(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 11  آذر  1391 - شماره 20369

مروري بر دستاوردهاي جنگ 8 روزه
فناوري دفاعي ايران در سر پنجه هاي مقاومت


مروري بر دستاوردهاي جنگ 8 روزه

فناوري دفاعي ايران در سر پنجه هاي مقاومت

اكبر صفري
تجاوز گري اخير رژيم صهيونيستي به نوار غزه كه از آن به عنوان جنگ8 روزه غزه ياد مي كنند ، سرانجام با پذيرش شرايط مقاومت و ناكامي رژيم صهيونيستي در رسيدن به اهداف از پيش مطرح شده به كار خود پايان داد . شكست در جنگ 8 روزه(2012) غزه بعد از شكست اين رژيم در دو جنگ 33روزه(2006) و22 روزه (2009) سومين شكستي است كه هريك به فاصله زماني سه سال در كارنامه ارتش اشغالگر قدس به ثبت مي رسد . به عبارتي در يك بازه زماني 9 ساله شاهد سه شكست در فواصل زماني هر سه سال يك بار دركارنامه ارتش تا بن دندان مسلح رژيم صهيونيستي ازجبهه مقاومت هستيم . مجموع سه جنگ اخير كه از سوي رژيم صهيونيستي بر عليه مقاومت كليد خورده است ، با هر هدفي كه از سوي اين رژيم آغاز شده ، پايان آن حاوي يك پيام مشترك بوده است . پيامي كه ضمن برجسته سازي يك افتضاح حيثيتي در تاريخ اشغالگري اين رژيم گستاخ ، روندزوال پذيري رژيم صهيونيستي را سرعت بخشيده و از ابهت و هيمنه آن به شدت كاسته است . در اين بين تبيين هر يك از دستاوردهاي جنگ هاي اخير به لحاظ نقش آفريني جبهه مقاومت به عنوان نمادي از جبهه دفاعي اسلام ناب و رژيم صهيونيستي نيز به عنوان نماينده جبهه استكبار در تحولات منطقه بسيار مهم است . به نحوي كه اهميت و ارزش جنگ هاي اخير را علي رغم برخورداري از عمري كوتاه ، بايد در دستاوردهاي بزرگ آنها جست وجو كرد .
از ديگر سو آگاهي بخشي از طريق بررسي و تحليل جامع دستاوردهاي جنگ هاي منطقه اي مقاومت بر عليه رژيم صهيونيستي، از جمله وظايف رسانه هاي خودي است كه ضمن اهميت جايگاه مقاومت ، بهتر مي تواند به چرايي حمايت جهان اسلام و به ويژه جمهوري اسلامي از اين جبهه را در افكار عمومي پاسخ دهد . در همين راستا بر آن شديم تا بخشي از دستاوردهاي راهبردي و ارزشمند جنگ8 روزه را علي رغم عمر كوتاه اش تبيين كنيم .
به نظر مي رسد انتخاب زمان جنگ8 روزه از سوي سران رژيم صهيونيستي در شرايط موجود ناشي از دو موضوع تحولات منطقه اي و برخي مسائل داخلي رژيم صهيونيستي بوده است . تصور ضعيف شدن محور مقاومت در منطقه از اصلي ترين دلايل منطقه اي اين موضوع است . در اين زمينه مي توان به اوج گيري تحولات در سوريه به عنوان سر پل مقاومت ، تعطيلي مقر سران حماس در اين كشور و برخي گمانه زني ها از سوي دولت هاي حامي مخالفان سوريه در منطقه براي انتقال دفتر رهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين به كشورهاي مورد نظراشاره كرد. در اين بين برخي تحولات داخلي لبنان از جمله انفجار منطقه اشرفيه واقع در شرق بيروت توسط رژيم صهيونيستي كه منجر به كشته شدن «وسام حسن» مسئول اداره اطلاعات سازمان امنيت لبنان شد ، با هدف ايجاد نوعي دل مشغولي براي حزب الله نيز قابل توجه است .
به نحوي كه به تصور سران رژيم صهيونيستي شرايط براي استفاده از موقعيت موجود براي ضربه زدن به محور مقاومت از سوي اين رژيم به لحاظ منطقه اي فراهم شد. در اين بين حمايت كشورهاي مرتجع عرب و جبهه استكبار به رهبري آمريكا در اين ميان تاثير گذار بوده و اين موضوع قابل انكارنيست .
