(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


چهارشنبه 15  آذر  1391 - شماره 20373

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
پاي درس قانون (يادداشت روز)
وكيل مدافع (گفت و شنود)
بهره برداري از چند طرح صنعتي در اصفهان با حضور رئيس جمهور
روابط پنهان احمد شهيد با منافقين لو رفت
كيهان و خوانندگان
اي جهان افروز... اي جهان انديش اي مهندس! (خبر ويژه)
شبكه شكارچي دختران مردم چگونه مي تواند شعار انسانيت بدهد؟! (خبر ويژه)
تملق گويي زينت كابينه اصلاحات براي رژيم سعودي (خبر ويژه)
چپ هاي آمريكايي حالا كجا ايستاده اند؟ (خبر ويژه)
جبهه واحد خوب است اما نه به اين نيم بندي و يكنواختي (خبر ويژه)


پاي درس قانون (يادداشت روز)

اين روزها به بهانه سالروز تصويب قانون اساسي در آذرماه 1358 سخنان و اظهاراتي از جانب عده اي مطرح مي شود كه گويا دغدغه قانون اساسي را بر «صدر» نشانده و اين دستاورد انقلاب اسلامي را «قدر» مي دانند اما شكل و محتواي اين تلاش ها بيانگر امر ديگري است.
سخن از «ميثاق ملي»، «برترين قانون»، «سند تعيين سرنوشت ملت» و «حقوق مردم در اين قانون» است اما اين تأكيدات موجه و درست وقتي دستمايه اي براي مصادره به مطلوب اصول قانون اساسي در كانال و دالان خاصي مي شود جاي تعجب دارد و بايد انگشت حيرت به دهان گزيد.
تك خواني بعضي از اصول قانون اساسي و تفسير به رأي آن، همان نقل معروفي را به خاطر مي آورد كه فردي آيه «فويل للمصلين» را بانگ مي زد و با اعتماد به نفس و گويا از سر دغدغه[!] مي گفت؛ واي بر نمازگزاران! پس نماز نخوانيد!!
اكنون صرفنظر از اين كه چرا ايام آذرماه 91 براي جرياني آنقدر اهميت پيدا كرده كه سالگرد قانون اساسي را امسال به صورت ويژه و پررنگ برگزار نمايند بايد پرسيد مگر در چند سال اخير 12 آذر نمي آمد كه به يكباره دغدغه قانون اساسي اينچنين بر موج تفسيرات و تأويلات شاذ اوج گرفته است.
البته عقبه بسياري از اين تفسيرها به دوره اي برمي گردد كه به اصطلاح هجمه به محكمات قانون اساسي به منظور تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي در ژست روشنفكري كليد زده شد تا جايي كه گري سيك مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا به ذوق آمده و مي گويد؛ «من در ايران روشنفكراني را ديده ام كه به اشاره اي ما را دنبال مي كنند؛ آنها ششلول هايي را بالا برده اند تا هركس و هرچه با آمريكا ناسازگار است هدف قرار دهند.»
در آن منظومه آمريكايي هرچند جايگاه ولايت فقيه، شوراي نگهبان، اصول مربوط به اسلاميت نظام و... نشانه رفته شده بود ولي طرفي نبستند و درباره مباحث پيراموني قانون اساسي گفتني هايي هست؛
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي طي بيش از سه دهه گذشته ثابت كرده است كه سند پيشرفت و اقتدار ايران است. اگر چندي پيش مؤسسه اطلاعاتي استراتفور- مؤسسه اي كه در آمريكا از آن به عنوان نسخه دوم سيا ياد مي شود- علت اصلي مخالفت با ايران را نه به خاطر سلاح هسته اي بلكه به دليل تغيير مركزيت قدرت در منطقه مي داند آيا آن به خاطر ساختار قدرتمند جمهوري اسلامي نيست؟ اگر هست- كه هست- اين ساختار نبايد مبتني بر يك قانون اساسي مترقي باشد؟ بي شك پاسخ مثبت است. اين ساختار قدرتمند و قانون اساسي مترقي قابليت خود را در بزنگاه هاي حساس بهتر نشان مي دهد و براي همين است كه مؤسسه راهبردي بروكينگز طي گزارشي خاطرنشان مي كند امكان براندازي و تضعيف ساختارها در جمهوري اسلامي وجود ندارد.
تحولات خاورميانه در دو سال گذشته در بستر بيداري اسلامي نيز شاخصي بود كه به وضوح نشان داد مدل حكومتي جمهوري اسلامي مبتني بر قانون اساسي برآمده از دو ركن جمهوريت و اسلاميت، قابليت «الگو بودن» و «الهام پذيري» دارد.
اين نكته اي بود كه حتي كيسينجر به زاويه اي از اين واقعيت مي پردازد و اذعان مي كند؛ «مردم خاورميانه خواستار دموكراسي به شيوه غربي نيستند».
زاويه ديگر اين واقعيت اعتراف معنادار روزنامه صهيونيستي هاآرتص است كه مدل حكومتي اسلام آمريكايي و اردوغاني را تمام شده ارزيابي مي كند و مي نويسد؛ «اين مدل و نسخه در محاق است».
از سوي ديگر؛ قانون اساسي ايران كه بيانگر مدل حكومتي جمهوري اسلامي است نظام «مردم سالاري اسلامي» را در صحنه اجتماع و سياست به روشني و با قوت ترسيم كرده است.
نقش واقعي براي مردم (جمهوريت) و حاكميت موازين ديني (اسلاميت) در الگوي قانون اساسي ايران باعث شده تا توجه همه ملت هاي مسلمان و آزاديخواه به آن معطوف شود. از همين روي اين روزها مردم مصر علاوه بر حق تعيين سرنوشت براي خودشان بر شريعت اسلامي به عنوان منبع تدوين قانون اساسي تاكيد دارند.
2-ناگفته پيداست كه قانون اساسي علي رغم آن ساختار منطقي و مترقي امكان دارد در برخي از اصول و موضوعات مورد بازنگري قرار بگيرد. همچنانكه در سال 68 اين بازنگري انجام شد و اصلاحات و تغييراتي را در پي داشت.
گفتني است؛ در قانون اساسي فصل چهاردهم با عنوان «بازنگري در قانون اساسي» تعبيه شده است و اصل 177 نحوه و شرايط اين بازنگري را به روشني مورد تصريح قرار داده و البته تاكيد مي كند؛ «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت وولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»
بنابراين اگر قرار باشد تغيير در قانون اساسي انجام بشود مكانيسم آن بدون ابهام وجود دارد و بايد در همان چارچوب اين قانون به عنوان بالاترين قانون انجام و عملياتي شود.
3- برخورد سياسي با قانون اساسي و اظهارات بدون استدلال در به اصطلاح آماده سازي شرايط و فضا براي تغيير در قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است چرا؟ چون خارج از مكانيسم تعيين شده بوده و بدون كمترين ترديدي «ضرورت»ها و «نياز»ها كارشناسي نشده است.
4- حتي اگر اين روند نادرست و خارج از بستر قانوني براي به اصطلاح تغييرات و اصلاحات در قانون اساسي دنبال و پيگيري شود قادر نخواهد بود خط «اختلاف» را به خط «بحران» در كشور تبديل نمايد؛ چون ساختار قانون اساسي به گونه اي است كه اجازه نمي دهد برخي جريان ها با بازي هاي سياسي چند لايه بتوانند موج سواري كنند.
در قانون اساسي «تفكيك قوا» مورد پذيرش قرار گرفته است و هر يك از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه مستقل عمل مي كنند و محدوده مسئوليت ها و اختيارات آنها به دقت روشن شده است و در نهايت اصل 57 قانون اساسي تصريح مي دارد؛ «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
5- قانون اساسي مشتمل بر 177 اصل از يك انسجام حقوقي و منطقي برخوردار است و نمي شود كسي يا جماعتي تنها برخي از اصول آن را جهت منافع خود بزرگ نمايي كنند و يا از سوي ديگر؛ با تفسيرهاي خاصي فضا را به سمت و سويي ببرند كه گويا قصد دارند «محكمات» قانون اساسي را به «متشابهات» تأويل نمايند.
بديهي است هرگونه ابهام يا ايهام در اصول قانون اساسي نيازمند تفسير است اما آيا هركس و يا هر گروه و تشكلي صلاحيت اين تفسير را دارد؟ پاسخ را بايد در خود قانون اساسي ديد كه اصل 98 بيان مي كند؛ «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.»
6- متأسفانه برخي از گفته ها و اظهارات پيرامون قانون اساسي مصداق «اجتهاد مقابل نص» است و بيرون از بستر تعريف شده و منطقي و قانوني است. طرفه آنكه مقارن با همين فضا، از «قانون» دم زده مي شود و حتي ديگران را نيز به «قانون» دعوت مي كنند.
سؤال ساده و روشن اين است كه مگر قانون، تفسير قانون اساسي را برعهده شوراي نگهبان نگذاشته است؟ پس القاء و تحميل نظرات و تفسيرهاي خاص به جامعه و افكار عمومي چه مبنايي دارد؟
نكته اين است كه نمي شود عليه حقوق مصرح مردم و ساختار قدرتمند قانون اساسي كه به تصويب آحاد ملت رسيده است قد علم كرد و اين متمايز از پيگيري تغييرات و اصلاحات قانون اساسي در بستر قانوني و حقوقي تعريف شده است.
گفتني ها درباره تفاوت «تفسير قانوني» از «تفسير به رأي»، «ژست حقوقي» از «مشي سياسي كاري»، «نفع طلبي» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و... بسيار است كه در آينده بنابر مقتضيات پي خواهيم گرفت.
حسام الدين برومند
 


