(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


دوشنبه 20 خرداد  1392 - شماره 20513

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مهندسي نامرئي ! (يادداشت روز)
کيهان و خوانندگان
بانک (گفت و شنود)
گزارش خبري کيهان
رقابت فشرده نامزدها در سفرهاي استاني
تاکيد رئيس مجمع تشخيص مصلحت بر يکپارچگي بيشتر مردم و مسئولان
صادقانه بگوييم تقلب نشده بود و به مردم دروغ گفتيم ! (خبر ويژه)
روايت جرس از زوال 8 ساله سازمان فتنه (خبر ويژه)
چراغ سبز دبير مجمع روحانيون براي تحريم انتخابات (خبر ويژه)
اپوزيسيون تبديل به قمارباز هميشه بازنده شده است (خبر ويژه)
اجراي طرح ويژه ترافيکي در روز انتخابات
 


اين سؤال که از ميان نامزدهاي رياست جمهوري يازدهم کداميک «اصلح» است و براي حضور در اين جايگاه شايستگي بيشتري دارد؟ پرسش فراگير اين روزهاست. اين پرسش در ميان مدعيان شناسنامه‌دار اصلاحات
- و نه هواداران- جاي چنداني ندارد، چرا که آنها نگاه قبيله‌اي دارند و بارها نشان داده‌اند از استقلال نظر و آزادي فکر و انديشه برخوردار نيستند. يک روز به طور فله‌اي بيشترين و زشت‌ترين ناسزاها را نثار هاشمي رفسنجاني مي‌کنند و روز ديگر، باز هم به صورت فله‌اي از وي حمايت کرده و ايشان را «شخصيت‌برجسته» و نجات‌دهنده کشور معرفي مي‌کنند! يک روز خاتمي را «شاه سلطان حسين صفوي»! و «تدارکاتچي بي‌عرضه»! مي‌نامند که آبروي اصلاحات و اصلاح‌طلبان را برده است و روز ديگر به گونه‌اي هماهنگ در نشريات، سايت‌ها و مصاحبه‌هاي خود از ايشان با عنوان «رهبر انديشمند اصلاحات»!، «آبروي اصلاح‌طلبان»! و «شخصيت کم‌نظير تاريخ معاصر»! ياد مي‌کنند. بديهي است که اين جماعت- باز هم تأکيد مي‌شود که اعضاي شناسنامه‌دار جبهه اصلاحات و نه هواداران- اساساً نمي‌توانند از خود نظر مستقلي داشته باشند و به استناد نمونه‌هاي مورد اشاره براي آنها مهم نيست که کانديداي شايسته‌تر کيست؟ مهم آن است که نظر مرکزيت چيست؟
ولي در ميان اصولگرايان به مفهوم واقعي کلمه، يعني توده‌هاي عظيم وفادار به انقلاب و نظام،‌ همان‌ها که روزهاي واقعه، نظير 9 دي، 22 بهمن، روز قدس و... در صحنه حاضرند، دغدغه براي يافتن کانديداي اصلح به طور جدي مطرح است. چرا که از يکسو خود را ملزم مي‌دانند با نظر مستقل و از روي تکليف رأي بدهند و از سوي ديگر چند نامزد اصولگرا با نقاط ضعف و قوت متفاوت نيز در صحنه حضور دارند و ظاهراً هيچ‌يک از آنها قرار نيست به نفع ديگري و يا ديگران کنار بکشد.
و اما، براي گزينش نامزد شايسته‌تر و «اصلح نسبي» اگرچه راه‌کار و فرمول قابل قبولي- در حد گره‌گشايي- وجود دارد، ولي پيش از آن و ضروري‌تر از آن، ارائه تابلو و تصويري از صحنه است. اين تابلو مي‌تواند برخي از «بايد»ها و «نبايد»ها و ضرورت‌هايي را نشان بدهد که در نگاه اول به چشم نمي‌آيند. با کنار هم نهادن آنچه در پي خواهد آمد، مي‌توانيد تصوير قابل مراجعه‌اي از تابلوي مورد نظر داشته باشيد.
1- براساس يک خبر موثق، تلاش گسترده و فشرده‌اي در جريان است تا آقاي عارف به نفع آقاي روحاني از کانديداتوري رياست جمهوري يازدهم کنار گذارده شود. چرخه‌اي که براي اين منظور تدارک ديده‌اند به گونه‌اي است که به احتمال نزديک به يقين، استعفاي آقاي عارف- بخوانيد برکناري ايشان- را در پي خواهد داشت.
خبر موثقي که يک عضو نزديک به حلقه‌هاي اول و دوم جبهه اصلاحات با احساس مسئوليت در اختيار کيهان گذارده است، حکايت از آن دارد که طي چند روز اخير دو طيف جداگانه از اصلاح‌طلبان با فشار و اصرار فراوان به آقاي‌هاشمي خواستار کناره‌گيري آقاي روحاني به نفع آقاي عارف بودند و در همان حال طيف ديگري آقاي خاتمي را براي کناره‌گيري آقاي عارف به نفع آقاي روحاني تحت فشار قرار داده بود. توضيح هر دو طيف آن بود که جبهه اصلاحات اميد چنداني به پيروزي ندارد ولي قرار بود که به عنوان يک اقليت قابل توجه در عرصه سياسي کشور مطرح شود و اين هدف استراتژيک با حضور دو نامزد از اين جبهه سازگار نيست و شکست آراء نتيجه قطعي آن است. اين استدلال با پذيرش و استقبال آقايان هاشمي و خاتمي روبرو شده بود ولي آقاي‌هاشمي با استناد به اينکه، خود ايشان براي کانديداتوري به آقاي روحاني اصرار کرده و قول حمايت داده است، درخواست از وي براي کناره‌گيري را ناممکن مي‌دانست و در مقابل، آقاي خاتمي نيز با همين استدلال و اشاره به قول خود براي حمايت از آقاي عارف، درخواست طيف ياد شده را نمي‌پذيرفت. موضوع اما جدي بود و در نهايت آقايان هاشمي و خاتمي به اين نتيجه مي‌رسند که آقاي عارف در نظرسنجي‌ها راي کمتري از آقاي روحاني دارد و تصميم به برکناري ايشان مي‌گيرند. اما چگونه و با چه مکانيسمي؟!
2- در پي تصميم ياد شده، اعلام مي‌شود آقايان هاشمي و خاتمي هر يک به طور جداگانه براي کناره‌گيري عارف يا روحاني تحت فشار هستند و از آنجا که به خاطر ملاحظات اخلاقي و قول‌هايي که به آنها داده‌اند قصد اعلام نظر ندارند، تصميم در اين باره را به دو هيئت واگذار کرده‌اند. هيئت اول وظيفه «حکميت نهايي» را برعهده دارد و هيئت دوم مامور مذاکره و رايزني با عارف و روحاني مي‌شود... نتيجه اما، از قبل مشخص شده است، کناره‌گيري عارف با اين استدلال که راي کمتري از روحاني دارد!
تا آخرين ساعاتي که اين يادداشت نوشته مي‌شود، خبرهاي رسيده حاکي از مخالفت شديد آقاي عارف با تصميم ياد شده است و برخي از طرفداران ايشان چرخه مورد اشاره را مهندسي نامرئي عليه آقاي عارف مي‌دانند!
3- تصميم به حذف آقاي عارف با اعتراض تعدادي از اعضاي اصلي جبهه اصلاحات روبرو شده بود که اين اعتراض‌ها پس از توضيح و تحليل ارائه شده از سوي آقاي خاتمي و چند تن ديگر از حلقه اول جبهه ياد شده در مقياس قابل‌توجهي فروکش مي‌کند.
معترضان درباره علت مخالفت خود با حذف آقاي عارف استدلال مي‌کردند که؛ مقصود اصلي ما از حضور و شرکت در انتخابات اعلام موجوديت بعد از ماجراي انتخابات سال 88- بخوانيد فتنه آمريکايي، اسرائيلي 88- و بازگشت به نظام بود و براي اين منظور هزينه سنگين اعتراف به دروغ بودن شعار تقلب در انتخابات قبلي را پذيرفته‌ايم. بنابراين وقتي عارف که نامزد شناخته شده اصلاحات است حذف مي‌شود، اعلام موجوديت اصلاح‌طلبان که مقصود اصلي از شرکت و حضور آنان در انتخابات بوده است با خدشه جدي روبرو خواهد شد. اکثر اعتراض‌کنندگان به حذف عارف با اين توضيح آقاي خاتمي و چند تن ديگر قانع شده بودند که؛ روحاني در افکار عمومي به عنوان نامزد مورد حمايت آقاي هاشمي شناخته مي‌شود و نه کانديداي اصلاح‌طلبان، ولي حمايت اصلاح‌طلبان از ايشان نيز آشکار و اعلام شده است. بنابراين اگر رأي قابل توجهي نداشته باشد، شکست او به حساب آقاي هاشمي نوشته مي‌شود و جبهه اصلاحات مي‌تواند اعلام کند که در انتخابات شرکت کرده ولي نامزد نداشته است! و در حالت دوم، چنانچه رأي آقاي روحاني در حد و اندازه يک اقليت قابل اعتناء باشد، از آنجا که حمايت اصلاح‌طلبان از او آشکار و اعلام شده است به طور طبيعي، آراء وي به حساب جبهه اصلاحات نيز نوشته خواهد شد... يعني بار‌ديگر بهره‌گيري از آقاي هاشمي به عنوان يک قرباني!
4- و حالا، جاي طرح اين سؤال و پاسخ آن است که جبهه اصلاحات با وجود اطلاع از فقدان پايگاه مردمي، براي دستيابي به رأي قابل اعتناء به کدام نقطه چشم دوخته است؟ اين جبهه با توجه به شواهد موجود مانند نظرسنجي‌هاي انجام شده و مخصوصا رويکرد بارها اعلام و اثبات شده مردم به اصولگرايان، اميدي به پيروزي ندارد و در پي آن هم نيست! پس ماجرا چيست؟ در پاسخ مي‌توان گفت جبهه ياد شده امتياز مورد نظر را در کسب رأي بالاي خود جستجو نمي‌کند، بلکه براي کسب اين امتياز، به پراکنده شدن آراء اصولگرايان چشم دوخته است چرا که در صورت پراکندگي آراء اصولگرايان، نامزد اصولگرا با رأي پايين‌تري انتخاب مي‌شود و در اين حالت، جبهه اصلاحات مي‌تواند آراء خود را با فاصله کمي- يا کمتري- از آراء اصولگرايان تبليغ کند. ممکن است گفته شود که آراء اصولگرايان در مجموعه آراء چند نامزد اصولگرا قابل محاسبه است که ضمن تاييد اين واقعيت بايد گفت؛ در افکار عمومي رأي کانديداي پيروز با رأي نامزد پيروز نشده از جبهه مقابل ارزيابي مي‌شود.
اکنون جا دارد نامزدهاي اصولگرا به اين نکته نيز توجه کنند. اين يک برداشت است که شواهد فراواني از درستي آن حکايت مي‌کند. دشمنان بيروني براي دور کردن مردم از آموزه‌ها و گفتمان اصولگرايي همه تلاش و توان خود را به کار بسته‌اند ولي نتيجه منفي بوده است و تاکنون نتوانسته‌اند در رويکرد مردم به اصولگرايي که صرفنظر از اين يا آن فرد اصولگرا ترجمان همان گفتمان امام و انقلاب است خدشه جدي وارد کنند. آيا نمي‌توان حدس زد حالا که در پراکنده کردن مردم از رويکرد به اصولگرايي ناموفق بوده‌اند، در پي آنند که اين منظور را با تعدد و چندگانه کردن وروديه‌هاي اصولگرايي دنبال کنند؟! توضيح آن که هر يک از چند نامزد اصولگرا يکي از وروديه‌ها باشد! در اين حالت، باز هم رويکرد مردم به اصولگرايي است ولي از چند وروديه متفاوت که اگرچه با يکديگر تفاوت چنداني ندارند- اختلاف در سليقه‌ها و نه اصول- ولي در هر‌صورت، چند کانال متفاوت تلقي مي‌شوند حالا، اگر اين چند شاخه‌ متفاوت در جريان رقابت به مقابله با يکديگر هم بپردازند- که متاسفانه بعضا اينگونه است- احتمال وارد آمدن خدشه بر پيکره اصولگرايي، يعني همان خواست دشمن، دور از انتظار نخواهد بود!
از اين روي بايد نتيجه گرفت که پراکندگي نامزدهاي اصولگرا در حالي که اين پراکندگي مي‌تواند با صرفنظر کردن از سليقه‌هاي متفاوت، يکپارچه شود، شرط عقل نيست.
و بالاخره اين نکته نيز گفتني است که براساس آنچه گذشت، تصميم به حذف آقاي عارف جدي و قطعي است و چنانچه توانسته باشند آقاي عارف را کنار بزنند، به يقين اعلام آن را به تاخير مي‌اندازند تا به نامزدهاي اصولگرا فرصت تصميم براي يکپارچگي را نداده باشند.

