(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 25 ارديبهشت 1389- شماره 19645

سيمكارت هاي بي كيفيت
در جستجوي طرحي براي پرورش خلاقيت و نوآوري در مدارس
بازگشت پارچه گلدوزي شده بعد از 30 سال
«داروساز» مشاور دارويي است نه داروفروشسيمكارت هاي بي كيفيت

سوختن بي دليل سيمكارت هاي موبايل مدتهاست كه بسياري از مشتركان را دچار مشكل كرده است.
مسئولان شركت مخابرات حرارت، امواج، ضربه، تغييرات ولتاژ و اشتباه قرار دادن سيمكارت و نيز ارسال بيش از حد پيامهاي كوتاه يا افزايش تعداد تماسهاي ورودي و خروجي را در سوختن سيمكارت هاي تلفن همراه بي تقصير نمي دانند و معتقدند سيمكارت كالاي مصرفي و داراي تاريخ مصرف معيني است و بر همين اساس نمي توان عمر استانداردي را براي آن تعريف و مشخص كرد.
مديرعامل شركت نيمه هادي عماد- يكي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن- معتقد است كه سيمكارت هاي خام وارداتي به كشور كه عموماً نيز از چين وارد مي شود داراي كيفيت مناسب نبوده و به مراتب از كيفيت پايين تري نسبت به نمونه داخلي آن برخوردار است.
حميدرضا منجي با بيان اينكه هم اكنون بخشي از سيمكارت هاي خام اپراتورهاي كشور از كشور چين وارد مي شود افزود: اين سيمكارت ها از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست و در بسياري مواقع نيز مشكلات امنيتي پيدا مي كند.

