(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 24 خرداد 1391 - شماره 20231

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
زوج مصلحت و عدالت (يادداشت روز)
عينك (گفت و شنود)
جليلي: پيشرفت مذاكرات در گرو موضع روشن 1+5 است
كيهان و خوانندگان
لاوروف : حضور ايران در اجلاس بين المللي براي حل بحران سوريه ضرورت دارد
كعبي: رسيدگي قاطع قوه قضائيه در پرونده فساد اخير نشان دهنده اراده نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي است
عضو هيات رئيسه مجلس: نمايندگان مجلس نهم امروز با رهبر معظم انقلاب ديدار مي كنند
مدالي كه فقط برازنده رژيم كودك كش است(خبر ويژه)
نفاق خودمان كه كاملتر از سازمان منافقين است!(خبر ويژه)
ويكلي استاندارد: به قول آيت الله خميني آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند (خبر ويژه)
مجلس ختم گروهك ها در برلين و شيرين كاري رئيس شوراي هماهنگي (خبر ويژه)زوج مصلحت و عدالت (يادداشت روز)

اين يادداشت در پي آن نيست كه براي خود صلاحيتي جعل نمايد و بيرون از قواعد و مقررات قضايي و آيين دادرسي به داوري درباره افراد يا عملكرد نهادها بنشيند.
آنچه نوشته پيش روي تلاش مي كند تا بدان بپردازد طرح نكاتي درباره معضلي است كه اين روزها در افكار عمومي بازتاب منفي گسترده اي به همراه داشته است.
بنابراين تنها براي روشن تر شدن برخي مسائل، اين يادداشت ناگزير گريزي به مفاهيم حقوقي خواهد داشت.
1- در متون قانوني و حقوقي براي اين كه مشخص شود چه كسي و با چه ميزان از مسئوليت مرتكب جرم شده است ظرايف و دقايقي نهفته است.
از همين روي؛ وقتي جرمي اتفاق مي افتد كه بيش از يك اراده عالماً و عامداً در تحقق و عينيت آن نقش داشته است ميان اين افراد و ميزان نقش و مسئوليت جزايي آنها تفاوت وجود دارد.
گاهي يك شخصي جرمي را با علم و اراده انجام مي دهد كه او را «مباشر» (فاعل مادي) مي نامند. اگر در صحنه جرم، كسي مجرم را كمك نمايد او «شريك در جرم» خواهد بود. امكان دارد كسي دور از صحنه جرم، اجرايي شدن جرم را تسهيل كند و يا مجرم را تحريك، ترغيب و تطميع نمايد كه به لحاظ حقوقي «معاون در جرم» است.
همچنين حالت ديگري وجود دارد كه علماي حقوق از آن به عنوان «فاعل معنوي جرم» نام مي برند و آن موقعي است كه كسي هرچند در عنصر مادي جرم شركت نداشته ولي جرم به حساب او و به نفع او انجام مي شود؛ گويا كه مباشر جرم نقش وسيله را دارد.
مسئله هنگامي پيچيده مي شود كه در بعضي از جرايم باندي و شبكه اي، كساني كه صحنه گردان اصلي هستند رد پايي حقوقي از خود به جا نمي گذارند و هر چند نقش ويژه اي را در بروز جرايم و تخلفات داشته اند اما از دايره مباشرين، شركاء، معاونين و حتي فاعل معنوي جرم با لطايف الحيل جسته اند.
شايد واژه مسببين به لحاظ حقوقي-و نه عرفي- در فرآيند پيچيده اينگونه جرايم نيز واژه دقيق و صحيحي نباشد.
در ميان افكار عمومي بعضا در رسيدگي به برخي از پرونده هاي بزرگ فساد اين تلقي وجود دارد كه «اصلي ها» غايب هستند و...
2- با گشوده شدن پرونده فساد بانكي اخير كه از اواسط مردادماه سال گذشته روند رسيدگي به آن آغاز شده و هم اكنون پس از صدور كيفرخواست در مرحله تحقيقات مقدماتي پرونده به دادگاه آمده و سيزده جلسه محاكمه انجام گرديده بسياري از واقعيت ها روشن شده است.
از چندي پيش نيز محاكمه متهمان پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در مرحله دوم آن (پس از آنكه در اسفند سال 89 سه جلسه دادگاه برگزار شد) شروع شده و امروز جلسه نهم آن قرار است برگزار شود.
همين دو پرونده بزرگ فساد اقتصادي نشان دهنده عزم قوه قضائيه و نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي است كه به تعبير رهبرمعظم انقلاب، اين مبارزه «خط سلامت نظام» است.
اما سوالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه آيا متهمان اصلي در اين 2 پرونده كه توجهات عموم مردم را به خود معطوف كرده است پاي ميز محاكمه آمده اند؟
بدون شك مباشرين، شركاء و معاونين جرم در هر دو پرونده به گواهي جلسات متعدد و منظم دادگاه كه در حضور اصحاب دعوا، وكلا و رسانه ها به صورت علني برگزار شد مورد محاكمه قرار گرفته اند و البته هنوز جلسات هر دو دادگاه ادامه دارد.
برخلاف شبهات و شايعات دشمن كه از روز اول بصورت مدام و بي وقفه القاء مي كرد كه پرونده فساد بانكي- و در ادامه پرونده اختلاس بيمه ايران- به جايي نمي رسد! آنچه اكنون غيرقابل انكار است سلامت و عزم جدي و قاطعانه دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان اقتصادي است كه هر منصفي از شيوه و چگونگي رسيدگي به اين پرونده ها مي تواند به اين واقعيت پي ببرد.
