(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 15 تير 1389- شماره 19687

دلتنگي
گزارش خبري كيهان در باره وبلاگ نويسي دانشجويي
صعود شبكه هاي اجتماعي و سقوط وبلاگ نويسي دانشگاهي
افشاگري كيهان و دميدن روح تازه به عدالتخواهان
ردپاي جريان فتنه
جرس هم ضد دانشگاه آزاد شد!!
دانشگاه هاي اهواز و عراق تفاهمنامه امضا مي كننددلتنگي

نجمه السادات مولايي
وقتي شب ها و روزها از هم سبقت مي گيرند تا نكند يكي از ديگري طولاني تر شود اما روزگار براي تو چون گردونه ثابتي باشد كه گاه چرخش هايش نيز تكراري است...
وقتي احساس كني صفحه زندگيت عكسي ديگر از زاويه عمرت را در خود جاي داده درحالي كه تو هنوز فرسنگ ها تا پله هاي ترقي زندگيت فاصله داري...
وقتي چهار راه ذهنت از هر سو به يك بن بست ختم شود و تو پرسان پرسان و دوان دوان دنبال شكافي براي رهايي از حصار افكار ذهنت بگردي...
وقتي قدم به قدم و نفس به نفس خود را با انتهاي دنيا همراه ببيني و جايگاه اميد را در دست شيطان نااميدي اسير و دربند ببيني...
وقتي روياهاي ناتمام ذهنت جاي خود را به حقيقت ها و واقعيت ها دادند و آنگاه تو خود را در ميان دريايي از بي خيالي هاي گذشته ات غوطه ور ببيني...
وقتي موسيقي درونت به نواي غم انگيز سكوت مبدل شد...
وقتي خود را اسيري ميان افكار و عقايد و گفته هاي ديگران يافتي...
وقتي احساس كردي كه صداي جازهاي غربي تو را قدم به قدم از رنگ هاي خداييت دور مي كند...
وقتي سال هاي گذشته عمرت را پوچ و بيهوده انگاري و خود را حقيري در ميان بي نهايت مخلوقات بيابي...
وقتي برگه هاي تقويم ميانه «رجب» را گذرانده باشد و تو بيش از پيش نياز به اشك ريختن براي بهترين همراز را در نواي قلبت حس كني.
آنگاه است كه از هميشه بيشتر نياز به معبوديت را در خود شعله ور مي بيني. دوست داري فرسخ ها از تاريكي دور شوي و قدم به قدم به خدايت نزديك شوي. مي خواهي خدا را با اميد و اخلاص فرياد بزني و براي محبتش اشك بريزي. و با توكل و توسل روحت را از حصار ماديات بيرون بكشي و اينگونه منزل به منزل به خدايت نزديك شوي. فرصت را غنيمت مي داني به سراغ هر آنچه كه نشان از رنگ عبادت خالصانه داشته مي روي و در سجاده جوانيت، خدا را به واپسين روزهاي ماه خودش، رجب قسم مي دهي تا به روي دريچه قلبت وراي ماديت دنيا را بگشايد و بچشي لذت غرق شدن در محبت خدايي را. باز او را به مولود بزرگ اين ماه كه اعمالش ميزان اعمال توست قسم مي دهي و با هر دانه از تسبيح عشق كه در دست مي چرخاني، اشكي برايش از روح خسته ات قرباني مي كني تا به بندگي اش نزديك شوي.
چه زيباست خدايي شدن وقتي با تمام وجود درمي يابي كه براي جز خدا بودن تاريكي مطلق است. و تو مي تواني با تمام اراده جوانيت و گام هاي استوار و افكار و عقايد محكمت هدف الهي را در پيش بگيري. ذره ذره وجودت سرشار از ايمان به حق و عدالت و درستي شود و مصمم تر از هميشه براي به پا داشتن ارزش هايت گام برداري.
ارزش هايي كه نسل اندر نسل آن را زنده نگه داشته اند و هم اكنون پرچم برافراشته اي كه نشان اين ارزش ها را تو بر دوش بگيري و طنين صدايت را نسل به نسل به گوش آيندگان برساني.

