(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 6 آبان 1388- شماره 19497
 

رابطه «خشونت» و عزل و نصب ها !

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
رابطه «خشونت» و عزل و نصب ها !

قره باغي، عباس كريم - 3
مي 1978 - ارديبهشت 1357
خيلي محرمانه
تيمسار عباس كريم قره باغي
نام: تيمسار عباس كريم قره باغي، نيروي زميني
(رسته پياده)
موقعيت: فرمانده ژاندارمري شاهنشاهي ايران از 22 آوريل 1974
اهميت:
تيمسار، فرماندهي دقيق و جدي و افسري فداكار با سوابق خدمات طولاني و صادقانه به شاه مي باشد. به عنوان فرمانده ژاندارمري، قره باغي مسئول امنيت داخلي و اعمال قانون در مناطق روستائي ايران است. او مستقيماً تحت امر وزير كشور است.
سياست:
او متمايل به غرب، طرفدار ايالات متحده است و با مشاورين ايالات متحده بسيار همكاري مي نمايد. وي يكي از همكلاسي هاي شاه در 1938 در دانشكده افسري ايران و به عنوان فرمانده لشكر يكم گارد (ن ز ش ا) در 69 - 1965، مسئول حفاظت شخص شاه بود. او از اعتماد و احترام شاه برخوردار است. او در مأموريت هاي رسمي از ايالات متحده بازديد كرده است.
مراحل خدمتي:
تيمسار، قره باغي در 1938 از دانشكده افسري فارغ التحصيل شد و در مشاغل مختلف فرماندهي خدمت نموده است. اولين سمت فرماندهي وي، فرماندهي آتشبار مستقل ضد هوايي، لشكر يكم حدود سال 1939 بود.
او رئيس ستاد نيروي زميني بود و از مي 1972 فرمانده سپاه يكم نيروي زميني كه تا 22 آوريل 1974 منحل شد، گرديد. او داراي تحصيلات بسيار بالا از جمله دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس و همچنين فارغ التحصيل دانشكده عالي جنگ پاريس در فرانسه است.
اطلاعات شخصي:
در 1918 در تبريز، ايران متولد شد. داراي وضعيت عالي نظامي، با كفايت، صادق و درستكار است. متأهل و داراي فرزند است. علاوه بر زبان مادري فارسي، فرانسه را به رواني و انگليسي را خوب صحبت مي كند.
قره باغي، كريم عباس - 4
19 سپتامبر 1978 ، 28/6/57 - مقام سياسي انگلستان معتقد است كه انتصاب قره باغي بدين معني است كه براي وزارت كشور نقش بيشتري در امنيت كشور منظور گرديده است. او توسط شخص شاه انتخاب شده است. گفته مي شود كه او درك خوبي از مسائل داخلي كشور دارد. او در جلسات مذاكره مجلس در مورد برنامه شريف امامي به طور خاص آشكار بود.
24 ژوئيه 1974 - فرمانده جديد ژاندارمري، سپهبد قره باغي، بنحو بارزي وضع ستاد ژاندارمري را در سطح افسران ارشد بهبود بخشيده است - در واقع سرهنگ بووي (Bovee)، ژاندارمري را تاكنون اين گونه با قابليت نديده بود. نه تنها افسران جديد با كفايت و كاملاً مناسب مشغول انجام وظايف بودند، بلكه آنها از داخل صاحب منصبان خود ژاندارمري، برخلاف آنچه طبق معمول آنها از خارج ژاندارمري منتقل مي شدند، انتخاب شده بودند. تيمسار قره باغي شخصاً فرماندهي بسيار با كفايت و كارآست، ولي سرهنگ بووي فكر مي كند كه باتوجه به پتانسيل آيندأ وي، او فاقد «خشونت» لازم براي فرماندهي نيرو است. شايد به وي شغلي تشريفاتي نظير سفارت داده شود. تيمسار قره باغي، كه فرانسه صحبت مي كند، شاه را در سفر به پاريس همراهي نمود. او دو هفته بيشتر در فرانسه باقي ماند كه در اين مدت ظاهراً از تسهيلات ژاندارمري فرانسه بازديد نموده است.
