(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 11 مرداد 1389- شماره 19706

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آنجا چه خبر است ؟! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
خاك (گفت و شنود)
 ژاپن : در تحريم ايران پيرو آمريكا نيستيم
معاون سياسي امنيتي استانداري: رئيس جمهور اواخر هفته جاري به همدان سفر مي كند
نامگذاري روز شهادت شهيد چمران به نام روز بسيج اساتيد
رابطه دلارهاي سبزو ديدار يكي از سران فتنه با شاه سعودي (خبر ويژه)
ترس موسوي از اكثريت مردمي بود كه طرفدار خميني هستند (خبر ويژه)
خاتمي همان آلت دستي شده كه عبدالله نوري مي خواست؟! (خبر ويژه)
پيشدستي سيدحسن نصرالله به پيك اعزامي موساد (خبر ويژه)
دهري شدي دمت گرم! اما چاره اي پيدا كن تا در جا نزني (خبر ويژه)
نه از تحريم بخاري بلند مي شود نه مي توان با ايران درگير شد (خبر ويژه)آنجا چه خبر است ؟! (يادداشت روز)

از چندماه قبل كه زمزمه برپايي اين همايش آغاز شد به آساني قابل پيش بيني بود كه تحت پوشش و نام جذاب «همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور» چه آشي قرار است پخته شود و چه كساني اين ديگ را دور از چشم رئيس جمهور محترم و تنها با سوءاستفاده از نام و جايگاه -و متاسفانه اعتماد غيرقابل توجيه- ايشان، روي اجاق گذاشته اند! دو سال پيش نيز همايشي با همين نام و همين عنوان برپا شده بود و گردش كار و نتايج آن مي توانست نشانه هاي هشداردهنده اي درباره دومين نمونه آن باشد، يعني همايشي كه از امروز صبح در تهران برپا مي شود و نزديك به 1200تن از ايرانيان مقيم خارج كشور براي شركت در آن دعوت شده اند. برخي از گزارش ها و اخباري كه درباره همايش 11مرداد89 به كيهان مي رسيد، نه فقط تأسف آور، بلكه سوال برانگيز و نگران كننده بود و از احتمال بروز رخدادي ناخوشايند حكايت مي كرد. اخباري از مقدمه چيني ها، زمينه سازي ها، هزينه هاي چندده ميلياردتوماني و بي حساب و كتاب، رايزني هاي داخلي و خارجي، تهديدها و تشويق ها، هويت برخي از ايرانيان دعوت شده، سوابق سوء و شناخته شده چند تن از دست اندركاران اصلي همايش، صدور دستور العمل ها و امريه ها خطاب به اين دستگاه دولتي و آن مركز امنيتي كه مبادا... و خبرهاي مشابه ديگر ، اين ترديد را پديد مي آورد كه ماجرا فراتر از «ناپختگي» و «ندانم كاري» باشد و خداي نخواسته كاسه اي زير نيم كاسه باشد! اين دفعه اما، زبان به كام گرفتيم و قلم به نيام كشيديم تا مانند هميشه، اولين صدا را به اعتراض بلند نكرده باشيم و منتظر مانديم كه فلان مسئول حقوقي، فلان حافظ منافع ملي، فلان مركز اطلاعاتي و امنيتي، فلان مسئول سياست خارجي و... صدايي به اعتراض بلند كند و به عنوان ابتدايي ترين وظيفه قانوني خود از برخي پلشتي هاي آشكار در برپايي اين همايش جلوگيري كند و يا اگر احياناً با صدور دستور العمل و امريه اي از اعتراض منع شده است! دست كم در مقابل برخي پرسش هاي جدي و نگران كننده اي كه درباره اين همايش و مسائل پيراموني آن پديد آمده است، پاسخي ارائه كند، ولي متأسفانه- و همانگونه كه حدس مي زديم- از آناني كه انتظار مي رفت صدايي شنيده نشد و از آنجا كه به قول امام راحلمان(ره)، صاحبان قلم- از جمله مطبوعات- هم درباره آنچه مي نويسند مسئولند و هم درباره آنچه بايد بنويسند و نمي نويسند، چاره اي جز پرداختن به ماجرا باقي نماند.
گفتني است اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه برخي از دست اندركاران برپايي همايش، تعدادي را مأمور پاسخگويي به اعتراض و انتقاد احتمالي كيهان كرده اند. گويي پيشا پيش مي دانسته اند آنچه در پي انجام آن هستند به يقين با اعتراض كيهان روبرو مي شود! و از سوي ديگر طي دو هفته اخير، برخي از مسئولان در تماس با كيهان به گونه اي غيرمنتظره، شرح مفصلي از آثار مثبت و مشعشع «همايش ايرانيان خارج از كشور» ارائه كرده بودند! كه ظاهراً با هدف پيشگيري از اعتراض بود.
و اما، بعد از اين مقدمه كه ضروري به نظر مي رسيد، درباره همايش موسوم به «همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور» اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي در اين نوشته محدود، تنها به مواردي از آنها كه اندكي از بسيارهاست اشاره و-فعلاً- بسنده مي كنيم.
1-دعوت از ايرانيان مقيم خارج كشور و برپايي همايشي براي آشنايي آنان با پيشرفت ها و تحولات حيرت انگيز جمهوري اسلامي ايران نه فقط اقدامي شايسته بلكه ضرورتي انكارناپذير است. مخصوصاً آن كه از چند ميليون ايراني مقيم كشورهاي خارجي فقط 3 تا 5 درصد آنها در شمار مخالفان نظام - اپوزيسيون- قرار دارند و اكثريت قريب به اتفاق آنان به وطن خويش و ارزش هاي آن وابسته و دلبسته اند، از سوي ديگر بسياري از ايرانيان مقيم خارج كشور نخبگان برجسته اي در رشته هاي مختلف علمي و تكنولوژيك هستند كه مي توانند و تمايل دارند علم و تخصص خود را در اختيار هموطنان خود قرار دهند. اين درحالي است كه دشمنان بيروني با بهره گيري از غول هاي رسانه اي و شيپورهاي پرسروصداي تبليغاتي از ايران و جمهوري اسلامي ايران چهره اي مخدوش و ناپسند ارائه داده اند، بنابراين حضور اين طيف از ايرانيان مقيم خارج كشور، اولا؛ تصوير معكوسي كه دشمنان از ايران اسلامي ساخته اند را اصلاح مي كند و ثانياً؛ تبليغات سوء قدرت هاي استكباري درباره «فرار مغزها» را به ورود آنان تبديل خواهد كرد و طرفه آن كه حساب يك مشت اپوزيسيون بي سواد و كاسه ليس را از انبوه ايرانيان دلبسته به اسلام و ايران جدا مي كند و...
بنابراين، برپايي همايش با حضور ايرانيان مقيم خارج كشور مورد سوال نيست، بلكه پرسش آن است كه آيا اين همايش، همان است كه بايد باشد و يا در پوشش آن -خواسته يا ناخواسته- پاي مسائل ديگري در ميان است؟!
