(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 15 آبان 1389- شماره 19782

ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران براي ساماندهي شبكه بهداشت و در مان
سيري در حوادث مهم 13 آبان
كاهش مرگ مادر بزرگترين فايده زايمان طبيعيادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران براي ساماندهي شبكه بهداشت و در مان

به دنبال انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران و ادغام آن با دانشگاه علوم پزشكي تهران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 با ابلاغ مصوبه شماره 6677/110 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تمامي فعاليت هاي بهداشتي، درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران واقع در استان البرز به دانشكده علوم پزشكي كرج، تمامي واحدهاي بهداشتي، درماني آن به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و همه واحدهاي آموزشي و پژوهشي و دانشجويي اين دانشگاه به دانشگاه علوم پزشكي تهران انتقال يافت.
در چنين شرايطي، كميسيون بهداشت و درمان مجلس روز يكشنبه طي جلسه اي فوق العاده، محمدرضا رضايي كوچي از اعضاي اين كميسيون و عضو و هيئت رئيسه مجلس را مسئول پيگيري انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران كرد.
به گفته دكتر ابطحي، رئيس دانشگاه منحل شده علوم پزشكي ايران، دستورالعمل انتقال اين دانشگاه به دانشگا ه هاي علوم پزشكي تهران و شهيدبهشتي 18 مرداد ماه از سوي رئيس جمهور به وزارت بهداشت ابلاغ شده بود، اما اين مدت وزارت بهداشت در مقابل آن مقاومت مي كرد.
حال آن كه وزير بهداشت از ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان ساماندهي شبكه بهداشت و درمان و مسائل آموزشي، پژوهشي ياد كرد و اعلام كرد: وجود 3 دانشگاه علوم پزشكي در تهران، مسائل جدي براي وزارت بهداشت مطرح كرده بود.
مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: اين ادغام پيرو پيشنهاد و ابلاغيه معاونت نيروي انساني رياست جمهوري مبني بر اصلاح ساختاري شبكه بهداشت و درمان شهر تهران صورت گرفت.
وي افزود: ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران در دانشگاه هاي شهيدبهشتي و تهران منجر به ساماندهي امور بهداشت و درمان شهر تهران مي شود زيرا پراكندگي جغرافيايي دانشگاه ها و مراكز بهداشتي درماني در شهر تهران نوعي ناهمگوني و ناهماهنگي در رسيدگي به اين امور در شهر تهران به وجود آورده بود.
وزير بهداشت با اشاره به اين كه قبل از انتقال دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز بخش زيادي در حدود سه چهارم شبكه بهداشت و درمان اين دانشگاه به استان البرز به مركزيت شهر كرج منتقل شده بود، بيان داشت: ادغام دانشگاه ايران در دانشگاه هاي شهيدبهشتي و تهران باعث ساماندهي حدود هزار و 800 پرسنل اين دانشگاه كه بخشي از آنها مجبور بودند هر روز فاصله بين تهران و كرج را بپيمايند تا به محل كارشان برسند، نيز شد.
وي مزيت ديگر اين انتقال را ارتقاء دانشكده علوم پزشكي كرج اعلام كرد و افزود: علاوه بر دانشكده علوم پزشكي كرج، دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهيدبهشتي نيز با اين ادغام در رنگينك هاي بين المللي ارتقاء رتبه مي يابند زيرا اين ادغام به هم افزايي نيروها در امور آموزشي و پژوهشي مي انجامد.
دستجردي با اعلام اين كه دانشجويان فعلي دانشگاه علوم پزشكي ايران در آينده فارغ التحصيل دانشگاه تهران محسوب مي شوند، گفت: بخش آموزشي اين دانشگاه اعم از استاد و دانشجو به دانشگاه علوم پزشكي تهران منتقل شده اند و دانشجويان آن هم فارغ التحصيل دانشگاه تهران مي شوند و معاونت هاي غذا و دارو، درمان و بهداشتي اين دانشگاه هم به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي منتقل مي شوند كه نتيجه آن ساماندهي شبكه بهداشت و درمان و داروي شهر تهران خواهد بود.
نمايندگان مجلس چه مي گويند؟
به گزارش خبرگزاري ها رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران مي گويد: تأسيس يا انحلال يك دانشگاه و حتي يك رشته بايد با مصوبه شوراي گسترش وزارتخانه مربوطه صورت گيرد و انحلال به اين شكل براي يك دانشگاه خلاف قانون است.
دكتر علي عباسپور ادامه مي دهد: ما با اين حركت غيرمنطقي در شرايط فعلي مخالف هستيم مگر دليل قانع كننده اي از سوي وزير بهداشت در اين باره ارائه شود.
دكتر عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت، درباره انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران اظهار داشت: درباره اين تصميم مطلع نبوده و كميسيون بهداشت نگران است وزارت بهداشت تحت تأثير فشارهاي پشت پرده اين تصميم ناگهاني را گرفته باشد. با اين حال وي مي گويد: مجلس با اين تصميم مخالفت است و ممكن است درباره تعاملاتش با وزارت بهداشت، تجديد نظر كند.
او همچنين ابراز نگراني كرد: مي ترسيم اين ماجرا، مقدمه اي باشد براي تفكيك بحث آموزش از ارائه خدمات بهداشت و درمان.
ادغام 2 دانشگاه كمبودهاي پرستاري را مرتفع مي كند
رئيس دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي گويد: نتيجه تصميم دولت مبني بر ادغام واحدهاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران و دانشگاه علوم پزشكي تهران با توجه به وضعيت پرستاري، كمبودهاي اورژانس هاي پزشكي و نيازهاي نظام سلامت كشور، يكدست شدن و حصول نتايج مطلوب تر است.
چراقي ارتقاء رتبه بندي اين 2 دانشگاه را در بين دانشگاه هاي دنيا مزيت ديگر اين طرح دانسته و مي افزايد: قطعاً پس از ادغام و افزايش نقاط قوت، در خصوص ارتقاء در رنكينگ هاي جهاني نيز نتيجه مطلوب تري حاصل خواهد شد.
وي ادامه مي دهد: البته شرايط فعلي خالي از مشكل نخواهد بود ولي انتظار مي رود يكايك همكاران در طرح منصفانه مشكلات و حل آنها مشاركت كنند تا براي ارتقاء سطح پرستاري و مامايي كشور پيش برويم.