حسين شريعتمداري

 


سامانه پيام کوتاه 30002323
* به برکت خون شهدا ان‌شاءالله کسي در انتخابات رياست‌جمهوري راي مي‌آورد و رئيس‌جمهور مي‌شود که به صلاح کشور عمل مي‌کند و به بيگانه باج نخواهد داد.
7564---0938
* هميشه انتقاد کردن باعث بزرگ شدن نمي‌شود به ويژه اگر از روي عناد باشد. بهترين روش صادقانه حرف زدن است.
نصيري از مشهد
*گرد و غباري که از کشورهاي مجاور به استان‌هاي جنوبي کشور مي‌آيد بهانه‌اي شده که بعضي از نامزدهاي رياست‌جمهوري براي جلب راي مردم تقصير را به گردن مسئولين کشور بيندازند. بنويسيد انصاف هم خوب چيزي است که بعضي‌ها از آن بي‌بهره هستند.
6091---0915
* برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري در فرصت‌هايي که نظام يعني صداوسيما در اختيارشان گذاشته تا مي‌توانند دست به سياه‌نمايي و تخريب مي‌زنند. عرض مي‌کنم چرا براي چند روز، اين عذاب الهي را براي خود خريداري مي‌کنند.
6091---0915
* به عنوان يک آزاده از کانديدايي که مدعي است مي‌خواهد اصلاح ذات‌البين انجام دهد گله دارم چرا که در اين اصلاح مي‌خواهد نقش فتنه 88 را کمرنگ جلوه دهد.
4989---0913
* ضرب‌المثل ايراني که« هيچ گربه‌اي براي رضاي خدا موش نمي‌گيرد» در مورد مزدوري رسانه‌هاي بيگانه صدق مي‌کند. اينها مانند کساني هستند که آتش به لباسشان افتاده و بالا و پايين مي‌پرند. مجريان رسانه‌هاي فارسي زبان وابسته به استکبار که اين روزها به دروغ‌هاي شاخدار روي آورده‌اند توسط سرويس‌هاي امنيتي غرب اجير شده‌اند و به آنها ابلاغ شده است که فقط عليه جمهوري اسلامي اکاذيب ببافيد. اين يک نوع بيماري مزمن است البته مجريان‌ اين شبکه‌ها حق دارند برافروخته شوند چون در خارج از وطن به دنبال گدايي براي لقمه‌اي نان هستند اما نظام اسلامي اقتدار دارد و براي اين افراد ارزشي قائل نيست.
بختياري
* به هر 8 نامزد رياست‌جمهوري عرض مي‌کنيم اگر مشکلي در جامعه وجود دارد برخي از شما هم که عضو مجمع تشخيص مصلحت هستيد مقصر مي‌باشيد. بزرگ‌نمايي اين مشکلات به منظور جلب چند راي بيشتر خود شما را زير سوال مي‌برد.
8891---0914
* از فرماندار محترم فومن تقاضا داريم سري به جاده ازبر بزنند و آسفالت اين جاده را از نزديک ببينند. از سه راهي شفت تا کارخانه برنجکوبي... (حدود 2کيلومتر) آسفالت کاملاً تخريب شده است و خسارات فراواني را به وسايل نقليه مردم و مسافرکش‌ها وارد کرده است. 2 سال است که تقاضاهاي مکرر مردم از مسئولين ذيربط تاکنون راه به جايي نبرده است. از فرماندار محترم انتظار پيگيري عاجل داريم.
اهالي روستاهاي راسته‌کنار- ازبر- دو بخشر
* به گوش مسئولين برسانيد پاداش دادن به بازيکنان فوتبال کشور بعد از هر پيروزي در خانه حريف کار اشتباهي است. در حالي که جمع حقوق يک معلم در طول يک سال ده ميليون تومان هم نمي‌شود پرداخت 20 تا 30 ميليون تومان به فوتباليست‌ها دل بسياري از محرومان جامعه را به درد مي‌آورد.
4078---0912
* بسياري از هموطنانمان به خاطر محروميت از گيرنده مبدل ديجيتال از برنامه‌هاي تبليغاتي صداوسيما محروم هستند. از مسئول رسانه ملي مي‌خواهيم برنامه‌هاي تبليغاتي و زيرنويس‌ها را در شبکه‌هاي آنالوگ هم داشته باشند.
سليمان بلغار
* شرکت رجا در يک اقدام جالب فرهنگي در بسته‌هاي پذيرايي که به مسافران مي‌دهد حديثي نيز از اهل بيت(ع) را به مسافرين هديه مي‌دهد ولي از آنجايي که نام امام در اين بسته ذکر شده و اغلب نيز پس از بهره‌برداري از محتواي بسته‌ها آن را دور مي‌ريزند که خود نوعي بي‌احترامي است شايسته است پس از مشورت و استفتا از علما اين نوع فعاليت را ادامه دهند يا به عبارت‌هايي همچون «امام هشتم، امام نهم و... فرمودند» اکتفا کنند.
مسافر قطارتهران - مشهد در روز اول خرداد
* صداهاي ناهنجار وانت‌هاي دوره‌گرد با بلندگو آسايش بسياري از شهروندان را سلب مي‌نمايد و متاسفانه با پي‌‌گيريهاي مختلف از طريق شهرداري و... نتيجه‌اي حاصل نشده است. از مسئولين امر انتظار داريم با اين قبيل خودروها برخورد کنند و يا ساعت کار مشخصي را اعلام نمايند تا خواب و آسايش مردم مختل نشود.
يک هموطن از خيابان پرديس شهرک ژاندارمري
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 15
«در پاسخ به مطلب مندرج در آن جريده وزين مورخ 08/03/1392 در خصوص «نظافت پلهاي عابر پياده بزرگراه بسيج» ضمن تشکر از شهروندان محترم در خصوص اعلام مشکلات محلي و شهري، به آگاهي مي‌رساند: طي بررسي به عمل آمده، پيمانکار خدمات شهري ناحيه 5 منطقه به صورت مستمر با نيروي کارگري برابر با هماهنگي با عوامل محترم راهبر اقدام به پاکسازي و نظافت در روزهاي پنج‌شنبه و جمعه مي‌نمايد و همچنين ضمن بازديد از پلهاي مورد نظر هيچ فرد کارتن خوابي مشاهده نگرديد.»
* اصلاح‌طلبان در دوران ميدان‌داري خود در مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم همه چيز کشور را حراج کردند و تقيّد و اعتقادي به آسمان و ملکوت نداشتند.
رستگار
* به دشمنان قسم‌خورده داخلي و خارجي ملت و رهبري از طرف فدائيان رهبري عرض مي‌کنم: ما بر آن عهدي که بستيم، هستيم، گرچه مانند پيامبر عزيزمان از گرسنگي سنگ بر شکم بنديم يا مثل امام‌حسين(ع) در صحراي کربلا با تشنگي جانمان بر لب رسد ولي نخواهيم گذاشت آب خوشي از گلوي ناپاکان و خناسان به راحتي پايين رود.
0915-8157
* خودروسازان داخلي کشور نشان داده‌اند و عادت نيز کرده‌اند که محصولات خود را باتوجه به ميزان تقاضا و نه براساس قيمت داخلي تمام شده بفروشند و تا اين عادت را از سر آنان بيرون نياورند قيمت خودرو در کشور اصلاح نمي‌شود.
0914-6654
* مستأجرم و چند ماه کرايه‌ام عقب افتاده مريض و ناتوانم توانايي تأمين هزينه زندگي خود و زن و بچه‌هايم را ندارم از افراد خير درخواست مساعدت دارم.
محمدحسن تواره
* از مسئولان مي‌خواهيم نظارتي بر افزايش بي‌رويه نرخ کرايه تاکسي‌ها داشته باشند براي يک مسير کوتاه بايد 700تومان پرداخت. آخر انصاف کجا رفته است!
0912-9551
* در منطقه 7 خيابان شهيد نامجو يک آپارتمان قديمي با امکانات محدود قبل از عيد متري 800هزار تومان افزايش يافته است قيمت يک آپارتمان 60متري نيز هر متر يک ميليون تومان افزايش يافته است. مسئولان ما کجا هستند که اين قيمتها را نمي‌بينند. کسي که فقط شعار عدالت مي‌دهد و دائم همايش برپا مي‌کند بايد کمي هم به فکر کارگران ساده با حقوق ناچيز باشد.
0912-7638
* از مسئولين استان يزد درخواست مي‌شود نام شهر «صدوق» را تغيير ندهند.
0913-4416
