(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 31 فروردين 1389- شماره 19624
 

ضرورت فعال سازي لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد حمل سلاح سرد تهديدي براي جامعه
انفجار جمعيت موش ها در پايتختضرورت فعال سازي لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد حمل سلاح سرد تهديدي براي جامعه

بخش اعظمي از حوادث ناهنجار اجتماعي كه سرانجام به قتل يا نقص عضو افراد منتهي مي شود با وساطت عنصري بنام سلاح سرد شكل مي گيرد. وجود سلاح هاي سرد فارق از عناوين و اندازه هاي مختلف زماني تهديد جدي محسوب مي گردد كه با نيت مجرمانه در دستان افراد مجرم، سارق يا برخوردار از عدم تعادل رواني و خشمگين قرار مي گيرد.
طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد ابتدا از سوي پليس آگاهي مطرح و به وسيله دولت به عنوان لايحه در سال 86 به مجلس دوره هفتم ارائه شد و در خردادماه همان سال يك فوريت آن نيز تصويب شد تا در اواخر كار دوره هفتم مجلس در كميسيون فضايي و حقوقي مجلس مورد بررسي قرارگيرد.
روند پيگيري لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد در پيچ و خم هاي خانه ملت
سرهنگ رجبي- جانشين پليس آگاهي ناجا- با اشاره به اين كه ارائه اين لايحه در اواخر كار مجلس هفتم يكي از دلايل مسكوت ماندن تصويب نهايي اين لايحه بوده است، در اين باره مي گويد: براساس قانون با پايان كار هر دوره مجلس، تمام لوايح به دولت بازمي گردد تا مجددا لايحه ها با توجه به اولويت از سوي دولت به مجلس ارائه شود.
به گفته او در حال حاضر اين لايحه به مجلس هشتم ارائه شده و نيروي انتظامي نيز منتظر است كه دوباره موضوع اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرارگيرد تا به صحن علني راه يابد.
جامع نبودن لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد يكي از دلايلي بود كه از سوي برخي از نمايندگان مجلس به عنوان دلايل مسكوت ماندن اين طرح مطرح شد به طوري كه محمد دهقان- عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس- عنوان كرد كه طبق نظر نيروي انتظامي، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است، در حالي كه بسياري از مردم، چاقو را براي مصارف منزل مي خرند و نبايد مجرم شناخته شوند.
اما پليس در اين باره موضوع حمل سلاح سرد را مورد تأكيد قرار داده و معتقد است كه اين چاقو در مصارف خود تعريف شده اما حمل آن نبايد هم برانگيز باشد.
براين اساس سرهنگ رجبي- جانشين پليس آگاهي ناجا- مي گويد: كه پليس با تمام اشياي تير مانند قيچي، چاقوي آشپزخانه و غيره برخورد نخواهد كرد، چون اين وسايل خدمات جايگاه خود را دارند، اما پنجه بوكس، قمه 5/1 متري و يا دشنه هايي با آرم شيطان پرستي كه از خارج كشور وارد مي شوند، ديگر خدماتي نيستند و بايد قانوني در رابطه با برخورد با آن ها تبيين شود.
همچنين سرهنگ مصطفايي- معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا- با اشاره به اين كه در برخي از اماكن ورود سلاح سرد ممنوع است، معتقد است كه وقتي تشخيص مي دهيم به همراه داشتن سلاح سرد خطرآفرين است، چرا بايد اجازه حمل آن در اماكن عمومي داده شود؟
به گفته وي، سلاح سرد به قصد ترساندن و يا دفاع از سوي افراد حمل مي شود كه در نتيجه منجر به وقوع جرمي همچون قتل خواهد شد اين در حاليست كه در برخي از مواقع، حمل سلاح سرد بانيت مجرمانه است، يعني افراد براي اخاذي، تهديد و غيره اقدام به اين كار مي كنند.