خدا بر درجات شهيد مطهري بيفزايد كه مي فرمود، «اشاعره» در تاريكي كلاه «معتزله» را برداشتند و در حالي كه موضوع مورد اختلاف آنها مسائلي نظير «عدل الهي» و «حسن و قبح ذاتي اعمال» بود، به ناگاه نام خود را «اهل حديث» گذاشتند تا اين توهم پديد آيد كه «معتزله» به احاديث اعتقادي ندارند! و حال آن كه به قول استاد شهيد، معتزله به مراتب بيشتر از «اشاعره» اهل حديث بودند. چيزي شبيه سرقت واژه «اصلاح طلب» از سوي عواملي كه امروزه معلوم شده ستون پنجم مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس بوده اند البته به هيچ وجه در پي اهانت به اشاعره نيستيم و از تشبيه آنان با گروه هاي موسوم به اصلاح طلب كه فقط يك تمثيل است پوزش مي خواهيم.
2- در اين جملات دقت كنيد «... مسئولين حكومت عقب افتاده و خونخوار جمهوري اسلامي ايران عليه هر آنچه ايراني و انساني است قيام كرده و قصد دارند نام ميهن را به قهقرا ببرند و در اين راه از هيچ خرابكاري و قتل و جنايتي ابا نخواهند داشت»! و يا به اين اظهارنظر توجه كنيد «... اسلامي بودن براي ما محدوديت ايجاد كرده است و ميدان عمل ما را براي اين كه جايگاهي در جهان حاضر پيدا كنيم مشكل كرده است. مثلا سياست ضداسرائيلي ما...»! در اين جمله نيز دقت فرمائيد «اگر بخواهيم حركت اصلاحي خود را از قانون اساسي شروع كنيم و جلو برويم بايد بتوانيم در آينده نزديك ولي فقيه را تحمل كنيم و در عين حال در جهت تغيير قانون مربوط به آن بكوشيم»!
خب! درباره اين اظهارنظرها و صاحب اين ديدگاه چه تصوري داريد؟ راه دوري نرويد و به ذهنتان فشار نياوريد. ايشان يكي از اصلي ترين دعوت شدگان به همايش ايرانيان مقيم خارج از كشور است و هم اكنون در اتاق شماره... هتل استقلال تهران در حال رايزني و تبادل نظر با برخي از دست اندركاران اصلي همايش است. او يك ضدانقلاب تابلودار است و همكار شناخته شده سازمان «سيا». اين آقا، سرشاخه ايرانيان دعوت شده از آمريكا براي شركت در همايش است. او هوشنگ اميراحمدي است، معروف به دلال رابطه با آمريكا و عنصر ضدانقلابي كه تغيير اسلاميت نظام را با جديت دنبال مي كند!
اگرچه نام و هويت بسياري از دعوت شدگان به اين همايش اعلام نشده است ولي كيهان از طريق افراد مومن و متعهدي كه در جمع برگزاركنندگان همايش حضور دارند به نام و مشخصات برخي از آنها كه هويتي كم و بيش مشابه هوشنگ اميراحمدي دارند، پي برده است.
اكنون سوال اين است كه افرادي از اين قماش با چه انگيزه اي به همايش دعوت شده اند؟ آنها نظام جمهوري اسلامي ايران را «عقب افتاده»! و «خونخوار»! مي دانند، اسلامي بودن نظام را «مشكل آفرين»! مي نامند، حذف ولايت فقيه از قانون اساسي را دنبال مي كنند و... اين افراد كه به گواهي اسناد موجود تغيير هويت نداده اند، بنابراين بايد پرسيد كه آيا برخي از دست اندركاران دعوت از اين افراد در خفا هويتي مشابه آنها دارند؟! و يا كساني از همين قماش در ميان دست اندركاران برپايي همايش نفوذ كرده اند؟! هر سه احتمال، نتيجه اي يكسان دارند. ندارند؟!
3- مگر قرار نبود از ايرانيان دلبسته به اين آب و خاك و ارزش هاي اسلامي آن كه اكثريت هموطنان مقيم خارج كشور را تشكيل مي دهند براي شركت در همايش دعوت شود تا زمينه براي مشاركت آنان در عمران و آباداني، سرمايه گذاري، خدمت به هموطنان خويش و... فراهم گردد؟ و در همان حال تودهني محكمي باشد به قدرت هاي خارجي و چند درصد اپوزيسيون كاسه ليس آنها؟! اگر قرار اين بود- كه بود- و چنانچه بر اين نكته تصريح شده بود- كه شده بود- چرا به جاي آنان، افرادي از همان چند درصد محدود اپوزيسيون و اراذل و اوباش كاسه ليس آمريكا و اسرائيل و انگليس را به همايش دعوت كرده ايد؟!
4- مسئولان همايش اعلام كرده اند برخي از دعوت شدگان نگران بوده اند كه مبادا در ايران مورد بازخواست قرار گيرند! كه بايد پرسيد، مگر طي 31 سال گذشته انبوهي از هموطنان ايراني مقيم آمريكا و اروپا آزادانه و بدون كمترين مانعي به ايران سفر نكرده و هم اكنون نيز اين سفرها ادامه ندارد؟! بنابراين آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟ و پرسش آن است كه اين عده از دعوت شدگان چه كساني بوده اند كه به خاطر سوابق سوءخود از حضور در ايران بيم داشته اند؟! آيا اين نكته نيز حكايت از آن ندارد كه شماري از دعوت شدگان از همان قماش اپوزيسيون هستند؟! و گرنه طي 31 سال گذشته، هيچگاه راه ورود براي ايرانيان مقيم خارج از كشور و فاقد سوابق سوء بسته نبوده و نيست.
5- به اين بيان حكيمانه امام راحلمان(ره) كه در بيانات رهبرمعظم انقلاب نيز بارها آمده است توجه كنيد. به يقين، اين روزها را مي ديده اند و براي همين روزها فرموده اند؛
«آغوش كشور و انقلاب هميشه براي پذيرفتن همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است، ولي نه به قيمت طلبكاري آنان از همه اصول، كه چرا مرگ بر آمريكا گفتيد! چرا جنگ كرديد! چرا نسبت به منافقين و ضدانقلابيون حكم خدا را جاري مي كنيد؟ چرا شعار نه شرقي و نه غربي داده ايد؟ چرا لانه جاسوسي را اشغال كرده ايم و صدها چراي ديگر»
اكنون جاي اين سوال از برخي دست اندركاران همايش ياد شده است كه آيا شما آقايان از همين افراد دعوت نكرده ايد؟ اسناد موجود كه نشان مي دهد چنين كرده ايد. بنابراين، به ادامه همان بيانات حضرت امام(ره) توجه كنيد؛
«تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرال ها بيفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين اسلام اين مردم بي پناه را از بين ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقي نه غربي عدول نخواهم كرد» صحيفه امام جلد 21 ص 286
و همه مي دانند كه امام راحل ما «ره» هنوز هم در ميان ماست و خامنه اي، خميني ديگر است.
6- اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه نوشته پيش روي به هيچوجه در پي تعريض و متهم كردن اكثريت دعوت شدگان به همايش مورد اشاره نيست بلكه شماري از آنان حضور برخي از افراد بدنام و بدسابقه اي را كه به همايش دعوت شده اند، اهانت به خود مي دانند و از شركت اين عده در همايش با توجه به سوابق شناخته شده آنها ابراز تعجب مي كنند.
7- و بالاخره، اگرچه گفتني هاي ديگري نيز دراين باره هست كه شنيدني است ولي به همين اندازه بسنده مي كنيم و اميدواريم برادر ارجمندمان جناب آقاي دكتراحمدي نژاد رئيس جمهور مردمي و متعهد كشورمان از سوءاستفاده كساني كه با بينش و منش ايشان هيچ نسبتي ندارند، و براي بهره گيري از همايش ياد شده كيسه دوخته اند، جلوگيري كنند.
حسين شريعتمداري

