(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 6 دی 1389- شماره 19824

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
توجه به حقوق مؤمنين و شرح حديث امام جعفر صادق(ع)
تصميم جديد مجلس براي استخدام معلمان حق التدريسي
خارج از دستور
آيت الله آملي لاريجاني: فتنه گران مي خواستند كشور را به اجانب بفروشند
انتخاب اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از شورايعالي ايرانيان خارج كشور
دادستان تهران: زمان برخورد با سران فتنه دور نيست
آيت الله يزدي: 9 دي پاسخي به هجمه كنندگان به اصل اسلاميت نظام بود
بذرپاش: فتنه گران و حاشيه زيستان در صدد جفا به ملت هستند
مولوي عبدالحميد : ديدن مختارنامه حرام است
روحيه حسيني عامل استمرار انقلاب اسلاميحضرت آيت الله العظمي خامنه اي در درس خارج فقه مطرح كردند
توجه به حقوق مؤمنين و شرح حديث امام جعفر صادق(ع)

حضرت آيت الله خامنه اي، در جلسه درس خارج فقه معظم له در روز پنجم دي ماه 89 به شرح حديثي از حضرت امام جعفرصادق (ع) پرداخته و بر اهميت توجه به حقوق مومنين تاكيد كردند متن بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، در اين جلسه به شرح ذيل است:
«عن أبان بن تغل ب قال كنت أطوف مع أب ي عبد اللّه ع فعرض ل ي رجل م ن أصحاب نا كان سألن ي الذّهاب معه ف ي حاجه فأشار ليّ فكر هت أن أدع أبا عبد اللّه (ع) و أذهب ليه فبينا أنا أطوف ذ أشار ليّ أيضاً فرآه أبو عبد اللّه(ع) فقال يا أبان يّاك ير يد هذا قلت نعم قال فمن هو قلت رجل م ن أصحاب نا قال هو علي م ثل ما أنت عليه قلت نعم قال فاذهب ليه قلت فأقطع الطّواف قال نعم قلت و ن كان طواف الفر يضه قال نعم قال فذهبت معه ثمّ دخلت عليه بعد فسألته فقلت أخب رن ي عن حقّ المؤم ن علي المؤم ن فقال يا أبان دعه لا تر ده قلت بلي جع لت ف داك...»
شافي، جلد 1، حديث 1506
في الكافي، عن ابان بن تغلب، قال:«كنت اطوف مع ابي عبدالله(عليه السلام) فعرض لي رجل من اصحابنا كان سالني الذهاب معه في حاجه». ابان بن تغلب ميگويد: يكي از اصحابمان -از برادران شيعه- از من خواسته بود كه براي انجام يك حاجتي با او بروم و يك كاري را برايش انجام دهم.
حالا ابان بن تغلب با حضرت ابي عبدالله ]امام صادق[ (عليه السلام) در حال طواف گرد خانه خداست. «فاشار الي». آن برادري كه از من درخواست كرده بود با او بروم و كاري برايش انجام دهم، در اثناي طواف به من اينجوري اشاره كرد كه بيا. «فكرهت ان ادع اباعبدالله(عليه السلام) و اذهب اليه؛ دلم نخواست كه در حال طواف، حضرت را رها كنم و سراغ او بروم. خب، واقعاً هم چه اقبال بزرگي است كه انسان با امام معصوم گرد خانه خدا طواف كند.
«فبينا انا اطوف اذ اشار اليّ ايضا». در اثناي طواف، باز رسيديم به آنجايي كه آن مرد از دور ايستاده بود و باز دوباره به من اشاره كرد. «فراه ابوعبدالله (عليه السلام)»؛ اين دفعه، حضرت چشمشان افتاد و او را ديدند. «فقال يا ابان اياك يريد هذا؟»؛ ]فرمودند:[ اين شخص با تو كار دارد؟ «قلت نعم.قال فمن هو؟»؛ او كيست؟ «فقلت رجل من اصحابنا»؛ از خود ماست، از برادران شيعه ماست. «قال هو علي مثل ما انت عليه؟»؛ ]فرمودند:[ آيا همان عقايدي را كه تو در باب امامت داري او هم بر همان عقايد است؟ »قلت نعم. قال فاذهب اليه». ]گفتم: آري،[ فرمود: پس برو ببين چه مي گويد. «قلت فاقطع الطواف؟»؛ ]عرض كردم[ من در حال عبادتم و دارم طواف ميكنم، طواف را قطع كنم؟ «قال نعم» ]فرمودند: بلي[. حالا اينجا اين فقيه را ببينيد - ابان فقيه است- او ميخواهد از فرصت استفاده كند و يك مسئله شرعي را ياد بگيرد.«قلت و ان كان طواف الفريضه؟»؛ ]پرسيدم:[ حتي اگر طواف فريضه هم بود، باز قطع كنم و بروم؟ «قال نعم»؛ حضرت فرمودند: بله، حتي در وسط طواف فريضه وقتي برادر تو با تو كاري دارد، از تو درخواستي ميكند، بايد طواف را قطع كني و بروي. «قال فذهبت معه»؛ خوب، اطاعت كردم و جدا شدم، با آن شخص رفتم.
«ثمّ دخلت عليه بعد»؛ بعد آمدم خدمت حضرت، «فسألته فقلت اخبرني عن حقّ المؤمن علي المؤمن»؛ ]و پرسيدم:[ اين چه حقي است كه اينجور ايجاب مي كند انسان طواف واجب را هم قطع كند؟ حق مؤمن را سؤال كردم. حضرت ميفرمايند كه ]فقال: يا ابان[ «دعه لاتردّه»؛ رها كن ديگر، سؤال نكن. لاترده يعني اين سؤال را تكرار نكن. «قلت بلي جعلت فداك»؛ ]عرض كردم:[ چرا، سؤال ميكنم. اصرار كردم و بعد حضرت شروع كردند حقوق مؤمن را گفتن. علت اين هم كه ميفرمودند سؤال نكن، اين است كه وقتي دانستي، گير مي افتي و مجبوري عمل كني. اينجا ديگر روايت مفصل است كه ما نميخوانيم. شبيه اين، روايت ديگري هم بود از معلّي بن خنيس كه از حضرت سؤال ميكند حق مؤمن چيست.
حالا درباره جزئيات روايتي عرض كردم و لوازمي كه آن روايت دارد، بحثهاي فراواني وجود دارد. غرض، اين تكه اش براي ما اهميت را دارد كه به حقوق مؤمنين توجه كنيم.