سرهنگ مصطفايي اعلام مي كند: حدود 41 درصد از جرايم قتل طي 12 ماهه سال 88 به وسيله چاقو رخ داده، هر چند اين آمار بدان معنا نيست كه در تمام اين جرايم، متهم به قتل با خود سلاح سرد حمل مي كرده، بلكه در برخي از موارد، چاقو در دسترس متهم بوده كه بر اثر خشونت منجر به استفاده از آن شده است.
بسياري از جرايم همچون تجاوز با تهديد سلاح سرد به وقوع مي پيوندد
وي با اشاره به اين كه بسياري از جرايمي همچون تجاوز به وسيله تهديد سلاح سرد به وقوع مي پيوندد، مي گويد: همچنين سارقان در سرقت هاي به عنف به وسيله چاقوهاي نامتعارف اقدام به ارتكاب جرايم مي كنند.
در حال حاضر هيچ محدوديت قانوني براي ورود، توليد، توزيع و فروش چاقوي نامتعارف اعمال نمي شود كه در اين باره سرهنگ مصطفايي معتقد است: اگر در قبال چاقوهاي غيرمتعارف برخوردي هم خارج از قانون صورت گيرد، تاثيرگذار نخواهد بود.
يكي ديگر از جرايم خشن، موضوع تجاوز عنف است كه طبق گفته مسئولان انتظامي وقوع اين جرم طي سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 87 كاهش چشمگيري نداشته است.
معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا در اين باره مي گويد: در 31 درصد از اين جرايم قرباني با شيوه اغفال و فريب دادن به محل مورد نظر مجرم كشانده شده و در نهايت مجرم با تهديد سلاح سرد به نيت خود دست پيدا مي كند.
90 درصد مجرمان سرقت هاي خشن، حامل سلاح سرد هستند
رد پاي چاقوهاي نامتعارف و سلاح هاي سرد نه تنها در جرايم جنايي بلكه در سرقت هاي خشن نيز به چشم مي خورد، به طوري كه بنا به گفته معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا استفاده از سلاح سرد در وقوع سرقت هاي خشن نقش بسزايي دارد.
سرهنگ مقيمي اضافه مي كند: سارقاني كه به مواد مخدر توهم زا همچون شيشه اعتياد دارند، خود را صاحب قدرت مي بينند و معمولا چاقوهاي نامتعارف و يا قمه را همراه خود حمل مي كنند در اين موارد اگر مردم به خواستشان تمكين نكنند، خطرات جاني آن ها را تهديد خواهد كرد.
وي خاطر نشان مي كند: در جرايم خياباني، حتي سارقان مامورنما، هر چند در ظاهر چاقويي به همراه ندارند اما در اصل آن ها حامل چاقوهاي نامتعارف هستند.
سرهنگ مقيمي تاكيد مي كند كه درصد زيادي از سرقت هاي توام با خشونت به پشتيباني چاقوهاي نامتعارف رخ مي دهد.
بنابر اظهار نظر اين مقام مسئول، بالاي 90 درصد افرادي كه در رابطه با سرقت هاي خشن دستگير مي شوند، حامل سلاح سرد هستند.
آيا ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح هاي سرد دوباره مطرح مي شود؟
هر چند سلاح سرد تنها دليل اصلي وقوع قتل ها و يا جرايم خشن در كشور نيست، اما آن چيز كه مسلم است اين است كه چاقوهاي نامتعارف سهم قابل توجهي از وقوع اين گونه جرايم را به خود اختصاص داده اند كه نمي توان به سادگي از آن عبور كرد.
شايد بتوان يكي از راه هاي پيشگيري از وقوع جرم را از بين بردن بسترهاي وقوع عنوان كرد در نتيجه، دسترسي و حمل آسان چاقوهاي نامتعارف يكي از موضوعاتي است كه بايد از سوي مسئولان مورد توجه قرار گيرد.
به نظر مي رسيد موضوع ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد يكي از راهكارهاي ارائه شده در اين رابطه بود كه پس از گذشت چهار سال از ارائه اين لايحه به مجلس با توجه به مشكلات به وجود آمده، هنوز تكليف آن مشخص نشده است.