 در جستجوي طرحي براي پرورش خلاقيت و نوآوري در مدارس

علي اصغر يزداني
بررسي ها و گزارش هاي موجود نشان مي دهند كه كشور ما در سال هاي گذشته از وضعيت مطلوبي در زمينه هاي گوناگون نوآوري هاي علمي برخوردار بوده است و توفيقات و دستاوردهاي ارزشمندي را كسب نموده است. برخي از اين دستاوردها عبارتند از:
- دستاوردها و نوآوري ها در دانش هاي نوين.
- بومي سازي برخي از فن آوري ها و دانش هاي برتر.
- بهبود و كسب رتبه هاي جهاني در زمينه توليدات
- كسب نشان ها و رتبه هاي برتر جهاني در زمينه اختراعات و اكتشافات.
با وجود اين پيشرفت هاي ارزشمند، و درحالي كه آمارها، گزارش ها و مستندات، حاكي از موفقيت هاي گسترده كشورمان است، اين سؤال اهميت پيدا مي كند كه، در كنار اين پيشرفت ها، وضعيت شاخص هاي كلي خلاقيت و نوآوري در بين دانش آموزان چگونه است و آيا ساختار تعليم و تربيت و به طور خاص مدرسه، متناسب با خلاقيت و نوآوري طراحي شده است يا نه؟
براي اين منظور، مي توانيم پرسش هايي را مطرح كنيم كه مبناي فرضيه پردازي در اين حوزه باشد.
مهارت هاي تفكر خلاق
يكي از اولين پرسش ها اين است كه وضعيت مهارت هاي تفكر خلاق و نوآوري در بين دانش آموزان چگونه است؟ آيا ما براي توسعه مهارت هاي تفكر خلاق و خلاقيت، به ويژه در بين كودكان و نوجوانان مان موفق بوده ايم؟ آيا در بين دانش آموزان، براي استفاده از مهارت هاي تفكر خلاق، زمينه و انگيزه لازم وجود دارد؟ آيا دانش آموزان نسبت به استفاده از خلاقيت و ضرورت بكارگيري آن، خوش بين هستند؟ آيا دانش آموزان توانايي و ظرفيت استفاده از خلاقيت و نوآوري را دارند؟
نوآوري هاي علمي در بين دانش آموزان
پرسش ديگر، به وضعيت نوآوري هاي علمي در مدارس برمي گردد. سؤال اين است كه آيا ما در زمينه هاي گوناگون علمي در مدارس، از رشد قابل قبولي در زمينه نوآوري و ايده پردازي برخوردار هستيم؟ آيا مدارس ما اين قابليت را دارند كه مركزي براي رشد، نوآوري و نظريه پردازي براي دانش آموزان تبديل شوند؟ آيا ما به نظريه ها، روش ها و قواعد جديد براي درك موضوعات و حل- مسائل دست يافته ايم؟
حل مسئله خلاق در بين دانش آموزان
آيا دانش آموزان، توانايي اين را دارند كه بتوانند تحليل خلاقي را از وضعيت خود ارائه كنند، مسائل و وضعيت خود را بشناسند، مسائل خود را ارزيابي و تحليل كنند و براي آن مسائل، راه حل هاي خلاق و نوآورانه اي را ارائه نمايند؟ دانش آموزان بايد بتوانند حل- مسئله را به عنوان يك مهارت با زندگي خود ادغام كنند و اين قابليت را كسب كنند كه براي مسائل و مشكلات خود راه حل هاي خلاق جستجو نمايند و براي اين كار كوشش كنند تا آن مسائل را از زواياي جديدي تحليل نمايند.
كارآفريني و منابع نوآوري
دانش آموزان بايد بتوانند از توانايي ها و مهارت هاي خود در زمينه خلاقيت و نوآوري براي طراحي كسب و كار جديد استفاده نمايند. اين از اهميت زيادي برخوردار است كه دانش آموزان، توانايي ايجاد كسب و كارهاي جديد و كارآفريني داشته باشند، و براي اين منظور، واضح است كه خلاقيت و نوآوري مي تواند در درك درست مسائل، فرصت ها، راه حل ها و ابزارها كه زمينه كارآفريني هستند نقش قابل ملاحظه اي دارند. علاوه بر اين بايد به منابع كارآفرين هم توجه نمود. اين كه آيا فرصت ها و منابع لازم براي خلاقيت و نوآوري كه زمينه كارآفريني و ايده پردازي هايي كه موجب ايجاد سود، بهره وري و ارزش افزوده براي جامعه مي شوند، فراهم شده است.
مدرسه به مثابه محيط نوآور