 گزارش خبري كيهان در باره وبلاگ نويسي دانشجويي
صعود شبكه هاي اجتماعي و سقوط وبلاگ نويسي دانشگاهي

جهان درطي چند سال گذشته قدم دردنياي جديد تحت عنوان «وب 1» و درادامه «وب 2» گذاشت كه در طي مدت زمان، «وب 2» به سبب امكان ارتباط تعاملي دوسويه مورد استقبال كاربران فضاي سايبر بالاخص قشر دانشگاهيان قرار گرفت، درحالي كه اكنون نتايج پژوهش ها بيانگر كاهش آمار وبلاگ نويسي در بين نوجوانان و جوانان دريك سال اخير و درمقابل، افزايش فعالان مجازي به شبكه هاي اجتماعي است كه درعصر كنوني به محبوب ترين نوع وب سايت ها بدل شده و كاربران بخش قابل توجهي از زمان خود را به اين شبكه ها تخصيص داده است.در ابتدا«وب1»، دنياي اطلاعات را در فواصل زماني سال هاي 1990تا 2000 متحول ساخت و با ايجاد دسترسي همگاني به اطلاعات مختلف بدون هيچ محدوديتي در دنياي فيزيكي انقلابي شگرف در زمينه دسترسي به اطلاعات و پيشرفت علم ايجاد كرد و پس از آن «وب2» و وب سايت هاي دوسويه و شبكه هاي اجتماعي مجازي از سال 2000 تاكنون دنياي ارتباطات را چنان دگرگون ساختند كه كاربران اين بار ضمن دريافت پيام، خود شخصا اقدام به خوراك دهي سايت ها و وبلاگ ها مي پردازند.گسترش وبلاگ ها از سال 1999 ميلادي و درايران از سال 1380 با راه اندازي چندين سرويس رايگان و يا ارزان قيمت در رابطه با وبلاگ و وبلاگ نويسي آغاز شد و به عنوان رسانه اي محاوره اي عموميت يافت به صورتيكه اكثر بلاگران از وبلاگ براي بحث در ارتباط با موضوعات مورد علاقه استفاده و با به كارگيري لينك هاي متعدد امكان دنبال كردن مباحث مورد علاقه خود را در اختيار خوانندگان قرار داده و آنها را ضمن شركت در مباحث مورد نظر و آگاهي ازساير ديدگاه هاي موجود، ترغيب به بيان عقايد و نقطه نظرات خود مي كرد.
با اين تفاسير، محتويات وبلاگ هاي اوليه اغلب شامل مجموعه اي از لينك ها و توضيحاتي متناسب با علاقه بلاگر بود كه در ادامه با رويكرد روز نوشت به عنوان دفترچه خاطرات شخصي آپلود و در دسترس فعالان سايبري قرار مي گرفت؛ به اين ترتيب وبلاگ ها داراي تشخصي خاص هستند كه اين شخصيت را مستقيما از مؤلف خود به ارث مي برند و اكثراً داراي يك خط فكري خاص بوده وبه نوعي اهداف خود را دنبال مي كنند؛ به عنوان مثال دانشجويان بلاگر درصورت علاقه به حوزه فن آوري، به جمع آوري مطالبي همچون نحوه برگزاري نمايشگاه، سمينارهاي فني و تخصصي مي پردازند و در صورت علاقه به مسائل اقتصادي و سياسي با جستجو و يافتن مقالات جديد دراين باره آنها را روي بلاگ خود منتشر مي كنند.
وضعيت اخير وبلاگ نويسي درحال حاضر همچون سابق روند توسعه و گسترش را درپي ندارد؛ بگونه اي كه حجت الاسلام «احمد نجمي» معاون دفتر توسعه وبلاگ ديني در تبيين و بررسي ركود وبلاگ نويسي درماه هاي اخير در فضاي بلاگستان فارسي گفت: وبلاگ نويسي به نوعي برآيندي از زندگي اجتماعي و شخصي است كه براي افراد اتفاق مي افتد و دراين مدت زمان فضاي بلاگستان درميان دانشجويان و طلاب رويكردي سياسي به خود گرفت و روبه سوي تخصصي شدن در حركت است.
وي با بيان اين مطالب يادآور شد: به نظر مي آيد كمرنگ شدن وبلاگ نويسي درميان جوانان بالاخص قشر دانشگاهي به دليل تغيير رويكرد بلاگران اتفاق افتاده است و نه ضعف در وبلاگ نويسي فارسي؛ البته فرهنگ سازي براي جلوگيري از موازي كاري و كپي مطالب و همچنين ارتقاء كيفي وبلاگ ها از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضروري است.
وبلاگ هاي دانشجويي صرفاً داراي يك مؤلف و برخي ديگر به صورت گروهي اداره مي شوند و عملكرد برخي از آنها نظير پرتال بوده و خوانندگان را به ساير وب سايت ها و وبلاگ ها هدايت مي كنند، درحالي كه برخي ديگر درعرصه هاي مختلف و درارتباط با مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي و... اقدام به نشر اطلاعات كرده و مخاطبان را با رويكردي كاملاً آزادانه قادر به مطالعه مطالب و در صورت تمايل بيان و ارائه ديدگاه و نظر در ارتباط با آن موضوع مي كند اما به يقين مي توان گفت فضاي بلاگستان ايراني به رعايت نكردن استانداردها متهم است كه براي برون رفت از اين وضعيت دانشگاه تهران با همكاري شوراي عالي اطلاع رساني پروژه «استانداردسازي سايت ها و وب سايت هاي ايراني» را از اسفند ماه 85 آغاز كرد.
حجت الاسلام «سيد سعيدرضا عاملي» كارشناس ارتباطات، معتقد است فضاي بلاگستان فارسي به بيماري غيرحرفه اي بودن و غير كاربردي بودن مبتلا است، به نوعي كه اگر قواعد و قوانين مفروض براي آن رعايت نشود، دچار آنارشي مجازي كه پيچيده تر از آنارشي در فضاي فيزيكي است مي شويم. كه اين امر ناخود آگاه ميليون ها كاربرد را دچار سردرگمي مي كند.