سرهنگ رجبي- جانشين پليس آگاهي ناجا- مي گويد: نيروي انتظامي در زمان بررسي لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح هاي سرد در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نظرات خود را به اين كميسيون ارائه كرده است.
اين در حاليست كه امين حسين رحيمي- مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس- هم در رابطه با آخرين وضعيت اين لايحه به خبرنگار ايسنا اظهار داشت: در حال حاضر موضوع لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح هاي سرد مسكوت مانده و تا زماني كه موضوع از سوي نمايندگان و يا دولت مجددا به مجلس ارائه نشود، به آن پرداخته نخواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: نيروي انتظامي بايد با رفع ايرادات گرفته شده در اين رابطه، مشكلات را برطرف و اين موضوع را از سوي دولت و يا نمايندگان به مجلس ارائه كند.
همچنين سرهنگ مصطفايي- معاون مبارزه با جرايم جنايي- هم با بيان اين كه بحث ممنوعيت ورود توليد و توزيع سلاح هاي سرد از سوي معاونت حقوقي نيروي انتظامي پيگيري مي شود، خاطر نشان مي كند: باتوجه به مكاتبات انجام شده بر لزوم اجراي اين طرح تاكيد شده است، هر چند برخي ها معتقد بودند كه اجراي اين موضوع با مشكلاتي روبرو خواهد شد، چون چاقو كاربرد زيادي دارد و وسيله قتل نيست، اما پليس مستندات زيادي دارد كه مي توان يك نوع تفكيك در نوع چاقوها انجام شود و با قانون گذاري هم محدوديت هاي مورد نظر را پيش بيني كرد و هم موانع را رفع كرد تا از سوءاستفاده مجرمان پيشگيري شود.
به گزارش ايسنا، آن چيزي كه هم اكنون به نظر مي رسد، اين است كه بحث ممنوعيت حمل و فروش و توزيع سلاح هاي سرد نه تنها به نتيجه اي نرسيده بلكه به نظر مي رسد پرداختن به اين موضوع دستخوش فراموشي شده است.
حال اين سؤال مطرح است كه موضوع ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح هاي سرد چه زماني دوباره از سوي نيروي انتظامي و مسئولان ذي ربط مورد بازبيني و پيگيري قرار خواهد گرفت تا بار ديگر براي بررسي به صحن مجلس رهسپار شود؟!

 انفجار جمعيت موش ها در پايتخت

ناهيد جعفرپور كامي
درست چند سانتي متر پايين تر از خيابان و پياده رويي كه ما هر روز از آن عبور مي كنيم شهر افسانه اي موش ها براي خودش دنيايي دارد و هراز چند گاهي ردپاي شهروندان آن از زير پل ها، درون كانال هاي فاضلاب، جوي ها و هر كجايي كه شما فكرش را بكنيد پيدا مي شود. اين جانوران اگرچه با شهروندان ميانه خوبي ندارند اما هر از چند گاهي در معابر عمومي به سرعت ظاهر شده و به اين ترتيب سؤالات و ابهامات متعددي را در ذهن شهروندان ايجاد مي كنند.
هيچ كس نمي داند موش ها از كجا آمده اند و آبا و اجدادشان به چه نسلي از پستانداران مي رسد، اما همه آنهايي كه در اين شهر چند ميليوني زندگي مي كنند به خوبي مي دانند كه با موش ها همسايه هستند و نمي توانند آنها را در زندگي خود ناديده بگيرند، به تعبير ديگر برخي آمارها نشان مي دهند كه تعداد موش ها چند برابر شده است، اين يعني شمارش معكوس براي انفجار جمعيت موش ها.
بسياري از كارشناسان و صاحبنظران حوزه شهري معتقدند رشد شهرنشيني و توسعه امكانات زندگي باعث شده است تا نسل موش ها از سال 79 تاكنون بيش از 11 برابر رشد پيدا كرده و طرح هاي ضربتي شهرداري براي مبارزه با اين جونده موذي بيش از 12 برابر افزايش پيدا كند.
