(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 7 مرداد 1389- شماره 19701

ارتباطات اسلامي و علوم انساني (چشم انداز)
نخست وزير انگليس خواستار امضاي توافقنامه تجارت آزاد با هند شد
همكاري هاي نظامي و امنيتي روسيه و ناتو افزايش مي يابد
نظاميان صهيونيست يك روستا را به طور كامل ويران كردند
نوري مالكي علت تشكيل نشدن دولت را دخالت هاي منطقه اي دانست
واكنش هاي جهاني در قبال افشاي اسناد جنگ افغانستان
اتحاديه آفريقا: درباره حكم دستگيري عمرالبشير با ديوان كيفري لاهه همكاري نمي كنيم
در جلسه كميته تحقيق لندن هانس بليكس اشغال عراق را غيرقانوني خواند
زد و خورد جوانان معترض مصري با نيروهاي پليس در اسكندريه
سران عربستان، بحرين، تركيه سوريه و قطر فردا در بيروت گردهم مي آيند
مخالفت وزير خارجه ايتاليا و ديپلمات ها با برنامه رياضت اقتصادي برلوسكني
نشريات اسلامگرا در جمهوري آذربايجان از كمك هاي دولتي محروم شدندارتباطات اسلامي و علوم انساني (چشم انداز)

پروفسور حميد مولانا
در نيم قرن اخير، هيچ رشته اي مثل ارتباطات توسعه نيافته است.
ارتباطات و ارتباط شناسي، پايه اصلي جوامع بشري است اما توجه به پديده ارتباطات عمدتا با توسعه و پيشرفت فن آوري هاي جديد حاصل شده است. امروزه يكي از چالش هاي بزرگ در جوامع اسلامي اين است كه چه نظريه هايي بايد بر ارتباطات مسلمانان و جهان اسلام حاكم باشد و ارتباطات اسلامي از جنبه نظري و عملي چگونه قابل تبيين است.
مراد از ارتباطات ديني در حوزه نظريه، تلاش هايي است كه در جهت تبيين و توضيح نسبت دين و ارتباطات گرديده است. نسبت دين و ارتباطات با اين سؤال اساسي آغاز مي شود كه اصل و پيدايش انسان از كجاست و رابطه او با خالق خود، با جامعه، با انسان هاي ديگر و با طبيعت و محيط و جهان چيست؟
روشن است كه پاسخ به اين سؤال اساسي در مسيرهاي مختلف نظري شكل گرفته و مكاتب متفاوتي را به وجود آورده است.
در يك قرن اخير، دانش ارتباطات و اطلاعات در غرب در چند مسير اصلي شكل گرفته است كه مي توان آن را در 10 رويكرد اصلي زير طبقه بندي كرد: رويكرد رياضي و فرمانش شناسي (سايبرنتيك)، رويكرد سياسي و جامعه شناختي، رويكرد مردم شناختي و زبان شناختي، رويكرد روان شناختي، رويكرد اقتصاد سياسي، رويكرد حقوقي، رويكرد ادبي و فرهنگي، رويكرد فلسفي و پديدار شناختي، رويكرد بيولوژيك و ژنتيك و نهايتا رويكرد روزنامه نگاري. نمونه اين گونه رويكردها را مي توان در آثار افرادي همچون كلاد شانون، وارن ويور، نوربرت وينر، هارولد لاسول، رابرت پارك، كارل هاولند، ادوارد هال، نوام چامسكي، هارولد اينيس، مارشال مك لوهان، ژان فرانسوا ليورتارد، ژاك الول، يورگن هابرماس، والتر ليپمن و ديگران مشاهده كرد.
آنچه كه ما در اين گونه مطالعات و ادبيات نمي بينيم چيزي است كه من نام آن را رويكرد معنوي و ديني در ارتباطات مي گذارم. در واقع موضوعات مربوط به دين و معنويت با رويكردهاي جامعه شناختي، روان شناختي، مردم شناختي و اقتصاد سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد. متأسفانه اين رويكرد در كشورهاي اسلامي نيز- كه روزگاري مشعل علم، حكمت، اطلاعات و ارتباطات را در دست داشته اند و داراي رويكردهاي معرفت شناختي خاص خود هستند- متداول و در بسياري از حوزه هاي علمي و دانشگاهي حاكم شده است.
