(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 27 آبان 1388- شماره 19515
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ان . پي . تي ، شيربي يال و دم (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
ميله (گفت و شنود)
آيت الله نوري همداني: آتش فتنه با تدبير رهبر معظم انقلاب خاموش شد
متكي در جريان سفر به دهلي نو: فصل جديدي از گسترش روابط ايران و هند در راه است
اوباما در چين هم ايران را تهديد كرد
يعني 25 ميليون نفر شهروند درجه2 و غيرخودي بودند؟! (خبر ويژه)
سبز و سرخ با خشاب دلار و گلوله!(خبر ويژه)
تك تك ما يك سريم... با اين همه بي سريم!(خبر ويژه)
گزارش تصويري از آرزوهاي آمريكا! (خبر ويژه)
تماس كروبي با گروهك ها چند ساعت پس از تذكر اقليت مجلس (خبر ويژه)ان . پي . تي ، شيربي يال و دم (يادداشت روز)

گزارش اخير البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران، اگرچه از سوي برخي مجامع سياسي- و بعضا رسمي- كشورمان حاوي نكات مثبت قابل توجهي! ارزيابي شده است ولي مروري گذرا بر اين گزارش كه آخرين گزارش آقاي البرادعي قبل از ترك مسئوليت مديركلي آژانس انرژي اتمي نيز هست، به وضوح نشان مي دهد اين گزارش مجموعه اي از اتهامات بي اساس، غيرحقوقي، غيرفني و كينه توزانه عليه برنامه هسته اي ايران اسلامي است و تقريبا هيچ نقطه مثبتي در آن ديده نمي شود. اين نوشته در پي برشمردن تك تك موارد ياد شده از گزارش 37 ماده اي آژانس نيست ولي از آنجا كه نشست توجيهي-BRIEFING - آژانس روز جمعه 29 آبان- 20نوامبر- و متعاقب آن اجلاس شوراي حكام روز دوشنبه 2 آذرماه- 23نوامبر- برپا مي شود، اشاره اي هرچند گذرا به چند نكته در اين باره ضروري به نظر مي رسد. اگرچه، خوشبختانه هيئت مذاكره كننده كشورمان طي سالهاي اخير همواره با صلابت و عزت در نشست هاي مربوطه حضور يافته است و به يقين محتواي بي اساس گزارش اخير البرادعي از نگاه دقيق آنها پنهان نخواهد بود.
1-ابتدا بايد گفت تهيه اين گزارش با برخورد قاطع و هوشمندانه ايران اسلامي در مقابل ترفند ماه گذشته 1+5 بي ارتباط نيست. در آن ترفند، آمريكا و متحدانش پيشنهاد كرده بودند به ازاي دريافت اورانيوم كمتر غني شده -زير 5درصد- از ايران، اورانيوم 20درصد غني شده براي سوخت راكتور تهران ارائه دهند و با اين بهانه، اورانيوم غني شده كشورمان را كه دستاورد تلاش همراه با چالش چند ساله است تصاحب كنند كه اين ترفند با هوشمندي ايران اسلامي ناكام ماند. گزارش بي اساس و غيرحقوقي و غيرفني اخير البرادعي را مي توان، انتقام آمريكا و متحدانش از اين برخورد قاطع جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد.
2- در حالي كه ايران گزارش مبسوط و جامعي از چگونگي ساخت تاسيسات فردو- قم- همراه با توضيحات مستند درباره هدف از ساخت اين تاسيسات را به آژانس ارائه كرده بود و بازرسان آژانس نيز از تاسيسات ياد شده بازديد كرده اند، آقاي البرادعي در چند جاي گزارش خود، از جمله در بندهاي 14 و 34 نسبت به هدف -PURPOSE- و ترتيب زماني -CHRONOLOGY- ساخت تاسيسات ياد شده ابراز ترديد مي كند و اين به معناي آن است كه آژانس توضيحات مستند و قبلا ارائه شده جمهوري اسلامي ايران را نپذيرفته است و حال آن كه چند روز بعد از حضور بازرسان آژانس در تاسيسات «فردو» و ارائه گزارش خود به آژانس، آقاي البرادعي با صراحت اعلام كرده بود كه «در بازرسي از تاسيسات فردو هيچ مورد نگران كننده اي يافت نشده است.»
اين برخورد متناقض از سوي مديركل آژانس كمترين توجيه قانوني و حقوقي ندارد و تنها در چارچوب كينه توزيهاي عاري از منطق آمريكا و متحدانش عليه ايران اسلامي قابل ارزيابي است.
3- در بند 33 از گزارش اخير البرادعي به ايران اعتراض شده است كه ايران در ارائه اطلاعات مربوط به تاسيسات فردو تاخير كرده و كد بازبيني شده 1/3را رعايت نكرده است.
توضيح آن كه براساس كد اصلي موسوم به 1/3كه در سال 1970 به تصويب رسيده بود، كشورهاي عضو NPT ملزم شده بودند 6 ماه قبل از ورود مواد هسته اي به تاسيسات، اطلاعات مربوط به ساخت تاسيسات را به آژانس ارائه دهند ولي مطابق كد بازبيني شده 1/3-در سال 1993- اين اطلاعات بايد همزمان با ساخت تاسيسات در اختيار آژانس قرار گيرد.
جمهوري اسلامي ايران در سال 2003 و در يك اقدام اعتمادساز، اجراي كد بازبيني شده را به طور داوطلبانه پذيرفت، و در سال 2007 بعد از ارجاع غيرقانوني پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در پي صدور دومين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، اجراي آن را كه از ابتدا نيز داوطلبانه بود متوقف كرد. و اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي ديگر عضو NPT نيز كد بازبيني شده را نپذيرفته اند.
و اما، از سوي ديگر، مجلس شوراي اسلامي در واكنش به ارجاع غيرقانوني پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل طي مصوبه اي در سال 1385 دولت را موظف به توقف اقدامات داوطلبانه كرد كه به طور طبيعي و قانوني اجراي كد بازبيني شده 1/3را نيز دربر مي گرفت. بنابراين، بند ياد شده از گزارش اخير آژانس ضمن آن كه نوعي باج خواهي از ايران است، ابتدايي ترين اصول دموكراسي يعني روال قانوني مصوبات مجلس را نيز زيرسوال برده و بر يك خواسته فراقانوني اصرار مي ورزد. گفتني است مطابق ماده 10معاهده NPT، اگر تعامل با آژانس، حاكميت ملي كشور عضو را نقض كند، عضو ياد شده حق خروج از NPT را خواهد داشت.