* در برنامه تلويزيوني فتيله که روز جمعه 92/3/3 روز تولد حضرت علي(ع) روي آنتن رفت موضوعات بسيار جزيي مثل گفتن اذان و اقامه به گوش نوزادان تازه متولد شده و يا برپايي نماز جماعت توسط نوجوانان نمايش داده شد. اين کارها گرچه دير انجام مي‌شود ولي در هرحال قابل تحسين هستند.
نجاتي
* اينکه اجازه داده شود قيمت خودرو سر به فلک بگذارد بعد شعار کنترل آن را بدهند عجيب است.
0919-0950
* شبکه‌هاي مختلف سيما در طول 24ساعت حداقل يک ساعت را در مجموع به تبليغات (کرم حلزون، کفش و دستگاه دراز و نشست) اختصاص مي‌دهد. آيا اين همه تبليغ گرايش افراد را به مصرف کالاهاي تجملي افزايش نمي‌دهد؟
پيمان بداغي
* بعضي از خانم‌ها چندين سال قبل سرويس طلاي خودشان را فروخته و با پول آن براي سفر خانه خدا ثبت نام کرده‌اند با اين حال امروز از آنان 12ميليون تومان پول طلب مي‌کنند. کاش معادل افزايش قيمت طلا به وديعه اين افراد سود مي‌دادند که چنين مشکلي به وجود نيايد.
0912-0046
* اگر روزنامه کيهان نبود نمي‌دانم اين درد دلها را به کجا بايد مي‌بردم. براي چندمين بار مي‌گويم 8سال از دولت آقاي احمدي‌نژاد گذشت و ما مردم سراب با طرحهاي نيمه‌تمام مثل بيمارستان 166 تختخوابي ، کارخانه آلومينا و... روبه‌رو هستيم. نمي‌دانم اين طرحها يا وعده‌هاي ناتمام رئيس‌جمهور کي تحقق مي‌يابد.
هموطني از سراب
* تمام رانت‌خواري‌ها از عدم رعايت قانون نشأت مي‌گيرد. خوشبختانه رهبري درمورد رعايت قانون رهنمودهاي مهمي را بيان کردند و اميدواريم مسئولان و نامزدهاي رياست‌جمهوري پايبند به رعايت قانون باشند و کشور را همسو با منويات رهبري اداره کنند.
يک شهروند
* حضرت علي(ع): نشانه ايمان اين است که راستگويي را بر دروغگويي ترجيح دهي گرچه به زيان تو باشد.
«نهج‌البلاغه»
0938-6263
* رئيس‌جمهور مطلوب در انتخابات يازدهم کسي است که هيچ يک از شرايط زير را نداشته باشد:
1‌- حزبي 2‌- کارگزاراني 3‌- افساد طلب 4‌- مافياي فتنه 5‌- از وقف‌کنندگان دانشگاه آزاد 6‌- از خواص مردود 7‌- از حاميان اختلاس سه‌هزار ميلياردي 8‌- شريک دزد و رفيق قافله 9‌- جاه‌طلب و حسود
0913-9005
*دوماه پيش خودرو سمندي را که با يک ماه تاخير از ايران خودرو تحويل گرفتم ضبط نداشت گفتند پولش را مي‌دهيم. هنوز هم همان حرف را مي‌زنند ولي از خود پول خبري نيست.
6216-0912
* هشت ماه است که يک دستگاه سمند ال‌ايکس از شرکت ايران خودرو تحويل گرفته‌ام از همان ابتدا آمپرهاي آن داراي عيب و اشکال بود. علي‌رغم مراجعه پي‌درپي و شکايت به خود شرکت هنوز عيب ماشين را برطرف نکرده‌اند.
0983-0918
*اي کشورهاي همجوار سوريه درخاورميانه و شمال آفريقا در برابر اسرائيل متحد شويد و يقين بدانيد اگر جلوي تجاوزات اسرائيل گرفته نشود نوبت به شما هم مي‌رسد. يک طرف جنگ، استکبار و کفر و طرف مقابل سوريه مظلوم و مسلمانان قرار دارند. نبي‌مکرم اسلام اگر زنده مي‌بود درصف مقابله با رژيم صهيونيستي مي‌جنگيد.
يک شهروند
*رئيس‌جمهور آينده بايد کسي باشد که توان مديريت اقتصادي را در کشور داشته باشد و از توليد کنندگان داخلي حمايت نمايد.
7921-0912
* افرادي که جزو همراهان و يا ساکتين فتنه بودند تاريخ اعتبارشان گذشته است. مردم مي‌خواهند مطالبات خود را از حيف‌وميل شدن بيت‌المال داشته باشند. مردم دنبال رعايت عدالت هستند.
بيات
*معاونت وزارت بازرگاني اظهاراتي مطرح مي‌کند و قيمت‌ها کاهش مي‌يابد. اين را نبايد ساده انگاشت. بخشي از اين مسائل به تبليغات انتخاباتي برمي‌گردد و از سويي ديگر نشان مي‌دهد که آقايان اگر بخواهند در دقيقه 90 هم مي‌توانند مشکلات را حل و گراني را مهار کنند.
محمد کاشانيان
* همزمان شدن تشديد فشارهاي جبهه جهاني ارتجاع (امپرياليسم، صهيونيسم و ارتجاع عرب) عليه جبهه جهاني مقاومت و بيداري اسلامي با انتخابات در ايران تحولات درعراق و پيروزي و تسلط قاطع ارتش سوريه فقط و فقط درجهت تاثيرگذاري براين تحولات و احياي تنفس به شماره افتاده دوستان مرتجع درغرب خاورميانه است.
عزتي
* به رژيم کودک کش و تروريست بين‌المللي مي‌گويم اگر رهبر و مقتدايمان امام خامنه‌اي اذن دهند ما بسيجيان تا آخرين قطره خون خود اسرائيل را به قعر جهنم مي‌فرستيم و از پاي نمي‌نشينيم و جولان را از لوث وجود صهيونيست‌ها و سوريه را از تروريست‌هاي وهابي سلفي سعودي قطري پاکسازي خواهيم کرد.
6263-0938
*خداوندا قبله اول مسلمين در اشغال صهيونيسم و قبله دوم در اشغال وهابيون فاسد و آل‌سعود است. صبرمان سرآمده پروردگارا لطفت را آشکار نما.
5941-0912
* حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: صبر کليد گشايش است.
6263-0938
* سفارش حضرت لقمان به فرزندش:
دو چيز را فراموش‌کن: 1- به کسي که نيکي کردي
2- کسي که به تو بدي کرد.
دوچيز را هرگز فراموش مکن: 1-خدا 2-مرگ
يک هموطن
*حضرت امام صادق(ع) مي‌فرمايند: «کسي که مالک خشم خودنباشد مالک عقل خود نيست.» قابل توجه کساني که نمي‌توانند خشم خويش را کنترل و مديريت کنند.
6263-0938
* کپسول پيک‌نيک در يک مغازه به قيمت 42هزارتومان در مغازه ديگر 27 هزار تومان عرضه مي‌شود. مشابه اين لجام گسيختگي در ساير اجناس نيز به وجود آمده است. مقصر اصلي اين وضعيت در درجه اول خود دولت و مسئولين هستند که بازار اقتصاد مردم را به حال خود رها کرده‌اند و احساس مسئوليت نمي‌کنند.
0950-0919
* به نظر مي‌رسد مهلت ثبت‌نام براي داوطلبان رياست جمهوري بيش از دو روز کار درستي نباشد چرا که نتيجه مهلت بيش از دو روز تعداد زياد ثبت‌نامي‌هاي فاقد شرايط لازم براي رئيس جمهوري است که بررسي هر کدام وقت زيادي مي‌گيرد.
8858-0919
* پوشش بعضي از خانم‌هاي بازيگر سينما و تلويزيون وقتي که با روزنامه يا مجله‌اي مصاحبه مي‌کنند کاملا متفاوت از آن چيزي است که در فيلم سينمايي يا سريال تلويزيوني ديده مي‌شوند. چرا بايد چنين باشد.
6263-0938
* هر کسي در گرو عمل خويش است و در آخرت نيز اعمال انسان است که فرد را به بهشت يا دوزخ مي‌برد پس مراقب اعمال خود باشيم؟!
3014-0912
* چطور است که کشورهاي مرتجع عربي حق دارند که القاعده وحشي را وارد سوريه کنند ولي ايران اگر روزي بخواهد نيروهاي داوطلب مردمي را وارد سوريه کند نامش را دخالت مي‌گذارند؟! اين «يک بام و هوا»ست.
4147-0937
* مادري مددجو هستم که به همراه فرزندم که ازدواج کرده هر دو تحت پوشش بهزيستي پاکدشت قرار داريم. خدا شاهد است هر ماه مبلغ 40 هزار تومان به بنده و همين مقدار به فرزندم که زن و بچه دارد کمک مي‌شود. خودم ناراحتي اعصاب گرفته‌ام. تو را به خدا بنويسيد ما را از اين وضع غيرقابل تحمل نجات بدهند.
حسيني