 تصميم جديد مجلس براي استخدام معلمان حق التدريسي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات طرح جديدي را براي استخدام معلمان حق التدريسي تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان در نشست علني ديروز خانه ملت، مجلسي ها كليات طرح يك فوريتي اصلاح قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي را به تصويب رساندند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح كه در جلسات آتي مجلس صورت مي گيرد معلمان حق التدريسي داراي مدرك كارشناسي و بالاتر براساس ضوابط به استخدام رسمي وزارت آموزش و پرورش درمي آيند.
براساس طرح فوق كه شامل آموزشياران نهضت سوادآموزي نيز مي شود معلمان ليسانسه و بالاتر كه تا پايان سال تحصيلي 88-87 سابقه خدمت در آموزش و پرورش داشته اند مي توانند طبق ضوابط استخدام شوند.
به گزارش ايسنا پس از تصويب كليات طرح فوق نماينده مردم آمل در تذكري مستند به مواد 134 و 130 آيين نامه، از تصويب آن انتقاد كرد.
عزت الله يوسفيان در تذكر خود با اشاره به اين كه لوايح و طرح ها بايد داراي عنوان مشخص و دلايل فوريت و هم چنين جامع و مانع باشند، گفت: آن چه در جزئيات اين طرح آورده شده، خواست معلميني كه چند سال سابقه تدريس دارند را برآورده نمي كند.
وي افزود: ما در برنامه پنجم مقرر كرديم تا كساني كه چندين سال سابقه تدريس در آموزش و پرورش را دارند بتوانند جذب و استخدام شوند، اما با حواله دادن اين افراد به دريافت مجوز كه در اين طرح آمده، اين موضوع به جايي نمي رسد.
شهاب الدين صدر كه اداره جلسه را برعهده داشت، گفت: شما مي توانيد هنوز در مورد جزئيات اين طرح نظر بدهيد؛ چرا كه تنها كلياتش به تصويب رسيده است.
طرحي براي استخدام
چهار هزار مهندس كشاورزي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرحي را براي استخدام 4 هزار مهندس كشاورزي تصويب كردند.
محبي نيا نماينده مياندوآب پيش از تصويب فوريت طرح فوق با اشاره به اينكه اين طرح به امضاي يكصد نماينده مجلس رسيده است گفت: اين طرح به تعيين سرنوشت 4 هزار نفر از فارغ التحصيلان و مهندسان رشته هاي كشاورزي مربوط است و به خاطر اينكه در آستانه بررسي بودجه سال آتي هستيم خواهان تصويب فوريت آن مي باشم.
پس از اين توضيحات نمايندگان ملت با يك فوريت طرح استخدام مهندسين ناظر مزارع گندم كشور موافقت كردند.
در ادامه جلسه ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري، ماده اي را به تصويب رساندند كه براساس آن شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي، مي تواند تا سقف 25درصد از كل زمين را مطالبه كند.
همچنين به شهرداري اجازه داده شد براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي، براي تامين شوارع و معابر مورد نياز تفكيك يا افراز 20 تا 25درصد از كل زمين را مطابق ضوابط طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي شهر حسب مورد با رعايت عواملي همچون موقعيت محل اراضي، مساحت اوليه، باقي مانده پس از تفكيك، كاربري مصوب اراضي و تشويق متقاضيان تفكيك به متراژهاي بالاتر از حد نصاب تفكيك در آن شهر در قبال موافقت با تفكيك و افراز مطالبه مي كند.
بنابراين مصوبه، شهرداري در قبال تفكيك و افراز غير از موارد ذكر شده حق دريافت هيچگونه وجه ديگري ندارد.
گزارشي درباره اجراي اصل 44
در بخشي از نشست روز گذشته خانه ملت، گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي پيرامون چالش هاي فرا روي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قرائت شد.
در اين گزارش از حضور كم رنگ بخش خصوصي در واگذاري ها انتقاد شده است.
به گفته نمايندگان مجلس فقط 13 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي رسيده است.
9 دي روز نجات از فتنه بود
نماينده مردم نجف آباد در مجلس با اشاره به سالگرد حماسه عاشورايي ملت ايران در 9 دي، گفت: مردم عاشورايي كشورمان در دي ماه 88 با تمسك به قيام كربلا و تاسي به رهبري نظام و با موفقيت، كاملا از معركه فتنه رهايي يافتند.
به گزارش فارس، حميد سعادت در نطق ميان دستور خود ضمن تبريك ميلاد حضرت مسيح(ع) و آغاز سال جديد ميلادي، اظهار داشت: درس آموزنده «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا» بايد سرمشق امت اسلامي باشد.
وي افزود: اميد است با به كار گيري عبرت هاي عاشورا بتوانيم از آزمون سخت پيش رو كه هر زمان مان عاشورا و هر مكان مان كربلاست، با موفقيت و سربلندي بيرون آييم؛ همچنان كه مردم عاشورايي كشورمان در دي ماه 88 با تمسك به قيام كربلا و تاسي به رهبري نظام و با موفقيت كاملا از معركه فتنه رهايي يافتند.