فرضيه ديگر در مورد محيط هاي خلاقيت و نوآوري است. مي توان اين سؤال و فرض را مطرح نمود كه آيا محيط مناسبي را براي نوآوري و خلاقيت ايجاد كرده ايم؟ محيط نوآور و خلاق مي تواند، همچون يك چشم انداز مهم در تبيين آينده و افق نوآوري و خلاقيت، تأثيرگذار باشد. به همين دليل، پرسش از محيط خلاق و نوآور مي تواند فرضيه ها و حدس هاي مختلفي را براي مطالعه و پژوهش هاي آينده نگر و ارزيابي اثربخشي فراهم نمايد.
بر همين اساس، خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش، از جمله معاونت پرورشي و تربيت بدني، كوشش هاي گسترده اي را براي اين منظور آغاز كرده است تا ساختار ستادي و برنامه اي و نيز چارچوب برنامه هاي درسي و فعاليت هاي تربيتي و تكميلي آن، همچنين چگونگي مديريت و برنامه ريزي فضاهاي فرهنگي و تربيتي و مراكز مكمل مدرسه با اين جهت گيري باشد.
بخصوص اين كه با رهنمودهاي مقام عالي وزارت، معاونت پرورشي درحال تدوين چارچوب مأموريت ها و استراتژي هاي خود مي باشد و در قالب آن، چگونگي اداره مراكز مكمل مدرسه نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد. به عنوان مثال، برخي از راهبردهاي ما براي اداره اين مراكز، به طوري كه با رويكرد رشد نوآوري هم تناسب داشته باشد، به اين صورت است:
1) باز تعريف چارچوب مراكز مكمل و توجه به ضرورت اثربخشي مراكز مكمل
براساس اين مأموريت، معاونت پرورشي و تربيت بدني، كوشش مي كند تا چارچوب نظري و راهبردي مراكز مكمل را به گونه اي بازتعريف و طراحي نمايد كه منجر به جهت گيري آن ها به سمت پرورش خلاقيت و نوآوري در دانش آموزان گردد.
2) تحول در ساختار مراكز مكمل
با طراحي ادبيات و چارچوب جديد مراكز مكمل، كه همان توجه به جهت گيري رشد و پرورش خلاقيت و نوآوري در آن ها مي باشد. به تناسب و متناظر با اين بازتعريف، ساختار آن ها نيز متحول خواهد شد، به طوري كه مأموريت هاي جديدي به آن ها اضافه مي شود و يا در مأموريت هاي موجود آن ها بازنگري مي شود. همينطور، با در نظر گرفتن اين نكته كه ساختار مراكز مكمل مدرسه نيز بايد متناسب با «فرايندنوآوري» باشد، رابطه اين مراكز و جايگاه آن در فرايند رشد خلاقيت و نوآوري در دانش آموزان متحول مي شود. به عنوان مثال، تبديل اردوگاه هاي دانش آموزي به پارك هاي رشد، يكي از تحولات ساختاري است كه در جريان احياء معاونت پرورشي دنبال مي شود.
3) طراحي و توسعه زيرساخت هاي نوآوري در مراكز مكمل
علاوه بر اين، ما در جريان بازتعريف مراكز مكمل مدرسه، به زيرساخت هايي نيز براي بهبود عملكرد آن ها نياز خواهيم داشت كه برپايه آن ها، الزامات فني و تسهيلات پايه و زيرساختي را براي تشويق دانش آموزان به نوآوري و توسعه قابليت هاي آن ها فراهم نمائيم.
4) توجه به گرايش مسئله- محوري در مراكز
همچنين يكي از اولويت هاي ما، اداره مراكز مكمل مدرسه، براساس گرايش هاي مسئله- محور در كنار گرايش هاي عمومي است. به عبارتي، ما كوشش مي كنيم تا اين مراكز، علاوه بر مهارت آموزي، مركزي براي شناسايي مسائل موجود، پذيرش سفارش ها و نيازهاي مطالعاتي و فني و نظريه پردازي و خلاقيت در مورد راه حل هاي نوآورانه براي حل مسائل باشد، به طوري كه اين اولويت ها، به طور مستمر، مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و روزآمد شوند.
5) هم افزا كردن مراكز مكمل مدرسه
كوشش خواهيم كرد تا مراكز مكمل مدرسه با ساير بخش ها، زيرساخت ها و ظرفيت هاي دروني و بيروني وزارت آموزش و پرورش مانند پارك علوم و فناوري، هماهنگي و پيوند داشته باشد، به طوري كه از آن امكانات براي هم -افزايي در ظرفيت هاي مراكز مكمل مدرسه استفاده كنيم.
اميد است كه اين كوشش ها و تلاش هاي مشابه، به اثربخش و كارآمدتر شدن مدارس با رويكرد پرورش خلاقيت و نوآوري منجر شود.