وكيل مدافع (گفت و شنود)

گفت: يكي از نوچه هاي حلقه انحرافي درباره تعريف و تمجيدهاي آنچناني در حكم انتصاب رئيس جديد دبيرخانه جنبش عدم تعهد گفته است؛ او يك شخصيت برجسته جهاني است و رئيس جمهور مشعل جهان افروزي را به او سپرده تا جهان را روشن كند!
گفتم: اي ول! حيف كه اين شخصيت برجسته و جهان افروز تا حالا ناشناخته مانده بود! خب! بعدش چي؟!
گفت: ديگه چه عرض كنم؟!
گفتم: وكيل مدافع يك متهم در دادگاه به قاضي گفت؛ آقاي قاضي! اين موكل من نه فقط مجرم نيست بلكه يك شخصيت برجسته، عارف، شريف، فداكار، دانشمند و... نيز هست. در اين هنگام متهم كه از تعريف و تمجيد وكيل مدافع خود هاج و واج مانده بود، يقه او را گرفت و گفت؛ فلان فلان شده ، از من پول گرفته اي، چرا از يكي ديگه تعريف مي كني؟!
 


بهره برداري از چند طرح صنعتي در اصفهان با حضور رئيس جمهور

اصفهان-خبرنگار كيهان:
رئيس جمهوري در سفر به اصفهان مرحله اول فولاد سبا در ذوب آهن اين شهر و همچنين دومين واحد احياي مستقيم سبا با نام شهيد شهبازي و واحد اكسيژن و نيتروژن تحت عنوان طرح شهيد شاهمرادي و مرحله اول كارخانه سيمان نايين را افتتاح كرد.
مرحله اول فولاد سبا كارخانه ذوب آهن اصفهان به دست تكنسين هاي فولاد مباركه اصفهان در اين كارخانه ساخته شده است.
در اين مراسم محمدمسعود سميعي نژاد مديرعامل مجتمع فولاد مباركه با اعلام اين كه توليد فولاد كشور از 7/7ميليون تن در سال جاري به مرز 8/11 ميليون تن در سال آينده مي رسد افزود: تا پايان دولت دهم دو پروژه مهم صنعتي ديگر در فولاد مباركه اصفهان به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرنگار كيهان از اصفهان، محمود احمدي نژاد در اين سفر ساختمان جديد پژوهشگاه بيوتكنولوژي رويان اصفهان را كه از مصوبات سفر استاني هيئت دولت به استان اصفهان بود و با اعتباري حدود 3 ميليارد تومان ساخته شده است را به بهره برداري رساند.
در اين مراسم رئيس جمهوري از نزديك در جريان مراحل ساخت داروهاي نوتركيب در اين موسسه و نيز دستاوردهاي پژوهشگاه قرار گرفت.
ساختمان جديد اين پژوهشكده و موسسه رويان علاوه بر اين موسسه با مشاركت استانداري و نيكوكاران بنا شده است.
رئيس جمهوري به بازديد خود از پژوهشكده زيست فناوري و دو پروژه ناتمام در اين واحد اشاره كرد و گفت: يكي از اين دو پروژه تهيه دارو از شير حيواناتي است كه در همين پژوهشگاه توليد مي شود.
وي گفت: پروژه ديگر، تهيه ارگان براي بيماران نيازمند بوده كه دانش تئوريك آن آماده و در آينده نزديك بيماران نيازمند پيوند عضو ديگر نبايد منتظر مرگ مغزي انسان ديگري باشند.
احمدي نژاد اظهار كرد: در اين پروژه اعضاي بدن انسان در درون بدن يك حيوان پرورش داده مي شود.
وي اظهار كرد: دولت از پروژه هاي علمي مانند اين پروژه پشتيباني مي كند.
رئيس جمهوري در جريان اين بازديد با اختصاص يك و نيم ميليارد تومان اعتبار به پروژه توليد اعضا و همچنين يك و نيم ميليارد تومان اعتبار به پروژه دارو موافقت كرد.
رئيس جمهوري همچنين از پروژه ورزشگاه نيمه تمام نقش جهان اصفهان ديدن كرد. احمدي نژاد گفت: نقش جهان بزرگترين پروژه ورزشي در سطح كشور است كه يكي از پروژه هاي مهم ورزشي در منطقه نيز به شمار مي آيد.
رئيس جمهوري درباره تامين اعتبار مورد نياز براي تكميل اين ورزشگاه گفت: اين پروژه در طرح هاي مهرماندگار قرار دارد و اعتبار آن از سوي رياست جمهوري تامين مي شود.
زمين ورزش فوتبال در حال ساخت نقش جهان در دو طبقه طراحي شده است كه گنجايش طبقه اول آن 42 هزار نفر و ظرفيت طبقه دوم آن 33 هزار نفر پيش بيني شده است. تاكنون براي اين ورزشگاه 36 ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه شده است و براي تكميل آن 30 ميليارد تومان ديگر نياز است.
محمود احمدي نژاد دوشنبه شب پس از بازديد از ورزشگاه در حال ساخت نقش جهان از پروژه قطار شهري اصفهان ديدن كرد.
رئيس جمهوري در بازديد از «ايستگاه قدس» در خط شروع قطار شهري (مترو) اصفهان با سوار شدن بر لكوموتيوي تك واگن، از نزديك در جريان ساخت تونل ها و بخش هاي مختلف مترو قرار گرفت.
براساس اعلام مسئولان قطار شهري اصفهان، 10 كيلومتر از مسير خط يك قطار شهري به زودي بهره برداري مي رسد. اين مسير 10 كيلومتري داراي 9 ايستگاه از «شهرك قدس» تا «فلكه 25 آبان» است. گفته شده ساخت خط دوم و سوم مترو در اين شهر در دست مطالعه است.
دولت براي پروژه قطار شهري اصفهان تا پايان سال 1390 افزون بر پنج هزار و 64 ميليارد ريال تامين اعتبار كرده و امسال نيز يك هزار و 70 ميليارد ريال در قانون بودجه پيش بيني شده است. 50 درصد اعتبار مابقي نيز بايد از محل منابع داخلي توسط شهرداري اصفهان تامين شود.
رئيس جمهوري در اين مراسم گفت: دولت براي راه اندازي مترو اصفهان از هيچ تلاشي فروگذار نمي كند و متعهد مي شود مبلغي را كه براي اين پروژه نياز است در سريع ترين زمان ممكن تخصيص دهد.
وي افزود: با راه اندازي قطار شهري اصفهان زيبايي هاي اين منطقه افزايش مي يابد.
گزارش خبرنگار كيهان حاكي است رئيس جمهوري در اين سفر از طريق ويديوكنفرانس نخستين مرحله كارخانه سيمان نايين را به بهره برداري رساند. فريدون احمدي معاون وزير معادن و صنايع گفت: توليد سيمان تا پايان برنامه پنجم توسعه به 110 ميليون تن خواهد رسيد.
در اين مراسم حسن افتخاري يكي از كاركنان فولادمباركه مدال طلاي اختراع سوخت سبز خود را كه از كشور آلمان گرفته بود به رئيس جمهوري اهدا كرد.
همچنين لوح خواستن و توانستن توسط پدر شهيد شاهمرادي و خواهر شهيد شهبازي به احمدي نژاد اهدا شد.
وي با تاكيد بر رفع مشكل بحران آب اصفهان گفت: امروز دولت بودجه خوبي براي تامين آب استان اختصاص داده است و با اجراي طرح هاي آبياري نوين مي توان از آب موجود بهتر استفاده كرد. احمدي نژاد بر انتقال آب خليج فارس و درياي خزر به اصفهان تاكيد كرد.
 