 خارج از دستور

طرح ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني
در خانه ملت
نمايندگان مجلس فردا يك فوريت طرح ايجاد وزارت ورزش را بررسي مي كنند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس ما، براساس طرح مذكور با ادغام سازمان تربيت بدني با سازمان ملي جوانان، وزارت ورزش تاسيس مي شود.
به گفته طراحان اين طرح، هدف از ايجاد وزارت ورزش اولا تقويت بخش ورزشي كشور و ثانيا پاسخگويي وزير مربوطه به مجلس در قبال هزينه كرد بودجه ورزشي است.
طراحان معتقدند يك فوريت طرح وزارت ورزش با راي بالاي نمايندگان تصويب مي شود.

 آيت الله آملي لاريجاني: فتنه گران مي خواستند كشور را به اجانب بفروشند

رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد كه 9 دي حماسه حضور مردم در مقابل فتنه گران بود كه مي خواستند كشور را به اجانب بفروشند.
آيت الله صادق آملي لاريجاني روز يكشنبه در جلسه مسئولان عالي قضايي به سالگرد حماسه 9 دي اشاره و تصريح كرد: نهم دي حماسه مردم كشور ما بود در مقابل فتنه گران و در مقابل كساني كه به سادگي مي خواستند كشور را به اجانب بفروشند. گرچه دعاوي زيبايي داشتند ولي عمل بيروني آنها در تخلف از قانون و قانون گريزي در مسير اهدافي بود كه كشورهاي بيگانه مي پسنديدند و برايش كف مي زدند و لذا حضور مردم در صحنه در مقابل اينها حماسه بسيار بزرگي بود.
آيت الله لاريجاني افزود: هرگاه كه مردم ما در صحنه بودند موجب شده است كه بيگانگان از اين كشور قطع اميد بكنند. ما اميدواريم كه همواره مردم در صحنه باشند؛ مخصوصا زماني كه ولي فقيه زمان از مردم براي حضور در صحنه دعوت مي كند، چرا كه حضور مردم در صحنه، انقلاب و نظام اسلامي را بيمه مي كند و ما اميدواريم كه همواره اين خصيصه بزرگ مردمي بودن براي نظام ما پايدار باشد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه به ضرورت امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اشاره كرد و گفت: متاسفانه اين بحث در جامعه كمرنگ شده است با اين كه نصوص ديني ما خصوصا قرآن و روايات اهل بيت همه بر اهميت اين مسئله دلالت مي كند، قانون اساسي نيز اصلي را به امر به معروف و نهي از منكر اختصاص داده كه متاسفانه تا به حال تبديل به قانون نشده است.
وي تاكيد كرد: كمرنگ شدن امر به معروف و نهي از منكر در سطح جامعه به رواج منكر و كوچك شدن اهميت معروف مي انجامد.
رئيس قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد كه طرحي كه به همين مناسبت در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده پيگيري بشود و به يك سرانجام قانوني و رسمي در كشور برسد.
به گزارش روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، وي همچنين در بخشي ديگر از سخنانش با اشاره به اين كه برخي كشورهاي منتسب به مسيحيت انواع شقاوت ها را در حق مردم دنيا انجام مي دهند گفت: همه مي دانيم كه تضييقات زيادي بر مسلمانان ساكن كشورهاي غربي وارد مي كنند و به عنوان نمونه كشف حجاب را در جايي كه خودشان را مهد آزادي مي دانند به رغم ميل باطني تحميل مي كنند اين واقعا نوعي شقاوت است و ما از سران ديني مسيحيت مي خواهيم كه در مقابل اين ظلم ها و اين شقاوت ها واقعا ساكت نباشند.

 جلالي خبر داد
انتخاب اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از شورايعالي ايرانيان خارج كشور

