناظره بيان اين حرفها را كنار گذاشتم. احمدي نژاد با بيان اين كه به من اعتراض مي كنند كه چرا در خصوص مدارج علمي يك خانم صحبت كرده ام، اظهار داشت: كجاي اين حرف من ورود به مسائل خانوادگي است؟ چرا كه اوّلاً من سؤال كردم و آن را دو بار تكرار كردم و يك كپي مدرك و سير مدارج علمي يك خانم را نشان دادم و عرض من اين است كه اگر كسي برخلاف قانون مدارج علمي را طي كند بيان آن تجاوز به حقوق افراد نيست. وي در ادامه اظهار داشت: ما در دانشگاه مدارج علمي داريم كه شامل مربي، استاديار، دانشيار و استاد است و هر كسي بخواهد از پله اي به پله بعدي يعني استادياري برود بايد پنج سال زحمت بكشد و بايد مقاله ارائه كند و پژوهش انجام بدهد و بعد از آن در هيأت مميزي مدتها بايد صبر كند تا پله بعدي را به سمت بالا حركت كند. رئيس جمهور ادامه داد: يك فردي آمده و ظرف سه سال هم استاديار شده است و هم به دانشياري رسيده اما همه اساتيد مي دانند كه براي طي اين مراحل حداقل 10 سال لازم است كه آن هم بايد با كارهاي علمي فراوان صورت بگيرد و اين امر بحثي شخصي و خانوادگي نيست كه برخي بيايند بگويند كه فلاني بي ادبي كرده است.
احمدي نژاد با اشاره به سخنان خود در دانشگاه آزاد گفت: زماني كه من در خصوص دانشگاه آزاد صحبت مي كنم برخي مي گويند كه احمدي نژاد مخالف دانشگاه است در حالي كه خودم دانشگاهي هستم و در همين دوره 70 درصد ظرفيت دانشگاهها اضافه شده است و من طرفدار دانشگاه و از متن دانشگاه حضور پيدا كرده ام تا خدمت كنم. وي با بيان اين كه من در مورد دانشگاه آزاد تنها دو حرف دارم، تصريح كرد: سخن من اين است كه اين همه دانشجو و استاد داريم كه در حال زحمت كشيدن هستند و براي علم كشور فداكاري مي كنند و بسياري از نان شب خود مي زنند تا فرزندشان تحصيل كند و سؤال اين است كه چرا اين پولها بايد در مسير انتخابات خرج شود؟ معتقدم كه اين پولها بايد خرج خود مردم و دانشجويان اين دانشگاه شود. رئيس جمهور ادامه داد: اين دانشجويان دكترا و فوق ليسانس زحمت مي كشند و بنده چندين رساله دانشجويان فوق ليسانس دانشگاه آزاد را راهبري كرده ام و اين افراد زحمات بسياري مي كشند اما برخي با دادن مدارك قلابي به عده اي به اين زحمات اساتيد دانشجويان ضربه وارد و اعتبار دانشگاه آزاد را مخدوش مي كنند و حرف من اين است كه ما با شيوه مديريتي اين دانشگاه مخالف هستيم، چرا كه دانشجويان اين دانشگاه فرزندان ما هستند اما برخي مي گويند كه من توهين مي كنم.
احمدي نژاد با اشاره به فعاليت تخريبي رقباي برخي كانديداها عليه وي گفت: برخي ميليونها سي دي عليه من منتشر كردند و حرفهاي مرا از نقاط مختلف بريده اند و كنار هم قرار داده اند تا بنده را تخريب كنند و آيا اين عمل آنها بي ادبي محسوب نمي شود؟ و آيا ما بي ادب هستيم يا افرادي كه به چنين كاري دست مي زنند. وي افزود: بنده رئيس جمهور هستم و به اقتضاي مراسمي كه در آن شركت مي كنم حرفهايي را بيان مي كنم، اما آنها اوّل و آخر اين حرفها را جدا مي كنند و به هم مي چسبانند تا من را تخريب كنند و مثلاً من مي گويم كه يك شخصي فلان حرف را بيان كرده و در همان سخنراني حرف او را رد مي كنم اما اين افراد بخش اوّل صحبت كه آن شخص است را حذف مي كنند و جمله آن فرد را به من نسبت مي دهند و مي گويند احمدي نژاد چنين حرفي را زده است! اين روشها روشهاي درستي نيست.