4- علي رغم تاكيد گزارش در بند 16 به نامه رسمي ايران كه وجود هرگونه تاسيسات هسته اي اعلام نشده و يا در حال ساخت را نفي كرده است، در بند 14گزارش از وجود تاسيسات هسته اي اعلام نشده ابراز نگراني شده است!
اين در حالي است كه مطابق اساسنامه آژانس، گزارش هاي اين نهاد بين المللي بايد واقعي و ملموس - FACTUAL- باشد و مديركل از ارائه گزارش غيرتجربي و متكي به تحليل سياسي و يا ترديد احتمالي منع شده است، ولي آقاي البرادعي در گزارش خود به يك «احتمال» اشاره مي كند كه اولا؛ هيچگونه سندي براي اثبات آن ندارد و ثانياً؛ بيرون از چارچوب پادمان هاي مربوطه و اساسنامه آژانس است. توضيح آن كه اگر اينگونه گزارش كردن قابل اعتناء باشد، ايران نيز مي تواند ادعا كند كه آقاي البرادعي قصد ايجاد انفجار در تاسيسات هسته اي ايران را داشته است و بعد اضافه كند، هيچ نشانه اي از اين كه چنين قصدي نداشته است در دست نيست!! و مخصوصاً توضيح ندهد هيچ نشانه اي از اينكه چنين قصدي داشته است نيز در دست نمي باشد!
5- مديركل آژانس در بندهاي 31 و 32 گزارش خود به احتمال وجود ابعاد نظامي در برنامه هسته اي ايران اشاره كرده و از جمهوري اسلامي ايران خواسته است شرايطي را فراهم آورد تا به پرسش هاي آژانس درباره «مطالعات ادعايي» پاسخ داده شود! و اين در حالي است كه؛
الف: اسناد موسوم به مطالعات ادعايي - ALLEGED STUDIES- مجموعه اي است كه در سال 2004 از سوي آمريكا در اختيار آژانس قرار گرفت با اين ادعا كه اين مجموعه را از رايانه متعلق به يكي از كارشناسان هسته اي ايران به دست آورده است!
مسئولان كشورمان ضمن تاكيد بر جعلي بودن اسناد ياد شده بلافاصله از آژانس درخواست كردند «اصل» ادعايي را در اختيار ايران بگذارد تا دلايل جعلي بودن آنها را به طور مستند ارائه كند ولي آژانس در واكنشي غيرمنطقي و غيرحقوقي اين درخواست را نپذيرفت و حتي يك برگ از اسناد ادعايي را در اختيار ايران قرار نداد و در توجيه ادعا كرد كه آمريكا اجازه ارائه اسناد را نمي دهد.
ب: آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام كرد كه نمي تواند اصالت - ATHENTHITY- اين اسناد را تائيد كند. و اكنون سوال اين است آژانس چگونه از ايران انتظار دارد درباره اسنادي توضيح بدهد كه اولا؛ آنها را در اختيار ندارد و ثانياً؛ خود آژانس به طور رسمي اين اسناد را فاقد اصالت ارزيابي كرده است؟!
6- آژانس در بندهاي 15 31 و 32 گزارش اخير خود خواستار دسترسي به مديران پروژه هاي هسته اي، افراد مسئول، كارشناسان، نقشه ها، سازمان ها و مراكز نظامي كشورمان به منظور راستي آزمايي درباره اسناد مطالعات ادعايي شده است! و حال آن كه اولا؛ دسترسي آژانس به مراكز، نقشه ها و اسناد و سازمان هاي نظامي يك خواسته غيرقانوني است كه نه تنها در هيچ جاي اساسنامه، معاهده و پادمان هاي مربوطه نيامده است، بلكه مطابق قوانين جاري و پذيرفته شده حقوق بين الملل، اين خواسته، نقض كننده حاكميت ملي كشورهاي عضو است و همانگونه كه اشاره شد، در اين موارد، كشور عضو با استناد به ماده 10 NPT مي تواند از اين معاهده خارج شود. ثانياً؛ به استناد آنچه در بند پيشين اين نوشته -بند 5- آمده، آژانس بين المللي انرژي اتمي اصالت اسناد موسوم به مطالعات ادعايي را نفي كرده است و ثالثاً؛ براساس يك قاعده حقوقي كه در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است،كسي كه ادعا مي كند بايد براي اثبات ادعاي خود دليل و سند بياورد، نه كسي يا طرفي كه مورد اتهام قرار گرفته است. «البينه علي المدعي».
7-و بالاخره، با توجه به موارد فوق از گزارش اخير البرادعي و تناقض هاي حقوقي، فني و قانوني آن،ترديدي باقي نمي ماند كه اين گزارش غير قانوني و غيرفني بااهداف كينه توزانه عليه جمهوري اسلامي ايران تهيه شده است و بايستي آن را واكنش خصمانه آمريكا و متحدانش نسبت به ايستادگي و مقاومت جانانه و پرصلابت و در عين حال منطقي و قانوني ايران اسلامي در مقابل باج خواهي هاي هسته اي و غيرهسته اي آنها- مخصوصاً ترفند موذيانه اخير آنان براي خارج كردن اورانيوم غني شده از ايران- تلقي كرد كه با هوشمندي رهبرمعظم انقلاب و پيروي مسئولان هسته اي كشورمان از رهنمودهاي ايشان،ناكام مانده است.
گفتني است سال گذشته آقاي البرادعي اعلام كرده بود كه تلفن هاي او از سوي آمريكا و اسرائيل شنود مي شود و به تهديد پي در پي صهيونيست ها عليه خود و درباره برنامه هسته اي ايران اشاره كرده بود. آيا آن تهديدها در تهيه اين گزارش موثر نبوده است؟! شواهد نشان مي دهد كه موثر بوده است.
كيهان - به گواهي يادداشت ها و گزارش هاي خود كه در دسترس است- از نخستين روزهاي بعد از آغاز چالش هسته اي كشورمان، مخصوصا بعد از اجلاس اكتبر تهران، مراحل بعدي اين چالش را پيش بيني و تاكيد كرده بود كه آمريكا و متحدانش در نهايت پرونده هسته اي ايران را به طور غيرقانوني و در بستر سياسي- و نه حقوقي و فني- به شوراي امنيت سازمان ملل مي كشانند و از همان روزها با استناد به شواهد و قرائن موجود تنها راه را خروج از NPT دانسته بود و اكنون نيز نبايد اين «گزينه» از روي ميز تصميم گيري مسئولان محترم كشورمان كنار گذارده شود. چرا كه اين معاهده با نقض مكرر مفاد آن از سوي آژانس به شير بي يال و دم تبديل شده است.
حسين شريعتمداري