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ مقامات رژيم صهيونيستي بسياري از اسناد خود را با 20سال تاخير منتشر كردند. احتمالا سرنوشت شارون و اين كه در كدام لجن زار دفن شده است نيز 20سال ديگر معلوم خواهد شد.
كاشاني
¤ لازم است هر كشوري كه كشتي و اموال غيرمنقول ايران را توقيف مي كند، ما نيز با آنها همين كار را كنيم. اين يك اقدام قانوني است. از مسئولان مربوطه تقاضا مي شود اين اقدام متقابل را عملي كنند.
سيدحسن مهاجري از آلمان
¤ در آستانه ماه مبارك رمضان گراني بي رويه گوشت و مرغ و برخي حبوبات موجب نگراني خانواده ها شده و وعده وعيدهاي برخي مسئولين و اجرايي نشدن آنها هم تاكنون چاره كار نشده است.
محمودي
¤ سريال فاصله ها پيام خوبي به مخاطب مي دهد و بايد از تهيه كنندگان آن تشكر شود ولي نبايد دزدي دختر به هر علت جبري نشان داده شود.
يك خانم خانه دار
¤ چه لزومي دارد كه در رشته هاي علوم انساني، مباني جامعه شناسي و فلسفه متفكران غربي ملحد تدريس شود آيا واقعا كتب جايگزين از دانشمندان و متفكرين اسلامي براي آنها وجود ندارد؟
2917---0937
¤ از اينكه دولت بعد از سالها نسبت به استخدام معلمان حق التدريس اقدام كرد تشكر و قدرداني مي كنيم، ولي بنده كه در انتهاي كارگر جنوبي شاغل بودم در حال حاضر در انتهاي خيابان دماوند (تهران نو) با فاصله بسيار دور مشغول به كار شده ام. اين جابجايي هاي بدون حساب و كتاب شيريني استخدام رسمي شدن ما را تلخ كرده است.
عبادي
¤ ادارات شهرداري تهران، برخلاف قانون كار، صبح با يك ساعت تاخير كار خود را آغاز مي كنند و پنجشنبه ها نيز به طور كلي تعطيل هستند. اين مسئله موجب اخلال در كارهاي مردم شده است.
زواري
¤ چند روز پيش نيازمند شماره تلفن چند داروخانه شبانه روزي بودم و به همين دليل به 118 زنگ زدم، اما هيچ شماره اي نداشتند. وقتي به يكي از اين داروخانه ها مراجعه كردم و پرسيدم چرا شماره شان در 118 ثبت نشده، گفتند كه از ما پول مي خواهند و چون نداده ايم، شماره را ثبت نكرده اند. آيا در مورد داروخانه ها مي توان اين چنين رفتار كرد؟
يك شهروند
¤ چرا با گذشت 4 ماه از سال، هنوز حقوق بازنشسته هاي تامين اجتماعي افزايش نيافته است؟
يك بازنشسته
¤ ارسال پيام كوتاه روي گوشي هاي تلفن همراه در ساعات اوليه بامداد و يا نيمه هاي شب كه ضرورت چنداني ندارد توسط موسسات و شركت ها ،از هموطنان داراي تلفن همراه سلب آرامش و آسايش مي كنند كه لازم است از طريق رسانه هاي گروهي در اين مورد آگاهي داده شود.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ بسيج اقتصادي كشور در پايان سال 88 دو عدد كوپن روغن و قند و شكر اعلام كرد كه همچنان اعتبار دارد. با اينكه همه مردم در همان ماههاي اول سال اين دو كالاي يارانه اي را دريافت كرده اند ولي مسئولين مرتب زمان و مهلت آن را تمديد مي كنند كه هيچ ضرورتي ندارد.
بخت آور
¤ نزديك به 8 ماه مي شود كه در يك مجتمع تجاري كارگر يك مغازه پوشاك هستم. تا امروز نديدم كه بازرس بيمه به مغازه بيايد. خود ما هم اگر بخواهيم در مقابل صاحب مغازه براي بيمه كردن خود اقدام كنيم از كار بيكار مي شويم. لطفا بنويسيد مسئولين بيمه به وظيفه قانوني خود عمل كنند.
يك كارگر فروشنده پوشاك
¤ در تاريخ 9/5/89 با مراجعه به بانك سپه 4 بسته پول 500 توماني دريافت و براي واريز به حساب حج به بانك ملي شعبه مركزي اهواز رفتم كه از پذيرش پولهاي 500 توماني طفره رفته و اعلام كردند براساس بخشنامه پولهاي 500 توماني را دريافت نمي كنيم. اگر چنين بخشنامه اي هست چرا يك بانك اقدام به تحويل چنين پولهايي به مشتري مي نمايد كه بانك ديگر از پذيرش آن خودداري كند؟
بيات از اهواز
¤ از قرار معلوم مسئولين دستور داده اند مساجد از ظهر تا غروب باز باشد اين دستور بسيار خوبي است ولي براي تكميل مسجد حضرت ابوالفضل(ع) كوبيجار لاهيجان 25 سال است تقاضاي كمك از همه كرده ايم و تاكنون هيچ اعتنايي نشده است. درخواست مي شود مسئولين عنايت ويژه اي نمايند.
آب پيكر- مسئول هيئت امناء مسجد
¤احداث سالن ورزشي شهداي عباس آباد جزء مصوبات سفر رياست جمهوري به آران و بيدگل است كه پس از 4 سال ناتمام مانده است. درخواست مي شود مسئولين اقدام عاجل نمايند.
8571---0937
¤ پيمانكار ساخت پل روي ميدان خزر ساري با نصب تابلو در محل پروژه از رانندگان بابت ترافيك و زحمات ايجاد شده عذرخواهي كرده كه اين اتفاق درخور تحسين است.
5154---0911
¤ بزرگراه قم- كاشان فاقد روشنايي است و شب هنگام رانندگي در آن با سختي همراه است. از مسئولين دو وزارتخانه راه و ترابري و نيرو تقاضا داريم جهت رعايت حال رانندگان با مشاركت و مساعدت يكديگر در طول اين بزرگراه پايه هاي چراغ برق نصب كنند.
يك هموطن
¤ خيابان قائم واقع در شهرداري منطقه 12 تهران، مورد بي مهري شهرداري قرار دارد. به طوري كه گاه تا 24 ساعت زباله ها جمع آوري نمي شود و نسبت به نظافت كوچه ها و جوي هاي آب نيز كم توجهي مي شود.
ملك زاده
¤ از راهنمايي و رانندگي تقاضا مي شود نسبت به نصب سرعت گير و تابلوي هشداردهنده سرعت در معابر درون شهري نيز اقدام شود. زيرا برخي رانندگان رعايت نمي كنند و در كوچه ها و خيابان هاي خلوت درون شهرها با سرعت بالا رانندگي كرده و جان عابران پياده را به خطر مي اندازند.
نصيري از اصفهان
¤ وضعيت آسفالت و سرعت گيرهاي خيابان ها در شهرستان تسوج بسيار اسفناك است و به وسايل نقليه صدمه وارد مي شود. از مسئولان مربوطه تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك شهروند از تسوج
¤ خيابان بهشت در شهرري، از سوي سازمان آب و فاضلاب سه ماه است كه مورد كنده كاري قرار گرفته و به رغم پايان عمليات لوله گذاري، اقدامي براي ترميم آن نمي شود. لطفاً رسيدگي شود.
سليماني از شهرري
¤ مركز اطلاع رساني 118 همدان مدتي است كه غيرقابل استفاده شده است. به طوري كه هر بار تماس مي گيريم، پاسخ مي دهد كه بعداً تماس گرفته شود. لطفاً رسيدگي و اصلاح شود.
يك هموطن از همدان
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 2 روزنامه مورخ 26/4/89 با مضمون «تاخير قطار در ايستگاه صادقيه» به آگاهي مي رساند: روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران ضمن عذرخواهي از مسافران گرامي به اطلاع مي رساند در تاريخ 14/4/89 به دليل خرابي همزمان دو قطار در سكوي شمالي و جنوبي ايستگاه تهران (صادقيه) و توقف قطار در محوطه ريلي جهت آزاد شدن مسير و تخليه مسافر در سكو، باعث بروز اختلال هاي ترافيكي و كنسل شدن سه حركت متوالي از ايستگاه تهران (صادقيه) و ازدحام بيش از حد مسافران در ايستگاه تهران (صادقيه) شده بود.
لازم به توضيح است همان گونه كه بارها توسط مسئولين متروي تهران اعلام شده است شبكه مترو با كمبود شديد قطار مواجه مي باشد و تنها راه رفع اين مشكل، پرداخت سريع تر بودجه هاي مصوب توسط دولت محترم به اين شركت مي باشد.