حاصل اين نوع نگاه تقليل گرايانه، استحاله مفهوم و رشته ارتباطات در دنياي غرب طي چند دهه گذشته بوده است. اين امر به تدريج طي چند مرحله صورت گرفته است.مرحله اول اين استحاله، جدا كردن حكمت از دانش بود. در واقع در لايه اي عميق تر، جدايي دانش و ارزش بود كه حكمت را از دانش جدا ساخت. مرحله دوم اين روند ترجمه و تبديل دانش به اطلاعات و جمع آوري اطلاعات و داده ها به صورت پراكنده و متفرق بود. بدين ترتيب وحدت بين انسان و دانش او شكسته شد و معنويات و دين (به عنوان راه كامل زندگي) از دنيا جدا گرديد و آسيب ديد.
البته در سال هاي اخير موضوع دين و ارتباطات بيش از پيش مورد توجه و تحقيق دانشگاهيان، فرهنگيان، دولتمردان و رسانه ها قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در سال 2003 فصلنامه معروف «ارتباطات بين الملل» مقاله اصلي خود را به نوشتار بنده با عنوان «ارتباطات، فلسفه و دين» اختصاص داد و بدين وسيله از استادان رشته ارتباطات درخواست كرد كه مقالات و نظرات خود را در اين باره ارسال دارند. بي ترديد بحران سياسي و مطبوعاتي چند سال اخير در جامعه ما بي ارتباط با اين مسائل نيست.
يكي از عوامل كليدي كه موجب تفاوت در نظريه پردازي دين و ارتباطات مي شود، تفاوت در نوع نگاه به مقوله دين است. روشن است كه مقوله دين در كشورها و فرهنگ هاي مختلف سير متفاوتي را طي كرده است و اكنون نيز جايگاه هاي متفاوتي دارد. دين در جامعه آمريكا و به طور كلي در غرب امر محوري نبوده و در حاشيه قرار دارد. البته اين امر در كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكا متفاوت است. اين در حالي است كه در جوامع اسلامي (و نه لزوماً در نظام هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي) دين امري محوري بوده و با فرهنگ كاملا آميخته شده است. بدين ترتيب واژه دين در ميان مسلمانان بيان كننده «راه زندگي» است نه يك سازمان و يا بخشي از جامعه. جريان كليساي كاتوليك و پروتستان در مسيحيت با جريان دين در جوامع اسلامي كاملا متفاوت است. بنابراين، مفهوم دين در دنياي غرب و دنياي اسلام دو چيز مختلف است اما مي تواند جوانب مشتركي نيز داشته باشد.
موضوع دوم اين است كه رشته ارتباطات در دنياي غرب در يك محيط سكولار (غيرديني و در برخي موارد ضدديني) و تحت نظام سياسي و اقتصادي معروف به «ملت- دولت» كه متضمن مجموعه اي از تفكرات سرمايه داري و سوسياليستي بود، پرورش پيدا كرد و شاخه هاي آن اغلب به صورت مجزا و عمودي بوده و در جهت حفظ نظام موجود و زيرساخت هاي آن عمل مي كرد. مثلا رويكرد رياضي و سايبرنتيك ارتباطات از مطالعه فن آوري ها و به ويژه تلفن و رادار و رايانه به وجود آمد ولي همين الگوي رياضي بر حوزه ها و بخش هاي ديگر جوامع مثل سياست، اقتصاد و جنگ حاكم شد. رويكرد سياسي ارتباطات در نتيجه مطالعات تبليغات سياسي و جنگ رواني و توسعه مفهوم دموكراسي و مشاركت در غرب شكل گرفت. رويكرد مردم شناختي و زبان شناختي و به ويژه ارتباطات ميان فرهنگي براي حل و فصل مشكلات دنياي استعمار و سلطه گرايي در اروپا و آمريكا توسعه پيدا كرد و سپس جوانب تئوريك و نظري را دربرگرفت. روش جامعه شناسي ارتباطات با نظريه هاي «ماكس وبر» جامعه شناس آلماني در مورد اخلاق پروتستان و تأثير آن در توسعه نظام سرمايه داري و تجددگرايي (مدرنيته) درآميخت و نظريه هاي متداول امروزي ارتباطات و توسعه و غيره را به وجود آورد. بسياري از رويكردهاي ارتباطات در تقويت ملي گرايي (ناسيوناليسم) و سوداگرايي و مصرف گرايي و دنياگرايي عمل كرد. آنچه مي تواند اين خطوط عمومي رويكردها را ريشه بندي كرده و وحدت بخشد مفهوم و عامل جهان بيني است. عامل جهان بيني در رويكردهاي متداول ارتباطات غرب نيمه پنهان است. دين به معناي راه زندگي و به معناي وحدت خالق و مخلوق و طبيعت در عامل جهان بيني خود را نشان مي دهد.