3- اگر نظام و قوه قضائيه اراده جدي- خداي ناكرده- در رسيدگي نسبت به فساد سه هزار ميلياردي يا اختلاس از شركت بيمه ايران نداشتند آيا لازم بود كه؛ الف: در پرونده فساد بانكي براي حدود 30 متهم دانه درشت كيفرخواست صادر شود، ب: 12 هزار صفحه پرونده به دادگاه بيايد؟ پ: آيين دادرسي بصورت دقيق و حقوقي انجام شود؟ ت: وكلا آزادانه به دفاع از موكلين بپردازند؟ ث: دادگاه به صورت علني و در حضور اصحاب رسانه برگزار گردد؟ ج: خبرنگاران در تهيه گزارش و انتشار آن در رسانه ها و مطبوعات كاملاً آزاد باشند و از سمت هايي در سطح بالاي مسئوليت نظير نماينده مجلس، معاون وزير، مدير كل و... در شكل گيري اين فساد پرده بردارند؟ چ: حدود 80 متهم در پرونده اختلاس از بيمه ايران در رديف محاكمه قرار بگيرند و تاكنون عناوين اتهامي بسياري از آنها مورد رسيدگي قرار بگيرد؟ ح: سخنگوي قوه قضائيه در جايگاه دادستان كل كشور به عنوان ناظر ويژه در پرونده فساد بانكي تعيين شود؟ خ: رئيس قوه قضائيه به عنوان بالاترين مقام قضايي كشور بارها و به كرات تأكيد كند كه هيچ مصونيت ويژه اي براي هيچ كس قائل نيستيم و يا تصريح كند كه برخورد با مفسدين عبرتي ماندگار خواهد شد؟ و...
4- با تمام زحمات و اقدامات ارزشمندي كه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي و به خصوص 2 پرونده ياد شده انجام داده است افكار عمومي يك انتظار ديگر از اين قوه دارد و اميد دارد كه بر زمين نماند.
با توجه به افشاگري متهمان عليه يكديگر در اين 2 پرونده و اظهارات و دفاعياتي كه متهمان و از سوي ديگر نماينده دادستان در دادگاه انجام داده اند اسامي برخي از مسئولان با ابهام به ميان آمده است و اينجاست كه هرگونه شبهه- در چارچوب معذوريت هاي قانوني- بايد براي مردم برطرف شود.
ضرورت اين اقدام وقتي دو چندان مي شود كه افكار عمومي به ياد مي آورد كه پيش تر سخنگوي محترم قوه قضائيه درباره پرونده فساد بانكي تصريح كرده بود: «در اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و كساني كه صاحب قدرت بوده اند و مي توانستند به بانك نفوذ كنند و شركت را به بانك معرفي كنند، حمايت هايي را انجام داده اند و...».
اكنون مطالبه برحق افكار عمومي اين است كه وضعيت اين گونه افراد در كجاي پرونده قرار دارد؟
5- نكته حائز اهميت اين است كه هر چند رسانه ها بايد در راستاي رسالت خطير خودشان به روشنگري بپردازند و مطالبه بر حق افكار عمومي را فرياد بزنند اما اين حقيقت را نبايد از نظر دور داشته باشند كه رسانه دادگاه نيست.
اشكالي ندارد و ضرورت دارد كه رسانه ها خواستار محاكمه حلقه هايي در پرونده هاي فساد شوند كه بيرون از دايره مباشرين و شركاء و معاونين در جرم هستند اما آيا اين رسالت مطبوعاتي و رسانه اي بايد به داوري نشستن درباره برخي مسئولان بينجامد؟
6- و بالاخره با توجه به فضاي شكل گرفته پيرامون 2 پرونده بزرگ فساد و اختلاس بايد گفت، شايسته نيست برخي مسئولان از تريبون ها، خود را بر كرسي قضاوت بنشانند و بي توجه به حجم و عمق كارهاي صورت گرفته همه چيز را ناديده بگيرند.
براي اين كه تمامي متهمان اعم از عوامل ميداني و پشت پرده پاي ميز محاكمه بيايند و به نسبت نقش و مسئوليت جزائي شان به مجازات عادلانه برسند بايد تمامي قوا و نهادها به دور از تنگ نظري ها، شعارها و بهره برداري هاي بعضا سياسي، قوه قضائيه را در صدور آراي متقن، قاطع و عادلانه كمك نمايند.
نمي شود از يك سو بر طبل عدالت كوبيد و از سوي ديگر، افكار عمومي را نسبت به واقعيات منحرف كرد.
بدون شك آنچه كه مورد مطالبه رهبري و مردم است برخورد با مفسدان در هر سطحي و هر مقامي است و قوه قضائيه در اين ميان مسئوليت خطير و ويژه اي دارد و بايد كارهاي ارزشمندش را تا گام آخر به سامان برساند و از هر خط قرمزي ولو با بالا رفتن هزينه ها براي برخورد عبور نمايد و اينچنين است كه «مصلحت» و «عدالت» يك مفهوم درهم تنيده مي يابند و هيچ كدام قرباني يكديگر نمي شوند.
حسام الدين برومند

 عينك (گفت و شنود)

گفت: جلوگيري نيروي انتظامي از تردد زنان و مردان با پوشش هاي زننده و غيراخلاقي در خيابان ها و اماكن عمومي بدجوري يك جريان شبه سياسي را عصباني كرده است!
گفتم: بايد از نيروي انتظامي به خاطر ايجاد فضاي پاك و سالم براي مردم و مخصوصا خانواده ها تشكر كنند، چرا عصباني شده اند؟!
گفت: چه عرض كنم؟! حتما انتظار دارند كه پارك ها و خيابان ها و اماكن عمومي در قرق يك مشت اجق وجق علاف باشد و توده هاي مردم از حضور در اين اماكن محروم باشند!
گفتم: حالا چرا اين جريان به جاي حمايت از توده هاي عظيم و باشخصيت مردم، از آلوده كنندگان فضاي جامعه حمايت مي كنند؟!
گفت: بايد به برخي از دست اندركاران امور تذكر داد كه عاقبت انديش باشند و افراد بدسابقه و نامتناسب با فرهنگ مردم را به كار نگيرند.
گفتم: چه عرض كنم؟! يارو عينكش رو دور دستش مي چرخونه و بعد به چشمش مي زنه، چشمش تار ميشه، سرش گيج ميره، مي خوره زمين، هوا ميره... نمي دوني تا كجا ميره؟!