به عبارتي مي توان گفت يكي از ويژگي هاي وبلاگستان ايراني مخدوش بودن مرزهاي حوزه عمومي و خصوصي است كه درقياس با روند اجتماعي بلاگستان بيش از آنكه محملي براي ساماندهي فعاليت هاي گروه هاي مختلف اجتماعي براي حضور درحوزه هاي عمومي باشد، بيشتر به عمومي كردن مسائل خصوصي و انجام كارهاي جمعي با گرايشات فردي تبديل شده است.
با اين اوصاف جامعه هاي علمي و آموزشي بايد نگاهي جدي تر به وبلاگ ها داشته و آنها را فراتر از يك سرگرمي درنظر بگيرند و نه تنها دانشجويان مقاطع ارشد و دكترا، بلكه شخصيت هاي آكادميك نيز بايد خود را با اين فضا درگير كنند تا محتوا و پيام علمي كه دراختيار فعالان سايبري مي گذارند، از كيفيت بالايي برخوردار باشد.
در مجموع، اين ارتباطات دو طرفه و Interactive در «وب2» سبب ايجاد شبكه هاي اجتماعي بزرگي همچون Facebook (سومين جامعه بزرگ دنيا)، Amazone (بزرگترين كتاب فروشي دنيا)، Wikipedia (بزرگترين دايره المعارف دنيا)، Ebay (بزرگترين سوپرماركت دنيا) و بسياري ديگر در تمام زمينه هاي زندگي بشر شد كه به نوعي تمامي روابط اجتماعي جامعه بشري را تحت تاثير خود قرار داده و البته محملي براي سوءاستفاده هاي سياسي غرب عليه كشورهايي نظير ايران شد.
اما هنوز بشر خواسته هاي بيشتري از وب دارد و هر روز نيازمندي خود را به آن محسوس تر مي بيند و جنبه هاي بيشتري از زندگي خود را به آن سپرده و وابسته تر مي شود؛ از اين رو سرعت و كيفيت بهره گيري از فضاي سايبر روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي شود و همين نيازمندي سبب ساختن فرداي وب، تحت عنوان «وب 3» يعني وب هوشمند يا وب مفهومي در آينده اي نه چندان دور مي شود.
انجمن هاي علمي دانشجويي كانون ترغيب دانشجويان براي وبلاگ نويسي علمي و تخصصي
در ابتدا فضاي بلاگستان فارسي بستر علمي فرهنگي را براي انتشار مقالات دانشجويان و اساتيد در حوزه هاي دانشگاهي فراهم كرد و اكنون به دليل فضاي رقابتي سالم ميان دانشجويان رشته هاي مختلف، زمينه هاي توليد محتوا توسط دانشجويان فراهم است؛ بنابراين اگر تمامي دانشجويان وبلاگي را تعبيه و مقالات خود را در وبلاگ شخصي خود منتشر كنند، آنگاه بستر گسترده اي از مقالات علمي و فرهنگي معتبر در اينترنت بوجود مي آيد كه اين عمل باعث پويايي علوم طبيعي و انساني و همچنين توليد علم جديد مي شود اما اين تلنگر بايد از سوي انجمن هاي علمي دانشجويي صورت گيرد.
به صورتي كه انجمن هاي علمي دانشگاه مي توانند با ايجاد وبلاگ هاي گروهي به درج مطالب علمي حوزه خود بپردازند و از نظرات اساتيد دانشگاه به عنوان استاد راهنما براي تبيين مقالات درج شده استفاده كنند، اين امر ضمن گسترش علم در اينترنت، انگيزه دانشجويان را براي مقاله نويسي علمي كه امروزه به معضلي تبديل شده، بالا خواهد برد؛ همچنين اين انجمن ها ارتباطات دانشجويان با ساير دانشگاه ها و پيوند ساير اساتيد را از طريق شبكه مجازي اينترنت به سهولت فراهم مي كند.
به عبارتي ديگر وبلاگ هاي گروهي دانشجويي به عنوان يك پاتوق علمي در رشد و ارتقاي علمي دانشگاه ها تأثير فراواني دارد بگونه اي كه مطالعات انجام شده در مركز مطالعات و توسعه رسانه ها حاكي از آن است كه دانشجويان به سبب روحيه انتقادي و جذابيت پديده هاي تكنولوژيكي قشري پيشرو در زمينه وبلاگ نويسي هستند و وبلاگ هاي خود را در دسته بندي موضوعي سياسي، اجتماعي، پژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه بروزرساني مي كنند.