* مريض اعصاب و روان هستم. از طرف ديگر مستاجر مي‌باشم و به سختي زندگي را مي‌گذرانم. مي‌خواهم از طريق اين ستون از افراد نيکوکار درخواست بکنم به هر مقداري که مي‌توانند خانواده‌ام را تحت پوشش قرار بدهند.
تباري از کرج
* در آيات و روايات معصومين مشخص شده است که برخي گناهان باعث محو تمام کارهاي خوب انسان مي‌شود (از جمله نافرماني از پيامبر) همچنين ايمان سه علامت اساسي دارد 1-خيانت نکردن 2-دروغ نگفتن 3-عدم خلف وعده که همه کارهاي انسان با آن سنجيده مي‌شود. من و امثال من براي راي آوردن آقاي احمدي‌نژاد چه شب‌ها تا صبح نخوابيديم و دعا کرديم به خاطر شعارهاي اسلامي و انقلابي او. رفتار کنوني ايشان 180 درجه با آن شعارها اختلاف پيدا کرده است.
6033-0912
* به مسئولين صدا و سيما اعتراض ما را برسانيد که چطور خانمهاي اخبارگو را تا پاسي از شب گذشته در صدا و سيما وادار به اخبارگويي و يا پخش برنامه‌هاي زنده مي‌کنند؟!
1318---0936
* بسياري از مردم از دست وانت‌هاي باري که با بلندگو اعصاب مردم را خط‌خطي مي‌کنند به ستوه آمده‌اند از جمله در مشهد مقدس، کوي طلاب و ... متأسفانه نه شهرداري نه ناجا هيچ توجهي نمي‌نمايند آيا بايد مردم راساً اقدام به مقابله با آنها نمايند؟!
يک هموطن مشهدي
* اي کاش بشنوم سحري دست فرشچيان
بعد از حسين(ع) براي حسن(ع) مي‌زند ضريح
نصيري
* همان‌طور که آمريکا درهشت سال جنگ تحميلي عليه ايران با نوکران حلقه به گوشش از ايران شکست خورد يقينا اين بار نيز در مقابل ارتش و ملت قهرمان سوريه شکست مفتضحانه‌اي را متحمل خواهد شد و مردم سوريه درس فراموش‌نشدني به آمريکا و سرسپردگانش خواهدداد.
غلامرضا عوني
* يک دختر عقب‌افتاده ذهني دارم. تمام دندان‌هايش پوسيده و هيچ پزشکي حاضر به درمان او نيست. تنها يک پزشک با هزينه 5 ميليون توماني اعلام آمادگي کرد. بنده يک دستفروش هستم و هزينه درمان را ندارم. بهزيستي هم که کمک مالي زيادي در اين زمينه نمي‌کند.
9833-0935
* با توجه به تورم و گراني بالاي 30 درصد روا نيست شبکه‌هاي سيما به تهيه و پخش برنامه آشپزي با موادغذايي رنگارنگ و گران‌قيمت مبادرت ورزد. اين اوج بي‌سليقگي است.
4800 - 0912
* گشايش بورس انرژي در تهران که زمينه‌ساز مشارکت گسترده مردم کشورمان براي پيشرفت و فعاليتهاي همه‌جانبه در عرصه انرژي است يکي از اقدامات پرافتخار نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود و قطعا موجبات خشم و ناراحتي دشمنان را فراهم خواهد ساخت.
يک شهروند
* صهيونيست‌ها که کثيف‌ترين موجودات زنده در روي زمين هستند را هر قومي نمي‌تواند نابود کند بايد بهترين بندگان خدا آنها را نابود کنند و مشيت الهي بر اين تعلق گرفته که منتظران واقعي حضرت حجت(عج) يعني حزب‌الله اين مأموريت الهي را به انجام برسانند.
4147 - 0937
* به چند نفري که مطرح کردن قضيه هولوکاست را کاري غيرمنطقي مي‌دانند عرض مي‌کنم اين کار بسيار هم درست و بجا بود چرا که اگر هولوکاست مطرح نمي‌شد و در مورد اين دروغ بزرگ گفتني‌ها گفته نمي‌شد بخشي از تاريخ پنهان مي‌ماند.
7902 - 0919
* وقتي عموم مردم عزيز گزارش تخلفات رانندگي با ارسال پيامک، خودشان را هميار پليس راهنمايي و رانندگي کنند به خودي خود تعداد تخلفات کاهش مي يابد. اما آن بنده مؤمن که هميشه خداوند بصير راناظر اعمالش قرار دهد مسلما در نهان و آشکارتخلف نخواهد کرد.
يک هموطن
*تا مکتب خون درست معنا نشود
بار دگر آن روحيه پيدا نشود
ياران به جامانده مراقب باشيم
خون شهدا فرش ره ما نشود
رحماني
* چقدر بجاست که بعد از 23 سال رهبري با درايت و امام‌گونه مقام معظم رهبري، در تمامي کتب درسي دانش‌آموزان صفحه‌اي با عکس و سخني از معظم‌له همانند عکس و سخن امام خميني(ره) ايجاد گردد. از وزير محترم آموزش و پرورش و مسئولين تأليف کتب درسي انتظار اقدام لازم مي‌رود.
5564---0939
* چرا تا حال کارنامه‌اي براي ارزيابي عملکرد و ميزان موفقيت رؤساي جمهور و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تنظيم نشده و در دسترس عموم مردم گذاشته نمي‌شود.
8949---0912
* امام علي(ع) مي‌فرمايند: خداوند سبحان حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشته پس هرکس حقوق مردم را ادا نمايد به اداي حقوق الهي مي‌انجامد. نتيجه اخلاقي اينکه رعايت حقوق مردم از اهم واجبات است. نکند مهم را به جاي اهم قرار بدهيم.
1831---0935
* از رئيس محترم فروشگاه اتکا شهيد چمران به خاطر حسن رفتار و پي‌گيري جدي براي به دست ‌آوردن سهميه مفقودي برنج اينجانب تقدير و تشکر مي‌کنم.
خانم سادات
جوابيه روابط عمومي منطقه 2 شهرداري تهران
بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 1392/2/14 با عنوان «گودبرداري غيراصولي در خيابان ايران زمين» بدين وسيله پاسخ اين منطقه که براساس جوابيه رئيس شهرسازي ناحيه هفت منطقه 2 تهيه شده، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.
سازه نگهبان ايجاد شده در ملک زيرنظر مهندس ناظر پروژه طبق نقشه‌هاي محاسباتي انجام شده و استحکام جداره‌هاي گود به تأييد ايشان رسيده است. ضمناً طبق اظهارنظر مهندس ناظر و مجري پروژه ترکهاي ناشي از گودبرداري ( با توجه به عمق گود) در حد مجاز واستاندارد بوده و مسئوليت بروز هرگونه خطر احتمالي نيز به عهده ناظر و مجري پروژه است علي‌اي حال شهرداري ناحيه از بدو شروع عمليات به کرات و در چندين مرحله اخطارهاي مربوط به رعايت اصول ايمني و تثبيت جداره‌هاي گود را صادر و به مجري پروژه ابلاغ نموده است و بلافاصله پس از بروز خطر و ايجاد ترک در املاک خيابان چهارم گلستان جنوبي، نسبت به تشکيل کميسيون رفع خطر اقدام نمود. لازم به ذکر است که در حال حاضر عمليات گودبرداري تا عمق 30 متر متوقف گرديده و ادامه فعاليت ساختماني منوط به اتخاذ تدابير مهندس ناظر و مجري پروژه جهت تحکيم جداره‌هاي گود و نيز رفع خطر از املاک ضلع شمالي پروژه خواهد بود.
همچنين در انتهاي خبر ذکر گرديده که مطابق اظهارات اهالي و ساکنين محل، مجوز گودبرداري صرفاً جهت 15 مترعمق بوده و گودبرداري بيش از 30 متر انجام شده است، در اين باره نيز اعلام مي‌دارد که پروانه اوليه تخريب و نوسازي جهت 5 طبقه زيرزمين صادر شده بود که پس از طرح در کميسيون ماده پنج تعداد طبقات زيرزمين به 10 طبقه افزايش يافته است که متأسفانه اين خبر بدون استعلام از شهرداري منتشر و باعث تشويش اذهان عمومي مبني بر عدم نظارت و کنترل شهرداري بر ساخت و ساز گرديده است. لذا مزيد امتنان خواهد بود به منظور حفظ حقوق شهرداري و اعاده حيثيت، اين قضيه از طريق مراجع قضايي پيگيري و اقدامات اين نهاد مردمي نيز در روزنامه‌هاي رسمي کشور ثبت گردد.

