(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 17 فروردین 1390- شماره 19894

جوانه تلاش در عرصه همت مضاعف
نگاهي به موفقيت و غفلت هاي سال 89 در افق اهداف سال 90 - بخش دومجوانه تلاش در عرصه همت مضاعف
نگاهي به موفقيت و غفلت هاي سال 89 در افق اهداف سال 90 - بخش دوم

... گشودن پنجره نوروزي بهار شوق بار، جلوه گري شكوفه زارهاي رنگ به رنگ ارغوان، ياس، اقاقيا و... در گستره بازآوري طبيعت آموزنده، بهشادي روح، پردازش بهين انديش ورزي، مرور سايه روشن فعاليت ها در سالي كه گذشت و تمركز به گزينه اهداف از جمله موقعيت و فرصت مناسب در جهت خواست و داشت منطقي و شايسته در سال 90 است. اينك اين پرسش از شهروندان است كه مهم ترين اقدام شما در زمينه هاي مختلف زندگي تان در سال جديد با روي آوردن به آزمودن امور سال 89 چيست؟
روانشناسان معتقدند تجربه و خودباوري كليد موفقيت است. هر چه بيشتر پرواي چگونگي توفيق در چرخش زندگي آميخته به درايت، شكيبايي و اهميت دادن به نياز و طلب معقولانه تر باشد به همان اندازه بهره مندي از هدف آسان مي شود. از سوي ديگر چنانچه به رغم رعايت ملاحظات شرط موفقيت در مقطعي به آنچه كه منظور بوده به دست نيامده، اما با شناخت دليل عدم پيروزي و بازاميدواري و كوشيدن، موفق شدن امكان پذير مي شود. اين ها راز موفقيت آدم هاي با اراده بوده و مي باشد.
روزهاي نخستين آغاز كار در سال نو معمولا هركس با شادابي، اميد و تجديد انرژي بيشتر مشغول فعاليت مي شود و با آرامشي دلپذيرتر با محيط اشتغال خود برخورد مي كند. معلوم مي شود چند روزي فرصت در فصل طراوت بار زمان نوروز داشته حضور و اساس هستي را با تأمل بازخواني و بازشناختي عميق تر كرده است. در اين وقت مناسب برعكس اوقات ديگر كه اغلب مردم غوطه ور در طول و عرض و عمق كار بوده، اينك انديشه اي تازه در سر دارند تا روش هايي بهتر براي موفق تر يا سبب يابي عدم موفقيت در سال رفته، به كار آورند. در اين حال از زمان برخي نيز هدف شان كسب موفقيت تحصيلي و ارتقا سطح رتبه و پيروزي شايسته و دلپذيرتر در كار اداري مي باشد.
در گفت وگو با برخي افراد نظرشان را درباره مهمترين تصميم براي موفق شدن در سال 90 با توجه به تجارب سال گذشته، مي پرسم.
تجربيات سال گذشته پيش روي سال جديد
«رضايت خاطر و حركت به سمت درست زندگي كردن» تعريف «محمدي» دكتراي عمران، از موفقيت است.
وي به اتفاق خانم همراه خود به مغازه فروش كارت عروسي آمده است تا كارت دعوت ميهمانان جشن زندگي مشترك خود را انتخاب و سفارش دهد. از بين انواع كارت يك نوع كارت را از قفسه مغازه برمي دارد. بررسي مي كند. قيمتش را از صاحب مغازه مي پرسد. فروشنده هم تعداد كارت مورد نياز او را با اين گفته كه اين نوع كارت خارجي است، مي پرسد و بعد با يك محاسبه حدودي قيمت هركارت با تحرير متن آن و قيمت كل تعداد كارت را مي گويد.
پرسش و پاسخ آن دو بدون سفارش كارت، تمام مي شود. آقا و خانم در حال خروج از مغازه هستند كه از «محمدي» سؤال ديگرم را مي پرسم. اگرچه مي نمايد فرصت ندارند، پاسخش در مورد موفقيتش در سال گذشته و مهم ترين هدفش در سال نو اين است: «در سال 89 موفقيت تحصيلي و كاري داشتم و امسال اين اتفاق بزرگ و مهم يعني زندگي مشترك مي افتد.»
موقعيت شناسي در سال جديد
«دكتر عبدالمجيد بحرينيان» روان شناس باليني، در شماره قبلي گزارش در پاسخ اين سؤال كه اولويت موفقيت در سال 89 و شاخص ترين هدف در سال 90 با توجه به تجارب شان چه بوده است؟ رمز موفقيت را به صورت فراگويي در نياز واقع بينانه، انگيزه، پشتكار و اميد داشته اما پيش از هر چيز نظم تعيين شده به عنوان داشتن برنامه را مورد تأكيد قرار مي دهد.
اينك وي در ادامه، پيرامون اهداف در سال جديد، به موقعيت شناسي براي تلافي احيانا دست نيافتن به موفقيت آنچه شخص مي خواسته، بر پرهيز از توقعات زياد تأكيد كرده و همچنين از توفيقات سال 89 و اولويت هاي كاري خود در سال 90 مي گويد. او درباره مهم ترين تصميم همسوي موفق بودن در سال نو، اظهار مي دارد: «نخست بايد ببينيم كجاي امور كم داشته و كم گذاشتيم. حالا آن ها را شناسايي كرده و با كوشش پيگيرانه خلأها را پوشانده و جبران كنيم.»