 خاك (گفت و شنود)

گفت: عباس عبدي از چپ هاي پشيمان كه حتي به ملاقات ذلت بار با جاسوس آمريكا و ابراز ندامت از حضور در تسخير لانه جاسوسي تن داده بود، اخيرا اظهارنظر جديدي كرده است.
گفتم: چه اظهارنظري؟! شبيه همان نظرسازي كه به نفع آمريكا كرده بود و به خاطر آن بازداشت شد؟
گفت: البته اين دفعه هم به نفع آمريكا اظهارنظر كرده و گفته است جمهوري اسلامي براي اين كه آمريكا حمله نظامي نكند، بايد قدرت را به اصلاح طلبان بدهد!
گفتم: يعني آرزوي 31 ساله آمريكا و اسرائيل را برآورده كند و نظام و انقلاب را به عوامل سرسپرده آنها بسپارد؟!
گفت: چه عرض كنم؟! گفته كه اين تنها راه براي جلوگيري از حمله نظامي آمريكاست!
گفتم: يارو قمپز درمي كرد و مي گفت؛ هر وقت با هر كسي دعوام ميشه حرف آخر رو من مي زنم. پرسيدند چي ميگي؟! گفت؛ ميگم غلط كردم! نوكرتم! خاك كف پاتم و... دعوا تموم مي شه!!
 در پاسخ به درخواست واشنگتن براي اجراي تحريم ها
ژاپن : در تحريم ايران پيرو آمريكا نيستيم