بنابراين با آغاز فعاليت هر وبلاگ علمي و دانشجويي در فضاي بلاگستان فارسي به نوعي چراغي در فضاي سايبر روشن مي شود كه ديگران از فوايد آن بهره مي برند؛ در حال حاضر محتواي فارسي در وب، توسط اساتيد و قشر دانشجو توليد و بروز رساني مي شود و به اين ترتيب فضاي وبلاگستان به سمت جايگاهي سالم، تخصصي و علمي در حركت است.
اما نتايج تحقيقات كنوني دسته اي از پژوهشگران حاكي از صعود شبكه هاي اجتماعي و سقوط وبلاگ نويسي در ميان قشر دانشگاهي است؛ به اعتقاد صاحب نظران ارتباطات، شبكه هاي اجتماعي باعث شكل گيري مفاهيمي همچون صميميت و اعتماد در فضاي سايبر شده است، مفاهيمي كه در گذشته اي نه چندان دور دستيابي و تحقق آن در حد يك رؤيا بود.
«مهدي جعفري» مدير فناوري و ارتباطات سازمان بسيج دانش آموزي در تبيين پديده صعود شبكه هاي اجتماعي و نزول وبلاگ نويسي معتقد است وبلاگ هاي گروهي زاييده انجمن هاي مجازي يا همان فروم ها هستند؛ به نوعي مي توان گفت وبلاگ هاي گروهي دانشجويان ريشه خود را در فروم ها جستجو كرده است؛ به صورتي كه اعضاي تالارهاي گفتگو در برخورد با امكانات ويژه بلاگستان به وبلاگ نويسي گروهي روي آوردند؛ بنابراين به يقين مي توان گفت فروم ها نقش مهمي را در ايجاد وبلاگ هاي گروهي ايفا كرده اند و اكنون نيز با پيشرفت تكنولوژي هرچند كمرنگ به عنوان دانشنامه هاي غني منابع اطلاعاتي در ايران كماكان حيات خود را ادامه مي دهند.
مدير فناوري و ارتباطات سازمان بسيج دانش آموزي در ادامه بيان كرد: پديده صعود شبكه هاي اجتماعي و نزول وبلاگ نويسي در ميان قشر دانشگاهي ازجهتي فرصت و از جهتي ديگر تهديد محسوب مي شود و به دليل آنكه نمي توان از پيشرفت تكنولوژي جلوگيري كرد، پس بايد با اين تكنولوژي همسو شد و به جاي اينكه خود تحت تأثير فناوري هاي نوين جهاني در حوزه ارتباطات و اطلاعات شويم، بايد آنها را در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف خود بهره برداري كنيم.
به اين ترتيب شبكه هاي اجتماعي يا «social networking« از گروه هايي عموماً فردي يا سازماني تشكيل شده كه توسط يك يا چند نوع از وابستگي ها به هم متصل اند و در بستر يك جامعه اطلاعاتي پيچيده، كاركرد مؤثر شبكه همگرا را تصوير مي كنند و موفقيت و محبوبيت روزافزون آنها به دليل داشتن رنگ و بوي اجتماعي است به صورتي كه طبق آخرين آمار سايت Alexa، سايت هاي برتر جهان عبارت از ياهو، گوگل، يوتيوب، فيس بوك، ويكيپديا، بلاگر، ماي اسپيس است؛ همچنين طبق نظرسنجي ها پربازديدترين سايت هاي ايراني نيز عبارت ازگوگل، ياهو، بلاگفا، فيس بوك، ميهن بلاگ، يوتيوب، بلاگر، كلوب، پرشين بلاگ، ويكيپديا است كه چهار سايت مرتبط با شبكه اجتماعي است.
اين درحالي است كه سياست گذاري مشخص پشتيبان هاي سايت هاي فوق از هدف گذاري هاي غيرعلمي و مخربي نظير فعاليت هاي جاسوسي عليه كشورهاي هدف خبر مي دهند. با اين وجود مي توان گفت دانشجويان با ايجاد شبكه اجتماعي تخصصي از ويژگي هاي انحصاري آن همچون خرد جمعي در شبكه هاي اجتماعي، مطالعه خروجي شبكه هاي اجتماعي، انتقال فرهنگ اسلامي به راحتي و بدون درنظر گرفتن بعدمسافتي بهره مند شوند و همچنين اطلاعات مفيدي درباره وضعيت و شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقليمي و علمي كشورهاي مختلف دراختيار يكديگر قرار دهند، درواقع استفاده از ظرفيت هاي منحصر به فرد شبكه هاي اجتماعي در راستاي اشاعه فرهنگ اسلامي و توسعه علمي كشور در زمره ضرورت هاي غيرقابل انكار اين حوزه به شمار مي روند.
حال مي توان گفت اين وب سايت ها علاوه بر قابليت شبكه سازي مجازي، امكان استفاده از فرصت هاي مختلف در فضاي اينترنت را اعم از جستجو، خواندن و به اشتراك گذاري اخبار، آپلود عكس و فيلم، نوشتن يادداشت ها و عضويت در گروه هاي مختلف، تحرك سياسي را فراهم كرده است و اين امر باعث اقبال كاربران اينترنتي به شبكه هاي اجتماعي شده است؛ به عبارتي ديگر مي توان گفت سير نزولي وبلاگ نويسي در ميان قشر جوان به معناي كاهش توليد محتوا در اينترنت نيست، بلكه كاربران در سال هاي اخير به اشكال ديگري از توليد محتواي آنلاين در قالب شبكه هاي اجتماعي روي آورده اند.