 نخست وزير انگليس خواستار امضاي توافقنامه تجارت آزاد با هند شد

«ديويد كامرون» نخست وزير انگليس در ملاقات با همتاي هندي خود خواستار امضاي توافقنامه تجارت آزاد ميان دو كشور شد.
به نوشته پايگاه اينترنتي بلومبرگ، كامرون كه به همراه 39 تاجر مطرح انگليسي به هند سفر كرده است، براي رهايي از بحران اقتصادي دست به دامن دهلي نو شد و از ميزبانان خود خواست با امضاي قرارداد تجارت آزاد، بخشي از معضل بيكاري و ركود اقتصادي انگليس را برطرف كنند.براساس ارزيابي هاي انجام شده تهديد ناشي از بحران بدهي ها در منطقه «يورو» و همچنين ضرورت كاهش كسري بودجه انگليس، لندن را وادار كرده تا به دنبال سرمايه گذاري در خارج از مرزهاي انگليس باشد.انگليس به دليل سابقه استعماري خود وجهه اي كاملاً منفي در ميان مردم هند دارد و براساس شواهد موجود، دهلي نو از پيشنهاد كامرون استقبال نخواهد كرد.

 همكاري هاي نظامي و امنيتي روسيه و ناتو افزايش مي يابد

رئيس كميته نظامي پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) از افزايش عمليات مشترك اين سازمان با روسيه در سال 2011 خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ها، «جامپائلودي پائلو» رئيس كميته نظامي ناتو اعلام كرد: با توجه به اوضاع رو به بهبود در روابط روسيه - ناتو، عمليات مشترك اين دو در سال 2011 افزايش مي يابد.
اين مقام بلندپايه ناتو در ادامه نوع عملكرد روسيه در مورد موضوعاتي چون تروريسم و دزدان دريايي و همچنين چگونگي در جريان گذاشتن ناتو از نظرات خود را از جمله عوامل اصلي و شرط اين افزايش عمليات مشترك عنوان كرد.
رئيس كميته نظامي ناتو در پايان از آمادگي روسيه براي ارسال وسايل حمل ونقل نظامي و هلي كوپتر به افغانستان براي استفاده ناتو خبر داد.

