(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 18 آبان 1389- شماره 19785

شكست بايكوت خبري غرب در برابر حماسه اي تاريخي
آسيب شناسي رسانه ها در انعكاس سفر رييس جمهور به لبنان (بخش پاياني)شكست بايكوت خبري غرب در برابر حماسه اي تاريخي
آسيب شناسي رسانه ها در انعكاس سفر رييس جمهور به لبنان (بخش پاياني)

پريسا جلالي
« اين استقبال باشكوه براي رييس جمهور هيچ كشوري در هيچ جاي دنيا اتفاق نخواهد افتاد و موضوع سفر رييس جمهوري اسلامي ايران به لبنان و استقبالي كه انجام شد، نبايد دست كم گرفته شود.»
ناديده انگاشتن اين تاكيد رهبر معظم انقلاب در پوشش رسانه اي سفر رييس جمهور به لبنان در حالي كه ايشان استقبال بي نظير مردم لبنان از رييس جمهوري اسلامي ايران را نمونه اي از افزايش آبروي جمهوري اسلامي ايران در بين ملت هاي جهان عليرغم تبليغات گسترده استكبار بر عليه نظام اسلامي برشمردند، حجت ديگري بر اصحاب رسانه هايي بود كه با تهمت و افتراهاي خود فضاي رسانه را عرصه
تاخت و تاز دروغ پردازي هاي خود ساخته اند.
با وجود همه تهديدهاي امنيتي و نيز
لابي هاي گسترده مقامات آمريكايي و اسرائيلي در لغو سفر رييس جمهوري به لبنان اين سفر شاهد استقبال ميليوني مردمي از لبنان بود كه تشنه آزادي خواهي برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامي هستند.
اين سفر بازتاب وسيعي در رسانه هاي خارجي داشت و در قالب خبر، گزارش، تحليل و حتي گزارش هاي تصويري پوشش داده شد
به طوري كه دو روز پياپي در صدر اخبار رسانه هاي عربي و جهاني قرار گرفت.
اما مغرضيني در داخل همسو با جريان فتنه در كشور چنين خبر مهمي را وارونه جلوه دادند.
برخي سفر دكتر احمدي نژاد را در
تحليل هاي خود سفري كم اهميت دانستند اما در عين حال خبرهاي متناقضي مثل احتمال لغو سفر ارايه مي دادند.
بعضي از سايت ها هم مواضع منفي خود را به استقبال ميليوني مردم لبنان در قالب انعكاس ديگر اخبار حتي كم اهميت جهان پنهان كردند.
انعكاس بيانيه و طرح ديدگاه هاي مخالف با رييس جمهوري ايران، الصاق منافع ملي به اختلافات شخصي و جناحي و در نتيجه زير سوال بردن دستاوردهاي سفر رييس جمهور به لبنان صحنه ديگري از عملكرد برخي
سايت هايي بود كه تعهد خبري را به فراموشي سپرده اند.
كوتاهي در انعكاس ارزش هاي نظام
يكي از دلايل اصلي كاركرد منفي سايت هاي مغرض را مي توان دستورالعمل صادر شده از سوي همپيمانان غربي آنها توصيف كرد.
جواد آرين منش نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس در همين رابطه به اتحاد ايران و لبنان كه موجب وحشت صهيونيست ها شده است اشاره مي كند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان دلايل اظهاراتش را اينطور توضيح مي دهد: ارتباط
روز افزون كشورهاي انقلابي از جمله ايران و لبنان سبب وحشت استكبار جهاني و صهيونيسم
بين الملل شده است به همين خاطر آنان از سفر احمدي نژاد به لبنان به هراس افتاده اند. بنابراين رسانه هاي گروهي هرگز نبايد در مسير مقابله با زياده خواهي استكبار و صهيونيزم بين المللي از توده هاي عظيم مردم عقب بمانند بلكه انتظار اين است كه رسانه ها در مسيري پيوسته پيشگام و چراغ راه مردم باشند.
اين نماينده مجلس معتقد است: برخورد جناحي و سياسي برخي رسانه ها با سفر رييس جمهوري و عدم انعكاس مطلوب اين حركت شجاعانه و حماسي و ضد صهيونيستي كم لطفي و كوتاهي در انعكاس ارزش هاي نظام مقدس ايران بود. در حالي كه رسانه هاي معاند و مخالف نظام اسلامي ناچار از انعكاس اين حركت حماسي بودند متاسفانه برخي رسانه ها با كمرنگ جلوه دادن اين اقدام شجاعانه عقب ماندگي خود را بر انعكاس اقتدار نظام مقدس جمهوري اسلامي به نمايش گذاشتند چرا كه رييس جمهور در اين سفر به عنوان سفير انقلاب اسلامي و پيام رسان نظام حضور يافت.
