(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 25 ارديبهشت 1389- شماره 19645

متانت زن ايراني الگويي جهاني نگاهي به نقش زن در جامعه اسلامي ايران - بخش نخست
پوزش و توضيح ضروريمتانت زن ايراني الگويي جهاني نگاهي به نقش زن در جامعه اسلامي ايران - بخش نخست

صديقه توانا
نقش زن در اسلام و جمهوري اسلامي بدون شك نقشي كارساز و مؤثر است.
امروز زنان مسلمان ايراني پابه پاي مردان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي حضوري جدي و فعال دارند و برخلاف ادعاي غربي ها و برخي گروه هاي افراطي فمنيستي، زنان در نظام اسلامي مي توانند با حفظ عفاف و دين و رعايت تقوا در راه تحصيل علم و دانش در مراكز آموزشي مراتب پيشرفت و صعود به قله هاي عالي را طي كنند و در سمت هاي مهم اجرايي نيز خدمتگزار جامعه اسلامي باشند.
زنان امروز ايران اسلامي الگوهاي بارزي هستند كه به دنيا مي فهمانند دستيابي به مدارج علمي و رسيدن به جايگاه هاي ارزشي به معناي پشت كردن به مفاهيم و ارزش هاي والاي ديني و روي آوردن به مظاهر فريبنده تمدن غربي نيست.
با اين حال بايد اذعان كرد كه زن مسلمان ايراني امروز سنگربان ارزش هاي والاي اسلامي در برابر وضعيت جاهلي و بي بندوباري دنياي غرب است و بايد با تقويت روحيه اسلامي و پيشتاز شدن در ميدان علم، فرهنگ، سياست و تمامي مسائل اجتماعي از حصار مستحكم فرهنگ ناب اسلامي و ايراني محافظت كنند.
نقش زنان در جمهوري اسلامي ايران آنقدر پررنگ و پرافتخار است كه تفاوت هاي ماهوي فراواني با مكاتب غير ديني و غيرقابل دفاع غرب دارد. چراكه نگاه به زن از منظر مكاتب غربي از قبيل ماركسيست و ليبراليسم به نوعي نگاهي ابزاري تلقي مي شود كه آزادي را در بي بند و باري زنان قرائت مي كنند اما در مكتب الهي اسلامي زن به عنوان يكي از اركان اصلي زندگي و حيات بشري به حساب مي آيد كه حضرت فاطمه زهرا(س) الگوي بارزي براي زنان جامعه اسلامي هستند.
باتوجه به اينكه در ايام فاطميه و در آستانه شهادت دختر گرامي پيامبراعظم(ص) حضرت فاطمه(س) هستيم، گزارش امروز و فرداي كيهان را به بررسي نقش زنان در جامعه اسلامي و تفاوت آن با دنياي غرب اختصاص داده ايم.
برترين الگوي زنان
انسانها به طور طبيعي علوم خود را از ديگران مي آموزند، اين علوم شامل علوم رفتاري نيز مي شود. هركسي مي كوشد باتوجه به مفهوم موفقيت و محبوبيت از كساني تقليد و پيروي كند كه او را موفق و محبوب تر از ديگران مي شمارد، اين گونه است كه مفهوم الگوبرداري و الگوسازي در آدمي شكل مي گيرد.
محمدامين صالح، محقق و پژوهشگر مسائل ديني در گفت وگو با گزارشگر كيهان با استناد به آيات قرآن كريم كامل ترين الگوها را اهل بيت عصمت و طهارت«ع» برمي شمارد و به صراحت آنها را به عنوان برترين الگوها معرفي مي كند و مي گويد: «حضرت فاطمه زهرا«س» از جمله الگوهاي معرفي شده از اين خاندان است كه در آيات و سوره هاي قرآن از جمله سوره انسان، به عنوان برترين الگوي كامل در ميان زنان مطرح مي شود. ضمن اينكه با نگاهي به آيات الهي از بينش و نگرش حضرت فاطمه«س» نشان مي دهد كه وي زني كامل در همه حوزه هاست و به سادگي قابليت پيروي از ايشان وجود دارد.»