دكتر كامران باقري لنكراني، وزير پيشين بهداشت نيز در اين باره مي گويد: وقتي با مجموعه دانشگاهي سر و كار داريم مناسب تر اين است كه در تصميم گيريها افراد را دخيل كنيم؛ چرا كه با اين كار افراد به نوعي از مستندات تصميم گيري مطلع مي شوند. در نهايت هم تصميم گيري بهتر انجام مي شود و هم افراد احساس مشاركت بهتري دارند.
او نظر خود را در رابطه با ادغام دانشگاه چنين بيان مي كند: فلسفه ادغام يكي از فلسفه هاي عميق در آموزش علوم پزشكي است و بسياري از مؤسسات آموزشي در دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين روش در آموزش علوم پزشكي ادغام آن با خدمات است و مؤسسات آموزشي متعددي در دنيا هستند كه محيط آموزش خود را به نحوي طراحي كردند كه خدمت رساني مسئولانه و پاسخگويانه در آن اتفاق بيافتد.
معاون آموزشي وزارت بهداشت در پي ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران با دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيدبهشتي در پاسخ به مخالفان مي گويد: ما معتقد هستيم كه هيچ انحلالي صورت نگرفته است؛ ولي اگر اين اتفاق هم افتاده بود شوراي گسترش وزارت بهداشت از اختيارات قانوني خود استفاده كرده است.
دكترمحمدعلي محققي درخصوص انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران مي افزايد: چيزي حذف نشده است و هيچ دانشگاهي منحل نشده است، تمام مصوبات شوراي گسترش در رابطه با دانشگاه علوم پزشكي ايران به قوت خود باقي است.
وي با بيان اينكه تمام امكانات آموزشي دانشكده ها به قوت خود باقي است، اظهار مي دارد: دانشگاه علوم پزشكي ايران با ضوابط قبلي به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد و تنها فقط بحث مديريتي آن مطرح است.
به گفته معاون آموزشي وزير بهداشت، آنچه كه در بازتاب ها مبني بر حذف تاكيد شده است درست نيست و هيچ حذفي صورت نگرفته است و فقط تلفيقي در فعاليت هاي آموزشي ايجاد شده است كه اگر خوب مديريت شود و همراهي گروههاي آموزشي را به دنبال داشته باشد، فعاليت هاي آموزشي ارتقاء خواهديافت.
محققي ضمن اشاره به هدف ادغام اين دانشگاه مي گويد: از آنجايي كه دانشگاه علوم پزشكي كرج ايجاد شده بود براي تقويت اين دانشگاه اين اقدام انجام شده است. چرا كه با توجه به تشكيل استان البرز و سياست وزارت بهداشت مبني بر ايجاد دانشگاه علوم پزشكي در هر استان، اين اقدام صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكي كرج جديدالتأسيس است، خاطرنشان مي كند: در گذشته حدود نصفي از ارائه خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران به شبكه بهداشت و درمان دانشكده علوم پزشكي كرج انتقال يافته بود كه براين اساس اين ادغام در راستاي توسعه فعاليت هاي آموزشي و درماني دانشكده علوم پزشكي كرج نيز مي باشد.
وي با بيان اينكه با اين ادغام فقط تغيير در اسم صورت گرفته است و هيچگونه تغييري در وضعيت اعضاي هيئت علمي و ساختار آموزشي دانشگاه ايجاد نخواهدشد؛ خاطرنشان مي كند: حتي هفته گذشته شوراي گسترش وزارت بهداشت مصوباتي براي دانشگاه علوم پزشكي ايران داشته- است كه اين امر نشانگر آن است كه هيچگونه تغييري در وضعيت آموزشي آنان صورت نخواهدگرفت.
معاون آموزشي وزير بهداشت با بيان اينكه ادغام دانشگاههاي علوم پزشكي از اختيارات قانوني شوراي گسترش است، خاطرنشان كرد: همانطور كه شوراي گسترش مي تواند دانشگاهي را ايجاد كند، اين اختيار براي انحلال يا ادغام دانشگاهي دارد؛ البته ما معتقد هستيم كه هيچ انحلالي صورت نگرفته است و فقط يك ادغام در راستاي توسعه علمي بوده و اين تلقي را نداريم كه بايد اين تصميم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا مجلس گرفته مي شد.
انتصاب هاي جديد پس از ادغام
عليرغم اعتراضات برخي از نمايندگان مجلس به ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران احكام انتصاب و ابقاء مسئولان اين دانشگاه را صادر كرد.
دراين احكام جديد كه براي 7 رئيس مراكز آموزشي و درماني كه مجتمع هاي بيمارستاني هستند كه در آنها آموزش دركنار خدمات انجام مي گيرد، حكم ابقا صادر شده است.
دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق 10 بيمارستان آموزشي از جمله بيمارستانهاي شهيد اكبرآبادي، شهداي هفتم تير، شهيد هاشمي نژاد، شهيد نواب صفوي، فيروزگر، حضرت فاطمه (س)، حضرت علي اصغر (ع)، حضرت رسول اكرم (ص)، شفا يحيائيان و شهيد مطهري داشت.
براساس احكامي كه تاكنون از سوي دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران صادر شده است دكتر فرهاد زماني درسمت رئيس مركز آموزشي درماني فيروزگر، دكتر محمد قديري درسمت رئيس مركز آموزشي درماني روانپزشكي ايران، دكتر سيد جواد نصيري درسمت رئيس مركز آموزشي درماني حضرت علي اصغر (ع)، دكتر سيد حميد صالحي درسمت رئيس مركز آموزشي درماني مطهري، دكتر داوود جعفري درسمت رئيس مركز آموزشي درماني شفايحيائيان، دكتر مريم كاشانيان درسمت رئيس مركز آموزشي درماني شهيد اكبرآبادي و دكتر مسعود اعتماديان به سمت رئيس مركز آموزشي درماني شهيد هاشمي نژاد ابقا شدند.
تنها تغيير رياست درحوزه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق تاكنون به تغيير رياست مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (ص) يكي از بزرگترين مراكز درماني غرب تهران بازمي گردد.