سرويس سياسي-
يك روزنامه ژاپني در گزارشي اعلام كرد كه دولت اين كشور عقيده دارد در زمينه تحريم ايران نمي تواند هرطور آمريكا خواست رفتار كند.
به گزارش فارس، در حالي كه آمريكا فشار بسياري به دولت ژاپن وارد آورده است تا تحريم هاي تصويب شده در كنگره اين كشور را عليه ايران به اجرا بگذارد مقامات اين كشور هنوز اقدام به اجراي تحريم هاي تصويب شده در شوراي امنيت نكرده اند.
يك مقام دولتي ژاپن با اشاره به فشار آمريكا براي اجراي قانون تصويب شده در كنگره اين كشور به روزنامه «ژاپن تايمز» گفت: دولت بايد از بدتر كردن روابط خود با ايران خودداري كند زيرا اين كشور يكي از عرضه كنندگان مهم نفت خام به ژاپن است.
وي تاكيد كرد: ما بايد از وضعيتي اجتناب كنيم كه با دستيابي به نفت ايران با مشكل مواجه نشويم.
يك منبع ديپلماتيك ژاپن در ايران نيز اذعان كرد دولت اين كشور در دو راهي قرار گرفته است. اگر اين كشور تسليم فشارهاي آمريكا شود استراتژي خود در بخش انرژي را به خطر انداخته است و اگر به سمت ايران متمايل شود ممكن است اين امر روابط با آمريكا را به خطر بيندازد.
براساس اين گزارش وزير خارجه ژاپن با اشاره به زيان كشورش در صورت اجراي تحريم ها عليه ايران گفت: اين مشكلي است كه مي تواند عواقبي براي شركت ها و اشخاص در ژاپن داشته باشد.
اوكادا افزود: ما تنها بعد از بررسي موضوع به طور جامع نسبت به اتخاذ اقدامات تحريمي اقدام مي كنيم.
براساس قانون مصوب كنگره آمريكا شركت هاي خارجي كه در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند با مجازات هايي از سوي آمريكا مواجه مي شوند.
كارشناسان سياسي تن دادن ديگر كشورها به اين قانون را به منزله نقض حاكميت كشور مربوطه مي دانند.
يك مقام اقتصادي ژاپن نيز به ژاپن تايمز گفت من توصيه كرده ام از پيروي از تحريم هاي يك جانبه آمريكا جلوگيري شود.
وي افزود: ايران شريك تجاري مهمي براي ژاپن است. ما نمي توانيم موضع سختي را همچون آمريكا عليه ايران اتخاذ كنيم.
براساس اين گزارش يكي از اقداماتي كه ممكن است دولت ژاپن عليه ايران انجام دهد وضع تحريم هاي مالي عليه اشخاص و گروههاي فعال در برنامه هسته اي ايران است. در عين حال اين ماده تحريمي در تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران درج شده است.
منابع دولتي ژاپن اعلام كرده اند توكيو احتمالا در اواخر ماه اوت تحريم هاي وضع شده عليه ايران در شوراي امنيت را به اجرا خواهد گذاشت.
بررسي نتيجه تحريم ها
در نشست آتي گروه 8
در پي عدم پايبندي برخي شركتهاي بزرگ خارجي به تحريم ها، سران گروه 8 در نشست آتي خود كارآمدي تحريم ها عليه ايران را بررسي مي كنند.
به گزارش پايگاه خبري «بلومبرگ»، «لاورنس كنون»، وزير خارجه كانادا اعلام كرد كه تاثير و كارآمدي تحريم ها عليه ايران در نشست آتي گروه 8 در سپتامبر مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
اين در شرايطي است كه با وجود تحريم ها، تمرد برخي شركتهاي بزرگ از اعمال تحريم عليه ايران، موجبات نگراني مقامات غربي را در پي داشته است.
با وجود همكاري همه جانبه و فراقانوني ايران با آژانس اتمي سازمان ملل، وزير خارجه كانادا مدعي شد كه ايران واقعيت ها درباره برنامه هسته اي خود را مخفي نگه داشته است.
وي افزود: ما وضعيت تحريم ها را بررسي خواهيم كرد.
در همين حال، «فاكس نيوز» شبكه خبري آمريكايي روز شنبه در گزارشي با اشاره به نقض تحريم هاي ايران توسط دو شركت چند مليتي بزرگ كه با دولت آمريكا قراردادهاي دهها ميليون دلاري امضا كرده اند، نوشت كه اين شركتها تحريم هاي ايران را به تمسخر گرفته اند.
وزير اقتصاد تركيه: مجبور به پيروي از تحريمهاي يكجانبه آمريكا عليه ايران نيستيم
وزير اقتصاد تركيه در گفتگو با يك روزنامه غربي اظهار داشت: تركيه مجبور به پيروي از خواست ديگران از جمله آمريكا و اتحاديه اروپا مبني بر اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران نيست.
به گزارش مهر، »مهمت شمشك« در گفتگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز اظهار داشت: تركيه از تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران پيروي نخواهد كرد، اما پايبند به تحريم هاي شوراي امنيت عليه اين كشور است.
مهمت شمشك گفت: تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران در رابطه با برنامه هسته اي ايران است و اقتصاد اين كشور را به طور مستقيم مورد هدف قرار نداده است.
وزير اقتصاد تركيه تصريح كرد: تركيه در عين حال روابط تجاري خود با ايران را در زمينه هايي كه در قطعنامه شوراي امنيت به آن اشاره نشده است، ادامه خواهد داد.
به نوشته فايننشال تايمز، اروپا و امريكا با افزايش تحريم ها به طور مستقيم درصدد آن هستند تا سيستم بانكي ايران را مورد هدف قرار دهند.
ماه گذشته با امضاي »باراك اوباما« تحريمهاي يكجانبه و خصمانه آمريكا عليه ايران كه بيشتر در بخش انرژي است بصورت قانون در آمد. به موجب اين قانون داخلي كه مخالف قوانين بين المللي است دسترسي ايران به محصولات پالايش شده نفتي از جمله بنزين و سوخت جت محدود مي شود.
علاوه بر آن كليه بانكهاي آمريكا از انجام داد و ستد با بانك هاي خارجي كه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران سرويس مي دهند منع شده اند.
مجلس نمايندگان آمريكا روز 3 تيرماه سال جاري لايحه تحريمهاي يكجانبه عليه بخش انرژي و اقتصاد ايران را با 408 راي موافق در برابر 8 راي مخالف به تصويب رساند.
فعاليت 500 شركت هلندي
در ايران
به رغم تحريم هاي غرب عليه ايران، سفير كشورمان در هلند از فعاليت 500 شركت هلندي در ايران خبر داد.
به گزارش فارس، «كاظم غريب آبادي» كه در شهرستان علي آباد كتول حضور يافته بود طي سخناني اظهار داشت: تراز معاملات ايران و هلند به طرف ايران روند مثبت را نشان مي دهد.
وي تصريح كرد: بيش از 400 ميليون يورو در حوزه هاي گل و گياه، كشاورزي، مديريت منابع آب، صنايع و انرژي تراز تجاري مثبت ايران در هلند است.
سفير ايران در هلند گفت: حدود 500 شركت هلندي در ايران فعاليت دارند كه بخشي از آنها در گلستان فعال هستند.
غريب آبادي با اشاره به اينكه هلند با 6 ميليارد يورو بزرگترين صادركننده گل و گياه در جهان است، خاطرنشان كرد: برخي شركت هاي هلندي در همين راستا در گرگان گلخانه هاي متعددي را احداث كردند.
نقض تحريم ها از سوي روسيه
يك مقام اتاق صنايع و بازرگاني روسيه از امكان آغاز صادرات بنزين 3 شركت نفتي روسيه به ايران از خاك تركمنستان و درياي خزر در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي روسي Energy Expert Centre، «رجب صفراف» رئيس روسي كميسيون مشترك اتاق صنايع و بازرگاني ايران و روسيه با اعلام اين مطلب تصريح كرد: شركت هاي نفتي «روس نفت»، «گازپروم نفت» و «تات نفت» روسيه در ماه آينده ميلادي صدور بنزين به ايران را آغاز خواهند كرد. قرار است قسمتي از بنزين صادراتي به صورت ريلي و از طريق خاك تركمنستان و قسمتي ديگر با كشتي هاي تانكر از طريق درياي خزر به ايران حمل شود.
اين مقام روس افزود: هم اكنون مذاكرات درباره حمل و نقل، قيمت بنزين، ضمانت هاي بانكي و... در سطح فني با طرف ايراني و طرف هاي تركمني ادامه دارد و قرار است نخستين محموله بنزين روسيه در ماههاي آگوست و سپتامبر به ايران صادر شود.
صفراف گفت: مسلم است كه تحريم هاي جديد آمريكا و اتحاديه اروپا ثمربخش نخواهند بود. اين كارشناس روسيه افزود: به هرحال و در هر صورت شركت هاي اروپايي امكان همكاري با ايران از طريق كشورهاي ثالث را پيدا خواهند كرد.

 معاون سياسي امنيتي استانداري: رئيس جمهور اواخر هفته جاري به همدان سفر مي كند

همدان-خبرنگار كيهان
رئيس جمهور اواخر هفته جاري به اتفاق اعضاي هيات دولت به همدان سفر مي كند.
معاون سياسي امنيتي استانداري همدان با اعلام اين مطلب در گفت وگو با خبرنگاران افزود: دور سوم سفر رئيس جمهور و هيات دولت به استان همدان در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه اين هفته انجام مي شود.
علي اكبر فاميل كريمي اين سفر را يك فرصت طلايي براي استان دانست و گفت: مديريتها و كارگروه هاي استان آمادگي 100درصد براي انجام اين سفر را دارند. وي ادامه داد: در مصوبات دور سوم سفر به محتوا اهميت بيشتري داده شده و قطعا بهتر ازسفرهاي قبل خواهد بود.
فاميل كريمي توجه به مباحث و مصوبات فرهنگي را در سفر رئيس جمهور داراي اولويت دانست و اظهار داشت: به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران و نيز يك استان فرهنگي سعي داريم مصوبات فرهنگي و ميزان اعتبارات اختصاص يافته به اين بخش بيشتر از ساير استانها و در بالاترين سطح خود باشد. وي يادآور شد: در طول سفر كميته رسيدگي به شكايات و اخذ نامه هاي مردمي نهاد رياست جمهوري نيز فعال خواهد بود و پيش بيني ما اين است كه بيش از 300 هزار فقره نامه و درخواست از مردم استان دريافت شود. معاون سياسي امنيتي استانداري همدان در بخشي از گفت وگوي خود به اقدامات مديريت ارشد جديد استان طي بيش از پنج ماه فعاليت خود اشاره كرد و افزود: نظام مند كردن برنامه ها در بخش هاي مختلف، واقع گرايي در برنامه ريزيها و اطلاع رساني به مردم، انجام سفرهاي شهرستاني استاندار طي 99 روز با تركيب سطوح مختلف مديران، از اقدامات انجام شده در مدت بيش از پنج ماه است.