 در راستاي طرح يهودي سازي
نظاميان صهيونيست يك روستا را به طور كامل ويران كردند

سرويس خارجي-
جنبش حماس ويران كردن حدود 40 واحد مسكوني روستاي العراقيب در صحراي نقب توسط نيروهاي اشغالگر قدس را محكوم و آن را تروريسم دولتي خواند.
«عبداللطيف قانوع» سخنگوي حماس اظهار داشت، ويران كردن روستاها و شهرهاي فلسطيني در صحراي نقب در چارچوب توطئه صهيونيست هاي اشغالگر براي يهودي سازي كرانه باختري و بيت المقدس صورت مي گيرد.
وي تاكيد كرد اين جنايت نژادپرستانه رژيم صهيونيستي اقدامي در راستاي اخراج اهالي روستاهاي فلسطيني نشين است. حماس ضمن تقدير از ايستادگي و پايداري اهالي روستاي العراقيب در مقابل نظاميان ارتش صهيونيستي و بولدوزرهاي اين رژيم از ملت فلسطين خواست كه با همبستگي خود با اهالي روستاي مذكور زمينه مقابله با جنايت هاي دولت عبري و طرح هاي اين رژيم براي تخريب نزديك به 45 روستاي عرب نشين در صحراي نقب را فراهم آورند.
حماس از اتحاديه عرب و سازمان ملل متحد نيز خواست كه به مسئوليت هاي خود در قبال اين جنايت بي سابقه و بزرگ عمل كنند.
گفتني است نظاميان ارتش رژيم اشغالگر قدس با پشتيباني 50 دستگاه بولدوزر و گريدر به همراه 300 نفر از نيروهاي ويژه خود به روستاي العراقيب حمله كرده و اين روستا را به طور كامل تخريب كردند.
300 ساكن اين روستا پس از تخريب روستا توسط صهيونيست ها به جمع ساير آوارگان فلسطيني پيوستند. رژيم صهيونيستي روز سه شنبه با حمله به اين روستا كاري كرد كه نام اين روستاي تاريخي از روي نقشه صحراي نقب براي هميشه حذف شود.
صهيونيست ها تمامي درختان را از ريشه كندند.
در اين ميان درگيري هايي نيز بين اهالي روستا با نيروهاي پليس رژيم صهيونيستي رخ داد كه با استفاده از گلوله هاي اشك آور خاتمه يافت و تعدادي از اهالي روستا نيز بازداشت شدند.
سرمايه گذاري
بر روي نيروهاي عباس
روزنامه انگليسي ايندپيندنت از سرمايه گذاري 400 ميليون دلاري آمريكا بر روي نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين براي مقابله با مقاومت در فلسطين خبر داد.
به نوشته اين روزنامه آمريكا از سال 2007 ميلادي تاكنون 400 ميليون دلار براي آموزش نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين هزينه كرده است تا از اين راه بتواند با گروه هاي مقاومت فلسطين به ويژه جنبش حماس مقابله كند.
بيش از 45 مشاور نظامي آمريكايي، كانادايي، انگليسي در زمينه آموزش نيروهاي امنيتي عباس و برنامه ريزي آنها به منظور مقابله با گروه هاي مقاومت و ريشه كن كردن آنها در كرانه باختري فعاليت مي كنند.
واشنگتن همچنين چهار گردان وابسته به نيروهاي امنيتي عباس و يك گردان وابسته به گارد امنيتي رئيس تشكيلات خودگردان متشكل از 2500 نيرو را در اردن آموزش داده است و آموزش پنج گردان ديگر را نيز در برنامه خود دارد.
ساير رويدادها
¤جنبش حماس مذاكرات مستقيم محمود عباس با اسرائيل را خدمت به اشغالگري صهيونيست ها دانست.
¤روزنامه صهيونيستي هاآرتص نوشت، تل آويو با سازمان ملل براي تحقيق درباره حمله به ناوگان آزادي همكاري نمي كند.
¤وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد تلاش همه جانبه اي را براي از سرگيري مذاكرات مستقيم صلح در خاورميانه آغاز كرده است.
¤راديو رژيم صهيونيستي اعلام كرد، شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي روز يكشنبه آينده با حسني مبارك رئيس جمهور مصر ديدار خواهد كرد.
¤نخست وزير انگليس با انتقاد شديد از محاصره نوار غزه اين منطقه را به زنداني باز تشبيه كرد.
¤منابع رژيم صهيونيستي اعلام كردند، دو خاخام صهيونيستي استفاده از كودكان فلسطيني را به عنوان سپر انساني به منظور حفاظت از جان نظاميان صهيونيستي جايز دانستند.
¤ملك عبدالله پادشاه اردن در ديدار با بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت، اوضاع كنوني بيش از اين نمي تواند ادامه يابد و بايد هرچه سريع تر براي پيشبرد روند صلح كاري صورت بگيرد.