روابط پنهان احمد شهيد با منافقين لو رفت

احمد شهيد گزارش هاي خود درباره حقوق بشر در ايران را براساس اطلاعاتي كه منافقين به وي مي دهند، تهيه و تنظيم مي كند.
اين گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران كه تمام گزارش هاي ادعايي اش بدون هيچ كم و كاستي در راستاي سياست هاي دولت هاي غربي طراحي مي شوند، در نوع جمع آوري اطلاعات خود شيوه اي بسيار عجيب را دنبال مي كند.
از آنجايي كه براي تهيه گزارش آن هم يك گزارش حقوق بشري بايد اطلاعات و مستندات مستدل و قوي ارائه شود، احمد شهيد در اين خصوص دست به كار شده و اطلاعات خود را از منابعي جمع آوري مي كند كه همگي از نهادهاي ضدايراني و معاند نظام جمهوري اسلامي ايران مهر تاييد دارند.
به اصطلاح گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، در تمامي گزارش هايي كه تاكنون منتشر كرده است منابع خود را از افراد ضد نظام معاند، فتنه گران به خارج گريخته، گروه هاي جدايي طلب، فرقه هاي ضاله و دست آخر اعضاي گروهك هاي تروريستي معرفي مي كنند.
نكته اي كه در اين ميان جالب توجه مي آيد اين است كه كدام گزارشگر حقوق بشري مي تواند براي تهيه گزارش هاي خود به افرادي مراجعه كند كه خود ناقض كننده آشكار حقوق بشرند.
احمد شهيد در تمامي گزارش هاي خود به ادعاهايي از عناصر وابسته به گروهك هاي تروريستي بالاخص عناصر گروهك منافقين استناد كرده است. همان گروهكي كه با هدف قرار دادن و ترور كردن 17 هزار نفر از شهروندان ايراني يكي از بزرگترين ناقضان حقوق بشر در تاريخ ايران به حساب مي آيد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در جديدترين ديدار احمد شهيد با عناصر اين گروهك تروريستي، پرويز خزاعي از عناصر و سركردگان گروهك تروريستي منافقين با احمد شهيد در دفتر حقوق بشر نروژ با هم پاي يك ميز نشستند تا باز هم آقاي گزارشگر منبع گزارش هاي ضد ايراني خود را يك تروريست انتخاب كرده باشد.
گفتني است؛ تاكنون نهادها و اشخاص غيردولتي بسياري از جمهوري اسلامي ايران از احمد شهيد دعوت به عمل آورده اند تا بااو درخصوص منابع و افرادي كه اطلاعات غلط به او مي دهند با وي مذاكره و به گفتگو بنشينند كه هر بار اين فرد به بهانه هاي مختلف از چنين ديدارهايي سر باز زده است.
ذكر اين نكته ضروري است كه احمد شهيد يا همان آقاي به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر در امور ايران، پيش از اين وزير امور خارجه مالديو بوده است و در حال حاضر با همسر سوم خود كه يك خانم استراليايي است زندگي مي كند، براساس اطلاعات منتشر شده از سوي برخي منابع، احمد شهيد در حال حاضر در كشور مالديو تحت تعقيب قضايي است.
 


