(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 14 آبان 1390- شماره 20066

فقر فرهنگي و اثرات آن بر دانشگاه ها
اهانت به مقدسات در اين دانشگاه ادامه دارد...
انقلاب، امروز چه تكليفي را به او املا مي كند؟
بررسي يك اتفاق از ديدگاه دانشجويي ريشه يابي سركوب مردم در وال استريت
گزارش خبري
مسلمي نائيني: ثبت نام 967 نفر در بورس خارج از كشور وزارت علوم تاكنون
لحظه لحظه اتفاقات 13 آبان 58 و اتفاقات پس از آنفقر فرهنگي و اثرات آن بر دانشگاه ها

محسن شيركوند
يكي از شعارها وخواسته هاي اصلي انقلاب اسلامي در كنار پيشرفت نظامي وعلمي وسياسي و../.انسان سازي و پياده كردن ارزشهاي اسلامي وكم كردن فاصله ي طبقاتي بين مردم ومسئولين بود.با گذشت زمان وايجاد جنگ اين شعارها در مسير محقق شدن به خوبي حركت مي كرد زيرا مردم ومسئولين همگي يك هدف را دنبال مي كردند و آن دفاع از ايران واسلام بود وتا پايان جنگ هم اين حس همدلي وجود داشت. اما كم كم بعد از پايان جنگ وآغاز دولت جديد مردم شاهدآن بودند كه اكثرمسئولين كشور ازنظر شيوه زندگي با مردم فاصله گرفته ونوع زندگي شان شبيه زندگي اشرافان شد .
از اين مقوله كه بگذريم درزمان سازندگي شاهد آن بوديم كه به تدريج اهداف اصلي انقلاب اسلامي كه پياده كردن ارزشهاي اسلامي در جامعه بود به انحراف كشيده شد وافرادي مصدر امور را به دست گرفتندكه دغدغه ي چنداني براي اسلامي كردن جامعه نداشتند وداراي تفكرات ليبرالي در مورد فرهنگ واقتصاد بودند كه خود اين كارباعث شد فاصله ي طبقاتي در بين مردم بوجودآيد ويك طبقه بسيار ثروتمند مسلط بر مردم شوندوفقر اقتصادي ايجاد شده باعث شد كه ايمان مردم ودغدغه ي آنها نسبت به اسلام كم شوداز طرفي در اين دولت با ايجاد فضاي خفقان دردانشگاه وايجادبي تفاوتي دانشجويان نسبت به سياست باعث شد تا دانشگاه كه مبدا تحولات است ونقش مهمي در فرهنگ سازي دارد به انحراف كشيده شود تا جايي كه امام خامنه اي بعد ها فرمودند كه خدا لعنت كند افرادي كه باعث ازبين رفتن سياست در دانشگاهها شدند .
با گذشت اين دولت وروي كار آمدن دولت خاتمي ظاهرا سياستها تغيير كرد اما در باطن همان روح ليبراليستي موجود دردولت قبلي منتها با بي پروايي بيشتري در جامعه حاكم شد ،در دانشگاهها با ايجاد فضاي باز سياسي بيش از حد واستفاده ابزاري از يك تشكل دانشجويي باعث به وجود آمدن حادثه ي كوي دانشگاه شدند وآن را وسيله اي براي باج خواهي از نظام قرار دادند در سطح جامعه با دادن شعار آزادي وبه فساد كشيدن جامعه به خون شهدا خنديدند و در نشريات زنجيره اي شان با توهين به مقدسات ونعوذ بالله خداوند باعث شدند انحراف ايجاد شده در زمان سازندگي با سرعت بسياربيشتر براي تغيير دادن نظام حمهوري اسلامي وسرنگوني جايگاه ولايت فقيه حركت كند .
اقدامات وزير فرهنگ وارشاد اين دولت آن قدر وقيح است كه از توضيح آنها حتي يك انسان بي دين هم شرم مي كند چه برسد به يك مسلمان . جالب ترين نكته در اين دوران اين است كه افرادي كه در حال حاضر ادعاي ولايت مداري مي كنند ساكت بودندپشت ولايت فقيه پنهان شده بودند .
بعد از گذشت دوران نكبت بار دولت خاتمي كه باعث شد قبح بسياري از كارها در كشورريخته شود دولتي روي كار آمد كه شعارهاي اول انقلاب رازنده كرد وهمه ي دوستداران انقلاب راشاد كرد در طي دولت نهم روند افسار گسيخته فساد فرهنگي فقط متوقف شد اما هيچ فعاليتي درراستاي اصلاح وترميم فرهنگ انجام نشد اما درراستاي ايجاد عدالت اقتصادي كه نقش مهمي درپياده كردن ارزشهاي اسلامي دارد كارهاي بسياراميدواركننده انجام شد وهمين امر باعث شد كه مردم در انتخابات دهم هم به ايشان راي بالايي بدهند. با شروع دولت دهم هم روند خدمت رساني به مردم كه يكي از فلسفه هاي وجودي جمهوري اسلامي است ادامه پيدا كرد ودر حال حاضر هم به نحو احسن ادامه دارد وباعث شده عده ي زيادي از مردم وبه خصوص جوانان به شهرستانها وروستاها برگردند وخود اين امر باعث مي شود وضعيت فرهنگي روبه بهبود باشد اما در همين دولت هم كه ازبسياري ازجهات قابل مقايسه با دولتهاي ديگر نيست وشخص رييس جمهور درجملاتش د ايم نام خدا راتكرار مي كند
مي بينم كه به دليل جذب عده اي ازافراد كه دردوره هاي قبلي به وي راي ندادند دستور جلوگيري از واردات وپخش ماهواره داده
نمي شود ويا ضعيف انجام مي شود،از واردات وفروش لباسهاي غربي جلوگيري نمي شود،طرح اسلامي كردن دانشگاهها را بارسانه اي كردن عمدي قضيه بي ارزش مي كند،مي گويد حال اگر موي خانمي مقداري بيرون باشد ايرادي ندارد ،جنبش دانشجويي را به حساب نمي آورد وبه طور گزينشي دانشجوياني كه حتي الفباي سياست راهم نمي دانند به عنوان جنبش دانشجويي در حضور خود
مي پذيرد،گشت ارشاد رامتوقف مي كند ودايم اعلام مي كند ماانگيزه اي جز خدمت رساني به مردم نداريم .
خوب ماهم با اين خدمت رساني موافقيم امانبايد به خاطر خدمت رساني وضعيت فرهنگي رها شود هردوي اينها مهم است درپايان بايد به اين نتيجه برسيم كه چون فقط به امر خداوند متعال 14 نفر در اين جهان معصوم هستند وبقيه موجودات حتما داراي خطا واشتباه هستند نبايد توقع جامعه آرماني را داشته باشيم تا زمان ظهور منجي عالم بشريت اما دركل نتيجه مي گيريم كه به غير از تهاجم فرهنگي غرب كه يكي از دلايل اصلي انحراف فرهنگي جامعه ازارزشهاي انقلاب اسلامي است كم كاري دولتها هم مزيد برعلت بوده است .
¤ دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران

 اهانت به مقدسات در اين دانشگاه ادامه دارد...

تير ماه 90 بود كه برخي دانشجويان متوجه حضور يك جريان منحرف و تندرو دانشجويي در دانشگاه خليج فارس بوشهر تحت عنوان انجمن اسلامي دانشجويان شد و در گزارشي با عنوان «در دانشگاه خليج فارس همه چيز آزاد است، حتي اهانت به امام حسين(ع)!» جزئياتي از آن را منتشر كرد.
هر چند ابعاد جديدي از مماشات مسئولان دانشگاه خليج فارس در برخورد با ساختار شكنان روشن شده است اما به نظر مي رسد اين رويه همچنان ادامه دارد.
رويه توهين به باورهاي اسلامي توسط يك تشكل غير قانوني دانشگاه خليج فارس در سايه سكوت رييس اين دانشگاه با زير سوال بردن حكم قرآني قصاص ادامه دارد.
انجمن دانشجويان دانشگاه خليج فارس بوشهر سلسله جلساتي را به صورت هفتگي با عنوان كافه كتاب و با محوريت بررسي آثار و ديدگاه هاي خاص و انحرافي عبدالكريم سروش، محسن كديور و عبدالعلي بازرگان از تئوري پردازان و حاميان اصلي جريان فتنه در سال 90 برگزار مي كند.
براي نمونه در جلسه اين هفته اين تشكل دانشجويي ،كتاب فربه تر از ايدئولوژي سروش معرفي شده است و پيش از اين نيز كتاب هايي همچون سنت و سكولاريسم با آثاري از مجتهد شبستري، محسن كديور و عبدالكريم سروش و برخي كتاب هاي حسين بشيريه و عبدالعلي بازرگان ترويج مي شد.
اين تشكل دانشجويي همچنين در نشريه دانشجويي خود با عنوان «مدارا» در قالب طرح و بررسي مسائل اعتقادي و سياسي در خصوص برخي احكام اسلامي شبهاتي را مطرح كرده و نظراتي انحرافي در خصوص اين مباحث اعلام مي كنند.
براي نمونه در يكي از شماره هاي اين نشريه دانشجويي كه پس از اعدام قاتلين حادثه خميني شهر، حادثه پل مديريت و روح الله داداشي و ... منتشر شد مطلبي با عنوان «درباره مجازات اعدام» تقاضاي مجازات براي يك قاتل و اجراي حكم قصاص را موجب قوت گرفتن روحيه انتقام و خشونت در جامعه دانسته است.
نويسنده اين مقاله با آوردن مطالبي با مضامين زير اجراي اين حكم را مورد انتقاد خود قرار داده است:
1- نويسنده با بيان اينكه مجازات بايد جبران مافات كند مدعي شده كه مجازات اعدام از عهده اين كار برنمي آيد و با اعدام قاتل ، مقتول زنده نمي شود.
2- نگارنده اين مقاله در نشريه مدارا اعدام و معدوم ساختن مجرم را عاملي دانسته كه موجب مي شود فرصت اصلاح از فرد خاطي گرفته شود.
3- اعدام قاتل را موجب اين دانسته كه امكان برگشت پذير بودن مجازات در آن وجود ندارد و امكان دارد در جريان قضاوت اشتباهي صورت گرفته باشد و با اعمال اين مجازات ديگر نمي توان شخص مرده را زنده كرد.
4- نويسنده در مطالب خود نوشته كه دادن اختيار اجراي حكم قصاص به خانواده قرباني موجب مي شود كه لذت انتقام قوت يافته و قرباني و مجرم شبيه يكديگر شوند و قرباني بدل به يك جنايتكار سنگدل مي شود و در نهايت ادامه اجراي اين حكم فرهنگ انتقام را در جامعه نهادينه مي كند.
5- نگارنده در اين مقاله با جانبداري از قاتل فرضي و كسي كه محكوم به مجازات اعدام شده به تصوير سازي از جامعه پرداخته و نوشته كه وضعيتي را فرض كنيد كه قاتل تحت فشارهاي متعدد رواني، اجتماعي و ... تصميم به قتل مي گيرد و در رابطه با محاكمه وي و صدور حكم اعدام مي نويسد كه «عده اي در كمال آرامش و طيب خاطر قصد گرفتن جان شخصي را مي كنند . آيا مجازات اعدام كه خود به خشونت متوسل مي شود، مي تواند مانعي براي بروز انواع ديگر خشونت باشد؟ آيا به قول گاندي از اين بذر كه پاشيده ايم، ممكن است محصولي جز خشونت برداشت كنيم؟»