 نوري مالكي علت تشكيل نشدن دولت را دخالت هاي منطقه اي دانست

نخست وزير عراق در ديدار رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در بغداد گفت: دخالت هاي منطقه اي علت اصلي تشكيل نشدن دولت جديد عراق است.
به گزارش خبرگزاري مهر، ژنرال «مايكل مولن»، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا سه شنبه شب با «نوري مالكي» در بغداد ديدار كرد. مالكي در اين ديدار، اظهار داشت: دخالت هاي منطقه اي علت اصلي تشكيل نشدن دولت جديد عراق است و اين امر براي عراق و منطقه يك خطر محسوب مي شود.
هرچند مالكي اسم كشوري را ذكر نكرد، ولي منظور وي به طور مشخص، كشور عربستان است كه با تزريق دلارهاي نفتي خود به داخل عراق، توانست «اياد علاوي» رهبر فهرست «العراقيه» را در رده فهرست هاي پيروز انتخابات پارلماني (16 اسفند) جا بزند.
علاوي در ادامه گفت: ملت عراق و بسياري از سياستمداران عراقي از اين دخالت ناراضي هستند چرا كه پيامدهاي منفي بر روند سياسي و ثبات در كشور خواهدداشت. اما ما در عين حال تلاش مي كنيم دولت را در اسرع وقت تشكيل دهيم.
در اين ديدار همچنين، روند خروج نظاميان آمريكايي از عراق مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در حال حاضر حدود 77 هزار و 500 نظامي آمريكايي در عراق مستقر هستند، و همه نيروهاي رزمي قرار است تا اول سپتامبر (11 شهريور) از اين كشور خارج شوند و تنها نيروهاي آموزشي و مستشار نظامي كه بالغ بر 50 هزار نفر مي شوند، در عراق باقي خواهند ماند كه آنها نيز تا دسامبر سال 2011 (آذر 1391) از اين كشور خارج خواهند شد.
همچنين در ديدار ژنرال مولن با علاوي اختلافات موجود ميان گروه هاي سياسي عراق بر سر دولت جديد ميان طرفين مورد بررسي قرار گرفت.
«جلال طالباني» رئيس جمهور عراق نيز ژنرال مولن را به حضور پذيرفت و با وي درباره مسائل عراق و مسايل في مابين گفت وگو كرد.
سقوط هلي كوپتر
به گزارش خبرگزاري ها، سه شنبه گذشته يك هلي كوپتر متعلق به ارتش عراق در حومه شهر كربلا بر اثر توفان شن سقوط كرد و همه پنج سرنشين آن كشته شدند.
دو موشك كاتيوشا نيز سه شنبه به منطقه «السعديه» كربلا اصابت كرد كه شش شهيد و 30 مجروح در ميان زائران برجاي گذاشت.
سه موشك آماده شليك به كربلا نيز توسط نيروهاي امنيتي عراق كشف و خنثي شد. بمبي نيز ديروز در رستوراني در شهرك صدر بغداد منفجر شد. اين انفجار نيز پنج شهيد و بيش از 10 مجروح برجاي گذاشت.
خبر ديگر اينكه، منابع آمريكايي فاش كردند فرماندهان نظامي و پيمانكاران اين كشور حدود هفت ميليارد و 700 ميليون دلار از درآمدهاي نفتي عراق را به بهانه بازسازي اين كشور حيف و ميل كردند.

 واكنش هاي جهاني در قبال افشاي اسناد جنگ افغانستان

واكنش ها نسبت به انتشار اسناد طبقه بندي شده آمريكا در مورد جنگ افغانستان، ابعاد تازه اي گرفت.
به گزارش خبرگزاري ها، شماري از اعضاي كنگره آمريكا از «باراك اوباما» رئيس جمهوري اين كشور خواستند نيروهاي آمريكايي را از پاكستان خارج كند. «دنيس كوسينيچ»، نماينده كنگره در اين مورد گفت: دولت آمريكا به پاكستان پول مي دهد تا آن را براي آموزش طالبان هزينه كند و عناصر طالبان بتوانند نيروهاي ما را بكشند. در اسناد فوق كه بيش از 90 هزار سند را شامل مي شود، حمايت هاي همه جانبه از طالبان افغانستان توسط دستگاه اطلاعاتي پاكستان، فاش شده بود. اوباما نيز تلاش كرد اثرات اين اسناد را با اظهارات خود كاهش دهد. وي مدعي شد اين اسناد چيز تازه اي را فاش نمي كند. در افغانستان نيز مردم در واكنش به انتشار اسناد فوق، خود را براي برگزاري تظاهرات گسترده ضدآمريكايي آماده مي كنند. «حامد كرزاي» رئيس جمهوري افغانستان نيروهاي آمريكايي و ناتو را به كشتار جديد غيرنظاميان متهم و آن را به شدت محكوم كرد. وي گفت: نيروهاي ناتو در حملات تازه خود، 26 غيرنظامي را كشتند. كرزاي به محل دقيق اين حملات اشاره اي نكرد. اما «حميد گل» رئيس سازمان اطلاعات پاكستان، درز اطلاعات فوق را يك نقشه حساب شده از جانب كاخ سفيد دانست. در اسناد مذكور از «حميد گل» به عنوان يك فرد تروريست و جنايتكار نام برده شده است.
واشنگتن پست انتشار اسناد محرمانه جنگ افغانستان را به نفع طالبان دانست.
روزنامه انگليسي «گاردين» پيش بيني كرد، انتشار اين اسناد ميان آمريكا و متحدانش تنش ايجاد خواهد كرد.
پايگاه اينترنتي «زدويچه» آلمان طي تحليلي نوشت: مطالب اين اسناد مجموعاً وضعيت اسف بار و غمناك جنگ افغانستان را به نمايش مي گذارند. حزب سوسيال دموكرات آلمان ادامه حضور نيروهاي اين كشور را به روشن شدن جزئيات اين اسناد مشروط كرد. «كوتنبرگ»، وزير خارجه آلمان نيز قول داد در اين مورد تحقيق كند.
انفجار مين
با 45 كشته و زخمي
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، ديروز يك دستگاه خودرو مسافربري در ولايت «فراه» افغانستان با مين برخورد كرد.
بر اثر انفجار اين مين، 20 تن از سرنشينان خودرو جان خود را از دست دادند و 25 تن ديگر نيز زخمي شدند.
هنوز كسي مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است.
از منطقه «ارغنداب» در جنوب افغانستان نيز درگيري ميان عناصر طالبان و نيروهاي اشغالگر گزارش شد، ولي در مورد تلفات و زخمي هاي احتمالي اين درگيري، خبري نرسيده است.