آرين منش معتقد است: سفر دكتر
احمدي نژاد فقط سفر رييس جمهور يك كشور به كشور دوست و برادر ديگر در راستاي ارتباطات و تعاملات سياسي و اقتصادي و فرهنگي نبود بلكه در اين سفر، رييس جمهور كشورمان نماينده انقلاب اسلامي ، باورها و ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي بود.
وي در ادامه به تعبير رهبر معظم انقلاب اشاره مي كند كه لبنان و سوريه عمق استراتژيك جمهوري اسلامي ايران و انقلاب اسلامي تلقي مي شوند و به همين خاطر تقويت كشورهاي لبنان، نهضت مقاومت ملت لبنان و غزه به منزله تقويت جمهوري اسلامي ايران است.
آرين منش با تاكيد بر ضرورت ارتباط
روز افزون و اتحاد بين كشورهاي انقلابي منطقه مي گويد: به طور يقين توسعه اين روابط سبب وحشت استكبار جهاني و صهيونيسم بين الملل مي شود و آنان به دنبال كارشكني، توطئه و فضاسازي عليه اين كشورها هستند.
تقويت محور مقاومت در منطقه يكي از محورهاي اصولي سفر احمدي نژاد به لبنان است و ايجاد يك جبهه متحد از كشورهاي مسلمان و انقلابي موجب اميدواري هر چه بيشتر همه آزاديخواهان جهان مي شود و دشمنان انقلاب را به وحشت مي اندازد.
ابراز علاقه 20 فرقه لبناني به ايران
اتفاق نظر 20 فرقه متنوع با ديدگاه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي در لبنان در استقبال باشكوه از رييس جمهوري ايران اعترافي است كه رسانه هاي جهان را از بايكوت خبري خارج كرد.
به اعتقاد كارشناسان مسايل خاورميانه در طول تاريخ كمتر پيش آمده تمامي فرقه هاي حاضر در لبنان بر سر مساله اي اتفاق نظر داشته باشند و همواره شكاف هايي ميان مردم اين كشور ديده مي شود اما استقبال از رياست جمهوري ايران موضوع ديگري بود كه اين موضوع بيانگر موفقيت ديدگاه ها و نظريات انقلاب اسلامي ايران است.
كشورهايي مانند لبنان و سوريه به دليل آن كه در خط مقدم مبارزه با رژيم اشغالگر قدس قرار دارند از ارتباط بسيار نزديكي با جمهوري اسلامي برخوردارند و سفر رييس جمهوري ايران به لبنان جلوه اي زيبا از اقتدار نظام مقدس جمهوري اسلامي و محبوبيت انقلاب اسلامي در ميان مردم منطقه است.
عليرضا سلطان شاهي رييس مركز مطالعات فلسطين علت محبوبيت رييس جمهوري را روحيه استكبارستيزي وي مي داند و مي گويد: استواري رييس جمهور در مقابل غرب و در پرونده هسته اي ايران آزادي خواهان جهان را تحت تاثير قرار داد. چون مردم منطقه هرگز شاهد چنين منشي در دولتمردان خود نبوده اند و اين رفتار را در دكتر احمدي نژاد مايه مباهات مي دانند.
دبير كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين در ادامه مي گويد: طرح هولوكاست و مصمم بودن در مقابله با رژيم صهيونيستي عامل مهم ديگري است كه مردم منطقه را به انقلاب اسلامي اميدوار كرد. نمونه هاي آن را در پيروزي جنگ 33 روزه لبنان و غزه بايد عنوان كرد. البته پيش از اين صحبت از علاقه لبناني ها به نظام جمهوري اسلامي مطرح بود اما بازتاب رسانه اي جهاني نشان داد اين علاقه فقط در حد حرف نيست.
پيامدهاي يك سفر تاريخي
ايران اسلامي همواره ثابت كرده است در صدور گفتمان انقلاب با هدف آزادي خواهي ملت هاي دربند و مبارزه با صهيونيزم پيشگام است.
سفر به لبنان نيز پيامدهاي سياسي و نظامي با چنين رويكردي دربر داشت و توانست به مهمترين دغدغه هاي مردم لبنان كه خواستار رهايي از چنگال رژيم صهيونيستي است، بپردازد.