در نسخه هاي ديگر اين نشريه همچنين به صورت مداوم اخباري از وضعيت و موقعيت فعلي سران فتنه براي زنده نگه داشتن ياد آنان در اذهان دانشجويان منتشر مي شود.
چندي پيش مهدي عباسي مهر قائم مقام تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با صدور نامه اي به تاجيك رئيس دانشگاه خليج فارس بوشهر اعلام كرده بود كه برخلاف متن آمده در اساسنامه انجمن دانشجويان دانشگاه خليج فارس مبني بر عضويت در دفتر تحكيم وحدت، اين اتحاديه دانشجويي اين دفتر را غيرقانوني دانسته و به رسميت نمي شناسد.
متن نامه عباسي مهر به شرح زير است:
به اطلاع مي رساند كه مجموعه ي دفتر تحكيم وحدت به عنوان پاسدار ارزش هاي انقلاب اسلامي در انجمن هاي اسلامي كما في السابق مخالف فعاليت هاي غير قانوني -رويكرد
فتنه جويانه، نشر مطالب خلاف ارزش هاي انقلاب اسلامي، تخطي از مرامنامه و اساسنامه دفتر تحكيم وحدت- آن افراد تحت نام انجمن هاي اسلامي دانشجويان بوده و مراتب اعتراض خود را اعلام مي دارد.
نكته ي تامل برانگيز در نامه ي مذكور آن است كه عباسي مهر اشاره به نامه ديگري دارد كه با همين محتوا و در مورخه ي
15/11/ 87 -قريب سه سال پيش- خطاب به رياست دانشگاه ارسال گرديده ولي پاسخي دريافت نكرده است.
با استناد به نامه مذكور مي توان گفت از سه سال پيش تا كنون دفتر مركزي تحكيم وحدت، انجمن دانشگاه خليج فارس را دفتري غير قانوني اعلام كرده است ولي تاكنون مسئولين دانشگاه -علي رغم اگاهي از اين موضع گيري- عملكرد خاصي در برابر اين مواضع صريح دفتر تحكيم وحدت پيرامون
فعاليت هاي ضد ارزشي انجمن دانشگاه خليج فارس از خود نشان نداده اند.
قرار بر اين است كه امروز انتخابات شوراي مركزي جديد اين تشكل در دانشگاه خليج فارس برگزار شود.
به گزارش فارس، وزارت علوم دولت خاتمي در سال آخر عمر دولت هشتم با صدور بخشنامه اي به دانشگاه هاي كشور طيف علامه دفتر تحكيم وحدت را غيرقانوني اعلام كرده و عنوان داشت كه انجمن هاي دانشگاه هاي بايد هرچه سريع تر مواضع خود نسبت به اين گروهك غيرقانوني را اعلام كنند.
در همين حين جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي بوشهر و خليج فارس با صدور بيانيه اي نسبت به
زير سؤال رفتن حكم قرآني قصاص در نشريه يك تشكل دانشجويي اعتراض كردند.
خبرگزاري فارس: اعتراض دانشجويان خليج فارس نسبت به زير سؤال رفتن حكم قصاص در اين دانشگاه
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
بسمه تعالي
يا أيّها الّذ ين آمنوا كت ب عليكم الق صاص ف ي القتلي الحرّ ب الحرّ و العبد ب العبد و الأنثي ب الأنثي فمن عف ي له م ن أخ يه شي ء فاتّ باع ب المعروف و أداء ليه ب حسان ذل ك تخف يف م ن ربّ كم و رحمه فمن اعتدي بعد ذل ك فله عذاب أل يم ، «سوره بقره : آيه 178»
«اي افرادي كه ايمان آورده ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر كسي از ناحيه برادر -ديني- خود مورد عفو قرار گيرد -و حكم قصاص او تبديل به خون بها گردد- بايد از راه پسنديده پيروي كند -و در طرز پرداخت ديه، حال پرداخت كننده را در نظر بگيرد- و قاتل نيز به نيكي ديه را به ولي مقتول بپردازد -و در آن مسامحه نكند-.اين تخفيف و رحمتي است از ناحيه پروردگار شما و كسي كه بعد از آن تجاوز كند عذاب دردناكي خواهد داشت.»
از نهضت مشروطه تا به امروز گروه هاي مختلفي در