 اتحاديه آفريقا: درباره حكم دستگيري عمرالبشير با ديوان كيفري لاهه همكاري نمي كنيم

سران اتحاديه آفريقا، درخواست ديوان كيفري لاهه را براي تحويل رئيس جمهور سودان رد كردند.
به گزارش ايرنا به نقل از شبكه خبري الجزيره، سران كشورهاي عضو اتحاديه آفريقا در پايان نشست سه روزه خود در «اوگاندا» اعلام كردند: با ديوان كيفري بين المللي براي تحويل دادن رئيس جمهور سودان همكاري نخواهند كرد.
سران اتحاديه آفريقا با تأكيد بر همكاري نكردن با ديوان كيفري بين المللي در زمينه تحويل عمرالشير، نسبت به پاسخ ندادن شوراي امنيت به درخواست ابطال حكم بازداشت رئيس جمهور سودان، ابراز نااميدي كردند.
به گزارش شبكه خبري الجزيره، سران كشورهاي آفريقايي، تحركات و سخنان دادستان ديوان كيفري لاهه را در اين زمينه غيرقابل پذيرش دانستند.گزارش الجزيره حاكي است، سران كشورهاي آفريقايي در اين نشست، همچنين تصميم گرفتند 4000 نيروي ديگر را براي تقويت صلحبانان آفريقايي براي مقابله با گروه الشباب به سومالي اعزام كنند.
رهبران كشورهاي آفريقايي شركت كننده در نشست اوگاندا ضمن اعطاي اختيارات بيشتر به صلحبانان آفريقايي در سومالي حمايت كامل خود را از اين كشور در برابر تروريسم اعلام كردند.
تصميم براي اعزام نيروهاي بيشتر به سومالي پس از نخستين حمله گروه الشباب در پايتخت اوگاندا كه طي آن 76 نفر كشته شدند، صورت مي گيرد.
به گزارش مهر، در حالي كه آفريقا با مشكلات و مسائل امنيتي فراواني رو به روست، «معمر قذافي» رهبر ليبي و رئيس دوره اي اتحاديه آفريقا، در اين نشست، خواهان شكل گيري «ايالات متحده آفريقا» شده است.

 در جلسه كميته تحقيق لندن هانس بليكس اشغال عراق را غيرقانوني خواند

رئيس سابق بازرسان سازمان ملل متحد در امور «تسليحات كشتار جمعي بغداد» ضمن تاكيد مجدد بر نبود اينگونه تسليحات در عراق، جنگ آمريكا عليه اين كشور را غيرقانوني خواند.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، «هانس بليكس» كه در جلسه «كميته تحقيق جنگ عراق» در لندن سخن مي گفت، فاش كرد: «من حدود يك ماه پيش از حمله نظامي، به مقامات آمريكا و انگليس هشدار داده بودم كه ممكن است چيز زيادي در عراق پيدا نشود.»
بليكس افزود، پاييز سال 2002 ميلادي خود من بر اين باور بودم كه صدام حسين احتمالاً داراي سلاح هاي كشتار جمعي است، اما پس از بازگشت مجدد تيم بازرسان سازمان ملل به عراق و انجام برخي بازرسي ها به اين نتيجه رسيدم كه عراق سلاح كشتار جمعي ندارد.
بليكس اظهار داشت: «بازرسان سازمان ملل متحد براساس اطلاعات آمريكا و انگليس حداقل 30سايت مشكوك عراق را بازرسي كردند ولي چيزي جز چند موتور قديمي موشك و يك دسته كاغذ مربوط به مسائل هسته اي پيدا نكردند.»
رئيس سابق بازرسان تسليحاتي سازمان ملل گفت: «آمريكا و انگليس در جايگاهي نبودند كه بدون تصويب قطعنامه اي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عراق حمله نظامي كنند.»
«كميته تحقيق جنگ عراق» از سال گذشته ميلادي و براي بررسي علل و زمينه هاي ورود انگليس به جنگ عراق و همچنين نحوه عملكرد دولت اين كشور در اين جنگ فعاليت خود را آغاز كرده است.تاكنون ده ها تن از مقامات سابق و فعلي نظامي، امنيتي و سياسي انگليس براي دادن شهادت در اين كميته فراخوانده شده اند كه مهم ترين آنان «توني بلر» و «گوردون براون» نخست وزيران سابق انگليس هستند. اين كميته بايد تا سال 2011 نتيجه تحقيقات خود را درباره جنگ عراق ارائه كند.
بليكس اولين مقام خارجي بود كه در مقابل اعضاي اين كميته تحقيق قرار گرفت و شهادت داد. وي پس از جنگ عراق چند بار در مصاحبه هاي مختلف تاكيد كرد كه حمله نظامي به عراق اقدامي غيرقانوني بوده است.