وي مي افزايد: «البته در اين جست وجو و ساماندهي از خود زياد متوقع نشويم كه باعث به وجود آمدن استرس به عنوان يك عامل بسيار مهم فكري در زندگي مي شود.» او در همين مبحث اين تأكيد را هم دارد كه «انصافا در هر حال هر كس براي هرچيزي بايد هدف، واقع بيني، تلاش و پشتكار داشته و منتظر لطف خدا باشد چون خداوند بهترين دوست و ناظر هر فرد و هميشه به ما نزديك است.»
از «بحرينيان» عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه شهيدبهشتي، سؤال مي كنم فعاليت هاي موفق آميزشان در سال 89 چه بوده است؟. او چنين پاسخ مي دهد: «تدريس و پژوهش در كارهاي شغلي بوده است. خيلي كارهاي گسترده شغلي داشتم ولي يك مقدار ناتمام ماند. البته يك سري مشكل وقت كشي ها بوده كه خود به خود براي همه پيش مي آيد. اما در سال 90 بهترين فرصت پژوهش و بازنگري است كه انشاءالله كارها را به صورت بازدهي ارايه مي دهم و براساس اولويت ها از وقت ها بيشتر استفاده مي كنم. وي اين گفت وگو را چنين پايان مي دهد: «اميدوارم خوانندگان شما هم با تحقق بازدهي پشتكار و اميد، در روش و شغل شان طي سال جديد موفق باشند.»
ورودي هاي موفقيت آميز
يك تابلونويس و فعال در كارهاي تبليغاتي، با لبخندي مي گويد: «مايلم قبل از پاسخ به سؤال، يك پرانتز باز كنم و اين كه احساسم درمورد خواست ها، تجربه ها و موضوع موفقيت در كارها را اين طور بگويم: اوايل كارم موقع نوشتن تابلو چند بار شده اندازه هاي كلمات روي تابلو باهم هارموني و همخواني نداشته. هم خودم هم سفارش دهنده چندان راضي نبوديم. در نتيجه هزينه و وقت هدر مي رفت. علتش تمرين كم روي تابلو، نبود تمركز فكري و در يك كلام، ترديد بود. درحالي كه غير از سواد كلاسيك، دوره خطاطي با عملكرد درخشان ديده بودم.»
«احسان» با اشاره به اين تجارب خود، باور بر اين دارد: «افرادي هستند براي هدف خود وقت مي گذارند و علاقه به كار و يا رسيدن به كار مطلوب خود دارند اما موفق نمي شوند. به نظرم علت آن، چيزي جز خود باور نكردن حتي در آنچه عشق آن را دارند نيست.»
وي ادامه مي دهد: «اعتقاد دارم آدم با تعقل و پشتكار در هر كاري مي تواند موفق باشد. اشتباه كاري يك تجربه است نه فرضاً شكست خوردن است. اين واقعيتي است كه افراد بسياري از شكست ها، به درجات سرافرازي و شهرت رسيده اند.»
او در ادامه، به عنوان پاسخم كه مهم ترين كارش در سال جديد باتوجه به تجربه و پشتكار حرفه خود، چنين مي گويد: «اولويت هدفم امسال تبديل كردن آپارتمان كوچكم به يك واحد مسكوني دو اتاقه است.»
وي به نكته اي كه مي تواند مكمل و زمينه ساز موفقيت شخص باشد اشاره دارد و آن نقش همدلي، قناعت و دستخوش بلندپروازانه نشدن است و اين موارد را در شريك زندگي خود مي داند و مي گويد: «هدف و تلاش به خصوص تفاهم در مجموعه زندگي زناشويي عامل خيلي مؤثري است. همين واحد مسكوني چهل و چندمتري ام را سال ها پيش با صرفه جويي و همفكري خانوادگي تأمين كردم.»
بازگويي آشكار و چگونگي موفقيت هاي گوناگون و تنوع نظرات افراد موفق مي تواند سبب خودباوري و برداشتن گام هاي استوارتر فرد و افرادي شود كه خواهان پيشرفت صحيح و بزرگوارانه و شخصيت معتبر هستند و همين طور كساني كه شايد و احتمالاً به هر دليلي در سال گذشته نيز در نيمه راه موفق شدن توقف كرده اند. مي دانيم كه واضح است براي خواستن و داشتن آنچه كه كامروايي محسوب مي شود در فضاي مه زده موقعيت بدون اميد و نشاط حاصل نمي شود يا در تيرگي روحي و فكري انتظار تابش خورشيد پيروزي بود. تجارب بيشمار اشخاص موفق نشان داده كه اراده پايدار هميشه توانسته آدمي را از رخوت فكري به سپيدي صبح موفقيت رهنمون كند. اصلاً در هر شرايط زندگي: كار، تحصيل، پژوهش، اكتشاف، هنروري، كاستي هاي اقتصادي و... باور بر اين است كه موفقيت مسيري ريل گذاري شده است با كرانه هاي روان پرور، چنانچه فاصله هايي ولو ناهموار تا اين راه با قاطعيت، خستگي ناپذير و شكيبايي طي شود به قطار خواستن كه همانا سرمنزل مقصود است خواهيم رسيد البته مي دانيم اين سير و هدف نبايد بلندپروازانه باشد.