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تعيين 15 عضو هيئت تحقيق و تفحص از شورايعالي امور ايرانيان خارج از كشور خبر داد.
به گزارش فارس، كاظم جلالي از انتخاب 15 تن از نمايندگان ملت به عنوان اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از شورايعالي امور ايرانيان مقيم خارج كشور در جلسه عصر ديروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبر داد.
وي كه با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، از حجت الاسلام حسين ابراهيمي، فاطمه آليا، محمد كرمي راد، علي آقازاده، عوض حيدرپور، پرويز سروري، شهرياري، الياس نادران، شبيب جويجري، سيد حسين نقوي، مصطفي كواكبيان، داريوش قنبري، محمود احمدي بيغش، سيد رضا اكرمي و خودش به عنوان اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از شورايعالي ايرانيان خارج كشور نام برد.
ابهامات مجلس
درباره مبناي قانوني شورايعالي ايرانيان خارج از كشور
يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان ابهامات مبنايي و قانوني شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور خواستار تحقيق و تفحص از اين شورا شد.
«سيدحسين نقوي» در گفت وگو با فارس درباره تحقيق و تفحص مجلس از شوراي عالي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور، اظهار داشت: مجلس نسبت به عملكرد شوراي عالي ايرانيان خارج كشور ابهامات فراواني دارد و نبايد تحقيق و تفحص از اين شورا را به معناي تضعيف دولت دانست.
وي مهمترين ابهام درباره شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور را مبناي قانوني آن دانست و افزود: بايد به اين ابهام پاسخ داده شود كه اين شورا در كدام جايگاه قانوني تعريف مي شود و اساس و پايه شكل گيري آن كجاست و اين نكته را هم بايد مورد توجه قرار داد كه رفع ابهامات درباره عملكرد شوراي عالي ايرانيان به دولت اصولگرا كمك خواهد كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه مشخص نيست هزينه هاي شوراي عالي ايرانيان از چه محلي تامين مي شود گفت: مسئولان شوراي عالي ايرانيان بايد پاسخ دهند كه بودجه و اعتبارات مورد نياز خود را از كجا تامين و چگونه آن را هزينه مي كنند.
نقوي با بيان اينكه هزينه هاي گزاف و وام هاي بلاعوض اين شورا به برخي افراد معلوم الحال تاسف برانگيز است، خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي حق دارد كه نسبت به برخي رفتارهاي مسئولان شوراي عالي امور ايرانيان خارج كشور سؤال داشته باشد.
وي همچنين تصريح كرد: از ديگر ابهامات نمايندگان ملت در خصوص شوراي عالي ايرانيان عدم نظارت بر اين شوراست؛ چرا كه معلوم نيست كدام نهاد بر هزينه ها و اقدامات اين شورا نظارت مي كند.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس از حضور برخي چهره ها به عنوان مهمان در همايش ايرانيان مقيم خارج از كشور ابراز نگراني كرد و گفت: متاسفانه كساني به همايش ايرانيان مقيم خارج كشور دعوت شدند كه روابط مستقيمي با بيگانگان و دشمنان ملت ايران دارند.
نقوي در پايان تأكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي حمايت خود را از دولت اصولگرا ادامه مي دهد اما معتقديم مسئولان اجرايي هم بايد رفتارهاي اصولي داشته باشند و پاسخگوي رفتار خود باشند ولي مسئولان شوراي عالي ايرانيان از جمله آقايان رحيم مشائي و ملك زاده دعوت مجلس براي پاسخگويي به سؤالات نمايندگان را نمي پذيرند.

 دادستان تهران: زمان برخورد با سران فتنه دور نيست

دادستان عمومي و انقلاب تهران با انتقاد از طرح برخي ادعاها عليه قوه قضاييه مبني بر مماشات با سران فتنه، تاكيد كرد كه سران فتنه به رسوايي ابدي دچار شدند و زمان برخورد با آنها دور نيست.
عباس جعفري دولت آبادي ديروز در مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراي ناحيه 16 تهران در اين باره افزود: در حوزه سياسي در سال گذشته با فتنه عظيمي روبه رو شديم كه عده اي به بهانه پاسداري از جمهوريت نظام، آن را به راه انداختند.
دادستان تهران تاكيد كرد: سران فتنه به رسوايي ابدي دچار شدند و زمان برخورد با آنها دور نيست. آنهايي كه در روز 6 دي (عاشوراي 88) تصور مي كردند مي توانند نظام را ساقط كنند، جواب خود را در 9 دي گرفتند و اگر برخي مسايل نبود، به شما مي گفتم كه وزن سران فتنه كمتر از آن است كه نظام نتواند با آنها برخورد كند و البته آنها به سزاي اعمال خود مي رسند.
جعفري ادامه داد: برخي، قوه قضائيه را به حمايت از فتنه گران متهم مي كنند، اما با قاطعيت و صراحت اعلام مي كنم كه دستگاه قضايي بوي رهبري را مي دهد و چگونه ممكن است اين دستگاه كه رييس آن منصوب مقام معظم رهبري است، با فتنه گران و تبهكاران سازش داشته باشد.
وي اضافه كرد: اين اتهام زني ها، يا از سر غفلت است يا آدرس را اشتباه مي دهند اما مطمئن باشند كه ما هرگز وارد دعواهاي فرعي نخواهيم شد.
جعفري، از نيروهاي حزب اللهي خواست تا نوك پيكان مبارزه با دشمن و آمريكا را به سمت دستگاه قضائي برنگردانند.
دادستان تهران خاطر نشان كرد: تيغ عدالت، تيغ بران نظام ماست و برخي ها فكر مي كنند با حملات گسترده اي كه در حوزه هاي رسانه اي و غير رسانه اي به قوه قضاييه مي شود، ما ناراحت مي شويم اما بدانند خط مبارزه ما و حزب اللهي ها نبايد عوض شود و اين خط مبارزه در خارج از ايران با آمريكا و استكبار جهاني و در داخل با فتنه گران است.
اين مقام قضايي تاكيد كرد: حزب اللهي ها مراقب باشند تا جبهه ضد عدالت و ضد ظلم، بين ما و آنها فاصله نيندازد.
برخورد قاطع با مظاهر فساد
سياست جديد دستگاه قضايي
جعفري دولت آبادي با بيان اينكه سياست جديد دستگاه قضايي برخورد قاطع با مظاهر فساد و شرارت ها است، از صدور دو مورد حكم اعدام براي گردانندگان سايت هاي مستهجن خبر داد و گفت: نمي شود با تبهكاران جرايم خاص و سازمان يافته با آراي سبك برخورد كرد و دادستاني وظيفه دارد به چنين حكم هايي اعتراض كند.
وي مبارزه دستگاه قضايي با مظاهر فساد و سازمان يافته را مبارزه اي سنگين دانست و اعلام كرد همه نهادها و مطبوعات بايد در اين راه به دستگاه قضايي كمك كنند و اميدواريم مطبوعات در اين گام پيشقدم شوند.
دادستان تهران همچنين ابراز اميدواري كرد: در موقعيت لازم به حساب فتنه گران رسيدگي شود و عزم و اراده جدي در برابر سران فتنه نشان داده شود.
حكم اعدام و 15 سال حبس براي متجاوزان به عنف
جعفري دولت آبادي در ادامه به عزم جدي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اجتماعي اشاره كرد و گفت: در خصوص يك پرونده تجاوز به عنف براي دو متهم اين پرونده، حكم اعدام و 15 سال حبس صادر شده است.