شبكه هايي براي دام گستري
اما نبايد فرصت ها و امتيازات شبكه هاي اجتماعي ما را نسبت به تهديدات اين فضا بي توجه كند، زيرا ارتباطات ساختگي، امكان سوءاستفاده هاي سياسي، حذف ايميل، عدم اطمينان از صحت اطلاعات و تجاوز به حريم شخصي و... از جمله تهديدهاي شبكه هاي اجتماعي محسوب مي شوند كه خطراتي را براي كاربران و فعالان فضاي سايبر فراهم مي كند.
به اعتقاد يك فعال فرهنگي از بدو فعاليت بلاگستان، تب ساخت وبلاگ و وبلاگ نويسي در بين جوانان و به خصوص دانشجويان روز به روز داغ تر شد و همگان به صورت مستمر و پراكنده به اين فضا ورود پيدا كردند و با توليد محتوا مطالبي را در اختيار ديگر كاربران قرار دادند.
حجت الاسلام «مهدي خداجويان» در ادامه تصريح كرد: امكان سوءاستفاده هاي سياسي در بلاگستان فارسي و حتي سايت هاي مختلف با موضوعات متنوع بسيار رخ مي دهد و به ندرت اتفاق مي افتد كه از سوي سازماني سازوكاري براي آنها تعبيه شود و اصولاً هيچ تفكري در پس زمينه بلاگستان فارسي بالاخص وبلاگ هاي دانشجويي وجود ندارد؛ به اين ترتيب براي برون رفت از اين وضعيت و ارتقاء سطح كيفي بلاگ ها و همچنين تشويق بلاگران تخصصي متوليان فرهنگي و رسانه اي بايد با اجراي تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر تغيير مديريت فرهنگي، اين عرصه را تقويت و از پيشرفت آفات آنان در فضاي مجازي و به تبع در فضاي حقيقي جلوگيري كنند. با مروري دوباره بر فضاي بلاگستان و شبكه هاي اجتماعي و رويكردهاي آنها در ايران و جهان به خوبي نشان مي دهد كه مطابق آنچه گفته شد، فضاي مجازي بسته به ساخت هاي اجتماعي شكل مي يابد و رشد فناوري، همگرايي رسانه اي و مسائل مربوط به آن، در شرايط هاي اجتماعي گوناگون برون دادهاي متفاوتي داشته است؛ بنابراين مطالعه، كشف، تدوين و تبيين و تحليل محتواي بلاگستان فارسي بر عهده محققان كشور است كه حتي نتايج اين مطالعات مي تواند در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي فرهنگي و اجتماعي مورد بهره برداري قرار گيرد، اما در حال حاضر متأسفانه وبلاگ ها در نهادهاي رسمي كشور جدي گرفته نشده است و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي بررسي وبلاگ ها را در دستور كار خود ندارند؛ اين در حالي است كه توسعه پايدار در هر كشور مستلزم ارج نهادن به امر تحقيق و پژوهش و اطلاع رساني سريع و صحيح است و پديده هاي «وب2» همچون وبلاگ نويسي و فعاليت در شبكه هاي اجتماعي از اين زاويه جايگاه ارزشمندي در ايجاد شبكه هاي گسترده نشر دانش و ارتباطي در پي خواهد داشت.

 افشاگري كيهان و دميدن روح تازه به عدالتخواهان

مصطفي نمازيان
1-باوجود اينكه جناب آقاي هاشمي به انحاء مختلف و در هر مناسبتي تأكيد فراواني بر رسيدگي و حل مشكلات مردم و جوانان از سوي دولت دارند، اما سكوت همراه با رضايت ايشان در مقابل كارشكني ها و قانون گريزي هاي دانشگاه آزاد- مشكلات عديده مردم و دانشجويان در مبحث دانشگاه آزاد- حذف تنها تشكل منتقد دانشگاه آزاد به دستور آقاي جاسبي- عدم نگراني و دغدغه خاطر ايشان نسبت به مشكلات دانشجويان و... علامت هاي سؤال بزرگيست كه افكار عمومي را در نگراني هايشان براي مردم دچار ترديد مي كند. چراكه ايشان در قبال مسئله اي سكوتي سنگين كرده اند كه خود نقش مهمي در به سرانجام رساندن و حل و فصل آن مي توانند داشته باشند.