 كيهان و خوانندگان

¤در جديدترين ديداري كه بين كروبي و موسوي صورت گرفته عنوان كرده اند كه شعارهاي انحرافي از سوي نفوذيهاي نظام در بين چند ده نفر باقي مانده از جنبش سبز اموي مطرح شده است .سران فتنه آنچنان دچار توهم شده اند كه قادر به درست فكر كردن و سنجيده سخن گفتن نيستند. اولا صريحاً نسبت به شعارهاي انحرافي اعلام انزجار و برائت نمايند در ثاني اينها كه قادر به مديريت اجتماع چند ده نفر نيستند چرا مردم را دچار آزار و اذيت مي كنند. به راستي اگر به نصيحت رهبر معظم انقلاب كه فرموده بودند شما توان اداره تجمعات خياباني را نداريد گوش كرده بودند چنين گرفتار بيماري سياسي و توسل به رسانه هاي خارجي و بيگانه و دشمن نمي شدند.
محمودي
¤ تا كي مماشات تا كي مدارا چرا كسي كه جرم كوچكي مرتكب مي شود سريعاً با او برخورد مي شود ولي جرمي به اين بزرگي پس از 30 سال از نظام مقدس جمهوري اسلامي مي گذرد، آنوقت رقيب شكست خورده مدعي تقلب آنهم بيش از ده ميليون مي شود ولي گويا هيچ منكري صورت نگرفته است. قوه قضائيه كي مي خواهد به شكايت نمايندگان ملت رسيدگي كند؟!
آبكنار
¤در اخبار آمده بود كه جرج دبليوبوش رئيس جمهور قاتل و جنايتكار جنگي اسبق آمريكا كه دستانش به خون ميليونها انسان آغشته است در هنگام تأسيس بنياد بوش گفته است اصلاح طلبان خط مقدم آمريكا در ايران هستند. سران به اصطلاح اصلاح طلب بايد غيرت و مردانگي و خوي وطن پرستي خود را اگر ذره اي از آن باقي مانده نشان دهند و جواب او را بدهند و از خود اعاده حيثيت كنند.
گودرزي
¤ به شيرين عبادي كه از زنداني شدن جاسوسان آمريكايي در ايران ابراز تأسف كرده است، بفرمائيد كه اي كاش ذره اي از اين تأسف را هم براي اسارت طولاني مدت ديپلمات هاي كشورمان در چنگال رژيم صهيونيستي و آمريكا،داشت. شايد آن وقت اندكي ادعايش در طرفداري از حقوق بشر را باور مي كرديم.
جعفر خادمي از سيريش آباد كردستان
¤ اين سران بي غيرت و سازشكار عرب كه تا همين ديروز براي خوشايند اربابانشان، در مقابل قتل زنان و كودكان فلسطيني و لبناني خود را به كري و كوري زده بودند، حال براي قتل عام شيعيان يمن با يكديگر رقابت مي كنند. سازمان كنفرانس اسلامي نمي خواهد عكس العملي نشان دهد؟
يك شهروند
¤ به مسئولان بانك مركزي پيشنهاد مي شود، كه در يكي از اسكناس ها، عكس بوعلي سينا حك شود تا برخي از كشورهاي عربي در مصادره اين دانشمند بزرگ به نفع خود عقب نشيني كنند.
مهدي كاظم زاده از اروميه
¤ با تبريك به جناب آقاي حاج بابايي وزير منتخب و محترم آموزش و پرورش ، مدتي است كه حق سرايداران قطع شده است از وزير محترم و مسئولين امر تقاضاي رسيدگي داريم.
همرنگي- گيلان - سرايدار رسمي
¤ از رئيس محترم سازمان صدا و سيما تقاضا مي شود برنامه هايي كه براي ايرانيان خارج از كشور پخش مي شود را براي پخش داخل كشور نيز مهيا كنند تا مردم عزيز كشورمان نيز از برنامه هاي متنوع شبكه برون مرزي بتوانند استفاده كنند.
مهرباني
¤طبق اعلام رسانه ها قرار بود پادگان قلعه مرغي از حالت نظامي خارج و به فضاي سبز و خيابان و... تبديل شود ولي متأسفانه هر روز شاهد پرواز هواپيماهاي آموزشي و هلي كوپترها از ساعت 8 صبح تا 30/13 دقيقه هستيم كه با توجه به پرواز در ارتفاع كم آسايش را از اهالي نازي آباد سلب نموده است از مسئولين ذيربط و شهردار تهران تقاضا مي شود طبق قول داده شده در مورد اين پادگان عمل نمايند.
جمعي از اهالي محل
¤ قطارهاي درجه 2 خط تهران- مشهد فاقد بهداشت عمومي و خدمات باكيفيت است. در اين قطارها، موادغذايي و خوراكي با قيمت بسيار بالا عرضه مي شوند، سرويس بهداشتي تقريباً غيرقابل استفاده بوده و تهويه هوا نامناسب است.
غلامي
¤آب آشاميدني منطقه باباپير از توابع شهرستان تويسركان همدان از تيرماه گذشته تاكنون قطع بوده و مردم اين منطقه در شبانه روز با بيش از 600 خانوار از 2 ساعت آب آشاميدني بهره مند بودند بجاست وزارت نيرو و استاندارمحترم همدان از لوله آب شهري كه در فاصله 25 كيلومتري تا 3 كيلومتري اين منطقه است نسبت به تأمين آب اهالي محترم باباپير اقدام نمايند.
مراد بختياري