 


گفت: يک سايت وابسته به سلطنت‌طلبان نوشته است «طرفداران سلطنت در انتخابات شرکت نمي‌کنند و به اصلاح‌طلبان هم توصيه مي‌کنيم شرکت نکنند.»
گفتم: چطور مگه؟
گفت: نوشته؛ راه پيروزي نهايي بر جمهوري اسلامي ايران از سلطنت‌طلبي مي‌گذرد!
گفتم: عجب خل و چل ديوونه‌اي هستند اين سلطنت‌طلب‌ها!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: ديوانه‌اي به آسمان سنگ مي‌پراند، پرسيدند چه مي‌کني؟! گفت؛ دارم به ستاره‌ها حمله مي‌کنم! گفتند؛ به کارت ادامه بده، اين اعتماد به نفس تو را اگر صندوق صدقات سر کوچه ما داشت، تا حالا بانک مرکزي شده بود!

 


سرويس سياسي-
تنها چهار روز ديگر تا برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري باقي‌مانده و هشت نامزد نهايي فقط سه روز ديگر فرصت تبليغ دارند.
در اين دوره بر خلاف دوره هاي پيشين به طور قابل ملاحظه اي تبليغات کاغذي و ستادهاي تبليغاتي کاهش داشته اند که فارغ از عامل گراني کاغذ، يک دليل عمده ديگر نيز دارد. در اين دوره رسانه ملي فرصت مناسب و يکساني را در اختيار همه نامزدها گذاشته است تا در قالب برنامه‌هاي گوناگون، افکار خود را به مردم عرضه کنند. برنامه هايي که محور آنها مناظره‌هاي دسته جمعي کانديداها بود که با مناظره سرد اقتصادي آغاز شد و با مباحث فرهنگي شتاب گرفت و در ايستگاه مناظره سياسي به اوج رسيد.
اگر چه هر هشت رقيب راهيابي به پاستور از طريق امواج تلويزيون و راديو صدا و تصوير خود را به دورافتاده‌ترين نقاط کشور نيز رساندند اما انگار باز هم ديدارهاي چهره به چهره هنوز هم رونق و تاثير خاص خودش را دارد و تقريباً همه کانديداها حاضر به از دست دادن چنين فرصتي نيستند. حتي اگر به قيمت فشردگي و خستگي سفر و سخنراني در چند استان، طي يک روز باشد.
ترافيک سفرهاي تبليغاتي به گوشه و کنار کشور را نوعي مناظره غيرمستقيم ميان کانديداها نيز مي توان دانست. مردم سخنان همه را مستقيم و غيرمستقيم مي شنوند و در نهايت آنان هستند که تصميم مي گيرند کدام نامزد بهتر و بيشتر مي تواند پاسخگوي مطالباتشان باشد.
جليلي در ياسوج و شيراز
سعيد جليلي روز گذشته به کهگيلويه و بويراحمد رفت و در مصلاي امام خميني ياسوج گفت: با استفاده از همه ظرفيت‌ها مي‌توانيم نه تنها مشکل بيکاري و گراني نداشته باشيم بلکه مشکلات ديگر را نيز برطرف کنيم.
وي به نامه‌هاي مردمي که در سفرهاي استاني به دستش مي‌رسد افزود: متاسفم که بگويم بيشتر نامه‌ها در مورد گراني و بيکاري است و نبايد رفع بيکاري فقط در حد شعار باشد.
جليلي عدالت در توزيع منابع را ضروري دانست و گفت: نبايد تفاوتي ميان شهروند عشايري و تهراني باشد و بايد شعارها را تبديل به واقعيت کنيم.
وي با ذکر اين نکته که دوبرابر يارانه‌هاي يک ماه در اختيار 6 بدهکار بانکي در کشور است، گفت: چرا بايد يک کشاورز براي 5 ميليون تومان اين همه دردسر بکشد و 5 هزار ميليارد تومان در اختيار 6 نفر بدهکار بانکي باشد.
جليلي از موقعيت ايران بعنوان خيبر ياد کرد و گفت: تا پشت خيمه دشمن رفته‌ايم ولي عده‌اي با ترفند ترديد مي‌خواهند ملت را در موضع نااميدي قرار دهند.
جليلي که قرار است امروز به زادگاهش خراسان برود، پس از ياسوج راهي شيراز شد و در اجتماع مردم اين شهر سخنراني کرد.
حداد عادل در تبريز
غلامعلي حداد عادل ديروز به آذربايجان شرقي رفت و در جمع تبريزي ها به سخنراني پرداخت.
وي در مسجد طوبي شهر تبريز گفت: ما بايد با تقوا و تدبير و وحدت و همت دست به دست هم دهيم و آنچه را که دشمن خواسته براي ما ايجاد کند، در برابر آن حماسه ايجاد کنيم و بگوييم که ما حاضر نيستيم که انقلاب خود را با وعده هاي رفاه شما کنار بگذاريم. 
حداد عادل در ادامه اظهار داشت: ما از آرمان‌هاي امام ، رهبري و شهدا جدا نخواهيم شد و استقلال خود را به فشارهاي اقتصادي دشمنان نمي‌فروشيم. امروز به لطف خدا کشور ما در ميان کشورهاي منطقه امنيت و پيشرفت بيشتري در همه رشته‌ها دارد که ما بايد آن را حفظ کرده و قدر آن را بدانيم. 
در ادامه حداد عادل به سوالات مردم پاسخ داد و گفت: بنده همواره سعي مي‌کنم که به وظيفه‌ام عمل کنم و همانطور که در مناظره‌ها ديديد، مسير بنده اصولگرايي و حمايت از ولي فقيه است که اميدوارم در آينده هم بتوانم به اين وظيفه خود عمل کنم. 
وي خاطر نشان کرد: من به شما اطمينان مي‌دهم که کاري برخلاف وحدت اصولگرايان و کاري که به شکست آنها در عرصه انتخابات منجر شود، نخواهم کرد. 
رضايي در اهواز
محسن رضايي هم به زادگاهش خوزستان رفت و در جمع مردم اهواز حاضر شد.
وي در اين سفر گفت: اميدوارم در شرايط حساس فعلي کشور که ملت ايران در آستانه تصميم گيري مهم و سرنوشت سازي است، همه برادران و خواهران خوزستاني با قدرت تمام يک حماسه بزرگ سياسي ديگر را در کشور رقم بزنند و ثابت کنند خوزستاني ها نه تنها مرد جنگ و دلاوري، بلکه مرد سياست و سياست مداري هم هستند.
رضايي تصريح کرد: دولت آينده در شرايط حساسي در حال شکل‌گيري است؛ يک بعد شرايط فعلي کشور تحريم هاي اقتصادي اعمال شده از سوي نظام استکبار غرب به بهانه مساله هسته اي ايران است. نظام استکبار غرب، ايران را تحريم کرده و اجازه فروش نفت را نمي دهد و نمي گذارد کشتي ها به بنادر ايران نزديک شوند. تحريم هاي اقتصادي يکي از مسايل پيش روي کشور است و مساله ديگر نيز مشکلات اقتصادي کشور و گراني و بيکاري و فشارهاي شديد موجود بر‌روي مردم است.
اين کانديداي انتخابات رياست جمهوري خاطرنشان کرد: مساله سوم اين است که بيش از 10 تا 15 سال است که منازعات سياسي تحت عنوان جناح هاي سياسي به کشور وارد شده و از پشت صحنه مديريت کشور را تحت تاثير قرار داده است؛ بنابراين منازعات سياسي، تحريم ها و مشکلات اقتصادي در کشور سه مساله پيش روي کشور است که بايد خاتمه يابند.
روحاني در رشت
حسن روحاني که به رشت رفته بود با بيان اينکه "با هوشياري ملت، هيچ‌کس جز مردم نمي‌تواند رييس‌جمهور تعيين کند"، گفت: عده‌اي مي‌خواهند بي‌دردسر نتيجه صندوق را تصاحب کنند اما تنها راه براي پيروزي و موفقيت حضور مردم در 24 خرداد است.
وي خطاب به جمع حاضر افزود: کسي شما را نااميد نکند و نگويد که پاي صندوق رفتن تاثير ندارد و هرکه را مي‌خواهند از قبل تعيين شده است، چون اينها سخنان شيطاني است که مي‌خواهند ما پاي صندوق راي نشتابيم و بدانيد و مطمئن باشيد با هوشياري ملت هيچ کسي جز ملت نمي‌تواند رييس جمهور تعيين کند.
روحاني با تاکيد بر اينکه پرداخت يارانه‌هاي نقدي ادامه پيدا مي‌کند، خاطرنشان کرد: به نظر شما اين يارانه کم‌کم قيافه صدقه پيدا نکرده است؟ البته يارانه بايد ادامه يابد اما ارزش پول هم ثابت بماند. ما با تقويت ارزش پول ملي در کنار يارانه مختصر که پرداخت مي‌شود با يارانه کالايي به اقشار کم‌درآمد کمک خواهيم کرد و زندگي مردم را در مسيري قرار مي‌دهيم که آسود‌ه‌تر و راحت‌تر باشند.
عارف در بيرجند
محمدرضا عارف نيز ديروز به خراسان جنوبي رفت و در جمع بيرجندي ها سخنراني کرد.
عارف گفت: در دولت دوم اصلاحات موضوع پيشرفت و توسعه خراسان جنوبي را به صورت جدي دنبال خواهيم کرد.
وي با اشاره به اين‌که خراسان جنوبي داراي پتانسيل ها خوبي براي پيشرفت و توسعه است، گفت: منابع زيرزميني، بازارچه هاي مرزي،کشاورزي و رونق کسب و کار از اولويت هاي ما براي خراسان جنوبي خواهد بود.
معاون اول دولت اصلاحات با بيان اين‌که من به عنوان نامزد اصلاح‌طلب در صحنه حضور دارم، افزود: اصلاح طلبي يعني صبر و سعه صدر و پاسخ‌گويي به دغدغه‌ها و مشکلات معيشتي مردم، اصلاح طلبي تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي است.
عارف با بيان اين‌که اصلاحات يعني بازگرداندن کشور روي ريل تعالي، افزود: اصلاحات يعني برخورد غير سياسي با امور اجتماعي و علمي کشور، يعني حضور و حماسه آفريني و مشارکت، يعني شايسته سالاري و مردم سالاري و خردورزي در امور اجتماعي کشور.
وي اظهار کرد: آمده ام فساد را ريشه کن کنم تا ديگر پرونده 3هزار ميليارد توماني در کشور نباشد و آمده‌ام تا به جوانان نويد پيروزي در 24 خرداد را بدهم و شما جوانان بايد در صحنه حضور داشته و راي بدهيد زيرا حضور و مشارکت شما مردم رمز پيروزي ما است.
غرضي در حضر
در ميان هشت نامزد انتخابات، غرضي تنها کسي است که حضر را بر سفر ترجيح داده و کانال رسانه را براي سخن گفتن با مردم انتخاب کرده است.
سيدمحمد غرضي روز گذشته به خبرآنلاين رفت و در جمع خبرنگاران حاضر شد. غرضي در اين نشست درباره دليل اتخاذ اين سياست تبليغاتي گفت: من به چند سفر استاني رفتم اما تشخيص اجتماعي من اين است که با رسانه‌ها کار کردن باعث مي‌شود تا اثر اجتماعي انسان بيشتر باشد.
وي در ادامه اظهار داشت: اصلاحات يک مفهوم کلي است اما عده‌اي که نتوانستند کاري کنند آن را يدک مي‌کشند و حالا گرفتار اعمال خودشان هستند.
وي با بيان اينکه بستر انقلاب ايران بستري 200 ساله است و در اين بستر هرکسي مي‌تواند خدمت کند و کساني که به دنبال اسم و رنگ براي خود هستند از بين مي‌روند، افزود: من مي‌گويم کساني که مي‌خواهند سياست را بر فرهنگ تحميل کنند باعث خواهند شد که فرهنگ از بين برود.
اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري در ادامه درباره رويکرد خود به احزاب و گروه‌هاي سياسي، گفت: گذشته اعتماد به احزاب و گروه‌ها در ايران منفي است اما گذشته اعتماد به انقلاب همچنين آينده اين اعتماد مثبت است. کساني که به ستادها و گروه‌هاي سياسي تکيه مي‌کنند و به جاي اينکه رنگ جمهوريت داشته باشند رنگ حزبي دارند کاري از پيش نمي‌برند.
قاليباف در بجنورد و مشهد
محمدباقر قاليباف روزگذشته به خراسان شمالي رفت و در اجتماع مردم گفت: ايران کشور فقيري نيست و داراي ظرفيت بالايي است اما در حال حاضر گرفتار سوءتدبير شده است و کشور بد اداره مي‌شود.
وي اضافه کرد: امروز من مکلفم که به دليل رشادت هاي خون پاک شهدا که توانستند استقلال کشور را حفظ کنند و ملت را از زير فشار استبداد و استعمار نجات دهم، به کشور عزت دهم، راه آنان را ادامه دهم و آرمان هاي امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامي را براي پيشرفت کشور در اولويت کاري قرار دهم.
قاليباف با بيان اينکه "در حال حاضر براي حفظ انقلاب و نظام چاره‌اي جز اين نداريم که مجموعه اجرايي کشور بويژه در حوزه اقتصادي را کارآمد کنيم"، افزود: همه آنها در يک جمله خلاصه مي‌شود که دولتي را بر سرکار بياوريم که گره‌اي از مشکلات را بگشايد و مردم را از پيچ مشکلات نجات دهد و اگر غير از آن باشد شعار است و فقط لفاظي کرده‌ايم.
اين کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري توضيح داد: گراني، بيکاري و تورم براي مردم غير قابل تحمل شده است و بايد به سرعت اين مشکلات مرتفع شوند. پيشرفت کشور يک انتخاب نيست بلکه يک ضرورت است و اگر در اين راه کار کنيم، مجاهدت کرده‌ايم.
قاليباف از خراسان شمالي راهي خراسان رضوي شد و شب گذشته در جمع همشهريان مشهدي خود به سخنراني پرداخت.
ولايتي در ايلام و خرم آباد و همدان
علي اکبر ولايتي هم روز گذشته در جمع مردم خرم آباد در محوطه قلعه فلك الافلاك سخنراني كرد و گفت: ما وامدار و مديون كساني هستيم كه در پيروزي انقلاب اسلامي، نقش اساسي داشته اند و مردم لرستان در رديف كساني هستند كه بيشترين سهم را دراين ميان به خود اختصاص داده اند و در دوران دفاع مقدس نيز حضوري چشمگير داشته اند.
وي افزود: توسعه راههاي ارتباطي، افزايش تعداد شركت‌هاي توليدي و كارخانه ها، فعال سازي دوباره كارخانه هاي نيمه تعطيل، استفاده از ظرفيت هاي عظيم كشاورزي و پايان دادن به رتبه اول بيكاري لرستان از اهداف اصلي دولت من است. وي با اشاره به اينكه پرداخت يارانه ها در دولت وي ادامه خواهد داشت، گفت: در اين بخش به صورت ناقص عمل نخواهيم كرد و يارانه ها تنها به مردم اختصاص داده نمي شود بلكه ?? درصد سهم توليدات، كشاورزي و صنعتي نيز اجرايي خواهد شد.
ولايتي با اشاره به اينكه درمان رايگان را براي كشور عملي خواهد كرد، اظهار داشت: اجراي طرح سلامت ايرانيان به عنوان يكي از طرح هاي محوري است كه بايد اجرا شود تا ميزان پرداخت مردم براي درمان را به صفر برسانيم.
ولايتي علاوه بر خرم اباد، روز گذشته به ايلام و همدان نيز رفت و ديدارهايي در اين دو شهر انجام داد.