2-موسوي فتنه گر نيز كه در يكي از جلسات نامعلوم و چندنفره خود حتي نگران سرنوشت لاك پشت ها و كرم هاي خاكي شده بود، تاكنون هيچ عكس العملي در مورد مشكلات دانشجويان دانشگاه آزاد و برخورد اين دانشگاه با دانشجويان منتقد از هر طيف و گروهي نشان نداده است و با اين حساب شايد ارزش دانشجويان و مردم براي ايشان از همان كرم هاي خاكي كمتر است! سكوت چندين ساله وي در برابر قانون شكني هاي اين واحد آموزش عالي نشان دهنده رضايت و همراهي با اين روند كه در اولين گام شعارهاي انتخاباتي وي را زيرسؤال مي برد. گو اينكه وي در تبليغات انتخاباتي خود خواستار وقف دانشگاه آزاد شده بود تا به زعم خود از دسترس حسودان (بخوانيد قانون) به دور باشد.
3-اصولگرا پنداشتن آقاي جاسبي در ويژه نامه سالگرد انتخابات يكي از نشريات به ظاهر اصولگرا براي ما جاي سؤال بود تا اينكه حمايت برخي نمايندگان اصولگرا!! از جاسبي نيز به شك و بهت ما افزود. مجلسي كه د رمسائلي همچون بودجه سالانه و نيز مبحث مهم هدفمند كردن يارانه ها به جدالي سخت با دولت پرداخت (علي رغم تأكيدات جدي مقام معظم رهبري)، در مبحث غيرقانوني دانشگاه آزاد نقش جاده صاف كن را به خوبي ايفا كرد تا نشان دهد كه دغدغه آقازاده ها و نورچشمي ها براي عده اي از نمايندگان مهمتر از دغدغه 70ميليون ايراني مي باشد. اينكه مجلس هنوز گزارش جامع و كاملي از تحقيق و تفحص دانشگاه آزاد انجام نداده، بارديگر بر تأثير لابي هاي قدرت و ثروت بر تصميم گيري هاي سياسي تأكيد دارد. در اين راستا سكوت طولاني مدت رئيس مجلس در قبال دغدغه هاي دانشجويان ارزشي و منتقد مديريت مادام العمر آقاي جاسبي جاي سؤال دارد.
4-اما ننگ اين جريان براي كساني باقي مي ماند كه سال هاي سال از مظلوميت و سركوب دانشجويان سخن برزبان مي راندند و در رثاي اين مظلوميت قلم فرسايي مي كردند، اما هيچ گاه شاهد نبوديم در اين سه دهه نوك پيكان انتقاد آنان به سمت دانشگاه آزاد باشد. آيا حذف تنها تشكل منتقد اين دانشگاه به دستور رياست مادام العمر اين واحد آموزشي جز ديكتاتوري معنا مي دهد؟
آيا اسناد به دست آمده از دفتر دانشگاه آزاد در مورد ارتباط برخي از مسئولان اين دانشگاه با حوادث خياباني بعد از انتخابات زنگ خطري براي مسئولان به صدا درنياورد؟ نمايندگان و رئيس مجلس چطور؟ آقاي هاشمي در قبال اين مدارك چه موضعي اتخاذ كردند؟ آيا هدفشان از جلسه هيئت امنا با دعوت از موسوي، تكريم از يك قانون شكن ديكتاتور و فتنه گر بود يا حل و فصل مشكلات اين واحد آموزشي؟!
5-نياز به توضيح نيست كه دانشجويان دانشگاه آزاد بايد به اندازه دانشجويان ساير دانشگاه ها مورد تكريم و احترام قرار گيرند و از حقوق سياسي و قانوني مساوي برخوردار باشند. همچنين تأكيد بر قانون گرايي و گسترش عدالت در جامعه نيز نبايد با هيچ سد و معبري مواجه شود.
كساني كه راه اعمال قانون در هر دستگاه اجرايي را ببندند بي شك يا قانون شكن هستند يا قانون نفهم و در تخلفات رخ داده سهيم هستند.
6-طرح وقف دانشگاه آزاد براي فرزندان ديگر چه صيغه اي است؟ در كجاي قانون اساسي و حتي مسائل فقهي مربوط به ارث آمده است كه بيت المال مسلمين قابل وقف براي يك خانواده است؟ آيا بالفرض فردا وزيران نيز مي توانند كارخانه ها و شركت هاي تابع خود را وقف خانواده كنند؟ مثلاً وقف شركت نفت يا صنايع فولاد. آيا بيان اين گونه مهملات بيش از پيش باعث باور عمومي مردم و افكار عمومي درمورد قدرت بي حد و حصر مافياي قدرت و ثروت در جامعه نمي شود؟ آيا درحالي كه هنوز بسياري از پرونده هاي مربوط به تصرف غيرقانوني اموال و املاك دولتي بي نتيجه مانده، بيان اين مسائل بدبيني بيش از پيش به مدعيان وقف دانشگاه آزاد را به وجود نمي آورد؟
7-تشكيل چنين جلسات نمايشي و تزئيناتي به هيچ رو نمي تواند باعث فريب افكار عمومي شود. دعوت از يك فرد قانون شكن فتنه گر براي حل و فصل يك موضوع درحالي كه خود اين فرد در حل بسياري از مسائل شخصي و سياسي خود بازمانده، نشان دهنده بي توجهي برخي اعضاي هيئت امنا به مصوبات قانون از يكسو و از سوي ديگر از دست ندادن يكي از مهمترين پايگاه هاي سياسي و علمي در جهت نيل به اهداف خود دارد. كمااينكه كمك هاي مالي شخص آقاي جاسبي به ستاد موسوي هيچ گاه از يادها نخواهد رفت و نيز كمك هاي سياسي و تشكيلاتي ايشان به عنوان يك اصولگرا!! از اموال عمومي شايد در راستاي طرح وقف!! دانشگاه آزاد بوده است.حل مسئله دانشگاه آزاد با مديريت 30ساله اش، آزموني بزرگ بر سر راه بسياري از خواص و نخبگان است. اكنون افكار عمومي قانون مدار و عدالتخواه بيش از پيش خواستار حضور و به صحنه آمدن دستگاه هاي مسئول و مسئولان متعهد در به سرانجام رساندن اين پرونده مفتوح هستند. كساني كه به خوبي از امتحانات عدم وابستگي سياسي- علمي- مالي و... بيرون آمده و اكنون نيز از اين گذرگاه سخت و آزمون بزرگ سربلندانه عبور خواهند كرد.