كشمكش هاي تئوريك خود مقابل اسلام قصد روي گرداندن ملت ايران از پيماني كه با اسلام بسته بودند را داشتند. ملت ايران پس از تحمل هزينه هاي فراوان با رهبري عالمي فرزانه و عارفي وارسته در بهمن 57 طاغوت را در اين كشور به زانو در آورد تا سر آغازي باشد براي تشكيل حكومت الهي براي اجراي احكام خداوند به روي زمين كه آرزوي چند هزار ساله ي پيامبران الهي بود.
از همان ابتداي انقلاب اسلامي تا به امروز ملت بزرگ ايران به رهبري امام حاضرشان همواره نسبت به انحرافات واكنش صريح نشان مي دادند به ويژه اگر اين انحرافات در همسويي با دشمنان ايران و اسلام بود، واكنش تند و قاطع ايشان را به دنبال داشت.
نمونه بارز اين انحرافات، ماجراي موضع گيري جبهه ملي عليه حكم قرآني قصاص در اوايل انقلاب و توهين به روز عاشورا در فتنه 88 بود كه با واكنش شديد رهبري و ملت همراه شد. امام راحل 25 خرداد 60 در واكنش به بيانيه جبهه ملي براي راهپيمايي، سخنراني صريح و قاطعي را ايراد كردند و آن ها را مرتد خواندند. در ماجراي توهين به روز عاشورا نيز ملت بزرگ ايران حماسه تاريخي 9 دي را در حمايت از ولايت و اسلام خلق نمودند.
متأسفانه امروز در دانشگاه خليج فارس بر خلاف جريان عظيم ملت ايران عده اي -بسيار اندك- مزدور بي جيره و مواجب دشمنان اسلام با نام اسلام و با باطن بردگي ليبراليسم همچنان در صدد ظهور و بروز عقده هاي ديرينه خود به اسلام بر مي آيند و از گفتن هيچ نوع توهين به اسلام و مقدسات اين ملت ابايي ندارند، كه خود بهتر از هركس مي دانند كه راه به جايي نخواهند برد.
عده اي افراد معلوم حال در تشكل غير قانوني و غير اسلامي انجمن- اسلامي- مرتباً و مكررا توهين به مقدسات اسلام از قرآن گرفته تا توهين به ائمه را دست مايه نوشته هاي بي مقدار خود مي سازند تا از راه شاد كردن دشمنان اين ملت به خيال خود به نان و نوايي برسند. اين افراد فرزندان ناقص الخلقه جبهه ملي ديروز هستند كه امروز به پسماند خواري رسانه هاي غربي براي پر كردن ستون نشرياتشان روي آورده اند و در شماره اخير خود چند باره توهين ديگري به نص صريح قرآن نموده و حكم اعدام كه حكمي قرآني است را خشونت بار خواندند و تا نوكري خود را به بوق هاي رسانه اي ليبراليسم كامل كنند با وقاحت تمام قصاص حيات بخش انسان را امري خشونت آميز توصيف نمودند.
امري كه بيشتر دل ها را به درد مي آورد، تساهل و تسامح عجيب و غريب مسئولان دانشگاه خليج فارس در قبال سال ها بي قانوني و هتك حرمت تمامي مقدسات توسط اصحاب فتنه هستيم، چگونه است كساني كه نماينده دولت اصولگرا در دانشگاه هستند يا كساني كه نام مقدس ولايت فقيه در دانشگاه را به يدك مي كشند، در برابر اين هتك حرمت قرآن كريم همچنان سكوت اختيار كرده اند؟
ما دانشجويان اعلام مي كنيم امروز با سكوت خود در مقابل مسئولين دانشگاه مسئوليت تاريخي خود را زمين نخواهيم گذاشت و اجازه ظهور و بروز آزادي نفاق و تزوير كه متناقض ترين امر با آزادي اصيل انساني است را نخواهيم داد. آيا امروز نيز بايد حكم تاريخي امام در مورد ارتداد دوباره صادر شود تا مسئولين دانشگاه از خواب ناز خود برخيزند و دست از همراهي با اين فتنه گران بردارند؟
و لكم ف ي الق صاص حياه يا أول ي الألباب لعلّكم تتّقون «سوره بقره : آيه 179»
«و براي شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان خرد، شايد پرهيز كنيد.»
والسلام من اتبع الهدي
جامعه اسلامي دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه خليج فارس