براساس حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر سيد علي ابطحي رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق طي حكمي از سوي دكتر لاريجاني به سمت عضو هيئت رئيسه دانشگاه و رئيس مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (ص) منصوب شد.
پيش از اين دكتر محمدرضا آل بويه اين سمت را برعهده داشت كه از رياست وي دراين مدت تشكر شده است.
همچنين از سوي دكتر سيدعلي ابطحي كه به سمت مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز منصوب شده است، دكتر مصدق جباري به عنوان رئيس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) منصوب شد.
3كميسيون مجلس انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران را بررسي مي كنند
بعد از گذشت سه روز سرانجام عصر روز گذشته كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي جلسه اي را با مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت و درمان آموزش پزشكي براي بررسي علل انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران تشكيل داد.
دراين جلسه كه از ساعت 13 روز چهارشنبه برگزار گرديد، نمايندگان و اعضاي كميسيون كه مخالف اقدام وزارت بهداشت مبني بر منحل شدن دانشگاه علوم پزشكي ايران بودند، سوالات خود را در خصوص اين موضوع مطرح كردند.
عضو هيئت رئيسه كميسوين آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي پس از جلسه ويژه كميسيون گفت: وزير بهداشت در اين جلسه اعلام كرد با تمام احترامي كه براي مجلس و كميسيون قائليم چون تشخيص داده ايم اين كار، كار درستي است آن را ادامه مي دهيم و از مجلس و كميسيون انتظار داريم كه با ما همراهي كنند.
نورالله حيدري در ادامه تصريح كرد: دكتر دستجردي در اين جلسه استدلال هايي را در مورد مسئله دانشگاه علوم پزشكي ايران مطرح كردند و نظرات و ديدگان هاي متفاوتي از جانب نمايندگان مطرح شد، به نحوي كه يك عده از آنها با اين اقدام موافق وعده اي با آن مخالفت كردند.
نماينده مردم اردل و فارسان در خانه ملت ادامه داد: در نهايت قرار شد اين موضوع در كميسيون به رأي گذاشته شود، اگر چنانچه اكثريت نمايندگان معتقد به ابطال باشند مصوبه اي در مسير قانوني براي ابطال اين اقدام تصويب مي كنيم، اما اگر كميسيون رأي نداد طبيعتا ديگر از اين مسير قابل پيگيري نيست و وزير كارش را انجام مي دهد.
مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات همچنين خاطرنشان كرد: لذا احتمال مي رود كه در آينده كميسيون جلسه اي ويژه برگزار و موضع خود را نسبت به اين مصوبه اعلام كند كه آيا آن را قبول دارد يا خير، اگر قبول دارد كه مسئله اي نيست اگر قبول ندارد به دنبال راه قانوني براي ابطال آن باشند.
حيدري درباره استدلال هايي كه وزير بهداشت در خصوص اين اقدام مطرح كرد: گفت: اين اقدام به دنبال ارتقاي شرايط دانشگاه علوم پزشكي ايران صورت گرفته است، چرا كه وضعيت موجود در اين دانشگاه براي وزارت بهداشت قابل قبول نيست و با اين كار قصد داريم در مسير ارتقاي علمي آن كار كنيم، ديگر اين كه قصد داريم با اين اصلاح و تغيير مجموعه هايي كه به نوعي سنخيت يكساني دارند را به مديريت اثربخش برسانيم، ضمن اين كه با انجام اين كار صرفه جويي صورت گرفته و در مجموع شرايط تسهيل، فرآيند كار روان تر مي شود و مجاري امور براي اين دانشگاه راحت تر مي شود.
وي ادامه داد؛ وزير بهداشت در اين جلسه همچنين اعلام كرد كه دانشگاه علوم پزشكي را منحل نكرده ايم بلكه آن را الحاق يا ادغام كرده ايم، يعني با تمركززدايي مأموريت اين دانشگاه را از بين نبرديم بلكه متولي و مرجع آن را صرفا تغيير داديم، بنابراين مأموريت هاي اين دانشگاه در قالب ديگر با شكل مديريتي و شرايط بهتر و مناسب تري انجام مي شود.
مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اين كه پس از شنيدن استدلال هاي وزير بهداشت موافق اين اقدام هستم، گفت: اين تصميم از يك پشتوانه كارشناسي برخوردار است و تدابير لازم هم ديده شده، اما تنها انتقادي كه مطرح كردم اين است كه وزارت بهداشت بايد اين تصميم را قبل از اعلام عمومي با كميسيون مطرح مي كرد.
حيدري در خاتمه خاطرنشان كرد: اما در عين حال اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم صرف نظر از اين كه اقدام مذكور به مجامع دانشجويي و اساتيد اعلام نشده بود، نفس تصميم قابل دفاع است.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با ضعيف دانستن استدلالهاي وزارت بهداشت براي انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران تاكيد كرد: ما به وزارت بهداشت اعلام كرده ايم كه در اين تصميم گيري تجديدنظر كرده و اين مصوبه را ملغي كنند.
علي عباسپور تهراني فرد افزود: ما به وزارت بهداشت اعلام كرده ايم كه با يك بررسي علمي در اين تصميم گيري تجديدنظر كنند تا دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان يكي از دانشگاه هاي خوب كشور بتواند به حيات خود ادامه دهد.
وي با اشاره به حضور دكتر مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت در مجلس و ارائه توضيحات در خصوص انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: وزير بهداشت در اين جلسه يادآور شد كه باتوجه به اينكه 40 درصد خدمات بهداشتي كرج زير نظر دانشگاه علوم پزشكي ايران بوده است دكتر فروزنده پيشنهاد كرده است كه اين دانشگاه به كرج منتقل شود كه ما در وزارت بهداشت با اين موضوع مخالف بوديم.
عباسپور اضافه كرد: وزير بهداشت در ادامه توضيحات خود اظهار داشت كه ما با ادغام موافق بوديم و از همين رو بخش عمده سلامت اين دانشگاه به استان البرز رفته است و اين كار را به انجام رسانديم.