 بازگشت پارچه گلدوزي شده بعد از 30 سال

براي ساخت فيلم مستندي درباره مسئولان صليب سرخ و خاطرات آنها از اسراي ايراني در بند رژيم بعث تلاش هاي گسترده اي از 3 الي 4 سال پيش آغاز شد. به همين منظور نمايندگان بنيادشهيد با سفر به كشور سوئيس ضمن مصاحبه با 12 نفر از اعضاي صليب سرخ كه برخي از آنها خود را بازنشسته كرده بودند با داستان شگفت انگيز سفر 30 ساله پارچه گلدوزي شده آزاده ايراني روبرو شدند. روايت گر اين داستان خانمي سوئيسي تبار به نام «خانم لوچيا» يا به قول برخي از اسراي ايراني «مادر لوچيا» بود كه اكنون با 55 سال سن در شهر زوريخ زندگي مي كند وي وقتي در جريان ساخت اين فيلم مستند قرار مي گيرد براي بازگويي اين داستان و سپردن امانتي پر رمز و راز سفري 5ساعته تا ژنو انجام مي دهد او در اين ملاقات پارچه اي گلدوزي شده در دست دارد كه به زبان فارسي بر روي آن كار شده است.
وي درباره اين پارچه گلدوزي مي گويد: در يكي ازروزهايي كه در اردوگاه حضور يافته بود، در ميان انبوه نامه هايي كه براي ارسال به بيرون از اردوگاه مي برد، پارچه گلدوزي شده اي را پيدا مي كند كه اسيري ايراني با خلاقيت و امكانات محدود اردوگاه براي خانواده اش تهيه كرده بود. اين پارچه گلدوزي شده كه راوي روياهاي مردان مقاوم و سلحشور ايراني پشت ميله هاي اردوگاهي جنگي بود سه دهه در صندوقچه خانم لوچيا زمان را به اميد دست يابي به سرپنجه هاي مرد آزاده سپري مي كرد خالق آن اثر پر رمز و راز كسي نبود جزء نورعلي احمدي كه پس از ده سال اسارت به وطن بازگشته بود. نورعلي كه گويا روزهاي تلخ اردوگاه را با ياد خانواده و فرزندانش سپري مي كرد بر روي اين پارچه نام دو فرزندش «ايرج» و «محمد» كه حالا بزرگ شده اند را به يادگار نوشته بود. نورعلي كه اكنون دوران بازنشستگي را سپري مي كند بعد از گذشت 30 سال شگفتي تمام اثري ماندگار ازروزهاي سرد و سنگين اردوگاه دريافت نمود و از همه شگفت انگيزتر امانتداري خانم لوچيا بود كه قابل تامل و تحسين است!