 رئيس جمهور ابلاغ كرد
 نامگذاري روز شهادت شهيد چمران به نام روز بسيج اساتيد

با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي سالروز شهادت دكتر مصطفي چمران به نام روز بسيج اساتيد نامگذاري شد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نشست پانزدهم تيرماه سال جاري با پيشنهاد سازمان بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور براي نامگذاري سالروز شهادت دكتر مصطفي چمران به نام روز بسيج اساتيد، موافقت و نامگذاري 31 خردادماه، سالروز شهادت دكتر مصطفي چمران به عنوان روز بسيج اساتيد را تصويب كرد.
اين مصوبه از سوي رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اجرا ابلاغ شد.

 رابطه دلارهاي سبزو ديدار يكي از سران فتنه با شاه سعودي (خبر ويژه)

اظهارات اخير آيت الله جنتي درباره كمك مالي آمريكا به سران فتنه به واسطه رژيم سعودي بار ديگر پرونده اين ارتباط كثيف را گشود.
خبر كمك مالي يك ميلياردي به سران فتنه به واسطه سعودي ها در حالي منتشر مي شود كه رژيم سعودي طي ماههاي اخير ضمن تشديد مراودات با آمريكا و رژيم صهيونيستي، مواضع ضد ايراني را نيز شدت بخشيده است.
رژيم سعودي اخيرا در رياض ميزبان رئيس سازمان جاسوسي موساد بود. ملك عبدالله دو سال پيش به بهانه سفر به نيويورك هم با شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي ملاقات كرد. او پس از زدن جام شراب به جام بوش در آن سال، ملاقات و قرار و مدارهايي با باراك اوباما داشت. ملك عبدالله در جريان حمله سبعانه رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان و نوار غزه در جنگ هاي 33 و 22روزه هم حمايت هاي بي سابقه اي را نسبت به جنايتكاران صهيونيست انجام داد.
آنچه در اين ميان بيش از هر چيز خودنمايي مي كند سفر اواخر ارديبهشت سال گذشته (يك ماه قبل از انتخابات) يكي از سران فتنه به عربستان و ملاقات وي با ملك عبدالله به بهانه شركت در نشست مجمع شوراي تعامل و تفاهم جهاني است. اين نشست به مدت 3 روز برگزار شد و چهره سياسي مذكور را شماري از اصلاح طلبان و از جمله برخي اعضاي بنياد باران همراهي مي كردند.
روزنامه فرانسوي فيگارو ماه گذشته اظهارات شاه عربستان را منتشر كرد كه گفته بود ايران به همراه اسرائيل شايستگي موجوديت ندارد. فيگارو در گزارش خود همچنين مي نويسد «ملك عبدالله در ديدار با وزير دفاع فرانسه بسيار از ايران خشمگين و نگران بود.» البته سخنان گزاف ملك عبدالله چند روز بعد از قول يك مقام سعودي فاقد نام! و نه به صورت رسمي و مشخص تكذيب شد اما آنچه قابل تكذيب نيست حمايت همزمان رژيم سعودي، از جنايتكاران صهيونيست و تروريست هاي سلفي و وهابي و نظاير آنها (نظير گروهك ريگي) و نقش آفريني منفي عليه امنيت كشورهايي چون عراق و لبنان و فلسطين است همچنين كه ملاقات سال گذشته يكي از سران فتنه با شاه عربستان قابل كتمان نيست.

 ترس موسوي از اكثريت مردمي بود كه طرفدار خميني هستند (خبر ويژه)

سايت صهيونيستي بالاترين با دفاع از نفاق موسوي نوشت: كاش بعضي كمي صبر داشتند و شرايط ايران و موسوي را درك مي كردند.
اين سايت افزود: در شرايطي كه موسوي زير بار هزاران فشار و تهديد است، عده اي «امام امام» كردن موسوي را بهانه اي براي تخريب وي قرار داده اند بدون آن كه از اوضاع و شرايط حاكميت باخبر باشند. مخاطب موسوي، بالاترين و امثال نيك آهنگ كوثر نيست، كه انتظار دارند موسوي به يك باره امام و وقايع دوران امام را به باد انتقاد بگيرد. مخاطب موسوي توده مردمي است كه هنوز بسياري از آنان طرفدار امام هستند. موسوي يك سياستمدار است و به موقعش از امام هم فاصله مي گيرد همان گونه كه تا الان از نظام فاصله گرفته است. در شرايط كنوني موسوي اگر امام را رها كند جريان مقابل به راحتي او را حذف خواهد كرد. زماني كه ارزش امام در نزد توده هاي مردم كاهش پيدا كرد موسوي مي تواند از امام فاصله بگيرد.
بالاترين از موسوي و كروبي خواسته با مقامات غربي مذاكره كنند و مرزبندي اپوزيسيون با جمهوري اسلامي را به طور شفاف بيان نمايند!

 خاتمي همان آلت دستي شده كه عبدالله نوري مي خواست؟! (خبر ويژه)