وي گفت: من مخالفت خودم را با دلايل وزير بهداشت در اين جلسه اعلام كردم و يادآور شده ام كه اگر استان البرز به يك دانشگاه بزرگ نياز دارد مي توان با جذب اعتبارات و ساير امور دانشگاه داشته باشد و لزومي نداشت كه دانشگاهي با 37 سال سابقه كاري و حدود 800 عضو هيئت علمي و چند هزار كارمند و دانشجو منحل شود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اين موضوع توجيه مناسبي نيست چرا كه اگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم 42 دانشگاه علوم پزشكي در 30 استان داريم و بايد ديگر دانشگاه ها را هم در يك دانشگاه بزرگتر ادغام كنيم.
وي با اشاره به سخنان و دلايل وزير بهداشت در اين جلسه كه با حضور نمايندگان كميسيونهاي آموزش و بهداشت برگزار شد، خاطر نشان كرد: وزير بهداشت در ادامه توضيحات خود يادآور شده است كه اين ادغام براساس مصوبه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت گرفت.
عباسپور دلايل وزير بهداشت براي تغيير ساختار سه دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران و انحلال يك دانشگاه و تقسيم آن بين دو دانشگاه ديگر را غيرمنطقي دانست و گفت: به وزارت بهداشت اعلام كرديم كه اگر دلايل قانع كننده علمي دارند، ارائه كنند و گرنه بايد اين تصميم را ملغي كنند. به نظر مي رسد كه استدلال وزير بهداشت ضعيف بود.
حسن تأميني نماينده مردم رشت و سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در خصوص جلسه اعضاي كميسيون متبوعش با مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت اظهار داشت: در اين جلسه وزير بهداشت توضيحاتي را در رابطه با علت انحلال اين دانشگاه و ادغام آن با دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي ارائه كرد.
وي افزود: مرضيه وحيددستجردي در اين جلسه گفت كه با انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران از آنجايي كه تعداد مقالات افزايش مي يابد، مي توانيم رتبه هاي جهاني بالاتري كسب كنيم.
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس بر همين اساس يادآور شد: وزير بهداشت در اين جلسه گفت كه وزارت بهداشت به استناد مصوبه شوراي گسترش دانشگاه ها مي تواند براي ايجاد، توسعه، ادغام، انحلال و يا جلوگيري از فعاليت مؤسسه اي اقدام كند.
به گفته وي، نظر وزير بهداشت بر اين بود كه اين اقدام وزارتخانه متبوعش غيرقانوني نبوده است.
تأميني در ادامه خاطرنشان كرد: نظر كميسيون بهداشت نيز بر اين بود كه به استناد ماده49 قانون برنامه چهارم توسعه كشور بايد مسئولان هيئت امناي دانشگاه اقدام به اتخاذ چنين تصميمي مي كردند نه وزارت بهداشت و همچنين به استناد مواد 137و 139 قانون برنامه چهارم توسعه، بايد چنين اقدامي با مصوبه مجلس انجام مي شد.
اين عضو هيئت رئيسه كميسيون بهداشت مجلس در خاتمه با بيان اينكه در اين جلسه مسائل و مباحث مختلفي بيان شد و مخالفان و موافقان اين تصميم نظرات خودشان را اعلام كردند، گفت: در اين جلسه مقرر شد كميته اي متشكل از كميسيون هاي بهداشت، آموزش و اصل90 مجلس و همچنين وزارت بهداشت براي بررسي اين موضوع تشكيل و نتايج بررسي هاي آن اعلام شود.
به عقيده عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين ادغام در راستاي جهش علمي دانشگاههاي علوم پزشكي صورت گرفته است.
علي اكبر كائيدي افزود: به هر صورت اين اقدام موجب مي شود كه يك دانشگاه بزرگتري ايجاد شود و موجب ارتقاي اين دانشگاهها در رتبه بندي هاي علمي و ساير حوزه هاي آموزشي و علمي شود.
وي خاطرنشان كرد: وزير بهداشت اين اطمينان را داده است كه مشكلي در روند آموزش دانشجويان بوجود نمي آيد و اين دانشجويان از اين پس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران محسوب مي شوند.
نماينده مردم پلدختر در مجلس اضافه كرد: اين اقدام وزير بهداشت اقدامي در جهت كوچك كردن و تجميع امكانات بوده و نيازي نيست كه درباره اين مسئله تا اين حد بزرگنمايي شود.
عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي گفت: نتايج اقدام اين وزارتخانه كه از آن به عنوان ادغام دو دانشگاه نام برده مي شود در آينده مشخص مي شود.
امير طاهرخاني افزود: دكتر مرضيه وحيددستجردي با حضور در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد كه انحلالي صورت نگرفته و تنها بخشهاي آموزشي و درماني اين دانشگاه به دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيدبهشتي واگذار شده است.
وي با اشاره به اين نكته كه نمايندگان نظرات مختلف خود را اعلام كرده اند و يادآور شده اند كه بهتر بود اين موضوع كارشناسي شده به اطلاع افراد مي رسيد، گفت: گلايه نمايندگان مجلس اين بود كه چرا از اين موضوع مطلع نبوده اند و برخي از آنها درخواست توقف اين روند را داشتند.
نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: وزير بهداشت در اين جلسه تصريح كرد كه اين كار با مجوز شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي صورت گرفته است و تنها دو عضو شورا با اين امر موافق نبوده اند و به نوعي اصلاح ساختار صورت گرفته است.
طاهرخاني اضافه كرد: استدلال وزارت بهداشت اين است كه تجميع امكانات صورت گرفته و براي ارتقاي جايگاه دانشگاهها و رسيدن به رتبه اول منطقه اين ادغام لازم بوده است اما در مقابل برخي از نمايندگان نيز عنوان كردند كه اين موضوع در مجلس از طريق قانوني پيگيري شود كه اين كار خوب بوده يا خير. البته بايد منتظر نتايج اين موضوع باشيم و كاري نكنيم كه به بدنه آموزش و خدمت رساني صدمه وارد شود.

 سيري در حوادث مهم 13 آبان

روح الله امين آبادي
بررسي هر چند گذراي ماه آبان در تقويم نشان دهنده اين نكته است كه در اين ماه سالروز چند حادثه بسيار مهم تاريخي نهفته است .