از بعد داخلي نيز رژيم صهيونيستي كه طي سال هاي اخير به ترميم ارتش خود پرداخته به تصور اينكه جبهه مقاومت فاقد تحول جدي در حوزه دفاعي شده و در پرتو تحولات سوريه ضعيف شده ، لذا فرصت را براي جبران شكست هاي گذشته غنيمت شمرد . انحراف افكار عمومي ساكنان سرزمين هاي اشغالي از بحران هاي موجود از جمله چالش هاي اقتصادي در اين بين قابل توجه است . طرح انتخابات زودرس و تحركات ايهود باراك وزير جنگ رژيم صهيونيستي با هدف حضور در كابينه آينده نتانياهو نيز از ديگر مواردي است كه در اين بين قابل تامل است . به طوري كه به نظر برخي كارشناسان شكست رژيم صهيونيستي و حماقت اين رژيم در تجاوز8 روزه به غزه كلاه گشادي بود كه بارك بر سر نتانياهو گذاشت . اما چندي نگذشت كه اولين تركش هاي تجاوز عليه غزه نصيب خود باراك شد و بازتاب هاي جنگ از مرزهاي جغرافيايي به مرزهاي سياسي كشيده شد.
در گذري كوتاه بر جنگ8روزه 10 دستاورد راهبردي زير مي تواند به عنوان مهم ترين نتايج حاصل از اين نبرد ، مورد اشاره قرار گيرد :
1- تقويت جبهه مقاومت در منطقه و به ويژه مواضع اين جبهه در برابر تجاوزگري هاي رژيم صهيونيستي مهم ترين دستاورد در ناكامي رژيم صهيونيستي در جنگ اخير به شمار مي رود .رژيم صهيونيستي بعد از شكست سنگين و رسوايي در جنگ33 روزه و در جنگ22 روزه همواره به دنبال زمان مناسبي براي جبران اين دو شكست بود. لذا در جنگ8 روزه تلاش زيادي كرد كه گام مؤثري در جبران ناكامي هاي گذشته خود بردارد ، كه دستاورد اين تجاوز به سنگيني شكست هاي گذشته ختم شد .
2- برجسته سازي نقش جمهوري اسلامي به عنوان نخ اصلي مهره هاي مقاومت در جبهه هاي مختلف از ديگر دستاوردهاي مهم جنگ8 روزه به شمار مي رود . گرچه در طول سه دهه گذشته جبهه هاي مقاومت در سراسر جهان مستقيم يا غير مستقيم از پشتيباني معنوي و مادي جمهوري اسلامي برخوردار بوده و دستاوردهاي خود را در اين عرصه مرهون انقلاب اسلامي مي دانند . اما اذعان صريح و اتفاق نظر رهبران ارشد حماس ، جهاد اسلامي و فرماندهان مقاومت و مردم مقاوم غزه مبني بر نقش آفريني جمهوري اسلامي در جنگ8 روزه ، به واقع مهر تاييدي بر جايگاه راهبردي ايران در تحولات منطقه و مديريت جبهه مقابله با رژيم صهيونيستي با محوريت ايران است . طرح اين موضوع پس از سخنان رهبر معظم انقلاب مبني بر نقش آفريني ايران اسلامي در پيروزي جنگ 33 روزه و22 روزه و حمايت صريح و همه جانبه از مخالفان رژيم صهيونيستي در جبهه هاي مختلف ، بر وجود نوعي وحدت رويه در ميان اعضاي جبهه مقاومت با محوريت ايران اسلامي اشاره دارد .