 در پاسخ به تماس تلفني اشتون
جليلي: پيشرفت مذاكرات در گرو موضع روشن 1+5 است

پس از كارشكني هاي مكرر و عدم آمادگي طرف غربي براي برگزاري جلسات كارشناسي قبل از مذاكرات مسكو و اقدام زيركانه دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در رسانه اي كردن اين موضوع، كاترين اشتون در تماسي تلفني با جليلي از آمادگي 1+5 براي گفت وگو درباره پيشنهادات ايران در مسكو خبر داد.
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، «كاترين اشتون» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده كشورهاي 1+5 دوشنبه شب در تماس تلفني با «سعيد جليلي» نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت وگو كرد.
اشتون در اين گفت وگوي تلفني اظهار داشت: ما آماده ايم تا در مسكو درباره پيشنهادهاي 5گانه جمهوري اسلامي ايران در بغداد اعم از موضوعات هسته اي و غيرهسته اي گفت وگو كنيم.
وي با تاكيد بر لزوم موفقيت آميز بودن نشست مسكو ابراز اميدواري كرد كه بتوان براساس 5 پيشنهاد ايران و پيشنهاد 1+5 به نقاط مشترك دست يافت.
رئيس هيئت مذاكره كننده جمهوري اسلامي ايران نيز در اين تماس تلفني اظهار داشت: عدم آمادگي طرف مقابل در 20روز گذشته براي گفت وگوهاي كارشناسي و معاونين، موجب ايجاد وقفه در پيشرفت گفت وگوهايي سازنده و رو به جلو شده است.
جليلي در اين گفت وگو لزوم احترام به توافق هاي اسلامبول و بغداد را مورد تاكيد قرار داد.
نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي ضمن تاكيد بر اينكه در مسكو محورهاي 5 گانه پيشنهاد ايران را به روشني بيان خواهيم كرد، اظهار داشت: پاسخ مناسب به اين محورها مي تواند موجب پيشرفت گفت وگوها شود.
اظهارات اشتون درباره آمادگي 1+5 براي گفت وگو پيرامون پيشنهادات 5گانه ايران در مذاكرات بغداد، در حالي مطرح مي شود كه براساس توافق صورت گرفته در آن مذاكرات، بايد جلسات كارشناسي با حضور معاونان جليلي و اشتون پيش از مذاكرات مسكو براي تدوين چارچوب بحث ها، برگزار شود؛ موضوعي كه تاكنون طرف غربي از انجام آن شانه خالي كرده است.
نشست 1+5 در استراسبورگ
نمايندگان گروه 1+5 روز دوشنبه با هدف آماده سازي براي مذاكرات هسته اي 18 و 19ژوئن گروه 1+5 و ايران در مسكو، روز گذشته در شهر «استراسبورگ» فرانسه گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اتحاديه اروپا در اين باره اعلام كرد: پس از نامه نگاري هاي پرفراز و فرود ميان ايران و اتحاديه اروپا، نمايندگان گروه 1+5 روز دوشنبه با هدف آماده سازي براي مذاكرات هسته اي 18و 19ژوئن 1+5 با ايران در مسكو، در شهر «استراسبورگ» فرانسه گرد هم آمدند.
«مايكل مان» سخنگوي «كاترين اشتون» رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه در اظهاراتي اعلام كرد: «اين نشست، نشستي در سطح مسئولان سياسي گروه 1+5 متشكل از اتحاديه اروپا، چين، روسيه، انگليس، فرانسه و آلمان تحت رياست كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نمايندگان 1+5 بود.»
وي افزود: «هدف از اين نشست در هتلي در استراسبورگ در حاشيه برگزاري جلسه پارلمان اروپا آماده سازي مقدمات مذاكرات مسكو است.»
خبرگزاري رويترز پس از اين نشست در گزارشي به نقل از ديپلمات هاي اروپايي مدعي شد كه ايران با مذاكره بر سر پيشنهادات 1+5 در مسكو موافق است.
براساس اين گزارش 1+5 خواستار توقف فوري غني سازي 20درصد با خلوص شكافت پذير از سوي ايران شده است. در مقابل آنها سوخت 20درصد را براي رآكتور تهران كه نيازمند اين سوخت است، تامين كرده و همچنين تحريم فروش قطعات هواپيماهاي تجاري به ايران را كاهش مي دهند.
چين: طرفين در مسكو انعطاف پذير باشند
وزارت خارجه چين ضمن دعوت از طرفين مذاكرات هسته اي ايران به انعطاف پذيري عملي، آمادگي خود را براي حل موضوع هسته اي ايران اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري شينهوا، «ليو ويمين» سخنگوي وزارت خارجه چين در كنفرانس خبري خود در پاسخ به سؤالي درباره مذاكرات آتي ميان ايران و گروه 1+5 در مسكو گفت: همه طرف هاي مذاكره بايد به نگراني هاي يكديگر احترام بگذارند و به دنبال راه حلي مسالمت آميز براي حل اين موضوع باشند.
وي تصريح كرد: چين فعالانه به تلاش براي ارتقاي صلح و پيشبرد مذاكرات متعهد است و آماده است در زمينه حل جامع و مناسب موضوع هسته اي ايران همكاري گسترده اي داشته باشد.
شينهوا نوشت: آخرين دور مذاكرات هسته اي ايران 23 و 24مه در بغداد برگزار شد و طرفين ضمن ارائه پيشنهاداتي به يكديگر موافقت كردند كه دور بعدي مذاكرات در مسكو برگزار شود.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ برهه كنوني كه تاريخ ساز آينده است چه در ايران مقتدر اسلامي و چه در سطح منطقه و جهان همان پيچ و گردنه اي است كه چندي قبل رهبر فرزانه و دور انديشمان بدان اشاره كردند فشارهايي كه هم اينك در قالب فعاليت هاي هسته اي و برخي موضوعات پيراموني براي كشورمان و مقابله با بيداري اسلامي از طريق طرح موضوعاتي مثل سوريه مطرح است به نوعي انحراف اذهان عمومي از بحرانهاي اقتصادي اروپا و آمريكا و نيز به منظور سرپا نگه داشتن برخي سران مزدور عرب خاصه در بحرين و عربستان مي باشد. پس با گذر از اين گردنه و مقابله با دشمنان هم به استحكام مقاومت در منطقه كمك مي شود و هم تسريع در سرنگوني تفاله هاي استكبار در منطقه كه به ياري خداوند با صبر و مقاومت به آن نزديك هستيم.
يك پيام
¤ شهيد آويني: «شهادت در ركاب امام خميني(ره) زيباست، اما دفاع از ولي فقيه حاضر، از آن هم زيباتر است.»