از سالروز تبعيد حضرت امام خميني به تركيه تا اشغال لانه جاسوي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام و شهادت دانش آموز 13 ساله حسين فهميده
تبعيد امام خميني به تركيه
در شب 13 آبان 1343، صدها كماندو به همراه مزدوران ساواك به منزل امام در قم حمله ور شدند ايشان را دستگير و به تهران منتقل كردند و سپس با يك هواپيماي نظامي امام را به تركيه تبعيد كردند. اين سرآغار هجرتي بود كه 14 سال بعد پيروزي انقلاب اسلامي را به بار آورد.
كشتار دانش آموزان
سيزدهم آبان 1357 و در روزهاي اوج گيري انقلاب اسلامي دهها نفر از دانش آموزان كه براي انجام تظاهرات در محوطه دانشگاه تهران تجمع كرده بودند، هدف تيراندازي مأموران حكومت قرار گرفته و به شهادت رسيدند. به دليل بسته بودن درهاي دانشگاه هيچ يك از دانش آموزان نتوانستند از برابر آتش گلوله هاي مأموران بگريزند و اين امر تلفات آنان را افزايش داده بود. اين جنايت توسط دولت »آشتي ملي« شريف امامي صورت گرفت.
حادثه 13 آبان 1357
بعد از حادثه 17 شهريور آن سال، دومين خونريزي عمده دولت شريف امامي بود؛ در حالي كه عمر سياسي اين دولت از 70 روز تجاوز نمي كرد. ابعاد حادثه دانشگاه به حدي بود كه وقتي در برنامه اخبار شبانگاهي گزارش تيراندازي مستقيم سربازان به روي دانش آموزان در دانشگاه از شبكه سراسري تلويزيون پخش شد، وزير علوم بلافاصله استعفا داد و فرداي آن روز كابينه شريف امامي نيز سقوط كرد. از آن پس روز 13 آبان «روز
دانش آموز» ناميده شد.
اشغال لانه جاسوسي
روز 13 آبان 1358 جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران كه بعداً خود را دانشجويان پيرو خط امام ناميدند سفارت آمريكا در تهران را به اشغال خود درآوردند. بهانه عمده دانشجويان تصرف كننده سفارت، استقبال دولت آمريكا از شاه فراري ايران براي ورود به آمريكا بود و دولت آمريكا به اين جهت مورد حمله قرار مي گرفت كه به جاي تلاش در استرداد شاه ايران براي محاكمه در داخل كشور، از هيچ كوششي به منظور حمايت از شاه فروگذار نكرده بود و اين در افكار عمومي ايران دليل موجهي براي اثبات كينه توزي و رويه خصمانه دولت آمريكا به حساب
مي آمد و البته خدشه اي به آن وارد نبود.
گفتني است سفارتخانه آمريكا از هيچ تلاشي در جهت مقابله با نظام نوبنياد جمهوري اسلامي ايران فروگذار نمي كردند. تماس با سركردگان گروههاي ضد انقلاب ، ارتباط حمايتي با شبكه هاي كودتا و براندازي در داخل كشور و تأمين مالي گروهكهاي تروريستي كه در غرب و جنوب ايران به انفجار در لوله هاي نفتي و يا ايجاد نا امني و بي ثباتي در مناطق كردنشين مشغول بودند، از عملكردهاي مأموران سياسي فعال در ساختمان سفارت امريكا بود. اين حقايق در اسناد لانه جاسوسي نيز آمده است.
شهادت حسين فهميده
شهيد فهميده در شهريور ماه 1359يك هفته پيش از اعلام رسمي آغاز جنگ به جبهه خرمشهر اعزام شد. از آنجا كه در روزهاي نخستين از شركت او در خط مقدم جلوگيري مي شد، با تلاش هايي از جمله يك نفوذ چريكي به خط نيروهاي دشمن، براي حضور در خط مقدم اجازه گرفت. وي در غروب سي و يكم شهريور ماه -از نخستين روزهاي اعلام تجاوز نظامي ارتش عراق- همراه با محمد رضا شمس در جبهه نبرد حضور رسمي يافت. اين دو، يك بار در هفته اول مهرماه زخمي شده و به بيمارستان ماهشهر اعزام شدند. چند روزي پس از بهبودي با ترخيص از بيمارستان و بازگشت به جبهه و پايان دادن مجدد به مخالفت فرماندهان با حظورشان؛ به خط مقدم اعزام شدند. امّا فهميده بار ديگر در بيست و هفتم مهرماه طي مقاومت در برابر حمله هاي دشمن دوباره زخمي شد. او سر انجام در 8 آبان ماه 1359 در كوت شيخ، نزديك ايستگاه راه آهن خرمشهر به شهادت رسيد .
بدنبال شهادت حسين فهميده امام خميني طي پيامي فرمودند :
« ... رهبر ماآن طفل سيزده ساله اي است كه با قلب كوچك خود كه ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ تر است، با نارنجك ، خود را زير تانك دشمن انداخت وآن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد.»
شكل گيري بسيج دانش آموزي
شكل گيري بسيج و حضور دانش آموزان در عرصه هاي مختلف فعاليتي آن جلوه هاي اوليه تشكيل بسيج دانش آموزي بوده است. پيش بيني قسمتي بنام بسيج دانش آموزي در واحد بسيج مستضعفين كه در سازمان قبلي سپاه تعبيه شده بود اوّلين پايه هاي سازماني حضور بسيج دانش آموزي را در مجموعه ي بسيج و سپاه نشان مي دهد.
توافقنامه ي فرمانده نيروي مقاومت و وزير آموزش و پرورش در سال 71 اوّلين سند رسمي و در سطح ملّي است كه ارتباط سازماني بسيج دانش آموزي با نظام آموزش و پرورش را تعريف
مي كند و شكل مي بخشد.
قانون تشكيل و توسعه ي بسيج دانش آموزي كه در مجلس پنجم در سال 75 به تصويب رسيد بالاترين سندي است كه در سطح قانون، بسيج دانش آموزي را تعريف مي كند و وظايفي را بر عهده نيروي مقاومت بسيج و وزارت آموزش و پرورش قرار مي دهد كه آيين نامه ي اجرايي اين قانون را دولت نهم در سال 86 به تصويب رساند.
شركت 3 ميليون بسيجي در راهپيمايي 13 آبان
رئيس بسيج دانش آموزي كشور از حضور سه ميليون دانش آموز بسيجي در مراسم راهپيمايي 13 آبان ماه امسال كه با عنوان روز دانش آموز نامگذاري شده است خبر داد .