اين محقق تصريح مي كند: «حضرت فاطمه زهرا«س» ارزش زن را در دستيابي به كرامت و شرافت انساني مي داند و عرضه تن و بدن را نه تنها آزادي نمي داند، بلكه عاملي براي تعرض به ساحت امنيت روحي و اجتماعي خود مي داند.»
تفاوت پيشرفت و تمدن با بي بندوباري
اين شبهه براي برخي افراد وجود دارد انساني كه در عصر حاضر زندگي مي كند چگونه مي تواند كساني را كه در گذشته دور و 1400سال قبل زندگي مي كردند را براي خود الگو قرار دهد و يا به عبارت ديگر يك زن كه در عصر ماشين و تكنولوژي زندگي مي كند، چگونه مي تواند زندگي حضرت زهرا«س» را به عنوان الگوي خود قرار دهد؟
حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر مؤمني كارشناس امور ديني در پاسخ به اين شبهه به گزارشگر كيهان اين طور مي گويد: «اين شبهه از اين جا نشأت مي گيرد كه برخي تصور مي كنند با تغيير زمان و سبك زندگي، ارزشهاي اخلاقي و معنوي نيز تغيير مي كنند و جاي فضايل با رذايل عوض مي شود؛ درحاليكه آنچه تغيير و تحول پيدا مي كند، عنصر زمان و مكان و ابزارهايي است كه مفاهيم اخلاقي در آن ظهور و بروز پيدا مي كند.»
وي در ادامه مي گويد: «مفاهيمي مانند حق، تقوا، احسان، راستگويي، صبر، حيا، عفت و پاكدامني هميشه پسنديده و قابل ستايش بوده و باطل، ظلم، دروغگويي، بي عفتي و امثال آن در همه زمانها ناپسند است و با فطرت انسان ناسازگار مي باشد و لذا فضاي زندگي، قالبها، امكانات، رنگها، ظواهر مادي، تكنولوژي، زندگي در آسمان خراشها موجب نمي شود جاي عفت را با بي عفتي عوض كنيم، دروغ را زيبا و راستگويي را زشت بدانيم.»
حجت الاسلام مؤمني اضافه مي كند: «الگوهايي چون حضرت زهرا«س» در همه زمانها، بهترين الگو براي ما هستند و اگر آن حضرت در زمان ما زندگي مي كرد بدون شك از امكانات امروز استفاده مي كردند، درحاليكه همان شخصيت معنوي و اخلاقي 1400 سال قبل را داشتند.»
اين كارشناس امور ديني با اشاره به اين مسئله كه زندگي اجتماعي زن در چارچوب حجاب و حفظ شخصيت انساني، رعايت مسائل شرعي و دستورات اسلام، نه تنها موجب محدوديت زن و مانع پيشرفت او نمي شود، بلكه سعادت انسان در دنيا و آخرت را به همراه دارد، مي گويد: «پيشرفت با بي بندوباري متفاوت است و حجاب ضمن اينكه زينت زن است، براي او احترام، عزت و امنيت را هم به ارمغان مي آورد.»
حضرت فاطمه زهرا«س» جهان بيني
و انديشه اي ماندگار
حجت الاسلام والمسلمين رحيم جعفري كارشناس ارشد فرهنگي در گفت وگو با خبرنگار كيهان با اشاره به اين مطلب كه جايگاه ويژه زنان و تأثيرگذاري آنها در امور مختلف بر هيچ كس پوشيده نيست، در توضيح بيشتر اين مطلب چنين مي گويد: «گرچه اين تأثيرگذاري برحسب ظاهر خيلي علني و رسمي نيست و خيلي از مسائل و تحولات اجتماعي و سياسي به نام مردها رقم مي خورد، اما با يك موشكافي دقيق به اين نتيجه مي رسيم كه پشت سر همه اين تحولات و دگرگوني ها نقش و شخصيت زن نهفته است كه در اغلب موارد به صورت پنهاني ايفاي نقش مي كند و لذا با توجه به اين موضوع مي توان اذعان داشت كه زن از عناصر مهم و اوليه تاريخ بشر بوده و هست.»