8769---0919
¤ سوريه امروز مبتلا به ماجراي شبيه كردستان سال هاي 85-57 جمهوري اسلامي است، لازم است افرادي در سوريه مانند همت ها و كاوه ها و متوسليان و ... در آنجا به سكانداري بپردازند تا پوزه بدخواهان را به خاك بمالند.
7933---0915
¤ چرا ديپلماسي وزارت خارجه در قبال كشورهايي كه با فتنه گران در سوريه همكاري مي كنند و به فتنه گري مشغولند مثل عربستان، قطر، تركيه منفعلانه برخورد مي كند؟
5202---0915
¤ آقايان جشن برداشت گندم در گلستان گرفتند و ما كشاورزان شرمنده محبت مسئولان استان شديم چرا كه كود 14 هزار توماني را امروز 37 هزار تومان خريديم؟!
باوفا
¤ با توجه به حجم انبوه ترافيك بزرگراه كمربندي بسيج چه دليل منطقي وجود دارد كه شهرداري تهران يك مسير را به خط بي آرتي اختصاص دهد كه هر 15 دقيقه يك اتوبوس از آن گذر كند. گويا اين طرح غيركارشناسي را مي خواهند به اتوبان رسالت و شهيد همت نيز تعميم دهند!
8641---0910
¤ با توجه به سنگين كردن بار نوسانات قيمت سكه و ارز بر دوش مردم شايسته نبود دولت در اين برهه به افزايش قيمت نان مبادرت ورزد.
حميدي
¤ مردم از يك طرف حق برداشت 25 هزار تومان يارانه هاي خودشان را ندارند از آن طرف تا الان به حقوق كارمندان و كارگران كه قولش را داده اند چيزي اضافه نشده در اين وانفسا ناگهان قيمت نان را تا 30 درصد گران مي كنند بنويسيد اين چه رفتاري است كه دولت با ملت خود مي كند.
شاملو
¤ چرا مسئولين كشور نسبت به وضع پيش آمده در نرخ اجناس كه همه چيز افزايش پيدا كرده واكنش نشان نمي دهند و فكري جدي براي جلوگيري از اين نابساماني نمي كنند؟
0847---0918
¤ به آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري بفرماييد مردم با پنيرگچي كيلويي 12 هزار تومان و ماست هر كيلو 2 هزار و پانصد تومان براي سير كردن شكم خود و اهل خانواده چه چيزي تهيه بكنند كه ارزان باشد و توان مالي آنان اجازه خريد به آنان بدهد. خدا مي داند با اجرا شدن مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها چه اتفاقي خواهد افتاد. اگر قرار باشد اجراي مرحله دوم با موجي از گراني همراه باشد قطعاً با نارضايتي اكثريت مردم مواجه خواهد شد.لذا بايد با كار كارشناسي تمام جوانب قضيه ملاحظه بشود.
8313---0919 و 6263---0938
¤ چند سال پيش تعدادي از جوانان كارشناس كشور در حالي كه در محاصره اقتصادي بوديم خواب را بر خود حرام كردند و در اصفهان شركت فرآورده نفتي «پايتخت» را با سرمايه هاي مردمي به راه انداختند و اقدام به توليد محصولاتي كردند كه قبلاً با خروج ارز از كشور، وارد مي شد. ولي اكنون باخبر شديم بانك در پرداخت تسهيلات به اين شركت طفره مي رود و سنگ اندازي مي كند. جالب است كه اين عدم پشتيباني از كار و سرمايه ايراني در سال توليد ملي اتفاق مي افتد. واقعاً چه بايد گفت؟
گودرزي
¤ برنج هايي كه دولت اخيراً براي تنظيم بازار توزيع كرد مشكل عرضه آن به گونه اي بود كه اولاً صف هاي طويل در خيابان ها تشكيل شد و زيبنده جمهوري اسلامي نبود. ثانياً به خيلي از شهروندان نرسيد و بعضي ها هم اصلاً متوجه چنين چيزي نشدند. عرضم اين است كه وقتي در دست مردم كالابرگ وجود دارد چرا از اين شيوه براي توزيع اين نوع برنج استفاده نكردند كه عدالت رعايت بشود و به دست همه خانواده ها برسد.
يك شهروند
¤ رئيس بانك مركزي در مصاحبه اي اعلام كرده بعضي از بانك ها مقدار قابل توجهي ارز كشور را كه بايد صرف واردات كالا مي شد به نرخ آزاد فروخته اند. وقتي خبرنگار سؤال مي كند كدام بانك و كدام مسئول اين كار را كرده جواب مي دهد ابتدا بايد دادگاه تشكيل شده و اعلام بكند. اگر ايشان تا اين حد ملتزم به رعايت مسائل حقوقي است پس چرا چيزي را كه در دادگاه ثابت نشده از طريق رسانه گروهي اعلام مي كند و جامعه را دچار تشويش خاطر مي كند.
عشقي
¤ چرا بيمه ايران نسبت به پرداخت خسارت تصادف اولاً كمتر از مبلغ خسارت پول مي دهد و ثانياً حق بيمه دو برابر شده ولي براي دريافت خسارت هزينه كمتري مي پردازد ثالثاً قيمت خودرو پس از تصادف كاهش مي يابد رابعاً مالك خودرو چند روز بدون وسيله نقليه بين تعميرگاه و منزل در تردد است.
4130---0912
¤ كارخانه لبنيات... بعد از كنترل نسبي قيمت ها توسط دولت محصولات خود را در بازار كمياب كرده و نوعي جنگ رواني راه انداخته است.
8516---0919
¤ در بعضي از فيلم ها و سريال هايي كه تلويزيون پخش مي كند بين زن و مرد كه نسبت همسري در فيلم دارند حرف هاي سبك و دور از شئونات اخلاقي رد و بدل مي شود. لازم است كنترل در كار باشد تا سبب بدآموزي نگردد.
9570---0916
¤ روز جمعه19/3/91 يك دستگاه ماشين حامل گوشت فاسد شده در بندرعباس شناسايي شد. با پليس 110 و مركز بهداشت استان تماس گرفتيم و موضوع را منعكس كرديم در كمال تعجب هر دو دستگاه دولتي گفتند موضوع ارتباطي با آنها ندارد و گوشي را گذاشتند. سؤالم اينست كه در چنين شرايطي به كجا بايد اطلاع رساني كرد.
4208---0912
¤ آمار تصادفات همراه با تلفات جاني در جاده قديم تهران- ساوه محدوده شهرستان زرنديه بالا رفته است. مسئولين محترم وزارت راه و همچنين پليس راهور به فكر چاره باشند.
1884---0913
¤ سه ماه از سال جديد گذشته هنوز از افزايش ناچيز حقوق كارمندان كه وعده اش را داده اند خبري نشده از نمايندگان مجلس درخواست داريم همان گونه كه براي مطالبات خودشان پيگير هستند در اين مورد پا جلو بگذارند و كاري بكنند.
0275---0935
 لاوروف : حضور ايران در اجلاس بين المللي براي حل بحران سوريه ضرورت دارد