سردار محمد صالح جوكار با بيان اينكه سيزدهم آبان ماه امسال روز دانش آموز بسيجي، دشمن شناسي و استكبار ستيزي ناميده شده است گفت: سه ميليون دانش آموز بسيجي در كشور به صورت سامان يافته در روز ملي مبارزه با استكباري جهاني شركت مي كنند تا وحدت و اقتدار بسيج را به نمايش بگذراند.
رئيس بسيج دانش آموزي كشور همچنين از برگزاري مسابقه نقاشي توسط دانش آموزان بسيجي دوره ابتدايي خبر داد و گفت: موضوع مسابقه شيطان بزرگ و دشمن قرآن است كه كودكان پيام هاي قلبي و ذهني شان را در رابطه با جنايات آمريكا و اهانت به قرآن كريم و كشتار ساير كودكان در كشورهاي ديگر به تصوير مي كشند.
جوكار با بيان اينكه در 6 هزار و 257 واحد مقاومت بسيج در مدارس ابتدايي ايجاد شده است گفت: دانش آموزان بسيجي در دوره ابتدايي « اميدان» نام دارند.
آموزش 100 هزار دانش آموز بسيجي
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز گفت : از زمان آغاز طرح رهروان شهيد فهميده در چهار استان ساحلي جنوب شامل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان در مجموع نزديك به 100 هزار دانش آموز بالاي 13سال به عضويت اين طرح درآمده اند.
سردار دريادار علي فدوي در اجتماع نيروهاي بسيجي طرح رهروان شهيد فهميده افزود : 60 هزار نفر از آنان در مرحله سوم اين طرح يعني نظير به نظير سازماندهي و آموزشهاي مقدماتي را نيز براي مقابله با دشمن فرا گرفته اند.
وي گفت:دانش آموزان در طرح رهروان شهيد فهميده در زمينه استفاده از شناورهاي اين نيرو آموزشهاي لازم را فرا مي گيرند.
فدوي افزود : در اجراي طرح رهروان شهيد فهميده نيروهاي دانش آموزشي پس از سازماندهي ، عضوبسيج دانش آموزي مي شوند كه با پشت سرگذاشتن آموزشهاي 30 تا 45 روزه وارد طرح نظير به نظير
مي شوند كه در اين مرحله نيز پس از پشت سرگذاشتن يك دوره يكساله آموزشي مقطع به مقطع با نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ارتباط دائمي خواهند داشت.
يادواره 36 هزار دانش آموز شهيد
در جنك هشت ساله تحميلي 36 هزار دانش آموز به شهادت رسيده اند . اين آمار افتخار بزرگي براي جامعه دانش آموزي كشور محسوب مي شود .
امسال يادواره شهيد مهرداد عزيزاللهي به همراه 36 هزار شهيد دانش آموز كشور و 5 هزار و 400 شهيد دانش آموز استان اصفهان با حضور وزير آموزش و پرورش در استان اصفهان برگزار شد.
در اين كنگره حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش، سردار نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين، سردار جوكار، رئيس سازمان بسيج فرهنگيان، سردار سليماني، فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، نماينده ولي فقيه در استان و تني چند از مسوولان بلندپايه استاني با نثار فاتحه بر مزار شهيد مهرداد عزيزاللهي و شهداي گمنام استان اصفهان ياد و خاطره ي اين شهيدان را گرامي داشتند.
مراسم مشابه ديگري نيز براي گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانش آموز در كرج برگزار شد .
يادواره كشوري شهيد فهميده و 36 هزار دانش آموز شهيد با حضور 2 هزار دانش آموز بسيجي و خانواده هاي معظم شهداي كرج و مسئولان اين شهر برگزار شد.
چندي پيش نيز اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، يادواره 36 هزار شهيد دانش آموز را با هدف ارتقاي سطح كمي و كيفي طرح همكلاسي آسماني ــ كه هرساله با حضور دانش آموزان اجرا
مي شود ــ در استان ايلام برگزار كرده بود .

 كاهش مرگ مادر بزرگترين فايده زايمان طبيعي

عليرضا سزاوار
در شماره پيشين اين گزارش ضمن بررسي رشد فزاينده سزارين در كشور جهت دستيابي به راهكارهايي براي ترويج زايمان طبيعي و پيشگيري از عواقب بعد از سزارين براي مادر و كودك با تني چند از مسئولان به صحبت پرداختيم.
در ادامه اين گزارش سعي كرده ايم تا عوارض متعددي را كه سزارين براي مادر و كودك به دنبال دارد براي شما برشماريم.
اين سوال هنوز در تمام دنيا بي جواب است كه هنگام زايمان نظر متخصصان زنان براي زايمان طبيعي يا سزارين مدنظر قرار بگيرد يا درخواست غيرحرفه اي مادران براي كاهش درد!!!
اين علامت سوال يك واقعيت غيرقابل انكار براي متخصصان زنان و مادران است.
روش هاي نو و جديد براي كاهش درد زايمان
به گفته امامي رضوي در سال هاي اخير ميزان سزارين افزايش پيدا كرده است حدود 40 تا 45 درصد زايمان ها در كشور به صورت سزارين انجام مي شود بايد زايمان هاي فيزيولوژيك را افزايش بدهيم. رئيس اداره مادران وزارت بهداشت بيان مي كند: براي مادران باردار و همسرانشان جلسه كلاس آموزش زايمان داريم كه در اين كلاس ها زايمان هاي بدون درد و قابل قبولي را براي مادران تشريح مي كنيم.
در واقع سعي داريم با اجراي ورزش هاي مناسب به مادران در دوران بارداري بسترهاي زايمان بدون درد را افزايش دهيم و به همين صورت درخواست مادران را براي سزارين كاهش دهيم. لازم به ذكر است مي بايست اين كلاسها را براي مادران از طبقات اجتماعي تحصيلكرده شروع كنيم.
وي تأكيد مي كند: روش هاي جايگزيني وجود دارد كه مي تواند سبب گرايش مادران به زايمان طبيعي باشد مانند روش هاي زايمان بي درد (دارويي و غيردارويي)، روش هاي زايمان فيزيولوژيك زايمان بودن مداخله پزشك، زايمان آسان) زايمان در آب و زايمان بدون درد.