¤ از شهرداري منطقه 12 ناحيه 3 بخاطر رفع مشكل آبگرفتگي كوچه، كندن چاه و آسفالت آن در خيابان 15 خرداد شرقي- كوچه شهيد موسوي كياني بن بست شرافت تقدير و تشكر به عمل مي آيد.
مهدي مقرب
پاسخ شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 17/08/88 با مضمون «تلويزيون هاي تبليغاتي مدار بسته در مترو» به اطلاع مي رساند تلويزيون هاي نصب شده در ايستگاه هاي مترو متعلق به شركت مترو پيام بوده كه شركت برنده تبليغات نمايشگر در ايستگاه هاي متروي تهران مي باشد و در اختيار شركت بهره برداري متروي تهران نمي باشد و شركت مترو پيام نيز از شركت هاي زيرمجموعه سازمان تبليغات اسلامي است و تمامي آگهي هاي پخش شده از طريق اين نمايشگرها قبل از پخش به تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي رسد. لازم به توضيح است از طريق اين نمايشگرها روزانه به طور متوسط 15ساعت به پخش برنامه هاي اطلاع رساني درخصوص مترو،تيزرهاي متناسب با مناسبت ها و اعياد، زيرنويس مستقيم شبكه خبر، پخش مستقيم اذان ظهر، مغرب و عشاء موسيقي هاي ملايم، تصاوير طبيعت و آگهي هاي تبليغاتي و تجاري مي پردازد.
پاسخ شركت قطارهاي مسافري رجاء
در پاسخ به چاپ مطلبي در مورخ 16/08/1388 زير عنوان «ايستگاه بشرويه فاقد امكانات اوليه» به اطلاع مي رساند: ايستگاه بشرويه كه ايستگاه نماز است در محور شرق قرار دارد. متاسفانه در آن محور تعداد ايستگاه هاي نماز جوابگوي قطارهاي مسافري نيست. در همين راستا پروژه طرح و احداث نمازخانه و سرويس هاي بهداشتي ايستگاه مربوطه در مرحله طراحي بوده و طبق برنامه مصوب، ان شاءا... اجراي آن از سال آينده آغاز خواهد شد.
شايان ذكر است براي رفع موقتي مشكلات و ايجاد حداقل امكانات براي اقامه نماز مسافرين عزيز، ايستگاه ياد شده به 2 دستگاه كانكس مجهز به روشويي، هواكش، جا مايع صابون، رخت آويز و... براي سرويس بهداشتي مردانه و زنانه و 3 دستگاه كانكس براي نمازخانه كه دو دستگاه نمازخانه مردانه و يك دستگاه نمازخانه زنانه مجهز به سيستم صوتي، كپسول اطفاي حريق و تجهيزات مربوطه مي باشد و براي نگه داري و خدمات نظافت ايستگاه از پيمانكار استفاده مي شود.
ضمناً بهينه سازي و تطويل سكوي مسافري ايستگاه مربوطه طبق توافقات به عمل آمده برعهده اداره كل راه آهن ناحيه شرق مي باشد.
پاسخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 7/7/88، به آگاهي مي رساند: قانون بازنشستگي پيش از موعد، از سال 87 به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان اعلام شده است و 436 نفر از پرسنل هم از اين قانون بهره مند شدند. همچنين اعتبار اين بخشنامه به مدت سه سال و پايان مهلت قانوني آن نيمه اول سال 1389 مي باشد. گفتني است بازنشستگي پيش از موعد، در صورت تامين اعتبار و موافقت مقام ارشد صورت مي گيرد.
پاسخ روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه2 روزنامه ستون «كيهان و خوانندگان» مورخ 3/8/88 درخصوص پركردن فرم سهام عدالت به اطلاع مي رساند: اداره كل اموركاركنان و منابع انساني راه آهن جمهوري اسلامي ايران در دو مرحله (دي، بهمن ماه 68 و خرداد ماه 88) نسبت به توزيع فرم هاي جمع آوري اطلاعات سهام عدالت بازنشستگان و موظفين اقدام نموده است و علاوه بر اينكه در مرحله اول نسبت به اطلاع رساني در روزنامه هاي كثيرالانتشار اقدام گرديد. در هر دو مرحله نيز از طريق فيش هاي حقوقي و نصب اطلاعيه در كليه ساختمانها و ايستگاه هاي طول خطوط راه آهن نسبت به اطلاع رساني به بازنشستگان و موظفين اقدام شده است و به تبع آن اكثر قريب به اتفاق افراد ذينفع موفق به تكميل فرم مذكور و اقدامات بعدي آن شده اند و در اين ميان عده اي به دليل مسافرت، بيماري يا عدم اطلاع موفق به تكميل فرم اوليه نشده اند و با عنايت به پيگيريهاي بعمل آمده و انعكاس موضوع از سوي اين اداره كل به دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت احتمالا جهت افرادي كه موفق به تكميل فرم نشده اند از سوي دبيرخانه مذكور فرم اوليه به اين اداره كل تحويل خواهد شد كه به محض وصول فرمها، اطلاع رساني لازم انجام خواهد گرديد.