رئيس جمهور با اشاره به ديگر تهمتها و اهانتهاي برخي افراد عليه دولت گفت: برخي گفته اند كه من هزار فاميل درست كرده ام و حتي برگه هايي را در سطح وسيع و در روزنامه ها و رسانه هاي خود منتشر كرده اند. در اين برگه چهار باجناق جديد براي من درست كرده اند و ما تازه متوجه شديم كه چهار باجناق داشتيم اما از آنها بي اطلاع بوديم. احمدي نژاد افزود: من سه باجناق بيشتر ندارم و آنها را بسيار دوست دارم. هيچ كدام از آنها در كار دولتي حضور ندارند و ملّت ايران اين موضوع را بداند. وي به نمونه اي ديگر از اين تخريبها اشاره و اظهار داشت: شب گذشته نموداري جلوي دوربين رفت و به ملّت نشان داده شد تا نشان دهند كه رتبه فساد در ايران بالا رفته است. رئيس جمهور با توضيح اين كه اين نمودار چگونه استخراج شده و از كجا آمده است، گفت: يك مؤسسه اي به نام شفاف سازي وجود دارد كه خصوصي است و بين المللي نيست و حتي ربطي به سازمان ملل هم ندارد، كارش اين است كه تخمينها و برآوردهاي راجع به مفاسد را اخذ كند و اين مؤسسه آمده است و از چهار شركت كه دو تا از آنها انگليسي، يكي آلماني و ديگري امريكايي كه سه تا از آنها تحت سلطه صهيونيست است به هركدام يك فرم نظرخواهي داده و آنها نيز به يك كارشناس داده اند تا آن فرد برآورد خود را اعلام كند و نتيجه برآورد آنها اين شده است كه يك كشور كه همه دنيا آن را به عنوان كانون فساد، مواد مخدر و پولشويي مي شناسند در رده 71 قرار داده اند و اين يعني آن كشور 70 رتبه بالاتر از ايران قرار دارد. احمدي نژاد ادامه داد: ما منكر فساد نيستيم؛ لذا به همين خاطر در حال مبارزه هستيم كه البته چوب آن را هم مي خوريم و اين دولت پرچم دار مبارزه با فساد است ولي برخي به ما مي گويند كه من آبروي كشور را مي برم و اين سؤال مطرح است كه آيا بنده آبروي كشور را مي برم يا اين چهار شركت صهيونيستي كه با روش غيرعلمي آمار ارائه كرده و برخي در داخل آن را به عنوان مؤسسه جهاني توي سر ملّت مي زنند و اين گونه عزّت ملّت ايران را مخدوش مي كنند؟! وي با اشاره به ارائه آمار تقلبي از سوي برخي كانديداها در مناظره ها گفت: چند شب گذشته من آماري را به عنوان ضريب جيني نشان دادم كه اين ضريب جيني براي هفت دولت است كه سال 87 نيز به آن اضافه شده و ضريب جيني نشان دهنده حركت به سمت عدالت است و معني آن اين است كه ثروت بدرستي توزيع مي شود و هرچه فاصله دهكهاي پايين درآمدي با دهكهاي بالا كم شود ضريب جيني كاهش پيدا مي كند.
رئيس جمهور افزود: برخي براي اين كه اين حرف را كه مركز آمار اعلام كرده و بانك مركزي آن را تأييد كرده را زير سؤال ببرند آمدند و آماري را نشان دادند و گفتند كه احمدي نژاد اين آمار را نشان داده در حالي كه من آمار ديگري را ارائه كرده بودم و آماري كه آنها ارائه كرده بودند متعلق به ما نيست و حتي بالاي آن را با برچسبي پنهان كردند تا مشخص نشود متعلق به كجا ست! احمدي نژاد ادامه داد: آنها در اين آمار آمدند و آن را سال به سال كردند و سال 83 را به جاي 84 قرار دادند و به همين شكل سالها را يكي پس از ديگري جايگزين هم كردند تا منحني را مخدوش كنند و بعد از آن از خود مواردي را ارائه كردند و گفتند كه حقيقت اين است و آن را در كنار يكديگر قرار دادند تا بگويند كه احمدي نژاد دروغگو است. وي افزود: سؤال من اين است كه چرا به اين كارها متوسل مي شويد تا بگوييد احمدي نژاد دروغگو است و اين چه حاصلي براي شما دارد؟ در حالي كه يك دولت پاك به طور شبانه روز در خدمت مردم است و مردم نيز آن را پذيرفته اند اما شما با جعل سند و با توسل به سازمانهاي صهيونيستي مي خواهيد اين دولت را متهم به دروغگويي كنيد، آيا اين ادب و انصاف است؟