حجت الاسلام جعفري در ادامه مي گويد: «بر اين اساس مي توان گفت شخصيت بي نظير وممتاز فاطمه زهرا«س» در قالب يك شخص تعريف نمي شود، بلكه حضرت فاطمه«س» به اعتبار ويژگي هاي منحصربه فرد خود يك جهان بيني، فرهنگ و انديشه ماندگار و تأثيرگذار است كه ابعاد مختلف بشر وجامعه را تحت تأثير خود قرار مي دهد.»
وي با اشاره به اين مسئله كه يكي از نيازهاي مهم بشر از لحاظ اجتماعي و تربيتي، الگوسازي و الگوپذيري مي باشد، مشكل اساسي در اين مورد را چگونگي شناسايي الگوها ذكر مي كند و ادامه مي دهد: «باتوجه به اينكه نسل ها ارتباط خود را با الگوها به صورت مستقيم ازدست داده اند، بنابراين ارتباط نسل هاي آينده با الگوهاي گذشته كار ساده اي نيست و اين مسئله نيازمند يك شناخت عميق و شناسايي ويژگي هاي رفتاري از الگو مي باشد.»
حجت الاسلام جعفري با تأكيد بر اين مسئله كه مشكل از الگو نيست والگو بدون نقص است اما فاصله 14 قرن هم فاصله كمي نيست و دليل ممتاز بودن الگوي حضرت فاطمه«ي» نيزاين است كه بعد از اين همه زمان، همچنان پويا، تأثيرگذار و بامحتواست، درمورد چگونگي الگوپذيري نسل جديد از ارزش هاي گذشته، اينطور مي گويد: «در دنياي جديد و فضاي عمومي امروز جامعه، معرفي كنندگان الگوها نيازمند يك استراتژي دقيق علمي- رفتاري و عملياتي براي معرفي اين الگوهاي بي نظير هستند كه مي توانند در قالب هاي جذاب براي نسل جوان امروز معرفي كنند.»
اين كارشناس فرهنگي با تأكيد به اين مسئله كه نگاه غرب ودشمنان انقلاب اسلامي به تمام مقوله ها از جمله زن و آزادي زن يك نگاه كاملاً غلط، غيرواقعي و انحرافي است، مي گويد: «غرب زن را يك عنصر و شخصيت ممتاز تأثيرگذار نمي داند، بلكه از آن به عنوان يك ابزار و وسيله مادي نام مي برد و طبيعي است اين نگاه در مقوله آزادي، ديدگاه هاي انحرافي به خود مي گيرد و لذا آزادي را به معناي كرامت و شخصيت واقعي زن تعريف نمي كند، بلكه بي بندوباري، بي حجابي و جنبه هاي حيواني بشر را آزادي مي داند، حال آنكه زن به عنوان يك انسان با كرامت از جنبه هاي معنوي و انساني در سطح والايي برخوردار است و مثل مرد تأثيرگذار بوده و يقيناً عنصري هم كه مي تواند اين انسانيت، كرامت وتأثيرگذاري شخصيت ممتاز زن را تهديد كند، نگاه غلط غرب است كه با تمام توان و تشكيلات و به صورت كاملاً برنامه ريزي شده اين تهديد را دنبال مي كند.»
جعفري درخصوص راهكار برون رفت از اين تهديد و اين فضاي غيرواقعي تصريح مي كند: «تنها راه جلوگيري از اين خطر واقعي براي جامعه و زنان، تقويت شديد بنيه هاي علمي، فكري، عقيدتي،اخلاقي و تاريخي است كه ما تاريخ، جوامع مختلف و هويت زن را به معناي واقعي بشناسيم تا دريابيم كه اين تهديدي كه غرب دنبال آن است صددرصد غيرواقعي، انحرافي و به بيراه رفتن است كه در اين بين وظيفه مسئولان و متوليان فرهنگي جامعه از همه سنگين تر مي باشد كه اميدواريم با طراحي، برنامه ريزي و كار تشكيلاتي نگاهي واقعيت گرا و به دور از آفت هاي مختلف اجتماعي و سياسي در اين خصوص صورت گيرد و همه با هم هم فكري داشته باشند و مثل هميشه دشمنان را مأيوس و سرخورده كنند.»