قوام صدري، محمود - 1
محمود قوام صدري، وزير مشاور و معاون پارلماني
محرمانه
محمود قوام صدري 52 سال قبل در مشهد متولد شد. در دانشگاه تهران در علوم سياسي و اقتصاد به اخذ درجات تحصيلي نائل آمد. در سال 1941 وي به وزارت دارايي رفت و در آنجا به كار پرداخت تا در سال 1959 به سمت دبيركلي اين سازمان رسيد. پس از آن به عنوان رئيس امور ماليه در چند استان كار كرد تا اين كه در سال 1967 به عنوان معاون وزير در وزارت دارايي انتخاب شد.
قوام صدري به عنوان وزير مشاور در آوريل 1971 به كابينه هويدا پيوست. او عضو مهم يا متنفذ كابينه نيست و وظيفه اصلي وي هماهنگي و هدايت وزارتخانه هاي مختلف و پارلمان مي باشد. قوام صدري به زبان انگليسي و فرانسه صحبت مي كند.
كاتوزيان، باقر - 1
باقر كاتوزيان وزيركار و اموراجتماعي (از 11 نوامبر 1978)
خيلي محرمانه
عنوان خطاب: آقاي وزير
سپهبد باقر كاتوزيان به جاي تيمسار غلامعلي اويسي، وزير كار و اموراجتماعي شد. اويسي در حالي كه فرماندهي كل نيروي زميني و فرمانداري حكومت نظامي را به عهده داشت، سرپرستي وزارتخانه (وزير بدون عنوان) در كابينأ 6 نوامبر 1978 ازهاري به عهدأ وي گذاشته شده بود. به نظر مي رسد براي اويسي سه كاره بودن خيلي مشكل بوده است. كاتوزيان بشدت طرفدار ايالات متحده است.
كاتوزيان، پس از اتمام دانشكده افسري ايران در 1935، در لشكر دوم پياده به مدت 13 سال در مشاغلي بشرح زير خدمت نمود: فرماندأ گروهان، فرماندأ گردان، رئيس ستاد منطقه، فرماندأ گردان تانك و ادارأ سوم (عمليات)
در طول سالهاي 52 - 1949 وي هنگ 71 پياده را فرماندهي كرد و 54 - 1952 به عنوان رئيس ستاد و متعاقباً معاون فرماندأ لشكر 10 زرهي، رئيس ركن 3 ارتش سوم (55 - 1954) و فرماندأ تيپ مستقل چهارم پياده (56 - 1955) خدمت نمود.
از 7591 تا 1959 كاتوزيان فرماندأ گارد گمرك بود. او رياست ادارأ ترابري را از 1959 تا 1960 به عهده داشت. اطلاعي از مراحل سابق خدمتي وي در 63 - 1960 فعلاً در دست نيست. در 1963، رئيس Comptroller در ستاد بزرگ ارتشتاران شد و به درجأ سپهبدي ارتقأ يافت. او از سال 1966 تا زماني كه وارد كابينه شد، معاون وزير جنگ در امور پارلماني بود.
كاتوزيان با حدود 66 سال سن، از نظر فيزيكي فردي مؤثر و كارآست. او كم حرف مي باشد، ولي هميشه حرف اصلي را مي زند (تو خال مي زند). او احساس وفاداري زيادي دارد. كاتوزيان شخصاً درستكار است و از زيردستانش درستي و صداقت مي خواهد. او مردي فوق العاده مذهبي است و در بين دوستانش بسياري از رهبران مذهبي وجود دارند. او از بيماري Ulcers رنج مي برد. كاتوزيان به رواني انگليسي و فرانسه صحبت مي كند. او و همسرش، نصرت رمضاني سابق، داراي دو پسر و سه دختر هستند.