وزير امور خارجه روسيه حضور ايران در اجلاس بين المللي براي حل بحران سوريه را ضروري خواند و تاكيد كرد، مسكو آمادگي برگزاري آن را در خاك خود دارد.
به گزارش خبرگزاري «نووستي»، «سرگي لاوروف» وزير امور خارجه روسيه ، يك روز قبل از سفر به تهران در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد كه مسكو آماده برگزاري كنفرانس بين المللي در مورد سوريه است.
روسيه در نشست غيررسمي مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيشنهاد برگزاري كنفرانس بين المللي پيرامون مسائل سوريه را داده است تا همه كشورهاي داراي نفوذ بر اوضاع سوريه بتوانند در آن شركت داشته باشند.
وزير امور خارجه روسيه كه امروز در صدر هيئتي وارد تهران مي شود ، در اين باره گفت: ابتكار عمل مسكو در خصوص برگزاري كنفرانس بين المللي سوريه بايد به شكلي باشد كه از تلاشها در جهت اجراي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه طرح «كوفي عنان» نماينده ويژه سازمان ملل و اتحاديه عرب در حل و فصل مناقشه در سوريه را مورد تاييد قرار داده، حمايت كند.
لاوروف در عين حال با برگزاري نشستهايي تحت عنوان «گروه دوستان سوريه» مخالفت كرد كه به عقيده وي، اين گروه در واقع تنها دوست شوراي ملي سوريه است، نه دوست ملت سوريه.
رئيس ديپلماسي روسيه در تفسير اوضاع در سوريه يادآور شد كه مقامات مسكو پيشنهاد كردند تا كنفرانسي بر اساس اصول مشخص و قابل درك برگزار شود و به همين دليل اقدام سريع براي حل و فصل مناقشه تنها مي تواند از سوي آمريكا صورت گيرد.
لاوروف در پاسخ به اين سوال كه اين كنفرانس در كجا برگزار خواهد شد، گفت: مسكو آمادگي آن را دارد كه عرصه برگزاري چنين نشستي به منظور بررسي مسائل مربوط به سوريه باشد.
وي در ادامه با اشاره ضمني به مخالفت برخي از جمله آمريكا با حضور ايران، تاكيد كرد كه حضور ايران در اين اجلاس ضرورت دارد.
به عقيده مقامات مسكو در اين كنفرانس مي توانند حدود 15 كشور، از جمله اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل (شامل روسيه، آمريكا، چين، فرانسه و انگليس) و همسايگان سوريه، از جمله لبنان، اردن، عراق، تركيه و ايران شركت داشته باشند. علاوه بر اين نمايندگان بلندپايه سازمان هاي بين المللي، از جمله اتحاديه كشورهاي عربي، سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد هم بايد در اين كنفرانس حضور داشته باشند.