هجمه دشمنان فرهنگي
با محوريت زن صورت مي گيرد
تأثيرگذاري زنان در جامعه ايراني- اسلامي بر هيچ كس پوشيده نيست و هجمه عليه فرهنگ و تمدن ايراني با محوريت زن صورت مي گيرد و تلاش دشمنان بر اين است كه فرهنگ زن مسلمان ايراني را به دليل تأثيرگذاري و نقش آن در جامعه تخريب كنند. دكتر زهره اللهيان نماينده مردم تهران و عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت مجلس در گفت وگو با گزارشگر كيهان مي گويد: براساس اعتقادات ديني و باور ما، خانواده محور جامعه و زنان مدير و محور خانواده هستند ضمن اينكه بعد از انقلاب اسلامي، زنان نقش ويژه اي در عرصه هاي مختلف سياسي، علمي، اجتماعي و فرهنگي ايفا كردند ضمن اينكه اين نقش بعد از انقلاب با شدت بيشتري ادامه يافت و تأثيرگذاري خود را در تمام عرصه ها به منصه ظهور رساند و لذا اين حضور ارزشي زن در عرصه هاي تصميم گيري، سياستگذاري، مديريت كلان در خانه و تربيت نسل جوان باعث نگراني دشمنان شده است و آنها بدانند پروسه جهاني سازي خود را تا زماني كه اين نقش ارزشي زن غلبه داشته باشد هرگز نمي توانند دنبال كنند.»
نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه دشمنان تلاش مي كنند از طريق جنگ نرم و هجمه فرهنگي عليه ايران اسلامي به فرهنگ و تفكر زنان خدشه وارد نمايند مي گويد: «الان آنها سعي مي كنند از طريق فضاي مجازي ماهواره و اينترنت، نماد و الگويي از زن غربي را در جامعه معرفي كنند تا بتوانند توطئه هاي شكست خورده خود در غرب را بين زنان ما پياده كنند.»
دكتر اللهيان با اشاره به شكست تفكر فمينيستي و سرخوردگي زنان در غرب مي گويد: «اگر 30 سال پيش دشمنان دنبال اشاعه اين فرهنگ بين زنان ما بودند، اما الان ديگر حناي آنها براي ما رنگي ندارد و ناكار آمدي اين تفكر با رشد و كمال زنان جامعه ايراني كاملا محرز شده است ولي باز هم در عين حال آنها سعي در كم رنگ جلوه دادن هويت زن مسلمان از طريق ترويج تفكر فمينيستي دارند و به صورت برنامه ريزي شبكه اي با ارائه فيلمهاي مبتذل، نمادهاي ضداخلاقي و گسترش سايتهاي ضدديني و... كه هيچ سنخيتي با فرهنگ و تمدن ما ندارد، دنبال الگودهي براي زنان و دختران جوان ما هستند.»
وي در ادامه تاكيد مي كند: «اما فرهنگ اصيل و ناب اسلامي ما آنقدر قوي است كه دشمنان هرگز نمي توانند در رسيدن به اهداف خود موفق باشند چه بسا الان شاهد استقبال روزافزون زنان غربي به سمت الگوهاي مذهبي و ديني هستيم چون آنها خود در زندگي خانوادگي با ناهنجاري و فروپاشي خانواده مواجه شده اند.»
نماينده مردم تهران مي گويد: «اين ميزان تلاش دشمنان در جهت ترويج فرهنگ غرب بايد هشداري براي مسئولان و سياستگذاران باشد تا با يك برنامه ريزي ويژه در جهت تحكيم بنيان خانواده گام بردارند و در جهت آگاهي بخشي و بصيرت به دختران و زنان و هوشياري آنها سعي وافر نمايند چون بدون ترديد دستهايي در كار است كه درصدد اشاعه فرهنگ غربي و بي هويتي نسل جوان سخت فعاليت مي كنند، ولي زنان مسلمان ما با وجود الگوهاي اصيل تمدن و فرهنگ غني اسلامي نبايد تحت تأثير فرهنگ مخرب دشمنان قرار گيرند، از طرفي هم شاهد گرايش روزافزون غربي ها به سوي اين الگوهاي ناب ديني و اسلامي هم هستيم.»