 ميله (گفت و شنود)

گفت: روزنامه آمريكايي واشنگتن پست بعد از مصاحبه با چند تن از آشوبگران، نوشته است موسوي و كروبي در حركت خود شكست خورده اند.
گفتم: چشم بسته غيب گفته؟!
گفت: آشوبگران در اين مصاحبه اعتراف كرده اند كه از مخالفان انقلاب هستند و به موسوي و كروبي فقط به عنوان نماد مخالفت با جمهوري اسلامي نگاه مي كنند نه اين كه آنها را شايسته رهبري حركت خود بدانند.
گفتم: باز هم چشم بسته غيب گفته!
گفت: واشنگتن پست نوشته است موسوي و كروبي هم متوجه شده اند كه جايگاهي ندارند و شكست سختي خورده اند.
گفتم: ولي به جاي اين كه اعتراف كنند به خاطر دل بستن به آمريكا و اسرائيل و ضدانقلاب شكست خورده اند، شكست خود را به گردن قوانين جمهوري اسلامي ايران مي اندازند!
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: يارو توي اتوبوس، سرش خورد به ميله و نقش زمين شد وقتي به هوش آمد، ديد عده اي دستشان را به همان ميله گرفته اند. گفت؛ ولش كنيد ببينم مي خواد چيكار كنه؟!