 


رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر وحدت، انسجام و يکپارچگي بيشتر مردم و مسئولان تاکيد کرد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از فرزندان و خانواده‌هاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران، با تاکيد بر نقش و جايگاه بي‌بديل شهدا و ايثارگران انقلاب اسلامي در پيروزي، تثبيت و حفظ نظام اسلامي و صبر و مقاومت خانواده‌هاي معزز آنان در تاريخ انقلاب گفت: زماني که شرق، غرب و ارتجاع منطقه با هماهنگي و همکاري يکديگر، کمر به نابودي انقلاب نوپاي ايران بسته بودند، فرزندان غيور و سلحشور شما عزيزان در قالب نيروهاي سپاه پاسداران، ارتش و جوانان داوطلب بسيجي، از دين و کشور دفاع و حجم بالاي شرارت‌هاي دشمنان را خنثي کردند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت با تاکيد بر اين که در دوران دفاع مقدس، همه مردم با قوميت‌ها و مذاهب مختلف اعم از مسيحي، کليمي و زرتشتي در کنار برادران مسلمان خود عليه متجاوزان به جمهوري اسلامي ايران مي‌جنگيدند و حماسه مي‌آفريدند، گفت: اکنون نيز کشور نيازمند وحدت انسجام و يکپارچگي بيشتر مردم و مسئولان است و نبايد با برخوردهاي سليقه‌اي و گزينشي به ويژه با خانواده معزز شهدا، جانبازان و ايثارگران، موجبات سرخوردگي و گلايه آنان را فراهم کرد.
وي با اشاره به برخي گلايه‌ها و نگراني‌هاي خانواده‌هاي شهدا از شرايط موجود کشور و برخوردهاي تبعيض‌آميز تاکيد کرد: برخوردهاي سليقه‌اي در جامعه، ناشي از تعصبات افکار باندي و جناحي در کشور است و به ويژه با خانواده‌هاي شهدا، ايثارگران و مفقودان که صاحبان اصلي انقلاب هستند، نبايد اينگونه رفتار شود.
هاشمي رفسنجاني تاکيد کرد: عبور از شرايط کنوني و حل معضلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي که ناشي از سوءمديريت‌ها در داخل و مشکلات سياسي خارجي است، نياز به همدلي و مشارکت و همراهي همه مردم با سلايق و تفکرات مختلف دارد و حربه حذف و برخوردهاي گزينشي و تنگ‌نظرانه جناحي و باندي نمي‌تواند به حل مشکلات و برون‌ر‌فت جامعه از شرايط موجود کمک کند.