كيهان و خوانندگان


سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ خانم كلينتون در نشست صهيونيست ها براي تقدير از او، علنا گفت كه اگر شما به نقشه جهان نگاه كنيد هر جا را نگاه كنيد به رد پاي نفوذ ايران پي مي بريد. اين سخنان كلينتون نشان مي دهد اولويت سياست خارجي دوره دوم اوباما يك راهبرد دو سويه تشديد تحريم ها و باز كردن باب گفت وگو با هدف مهار نفوذ ايران و كنترل ايران در دنياست. كلينتون هدف آينده آمريكا را نسبت به ايران علنا برملا كرد اما نفوذ معنوي ايران در چند كشور اهريمني نيست، بلكه بين ملل مستضعف مظلوم است و رياست ايران بر كشورهاي جنبش غيرمتعهدها يك فرصت طلايي براي ايران در سه سال پيش رو گذاشته است و بايد از اين موقعيت استفاده كنيم.
رضايي
¤ آمريكا از موقعيت ايران و رياست جنبش غيرمتعهدها به شدت مي ترسد. ايراني كه سه سال رئيس اين جنبش باشد مي تواند فشار تحريم را تعديل كند و برنامه هاي هسته اي را پيش ببرد و اجماع قدرتمندان عليه خود را بشكند و آمريكا از اين عصباني است اما قرار گرفتن جريان انحرافي در راس جنبش غيرمتعهدها يك فرصت سوزي به مراتب سنگين تر از بيداري اسلامي را فراهم مي كند. به نظرم نبايد اين مسائل را تصادفي تلقي كرد.
مصطفي فواديان
¤ نيروهاي بسيج و حزب الله چه بر سر آمريكا و اسرائيل آورده اند كه هر مزدور بيگانه اگر خواسته باشد وفاداري اش را به صهيونيست ها نشان بدهد و آمريكا را از خود خوشحال كرده باشد توهين به بسيج و حزب الله مي كند؟
1752---0911
¤ برگزاري همايش بزرگداشت شهيده والامقام «فاتحي كرجو» و 7 هزار شهيده گرانقدر زن حامل اين درس ماندگار براي كل زنان جوامع اسلامي است كه با عمل و پايبندي آنها به ارزشهاي مقدس متعالي اسلامي به خصوص در عرصه حجاب و عفاف ثابت كنند ادامه دهنده راه پربركت آنها هستند.
سليمان بلغار
¤ خودفروختگان و وطن فروشاني كه به سفارتخانه ايران در آلمان حمله كرده بودند يا رنگ سبز ننگ خود را بر در و ديوار گذاشته بودند، در جانبداري از ظالمان كودك كش و لگدكوب كردن خون مظلومان غزه نمره 20 گرفتند.
صالحي
¤ علي رغم تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر وحدت سران سه قوه و ديگر مسئولين حكومتي معنا ندارد كه يكي از سران قوا براساس ذهنيت خويش و با زير سوال بردن قوه ديگر ادعا كند كه مي خواهند حق انتخاب را از ملت بگيرند. اين نوع حرف هاي اختلاف انگيز مردم را ناراحت مي كند چرا كه سودي براي آنان ندارد و برعكس بيگانگان را خوشحال مي سازد.
بختياري
¤ يادداشت روز 13/9/91 را با تيتر ولي هرگز نمي بارد خواندم. به ملت به خاطر وجود چنين فرزندان انقلابي تبريك عرض مي كنم.بيهوده نيست كه دشمنان و جريانات فتنه گر يكسره عليه كيهان ناسزا مي گويند.
حمزه هندويي-آمل
¤ گهگاه بحث مذاكره با آمريكا و برقراري روابط ديپلماسي بين ايران و آمريكا در جرايد داخلي و رسانه هاي خارجي تيتر و پوشش خبري داده مي شود. پيشنهاد مي شود، گشوده شدن باب اين مذاكره منوط به آن شود تا مردم آمريكا طي يك همه پرسي انتخاباتي نظرات رسمي خود را در قبال رژيم صهيونيستي مشخص كنند، زيرا حفظ اين رژيم جعلي در حالي براي دولت آمريكا اهميت دارد كه بودجه 16 تريليون و 200 ميليارد دلاري را به دوش شهروندان آمريكايي نهاده است.
گودرزي
¤ چرا در وزارت ارشاد از همان ابتدا فيلمنامه ها بررسي و كنترل نمي شود كه فيلم ضد اخلاق عمومي جامعه ساخته نشود و مردم مجبور نشوند از طريق اعتراض خياباني واكنش نشان بدهند.
8240---0938
¤ راهكار كاهش مصرف فراورده هاي نفتي هميشه افزايش قيمت ها نيست چرا كه شايد يكي از علل كاهش مصرف باشد ولي تمام علل نيست. يكي از عللي كه مي تواند در كاهش مصرف حامل هاي انرژي به ويژه گاز نقش داشته باشد پر رنگ نمودن نقش نظام مهندسي است كه اگر درست بر ساخت و سازها نظارت شود و سازندگان نيز موظف به عايق كاري شوند و از شيشه هاي دوجداره استفاده كنند بيش از 70-60 درصد در كاهش مصرف انرژي تاثير خواهد گذاشت، ولي در حال حاضر متاسفانه برخي ها مانع نظارت نظام مهندسي بر ساخت وسازها هستند. مي طلبد كه مسئولين امر مشكل ياد شده را حل نمايند.
عباسي
¤ بسياري از پروژه هاي نيمه تمام شهرستان شهرضا در طول فعاليت دولتهاي نهم و دهم تقريبا به مرحله اتمام رسيده است و فقط دو پروژه شهيد مدرس و ورزشگاه اين شهرستان تا مراحل نهايي پيش رفته است. از مسئولان تقاضا داريم زمينه تامين بودجه و اعتبار لازم را فراهم نمايند تا اين كار در آخر كار دولت دهم به پايان برسد.