 كعبي: رسيدگي قاطع قوه قضائيه در پرونده فساد اخير نشان دهنده اراده نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي است

عضو مجلس خبرگان رهبري، رسيدگي قاطع قوه قضائيه در پرونده فساد اخير را نشان دهنده اراده و عزم نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست.
آيت الله كعبي در مورد عملكرد قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده هاي فساد مالي گفت: با توجه به بررسي و پيگيري هايي كه بنده در مورد پرونده فساد داشتم، تاكنون قوه قضائيه با قاطعيت و بدون ملاحظه اسم و سمت افراد، قانون را اعمال كرده و بر اجراي كامل حدود الهي نيز اصرار دارد.
وي به «مهر» گفت: روند بررسي پرونده فساد به خوبي پيش مي رود و جا دارد كه به مسئولان اين پرونده خسته نباشيد بگوييم.
عضو شوراي مركزي جامعه مدرسين با بيان اينكه اطلاع رساني دستگاه قضا در مورد پرونده هاي فساد خوب بوده است، تصريح كرد: دائماً مسئولان قوه قضائيه، مردم و رسانه را در جريان آخرين اخبار مربوط به پرونده فساد قرار مي دهند كه از اين حيث نيز رضايت عمومي حاصل شده است.
وي پرونده فساد مالي را يك پرونده ملي و مربوط به كل نظام دانست و تأكيد كرد: رسيدگي جدي و قاطع قوه قضائيه در پرونده فساد اخير نشان دهنده اراده نظام در مبارزه با فساد و افراد مفسد است.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه نظام هيچ خط قرمزي در برخورد با افراد خاطي ندارد، خاطرنشان كرد: قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در آذر سال 90 مي تواند پشتوانه خوبي براي جلوگيري از بروز فساد اقتصادي در دستگاه هاي اجرايي شود.


 عضو هيات رئيسه مجلس: نمايندگان مجلس نهم امروز با رهبر معظم انقلاب ديدار مي كنند

محمد حسين فرهنگي يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: نمايندگان مجلس نهم چهارشنبه (امروز) با رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار مي كنند.
به گزارش ايرنا، وي پيش از پايان جلسه علني روز سه شنبه مجلس همچنين گفت: سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي براي توضيح و ارايه گزارش درمورد مذاكرات ايران با گروه 1+5 چهارشنبه در خانه ملت حضور مي يابد.
وي يادآور شد: نمايندگان مجلس نهم پس از جلسه با دبير شوراي عالي امنيت ملي به ديدار رهبر معظم انقلاب مي روند.

 مدالي كه فقط برازنده رژيم كودك كش است(خبر ويژه)

رئيس جمهور آمريكا به رئيس كودك كش رژيم صهيونيستي مدال افتخار اعطا مي كند.
اوباما قرار است امروز مدال آزادي را كه به اصطلاح پرافتخارترين، مدال ايالات متحده است به شيمون پرز اهدا كند. اين مدال در سنت آمريكايي به كساني داده مي شود كه تلاش گسترده اي و زيادي را براي ترويج صلح و فرهنگ دوستي در جهان انجام داده اند.
اين در حالي است كه پرز در زمان نخست وزيري خود دستور حمله و قتل عام در اردوگاه هاي صبرا و شتيلا را صادر كرد. همچنين در زمان رياست او بر رژيم صهيونيستي، شهروندان غيرنظامي لبنان و فلسطين (غزه) به خاك و خون كشيده شده اند.
همچنين مدال آزادي از سوي رئيس جمهور آمريكا به رئيس رژيمي اهدا مي شود كه با حمله به كشتي حامل كمك هاي انسان دوستانه باعث كشته شدن 9 نفر از اتباع كشور تركيه شد.

 نفاق خودمان كه كاملتر از سازمان منافقين است!(خبر ويژه)