 آيت الله يزدي: 9 دي پاسخي به هجمه كنندگان به اصل اسلاميت نظام بود

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به تجمع تاريخي ملت در روز 9دي ماه سال گذشته خاطرنشان كرد كه اين تجمع پاسخي محكم به هجمه كنندگان به اصل اسلاميت نظام بود.
آيت الله محمد يزدي در گفت وگو با مشرق در اين باره گفت: به نظر من انتخابات رياست جمهوري و حضور بيش از چهل ميليون نفر در اين انتخابات را بايد «يوم الله» بناميم. اين حجم از حضور مردم، پس از اجتماع در رفراندوم اصل نظام، واقعا بي سابقه است و در ديگر انتخابات اين حضور ديده نشده است. مردم در جريان انتخابات با عشق، علاقه و قصد قربت راي دادند، چرا كه اين احساس براي مردم وجود داشت كه نقشه هايي در راه است و بايد خنثي شود.
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم افزود: همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در خطبه تاريخي نماز جمعه بيان فرمودند، ملت از آزمون انتخابات سربلند بيرون آمده است. مردم در اين آزمايش به خوبي از صحنه خارج شدند و نمره بيست گرفتند و تاريخ، اين حضور ملت را براي هميشه به ثبت خواهد رساند. تاكيد اين نكته هم ضروري است كه انتخابات دهم يكي از سالم ترين و پاكترين انتخابات هاي كشور، پس از انقلاب اسلامي بود و به همين دليل دشمنان نظام سرمايه گذاري بسياري كردند تا به سلامت و پاكي انتخابات ضربه بزنند و آنها در اين ايام با همه توان، سلامت انتخابات را هدف قرار داده بودند.
آيت الله محمد يزدي با اشاره به هدف فتنه گران خاطرنشان كرد: به نظر من اصل اسلاميت مورد هجمه بوده است. دشمنان انقلاب با همين نكته اساسي مخالفت خود را اعلام كردند و با حاكميت اسلام و ولايت فقيه مقابله كردند و هر روز يك توطئه انجام مي دادند، بعد از اين شرايط به گونه اي شد كه منافقين از كشور رفتند، جنگ هشت ساله را به راه انداختند و همه دنيا به مقابله با ما پرداختند.
برخي هنوز فتنه را باور نكرده اند
وي در ادامه افزود: شايد هنوز كساني باشند كه باور نكرده اند جريان فتنه چه بوده است، ولي به وضوح مشخص شده كه اين جريان برنامه ريزي شده بود. در جريان فتنه، چه بسيار كساني كه از طرفداران، دلسوزان و خادمين انقلاب بودند، ولي گرفتار شده و در جاهايي ديده شده و حضور پيدا كردند كه نبايد حضور مي داشتند. البته حوادثي چون حوادث پس از انتخابات باعث تحكيم پايه هاي نظام شد تا دوست و دشمن را دقيق تر بشناسيم و مطابق ضوابط با آنها عمل كنيم. بنابراين، در رويدادهاي كشور، اگر كسي سخن و عملش با خط امام و كلام و روش امام همراه بود، بايد او را خودي دانست و بايد به او كمك و همراهي كرد. اما اگر كسي از اين خط خارج شد، ديگر تعارف نداريم، از اين خط خارج شده و در خط خودش است كه ممكن است به هر جايي برود، چنين شخصي از خط امام خارج شده است.
برخي معتقدند حفظ نظام از اوجب واجبات است، و بعد خود يا مقام خود را واجب تر از آن واجب مي دانند و مي گويند نظام بايد حفظ شود و من هم بايد حفظ شوم. اين گونه افراد، حفظ نظام و حاكميت اسلام را واجبي در كنار واجباتي ديگر مي دانند، مانند حفظ خود و مقام خود و اطرافيان خود و... بنابراين، اين نكته مهمي است كه حفظ نظام اوجب واجبات است، زيرا وقتي اسلام حاكميت داشته باشد، مي توان احكام الهي و حدود الهي را اجرا كرد و با مفاسد برخورد نمود، اما با وجود روحانيت و نماز و روزه، نمي توان توان احكام اسلامي را در جامعه به پا داشت، با اشخاص نمي توان حق را شناخت. ابتدا بايد حق را شناخت تا اهل حق بر انسان روشن شود.
رهبري، امام گونه كشور را اداره كرده است
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم به رهبري حضرت آيت الله خامنه اي اشاره كرده و افزودند: بعد از آن كه امام خميني(ره) از دنيا رفتند، جانشيني آمد و توانست كه امام گونه جامعه را اداره كند، يك ذره هوي و هوس، رياست طلبي در ايشان وجود ندارد و حاضر نيست يك لحظه مرجعيت خود را نشان دهد، من شهادت مي دهم كه هواي نفس در اين شخص وجود ندارد، اما حاضر است براي دفاع از اسلام جان خود را هم بدهد. دشمن، اصل ولايت فقيه را هدف گرفته است.
جريان فتنه برنامه ريزي شده بود
آيت الله يزدي ادامه داد: شايد هنوز كساني باشند كه باور نكرده اند كه جريان فتنه چه بوده است، ولي به وضوح مشخص شده است كه اين جريان برنامه ريزي شده بود. حادثه روز عاشوراي سال گذشته حلقه اي از سلسله حوادثي است كه دشمنان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره آن را دنبال كرده اند و اين فتنه حادثه اي جديد و ابتدايي نيست و به نظر من آخرين فتنه نيز نخواهد بود. در اين واقعه جاهلان با امام حسين(ع) رو در رو شدند و با شكستن حرمت عزاداران حسيني و مراسم عزاداري در روز عاشورا، انجام اقداماتي جاهلانه و جسارت به عواطف مردم، چهره حقيقي خود را نشان دادند و معلوم شد كه اينها با امام حسين(ع) و هدف آن حضرت مخالفند.
با كسي كه نظام را قبول ندارد نمي توان كنار آمد
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كرد: هر كسي كه اصول انقلاب و نظام اسلامي را قبول دارد با هر نوع سليقه اي كه باشد در مسلك ما مي گنجد. اگر شخصي نظام را قبول ندارد، هر كس كه مي خواهد باشد، نمي شود با او كنار آمد و نبايد كمكش كرد. امروز ولايت فقيه و شخص رهبري مورد هجمه دشمنان است و آنها در اين راه از هر سعي و تلاشي، از جمله ايجاد شبهه، تضعيف مقام ولايت و هر كاري كه در توانشان باشد دريغ نخواهند كرد. ما بايد بصيرت خود را افزايش داده و پشت پرده ماجراها را درك كنيم و اميدواريم همه ما در هر موقعيتي كه هستيم، جز رضايت الهي چيزي را مدنظر قرار ندهيم. امام به دنبال اين بودند كه مقدسات اسلامي حفظ شود، دشمنان به دنبال اين هستند كه اساس اين نظام را برچينند و از راه هاي گوناگون سعي در ضربه زدن به ولايت فقيه را دارند.