28 نوامبر 1978 - 7/9/57
كاشفي، محمود - 1
محمود كاشفي وزير مشاور در امور پارلماني
محرمانه
وزير كاشفي، 54 ساله، در تهران متولد شد و در سال 1945 از دانشگاه تهران ليسانس حقوق گرفت. او در 1958 از دانشگاه پاريس دكتراي حقوق دريافت كرد. وي يك كارمند دولت، متخصص در امور مالي است و مديركل ادارأ بازنشستگي در وزارت دارايي، رئيس دارايي استان خراسان، مديركل درآمدها و دريافت هاي تهران بزرگ و عضو شوراي عالي بوده است. در سال 1967، او در وزارت دارايي معاون وزير شد و پنج سال بعد معاون وزير دارايي در امور پارلماني گرديد. او در سال 1974، مديركل سازمان امور اداري و استخدامي شد. كاشفي به اروپا سفر كرده است و انگليسي و فرانسه صحبت مي كند. او دوست صميمي آموزگار ، نخست وزير است.
كاظم زاده، حسين - 1
حسين كاظم زاده، وزير علوم و آموزش عالي
خيلي محرمانه
حسين كاظم زاده، وزير علوم و آموزش عالي، در سال 1925 در شيراز متولد گرديد. او در رشته حقوق از دانشگاه تهران مدرك تحصيلي گرفت و پس از آن به مدت چند سال در دانشگاه نبراسكا و پرينستون آمريكا در علوم سياسي به ادامأ تحصيلات عاليه پرداخت. وي به عنوان معاون سرپرست سازمان برنامه، معاون نخست وزير و وزير مشاور قبل از انتصاب به وزارت علوم و آموزش عالي در سال 1971خدمت كرد.
كاظم زاده فردي سخت كوش است و خود را وقف توسعأ كشورش كرده است. وي به طور اساسي متمايل به غرب بوده و در قبال ايالات متحده صميمي است و احترام واقعي براي سيستم آموزشي و متخصصين آمريكائي در زمينه هاي علمي و فني قائل مي باشد. در عين حال از ابراز انتقاد عليه آمريكا نيز خودداري نمي ورزد. در زمان كار در سازمان برنامه، او با سرپرست هيئت نمايندگي برنامه مساعدت هاي آمريكا صميمانه كار مي كرد تا مشكلات عملياتي موجود از ميان برداشته شود و ثابت نمود كه در يافتن راه حلهاي حساس و معقول، همكاري بسياري به خرج مي دهد.
انتصاب وي به عنوان وزير علوم و آموزش عالي در سال 1971، باعث شگفتي بسياري از محافل دانشگاهي گرديد. وي در عين حال كه در بين چنين محافلي به دليل سخت كوشي و فراست خود مورد احترام مي باشد، اما تاكنون نتوانسته است در همان محافل به خاطر مهارت هاي اداري و توانايي اش به عنوان يك وزير، حمايتي جلب نمايد و تاكنون نيز هيچ اصلاح يا تحول خاصي به وجود نياورده است. 1كاظم زاده، 4كاظم زاده، متأهل است و فرانسه و انگليسي را به رواني صحبت مي كند.
مي 1972 - ارديبهشت 1351
كاظمي ، دكتر نصرت الله - 1
مكان و زمان تولد: متولد 1910، ساري
تحصيلات:
تحصيلات مقدماتي و متوسطه در ايران
پزشك عمومي از دانشگاه لندن
زبانها: فارسي، فرانسه
مشاغل: تحصيل خود را در دانشگاه تهران به پايان رساند.
1963: با درجأ افسري وارد خدمت نظام شد.
1938: كتابدار دانشكده پزشكي
1940: استاديار امراض مسري، دانشگاه تهران
1964- 1945: رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران
1964: رئيس دبيرخانه انجمن سلطنتي خدمات اجتماعي
1952 - 1949: نمايندأ انتخابي ساري در مجلس شانزدهم، رئيس كميتأ پزشكي مجلس.
فوريه 1956: در سفر چهارماأ دكتر اقبال به آمريكا و اروپا وي را همراهي كرد.