 در اعتراض به قانون حالت فوق العاده اتفاق افتاد
 زد و خورد جوانان معترض مصري با نيروهاي پليس در اسكندريه

صدها تن از جوانان مصري در اعتراض به تمديد قانون حالت فوق العاده در مقابل دادگاه جنايي اسكندريه تجمع كردند و با دخالت پليس اين تجمع به خشونت كشيده شد.
به گزارش يك پايگاه اينترنتي، شهر اسكندريه روز سه شنبه شاهد درگيري شديد بين مردم و نيروهاي امنيتي بود كه در اعتراض به تهديد و اجراي قانون حالت فوق العاده، مقابل دادگاه تجمع كرده بودند.
در اين تجمع جوانان معترض مصري با سر دادن شعارهاي ضدمبارك، خواستار لغو قانون حالت فوق العاده در مصر شدند، اما پليس و نيروهاي امنيتي كه آنها را محاصره كرده بودند، مانع از ورودشان به دادگاه جنايي اسكندريه شدند.
تظاهركنندگان همچنين در اعتراض به تاخير در دستگيري و محاكمه دو تن از ماموران پليس متهم به قتل خالد سعيد جوان 8 2 ساله مصري ساكن اسكندريه، به سر دادن شعارهاي ضد دولتي پرداختند، اما پليس و نيروهاي امنيتي كه لباس شخصي بر تن داشتند، اقدام به ضرب و شتم آنها كردند.
همچنين نيروهاي امنيتي از ورود فعالان سياسي و جوانان مصري به صحن دادگاه جلوگيري كردند، اما در عوض اجازه دادند تعداد زيادي از طرفداران متهمان قتل خالد سعيد وارد آن شوند.
اين گزارش حاكي است، تعدادي از فعالان سياسي مصر كه توانسته بودند وارد صحن دادگاه شوند، با بالا نگه داشتن پارچه نوشته هايي، اعتراض خود را نسبت به تمديد و اجراي قانون حالت فوق العاده ابرازكردند.
دو پليس مخفي متهم به قتل خالد سعيد روز سه شنبه در حالي كه در قفس قرار داشتند، به دفاع از خود پرداختند و تعدادي از شاهدان عيني نيز به بيان جزئيات حادثه قتل جوان 28 ساله مصري كه به شهيد حالت فوق العاده معروف شده بود، اكتفا كردند.
اين گزارش حاكي است نزديك به 50 تن از وكلاي برجسته مصري كار دفاع از خانواده مقتول و متهمان به قتل را بر عهده دارند و رسانه هاي جمعي مصر، نيز توجه ويژه اي به روند اين دادگاه از خود نشان مي دهند.