عبدالله نوري و سيدمحمد خاتمي با هم ديدار كردند. خبر اين ديدار به جاي منابع داخلي وابسته به اصلاح طلبان، توسط ارگان رسانه اي حلقه لندن (جرس) منتشر شد! نوري و مهاجراني- گرداننده حلقه لندن- دو وزير تندرو دولت اصلاحات بودند كه به خاطر شدت خيانت ها كنار گذاشته شدند.
جرس در گزارش كوتاه و مبهمي از ملاقات خاتمي و نوري تاكيد مي كند كه اين دو ضمن تاكيد بر اتحاد همه احزاب و گروههاي اصلاح طلب «حمايت قاطع خود را از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي به عنوان رهبران جنبش سبز اعلام داشتند.» برخلاف اين ادعا خاتمي بارها در خفا از تندروي هاي موسوي و كروبي كه منجر به انزوا و به باد رفتن سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان شد، انتقاد كرده است.
خاتمي اوايل خردادماه (دو ماه پيش) نيز با نوري ملاقات كرده بود. نوري در آن ملاقات از فضاي ركود و دلزدگي سياسي در ميان برخي حاميان جبهه اصلاحات انتقاد كرده و گفته بود برخي از اين دوستان كه به ملاقات من مي آيند از شما و جريان اصلاحات گله مند هستند و مي گويند اصلاح طلبان از آنها استفاده ابزاري مي كنند و در حوادث و تجمعات خياباني ما را جلو مي اندازند و در گرفتاري ها فكر ما نيستند.
نوري در آن ديدار همچنين از طرح بيش از حد مسائل سياسي از سوي خاتمي و موسوي و كروبي انتقاد كرده و گفته بود آن قدر حرف سياسي زده و از مشكلات مردم غافل شده ايد كه در جامعه هم نسبت به شما دلزدگي به وجود آمده است. خاتمي در واكنش گفته بود من هم اين ديدگاهها را قبول دارم اما چه كنم كه اين آقايان (موسوي و كروبي) به توصيه هاي ما توجه نمي كنند و فضايي در جامعه ايجاد كرده اند كه مشكلاتي را براي جريان اصلاحات به وجود آورده است.
شايد به همين دليل هم بود كه سايت جرس در گزارش ديدار جديد خاتمي و نوري سعي كرد از سويي حمايت آنها از بازداشت شده هاي آشوب را به رخ بكشد و از سوي ديگر از قول آنها نسبت به اوضاع اقتصادي، واردات و توليد و فقر و بيكاري ابراز نگراني نمايد. جرس از قول خاتمي و نوري مدعي شده كه حاكميت در ميان اكثريت داراي بحران مشروعيت است. اين دو همچنين با زيركي، كروبي و موسوي را رهبران جنبش سبز معرفي كردند!
شايان ذكر است عبدالله نوري از مسند وزارت كشور دولت اصلاحات و به واسطه دستياري چون تاج زاده و برخي عناصر بدسابقه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، يكي از عوامل پمپاژ تشنج و اغتشاش به فضاي سياسي كشور و ميدان دادن به گروهك هايي چون نهضت آزادي در سالهاي پاياني دهه 70 بود. وي از همان زمان ارتباطات گسترده را با گروهك هاي نهضت آزادي، باند مهدي هاشمي، تندروهاي حزب مشاركت و دفتر تحكيم و طيفي از افراطيون كارگزاران برقرار كرده بود و به هنگام محاكمه كرباسچي، ستاد حمايت از وي در وزارت كشور تشكيل داد. وي پس از بركناري از وزارت كشور، روزنامه ضدانقلابي خرداد را راه انداخت و از سردمداران جنگ رواني و القاي دروغ- به ويژه در حوادث تيرماه 78- بود. روزنامه وي به واسطه عناصري چون زيدآبادي جزو پيشگامان به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و تخطئه حمايت از ملت مظلوم فلسطين بود و راه را براي احياي باند مهدي هاشمي و جريان منتظري هموار كرد.
نوري مهرماه 1387 در جريان ديدار با اعضاي جوان «پويش دعوت از خاتمي» تصريح كرده بود كه خاتمي به شرطي بايد نامزد انتخابات رياست جمهوري سال 88 شود كه بتواند قاطعانه عمل كند در غير اين صورت بهتر است كه نيايد. نگراني من اين است كه آيا او حاضر است بعد از انتخابات مقاومت كند يا نه. نوري از همان زمان اصلاح طلبان را متهم به كندروي و تفريط، و دعوت به تندروي و راديكاليسم مي كرد كه در يك فرايند گسترده، منجر به رفتارهاي انتحاري كساني چون موسوي و كروبي شد. نوري بي ميل نبوده كه خاتمي را هم به سمت رفتارهاي انتحاري سوق دهد اما حوادث يك سال اخير به نحوي پيش رفته كه ديگر رفتارهاي انتحاري سران فتنه بي مفهوم و تهي از محتوا شده است. نوري چندي پيش ملاقاتي هم با موسوي داشت.

 پيشدستي سيدحسن نصرالله به پيك اعزامي موساد (خبر ويژه)

شاه سعودي در حالي به دمشق و بيروت رفت كه قبل از آن مطالبات اسرائيل از پرونده ترور رفيق حريري را از زبان رئيس موساد شنيده بود. رئيس موساد هفته گذشته براي رساندن پيام اسرائيل وارد رياض شده بود.
به گزارش «عصر ايران» از بيروت؛ قبل از دادگاه بين المللي پرونده ترور حريري، اين گابي اشكنازي فرمانده ستاد مشترك ارتش اسرائيل بود كه پيش بيني كرد بنابر اعلام دادگاه حزب الله در ترور حريري در سال 2005 دخالت داشته است. سيدحسن نصرالله به همين دليل بود كه مقارن با سفر ملك عبدالله گفت به هيچ بزرگ و كوچكي اجازه نمي دهيم بر شرف مقاومت تعدي كند. چرا 14 مارس و ديگران تاكنون فرضيه دخالت اسرائيل را در ترور حريري مطرح نكردند؟ چرا از جاسوساني كه در شركت موبايل آلفا و وزارت ارتباطات دستگير شده اند نمي پرسيد شماره هايي كه از برخي اعضاي حزب الله در رابطه با ترور حريري ثبت كرده اند و به دادگاه بين المللي ارائه كرده اند، توطئه نبوده است؟ آيا اين شما نبوديد كه با تكيه بر اظهارات شاهدين دروغين مانند محمد زهير صديق و حسام حسام، 4 افسر ارشد دستگاه امنيتي را به مدت 4 سال زنداني كرديد و گفتيد آنان با هماهنگي سوريه، ترور حريري را برنامه ريزي كردند؟ آيا بر مبناي همين اتهام نبود كه فتنه برپا كرديد و با تظاهرات خياباني تان حكومت را ساقط كرديد و 4 سال بر مبناي باطل حكومت كرديد و در انتخابات سال گذشته نيز گفتيد كه راي به معارضه راي به قاتلان حريري است؟!»
اين گزارش مي افزايد: محمد زهيرصديق شاهد ساختگي دادگاه اذعان مي كند كه پدر اين دادگاه ابومتعب (ملك عبدالله سعودي) است و اوست كه فيتيله را بالا و پايين مي كشد. زهير صديق كسي بود كه پس از آن شهادت دروغين يك شبه از يك راننده تشريفات تبديل به يك ميليونر شد. او ابتدا در اسپانيا در هتل پنج ستاره «بنفيكا» متعلق به رفعت اسد- عموي بشار و دشمن درجه يك او- اقامت كرد و سپس به فرانسه رفت و پس از نزديكي روابط پاريس و دمشق ناگزير راهي امارات شد. به زودي پليس امارات متوجه شد كه محمد زهيرصديق با پاسپورت جعلي وارد كشور شده است. اما بازداشت او خيلي طول نكشيد و پس از توصيه مقامات بلندپايه آزاد شد و شركت بين المللي خويش را ثبت نمود.
سخنان سيدحسن نصرالله ابومتعب را تكان داد و او را نگران سرنوشت دولت حريري پسر كرد. اما قبل از اينكه سفر خاورميانه اي خويش را آغاز كند، مئير داگان رئيس موساد اسرائيل وارد رياض شد تا مطالبات اسرائيل را از پرونده حريري به گوش پادشاه عربستان برساند.
ابومتعب در دمشق يك جمله واضح از بشار شنيد؛ سوريه به بهاي بازگشت ارتفاعات جولان، سر مقاومت را به رياض و تل آويو تقديم نخواهد كرد و رهبري سوريه، مقاومت را خط قرمز خود مي داند.