 آيت الله نوري همداني: آتش فتنه با تدبير رهبر معظم انقلاب خاموش شد

يكي از مراجع تقليد قم با اشاره به حوادث اخير كشور، از اين حوادث به عنوان فتنه ياد كرد و گفت: بحمدالله آتش اين فتنه با رهبري مدبرانه مقام معظم رهبري خاموش شد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني در ديدار رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور، بسيج را يادآور خاطره هاي بسيار با عظمت از هشت سال جنگ تحميلي دانست و ابراز داشت: بسيجيان جان بركف در هشت سال جنگ نابرابر تابلوهايي زيبا از ايثار و شهادت ترسيم كردند.
وي گفت: بسيجيان جوانمرداني هستند كه در برابر استكبار و جباران و ظالمان و در برابر قدرت زور و زر و تزوير و جهاد با نفس اماره ثابت قدم بودند و همچنان در همان راه ايستاده اند.
اين مرجع تقليد از بسيجيان هشت سال دفاع مقدس به عنوان شيران روز و پارسايان شب ياد كرد و ابراز داشت: بسيجيان سرافراز با رها كردن هوي و هوس و آسايش به سمت ميدان جهاد حركت كردند و سربلندي و عظمت را براي ايران اسلامي به ارمغان آوردند.
وي خاطرنشان كرد: بسيجيان و مدافعان ايران اسلامي انسان هاي بزرگ و كم ادعايي بودند كه هدفي جز حفظ ارزش هاي انقلاب نداشتند.
آيت الله نوري همداني ابراز داشت: با آغاز جنگ تحميلي اقشار مختلف مردم از طبقات مختلف به نداي امام بزرگوار امت لبيك گفتند و پا در عرصه جهاد و شهادت گذاشتند.
وي در ادامه تصريح كرد: كساني كه به ميدان مبارزه حق عليه باطل شتافتند چند گروه شدند؛ گروهي عاشقانه جان خود را تسليم جانان كردند و به مقام شهادت نائل شدند و ياد آنها تا هميشه در خاطره ها خواهد ماند.
اين مرجع تقليد افزود: گروهي ديگر با اهداي يكي از اعضاي بدن خود در جبهه ها به مقام جانبازي نائل شدند و اين افتخار بزرگ را كسب كردند.
وي ابراز داشت: گروهي نيز با تمام توان در جنگ حاضر شدند و پس از جنگ با تجربه فراوان برگشتند و جان هاي خود را ذخيره كردند تا آن را در راه سربلندي و عظمت كشور صرف كنند.
آيت الله نوري همداني در ادامه از بسيج به عنوان شجره طيبه ياد كرد و اظهارداشت: يكي از آثار اين 30 سال اين بود كه درختي را كه امام غرس كردند امروز به درخت تنومندي تبديل شده است.
وي فضايل بسيج را بالا دانست و خطاب به حاضرين گفت: شما افتخارات فراوان داريد و دل هايي پر از عشق ولايت، شهادت و همچنين خاطره هايي فراوان از دوران ظلم ستيزي و استكبار ستيزي در ذهن داريد.
اين مرجع تقليد در ادامه با اشاره به اينكه امروز هم بايد بدانيم هيچگاه تا ظهور امام عصر چراغ جبهه و جهاد خاموش نمي شود، تصريح كرد: شايد رنگ ها تغيير كنند اما هم اكنون هم جهاد برقرار است چرا كه دشمن با جمع كردن تمام قدرت خود به جنگ با ما آمده است.
وي افزود: ما نيز بايد تمام قدرت خود را براي مقابله دشمنان جمع كنيم و آماده مقابله با دشمناني باشيم كه منافع كشور را به خطر مي اندازند و روز به روز براي دشمني با ما مجهزتر مي شوند و ما نيز بايد خودمان را در برابر توطئه هاي آنان مجهز كنيم.
آيت الله نوري همداني با اشاره به حوادث اخير كشور، از اين حوادث به عنوان فتنه ياد كرد و گفت: بحمدالله آتش اين فتنه با رهبري مدبرانه مقام معظم رهبري خاموش شد.
وي در ادامه با اشاره به بيانات بنيانگذار انقلاب اسلامي مبني بر پشتيباني از ولايت فقيه اظهارداشت: بحمدالله با وجود ولايت فقيه انقلاب ما در طول 30 سال گذشته از تمام مشكلات، توطئه ها و تهديدات سربلند بيرون آمده است.
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: از ابتكارات امام امت ساختن نظامي به رهبري فردي عادل، مدير، مدبر، شجاع، زمان شناس و... بر مبناي ولايت فقيه بود.
وي خواستار بيداري و آگاهي همگان در برابر توطئه هاي دشمنان شد و خاطرنشان كرد: بايد هوشيار و بيدار باشيم زيرا دشمنان در كمين هستند و تا ظهور امام عصر اين انقلاب را به پيش ببريم.

 متكي در جريان سفر به دهلي نو: فصل جديدي از گسترش روابط ايران و هند در راه است

وزير امور خارجه ايران از آغاز فصل جديدي در روابط تهران-دهلي نو خبر داد و گفت كه ايران از اين تحول استقبال مي كند.
منوچهر متكي پس از ديدارهايش با نخست وزير و مقامات بلندپايه هند در گفت وگو با ايرنا ابراز داشت: با اراده اي كه از مجموع سخنان نخست وزير، معاون رئيس جمهوري و وزير امور خارجه هند دريافت كردم، فكر مي كنم فصل جديدي از مناسبات بين تهران و دهلي نو در ذهن مقام هاي عالي هند است و ما از اين رويكرد جديد تحول زا در روابط استقبال مي كنيم.
وزير امور خارجه با بيان اين مطلب كه ما تقريبا حوزه گسترده اي از موضوع هاي مختلف را در روابط دو جانبه در بحث هاي منطقه اي و مسائل بين المللي مورد گفت وگو قرار داديم افزود: در اين بحث ها بر ضرورت ديدارهاي مقام هاي سطوح بالاي دو كشور تاكيد شد.
متكي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مذاكرات خود با وزير امور خارجه هند كه رياست كميسيون مشترك اقتصادي با ايران را نيز بر عهده دارد، يادآور شد: معاونان برخي از وزيران و دستگاه هاي اجرايي و نمايندگانشان در اين سفر حضور داشتند و ما توانستيم در گفتگويي كه با آقاي كريشنا وزير خارجه هند و هيات همراه وي داشتيم، حوزه هاي گسترده اي از مناسبات را مورد بحث و گفت وگو قرار دهيم.
متكي گفت: درخصوص موضوع خط لوله صلح «من موهان سينگ» نخست وزير و «كريشنا» وزير امور خارجه هند بر اراده كشورشان براي پيگيري و در دستور كار قرار دادن آن تاكيد كردند و ما نيز استقبال كرديم.
وي تصريح كرد: هر موقعي كه هند تصميم نهايي خود را بگيرد راه پيوستن آن به خط لوله صلح باز است. وزير امور خارجه كشورمان ادامه داد: در موضوع هاي منطقه اي بحث افغانستان و ناآرامي ها در پاكستان مطرح شد و من اشاره كردم كه افغانستان، پاكستان و عراق در اطراف ايران با بحران، ناامني، افراط گرايي و تروريسم مواجه هستند.
وي افزود: ايران معتقد است بايد براساس گزارش گلدستون، شوراي امنيت، مجامع و محاكم بين المللي، محاكمه سران رژيم صهيونيستي و مرتكبين جنايات (فلسطين) را پيگيري كنند.
متكي ادامه داد: ما در مورد آسيا و ضرورت تقويت همگرايي در آسيا گفت وگو كرديم و اينكه خانواده بزرگ آسيايي بيشترين مولفه هاي همگرايي را دارد، به لحاظ تاريخي، فرهنگي، تمدني و حتي ديني خاستگاه تمامي اديان بزرگ جهان در آسيا قرار دارد.
وي افزود: در حالي كه ما آسه آن، اكو، شوراي همكاري خليج فارس، سارك، شانگهاي و گروه هشت را داريم اما اين ها همه جزاير منفصل از هم هستند ما چگونه مي توانيم يك آسياي متحد داشته باشيم. اين هم يكي ديگر از بحث هايي بود كه با مقام هاي هندي مورد بررسي قرار گرفت.
وزير امور خارجه خاطرنشان ساخت: من فكر مي كنم روابط دو كشور هند و ايران در آينده نه چندان دور شاهد چشم اندازي تحول زا و بالنده خواهد بود و اميدوارم مردم دو كشور و همه فعالان در عرصه مناسبات دو كشور از منافع آن سود ببرند.