3- جنگ 8 روزه غزه نشان داد كه تجهيز سر پنجه هاي مقاومت به سامانه هاي دفاعي مبتني بر فناوري ايراني نقش تعيين كننده اي در عرصه رويارويي جبهه مقاومت با رژيم صهيونيستي دارد . به نحوي كه قدرت دفاعي ايران ، شرايطي را فراهم ساخته كه سرنوشت جنگ را ديگر آغاز كننده جنگ تعيين نمي كند و قطعا هر نوع تجاوز احتمالي از سوي رژيم صهيونيستي عليه ايران اسلامي را با واكنش هاي پشيمان كننده اي مواجه خواهد ساخت . به عنوان نمونه بهره برداري اخير حزب الله از پهپاد هاي مبتني بر فناوري ايراني براي انجام عمليات هاي شناسايي بر فراز سرزمين هاي اشغالي و نفوذ آنها در لايه هاي دفاعي رژيم صهيونيستي از جمله موارد مؤثر در اين زمينه است . در همين راستا استفاده مبارزان فلسطيني از فناوري هاي ايراني در عرصه موشكي نيز براي درهم شكستن امنيت مركز رژيم صهيونيستي پس از 6 دهه قابل تامل است . دستاورد مهمي كه سرنوشت جنگ را به راحتي عوض كرد و رژيم صهيونيستي را به پذيرش آتش بس وا داشت .
4- ناكامي رژيم صهيونيستي در تامين چتر دفاعي از سرزمين هاي اشغالي علي رغم برخورداري از سامانه هاي دفاع موشكي پيشرفته و حسگرهاي مراقبت شناسايي برتر از ديگر دستاوردهاي جنگ غزه به شمار مي رود . گرچه هيمنه نظامي ارتش اشغالگر قدس در جنگ هاي 33روزه و22 روزه شكسته و ابهت پوشالي اين رژيم دستخوش تحولات جدي شد. اما ناكامي سپر موشكي رژيم صهيونيستي در ممانعت از ورود پهپاد ايراني ايوب و موشك هاي فجر 5 ، شكست اين رژيم را وارد فاز جديدي كرد . چنان كه به اذعان كارشناسان نظامي و امنيتي آزمون اخير نشان داد ، تكيه بر توانايي هاي سپر دفاع موشكي براي برقراري امنيت و آرامش شهروندان اسرائيلي تنها در حد حرف باقي مانده و در سناريوهاي دفاعي گزينه اي نامعتبر و فاقد اهميت به شمار مي رود .
5- تضعيف مواضع مخالفان حكومت سوريه اعم از گروهاي تروريستي مستقر در خاك اين كشور و يا حاميان آنها در كشورهاي مختلف و حتي دولت هاي حامي آنها از ديگر دستاوردهاي جنگ 8روزه صهيونيست ها با مردم غزه بود . طوري كه رژيم صهيونيستي در شرايطي كه بخش قابل توجهي از جبهه استكبار با نيروهاي مقاومت در سوريه در حال نبرد است ، تلاش كرد با تجاوز به غزه ضمن كاهش خطر مقاومت در اين جبهه، همزمان نيروهاي مقاومت را از دو حوزه(غزه و سوريه ) تحت فشار قرار دهد . اما نتايج حاصل از تجاوز گري رژيم صهيونيستي نه تنها جبهه مخالفان و برخي دولت هاي حامي اين جبهه را در سوريه به حالت انزوا قرار داد ، بلكه به مردم و دولت سوريه و عناصر مقاومت نيز قوت و انگيزه مضاعف براي ادامه جهاد بخشيد .
6- ناكامي صهيونيست ها و عناصرافراطي وابسته به آنها در جنگ مذهبي از ديگر دستاوردهاي جنگ 8 روزه غزه به شمار مي رود . در حالي كه دشمنان تلاش دارند در پرتو «شيعه ستيزي » قيام مردم بحرين را خارج از قواره بيداري اسلامي ترسيم كنند و حمايت ايران اسلامي از مردم بحرين را در همين راستا ارزيابي كنند ، اذعان صريح غالب رهبران حماس مبني بر نقش آفريني جمهوري اسلامي در حمايت از مبارزان فلسطيني و برجسته بودن سهم ايران اسلامي و شخص دبير كل مقاومت حزب الله در پيروزي اخير نشان داد . جمهوري اسلامي در پرتو وحدت اسلامي در جبهه مبارزه با استكبار نقش آفريني نموده و حمايت از جريان هاي ضد صهيونيستي بنا به اظهارات رهبر معظم انقلاب فاقد مرزبندي مذهبي و جغرافيايي است .