 «داروساز» مشاور دارويي است نه داروفروش

مريم تقي زاده قهي
دستيار داروسازي باليني
برخلاف آنچه از لغت داروسازي برداشت مي شود، فعاليتهاي حرفه اي داروسازان فقط به ساختن دارو، كه صد البته فرآيندي پيچيده و كاملا تخصصي است، خلاصه نمي شود. بلكه داروسازاني هستند كه بعد از ورود يك دارو به عرصه مصرف، همه اطلاعات و مهارتهاي خود را بكار مي برند تا به قولي عاميانه، دارو به بيمار بسازد يا بيفتد. شايد جالب باشد اگر بدانيد همين افتادن يا ساختن دارو به بيمار كه در ظاهر امري آسان و بعضاً مرتبط با شانس تلقي مي شود، بدون بكارگيري اطلاعات تخصصي و مهارتهاي تجربي اتفاق نمي افتد.
پس از آنكه پزشك به دنبال انجام معاينات و بررسي هاي لازم، با وجود همه پيچيدگي ها و تشخيص بيماري رسيد، داروساز مي تواند به عنوان مشاور دارويي براي پزشك قبل از تجويز دارو، نقشي منحصر به فرد ايفا نمايد. پس از تجويز دارو توسط پزشك، داروساز مي تواند با راهنمايي بيمار و ارايه مشاوره دارويي به وي چون پلي باشد ميان پزشك و بيمار كه در به ثمر نشستن زحمات پزشك و تلاش بيمار براي بهبودي و درمان بسيار مؤثر واقع شود.
شايد باتوجه به كمرنگ بودن نقش حقيقي داروسازان در بسياري از داروخانه ها، پذيرش اين امر كه داروساز داروفروش نبوده بلكه داراي جايگاهي مؤثر و كليدي در روند درمان مي باشد، دشوار باشد. پس از آنكه بيمار نسخه داروهاي تجويز شده توسط پزشك را به داروخانه مي آورد، تكنسين هاي دارويي شاغل در داروخانه به اصطلاح نسخه را مي پيچند، يعني پس از خواندن نسخه و ارائه اطلاعات اوليه در مورد موجودي و قيمت داروها به بيمار، باتوجه به چگونگي پوشش بيمه، قيمت داروها و مبلغ پرداختي را در نسخه درج كرده و داروهاي مذكور را همراه با نسخه در سبدي گذارده و آنرا به داروساز تحويل مي دهند.
داروساز نيز به بررسي مطابقات داروها با نسخه پرداخته و نوع داروها، شكل دارويي (قرص، آمپول، پماد، شربت و...) و تعداد آنها را كنترل نموده و به صورتي گذرا نسخه را نيز از نظر قيمت داروها و تطبيق آن با قوانين بيمه در صورت پوشش اقلام دارويي موجود، مرور مي نمايد. در مرحله بعد داروساز به بررسي علمي نسخه مي پردازد تا دارو، اين حاصل زحمات چندين ساله متخصصان شاخه هاي مختلف داروسازي در سراسر دنيا، به صورتي درست و صحيح مصرف شود.
گاهي اوقات به دليل طبيعت پيچيده و شرايط پرمشغله طبابت، بروز برخي اشتباهات در تجويز داروها اجتناب ناپذير است. به ويژه آنكه به دلايل متعدد و مختلف، نقش داروسازان به عنوان مشاوران دارويي در مراكز درماني كشور ما، تعريف نشده است و ميان پزشكان به عنوان تجويزكنندگان دارو و داروسازان به عنوان داروشناسان متبحر در زمينه كاربرد و مصرف دارو، فاصله زيادي وجود دارد.
داروساز در صورت برخورد با چنين اشكالاتي مي تواند با وجود اين فاصله زياد مكاني و گاهي فكري با پزشك، ارتباطي درست و اصولي با وي برقرار نمايد. پس از برقراري اين ارتباط، داروساز ضمن استفاده و بهره مندي از اطلاعات تخصصي حوزه طب طي مكالمه با پزشك، اطلاعات و مهارتهاي دارويي خود را بي دريغ و خالصانه در اختيار او قرار دهد.
از اين تبادل اطلاعات، پزشك داروساز و بيمار، هر سه استفاده برده و زمينه چنين همفكري هايي كه در بهبود شيوه درمان بيماري ها و تجويز و مصرف منطقي دارو بسيار تأثيرگذار است، فراهم خواهد شد.
عوامل مختلفي از جمله پيچيدگي ها و مشغله موجود در حوزه طبابت، به ويژه در كشور ما، سبب مي شود بيشتر بيماران براي شروع دارو درماني و اهميت مصرف دارو توجيه نشده باشند. در نتيجه بيمار زمانيكه براي تهيه داروهاي خود به داروخانه مراجعه مي كند در مورد علل تجويز داروها و اهميت مصرف آنها سؤالات، ابهامات و ترديدهاي بسياري دارد. اينجاست كه داروساز با اطلاعاتش در مورد بيماريها، جايگاه داروها در درمان هر نوع بيماري و اهميت مصرف دارو در هر مورد، مي تواند به سؤالات بيمار پاسخ دهد و با رفع ترديدها و ابهامات موجب دلگرمي وي در شروع مصرف داروها گردد.
در كنار دلايل تجويز دارو و اهميت مصرف آن، بيمار سؤالات بسياري در مورد چگونگي مصرف دارو، تفاوت كيفيت هاي محصولات شركت هاي مختلف، عوارض احتمالي يا تداخلات و... خواهد داشت. داروساز بايد پس از بررسي علمي نسخه توصيه هاي لازم را در مورد شيوه مصرف داروها علاوه بر درج آن به صورت كامل و خوانا بر روي دارو، به طور شفاهي براي بيمار توضيح دهد.
گاهي نيز با اعمال روشهايي خاص تداخل ميان داروها به حداقل مي رسد. به عنوان مثال در صورتي كه بيمار قرار است مكمل حاوي كلسيم و آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين مصرف نمايد، با رعايت حداقل فاصله زماني 2-3 ساعته ميان مصرف اين دو دارو، كلسيم به سيپروفلوكساسين در دستگاه گوارش متصل نشده و مانع جذب آن نمي شود. در نتيجه درمان عفونتي كه به موجب آن پزشك سيپرو فلوكساسين را تجويز نموده بخوبي انجام مي شود.
در بسياري از مواردي كه بيمار به دنبال مصرف دارو دچار عارضه مي گردد، پيش از هر كس اين مسئله را با اولين داروساز در دسترس در ميان مي گذارد. در صورتي كه داروساز به طور كامل در مورد وضعيت بيمار، ساير بيماري ها، كل داروهاي مصرفي و چگونگي مصرف آنها، مصرف برخي موادغذايي يا داشتن يكسري عادات خاص با بيمار صحبت نموده و توصيه هايي جهت كاهش يا رفع عارضه ارائه و در موارد لزوم بيمار را جهت مراجعه مجدد به پزشك ترغيب نمايد، نقش مهمي در حفظ پيوستگي روند درمان ايفا كرده است.
داروساز بايد اين ارتباط را به گونه اي با بيمار برقرار سازد كه ضمن مخدوش نكردن ارتباط پزشك و بيمار و جلب اعتماد بيمار نسبت به پزشك و روش درماني، اطلاعات علمي مناسب و لازم را در اختيار وي قرار داده و بعنوان مشاور دارويي، امين و رازدار بيمار باشد.
اين امر زماني محقق خواهد شد كه پزشكان، داروسازان و بيماران همه و همه نسبت به جايگاه، وظايف و نقش داروساز در تجويز و مصرف منطقي دارو واقف بوده و آنرا جزئي جدايي ناپذير از حلقه درمان بدانند.

 

(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14