 انقلاب، امروز چه تكليفي را به او املا مي كند؟

قشر جوان بايستي هميشه نسبت به مسائل انقلاب احساس مسؤليت كند و خودش را از مسائل انقلاب بركنار نداند. انقلاب، امروز چه تكليفي را به او املا مي كند؟ از او چه مي خواهد؟ او چه نقشي مي تواند در پيشبرد انقلاب داشته باشد؟ وظيفه ي او چيست؟ قشر جوان بايد از خيل عظيم مردم ما - كه بحمدالله هميشه در صحنه هاي انقلاب حاضرند - جدا نشود و به رشد و آگاهي و با سواد شدن آنان كمك كند. در دانشگاه بايد به روي مردم باز باشد و دانشجو در محيط دانشگاه محصور نباشد . دانشجو بايد با اعضاي خانواده ي خود و با دوستانش، ارتباطات روشنگر داشته باشد و در مسائل كشور و مسائل جامعه سهيم باشد .
بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جمع كثيري از طلاب حوزه هاي علميه و دانشجويان دانشگاه ها 28/09/1369

 بررسي يك اتفاق از ديدگاه دانشجويي ريشه يابي سركوب مردم در وال استريت

محمد رضا باقري
بررسي تاريخ كشورهاي استبدادگر، از جمله آمريكا و انگليس نشان مي دهد كه دولتهاي اين دو كشور همواره در برخورد با كشورهاي ديگر با سركوب و خشونت رفتار كرده اند، عراق و افغانستان، ايران، ويتنام، ژاپن . بمباران اتمي ناكازاكي و هيروشيما و بسياري از كشورهاي دنيا شاهد اين خشونت ها بوده اند و حالا اصلا تعجبي ندارد كه نيروهاي پلييس آمريكا و انگليس و ساير كشورهاي غربي با شهروندانشان با خشونت برخورد كنند. غربي كه پيش از اين بلاهاي متعدد بر سر ملتها آورده است، طبيعي است الان شمه اي از آن را هم به مردم خود نشان دهد.
كشورهايي كه ريختن بمب و موشك بر سر زن و كودك و پير و جوان عادت روزمره شان شده است، آيا كشتن و مجروح كردن با گلوله يا شوك الكتريكي كار دشواري است؟
ابوغريب و گوانتامو مملو از انسانهاي بي گناهي است كه بدون هيچ محاكمه اي در زندان بسر مي برند و زير سخت ترين شكنجه ها هستند، براي كشورهاي مجري اين زندانها، آيا دستگيري معترضان خاموش وال استريت، ضرب و شتم آنها و انداختن سگ به جان مردم براي اين رژيم ها كار سختي است؟
غرب همواره بر حق برگزاري تجمعات مسالمت آميز توسط مردم تاكيد لفظي كرده است. حتي در بسياري از موارد اين نكته را به عنوان چماقي بر سر كشورهاي ديگر كوبيده است.
اما منظور غرب از اين حق چيست؟ آيا دولت هاي آمريكا و انگليس و فرانسه و ايتاليا قائل به اين هستند كه مردم حق برگزاري تجمع دارند، اما دولت هم حق دستگيري و كتك زدن آنان را دارد؟ يا مثل دولت انگليس حق شناسايي آنان با دوربين و هجوم به منازل آنان را دارد؟
از مقام هاي غربي بپرسيد كه آزادي بيان از نظر آنان چه معنا و مرزي دارد؟ دولت هلند فردي را كه به اسلام و پيامبر آن توهين نموده به استناد آزادي بيان تبرئه مي كند اما سرباز آمريكايي كه جنايات سربازان آمريكايي را در افغانستان افشا مي كند زنداني مي شود، مقامات آمريكايي تلاش مي كنند او را اعدام كنند و حتي به نماينده سازمان ملل اجازه ملاقات با او را نمي دهند.
كشورهاي غربي به نام امنيت مي توانند مكالمات را شنود كنند، ايميل ها را بازرسي كنند، سايت هاي اجتماعي را فيلتر كنند اما اگر كشوري سايت هاي غيراخلاقي و ترويج كننده پورنوگرافي و بردگي جنسي را فيلتر كند ناقض حقوق بشر مي شود!
برويد تحقيق كنيد درحوادث اخير انگليس چند كودك دستگير شده و چندنفر از آن ها هنوز بدون حضور در دادگاه زنداني هستند؟ وضعيت تجاوز جنسي به زنان در ارتش آمريكا را بررسي كنيد.
آيا كسي كه به همكار خود رحم نمي كند ممكن است از زنداني اسير دست خود بگذرد؟ مي خواهد در زندان ايالتي باشد يا در عراق و افغانستان!
اينها البته حرف هاي بي پايه و اساسي نيست كه سندي درباره آن موجود نباشد، اما در مقابل اين همه جنايت براي كدام كشور گزارشگر ويژه حقوق بشر تعيين مي شود؟
اگر در ايران چند نفر قاچاقچي يا سارق مسلح اعدام شوند، آه و واويلاي غرب از نبود حقوق بشر بلند مي شود اما همه دربرابر نسل كشي آمريكا و انگليس و بمباران كشورهاي ديگر و حتي در داخل آمريكا در نابودي فرقه داوودي و مك كارتيسم ساكت مي شوند. سكوت امروز رسانه هاي دنيا در برابر اعتراضات وال استريت و سركوب آن نيز مانند همان سكوت است.
ديروز منفعت نظام سرمايه سالار، منفعت سالار و شهوت سالار آمريكا در نقض حقوق عراق و افغانستان بود و امروز كه مردم اين كشور منافع دولت را در وال استريت تهديد مي كنند، از هيچ اقدامي عليه آنان فروگذار نخواهد بود.اين بيداري و حرف هاي سي و چند ساله جمهوري اسلامي ايران امروز مردم آمريكا را بيدار كرده و در تظاهرات خود اعلام مي كنند كه 1درصد حاكم عليه 99 درصدي مردم ايستاده و اين هزينه ها را به آنها تحميل كرده است.
جوانان ما برخود ببالند كه اگر روزي سفارت آمريكا را به عنوان نماد يك نظام شيطاني تمام عيار به اشغال درآوردند، امروز رشحاتي از آن در جنبش اشغال وال استريت كه نظام سرمايه داري را زير سؤال برده است نمايان شده است. دير نيست روزي كه وجدان هاي آگاه غربي، ابعاد ديگر اين نظام شيطاني يعني نظام سياسي، فرهنگي، رسانه اي و اجتماعي را نيز تخطئه نمايند.