0215---0939
¤ اگر سري به اسناد دانشگاه تهران بزنيد شخصيت ولنگار و بي هويت صادق هدايت معلوم الحال را خواهيد ديد. يكي از اساتيد دانشگاه براي من نقل مي كرد هنگامي هدايت اقدام به نوشتن سه قطره خون كرد كه در روي ميز محل تدريس خود در دانشكده علوم انساني دانشگاه تهران كه كشف حجاب نيز در همين دانشكده اتفاق افتاد با دختر دانشجويي ارتباط غيراخلاقي برقرار كرد كه از شرح و بيان جزئيات آن شرم دارم. تا جايي كه انسان هاي سكولاري چون مرحوم دكتر جلالي نيز عمل شنيع وي را تقبيح مي كردند.
ابوالحسني دانشجوي دهه 70 دانشكده علوم انساني
¤ از شهردار دعوت مي كنم به محله باغ آذري در ناحيه 6 منطقه 16 سري بزند و ببيند مردم چگونه در اين گودالها زندگي مي كنند!
6359---0912
¤ بانك تجارت شعبه كبودرآهنگ از ضامن هاي متقاضيان وام هاي خوداشتغالي 3 فرد كارمند مي خواهند. برخي از اين افراد با 2 ضامن مراجعه كرده و برخي از وام ها را به صورت سپرده بلندمدت به صورت اجبار نگه مي دارند. وام ها را هم پرداخت نمي كنند. به هر كجا هم مراجعه كرده ايم كسي پاسخ درستي به ما نمي دهد.
آقايي
¤ مدتي است پس از جابه جايي پاسگاه پليس شهرك قيام دشت كه از بلوار امام خميني(ره) به بلوار آزادي در ناحيه 7 از منطقه 15 شهرداري صورت گرفته آمار سرقت ها و ناامني و حضور اراذل و اوباش در اين محله تشديد پيدا كرده و موجب آزار و اذيت و ناامني در محل گرديده است، ظاهرا برخي تغييرات و كمبود كاركنان علت آن عنوان شده است. انتظار مي رود كه به خواسته مردم اين محله براي بازگشت امنيت توجه شده و حتي الامكان وضعيت قبل و چه بسا بهتر از آن براي مردم فراهم گردد.
طالعي
¤ حدود 6-5 ماه پيش نامه اي در پاسخ به درخواست ما از رياست جمهوري دريافت كرديم كه براي حل مشكل به تهران مراجعه كنيد. پس از حضور در دفتر رياست جمهوري مدارك لازم ارائه و آقاي غرقي از دفتر نهاد رياست جمهوري به شماره تلفن 64455295 و شماره نامه 4326 قول مساعد حل مشكل را دادند ولي طي 6-5 ماه اخير هرچه تماس مي گيريم كسي به تلفن پاسخ نمي دهد گويا شماره عوض شده و يا مشكل ديگري در كار است. لذا از دفتر نهاد رياست جمهوري درخواست حل مشكل خود را دارم.
بتول ماست پي از دهلران
¤ به روح بلند شهيد حسن باقري و فرماندهان هم رزمش درود مي فرستيم و از تهيه كنندگان مستند آخرين روزهاي زمستان كه توانست بخشي از رشادت هاي فرماندهان دوران جنگ را به تصوير بكشد تشكر مي كنيم.
9271---0917
¤ با اينكه بيمه درماني هستم از 40 هزار تومان پول آزمايش خون مبلغ 30 هزار تومان آن را از بنده دريافت كرده اند. از اين ناراحت هستم كه بار منت بيمه روي دوشم سنگيني مي كند و نمي دانم اين درد را به چه كسي بگويم.
8516---0919
¤ در شهرك كهك در 50 كيلومتري قم چنانچه مشتركان پول يك دوره گاز را پرداخت نكنند اداره گاز اقدام به قطع گاز آنان مي كند. بنويسيد خدا را خوش نمي آيد كه با توجه به سردسير بودن اين منطقه تا اين حد به مردم فشار بياورند.
احمدي از كهك قم
پاسخ سازمان بيمه سلامت
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 20/7/1391 با موضوعيت «با دفترچه بيمه خدمات درماني مبلغ 26 هزار و 570 تومان بابت هزينه آزمايش پرداخت كرديم» به آگاهي مي رساند ملاك محاسبه سهم بيمه شدگان در آزمايشگاههاي طرف قرارداد، 30 درصد تعرفه دولتي به اضافه مابه التفاوت تعرفه دولتي و خصوصي مصوب مي باشد. با توجه به اينكه بيمه شده صرفا به آزمايش قند، خون و ادرار اشاره نموده و كل موارد آزمايش خون انجام شده توسط بيمه شده مشخص نمي باشد، امكان پاسخگويي دقيق به اين پرسش فراهم نيست.
لازم به ذكر است سهم بيمار در آزمايشگاه خصوصي جهت آزمايش قند و ادرار با احتساب حق پذيرش و فني 47200 ريال و سهم سازمان 21070 ريال مي باشد؛ با توجه به عدم ذكر نام موسسه توسط بيمه شده، عدم وجود اطلاعات در سيستم اسناد پزشكي در مورد درمانگاههاي مستقر در خيابان مخبر و تعدد درمانگاههاي مستقر در منطقه 14 بديهي است در صورت مراجعه بيمه شده به اداره كل بيمه سلامت استان تهران و ارائه اطلاعات كامل اداره نظارت اين اداره كل قادر به بررسي موضوع و ارائه پاسخ دقيق خواهد بود.
 