 اوباما در چين هم ايران را تهديد كرد

سرويس سياسي -
به رغم ادعاي رئيس جمهور آمريكا مبني بر اتخاذ رويكرد تعامل و گفت وگو با ايران، وي بار ديگر زبان به تهديد ايران گشود و اتهامات قبلي خود را عليه برنامه هسته اي كشورمان تكرار كرد.
«باراك اوباما» در ادامه تور آسيايي خود به پكن رفت و پيرامون برنامه هسته اي ايران در جمع خبرنگاران مدعي شد: اگر جمهوري اسلامي ايران نتواند نشان دهد كه برنامه اتمي اش صلح آميز و شفاف است با عواقب عمل خود مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس وي افزود: آمريكا و چين توافق دارند كه ايران بايد اطمينان از مقاصد صلح آميز برنامه هسته اي خود را به جامعه بين المللي ارائه كند.
رئيس جمهور آمريكا درباره مذاكره با «هوجين تائو» همتاي چيني خود گفت: آمريكا و چين براي مقابله با اين تهديد كه ايران به تسليحات هسته اي مجهز شود با يكديگر همكاري خواهند كرد.
وي مدعي شد: اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل در برابر چنين احتمالي با يكديگر متحد شده اند.
به گزارش خبرگزاري شينهوا دو طرف همچنين در پايان مذاكرات خود ضمن به رسميت شناختن حق مسلم ايران در استفاده از انرژي هسته اي بر لزوم مشاركت سازنده تهران با پنج به علاوه يك تاكيد كردند.
واكنش آمريكا به گزارش آژانس
وزارت خارجه آمريكا مدعي شد كه گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان مي دهد كه ايران به طور كامل از وظايف هسته اي اش پيروي نكرده است و آمريكا به اعمال فشار در اين زمينه ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه «يان كلي»، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در بيانيه اي مدعي شد: گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان مي دهد كه ايران همچنان از پيروي كامل از وظايف بين المللي هسته اي اش خودداري مي كند. وي در بخش ديگري از اظهاراتش گفت كه «اكنون وقت آن است» كه ايران تمايل خود را به اينكه يك عضو مسئوليت پذير جامعه بين المللي باشد نشان دهد.
كلي افزود: ما به روش هايي كه مطابق با رويكرد دوسويه مان خواهد بود ايران را در زمينه وظايف بين المللي اش تحت فشار قرار خواهيم داد.
در همين رابطه، گوردون براون، نخست وزير انگليس هم با لحني تهديدآميز مدعي شد: اگر ايران تا پايان سال جاري به پيشنهاد جامعه جهاني در زمينه همكاري هسته اي واكنشي نشان ندهد، لندن آماده اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران خواهد بود.

 يعني 25 ميليون نفر شهروند درجه2 و غيرخودي بودند؟! (خبر ويژه)