 سران عربستان، بحرين، تركيه سوريه و قطر فردا در بيروت گردهم مي آيند

سرويس خارجي -
نشست سران تركيه، عربستان، سوريه، قطر، بحرين و لبنان فردا در بيروت با هدف ايجاد چتر عربي براي ثبات لبنان برگزار خواهد شد.
روزنامه لبناني الديار با اعلام مطلب فوق نوشت، تلاش كشورهاي عربي براي حل بحران سياسي لبنان به دنبال اخبار منتشر شده درباره دادگاه بين المللي رسيدگي به ترور رفيق حريري جريان دارد.
دادگاه جنايي بين المللي قرار است در سپتامبر آينده (شهريورماه) حكم اوليه خود را صادر كند و احتمال مي رود اين دادگاه تحت نفوذ رژيم صهيونيستي به منظور تفرقه افكني ميان لبناني ها اتهاماتي را عليه برخي عناصر حزب الله وارد كند.
پادشاه عربستان، پادشاه بحرين، رئيس جمهور سوريه، نخست وزير تركيه و امير قطر فردا در كاخ رياست جمهوري لبنان با ميشل سليمان رئيس جمهور لبنان گردهم مي آ يند تا درباره تحولات سياسي اين كشور به ويژه پيامدهاي دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري گفت وگو كنند.
عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان روز گذشته در جريان سفر دوره اي خود به مصر رفت و با حسني مبارك رئيس جمهور اين كشور درباره تحولات منطقه و به ويژه اوضاع لبنان به بحث و گفت وگو پرداخت.
طرفين در اين ديدار درباره راه هاي كاهش تنش در روابط مصر و سوريه نيز گفت وگو كردند.
اين تلاش هاي عربي در شرايطي صورت مي گيرد كه منابع نزديك به حزب الله اظهار داشتند كه حزب الله به دنبال سازش درباره موضوع حكم اوليه دادگاه حريري نيست و تنها خواستار اجراي عدالت و روشن شدن حقيقت است.

 مخالفت وزير خارجه ايتاليا و ديپلمات ها با برنامه رياضت اقتصادي برلوسكني

سرويس خارجي-
به دنبال اعتصاب ديپلمات هاي ايتاليايي در اعتراض به برنامه رياضت اقتصادي دولت برلوسكني، وزير خارجه اين كشور نيز به جمع معترضان پيوست.
«برنامه رياضت اقتصادي» كه با هدف جبران كسري بودجه دولت در بسياري از كشورهاي اروپايي به اجرا درمي آيد، در ايتاليا دامن دستگاه سياست خارجي را نيز گرفته است. روز دوشنبه هزاران ديپلمات ايتاليايي در سراسر جهان دست به اعتصاب زدند تا مخالفت خود را با اين طرح رياضت اعلام دارند.
فشار ناشي از توقف بسياري از فعاليت هاي ديپلماتيك سفارتخانه هاي ايتاليا در جهان به اندازه اي بود كه روز گذشته «فرانكو فراتيني» وزير خارجه اين كشور هشدار داد: «نمي توان اين وزارتخانه را از بودجه لازم كه براي پيشبرد اهداف سياسي كشور در جهان ضرورت دارد، محروم كرد».
به نوشته خبرگزاري جمهوري اسلامي، فراتيني با تاكيد بر اينكه نگراني ديپلمات هاي ايتاليا را از آينده شغلي خود به خوبي درك مي كند، تصريح كرد «به مبارزات خود در ممانعت از تصويب برنامه رياضت اقتصادي دولت برلوسكني ادامه مي دهم».
پيوستن يك وزير به جمع معترضان جداي از اينكه باعث ايجاد شكاف در كابينه دولت رم شده، انگيزه مردم را براي شدت بخشيدن به اعتراضات خياباني عليه دولت افزايش داده است.

 نشريات اسلامگرا در جمهوري آذربايجان از كمك هاي دولتي محروم شدند

سرويس خارجي-
دولت غربگراي جمهوري آذربايجان نشريات اسلامگراي فعال در اين كشور اسلامي را از دريافت كمك هاي مالي محروم كرد.
به گزارش خبرگزاري ها، «الهام علي اف»، رئيس جمهور آذربايجان به مناسبت گراميداشت سالروز مطبوعات دستور اعطاي مبالغي به عنوان كمك به برخي رسانه هاي فعال در اين كشور را صادر كرد.
نكته قابل تامل در اين باره اين است كه، تقريبا تمام رسانه هاي غربگرا در ليست نشرياتي قرار گرفته اند كه به آنها كمك مالي تعلق مي گيرد اما تقريبا تمام رسانه هاي اسلامگرا از دريافت اين كمك ها محروم شده اند.
با توجه به نزديكي زمان برگزاري انتخابات پارلماني در اين جمهوري، اتخاذ چنين رويكردي از جانب مقامات اين كشور تداعي كننده سياست هاي صهيونيسم است كه چند وقتي است در دستور كار رهبران آن قرار گرفته است.
يادآوري مي شود جمهوري آذربايجان چند سالي است شاهد موجي از حركت هاي سازمان يافته ضداسلامي است كه تخريب چند مسجد شيعيان در باكو يكي از اين موارد به شمار مي رود. به اعتقاد برخي كارشناسان، دولت آذربايجان تحت القائات رژيم صهيونيستي و آمريكا، برنامه هاي اسلام ستيزانه اي را در دستور كار خود قرار داده است.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14