اي جهان افروز... اي جهان انديش اي مهندس! (خبر ويژه)

نامزد رد صلاحيت شده انتخابات مجلس نهم درباره حكم جديد اسفنديار رحيم مشايي گفت: رئيس جمهور مشعل جهان افروزي را به مهندس مشايي سپرده است!
بهمن شريف زاده از حاميان خاص مشايي است كه چند ماه پيش در مصاحبه با روزنامه زنجيره اي شرق به ستايش هاي غلوآميز از وي پرداخت. وي در جريان انتخابات مجلس نهم(اسفند سال گذشته) رد صلاحيت شد اما با اين حال سخنگوي ائتلافي موسوم به «جبهه توحيد و عدالت» بود. شماري از نامزدها كه اسامي شان در اين فهرست درج شده بود، همراهي خود با گروه ياد شده را تكذيب كردند.
وي در مصاحبه با شبكه ايران (سايت روزنامه ايران) گفته است: انتصاب مهندس مشايي در جايگاهي مثل دبيرخانه جنبش عدم تعهد، حكايت از ژرف نگري دارد. مهندس مشايي از نادر شخصيت هايي است كه انديشه هاي فرهنگي، اجتماعي، و سياسي در مقياس جهاني دارد. او مدت هاست كه ساحت تفكر خويش را وسعت جهاني بخشيده و جهاني انديشيدن را تمرين كرده است.
وي همچنين مي گويد: بنده اين انتصاب را مانند دادن مشعل المپيك از دونده اي به دونده بعدي مي دانم! دكتر مشعل جهان افروزي را به دونده تازه نفسي همچون مهندس سپرد تا با الطاف خداوند، جنبش عدم تعهد را براي روشنايي جهان شعله ور سازد و صد البته كه بهترين انتخاب بود.
شريف زاده در ادامه گفته است: جهاني شدن در انديشه مهندس مشايي تصويري از مقدمه جهان تابناكي است كه انسان كامل، مديريت محسوس آن را برعهده دارد. اگرچه از نگاه او، مديريت نامحسوس ولي خداست كه جهان را به سوي همين يكپارچگي پيش مي برد؛ چنان كه در روايات از آن به روشنايي از پشت ابر تعبير شده است. نايبان ولي عصر(عج) كارگزاران صديق حضرتند كه مردمان را در اين مسير، راهبري و ارشاد مي كنند. جناب مشايي زندگي در سايه ولايت فقيه را تمريني براي زندگي در دوره ولي و حجت خدا مي داند؛ بنابراين انديشه هاي جهاني مهندس مشايي، جهاني شدن به معناي پاك الهي- انساني را نويد مي دهد.
وي توضيح نمي دهد كه اولا باور به مهدويت و ولايت فقيه چگونه با دوستي مردم اسرائيل (اشغالگران سرزمين فلسطين) يا ادعاي پايان عصر اسلام قابل جمع است؟! و اگر زيستن در سايه ولايت فقيه تمرين براي زندگي در دوره حجت خداست- كه قطعا چنين است- دور زدن مصلحت مورد اشاره رهبري در ماجراي تصدي معاون اولي رئيس جمهور چه مي شود؟! آيا قرار بود نام موقعيت شغلي آقاي مشايي عوض اما اصل موقعيت- با اختيارات بيشتر- برقرار بماند؟! همچنين محل سؤال است كه چگونه مي توان مشعل جهان افروزي را در جنبش عدم تعهد سر دست گرفت حال آن كه تكليف مشعل دار با آمريكا و رژيم صهيونيستي (نقاط اصلي تقابل جنبش) مشخص نيست؟
يادآور مي شود شريف زاده در مصاحبه ديگري ادعاي مشايي مبني بر اينكه «دوره اسلامگرايي به پايان رسيده همان طور كه اسب هست اما دوره اسب سواري به پايان رسيده!» را اين گونه توجيه كرد: اسلام گرايي در ادبيات سياسي بين الملل براي توصيف القاعده و طالبان به كار مي رود و كد اختصاصي آنهاست[!] تداعي كننده آنهاست.»
وي در پاسخ اين سؤال كه «آيا لفظي به جز پايان اسلامگرايي نمي شد، برايش پيدا كرد؟» اسلامگرايي را معادل بنيادگرايي قلمداد كرد و گفت: شايد بشود واژه بهتري پيدا كرد. اما بايد توجه داشت كه يك سري واژگان معناي تثبيت شده اي در ذهن مردم جهان دارد. مثل بنيادگرايي. ما نبايد از واژگان سياسي جهان تخطي كنيم و براي خودمان يك كتابچه اصطلاحات ديگر بسازيم. خب چه نيازي هست؟
درباره اين اظهارات شايسته يادآوري است كه؛
1- از منظر ديني- و حتي عقلي و منطقي- هر سخن نويي مشروع و مقبول نيست و به عنوان مثال برخي حرف هاي ظاهراً نو، از منظر ديني «بدعت» محسوب مي شود و به تعبير حضرت امير(ع) مصداق دزدي و راهزني است.
2- ادعاي اينكه دوره اسلامگرايي به پايان رسيده اتفاقاً نه تنها حرف نو و برخاسته از افق بلند فكري(!) نيست بلكه بازتوليد حرف كهنه ماركسيست هايي است كه قريب يكصد سال چنين ادعايي را مطرح كردند و به موزه تاريخ رفتند و قبل و بعد از آنها نيز صدها سال است كه روشنفكران غرب جديد ادعا مي كنند دوره دين سپري شده است. بنابراين سخنان امثال مشايي مطلقاً تازگي ندارد و آنچه تعجب برانگيز است، حضور وي در دولت اسلامي است.
3- آيا صرف اينكه غرب مي كوشد اسلام و اسلام گرايي را منفي و خشن و طالباني معرفي كند، مي تواند مجوزي باشد كه ما نام اسلامگرا را از روي خود برداريم؟ آن وقت تكليف عباراتي نظير «اسلام» و «مسلمان» هم كه از سوي شبكه تبليغاتي غرب مورد هجمه قرار دارند چه مي شود؟ آيا اينها را هم بايد انكار كنيم؟ يا مثلاً درباره اتهاماتي كه غربي ها به پيامبر اعظم(ص) و اولياي دين عليهم السلام وارد مي كنند، ما بايد نام اين بزرگان را هم نبريم، چون ممكن است ما را به القاعده بچسبانند؟!
4- اما مشكل آقاي مشايي اين نيست كه احياناً از عنوان اسلامگرايي برداشت طالبان و القاعده هم ممكن است بشود. او به صراحت مي گويد دوره اسلامگرايي گذشته همان طور كه دوره اسب سواري گذشته و دوره هواپيما شده است. از اين عبارت نخ نما، مشخصاً تخطئه اسلام و القاي تاريخ گذشتگي و عقب ماندگي اسلام برمي آيد و سخن اين است كه گوينده اين مطلب با اين وصف چه تفاوتي با امثال كسروي و تقي زاده و سروش يا ادبيات ماركس و ديگران دارد جز آن كه او صرفاً نشخوار كننده دست چندم همان ادبيات است؟!
5- اين تعبير كه «ما نبايد از واژگان سياسي جهان تخطي كنيم» و «يك سري واژگان معناي تثبيت شده اي در ذهن مردم جهان دارد» يعني چه؟! يعني اگر پروپاگانداي غرب سعي كرد جا بيندازد مسلمان يعني تروريست يا اسلام يعني تروريسم و ايران يعني ترور، ما بايد اسلام و مسلماني و ايران را انكار كنيم؟! اگر چنين است كه آقاي شريف زاده چه اصراري دارد لباس روحانيت اسلامي را به تن داشته باشد يا تيم آقاي مشايي از انسان كامل در جهان سخن بگويند؟!