 ردپاي جريان فتنه

ماجراي دانشگاه آزاد و اتفاقات اخيرا آن، از ابعاد گوناگوني قابل تأمل و بررسي است. اما يك سر اين قصه ريشه در فتنه پس از انتخابات دهم دارد. گذشته از مباحث مطرح شده در پرونده متهمين حوادث پس از انتخابات در ارتباط با حمايت مالي و فكري دانشگاه آزاد از جريان فتنه، حضور موسوي يكي از سران فتنه در جلسه روز چهارشنبه دوم تيرماه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد كه در دفتر هاشمي رفسنجاني تشكيل شده بود، از اين منظر داراي پيام هاي چندي است. شايد ظاهر قضيه دهن كجي به مصوبه ارديبهشت ماه امسال شوراي عالي انقلاب فرهنگي قلمداد شود كه طي اين مصوبه، در اساسنامه جديد نام موسوي از جمع اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد حذف شده بود. اما حقيقت امر اولاً نشان دادن پيوند جريان فتنه و مافياي دانشگاه آزاد مي باشد. چنان گفته مي شود بعد از ورود موسوي به جلسه، قمي يكي از اعضاء جلسه به وي اعتراض كرده كه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شما ديگر عضو نيستيد و موسوي هم اين تذكر را قبول كرده ولي گفته است با اصرار فراوان جاسبي در جلسه شركت كرده است؛ اين بدان معني است كه حضور موسوي الزاماً به عضويتش در جلسه ارتباط نداشته است، بلكه يك حضور نمادين براي اعلام حمايت جريان فتنه از متوليان دانشگاه آزاد و پيوند اين دو جريان بوده است. ثانياً، موسوي به عنوان يكي از سران فتنه كه محاكمه آن خواسته ملت و دلسوزان نظام مي باشد و كسي به جرم جنايت و خيانت، بايستي به محاكمه و مجازات كشيده شود، تاكنون جرأت حضور در مجامع و محافل رسمي را نداشت، حضور وي در جلسه دانشگاه آزاد نه تنها دهن كجي به مسئولان قضايي و امنيتي و طيف هاي گسترده مردم است، بلكه بيانگر ضمانتي است كه هاشمي براي وي ايجاد كرده است. سابقه اين امر و حمايت هاشمي از متهمين به ماجراي حسين موسويان متهم به جاسوسي در پرونده هسته اي برمي گردد، درحالي كه موسويان هنوز متهم بود، هاشمي او را به همراه خودش به محافل رسمي مي برد. بدين ترتيب فردي كه اتهام تلاش براي براندازي نظام را در پرونده دارد- و فعلاً بر حسب مصلحت رأفت نظام شامل وي گرديده است- با چراغ سبز مافياي دانشگاه آزاد در يك محفل رسمي حضور يافت و اين موضوع هيچ معنايي جز هم كاسه بودن جريان فتنه و متوليان دانشگاه آزاد ندارد. سند ديگر اين همنوايي اعلام موضع مشترك موسوي و كروبي در اعتراض به مخالفت با مصوبه اخير مجلس درخصوص وقف دانشگاه آزاد است.

 جرس هم ضد دانشگاه آزاد شد!!