1956: استاد بيماريهاي عمومي، دانشگاه تهران، مدير مركز پرستاري شاهزاده اشرف.
1958: عضو كميتأ انتخاب كتاب، دانشگاه تهران
ژوئيه 1958: دبيركل حزب ملّيون
اوت 1958: وزير مشاور
تأليفات:
آنچه يك مرد جوان بايد بداند.
آنچه يك زن جوان بايد بداند.
راه خوشبختي
مجلأ پزشكي
تصور مي شود دكتر كاظمي يك شاعر خوب نيز باشد.
اطلاعات شخصي:
كاظمي فرزند اسدالله كاظمي (دبير خرم) مي باشد. اسدالله برادر وي مديركل وزارت دادگستري است، كاظمي با دختر دكتر اسماعيل سنگ، رئيس دفتر سلطنتي بهداشت در وزارت دربار، ازدواج كرده است و يك پسر دارد.
ملاحظات:
هنگامي كه دكتر كاظمي در سمت نمايندگي مجلس كار مي كرد به عنوان يك شخص تحت الحمايه دربار به وي نگاه مي شد. تصور مي شد اين علت عدم موفقيت وي در انتخاب مجدد سال 1952 باشد. در حال حاضر كم وبيش تصور مي شود وي فرد سياسي پنهان دكتر اقبال در حزب ملّيون باشد.
طبق گزارشهايي، نخست وزير اقبال كه دوست نزديك كاظمي مي باشد تمايل داشت به هنگام تشكيل كابينه اش وي وزير علوم شود، ولي شاه از كاظمي راضي نمود و نمي خواست نام وي را بشنود. كاظمي سپس دبيركل حزب ملّيون گرديد و نيروي پشت پردأ آن سازمان شد، زيرا اقبال نه وقت و نه تمايل رسيدگي به حزب را دارد. ظاهراً كاظمي به اقبال گفته است تلاشهايش براي جذب مردم به حزب جدي تلقي نشده كه علت آن نداشتن سمتي در كابينه است. بنابراين اقبال به شاه گفته است كه اگر مي خواهد يك سازمان حزبي كارآمد داشته باشد، مجبور است با دادن يك سمت وزارتي به كاظمي موافقت نمايد. بسياري از سياستمداران از جدي گرفتن كاظمي خودداري مي كنند و اصرار دارند كه وي چيزي بيش از دلقك روز جمعأ اقبال نيست.
براي سفير
جان دبليو. باولينگ
دبير اول سفارت
نسخه هاي ارسالي به:
كنسولگري آمريكا در اصفهان، خرمشهر، مشهد، تبريز
كشفيان، محمود - 1
محمود كشفيان وزير بدون عنوان (وزير مشاور)
خيلي محرمانه
قبل از مرگ حسنعلي منصور، نخست وزير سرنوشت، خدمتي محمود كشفيان، وزير بدون عنوان، به اين بستگي داشت كه او خود را به منصور چسبانده بود. او خوب تحصيل كرده است و گفته مي شود كه باهوش و با كفايت مي باشد.
كشفيان در 1930 در تهران متولد شد. او از دانشگاه تهران در علوم سياسي، ليسانس و از دانشگاه پاريس در اقتصاد، دكترا گرفت. در سال 1954 در وزارت دارايي شروع به كار نمود، او مشاغل مختلفي به عهده داشته است: رئيس ادارأ آمار و اطلاعات اقتصادي، رئيس كميسيون دائمي براي امور آمار و بازرسي، مشاور كميسيون فني براي وامهاي توليدي، مشاور شوراي عالي اقتصاد، عضو كميتأ عالي مشاوره و مديركل بازرسي و هماهنگي اقتصادي.