 


شبكه شكارچي دختران مردم چگونه مي تواند شعار انسانيت بدهد؟! (خبر ويژه)

مدير و مجري شبكه ماهواره اي ضدانقلاب موسوم به كانال يك علت عدم همكاري با شبكه بي بي سي و صداي آمريكا را بازگو كرد.
شهرام همايون در وبلاگ خود نوشت: بارها از من پرسيده شده چرا براي رساندن پيامهاي خود از رسانه هايي مانند بي بي سي فارسي استفاده نمي كنم؟ آيا تابه حال پيشنهادي از طرف اين رسانه ها نشده يا اينكه خود من مايل به حضور در اين رسانه ها نيستم؟
وي مي افزايد: در طول سال هاي سال كار در عرصه سياست از شبكه ها و گروه هاي مختلف درخواست همكاري داشتم كه بي بي سي و صداي آمريكا و امثال آن كمترينش بوده اند. اما به دليل مختلف قبول نكردم.
همايون تاكيد كرد: مي توانم به جرات بگويم در طول تاريخ فعاليت رسانه اي كه داشتم هيچ نقطه سياهي (از مسائل مالي گرفته تا مشكلات اخلاقي و جنسي) در كارنامه من و شبكه ام وجود ندارد. درحالي كه پرونده بي بي سي فارسي و صداي آمريكا براي همگان مشخص است. شبكه اي كه در آن دختران ايراني طعمه هوسراني صادق صبا مي شوند آيا جايگاهي براي سردادن آزادي انسانهاست؟
وي مي پرسد: آيا يك ايراني وطن پرست مي تواند بپذيرد در شبكه اي كار كند كه دختر پاك ايراني «الهام-س» را كه مورد تجاوز قرار گرفته، طرد و به مجري تجاوزگر «م-ف» پست بالاتر مي دهند؟
شهرام همايون معتقد است به نظر من كساني كه به اين شبكه نگاه مي كنند در خيانت هاي اين شبكه سهيم اند. بايد بگويم از اينكه بعضي از دوستان خوبم مانند علي رضا نوري زاده و مسعود بهنود به اين شبكه مي روند واقعا متاسفم. و فكر مي كنم آنها نيز بايد در انتخابشان تجديدنظر كنند البته من فقط مسئول گفته ها و عملكرد خودم هستم و ديگران بايد در مورد عملكرد خود پاسخگو باشند.
 


تملق گويي زينت كابينه اصلاحات براي رژيم سعودي (خبر ويژه)

زينت كابينه اصلاحات با انتشار مقاله اي از رژيم سعودي به بهانه راه اندازي مركز گفت و گوي اديان تجليل كرد. مهاجراني البته جزو 9 نفري است كه از سوي وزير سابق آموزش دولت عربستان به عنوان اعضاي هيئت تصميم گيري در مركز مذكور معرفي شده اند.
وزير ارشاد دولت خاتمي كه چند ماه پيش به همراه عليرضا نوري زاده، در نشست الجنادريه در عربستان شركت كرد، از راه اندازي مركز گفت و گوي اديان ملك عبدالله تمجيد كرده و مدعي شده كه «اين مركز مكاني براي گفت و گو بين اديان و فرهنگ ها، تقويت درك، همكاري و احترام به ارزش هايي از قبيل تنوع، عدالت و صلح است».
به گزارش العالم وي در اين مقاله كه از سوي روزنامه سعودي الشرق الاوسط منتشر شده بدون اشاره به نقش وهابيت و سعودي ها در گسترش تروريسم و جنايت نوشته و آورده است: «متاسفانه اين روزها اخبار دردناك زيادي عمدتا از منطقه خاورميانه شامل انفجارها، كشته شدن شهروندان بيگناه، آتش زدن كليساها و موارد مشابه مي شنويم و با كمال تاسف، شنيدن اكثر اين اخبار تلخ مانند اخبار هواشناسي، عادي شده است».
وي در ادامه، ضمن استناد به ادعاهاي مضحك عبدالرحمن السديس شيخ تندروي وهابي و امام جماعت مسجدالحرام صداي او را به «طنين وحي» تشبيه كرد و نوشت: «خوشبختانه گاهي صداهاي مفيد و سازنده اي در زمينه گفتگوي اديان به گوش مي رسد، مانند سخنان جناب عبدالرحمن السديس رئيس كل امور مسجدالحرام و مسجد نبوي(ص) كه به خاطر تلاوت بسيار زيباي قرآن شهرت دارد و وقتي صداي قرآن خواندنش را مي شنوم، احساس مي كنم طنين وحي به گوشم مي رسد»!
يادآور مي شود مركز سعودي مورد بحث به تازگي با حضور سعود الفيصل وزير خارجه عربستان راه اندازي شد و در تصاوير منتشره در حالي كه سعود الفيصل بر صندلي نشسته، مهاجراني در كنار به همراه عده اي ديگر سرپا ايستاده و لوحي را به دست گرفته است.
فيصل عبدالرحمن معمر وزير سابق آموزش دولت عربستان به عنوان دبير اين مركز، عطاءالله مهاجراني را به عنوان نماينده شيعيان در اين هيئت 9نفره تعيين كرده است! اما در پي انتشار اين خبر، مركز اسلامي امام علي(ع) وين به عنوان كانون اصلي همگرايي شيعيان در اتريش كه امامت و رياست آن را حجت الاسلام والمسلمين محمود منتظري برعهده دارد، به اين اقدام مركز ملك عبدالله اعتراض كرد. امام و رئيس مركز اسلامي امام علي(ع) وين صريحا تاكيد كرده است كه مهاجراني نماينده تفكر شيعه نيست.
 