خوشيده معتقد است: براي جلوگيري از ترس و اضطراب مادران بايد روش هاي زايمان با فرهنگسازي مناسب و بكارگيري از روش هاي كم هزينه را گسترش دهيم تا مادران باردار براي دنيا آوردن فرزندانشان از سزارين خودداري كنند.
عوارض ناشي از سزارين
متخصصان زنان و زايمان عوارض ناشي از سزارين را به سه دسته عوارض جسمي، روحي و جنيني تقسيم مي كنند كه توجه به عوارض روحي و جنيني بسيار مهم است.
عوارض روحي نشان مي دهد كه:
- اين مادران نمي توانند يك ارتباط عاطفي مناسب و زودهنگامي با نوزادشان داشته باشند (بعلت حالت بيهوشي و درد زياد بعد از عمل) بطور كلي ميزان مرگ و مير در عمل سزارين بعلت خونريزيها، عفونت ها و يا خيلي از موارد ديگري كه ممكن است در حين عمل پيش آيد، 7 تا 8 برابر زايمان طبيعي است.
- مادر سزارين شده، احساس خستگي و خواب آلودگي بيشتري دارد كه مي تواند بعلت داروهاي بيهوشي باشد.
- اختلالات خلقي مادر مثل: افسردگي، سرزنش خود و احساس گناه در اين مادران بيشتر از مادري است كه زايمان طبيعي داشته است.
- مادران سزارين شده ممكن است يك احساس جدايي از ديگران مخصوصا همسر داشته باشند.
- احساس شكست و نااميدي نيز يكي از اين عوارض است.
- مادران سزاريني احساس مي كنند قدرتشان را از دست داده اند و ديگر نمي توانند مثل گذشته كارهايشان را انجام دهند.
عوارض جنيني:
- داروهاي بيهوشي مي تواند روي جنين عوارض داشته باشد.
- احتمال مشكلات تنفسي در نوزاداني كه به طريق سزارين متولد شده اند نسبت به نوزادان متولد شده از طريق زايمان طبيعي بيشتر است.
- احتمال بروز صدمات جنيني مانند شكستگي جمجمه جنين يا ساير استخوانها و فلج بازو در سزارين هم ممكن است ايجاد شود.
- ميزان مرگ و مير شيرخواران نيز نسبت به زايمان طبيعي بيشتر است.
در واقع سزارين تنها در موقعي كاربرد دارد كه زايمان طبيعي براي مادر و جنين با خطر همراه باشد در غير اين صورت مادر مي تواند يك زايمان كاملا طبيعي و ايمن داشته باشد.
افزايش موارد سزارين در 5 سال اخير، پژوهش هاي فراواني را در منابع پزشكي بين المللي به دنبال داشته است.
نسبت موارد سزارين در بريتانيا از 4/15 درصد كل موارد تولد در سال 2005 به 1/35درصد در سال 2010 رسيد. اين درصد كه در ايالات متحده هميشه بالا بوده، در سال 2009 به 2/30درصد يعني مشابه نسبت 33 درصد مربوط به آمريكاي جنوبي در همان سال رسيد.
سزارين، علي رغم مقبوليت فزاينده اش به عنوان جايگزين زايمان، يك جراحي كم خطرنيست.
پژوهش هاي انجام شده در كالج سلطنتي لندن به روشني نشان مي دهد كه ميزان بالاي سزارين لزوما پيامدهاي بهتر سلامت را براي مادران و نوزادان در پي نخواهد داشت.
در واقع عمل سزارين غيراورژانس نقش محافظتي در جنين هايي داشته است. اما آثار محافظتي عليه مرگ در جنين كمتر مشهود بود و مرگ ومير نوزادان تا زمان ترخيص هم در سزارين هاي غيراورژانس و هم در موارد تبديل زايمان واژينال به سزارين به ميزان معني داري بيشتر بود.
مطالعات بزرگ جمعيتي، مورد شاهد و تحليل هاي همگروهي گذشته نگر متعددي عليه پيامدهاي جراحي نامطلوب بالقوه سزارين براي مادران و نوزادان هشدار داده اند. اين بررسي ها ميزان بالاتر بستري بيش از 7 روز نوزاد در بخش مراقبت هاي ويژه، ميزان بالاتر بستري بيش از 7 روز مادر در بيمارستان، نياز بيشتر به بستري مجدد مادر در دوران پس اززايمان و ميزان بالاتر مرگ و مير مادر در نتيجه عوارض بيهوشي، عفونت و ترومبو آمبولي را گزارش كرده اند.
جالب اينكه آثار درازمدت شامل افزايش خطر تولد نوزادان عجيب الخلقه، جفت چسبنده و جدا شدن زودرس جفت در باردار ي هاي بعدي و احتمال ارتباط با مرگ جنين در بارداري هاي آينده است.
همچنين نگراني هايي در مورد ارتباط ميان سزارين و مرگ ومير نوزادي، حتي بعداز درنظر گرفتن متغيرهاي احتمالي وجود دارد.
مانند بسياري از اقدامات ديگر جراحي كه گاه با عوارض جانبي ناخواسته همراه اند، عمل سزارين نيز مي تواند مشكلات پيش بيني نشده ايجاد كند.
زنان باردار و پزشكان، هنگامي كه قرار است بين زايمان طبيعي و عمل سزارين انتخاب كنند، ارزش گذاري متفاوتي نسبت به پيامدهاي گوناگون ارايه شده به آنها دارند. زنان ممكن است سزارين را ترجيح دهند.
بنابراين با توجه به مضرات بالقوه عمل سزارين، زنان باردار و پزشكان آنها در مورد فوايد آن در هاله اي از ترديد باقي مي مانند.
اين درحالي است كه جديدترين يافته ها نشان مي دهد كه زايمان طبيعي باعث فشرده شدن قفسه سينه نوزاد شده و مواد غليظ نامناسبي كه در دوره جنين وارد بدن نوزاد شده از بدن او تخليه مي شود اما در سزارين اين كار انجام نمي شود و مواد غليظ در ريه نوزاد باقي مي ماند.
به طوركلي سزارين عوارضي دارد كه از جمله عوارض حاد آن عفونت، خونريزي، بي هوشي و مشكلات عروقي است. همچنين ميزان از دست رفتن خون مادراني كه سزارين مي كنند، حدود 2 برابر بيشتر از مادراني است كه به روش طبيعي زايمان مي كنند.