رئيس جمهور ادامه داد: آيا شما مي خواهيد آبروي كشور را در يك تريبون رسمي ببريد و از قول صهيونيستها بگوييد كه اين دولت فاسد است و آن را به اين دولت منتسب كنيد و بعد از آن منحنيها را جعل كنيد و بالاي آن را هم با برچسبي بپوشانيد! اما پاسخ بدهيد كه اين آمارها را از كجا آورده ايد؟ اما من مي دانم كه اين آمارها از ستادهاي انتخاباتي شما خارج مي شود. احمدي نژاد با بيان اين كه دوستان شما را فريب داده اند چرا كه به مسائل آمار آشنا نيستند، بيان داشت: مشخص است كه در اين دولت در زمينه ضريب جيني فاصله كاهش يافته و ما با سهام عدالت، افزايش بودجه نهادهاي حمايتي، توسعه مسكن روستايي، افزايش حقوق بازنشستگان، افزايش حقوق كارمندان باعث شده است كه فاصله ها كاهش يابد و اگر شما نيز چنين كاري انجام مي داديد فاصله ها كاهش پيدا مي كرد اما چنين كاري نكرديد. وي با اشاره به موضوع اقتصاد گفت: معتقديم كه رشد اقتصادي ما بالا رفته اما منكر اين نيستيم كه مشكلي وجود ندارد و معتقديم كه حركت ما درست است و اگر شما حرف بانك مركزي را قبول نداريد و حرف ما را قبول نداريد به صندوق بين المللي پول و اكونوميست مراجعه كنيد و منحنيهاي آنها را مشاهده كنيد و اين منحنيها مي گويند كه در اين دولت كار بهتر انجام شده و شاخصها رو به بهبود و رو به جلو است. اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري افزود: مي گويند يك ميليارد دلار در اين دولت گم شده اما وقتي معاون ديوان محاسبات مي گويد چنين چيزي نيست اين را منتشر نمي كنند. رئيس جمهور اظهار داشت: ما قبول داريم مشكلات هست، گراني هم هست، كي گفتيم نيست؟ به خاطر همين است كه 24 ساعته كار مي كنيم. مي گوييم راه حل بدهيد كه اين مشكلات را حل كنيم. احمدي نژاد با اشاره به اين كه هم اكنون دو رويكرد در انتخابات حضور دارد، اظهار داشت: رويكرد اوّل عدالت گستري را گداپروري مي نامد و دفاع از عزّت ملّت در مجامع جهاني را ماجراجويي مي نامد و رويكرد ديگر خود را خادم ملّت مي نامد و معتقد است كه بايد از عزّت ملّت دفاع كرده و عدالت را برپا كند. اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: ما در ساختن كشور، در مبارزه با فساد و دفاع از عزّت ملّت بسيار جدّي بوده و به دنبال اصلاحات اساسي در اقتصاد هستيم و زيرساختهايش را نيز آماده كرده ايم و چهار سال روي اين زيرساختها كار كرده ايم و ان شاءالله درباره كاهش قيمتها، اشتغال، مسكن، ازدواج، علم و. . . برنامه هاي گسترده اي شروع شده و ادامه پيدا خواهد كرد. احمدي نژاد افزود: اين مطلب را هم خدمت مردم عزيز عرض كنم كه ما اطلاع دقيق داريم كه آنها باور كرده اند كه صحنه را واگذار كرده اند و ملّت به صحنه آمده است و بازي را باخته اند، لذا به دنبال ايجاد تنش هستند؛ لذا من از ملّت خواهش مي كنم كه آرامش را حفظ كنند. وي تأكيد كرد: هيچ كسي حق ّ ندارد به نام من به كسي تعرض كند يا موجب تنش بشود لذا آرامش را حفظ كنيد؛ ان شاءالله اين چند روز هم مي گذرد و دوران درخشان ديگري در زندگي ملّت ايران در افق بالاتري پيدا خواهد شد. احمدي نژاد در ادامه سخنان خود، با بيان اين كه من بايد از ملّت عزيز ايران به خاطر همه همراهي ها، خوبيها، بزرگواريها و تحملشان تشكر كنم، اظهار داشت: در دوره انتخابات وقت من بسيار محدود بود، چند استان را رفتم و بعضي استانها را نرفتم، عذرخواهي مي كنم؛ ان شاءالله در اوّلين فرصت خدمت آنها خواهم رسيد. اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افزود: من از همه اقشار صميمانه تشكر مي كنم، قبلاً هم تشكر كردم؛ لذا اين جا ديگر نمي خواهم دوباره تكرار كنم. احمدي نژاد در پايان گفت: به قول خواجه شيراز، حافظ عزيز:
گر بود عمر به ميخانه رسم بار دگر
بجز از خدمت رندان نكنم كار دگر
اگرچه در خصوص مناظرات انجام شده كه در نوع خود بي سابقه بود؛ نظرات و نقاط مثبت و منفي وجود دارد اما براي بررسي نقاط منفي و مثبت مناظره ها، به سخنان مقام معظّم رهبري در خطبه هاي تاريخي نماز جمعه 29 خرداد كه در ادامه خواهد آمد، بسنده مي كنيم.
1- كيهان، 10/3/.1388
پاورقي

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14