عبدالله نوري در اظهاراتي پرتناقض خواستار هم پوشاني جنبش سبز و جريان اصلاحات و در عين حال مرزبندي اين دو يا نيروهاي برانداز و خشونت طلب شد.
وزير كشور معزول دولت اصلاحات كه سابقه تحريك در اغتشاشات خياباني تيرماه 78 به همراه تاج زاده را داشته، در ملاقاتي گفته است: رفتار جرياني حاكم با منتقدان غيرقابل پيش بيني است و حتي در اين مورد خط قرمزش هم شاخص نيست و مبهم است.
وي با بي تقصير معرفي كردن بازداشت شدگان فتنه سال 88 و موسوي و كروبي، خواستار هم پوشاني جنبش سبز و جريان اصلاحات شد و گفت: عمل در چارچوب قانون اساسي و نيز نفي هر گونه افراط گري و خشونت از جمله اين هم پوشاني هاست.
وي با كتمان خيانت هاي فتنه گران در سال 88، ادعا كرد: اصلاح طلبان و سبزها خواستار اجراي قانون اساسي و حفظ نظام بوده اند و برخلاف تبليغات مغرضانه برخي، سقوط نظام خواست جريان اصلاحات نيست.
وي همچنين با تأكيد بر لزوم مرزبندي جنبش سبز و جريان اصلاحات با نيروهاي برانداز و خشونت طلب گفت: شكافتن معناي اجراي بدون تنازل قانون اساسي مي تواند يكي از مهم ترين ابعاد برنامه اصلاحات در شرايط فعلي باشد.
اين اظهارات در حالي است كه عبدالله نوري تا چندي پيش از هم گسيخته شدن جبهه گروهك ها، ديدارهاي منظمي با سران گروهك هاي برانداز ورشكسته داشت. اين مهره سوخته گروهك ها كه مانند كروبي صرفا براي انحراف اذهان از بازيگران اصلي به كار گرفته مي شود، توضيح نداده كه ادعاي وفاداري به نظام (قانون اساسي چه نسبتي با خط كشيدن روي شعار جمهوري اسلامي، جسارت، به تصوير حضرت امام خميني(ره) و اهانت به ولايت فقيه و سرانجام جسارت به ساحت مقدس امام حسين عليه السلام مي تواند داشته باشد؟ و چگونه مي توان ميان آشوبگراني كه به مساجد، مردم، بانك ها و اموال عمومي حمله كردند و حتي مرتكب آدم كشي و ترور شدند و دست در دست تروريست هاي، منافقين، بهائيان، سلطنت طلبان و گروه هاي تجزيه طلب دادند با خشونت طلبان و جريان هاي برانداز مرزبندي قائل شد؟ يا اينكه آقاي نوري در آن مدت 8 ماهه از اين كلمات قشنگ و از سر عقل نمي زد و حالا كه آبروي منافقين به واسطه عملگي گروهك هاي منحله بر باد رفته، سخن از قانون اساسي و «اصلاح طلبي» مي گويد و در عين حال اصلاح طلبي را با آشوبگر فتنه سبز يك كار مي كند؟ آشوبگران اصلاح طلب بودند يا اصلاح طلبان آشوبگر؟! به تعبير ديگر آقاي نوري به زعم خود تاكتيك فرار به جلو را به اجرا مي گذارد كه مي گويد خط قرمز و رفتار نظام مشخص و قابل پيش بيني نيست در حالي كه در اين ميان، جريان نفاق جديد است كه حركات زيگزاگ انجام مي دهد.
گفتني است نوري اواخر فروردين امسال با انتقاد از شركت خاتمي در انتخابات مجلس گفته بود برداشت من هم از مذاكره با آقاي خاتمي اين بود كه او بدون محقق شدن شرايطي كه اعلام كرده، در انتخابات شركت نخواهد كرد. اگر ايشان بناي شركت شخصي داشت، بهتر بود از قبل در بيانات خود، شرايط شخصي خويش را از بحث جمعي جدا مي كرد تا سوءتفاهمي به وجود نمي آمد.
وي مهرماه سال گذشته نيز در ملاقات پنهاني با خاتمي كه عمدا از سوي رسانه هاي انقلاب لو رفت، از فضاي ركود و دلزدگي سياسي در ميان برخي حاميان جبهه اصلاحات انتقاد كرده و گفته بود: برخي از اين دوستان كه به ملاقات من مي آيند از شما و جريان اصلاحات گله مند هستند و مي گويند اصلاح طلبان از آنها استفاده ابزاري مي كنند و در حوادث و تجمعات خياباني ما را جلو مي اندازند و در گرفتاري ها فكر ما نيستند.
شايان ذكر است عبدالله نوري از مسند وزارت كشور دولت اصلاحات و به واسطه دستياري چون تاج زاده و برخي عناصر بدسابقه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، يكي از عوامل پمپاژ تشنج و اغتشاش به فضاي سياسي كشور و ميدان دادن به گروهك هايي چون نهضت آزادي در سالهاي پاياني دهه 70 بود. وي از همان زمان ارتباطات گسترده اي را با گروهك هاي نهضت آزادي، باند مهدي هاشمي، تندروهاي حزب مشاركت و دفتر تحكيم و طيفي از افراطيون كارگزاران برقرار كرده بود.

 ويكلي استاندارد: به قول آيت الله خميني آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند (خبر ويژه)

«ديدگاه كاخ سفيد درباره نقش دولت آمريكا در منطقه خاورميانه به ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي شبيه است. به قول آيت الله خميني دولت آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند».
اين تحليل را نشريه معروف ويكلي استاندارد چاپ آمريكا درباره ضعف مفرط آمريكا در قبال تحولات خاورميانه منتشر كرده است. لي اسميت تحليلگر ويكلي استاندارد در اين تحليل كه با عنوان «ناتواني گسترده در عملكرد خارجي» منتشر شده، تاكيد مي كند: هيلاري كلينتون مي گويد اوباما نمي تواند درباره دولت سوريه كار خاصي انجام دهد و بشاراسد را وادار به كناره گيري كند چرا كه آنها به حرف ما گوش نمي كنند. او مي گويد شايد به حرف روسيه گوش كنند و بنابراين ما به روس ها فشار مي آوريم.
هفته نامه آمريكايي مي افزايد: شيوه بيان وزير امور خارجه بسيار آموزنده است. گفتار نامطمئن كلينتون گوياي ناتواني است؛ وضعيتي كه كاخ سفيد بر خود تحميل كرده است. گفتاري كه براي مخالفان و متحدان كاخ سفيد پيام يكساني دارد؛ مي توان به حال خود بود و به اقتضاي شرايط رفتار كرد، زيرا كاخ سفيد دستش از تغيير و تعيين نتيجه كوتاه است. سفير آمريكا در سازمان ملل متحد، سوزان رايس، نگران است كه بحران به بقيه منطقه گسترش يابد و در همين حال وزير دفاع اوباما نمي تواند تصور كند كه ايالات متحده چگونه بدون اجازه سازمان ملل مي تواند در سوريه دست به اقدام نظامي بزند.
ويكلي استاندارد تصريح كرد: دولت معتقد است كه آمريكا توانايي اقدام و پيشبرد مواضع و دفاع از منافع خود را ندارد. ديدگاه كاخ سفيد درباره نقش ايالات متحده در منطقه به ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين باره شبيه است. به قول آيت الله خميني، دولت آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.
لي اسميت خاطر نشان مي كند: در واقع دولت تصميم به يك دوره انفعال گرفت. تقصير روسيه نيست كه كاخ سفيد سياست خود را در رابطه با سوريه به مسكو واگذار كرده است، و البته نمي توان ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه را براي عدم تمايل به پايان دادن بحراني كه جايگاه روسيه را به چالش مي كشد مقصر دانست.
اين هفته نامه نومحافظه كار بدون اينكه به ناتواني ساختاري رژيم آمريكا و نقش دولت بوش در آن اشاره كند، ادامه مي دهد: شايد اوباما تصميم بگيرد روزي دولتمرد فكور موثقي شود اما در اين خلال، امتيازهاي تقديمي كاخ سفيد به روسيه دست ايران را باز گذاشته است. اگر روسيه حرفش در سوريه خريدار دارد چرا ايران نداشته باشد؟ ايران، كه به خاطر سرمايه گذاري هايش در سوريه براي بقاي همپيمان اصلي اش در منطقه، قاعدتا در آن جا حق آب و گل دارد. برخلاف روس ها كه به خاطر سرگرمي، از دور دستي بر آتش دارند، ايراني ها شيوه هاي واقعي راهبردي را در سوريه پياده مي كنند. سعيد جليلي مذاكره كننده ايران، در بغداد روشن كرد كه براي سوريه اهميت ويژه اي قائل است و سر سوريه شرط بسته است.
ويكلي استاندارد دولت اوباما را به انفعال متهم كرد و نوشت: هم دشمنان و هم همپيمانان آمريكا مي توانند ضعف دولت را درك كنند. از آن جايي كه دسته اوباما از پذيرفتن نقش سنتي اقتدار منطقه سر باز زده، اكنون اسرائيل فكر مي كند كه به تنهايي بايد جور متوقف كردن ايران را بكشد. ناكامي غرب در هدايت مسئله سوريه و عدم دخالت دنيا ايهود باراك، وزير دفاع اسرائيل را واداشته كه بگويد معلوم نيست كه دنيا واقعا دست به اقدام بزند. منظور او از دنيا البته كاخ سفيد بود.
اين نشريه آنگاه نتيجه جالبي گرفته است: اگر ارتش ضعيف سوريه تا اين حد براي كاخ سفيد چالش برانگيز است پس آمريكا با ايران، با آن همه سازمان رزمي و تروريستي اش در سرتاسر دنيا و قايق هاي تندروي متعرض به نيروي دريايي آمريكا در خليج فارس چه مي خواهد بكند؟
ويكلي استاندارد در پايان نوشت: شيوه عملكرد كاخ سفيد در رابطه با قضاياي سوريه برگي است كه به ناتواني آمريكا گواهي مي دهد، از اين رو اسرائيل و ايران چاره اي جز اين ندارند كه بپذيرند كه اوباما درباره ايران نيز به همان شيوه سوريه بازي مي كند و برگ برنده ديگري ندارد. او حتي لاف هم نمي زند. او دست خود را باخته است، همين.
 مجلس ختم گروهك ها در برلين و شيرين كاري رئيس شوراي هماهنگي (خبر ويژه)