 بذرپاش: فتنه گران و حاشيه زيستان در صدد جفا به ملت هستند

رئيس سابق سازمان ملي جوانان در نامه اي به رئيس جمهور تاكيد كرد كه فتنه گران و حاشيه زيستان در صدد جفا به ملت هستند.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي جوانان متن نامه مهرداد بذرپاش به احمدي نژاد به اين شرح است:
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
خدمتگزاري به جوانان اين مرز و بوم فرصتي بود كه با اعتماد جنابعالي به اينجانب محقق شد. خدمت در نظام مقدس جمهوري اسلامي اگر براساس تكليف باشد، شيرين است، بويژه تلاش براي جوانان پاك، مومن، شجاع، بصير و توانمند ايران اسلامي.
اكنون كه مسئوليت را از دوش بنده برداشته ايد، خداوند را شاكر و سپاسگزارم و براي سركارخانم دكتر تركستاني در اين مسئوليت جديد آرزوي موفقيت و سربلندي دارم.
معتقدم در برهه حساس كنوني كه انقلاب اقتصادي ايران با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها آغاز شده است، بايد از ميل به حاشيه، مساله سازي و تفرقه پرهيز كرد و به اين اقدام بزرگ ياري رساند. طبيعي است هر سخن و اقدام غير ضرور كه نتيجه آن لطمه زدن به اين طرح بزرگ باشد، جفا در حق ملت ايران و خدمت به فتنه گران و حاشيه زيستان است.
بذرپاش، سرباز كوچك نظام و رهبري است و همواره دعاگويتان خواهد بود.
والعاقبه للمتقين
مهرداد بذرپاش
لغو جلسه توديع و معارفه
مراسم توديع و معارفه مهرداد بذرپاش و فرحناز تركستاني روساي قديم و جديد سازمان ملي جوانان كه قرار بود يكشنبه (ديروز) با حضور احمدي نژاد در نهاد رياست جمهوري برگزار شود لغو شد.
تا پيش از اين خانم تركستاني بارها عدم تمايل به پذيرش رياست سازمان ملي جوانان را از جانب خود اعلام كرده بود كه اين مسئله با مخالفت برخي نزديكان رئيس جمهور همراه شده است.

 مولوي عبدالحميد : ديدن مختارنامه حرام است

بعد از حملات گسترده وهابيون به پخش سريال فاخر و پرمخاطب «مختارنامه» در سايت ها و شبكه هاي ماهواره اي وابسته به اين گروه افراطي، «سني آنلاين» سايت رسمي مسجد مكي طي مطلبي از اين سريال انتقاد كرد و در ادعاي جالب نوشت كه اين سريال با توهين به «عبدالله بن زبير» به نمادهاي اهل سنت توهين كرده است!
به گزارش رجا نيوز به نقل از پايگاه 598، در همين راستا چندي پيش امام جمعه اهل تسنن سيستان و بلوچستان در جلسه اي كه با حضور علما و سران طوائف اهل سنت برگزار شد طي اظهاراتي فتواي حرمت ديدن سريال مختارنامه را اعلام كرد.
بنابر اخبار رسيده به اين پايگاه، مولوي عبدالحميد گفت: ديدن تلويزيون در ساعت پخش اين سريال براي زنان مطلقا حرام بوده، اما مردان مي توانند در همين ساعت از ديگر برنامه هاي صدا و سيما استفاده كنند.
بديهي است كه صدور اين دسته فتاوا از مولوي عبدالحميد در اين جلسات، اين هدف را دنبال مي كند كه اين حكم در بين اهل سنت منطقه به صورت غيررسمي اعلام شد و از بيان اين مطالب در تريبون هاي رسمي و نماز جمعه خودداري مي نمايد تا امكان تكذيب اين اخبار از سوي وي ميسر باشد.
چندي پيش «سني آنلاين» سايت وابسته به مولوي عبدالحميد، در يادداشتي به انتقاد گسترده از اين سريال فاخر پرداخت و در اقدامي تامل برانگيز، خواستار جلوگيري از ادامه پخش اين مجموعه از صدا و سيما شد.
اين فتوا در حالي اعلام مي شود كه اين سريال با استقبال وسيع و گسترده اي از مخاطبان در مناطق مختلف كشور و با گرايشات مختلف مذهبي مواجه شده است.
با توجه به فتاواي اخير مولوي عبدالحميد در مورد مسائلي چون حرمت واريز كمك به صندوق هاي كميته امداد امام خميني(ره) و حرمت ديدن سريال مختارنامه، مي توان اينگونه برداشت كرد كه اينگونه رفتارها از سوي وي به تخريب وحدت اسلامي و ملي منجر مي شود.