چپ هاي آمريكايي حالا كجا ايستاده اند؟ (خبر ويژه)

هاشمي رفسنجاني مي گويد اكنون سخنان افراطيون چپ از حلقوم افراطيون راست شنيده مي شود.
وي در ديدار با دست اندركاران سايت هاي زنجيره اي بازتاب (آينده سابق) ضمن انتقاد از آفت تندروي و تفكرات افراطي در دوره هاي مختلف گفته است: قبل از انقلاب ادبيات و تفكرات ماركسيستي، كمونيستي، منافقين و توده اي ها و فدائيان خلق در ادبيات انقلابي ها رسوخ كرده بود و پس از انقلاب نيز افراطيون چپ و راست حتي در دوران دفاع مقدس و عمدتا با نيت خير در مسير پيشرفت انقلاب و امور كشور، مانع ايجاد كرده و مي كنند كه البته در مقاطعي اين تفكر جا عوض كرده و اكنون سخنان افراطيون چپ از حلقوم افراطيون راست شنيده مي شود.
هاشمي افزود: مديريت دوران دفاع مقدس، پيروزي هاي كسب شده و به ويژه ختم جنگ، خود حركتي ضدافراطي بود، حتي برخي از مغرضان و طرفداران تفكرات افراطي، در زمان حمله صدام به كويت و حمايت آمريكا از كويت اصرار داشتند در كنار صدام وارد جنگ شويم.
شايان ذكر است كه افراطيون چپ به تدريج طي دو دهه اخير در زمره حاميان -استراتژيك يا تاكتيكي- آقاي هاشمي درآمده و مشخصا در فتنه و آشوب چند سال پيش دقيقا در همان موضعي ايستاده بودند كه آقاي هاشمي ايستاد. همچنين افراطيون حامي طالبان و صدام در حملات آمريكا به عراق و افغانستان، طي سالهاي اخير به ورطه تفريط غلطيده و طرفدار تسليم و سركشيدن جام زهر در مقابل اين رژيم استكباري شدند و سرانجام نيز به پياده نظام سرويس هاي جاسوسي بيگانه در عرصه آشوب افكني و ساختارشكني تبديل شدند.
نكته قابل تأمل ائتلاف ماركسيست هاي سابق و چپ هاي شبه اسلامي زير بيرق آمريكا و انگليس و در معارضه با مباني انقلاب و جمهوري اسلامي است. به عنوان مثال هم اكنون سران برخي گروه هاي ماركسيستي (فدائيان خلق و حزب توده) با برخي عناصر مركزيت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين و سوپرراست هاي كارگزاراني نظير مهاجراني در شهرهايي چون لندن و پاريس و بروكسل همكاري و هم پوشاني هاي مشتركي دارند و عملا تبديل به سوپرراست شده اند. آنان البته همچنان افراطي و راديكال محسوب مي شوند و تعجب اين است كه با مرزبندي مشخص و علني آقاي هاشمي مواجه نمي شوند. يك نمونه روشن، حضور برخي مهره هاي رسانه اي جريان مذكور در ديدار با ايشان است كه كارنامه اي انباشته از افراطي گري دارند و خط رسانه اي مشتركي را با رسانه هاي رسمي بيگانه پي مي گيرند.
 


جبهه واحد خوب است اما نه به اين نيم بندي و يكنواختي (خبر ويژه)

وزير راه دولت خاتمي در مصاحبه با يك سايت ضد انقلاب گفت «اصلاح طلبان جبهه واحد تشكيل دهند».
خرم درباره اظهارات محسن ميردامادي در زمينه ايجاد تشكيلات فراگير از سوي اصلاح طلبان گفته است: در قدم اول به نظر مي رسد اين طرح قابليت اجرا داشته باشد، اما اگر قرار به تشكيل حزب واحد اصلاح طلبان باشد، اين مسئله با موانعي مواجه است كه من پيشنهاد مي دهم به جاي آن جبهه واحد اصلاح طلبان تشكيل و جدي گرفته بشود. نه اينكه جبهه واحد اصلاح طلبان يا جبهه ائتلاف اصلاح طلبان مثلاً در نزديكي انتخابات فعال بشود، هفته اي يا دو هفته يك بار جلسه اي بگذارند و بعد از اتمام انتخابات هم تعطيل شود.
وي اضافه كرد: شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات اگر جلسات خود را به طور مرتب تشكيل دهد، استراتژي تدوين شده، چارچوب و مواضع روشن و ساختار مناسبي داشته باشد، مي تواند جايگزين چنين جبهه اي باشد. اما آنچه امروز هست، يك تشكيلات نيم بند است.
وي در عين حال گفته است: به نظر من حركت شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در ده سال اخير، يكنواخت بوده نه پيش رونده و توسعه اي.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10