وقتي منصور در سال 1952 وزير كار شد. كشفيان به عنوان معاون وزير در امور پارلماني به وزارت كار منتقل گرديد. در سال 1960، او با منصور به وزارت بازرگاني رفت و زماني كه منصور دبيركل شوراي عالي اقتصاد بود. كشفيان مشاور آن سازمان شد. در سال 1961 او با حامي خود به شركت بيمه ايران رفت، در آنجا كشفيان به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل خدمت كرد. در مارس 1964، او در كابينه منصور وزير راه شد، ولي در دسامبر او در حد وزير و مشاور (وزير بدون عنوان) تنزل پيدا كرد. او اين شغل را در كابينه هويدا، از ژانويه 1965 تا اكتبر 1967، نيز حفظ نمود.
در سال 1963 به عضويت كميتأ مركزي حزب ايران نوين انتخاب شد. كشفيان در 1966 در كميته اجرايي انتخاب گرديد. او به اروپاي غربي سفر كرده و در 1961 عضو يك هيئت اقتصادي در واشنگتن بوده است. كشفيان فارسي و فرانسه صحبت مي كند.
25 مارس 1968 - 5/1/47
كشفيان، محمود - 2
محمود كشفيان، وزير كشور
خيلي محرمانه
وزير كشور و دبيركل كميسيون خدمات شهري، محمود كشفيان 24 ساله، جوانترين عضو كابينه است. وي از دانشگاه تهران در رشتأ علوم سياسي فارغ التحصيل شده و همچنين دكتراي خود را در اقتصاد از دانشگاه پاريس گرفته است، كشفيان يكي از حاميان نخست وزير، حسنعلي منصور است و كار دولتي خود را با كار در وزارت دارايي شروع كرد، و وقتي منصور وزير كار شد، وي به همان وزارتخانه منتقل شد. در كابينأ منصور، وي به عنوان وزير راه و وزير مشاور خدمت كرد و اكنون نيز به عنوان وزير كشور در كابينأ هويدا كار مي كند. اگر مسائلي از قبيل درگيري در خدمات شهري در ميان نباشد، وي در كابينه وزنأ قابل توجهي در نظر گرفته نمي شود.
هر چند كشفيان به فرصت طلبي اشتهار دارد، گزارش شده است كه فردي باهوش و با كفايت نيز هست. او فرانسه را به رواني، ولي انگليسي را به سختي و اندك صحبت مي كند.
مي 1972 - ارديبهشت 1531
كلالي، منوچهر - 1
منوچهر كلالي، وزير كشور
خيلي محرمانه
منوچهر كلالي دبيركل حزب ايران نوين نيز هست. او در سال 1925 در مشهد متولد شد. بعد از اخذ مدارك در رشتأ حقوق از دانشگاه تهران، به مدت چند سال در دانشگاه پاريس به تحصيل پرداخت و دكتراي خود را از آنجا دريافت كرد. در بازگشت به تهران، وي به وزارت كار پيوست و در آنجا تا سمت معاونت وزير ارتقأ يافت. پس از آن به عنوان نمايندأ مشهد در مجلس كار كرد و آن گاه به معاونت دبيركل حزب ايران نوين رسيد. وي در سال 1969 به عنوان دبيركل حزب ايران نوين و در 1971 به عنوان وزير كشور منصوب شد.
كلالي فردي سخت كوش و جاه طلب است و نسبت به حزب بسيار وفادار بوده و مسئوليت بخش اعظم سازماندهي حزب ايران نوين را به دوش مي كشد. وي همچنين خود را تئوريسين يا ايدئولوگ اصلي حزب مي داند. انتصاب وي به عنوان وزير كشور، كه پاداشي براي حسن انجام وظيفه اش در حزب بوده، واقعاً هيچ تأثيري بر فعاليت ها يا مسئوليت هايش كه منحصراً به حزب ايران نوين مربوط بوده، نداشته است. كلالي در گفتگوهايش با مأموران سفارت، صريح و رك است.
كلالي با يك زن فرانسوي ازدواج كرده است، او فرانسه را به رواني، ولي انگليسي را نسبتاً خوب صحبت مي كند.
مي 1972 - ارديبهشت 1531
پاورقي

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14