بي توجهي اردشير اميرارجمند به سخنراني حضار در نشست محفلي شماري از اعضاي متواري گروهك ها (برلين) يكي از حضار را شاكي كرد.
شماري از وابستگان فدائيان خلق بهروز خليق، حزب توده و اتحاد جمهوريخواهان (بيژن حكمت)، سلطنت طلب (نوشابه اميري)، حزب مشاركت (رجب مزروعي)، ملي-مذهبي (تقي رحماني و رضا عليجاني) روز يكشنبه در يك كليسا در برلين دور هم جمع شده و براي يكديگر سخنراني كردند. در تبليغات اين برنامه اعلام شده بود اين بزرگ ترين برنامه اپوزيسيون در خارج كشور به مناسبت سالگرد انتخابات رياست جمهوري است. در ميان مهمانان كساني چون سهراب رزاقي (از مقامات وزارت كشور دولت اصلاحات، مهدي فتا پور ، خديجه مقدم، فرزانه عظيمي، حسن فرشينان (روحاني كشف لباس كرده)، عمار ملكي (پسرمحمد ملكي)، يوسفي اشكوري و محمد صادقي نيز حضور داشتند.
مهدي جامي سردبير اخراجي راديو زمانه در گزارشي با بيان اينكه «برنامه ريزي اين نشست 6 هفته طول كشيده بود»!، نوشت: مسائل تداركاتي و مالي عمدتا بر دوش حزب مشاركت و نهضت آزادي قرار گرفت و رفقاي چپ [ماركسيست] هم احتمالا كمك كردند.
وي با بيان اينكه ما فاقد مديريت منضبط و با برنامه هستيم، به بي محلي برخي حضار نسبت به جلسه انتقاد كرد و نوشت: بعضي ها مثل يوسفي اشكوري مي آيند مي نشينند و با دقت برنامه را دنبال مي كنند و عمده وقت را در سالن مي گذرانند نه در بيرون آن! از بعضي هم انتظار هست كه چنين كنند و نمي كنند. بعضي ها از موقعيتي برخوردارند كه وقتي نشستند نبايد سر در گوش بغل دستي نكنند. سالن جاي پچ پچ چهره ها با بغل دستي شان نيست. از آنها انتظار مي رود كه به سخنراني ها دقت كنند. و اين چون علني بود گفتنش اميدوارم بر كسي گران نيايد؛ بر من گران آمد كه اردشير اميرارجمند بخش بزرگي از وقتش را بيرون سالن گذراند. حتي وقتي يكي از سخنرانان او را و شوراي هماهنگي را خطاب قرار داد و توصيه هايي كرد كه به نظرش بايد كسي مثل اميرارجمند مي شنيد او در سالن نبود و من مي ديدم كه در بيرون مشغول صحبت است. به نظرم اگر قرار بود چنين حضوري داشته باشد نبودنش ترجيح داشت. اردشير اميرارجمند حواسش جاي ديگري بود و نبود و وقتي هم بود به آنچه در سالن مي گذشت توجهي نشان نمي داد. به نظرم رسيد كه از نظر ارتباطي و هم روابط عمومي ضعيف عمل مي كند.
يادآور مي شود بنا به گزارش «نداي سبز آزادي» رجب مزروعي (عضو خارج نشين حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب) در اين نشست هماهنگي با گروهك ها گفته است: ما بايد مرزهاي ساختگي ميان طرفداران جنبش سبز را حذف كنيم. اين جنبش حق طلب و حق محور است و كسي با اين اصل مخالف نيست.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14