اما در اين ميان اميرحسين نامي رئيس اداره ساماندهي با اشاره به طرح پاكسازي زيستگاه هاي اين جانور مي گويد: در بعضي مناطق تاكنون بيش از 10 هزار زيستگاه موش شناسايي و طعمه گذاري شده است به طوري كه كارشناسان اين اداره به سرعت با شناسايي منافذ ورود و خروج موش ها در معابر و انهار منطقه نسبت به پاكسازي محيط شهري تهران از اين جانور اقدام كرده اند. در اين ميان تعداد 597 عدد تله زنده گير در ميان شهروندان توزيع شده و 450 عدد دريچه يك طرفه پلاستيكي روي لوله هاي خروجي آب نصب شده است. علاوه بر اين مقاوم سازي 2 هزار و 870 منفذ با مصالح نيز به پايان رسيده است.
¤ رستوران ها به موش ها جان مي دهند
به طور كلي عامل اصلي افزايش جمعيت موش ها اغلب به رعايت نشدن قوانين شهروندي از سوي تعداد معدودي از ساكنان مربوط مي شود چرا كه آنها با رعايت نكردن بهداشت معابر و رها كردن زباله هاي خود در نهرها به ازدياد جمعيت موش ها كمك كرده اند و فروشندگان مواد غذايي، پروتئيني و ميوه فروشي ها درصدر قرار دارند.
احمد غفوري كارشناس بهداشت محيط در اين باره مي گويد: هرم زندگي موش ها به 3 عامل رطوبت، هوا و ماده غذايي وابسته است. اگر هر يك از اين عوامل را محدود كرده يا دسترسي به آنها را غيرممكن كنيد به طور حتم در كاهش جمعيت اين جانور موفق خواهيم شد.
در محدوده هاي مركزي شمال تهران به علت تراكم بالاي رستوران ها، جمعيت موش ها به صورت غيرقابل باوري در حال افزايش است و مشاركت همگاني را براي كاهش آن مي طلبد. برآوردها نشان مي دهد كه بيش از 25 درصد از 5/1 ميليون موش ساكن در پايتخت در زيرزمين هاي تو در توي شميران زندگي مي كنند.
¤¤¤
جلوگيري از تكثير موش ها.
افزايش آموزش هاي عمومي به منظور آشنايي شهروندان با مخاطرات حضور موش در محيط شهري و شناخت روش هاي مبارزه با آن مي تواند موثر واقع شود. در اين رابطه تاكنون 10 هزار نسخه بروشور آموزشي رايگان توزيع شده و 10 ايستگاه ناحيه اي نيز با هدف اطلاع رساني ميداني به شهروندان تشكيل شده است.
با اين حال «مصيب غضنفري» كارشناس محيط زيست عقيده دارد: استفاده از ابزارهاي آموزشي و تشويق مردم به رعايت قواعد و پروتكل هاي زيست محيطي مي تواند بسيار موثرتر از روش هاي كنترل شيميايي باشد چرا كه در بيشتر موارد طعمه گذاري و سم پاشي نه تنها جمعيت آنها و ديگر جانوران موذي را كاهش نداده، بلكه باعث شده است تا مسموميت هاي شديد انساني تشديد شود. خوشبختانه ارزيابي ها نشان مي دهد وضعيت مناطق شمالي تهران در مقايسه با ساير مناطق شهر مطلوب تر بوده و مي طلبد تا فعاليت ها بيشتر حول محور آموزش هاي شهروندي متمركز شوند.
بهتر است دلتان را صابون نزنيد و انتظار نداشته باشيد كه موش ها چمدان هاي خود را بردارند و بروند. ظاهراً آنها جايي گرم و نرم تر از جوي هاي اين شهر پيدا نكرده اند و نمي كنند.

 

(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14