 گزارش خبري

ايجاد دانشگاه طراز اول در هر استان
وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: با راه اندازي يك دانشگاه طراز اول در هر استان ميزان ماندگاري اعضاي هيئت علمي بالا مي رود.
به گزارش مهر، كامران دانشجو با تاكيد بر اينكه بايد در هر استان يك دانشگاه طراز اول هم سطح دانشگاه هاي تهران داشته باشيم، اضافه كرد: رسيدن به اين هدف اثرات زيادي دارد كه از جمله مي توان به ماندگاري اعضاي هيئت علمي و عدم مهاجرت نخبگان به تهران و
كلان شهرها اشاره كرد. در اين صورت در آينده شاهد توزيع متوازن نخبگان در سطح كل كشور خواهيم بود همانطور كه در برخي از استان ها اين اقدام نتايج مثبت خود را نشان داده است.
معيارهاي رسيدن
به سند چشم انداز 20 ساله
وي با اشاره به سند چشم انداز بيست ساله، گفت: براساس سند چشم انداز بيست ساله و در افق 1404 بايد از لحاظ علمي و فناوري در منطقه اول باشيم البته لازم است ضمن رسيدن به اين هدف، حفظ و نهادينه شدن هويت اسلامي، انقلابي و ايراني مدنظر قرار گيرد و بدون داشتن هويت اسلامي و انقلابي، تحقق اين هدف در افق 1404 ارزش ندارد.
به گفته وزير علوم، يكي از سياست هاي اصلي وزارت علوم اسلامي شدن دانشگاه ها است زيرا طبق فرموده بنيانگذار انقلاب اسلامي دانشگاه مبدأ تحولات جامعه است و اصلاح آن اصلاح جامعه را بدنبال دارد. بنابراين ايجاد هويت اسلامي و انقلابي در دانشگاه ها مي تواند در حفظ هويت اسلامي انقلابي جامعه اثرگذار باشد.
علت افزايش دوره هاي تحصيلات تكميلي
وزيرعلوم در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به دوره هاي تحصيلات تكميلي، تاكيد كرد: ما بايد تحصيلات تكميلي را در دانشگاه هاي استان ها افزايش دهيم تا به ماندگاري اعضاي هيئت علمي كمك كند زيرا رشد فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي منوط به در اختيار داشتن دانشجويان تحصيلات تكميلي است.
وي افزود: ظرفيت پذيرش تحصيلات تكميلي دانشگاه ها بايد افزايش پيدا كند تا بتوانيم به بيش از يك ميليون متقاضي ورود به تحصيلات تكميلي جواب دهيم كه در اين راستا ايجاد دوره هاي دكتري پژوهش محور و افزايش تحصيلات تكميلي در دانشگاه هاي مادر انجام شد.
وي ادامه داد: ما بايد تحصيلات تكميلي را ضمن حفظ كيفيت و استانداردها در حد مقدورات و امكانات افزايش دهيم كه الان در سياستگذاري آموزشي مقررات غيرضروري را برداشته و اصلاح مي كنيم. دانشجو در خصوص ارتباط با حوزه كاربرد، اظهار داشت: دانشگاه ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت 67 ميليارد تومان و با وزارت دفاع
22 ميليارد تومان قرارداد همكاري بسته اند و اين روند در مورد ساير دستگاه هاي اجرايي نيز ادامه دارد.
جذب حداكثري هيئت علمي
وزير علوم گفت: اگر 9 ميليون دانشجو در افق سال 1404 در دانشگاه ها مشغول به تحصيل باشند و اگر به ازاي هر 50 نفر هم يك عضو هيئت علمي در نظر بگيريم نياز به 180 هزار عضو هيئت علمي داريم كه البته نسبت 50 به 1 نسبت مناسبي نيست. اما با همين نسبت هم اگر در حال حاضر 60 هزار عضو هيئت علمي داشته باشيم . بنابراين حتي براي رسيدن به اين نصابي كه مطلوب هم نيست نيازمند 120 هزار عضو هيئت علمي جديد هستيم. بنابراين مي بايست به نحوي برنامه ريزي كرد كه ساليانه 8 هزار عضو هيئت علمي جديد به كارگرفته شود.
درخواست وزير علوم از مجلس
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اعمال فشار شهرداري ها براي دريافت عوارض از دانشگاه ها گفت: شهرداري ها در درون دانشگاه ها خدماتي ارائه نمي كنند. از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي خواهيم قانوني را بگذرانند كه
آموزش عالي نيز مانند آموزش و پرورش، از پرداخت اينگونه عوارض معاف شود.
انتقاد از روند توزيع بودجه
دانشجو با انتقاد از روند توزيع بودجه، گفت: با ادامه اين فرآيند دانشگاه هاي دور از تهران هيچ گاه رشد شايسته و در شأن مردم عزيز استان هاي كشور را نخواهند داشت.
به گفته وزير علوم، در خصوص بودجه دانشگاه ها و در راستاي مديريت بهتر و كمك به دانشگاه هاي كمتر توسعه يافته از مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم كه با دراختيار گذاشتن بودجه همه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي به صورت يكپارچه و در چند رديف متمركز مثل آموزشي، پژوهشي، عمراني، جاري و ساير در اختيار وزارت علوم قرار گيرد و بهتر است دانشگاه ها با اين وزارت تبادل موافقت نامه كنند و تخصيص نيز پس از تأييد اين وزارت به دانشگاه ها ابلاغ شود.
وي گفت: در نتيجه نظارت بر فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، عمراني در دانشگاه ها به مسئوليت جايگاه اصلي آن كه وزارت علوم است برگشته و مسئولين وزارت علوم و وزير هم مي توانند ابزار مناسب در راستاي پاسخگويي به مجلس و مطالبات نمايندگان كه همان مطالبات موكلين آنها يعني مردم است، داشته باشد.