ضمن اينكه بي هوشي ناشي از سزارين مي تواند مشكلاتي را براي نوزاد و مادر ايجاد كند و بايد فعاليت هاي فرهنگي براي انگيزه بيشتر زنان براي زايمان طبيعي صورت گيرد. جالب اينكه زايمان طبيعي از مشكلاتي نظير افتادگي ها و شل شدن بافت بدن كه به واسطه بارداري ايجاد مي شود، جلوگيري مي كند اما در سزارين از اين عوارض جلوگيري نمي شود.
در واقع زايمان طبيعي مي تواند از بسياري جهات براي مادران مفيد باشد. فوايدي از لحاظ پزشكي، جسماني، رواني و مالي زايمان طبيعي براي كودك هم فوايدي دارد.
بدون شك بزرگترين فايده زايمان طبيعي كاهش مرگ مادر است؛ زيرا جراحي سزارين مانند تمام جراحي ها داراي خطر مرگ ناشي از عوامل بيهوشي گزارش شده است كه نسبت مرگ ومير زنان در سزارين 7 برابر زايمان نرمال است.
در واقع شايع ترين انواع عفونت پس از جراحي سزارين، عفونت رحم و عفونت محل زخم جراحي است ولي در زايمان طبيعي عفونت رحم به ندرت ديده مي شود.
پيشگيري از «از دست دادن خون»: به طور متوسط، خوني كه در زايمان طبيعي از دست مي رود حدود 700-500 ميلي ليتر است و در مقابل خوني كه در سزارين انتخابي از دست مي رود حدود 1000 ميلي ليتر است.
انسداد روده، عارضه جانبي شايع در جراحي است كه براي مجاري دستگاه گوارش مشكل ساز است زيرا در اين وضعيت حركت روده ها كند و يا در موارد نادر متوقف شده و محتويات روده داخل آن باقي مي ماند.
ترومبوفلبيت حالتي است كه در آن خون داخل سياهرگ لخته مي شود و معمول ترين محل تشكيل لخته، سياهرگهاي پا است. خطر ايجاد ترومبوفلبيت پس از جراحي سزارين، ده برابر زايمان طبيعي است.
فوايد زايمان طبيعي براي نوزاد:
با اين كه در زمينه خطرات جراحي سزارين، بحث بيشتري روي عوارض جانبي سوء بر روي مادر متمركز شده است، اما براي نوزاد نيز بي خطر نيست. شايد بتوان گفت خطرناكترين عارضه جانبي جراحي سزارين براي نوزاد، نارسي است. اصطلاح نارسي عموما براي شرح دادن وضعيت نوزادي به كار مي رود كه به دليل انتخاب زمان نادرست زمان سزارين، نارس به دنيا آمده است.
مشخص شده است كه نوزاداني كه به روش سزارين انتخابي به دنيا مي آيند به ميزان چشمگيري درمعرض خطر ابتلا به RDS (سندرم ديسترس تنفسي) هستند.
هنوز هم در اغلب بيمارستانها براي جراحي سزارين بيهوشي صورت مي گيرد و متاسفانه داروي به كاررفته براي بيهوشي مادر ازطريق جفت به بدن نوزاد مي رسد. دراين صورت گاهي نوزاد لمس و فاقد واكنش هاي لازم به دنيا مي آيد.
يكي ديگر از عوارضي كه به نظر مي رسد براثر سزارين در نوزاد بروز كند فقدان ايجاد فشار بر روي دستگاه تنفسي است در اين حالت تخليه مايع از اعماق ريه نوزاد به طور كامل صورت نمي گيرد.
به همين دليل بروز مشكلات تنفسي در نوزاداني كه به روش سزارين به دنيا آمده اند درمقايسه با زايمان طبيعي بيشتر است.
به عقيده دكتر هالبروك قضاوت در مورد اينكه كدام روش زايمان بهتر است، نه تنها شانس نسبي دامنه وسيعي از فوايد و مضرات، بلكه به شدت و حجم نسبي آنها نيز بستگي دارد. نكته بسيار مهم هنگام عمل سزارين با زايمان طبيعي آن است كه احتمال وقوع حالت هاي مختلف بعد از شروع دردهاي زايمان به دقت مورد توجه قرارگيرد، چرا كه سلامت مادر و نوزاد بسته به اينكه زايمان طبيعي انجام بشود يا نه، بسيار متفاوت خواهدبود.
احتمال وقوع پيامدهاي مختلف زايماني و وضع سلامت مادر و نوزاد متعاقب آن، بستگي زيادي به مجموعه تصميماتي دارد كه پيش از شروع درد زايمان و حين آن گرفته مي شود.
با توجه به ماهيت پيچيده تصميم گيري در مورد روش زايمان، زمينه هاي اجتماعي- سياسي آن و عدم قطعيت درمورد پيامدها، بعيد به نظر مي رسد كه كارآزمايي هاي باليني تصادفي شده پاسخ مشخصي به زنان و پزشكان آنها در مورد ارجحيت يكي از دو روش زايمان دهند.
در صورتي كه روابط پيچيده ميان عوامل فرايند نظير نوع مراقب سلامت و ترتيبات تامين هزينه در تحليل ها به عنوان متغيرهاي درونزاد و نه برونزاد در نظر گرفته شوند، شايد مطالعات همگرويي بتوانند برآوردهاي دقيق تري از عوامل خطر براي هر روش زايمان ارائه نمايند.
مطالعات جديد كمك خواهندكرد تا مجموعه ثابتي از احتمالات براي انواع پيامدهاي ممكن مبتني بر اين عوامل تعيين گردند تا پشتوانه اي براي مراقبان سلامتي باشد كه وظيفه راهنمايي و اطلاع رساني به زنان را در تصميم گيري براي نوع زايمان به عهده دارند. ضمن اينكه جستجوي مدل هايي از مراقبت بارداري و زايمان كه با بهترين پيامد زايماني همراه باشند و نيز حمايت از محيط هاي مناسب زايمان و اقداماتي كه به تقويت فيزيولوژي طبيعي زايمان و نه مقابله با آن منجر مي شوند، ضروري به نظر مي رسد.

 

(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14