اكبر اعلمي نماينده مجلس شش اخيراً در مصاحبه با جرس (پايگاه جريان فتنه) تحليل جالبي از دلايل جنجال بر سر دانشگاه آزاد ارائه داده است. تحليل اعلمي، از آن جهت داراي اهميت است كه وي منتقد جدي دولت (و البته اپوزيسيون نظام) مي باشد. وي علت اصلي چالش اخير بين دولت و دانشگاه آزاد را حفظ مديريت جاسبي و نفوذ هاشمي در اين «پايگاه سياسي و آموزشي قدرتمند» مي داند و مي گويد: «دانشگاه آزاد با دارا بودن صدها هزار دانشجو و پرسنل آموزشي و اداري و نفوذي كه در شهرهاي بزرگ و كوچك حتي دهستان ها دارد يكي از بزرگترين مجموعه هاي آموزشي غيردولتي محسوب مي شود كه به مدت سي سال به صورت يك پايگاه سياسي و آموزشي قدرتمند تحت نفوذ هاشمي رفسنجاني و اطرافيان او قرار داشته است و به دلايلي هم تاكنون مستقل از دولت و مجلس و بدون اينكه تحت نظارت عمومي قرار گيرد يا در برابر دولت و مجلس الزامي به پاسخگويي داشته باشد، با مديريت بلامنازع آقاي جاسبي به فعاليت خود ادامه داده است.» وي ابراز عقيده مي كند ستاندن دانشگاه آزاد از دست جريان هاشمي، به معناي قدرت مند شدن دولت هم هست و براي همين چنين مقاومتي در برابر آن ايجاد شده است. اعلمي مي گويد: «آقاي رفسنجاني و اطرافيانش كه گمان مي كنند كه كشورداري براي احمدي نژاد لقمه گلوگيري است و فربه تر شدن قدرت او مساوي با نحيف تر شدن قدرت هاشمي و حواريونش مي باشد، لذا در برابر كيش و مات شدن مقاومت مي كنند و به هر قيمت ممكن نمي خواهند كه اين پايگاه مهم و فراگير و تاثيرگذار در جامعه را هم از دست داده و در برابر احمدي نژاد و قدرت حامي او كاملا خلع سلاح شوند، به همين سبب به هر وسيله اي متوسل شده اند تا در برابر چنگ اندازي هاي احمدي نژاد به دانشگاه آزاد مقاومت نمايند.» جالب است اعلمي وقف دانشگاه آزاد را هم از اين منظر تحليل كرده، مي گويد: «متوليان فعلي دانشگاه آزاد براي مصون ماندن در برابر هر نوع تعرضات احتمالي باند احمدي نژاد و خارج شدن اين پايگاه از دستان هاشمي و جاسبي به ترفند جديدي متوسل شدند و طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را در دستور كار خود قرار دادند» اين نماينده حامي جريان فتنه، ابطال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در يكي از دادگاه ها و مصوبه مجلس در وقف دانشگاه آزاد را هم ناشي از نفوذي ميداند كه متوليان اين دانشگاه در بعضي از محاكم قضايي و قوه مقننه دارند. اعلمي «وامدار بودن اكثريت نمايندگان ادوار مختلف مجلس به دانشگاه آزاد و در راس آن جاسبي»، «لابي نمايندگان نزديك به هاشمي رفسنجاني»، «حضور برادر زن جاسبي در سمت رياست كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و لابي با همكارانش» و لابي جاسبي، معاون پارلماني او و خصوصا روساي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد در حوزه هاي انتخابيه مختلف با هر يك از نمايندگان» در روزهاي اخير را از ديگر دلايلي مي داند كه مجلس را به حمايت از دانشگاه آزاد ترغيب كرده است. اما اعلمي با همه اين مواردي كه در مورد مصوبه مجلس مطرح مي كنند، ضمن غيرقانوني عنوان كردن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در نهايت مصوبه مجلس را قانوني دانسته! از آن دفاع مي كند.


 دانشگاه هاي اهواز و عراق تفاهمنامه امضا مي كنند

اهواز-خبرنگار كيهان:
بزودي هيئت هايي از دانشگاه هاي سه استان عراق به منظور امضاي تفاهم نامه به دانشگاه شهيد چمران اهواز سفر مي كنند.
مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه شهيد چمران اهواز با اعلام اين خبر، گفت: هيئت هايي از دانشگاه هاي بصره، ميسان و ذي قار براي گسترش ارتباطات آموزشي و پژوهشي و مذاكره درباره تفاهم نامه هاي في مابين با دانشگاه شهيد چمران اهواز به ايران سفر خواهند كرد.حسين شكوهي با اشاره به اين كه هماهنگي انجام اين سفرها توسط سركنسولگري ايران در بصره انجام شده است، اظهار داشت: در اين سفرها درباره تفاهم نامه هايي كه پيش از اين با دانشگاه بصره مبادله شده بود و اجرايي نمودن مفاد آن در زمينه تبادل استاد و دانشجو، انجام كارهاي تحقيقاتي مشترك و بحث و تبادل نظر مي شود.وي همچنين از امضاي تفاهمنامه همكاري با دانشگاه ITC هلند خبر داد و گفت: موضوع اين تفاهمنامه نيز تبادل استاد و دانشجو و انجام كارهاي تحقيقاتي و پروژه هاي مشترك است.شكوهي تصريح كرد: طبق برنامه ريزي و توافقات به عمل آمده همچنين قرار است مذاكراتي ميان دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه آلگارو پرتغال در زمينه تبادل دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق و رايانه انجام پذيرد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14