7- تحكيم وحدت در جبهه مقاومت و اتصال محكم خاكريزهاي مقاومت به يكديگر از دستاوردهاي مهم پيروزي جبهه مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي به شمار مي رود . ايجاد تفرقه و اختلاف در ميان مسلمانان و به ويژه رهبران جهادي همواره در دستور كار دشمنان اسلام و از برنامه ها و سناريو هاي مطرح رژيم صهيونيستي و دولت هاي برجسته دنياي استكبار بوده است. اين موضوع در تحولات سوريه با هدف كمك به تضعيف دولت اسد و جذب حداكثري مخالفان ، به طور ويژه اي مورد توجه رسانه ها قرار گرفت . اما تاكيد رهبران مقاومت در فلسطين مبني بر سهيم بودن ايران ، حزب الله و سوريه ديگر بار وحدت موجود را به عنوان قدرت نرم مقاومت تحكيم و بر نقش سوريه به عنوان سر پل مقاومت تاكيد كرد .
8-از ديگر دستاوردهاي جنگ اخير در غزه ، مي توان به واكنش كشورهاي منطقه به تجاوزگري صهيونيست ها اشاره كرد . مواضعي كه با انتقاد رهبر معظم انقلاب همراه شد. معظم له در ديدار با بسيجيان در اين باره فرمودند:« رفتار كشورهاي اسلامي در قضيه غزه مناسب نبود ، آنهايي كه داعيه دنياي اسلام را دارند در اين مواقع بايد خود را نشان دهند ». هرچند مواضعي از اين دست در قبال قضيه غزه به ويژه از سوي كشورهاي مرتجع عرب ، بسيار دور از انتظار نبود ، اما تكرار اين مواضع در گذر زمان با توجه به ادعاي مسئولان و سران اين كشورها براي به تصوير كشيدن چهره ريا كارانه آنها يك ضرورت بود . در اين ميان مواضع كشورهايي چون قطر ، تركيه و مصر قابل اشاره است . امير قطر كه اين روزها به عنوان حامي اصلي تروريست هاي سوريه در آوردگاه اين كشور نقش آفريني مي كند ، هرچند ماه گذشته سفري به نوار غزه داشته اما در قبال حوادث غزه مواضعي انفعالي اتخاذ كرد . تركيه نيز تنها به اتخاذ مواضع ديپلماسي و كشور مصر نيز به فراخواني سفير خود از رژيم صهيونيستي اقدام كرد و مقامات مصري با حضور در غزه با مردم اين منطقه ابراز همدردي كردند كه اين موضوع براي انقلاب نوپاي مصر قابل تقدير است .
9- تاكيد بر گزينه جنگ از جمله مواردي است كه رژيم جنگ طلب صهيونيستي در قبال جمهوري اسلامي اتخاذ كرده و همواره در موارد متعدد نيز بر آن تاكيد مي كند . در اين بين شكست رژيم صهيونيستي از جبهه مقاومت براي چندمين بار نشان داد ناكامي اين رژيم در برابر هر تجاوز احتمالي عليه ايران اسلامي قطعي است. اين مهم در مقايسه وضعيت امروز غزه و مبارزان فلسطيني به لحاظ امكانات و تجهيزات نظامي و نيروي انساني با جمهوري اسلامي كه امروزه پدر معنوي همه گروه ها و دولت هاي مقاوم در جهان به شمارمي رود ، كاملاً مشهود است . به طوري كه ناكامي مجدد رژيم صهيونيستي در برابر جبهه مقاومت علاوه بر تاييد حماقت رهبران اين رژيم مبين اين نكته مهم بود كه »آزموده را آزمودن خطاست».
10- اما مهم ترين و راهبردي ترين دستاورد جنگ 8 روزه غزه ، استمرار مقاومت در برابر
تجاوز گري هاي رژيم تا به دندان مسلح صهيونيستي بود و اين مهم به جاي ژست سياسي كشورهاي مدعي دفاع از فلسطين، تنها از طريق تقويت سلاح مقاومت امكانپذير است . مقابله با چهارمين ارتش مجهز دنيا با حاميان برخوردار از تجهيزات و تسليحات پيشرفته نيز عقلاً مستلزم استفاده از مجموعه تجهيزات و تسليحات دفاعي روز است . حقيقتي كه در جنگ 8 روزه براي همگان ثابت شد .
چنان كه تزلزل در عملكرد سامانه هاي دفاع موشكي رژيم صهيونيستي و ايجاد رعب و ترس در مركز اين رژيم در پرتو موشك هاي مقاومت ، به ناچار رژيم صهيونيستي را به تسليم و پذيرش آتش بس واداشت .
 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10