سلطان شاهي پيامدهاي سفر رييس جمهور به لبنان را در عرصه سياسي هم براي دولت لبنان و هم براي ملت اين كشور در بعد سياسي مهم ارزيابي مي كند.
وي مي گويد: ثبات و امنيت آرزوي ديرينه لبنان است. به دنبال ترور رفيق حريري كه توسط صهيونيست ها انجام شده بود توطئه اسرائيل براي منكوب كردن چهره حزب الله ناكام ماند. پيام ديگر اينكه اگر پيش از اين زمزمه هايي مبني بر اينكه حزب الله جنگ 33 روزه ناخواسته اي به مردم لبنان تحميل كرده است امروز مقامات آمريكايي متوجه شده اند كه ايده مقاومت تنها راه برخورد با صهيونيست ها است.
حامد سربازي استاد دانشگاه نيز در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان تصريح مي كند: اگر هر ناظر عاقلي به اين فضا و سفر نگاه كند هم در عراق و هم در لبنان و عرصه مبارزه در فلسطين متناسب با خواست نظام ايران
مي تواند ارزيابي درستي داشته باشد و هيچ كس در تحقق آزادي قدس شريف نمي تواند قدرت ايران را منكر شود.
همانطور كه عكس العمل هاي شتاب زده غرب اين روند را در جبهه حق تشديد كرد.
وي در ادامه اظهار مي دارد: ملت ها به اين باور رسيده اند كه به مدد انقلاب اسلامي ايران نوعي بيداري آغاز شده و به اوج خواهد رسيد. اگر اين انقلاب همه گير شود ديگر فرصتي براي عرض اندام دول غربي و اسرائيل باقي نمي ماند.
اين استاد دانشگاه عكس العمل گسترده مردم لبنان در استقبال باشكوه از رييس جمهوري را بلوغ انديشه ميان ملت هاي آزادي خواه عنوان و تاكيد مي كند: رژيم صهيونيستي به اين نتيجه رسيده است كه نمي تواند در منطقه كاري از پيش ببرد.
سايت هايي در جستجوي
منافع اسرائيل
اقدام برخي از سايت هاي خبري
معلوم الحال در داخل كشور در بررسي منافع اسرائيل در سفر رييس جمهور به لبنان بعد ديگر ماجراي كم لطفي جريان رسانه اي به پيامدهاي اين سفر عظيم است.
دكتر علي اصغر كاملي عضو هيات علمي دانشگاه در نفي اقدام برخي سايت هاي وابسته به غرب كه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم هويتشان آشكار شد، مي گويد: رسانه ها ابزار جنگ نرم هستند و توانستند در انعكاس خبر سفر رييس جمهور جايگاه خود را نشان دهند.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان معتقد است: سفر دكتر احمدي نژاد يك واقعه تاريخي و منطقه اي بود و قطعا آگاهان سياسي و تحليلگران در دنيا آن را مورد تحليل قرار مي دهند بنابراين فرصت خوبي براي شناخت دقيق مواضع سايت ها و رسانه هايي بود كه در پوشش مراسم استقبال از رييس جمهور خود را معرفي كردند.
مدير گروه معارف دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تحليل قدرت نرم ايران را در منطقه وظيفه رسانه ها قلمداد مي كند و در ادامه مي گويد: استقبال تاريخي در لبنان نشانه صدور انديشه امام خميني(ره) و اسلام ناب در منطقه است. بنابراين مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران بايد با
برنامه ريزي هاي مناسب و دقيق در راستاي تقويت و گسترش انديشه هاي انقلاب و برخورد با خطرات و آسيب هايي كه آن را تهديد مي كند اقدام كنند.
وي اضافه مي كند: استقبال از رييس جمهوري ايران ناشي از اين واقعيت است كه برخلاف تحليل هاي غربي ها نه تنها ايران منزوي نشده بلكه با وجود تحريم ها مستحكم تر شده و دول غربي خود
تحريم شدگان هستند.
به اعتقاد دكتر كاملي اين موقعيت حاكي از جايگاه مستحكم انقلاب اسلامي در ميان مردم لبنان است. اين نمايشي است از جنبش جهاني اسلام و اين استقبال قدرت ايران اسلامي را
به نمايش گذاشته است و در واقع نشانه اي الهي بود كه حقانيت انديشه ناب امام راحل را نشان داد و واقعي بودن اصولگرايي را به منصه ظهور رساند.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14