 دهري شدي دمت گرم! اما چاره اي پيدا كن تا در جا نزني (خبر ويژه)

بازي تحقير و تحميق محافل ضدانقلاب با معركه گيران سرخورده جريان فتنه ادامه دارد.
سايت صهيونيستي بالاترين در مطلبي خطاب به كروبي نوشت «كروبي عزيز چاره اي بينديش، داريم درجا مي زنيم. شيخ مهدي عزيز ما با تو اختلاف نظرهايي داريم اما با اين وجود، به تو علاقه منديم. من به تو احساس ارادت مي كنم. احتمالا خودت مي داني كه احترام و ارادت من به جنابعالي هيچ ربطي به لباس و عنوان مذهبي ات ندارد؛ اتفاقاً برعكس، گمان مي كنم به ميزاني كه از راه و رسم معهود روحانيت فاصله گرفتي و براي سياست ورزي از قواعد و گفتمان فراديني پيروي كردي، علاقه و محبت من به تو بيشتر شد. تو نامه سرگشاده مي نويسي و حزب و روزنامه فراديني راه مي اندازي. حالا خودت انصاف بده كه آيا من حق ندارم اين طرز رفتار تو را مختص سياستمداران دهري و سكولار بدانم و از اين بابت همه جا جار بزنم كه شيخ مهدي، ما خيلي مخلصتيم؟ از پارسال تا اين لحظه هم كه همه مي دانند چه حرفهايي زدي و چگونه عمل كردي. من تو را در حوزه رفتار بيشتر به يك سياستمدار سكولار شبيه مي دانم تا يك آخوند سنتي. اما در حال حاضر احساس مي كنم كه پس از گذشت يك سال از آن حوادث تو ترجيح داده اي ساكن باشي و به مبادله آتش كلامي بپردازي و زمين مبارزه را به امان خداوند تبارك و تعالي رها كني. من البته از لحن نامه هاي تو لذت مي برم. مواضع تو دلاورانه و ساختارشكنانه بود اما اينها ديگر حرف تازه اي نيست. حال سوال اين است كه اگر تو تصميم به نشستن و ماندن در همين مرحله بگيري، با اين بي برنامگي و در جا زدن چه كنيم؟ با اين منوال به جايي نمي رسيم. متاسفانه الان در لاك دفاعي و فرسايشي فرو رفته ايم و با اين شيوه شايد تو را هم دستگير كنند و بعد از مدتي يك ابطحي ديگر تحويل بدهند. من دلم مي خواست تو پيشرو باشي و راه برون رفت بدهي.
بالاترين افزود: خيلي ها فكر مي كنند تو در اين حد و اندازه ها نيستي ولي من روحيه ساختارشكني و دلاوري كه در تو ديدم در هيچ يك از نقش آفرينان سياست نديدم. لطفاً بگو چه كار كنيم اما افشاگري نكن چون همه را مي دانيم و مي بيني كه از رو هم نمي روند. پس لطفاً يك جواب ديگر بگو، منتظر جوابت هستيم، مرسي!

 نه از تحريم بخاري بلند مي شود نه مي توان با ايران درگير شد (خبر ويژه)

راديو فردا اذعان كرد: چالش اجراي تحريم ها عليه ايران به مراتب بزرگ تر از چالش تصويب آن است.
ارگان رسمي سيا پس از تبليغات گسترده يك ماهه درباره قطعنامه تحريم عليه ايران تاكيد كرد: تاكنون 4 قطعنامه تحريمي عليه ايران تصويب شده اما به نظر مي آيد در اجراي آنها مشكلاتي وجود دارد.
راديو فردا همچنين از قول دكتر يوخن برنس تورف كارشناس و تحليلگر آلماني اعلام كرد: برخي مفاد قطعنامه ها لازم الاجرا نيست و توصيه اي است و اصولا اجراي تحريم هاي لازم الاجرا هم كار دشواري است. وقتي پاي عمل مي آيد كشورها عملكرد متفاوتي دارند و برخي كشورها به قطعنامه عمل نمي كنند. شوراي امنيت هم نهادي براي اجراي تحريم ها ندارد.
راديو فردا مجددا از اين كارشناس پرسيد «تاكنون 5 قطعنامه تحريمي عليه ايران تصويب شده كه چهار تا از آنها تحريمي بوده، اگر اين قطعنامه ها برنامه هسته اي ايران را متوقف نكند آيا اقدام ديگري مي شود كرد»، برنس تورف در پاسخ گفت: از نظر تئوري اقدام نظامي ممكن است ولي همان طور كه مي بينيد تركيب شوراي امنيت طوري نيست كه همه اعضاي داراي حق وتو با آمريكا در صورتي كه بخواهد چنين تصميمي بگيرد همكاري كنند.
در همين حال روزنامه واشنگتن پست با بررسي ناكامي هاي آمريكا در قبال ايران نوشت: تصور كنيد كه ديپلماسي ظرفيت خود را براي حل مشكلات از دست بدهد، قيمت نفت عملا تحريم ايران را بي اثر كند و همزمان سرويس هاي اطلاعاتي هم ادعا كنند كه برنامه هسته اي ايران در يك قدمي توليد تسليحات قرار گرفته است. آيا در اينچنين شرايطي باراك اوباما براي مواجهه با ايران دست به سلاح مي شود.
باراك اوباما اخيرا اعلام كرده بود كه اين رفتار ايراني ها است كه مي تواند عكس العمل آمريكايي ها را رقم بزند. پس از اين اظهارات باراك در گفتگو با يك روزنامه اسرائيلي تاكيد كرد كه شايد درها به روي ايران براي مصالحه باز باشد اما همزمان هيچ گزينه اي از روي ميز كنار نرفته است.
اما حقيقت اين است كه تصميم اوباما به توسل به زور به فاكتورهاي ديگري وابسته است. هزينه هاي نظامي، سياسي و اقتصادي اين جنگ آن قدر است كه اوباما حتي در صورت اطمينان از دستيابي ايران به بمب هسته اي هم اين جنگ را به فراموشي بسپارد.
اين روزنامه اضافه مي كند: آمريكا ابتدا بايد سازمان ملل را مدنظر داشته باشد. هم جورج بوش رئيس جمهوري سابق و هم باراك اوباما پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داده اند. اوباما براي توسل به زور بيش از بوش خود را مقيد به جلب رضايت شوراي امنيت مي داند. وي اخيرا گفته بود زماني كه توسل به زور اجتناب ناپذير است بايد حمايت بين المللي را در چنته داشته باشيم.
در اينچنين شرايطي اگر آمريكا عزم حمله به ايران را جزم كند بايد بتواند از مجراي شوراي امنيت هم عبور كند. شايد بتوان چين و روسيه را مانعي بر سر راه اتخاذ تدابير امنيتي جدي تر عليه ايران دانست اما نبايد فراموش كرد كه در بريتانيا و فرانسه هم افكار عمومي به شدت مخالف نبردي ديگر در منطقه خاورميانه هستند. اوباما در حال حاضر با فاصله گيري از اروپا و نزديك شدن به روسيه به اندازه كافي اروپايي ها را از خود دلخور كرده است و در اين شرايط حمله به ايران بدون مجوز اروپايي ها مي تواند رابطه را متشنج تر از پيش كند. هر اندازه هم كه ايراني ها به تسليحات هسته اي نزديك شوند باز هم ديپلمات هاي اروپايي و تحليل هاي آنها در مسير تشويق آمريكا به حمله به ايران قرار نخواهد گرفت.اروپايي ها از ماجراي اسناد جعلي پيش از حمله به عراق خاطره خوبي در ذهن ندارند و بي شك همچنان يافته هاي سرويس هاي اطلاعاتي ايالات متحده راجعلي مي دانند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14