 


«رأي دادن در اين انتخابات، رأي اعتماد به ساز و کار انتخابات است».
اين مطلب را پايگاه اينترنتي نداي سبز وابسته به فتنه‌سبز و طيفي از اعضاي فراري حزب مشارکت عنوان کرد. نداي سبز ابتدا اين فراز از بيانات رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام‌خميني(ره) را مورد توجه قرارمي‌دهد که «هر رأيي که شما به يکي از اين نامزدهاي محترم بدهيد- اين هشت نفر آقايان محترمي که در صحنه هستند- رأي به جمهوري اسلامي داده‌ايد. رأي به هر نامزدي، رأي به جمهوري اسلامي است؛ رأي اعتماد به نظام و سازوکار انتخابات است. اينکه شما وارد عرصه انتخابات مي‌شويد؛ چه آن کسي که نامزد رياست‌جمهوري است، چه آن کسي که انتخاب مي‌کند- مثل من و شما- نفس ورود در اين ميدان، به معناي اعتماد به جمهوري اسلامي و اعتماد به سازوکار انتخابات است». (رهبري، 14/3/92)
نويسنده تأکيد مي‌کند: اين سخنان کاملا به جا و روشن بينانه است راي دادن در انتخابات پيش رو، به خصوص پس از سابقه انتخابات 88، راي دادن در اين انتخابات قبل از هر چيز راي اعتماد به ساز و کار انتخابات است.
در ادامه اين مطلب آمده است: «طبعا هيچ اشکالي ندارد اگر کسي به ساز و کار انتخابات در ايران، کم يا زياد اعتماد داشته باشد، آن چه اشکال دارد ناهمخواني ميان نظر و عمل در اين زمينه است. مشخصا کساني که تا همين چند ماه پيش براي هرگونه توصيف انتخابات 88، لفظ کودتا از دهان‌شان نمي‌افتاد و يازده ميليون تقلب که سهل است، به نظرشان در آن انتخابات اصلا راي‌ها شمرده نشده بود و خلاصه در نظرشان کل ساز و کار انتخابات در سال 88 بلاموضوع شده بود، همين آدم‌ها با همين پيش‌فرض‌هاي نظري در باب واقعيت، در به در دنبال راضي کردن خاتمي براي کانديداتوري بودند و با کانديداتوري هاشمي دچار آن چنان شور و هيجاني شدند. بعد با رد صلاحيت هاشمي، مهندسي آشکار انتخابات ورد زبان‌شان شد و باز به هفته نکشيده با شدت و حدت تمام در باب ائتلاف روحاني و عارف و مزيت‌هاي يکي بر ديگري به بحث مشغولند. اشکال آن جاست که آدم‌ها انگار گرفتار رودربايستي با خودشان باشند، از بيان صريح اين اعتماد و اميد به ساز و کار انتخابات طفره مي‌روند».
نداي سبز نوشت: مهم است که آدم‌ها دست کم با خودشان صادق باشند، متوجه باشند که راي دادن در انتخابات راي اعتماد به ساز و کار انتخابات در ايران است. چنان که گفتم اين اعتماد و اميد به ساز و کار انتخابات نه بد است نه قابل سرزنش، آن چه بد و قابل سرزنش است، ناسازگاري ميان نظر و عمل در اين زمينه است، بر مبناي همين ناسازگاري است که مي‌شود همه آن هياهوي کشدار در باب تقلب تعيين‌کننده و کودتا و مهندسي انتخابات را نق‌نق‌هاي بي‌اهميت حاصل از شکست تلقي کرد چرا که اين آدم‌ها علي‌رغم همه آن شواهد چندصد صفحه‌اي تقلب و تخلف و چه و چه، به مصداق دو صد گفته چون نيم‌کردار نيست، با همين عمل ساده راي دادن نشان مي‌دهند که در نظرشان همچنان ساز و کار انتخابات در ايران قابل اعتماد است.
نويسنده در پايان تأکيد کرده است: هر کسي که تصميم به راي دادن گرفته است، دست کم براي خودش تصريح کند که عملش چه او بخواهد چه نخواهد، چه آگاه باشد چه نباشد، عمل راي دادن به اين معناست که من، به ساز و کار انتخابات در اين نظام اعتماد دارم، مهم است که آدم‌ها چنين صراحتي به عمل‌شان بدهند براي اين که دو هفته بعد، يک ماه بعد ديگر دست کم خودشان روي‌شان نشود نظري ناسازگار با عمل خودشان ابراز کنند. نمي‌شود که آدم هم کانديدا شود، هم راي بدهد و هم اگر نتيجه بر وفق مرادش نبود، مدعي غيرقابل اعتماد بودن ساز و کار انتخابات شود، دست کم پس از سابقه انتخابات 88، چنين ابراز نظر و عملي بيش از پيش ناسازگار و خود نقض‌کننده به نظر مي‌رسد.

 


ارگان حلقه لندن از زوال و مرگ اصلاح‌طلبان و فتنه‌سبز در انتخابات پيش‌رو خبر داد.
پايگاه اينترنتي جرس (جنبش راه سبز) که توسط تيمي از اعضاي جبهه مشارکت، نهضت آزادي و گروهک ملي مذهبي مديريت مي‌شود، در تحليلي به قلم يکي از اعضاي حزب منحله مشارکت (علي حسين‌قاضي‌زاده) تصريح کرد: اکنون ديگر بحث از شکست نيست، از زوال و مرگ گفتمان اصلاح‌طلبان و جنبش سبز سخن مي‌گويم.
وي با مرور مواضع تند و سپس عقب‌نشيني‌هاي طيف متبوع خود از سال 84 مي‌نويسد: 8 سال از زماني که گفتيم حکم حکومتي را قبول نداريم اما براي مصطفي معين حکم حکومتي گرفتيم مي‌گذرد ضايعه 84 تنها فتح احمدي‌نژاد نبود. ضايعه بزرگتر آن انتخابات، شکست 4 ميليوني معين بود. اصلاح‌طلبان پيشرو که پرده‌پوشي را به کناري نهاده بودند و ريشه تمام نابساماني‌ها را در نهادهاي تحت امر رهبري مي‌ديدند، عريان و بي‌پرده تمام مطالباتشان را به تصوير کشيدند. از ايجاد معاونت حقوق بشر و لايحه عفو عمومي و جبهه دموکراسي‌خواهي و برنتابيدن حکم حکومتي و مقيد کردن رهبري به مرزهاي قانون و ... سخن گفتند. و اين همه مطالبات حداکثري را پشت سر کسي قرار دادند که نه مرامش نسبتي با اين مطالبات داشت و نه پيشينه‌اش. و اين چنين شد که اصلاح‌طلبان پيشرو، آن مطالبات تابوشکن را با چنين مصداقي بر روي ترازي نهادند. رتبه پنجم و راي 4 ميليوني معين، نقطه انتهاي اين ماجرا بود. ديگر کسي حتي نامي از اصلاح‌طلبان پيشرو به ميان نياورد. ديگر کسي نپرسيد که چه بر سر جبهه دموکراسي‌خواهي آمد. اينها بخشي از ثمرات صندوق 84 بود.
جرس در ادامه خاطر نشان مي‌کند: انتخابات مجلس هفتم با آن همه حرف و حديث برگزار شده بود. اصلاح‌طلبان پيشرو پيش از برگزاري گفته بودند که در آن انتخابات نه راي‌دهنده هستند و نه راي گيرنده اما حال و هواي انتخابات مجلس هشتم، متفاوت از روزهاي اصلاحات بود. اصلاح‌طلبان شکست‌خوردگاني بودند که براي گرفتن حداقلها به ميدان آمده بودند. ديگر خبري هم از پيشروان اصلاح‌طلب نبود. همگان شکست يک گفتمان را پذيرفته بودند. رد صلاحيتهاي مجلس هشتم مهيب‌تر از مجلس هفتم بود. اما ديگر نه تواني براي اعتراض بود و نه انگيزه‌اي براي قهر. آنچه که بر جاي مانده بود نيروهاي درجه سومي بودند که هيچ اميدي براي راي آوردنشان نبود. براي غلبه بر اين کاستي، بنا شد که خاتمي تمام قد به حمايت برخيزد تا بزرگي نام خاتمي، اعتباردهنده آن ليست کم‌توان باشد. و نشد. آمدن خاتمي حتي از ابعاد شکست هم نکاست. حتي يک نفر هم از ليست [30نفره] حاميان خاتمي به مجلس راه نيافت.
عضو حزب منحله مشارکت مي‌افزايد: پروژه منهدم‌سازي اصلاح‌طلبان مرحله به مرحله در حال حرکت بود. شکست و عقب‌نشيني و شکستي سنگين‌تر و عقب‌ نشستني بيشتر. و حتي يک بار هم نيانديشيدند که شايد اين همه شکست محصول عقب نشستنهاي مکرر باشد.
همکار جرس با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم نوشت: هر چند که گمان مي‌رفت وقايع جنبش سبز و رويارويي مستقيم بخش بزرگي از اصلاح‌طلبان با حاکميت خط بطلاني بر آن همه عقب‌نشيني باشد، اما باز در به همان پاشنه چرخيد. اصلاح‌طلبان به دو دسته تقسيم شده‌اند. عده‌اي که عمدتا همان اصلاح‌طلبان پيشرو سال 84 هستند به خروج از اين نمايش انتخاباتي رأي دادند. اما گروهي ديگر معتقد به حضورند، در همين عرصه حاکميت ساخته معتقد به بهره‌گيري از هر فرصت اندکي هستند که مهياست. از خاتمي و هاشمي رسيده‌اند به عارف و روحاني. آن هم نشد به کسان ديگر هم مي‌رسند. دسته نخست غالبا در حبسند و حصر و غربت و دومي‌ها ميداندار اين روزهاي اصلاحات. دسته نخست به اين صحنه‌آرايي جواب رد دادند و دسته دوم، آن‌قدر از منزلت اصلاحات کاسته‌اند تا براندازنده قامت اين دو تن گردد.
در ادامه اين نوشته اعتراض‌آميز آمده است: پروژه‌اي که با حضور در انتخابات با ارائه مطالبات حداکثري و معرفي کانديد حداکثري آغاز شد، در حال بدل شدن به مطالبات حداقلي و کانديد حداقلي است. همه اميدها به اينجا رسيده که ساعتها پاي صحبت اينان بنشينند تا شايد از لابلاي صحبت اين حداقلي‌ها، دو بار نام خاتمي بر زبان بيايد و جماعتي هلهله سر دهند از اين همه بهره‌گيري از فضاي انتخابات نه کسي معترض به اين همه زنداني است نه کسي از غيرقانوني بودن حصر مي‌گويد نه کسي منتقد شيوه شوراي نگهبان است و نه کسي يادش مي‌آيد که هاشمي را رد صلاحيت کرده‌اند و خاتمي را از حضور منع. بله، اصلاح‌طلبي مي‌رود تا به همت چنين کساني بر روي باسکول 92 قرار گيرد. پرده واپسين نمايش انتخاباتي 92 با وزن‌کشي اصلاح‌طلبان به انتها مي‌رسد. صحنه نمايش مهياي فرياد زدن پايان يک گفتمان است.
جرس خاطر نشان مي‌کند: امروز و در شرايطي که کمتر سياستمدار اصلاح‌طلبي آبرو و سرمايه خويش را در اين نمايشنامه هزينه مي‌کند، در منزل خاتمي را از پاشنه درآورده‌اند که بيايد و از آبروي اصلاحات براي اينان هزينه کند. خاتمي بيايد تا آنان که خود شهامت هزينه کردن از سرمايه خويش را ندارند، اعلام حمايت خويش را وابسته کنند به راي خاتمي. خاتمي بيايد تا اگر در آينده‌اي نه چندان دور فعل و نظر اين حداقلي‌ها موجبات شرمندگي شد، همه‌چيز را به خاتمي نسبت دهند و از پذيرش مسئوليت سر باز زنند. نه اراده خروج از بازي را دارند و نه شهامت حضوري تمام قد. ديگر بحث از شکست نيست، از زوال سخن مي‌گوييم. روزهاي رفتن است. روز مرگ گفتماني است که نه قدرت حضور و حمايت تمام عيار دارد و نه جسارتي بر خروج از اين بازي.