فمينيسم در غرب مرده است
«تفكر فمينيستي در حال حاضر در كشورهاي اروپايي و آمريكايي براساس مطالعات موجود مرده و كاملا از بين رفته است و الان بحث «پست فمينيسم» در اروپا مطرح شده و در كل نگاه فمينيستي به زن و خانواده از ابتدا تا الان در يك جمع بندي كاملا به ضرر زن بوده است.»
دكتر فرشته روح افزا استاد دانشگاه از انگلستان و محقق در مسائل زن و خانواده كه مطالعات گسترده اي را در زمينه زنان و خانواده انجام داده، در گفت وگو با گزارشگر كيهان با بيان مطلب فوق مي گويد: «آنطور كه غربيان در مورد احقاق حقوق زن با تفكر فمينيستي تصور مي كردند، كاملا نتيجه معكوس داده است و آنها تحت اين عنوان كه زن بايد از حقوق خود دفاع كند و با اين شعار آنها را از خانه بيرون آوردند، صددرصد به ضرر آنها بوده است چون اگر قرار بود واقعا دفاع از حقوق زن مطرح باشد، بايد باري از دوش آنها برداشته مي شد، نه اينكه بار مضاعفي علاوه بر خانه داري و بچه داري و... بر آنها تحميل مي گرديد.»
وي ادامه مي دهد؛ «اعمال فشارها در غرب به زن باعث شد كه به اين فكر كنند تا از حقوق خود دفاع نمايند و تبعيض جنسيتي و مردسالاري در ميان نباشد، اما با اين تفكر، زن برده مرد شد و گرچه از حالت مردسالاري خارج گرديد، ولي بقدري از او استفاده ابزاري شد كه نه تنها دفاع حقوقي در كار نيست، بلكه همه چيز به ضرر زن و به نفع مرد تمام شد.»
دكتر روح افزا مي گويد: «طبق آمار سازمان ملل 50 درصد خانواده هايي كه در آمريكا تشكيل مي شود، به صورت غيررسمي است و با توجه به حمايت مالي دولت از زنان همه بار زندگي و زحمات خانه بر دوش زنان است و مردان فقط از اين موقعيت سوءاستفاده مي كنند و تنها 20 تا 25 درصد خانواده هاي آمريكايي زندگي رسمي دارند. كه در اين ميان هم 31 درصد از پدران و 29 درصد مادران قاتل فرزندان خود مي باشند و بدين ترتيب 60 درصد قتل بچه ها توسط والدين و در خانه ها صورت مي گيرد.»
دكتر روح افزا مي گويد: «براستي با اين آمار، حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان در كشورهاي به اصطلاح پيشرفته و مدعي حقوق بشر كاملا از بين رفته و در دنياي مدرنيسم ضايع گرديده است و آزادي از نگاه آنها فقط تجاوز به حقوق ديگران معني مي دهد و اين همه تجاوز و اجحاف حق در واقع برگشت به جاهليت است و اگر خدايي ناكرده زنان ما بخواهند تقليدي كوركورانه از تفكر فمينيستي داشته باشند جز فرو رفتن در آتش و از هم پاشيدگي خانوادگي نصيبشان نخواهد شد.»
گزارش روز

 پوزش و توضيح ضروري

در صفحه گزارش كيهان 22/2/89 كه بخش نخست از گزارش كيهان درباره كتاب و كتابخواني بود، آمار متوسط كتابخواني در كشورمان «تنها 2 دقيقه در طول شبانه روز» ذكر شده بود كه آماري غلط و غيرواقعي است و مطابق آمارگيري دقيق و جداگانه «نهاد كتابخانه هاي عمومي» و «معاونت فرهنگي وزارت ارشاد» متوسط كتابخواني در جمهوري اسلامي ايران 5/18 دقيقه در شبانه روز است. گفتني است كه اگرچه خواندن كتابهايي مانند قرآن كريم و كتب ادعيه را مي توان و بايد از عالي ترين و پرثمرترين انواع كتابخواني دانست ولي در آمار ياد شده- 5/18 دقيقه در شبانه روز- مطالعه كتب مورد اشاره محاسبه نشده است.
ضمن پوزش از خوانندگان گرامي، اميدواريم اين توضيح ضروري جبران خطاي ناخواسته قبلي باشد.

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14