 مسلمي نائيني: ثبت نام 967 نفر در بورس خارج از كشور وزارت علوم تاكنون

مديركل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور از ثبت نام 967 نفر در بورس خارج از كشور وزارت علوم تاكنون خبر داد.
حسن مسلمي نائيني، مديركل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم در گفت وگو با فارس با اشاره به آغاز مهلت ثبت نام بورس خارج از كشور وزارت علوم از اول آبان ماه، گفت: ثبت نام بورس وزارت علوم تا 15 آبان ماه ادامه دارد و داوطلبان براي ثبت نام بايد به پايگاه اينترنتي اداره كل بورس وزارت علوم به نشاني WWW.iranscholarshipmsrt.irمراجعه كنند.
وي تعداد دانشجويان بورسيه اي كه در سال جاري اعزام مي شوند را 003 نفر اعلام كرد و از ثبت نام 769 داوطلب تاكنون خبر داد.
مديركل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم به شرايطي همچون شرط معدل براي داوطلبان بورس خارج از كشور اشاره كرد و معدل بالاي 41 براي مقطع كارشناسي و معدل بالاي 61 براي مقطع كارشناسي ارشد را از شرايط داوطلبان بورس اعلام كرد.
وي با اشاره به مهلت يك ماه و نيمه داوطلبان بورسيه خارج از كشور براي ثبت نام، خاطرنشان كرد: داوطلباني مي توانند براي بورسيه خارج از كشور اقدام كنند كه تا 13 شهريور ماه مدرك كارشناسي ارشد خود را دريافت كرده باشند.
مسلمي نائيني با بيان اينكه در بورس 09 حدود 6 هزار نفر ثبت نام كردند، گفت: در سال 09 حدود هزار و 002 داوطلب از سوي دانشگاه ها براي بورسيه خارج از كشور به وزارت علوم معرفي شده اند.