 


دبير مجمع روحانيون تلويحا اصلاح‌طلبان را دعوت به تحريم انتخابات کرد.
موسوي‌خوئيني‌ها با اشاره به فراهم نشدن مجال نامزدي براي خاتمي و هاشمي گفته است با شرکت در انتخابات به هر قيمت مخالفم اين به زيان ماست.
به گزارش وبسايت و کمپين ائتلاف اصلاح‌طلبان، موسوي‌خوئيني‌ها پانزدهم خرداد با جمعي از اعضاي «کمپين ائتلاف عارف-روحاني براي فرداي ايران» ديدار کرده و درباره ائتلاف دو کانديدا گفته است: نظر بنده درباره انتخابات همان چيزي است که در آبان‌ماه سال گذشته گفته‌ام و تاکيد کردم که من با شرکت در انتخابات در هر حال و به هر قيمتي موافق نيستم و چنين مشارکتي به زيان جريان اصلاحات و به زيان تفکر اصلاح‌طلبانه است.
وي با تاکيد بر اينکه شرکت در انتخابات بايد عزتمندانه باشد، يادآور شد: شرکت در انتخابات بايد در چارچوب پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه باشد، ما نبايد به جرياني که حضور موثر اصلاح‌طلبان در حاکميت را برنمي‌تابد اجازه دهيم ما را به راهي بکشاند که بن‌بست است.
وي اضافه کرد: اگر خاتمي نامزد مي‌شد، تمام اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعي حامي آنان حمايت مي‌کردند ولي مخالفان ريز و درشت چنان رفتار کردند که آقاي خاتمي بهترين راه ممکن را انتخاب کرد و با وجود درخواست‌هاي گسترده از سراسر کشور وارد صحنه انتخابات نشد تا مخالفان بار ديگر به خاطر يک دستمال، قيصريه را به آتش نکشند. پس از قطعي شدن عدم حضور خاتمي و در اوج يأس و نااميدي حاکم بر جريان اصلاح‌طلبان آقاي هاشمي براي نامزدي رياست‌جمهوري ثبت‌نام کرد ولي متاسفانه بي‌تدبيري نه تنها کشور را از يک فرصت محروم کرد که گويا مهر باطله بر شناسنامه انقلاب زده شد(!) که سالها است اين مهر را در جامعه از اعتبار انداخته‌اند.
موسوي خوئيني‌ها مي‌گويد: چون راههاي اصلي ورود در انتخابات را بر روي اصلاح‌طلبان بستند بايد بسيار هوشيار باشيم که ما را به راههايي نکشانند که بن‌بست است. موسوي خوئيني‌ها افزود: نکته مهم ديگر که غفلت از آن بسيار زيانبار است اين است که اصلاح‌طلبان نبايد اعتبار گذشته خود را با حرکتي نسنجيده مخدوش کنند و امروز مهندسي انتخابات بر اين اساس پيش مي‌رود که نه تنها اصلاح‌طلبان پيروز انتخابات نباشند بلکه اعتبار گذشته خود را نيز از دست بدهند.
موسوي‌خوئيني‌ها سال گذشته خواستار تعيين شرط‌هايي نظير رفع حصر موسوي و کروبي و آزادي بازداشت‌شدگان براي شرکت در انتخابات شده بود. او از حاميان سرسخت هاشمي رفسنجاني است که اکنون ژست حمايت از وي را گرفته و گفته مي‌شود در اتخاذ تصميم هل دادن هاشمي به سمت تقابل با نظام ايفاي نقش کرده است.
يادآور مي‌شود به گزارش کلمه مصطفي تاج‌زاده نيز اعلام کرده که از تحريم انتخابات سخن نمي‌گويد اما رأي نخواهد داد.

 


جمعي از عناصر ضد انقلاب فعال در فتنه 88 ضمن نشستي در برلين به بررسي موضوع شرکت در انتخابات يا تحريم آن پرداختند.
در اين نشست محفلي «حمزه-غ» از اعضاي ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي در سال 88 گفت: حذف اکبر هاشمي‌رفسنجاني از صحنه نشانه عزم و توانايي نظام براي پيشبرد اهداف خود بود. در شرايط حاضر اپوزيسيون ناتوان يا فاقد اراده براي مقابله با رد صلاحيت رفسنجاني است. حذف رفسنجاني آشکارا نشان مي‌دهد که انتخابات پيش رو «آزاد و عادلانه» نيست.
به گزارش دويچه‌وله در ادامه رضا عليجاني (از اعضاي گروهک ملي- مذهبي) اظهار داشت: نام‌نويسي رفسنجاني در انتخابات سبب برهم خوردن معادلات نظام شد و موجي از اميد و همبستگي را ]در اپوزيسيون[ به وجود آورد. اما با رد صلاحيت رفسنجاني دوباره ما شاهد دو پارگي اپوزيسيون در خصوص نحوه برخورد با انتخابات شده‌ايم.
وي افزود: يکي از سناريوهاي موجود در ميان اپوزيسيون اين است برخي با طرح دفاع از مصالح خواهان شرکت در انتخابات و حمايت از روحاني يا عارف به‌عنوان نامزدهاي کم‌خطرتر هستند. اين سناريو فرصت‌هاي به دست آمده در زمان انتخابات را غنيمت مي‌شمرد و طرفداران اين سناريو حتي اميدوارند که پيروزي احتمالي را نيز نصيب خود کنند. استدلال اين دسته از طرفداران شرکت در انتخابات شبيه قماربازي است که گرچه مرتباً مي‌بازد، اما باز خواهان بازي جديد بوده و حتي اميد به برد دارد.
به گفته عليجاني «طرفداران سناريوي دوم مي‌گويند بايد پيام رد صلاحيت رفسنجاني را به درستي تحليل کرد. زيرا نظام امکان تحرک در بالا و پايين را از اپوزيسيون گرفته است. باور گروه دوم اين است که روحاني و عارف در رده‌هاي پاييني انتخابات خواهند بود و شايد پنجم و ششم شوند».
وي گفت: در حال حاضر اندک افرادي هنوز درباره شرکت يا عدم شرکت در انتخابات مرددند و اغلب نيروهاي اپوزيسيون تصميم خود را در اين زمينه اتخاذ کرده‌اند. وي تصريح کرد با گروه دوم يعني تحريم‌کنندگان انتخابات همدلي دارم زيرا که بر اين باورم که انتخابات از پيش مهندسي شده است.
عليجاني در پايان تصريح کرد: نبايد انتخابات را بسيار جدي گرفت و امر انتخابات با هر تحليلي نبايد ميان نيروهاي اپوزيسيون اختلاف به وجود آورد.
وي تأکيد کرد که در صورت حمايت خاتمي و رفسنجاني از يک نامزد نيز، در انتخابات شرکت نخواهد کرد و تن به سکوت خواهد داد.
همچنين مهدي فتاپور عضو گروهک اتحاد جمهوري‌خواهان در اين محفل گفته است: شرکت در انتخابات هيچ سودي نخواهد داشت اما عدم شرکت به ويژه پس از رد صلاحيت هاشمي به معناي صحه گذاشتن بر عدم صلاحيت نظام است.

 


رئيس پليس راهور تهران با اعلام آماده‌باش انتخاباتي از روز پنجشنبه، از اجراي طرح ويژه ترافيکي در محدوده استانداري، وزارت کشور، شوراي نگهبان و فرمانداري‌ها خبر داد.
سردار حسين رحيمي، رئيس‌پليس راهور تهران بزرگ در گفت‌وگو با تسنيم، درباره اجراي طرح ويژه ترافيکي در روز برگزاري انتخابات در تهران اظهار داشت: در روزهاي آينده شور و هيجان انتخاباتي بيشتر مي‌شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر پليس راهور روزانه چند جلسه مختلف تبليغاتي براي کانديداها را داريم تا بحث ترافيک مراسم آنها را مديريت کنيم و اين جلسات تا روز پنجشنبه که زمان قانوني تبليغات است ادامه خواهد يافت.
رئيس پليس راهور تهران درباره تمهيدات ترافيکي در دو روز منتهي به زمان برگزاري انتخابات خاطرنشان کرد: پليس راهور تهران از روز پنجشنبه به حالت آماده‌باش در خواهد آمد و اين آماده‌باش تا پايان روز جمعه و اتمام راي‌گيري و همچنين انتقال صندوق‌ها به مراکز و مخازن اصلي ادامه خواهد داشت.
رحيمي در پاسخ به اين سوال که آيا براي مراکز و معابر خاصي در اين ايام محدوديت خاص ترافيکي در نظر گرفته مي‌شود يا خير گفت: در نقاط مختلف از جمله استانداري، فرمانداري تهران، وزارت کشور، شوراي نگهبان و همچنين فرمانداري‌هاي ري و شميران طرح ويژه ترافيکي را اجرا و اعمال خواهيم کرد.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10