 روحيه حسيني عامل استمرار انقلاب اسلامي

ذات اقدس اله فرمود: دستگاه خلقتتان، دستگاه گوارشتان خيلي طبيبانه و عالمانه است. شما اگر مختصري سم به كودك بدهيد ،آن را بالا مي آورد !؟ چون دستگاه گوارش انسان سم را تحمّل نمي كند. اين دستگاه گوارش مثل يك ظرف نيست ! اگر در يك دبّه خالي بي ادراك، سم بريزي، مي پذيرد؛ عسل بريزي، مي پذيرد؛ چون اهل درك نيست ! براي هر دو هم ساخته شد. امّا اين دستگاه درون اينچنين نيست كه هم سم را قبول كند، هم عسل را قبول كند !! سم را بالأخره بالا مي آورد. فرمود: همه تان بدانيد ! آسمان برويد، حكم همين است؛ زمين باشيد، حكم همين است: هو الّذ ي ف ي السّماء ا له و ف ي الأرض ا له (1). در دستگاه قضائي باشي همين است، در اجرائي باشي همين است، در تقنيني باشي همين است، شغل آزاد داشته باشي همين است ! نظام هستي، مال حرام را بالا مي آورد؛ آبرويتان را نريزيد. ممكن نيست كسي خلاف بكند، رشوه بگيرد، كم و زياد بكند، دير بيايد و زود برود، از وقت اداري بكاهد و روزي آن را بالا نيآورد.
آبروي انسان مؤمن، متعلّق به خداي سبحان
فرمود: عمداً آبرويتان را نريزيد، مگر آبروي شما مال شماست ؟ حالا اگر كسي خداي ناكرده قصد كرد، گفت: باشد، من مي خواهم آبرويم را بريزم؛ مگر كسي مجاز است آبروي خودش را بريزد ؟ يا اگر آبروي خودش را ريخت، به جهنّم مي برندش ؟! فرمود: آبروي شما مال شما نيست ! شما خليفه من هستيد؛ خليفه يعني چه ؟ يعني نائب. نائب يعني چه ؟ يعني از طرف من هستيد. من به شما اين آبرو را دادم. پس اگر كسي خداي ناكرده يك كاري كرد كه آبرويش را ريخت؛ او در دنيا مسلوب الحيثيّه است، در آخرت هم درجهنّم است.
منظور از «خود فعّال » و «خود اصيل»
اين را از كدام آيه قرآن استفاده كنيم ؟ از آن بخش هاي فراوان قرآن كه فرمود: اينها به ما ستم نكردند،بلكه به خودشان ستم كردند. به خودشان ستم كردند يعني چه ؟ ما دو تا خود داريم. يك « خود فعّال» داريم كه كارها به دست اوست، تيغ به دست اوست؛ يك« خود اصيل » داريم كه خليفه الله است. اين كه ما در تعبيرات خود مي گوئيم اين به خودش ستم كرده، اين را از قرآن گرفتيم. به خودش ستم كرده، ستم يعني چه ؟ يعني يك كسي ظالم است، حق ديگري را مي گيرد؛ چون به حق ديگري تعدّي كرده و تجاوز كرده، عنوان ظلم و ستم پديد مي آيد. اگر دو نفر باشند؛ يكي (الف) و ديگري (با)، هر كدام يك مرزي داشته باشند؛ (با) يك حقي داشته باشد، (الف) يك حقي داشته باشد؛ اين (الف) از حق خود تعدّي بكند، به محدوده (با) برسد، حق (با) را بگيرد؛ مي گويند: ظلم كرده ! اين معني« ظلم» است.
در بسياري از آيات قرآن است كه اين تبهكارها به خودشان ظلم كردند. به خودشان ظلم كردند يعني چه ؟ يعني يك خودي دارند كه كار دست آنهاست كه الآن دارند گناه مي كنند. يك خود اصيل دارند كه اين خود اصيل خليفه الله است، نائب است، مالك اصلي است، حيثيّت مال اوست:ما ظلمهم الله و لك ن كانوا انفسهم يظل مون(2)، اينها به خودشان ظلم كردند. پس معلوم مي شود ما دو نفريم، نه يك نفر ! اگر يك نفر باشيم كه ظلم معنا ندارد! ما دو تا حق داريم، نه يك حق؛ اگر يك حق باشد كه ظلم معنا ندارد! پس معلوم مي شود آبروي ما مال ما نيست. ما نسبت به ديگران آبرو داريم، امّا نسبت به خودمان اينچنين نيست كه بر اين آبرو مسلّط باشيم كه هر جا خواستيم بريزيم!
چرا ا نتحار در اسلام حرام است، مگر انتحارهاي استشهادي ؟! چون اين جان ما، مال ما نيست؛ ما امين ايم ! لذا اگر كسي ا نتحار كرد، خودش را كشت؛ بعداً، يعني بعد از خوردن قرص خواب و مانند آن وصيت كرد، آن وصيت هاي او در فقه اسلامي و در حقوق اسلامي مقبول نيست. اگر كسي قرص هائي خورد كه بعد از 2 ـ 3 ساعت مي ميرد؛ بعد وصيت كرد، آن وصيت مثل كاغذ باطله است ! هيچ ارزش حقوقي در اسلام ندارد. معلوم مي شود جان ما مال ما نيست؛ ما امين ايم، نه مالك ! ما در بخش برون مرزي مالكيم، نه درون مرزي !
جامعيّت انسان كامل، موجب جهاني شدن او