 لحظه لحظه اتفاقات 13 آبان 58 و اتفاقات پس از آن

31 سال پيش ساعت 10 صبح 13 آبان 58 دانشجويان انقلابي از دانشگاههاي شريف و پلي تكنيك- اميركبير- و دانشگاه تهران گردهم آمدند با سر دادن شعار الله اكبر به طرف سفارتخانه حركت كردند و شكستن قفل و زنجيرهاي جاسوس خانه آمريكا نقطه آغازي بود تا تابوي آمريكا در هم شكسته شود.
عظمت اين كار به حدي بود كه بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني(ره) در پيامي، تسخير لانه جاسوسي آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام(ره) را «انقلاب دوم» و انقلابي بزرگ تر از انقلاب اول برشمردند.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران» پس ازكودتاي 28 مرداد 1332 و متلاشي شدن نهضت ملي ايران به رهبري دكتر مصدق، كه دست آمريكا براي دخالت در كليه امور سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي- فرهنگي ايران باز شده بود 13 آبان 58 نقطه اي براي قطع كامل دست آمريكا از ايران شد. بهت آمريكا از اين اقدام عجيب دانشجويان ايراني به حدي بود كه كمتر از 3 هفته نگذشته در سناي آمريكا در 24 آبان پيشنهاد قطع رابطه با ايران مطرح شد كه اين تصميم از ساختمان سنا بيرون نيامد و جنبه ديپلماتيك نيافت.
بعد از شكست حمله طبس ديگر نوبت آن بود كه آمريكا حداقل براي حفظ پرستيژ خود رابطه اش را در 19 فروردين سال 59 به طور رسمي قطع كرد. در مقابل حضرت امام(ره) ضمن صدور پيامي از اين اتفاق مبارك چنين ياد مي كند: «اگر كارتر در عمر خود يك كار كرده باشد كه بتوان گفت به خير و صلاح اين ملت مظلوم است همين قطع رابطه با ايران است. ما اين قطع رابطه را به فال نيك مي گيريم. چون كه اين قطع رابطه دليلي بر قطع اميد دولت آمريكا از ايران است. ملت رزمنده ايران اين طليعه پيروزي نهايي را كه ابرقدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه، يعني خاتمه دادن به چپاولگري ها كرده اگر جشن بگيرد حق دارد.»
به عقيده كارل كلمنت، كه از كارشناسان با سابقه وزارت خارجه آمريكاست. ايالات متحده اشتباهي استراتژيك را در مورد ايران انجام داده است و آن دل بستن به دولت موقت و اپوزيسيون و عدم مذاكره و ديدار مستقيم با مقامات بلند پايه بود كاري كه رقباي ايالات متحده يعني فرانسه و شوروي در آغازين روزهاي پيروزي انقلاب انجام داده بودند.
البته اين شكست آمريكا هزينه هاي زيادي را بر آمريكا اعمال مي كند تا جايي كه آمريكا براي لاپوشاني اين فشارها بر خود انواع تحريم ها را در قبال ايران در بوق و كرنا مي كند.
آمريكا براي خريدن آبروي رفته خود چه مي كند؟
بودجه 55 ميليون دلاري پنتاگون كه به منظور جنگ نرم عليه ايران چندي پيش در كنگره آمريكا به تصويب رسيده بود. هفته گذشته و در آستانه 13 آبان توسط باراك اوباما امضا و تبديل به قانون شد. اين لايحه كه بند 1261 تا 1266 بودجه دفاعي پنتاگون را شامل مي شود «قانون قربانيان سانسور در ايران» ناميده شده است.
بودجه مذكور قرار است براي نفوذ در ايران، مقابله با فيلترينگ سايت هاي ضدايراني، آموزش الكترونيكي ايرانيان مخالف نظام و شبكه سازي اينترنتي براي آنان با هدف براندازي نرم هزينه شود. در بند 1262 اين قانون نيز كه در 3 بخش تصويب شده 15 ميليون دلار به گسترش ارتباط ايرانيان با شبكه هاي فارسي زبان خارج از كشور و پخش اطلاعات از طريق راديو، تلويزيون، اينترنت، موبايل، خدمات پيام كوتاه و ساير وسايل ارتباط جمعي اختصاص يافته است. چندي قبل هم كنگره آمريكا به عنوان «هزينه سياست هاي ضد ايراني كاخ سفيد» يك بودجه 77 ميليون دلاري در اختيار ضدانقلاب داخلي قرار داد.
در اين ميان برخي مقامات اعلام مي كنند كه بهتر است دولت اوباما به جاي اعمال تحريم عليه شركت هاي غربي طرف قرارداد با ايران، آنها را تشويق به قطع رابطه با تهران بكند و به عبارت ديگر از تشويق به جاي تنبيه استفاده كند زيرا اعمال تحريم به صورت يك طرفه مطمئناً موجب بروز مشكل مي شود. اما بي نتيجه بودن اين تحريم ها كار را به جايي كشاند كه اين نظر را يكي از بزرگان اقتصاد اروپا منعكس مي كند: «اگر تصميم بر آن است كه به طور واقعي ايران را از لحاظ اقتصادي محدود كرد، پس بايد صادرات نفت دومين صادركننده سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك را بلوكه كرد؛ موضوعي كه كسي جرات انجام دادنش را ندارد.»
براي مثال نتيجه عكس دادن تحريم هاي يك طرف عليه ايران به جايي كشيده است كه تازه ترين آمارها نشان مي دهند كه صادرات آلمان به ايران، در مقايسه با دوران پيش از تحريم ها، نه تنها كم نشده، بلكه در شش ماهه نخست امسال افزايش هم يافته است. به استناد گزارش اداره آمار فدرال، در اين مدت آلماني ها يك ميليارد و 900 ميليون يورو كالا به ايران صادر كرده اند. اين 14 درصد بيش از دوران مشابه سال پيش است. اتاق صنعت و تجارت آلمان اعلام كرده است كه علت افزايش صادرات آلمان سفارش هايي است كه شركت هاي قبل از صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت دريافت كرده اند.
از سوي ديگر نخست وزير ايتاليا برلوسكوني در خصوص تاثير مثبت تحريم ها بر ايران گفته بود: نسبت به نتيجه تحريم ها نگرانم. تحريم ها نه تنها تاثيري خاص نداشته بلكه موجب تقويت نظام ايران نيز شده است. البته ما بايد از ايران در برخي مسائل مدد بگيريم و غرب نمي تواند در امور منطقه اي چشمان خود را بر اين كشور ببندد.
13 آبان ها تكرار مي شوند. اما اثرات 13 آبان 58 همچنان ادامه دارد طوري كه ديگر سفارت خانه هاي رژيم اشغالگر و آمريكا در كشورهاي مختلف كه به منبع جاسوسي و اعمال فشار بر كشورهاي مختلف است ديگر در امان نيستند. براي مثال در پي حمله رژيم صهيونيستي به ناوگان حامل كمك هاي مردمي به فلسطين مردم تركيه كنسولگري اين رژيم را در استانبول تسخير كردند.
منبع: iusnewsir

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14