موفقيت در جريان و پايان كار
وقتي وارد مغازه مي شوم ناخودآگاه گمان مي كنم در يك موزه وسايل خانگي هستم. سطح ديوارها، داخل ويترين و قفسه ها، بخشي از كف و بالكن مغازه كه مساحت نسبتاً زيادي دارد گله به گله لوازم بيشتر فلزي كوچك و كم حجم مورد استفاده خانگي يقيناً نظر هر بيننده اي را پيش از انتخاب آنچه نياز به خريد دارد جلب مي كند.
«جامعي» پشت ميز كارش مشغول خردكاري يك وسيله فلزي است. او دوران خدمت اداري اش را چندي پيش تمام كرده است. وقتي ضمن توضيحي كوتاه، از وي مي پرسم موفقيتش در سال گذشته چه بوده و تجربه اش چه و در سال نو چه تصميماتي دارد؟، از پشت ميز بلند مي شود. لحظاتي در سكوت مطلق جوري نگاه مي كند كه گويي در تونل دور و دير زمان دنبال چيزي مبهم است. با فروتني آرام مي گويد براي چه مي پرسيد؟ توضيحاتم را تكرار مي كنم اما باز ساكت نگاهم مي كند... سرانجام به تعريف شروط موفقيت مي پردازد. مي گويد در طول سال ها در كارش تا حدودي موفق بوده است. پيشتر در اداره پست كار مي كرده و بازنشسته شده است. بعد شرح كوتاهي از چگونگي توفيق و پيشرفت در جريان سال هاي خدمت و شغل فعلي اش مي دهد كه جالب است و همين طور چگونه اينجا مشغول كار شدنش هم خواندني است كه در شماره پاياني گزارش خواهيم خواند. ولي اكنون از او مي خوانيم كه از محل دريافت مطالبات بازنشستگي در سال 89 يك مغازه كوچك خريده است و تصميم دارد مغازه كنوني را به وارث صاحبش تحويل دهد و در مغازه خودش فعاليت كند.
هدف هاي بزرگ با تعاريف كوچك
«طيبه نيك نژادي» دانشجوي معماري، در ادامه اظهارنظر خود در شماره اول گزارش، مي گويد: «هدفم در سال90 شركت در كنكور كارشناسي ارشد است و آمادگي موفق شدن را دارم.»
همچنين «علي معصومي» كارشناس عمران، با اشاره به اين كه در سال89 مهم ترين موفقيتش يكي اتمام تحصيل كارشناسي عمران و ديگري ازدواج بوده است، بنا دارد در سال90 با تجربه كاري پيشتر، صددرصد در يك شركت استخدام بشود.»
يك دانشجوي كارشناسي ارشد الهيات كه تمايل ندارد اسمش را مطرح كند، ارايه پايان نامه كارشناسي ارشد و سپس شركت در آزمون دكتراي الهيات را شاخص ترين هدف و اقدام خود در سال90 ذكر مي كند.
«اتمام تحصيل و كسب مدرك فوق ليسانس حقوق، موفقيت سيدمحمد خاتمي در سال جاري است. وي كه فروشندگي لوازم مهندسي يك مغازه را عهده دار است مي گويد: «پس از پايان تحصيلش به خدمت سربازي مي رود.»
«شهرام صادقي» كارمند بخش حمل ونقل هوايي هم جابه جايي شغلي در حوزه اداري در سال89 را باعث بهتر شدن روحيه و يك موفقيت مي داند، چراكه از حالت يكنواختي كارش بيرون آمده و نيز تجربه اي تازه به دست آورده است. او كه از دوم فروردين ماه89 كارش را شروع كرده مي افزايد سعي مي كند با ارايه ايده اي نو باعث كاهش هزينه هاي گردش و عامل پيشرفت محيط كاري شود.»
«علي سبزواري» مي گويد با تجربه اي كه سال ها آموخته اولين اقدامش در سال نو را فسخ مشاركت مالكيت خودروي سنگينش با شريكش مي خواند. او توضيح مي دهد: «پس از چندسال همكاري با شريكم ترجيح مي دهم سهم او از ماشين را بدهم. خودم و پسرم باهم كار كنيم. هر دو راضي هستيم. به اين نتيجه رسيده ام براي خودم مستقل كار كنم. شراكتم با او اولين تجربه كاري بوده است.»
«ابراهيمي» كارمند، در ادامه صحبت هايش در شماره اول گزارش، اولويت تصميمش در سال جديد شركت در كنكور است كه از هم اينك باور دارد در آزمون سراسري موفق مي شود چون خيلي آمادگي كسب كرده است.»
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14