چنين ديني يك انسان ممثّلي پيدا كرد كه همه اينها را داراست به نام «حسين بن علي». تمام آنچه كه گفته شد و نگفته شد از معارف قرآني، در حسين بن علي جمع بود. بنابراين او مال جهان بشريت است،امانگذاشتند حسين بن علي روي كره زمين را پر از عدل و داد بكند ! و گرنه جريان عباسي ها و اموي ها و مرواني ها و بعد فاطمي ها و بعد جريان مغول پيش نمي آمد !!
شما وقتي به موزه ها مي رويد، قسمت مهم اين موزه ها مال صفويه به بعد است. اگر چهار تا سنگ باقي مانده، چون آنها را نتوانستند ببرند ! آن آثار قديم و عتيق و كهن و ارزنده، همه را بردند ! اينها شناسنامه يك كشور است؛ همه را بردند ! آنچه را الان شما در موزه ها مي بينيد، غالبش مال عصر صفويه به بعد است. وقتي كه مغول آمد، آنجور قتل عام كرد. همه آثار را برد، آثار تاريخي را برد، آثار فرهنگي را از بين برد.
همه اينها براي اين است كه كربلا پيش آمده بود ! و گرنه كسي به مغول اجازه نمي داد اينجا غارتگري كنند و اينجور كشتار رسمي راه بيندازند! حالا معناي اين شعار رسمي مشخص شد كه به يكديگر كه مي رسيم، عرض مي كنيم: اجر همه ما با خدا: أعظم الله اجورنا و اجوركم ب مصاب نا ب الحس ين (عليه السّلام) و جعلنا و يّاكم م ن الطّال بين ل ثار ه ؛ يعني من بازمانده حسين بن علي ام. براي اينكه او يك شخصيّت حقوقي داشت، به ما هم تعلّق گرفته؛ من الان از ظلم رنج مي برم، من چون عدل را از دست دادم، از ظلم رنج مي برم. من مي خواهم آن خونبها را از كسي بگيرم كه باعث از دست رفتن عدل است و امروز خونبها را بايد از استكبار و صهيونيست گرفت.
مخالفت صريح امام حسين (ع) با «ترور»
يك حادثه تلخي در نيويورك و واشنگتن پيش آمد كه تلخ بود. همه مسئولان بلند پايه ما مبادرت كردند به محكوم كردن اين كار و زشت داشتن اين كار؛ ترور در همه جا محكوم است و سالار شهيدان در كربلا فرمود: ما اصلاً با ترور مخالفيم. صريحاً به مردم آن روز مي گفت: همه اين دسيسه ها مگر مال ابن زياد نيست ؟ مگر ابن زياد طبل جنگ را، اتاق جنگ را در كوفه، در دارالعماره كوفه اداره نمي كند ؟ مگر همين ابن زياد چند شب قبل زير دست شمشير نماينده من مسلم بن عقيل در خانه هاني نبود ؟ مگر بينشان يك پرده نازك بيشتر فاصله بود ؟ اگر مسلم قيام مي كرد، اثري از ابن زياد باقي مي ماند ؟ ولي پس ما آدمكش نيستيم ! ما مبادرت به خونريزي نمي كنيم؛ شما خوني از ما طلب نداريد. جرم سياسي هم كه نداريم، جرم حقوقي هم كه نداريم !
لزوم حفظ روحيه حسيني، جهت استمرار انقلاب اسلامي
اين شعار رسمي كه هر كدام ازما به يكديگر رسيديم، مي گوئيم: خدا آن توفيق را بدهد كه ما خونبهاي حسيني را بگيريم، خونبهاي حسين را امروز بايد از بوش و صهيونيست گرفت. تلاش و كوشش كنيد روح فداكاري را، روح بزرگداشت عزاداري را، روح حسيني را، روح سالار شهيدان را حفظ بكنيد و گرنه خداي ناكرده اگر همان جنگلي ها ريخته بودند اينجا و اين جوانهاي فداكار نبودند، چيزي نمي ماند ! همين عزيزان جانباز دارند حفظ مي كنند.
بيشتر تلاش كنيد ؛ هم بسيج را، هم پايگاه مقاومت را، هم خوي رزمي و مردانه بودنتان را تقويت كنيد؛ مگر شما نمي خواهيد با شرف زندگي كنيد ؟اگر دير بجنبيد، مثل كشورهاي ديگر مي شود! استكبار باكي ندارد، چرا حجاز در اسارت اينهاست ؟ چرا كويت در اسارت اينهاست ؟ چرا بحرين در اسارت اينهاست ؟ مي گويد: فلان جا بايد پايگاه بدهيد، مي گويد: چشم. مي گويد: از پايگاه شما بايد شليك بكنند، مي گويند: چشم. چرا ايران مي گويد نه ؟ اين خوي را مردم از كربلا دارند، مردم از شهامت دارند، مردم از حسين بن علي دارند. اين خوي اگر زنده باشد، اين كشور براي هميشه زنده است.
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت بركاته)
در جلسه شوراي اداري شهرستان آمل- اسفند 1380 - آمل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) زخرف/ 84 (2) آل عمران/ 117
خوان حكمت روزهاي دوشنبه وپنج شنبه منتشر مي شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14