رئيس دولت اصلاحات مي گويد «محدود كردن خودي ها بي انصافي است». سيدمحمد خاتمي در ديدار چند تن از فعالان دانشجويي همسو گفت «دور افراد خط كشيدن و دايره را محدود كردن و بخش هاي مهمي از جامعه را خارج از دايره خودي معرفي كردن بي انصافي است.»
وي همچنين گفته است: امروز همان آدم هايي كه براي انقلاب زحمت كشيده اند، مورد جفا قرار مي گيرند و با يك جنگ رواني و ايجاد فضاي امنيتي به عنوان دشمن و منحرف معرفي مي شوند و با آنها برخورد مي شود، البته هر نظامي با كساني كه قصد براندازي دارند بايد برخورد كند ولي با خود افراد كه درون نظام هستند نبايد چنين برخوردي كرد.
خاتمي با اشاره تلويحي به شعارهاي ضدانقلابي در برخي تجمعات دعوت شده از سوي اصلاح طلبان، در موضعي دوپهلو گفت: اگر شعاري در متن جامعه مطرح مي شود كه اكثريت جامعه نمي پسندند فوري نگوييم بيگانگان و دشمنان دخالت كرده اند. البته در فضاي ناسالم دشمن هم سوء استفاده خواهد كرد ولي بعضي رفتارها، عكس العملي است نسبت به رفتارها و سياست هايي كه اعمال شده است و اگر اين سياست ها نبود مطمئنا چنين عكس العمل هايي نبود.
خاتمي با ادعاي اين كه نتيجه انتخابات مورد سؤال بسياري از افراد جامعه بود، افزود: اين سؤال با انكار آن از بين نمي رود يا امر باطل با فرياد كردن آن درست نمي شود، با برچسب خائن زدن، برانداز خواندن و سركوب كردن، سؤالي در جامعه از بين نمي رود؛ بايد بررسي كرد و ديد كه آيا اين سؤال درست است يا خير؟
رئيس بنياد باران گفت: مردم سالم ترين و نجيبانه ترين حركت را از خود نشان دادند كه نشانه بلوغ در رشد اين ملت است، صدها هزار نفر از مردم بسيار آرام و بدون ساماندهي آمدند و اعتراض ساده اي كردند ولي متاسفانه حوادثي كه به دنبال آن پيش آمد منشأ پيدايش يك نوع رگه هايي از حركت هايي كه سرانجامش معلوم نيست چگونه شود شد ولي هنوز هم راه براي درمان خدشه دار شدن اعتماد بخش هاي مهمي از جامعه بسته نيست.
خاتمي خاطرنشان كرد: «كاش حاكميت مي گفت آقاي موسوي بيا به صحنه و اين جنبش را مديريت كن كه جنبش از مسير خودش منحرف نشود، نه اينكه اين همه محدوديت ايجاد شود و اين حجم ناسزا گفته شود.»
خاتمي همچنين با انتقاد از مديريت دولت گفته است: اگر كسي گفت اين كارهايي كه مي شود برخلاف مصالح انقلاب است و بايد تغيير كند، بايد او را برانداز معرفي كنيم؟!
تاكيد آقاي خاتمي بر مرز بين خودي و غيرخودي تاكيد درستي است و خودي ها را نيز به تعبير ايشان نبايد محدود كرد اما مسئله بر سر اين است كه اگر طيفي از درون نيروهاي خودي چنان مورد نفوذ قرار گرفت كه حتي آقاي خاتمي هم صداي دشمن را از درون آن شنيد و هشدار داد اما به هشدار خود وفادار نماند چه بايد كرد؟ آيا نبايد راه اين رخنه را بست؟ «بخش هاي مهمي از جامعه» را چه كساني «خارج از دايره خودي» و شهروند درجه2 تلقي كردند كه به خود اجازه دادند راي 5/24ميليون نفر (63درصد راي دهندگان) را زير پا بگذارند؟ اگر مقابله عملي و خياباني با راي اكثريت مردم و ايجاد فضاي امن براي گروهك هاي برانداز و محارب اسمش براندازي نيست، پس مصداق براندازي چيست؟
اما درباره اين كه «اگر شعاري مطرح مي شود اما اكثريت جامعه آن را نمي پسندند، فوري نگوييم دشمنان و بيگانگان دخالت كردند» بايد از آقاي خاتمي پرسيد شما بالاخره كدام طرفي هستيد طرف آن چند ميليون روزه دار مؤمن كه مرگ بر اسرائيل گفتند و آن چند ده هزار نفري كه در روز ملي مبارزه با استكبار مرگ بر آمريكا را فرياد كردند يا طرف آن چند هزار نفر حاشيه اي روز قدس و چند صد نفر روز 13آبان كه روي مرگ بر آمريكا و اسرائيل خط كشيدند و به جاي جمهوري اسلامي از جمهوري ايراني (شعار القايي راديو فردا و بي بي سي و صداي آمريكا) دم زدند؟ اگر خدشه در ارزشها و شعارهاي استراتژيك ملت، كار دشمن نيست پس كار كيست، اصلاح طلبان؟! چرا اشاره به حلقوم هايي كه پژواك صداي رسانه هاي دولتي آمريكا و انگليس هستند، امثال آقاي خاتمي را رنج مي دهد؟ به صراحت از آن شعارها انتقاد كنند تا به سهولت تمام، خودي- درون خانواده ملت بزرگ ايران- باقي بمانند.
اما درباره ترديدافكني درباره انتخابات هم بايد گفت با وجود سم پاشي هاي برخي مدعيان اصلاح طلبي عليه انتخابات بود كه 85 درصد مردم به نظام اعتماد كردند و پاي صندوق ها آمدند. مجراي اعتراض و رسيدگي به ابهام ها نيز طبق قانون اساسي و انتخابات روشن است اما بايد پرسيد چگونه مي شود از آن اعتراض روزهاي اول، فقط چند صد يا حداكثر چند هزار نفر فحاش باقي مي ماند كه صراحتا اعلام مي كنند اساسا انتخابات بهانه بوده و ما مسئله ديگري داريم و مسئله ما اصل نظام و قانون اساسي است. يعني آقاي خاتمي از اين روند رو به شفافيت و ريزش بي خبرند؟!
مسئله اينجاست كه يك جريان سياسي مدام مي كوشد خود را در پشت نام مردم پنهان و باج خواهي كند. در چنين فضايي چه توقعي از امثال آقاي خاتمي و موسوي است كه «جنبش را مديريت كند تا منحرف نشود». اين جريان سياسي آمده بود كه صحنه دموكراسي را به هم بزند. آيا از آنها توقع خيري مي توان داشت در حالي كه آسيب بسيار به كشور رساندند؟

 سبز و سرخ با خشاب دلار و گلوله!(خبر ويژه)

يك پايگاه اينترنتي وابسته به سازمان هاي اطلاعاتي در غرب كه با گروهك هاي تروريستي ريگي و پژاك مرتبط است، از قول يك تجزيه طلب فراري به اصلاح طلبان توصيه كرد به وسيله تحريك قوميت ها، آنها را با حركت سبز همراه كنند.
يوسف-ع از عناصر تجزيه طلب در خوزستان كه پس از لو رفتن روابط خود با سازمان هاي اطلاعاتي بيگانه از كشور گريخت، هفته گذشته به خاطر خدماتش، به همراه 3 تن ديگر نامزد دريافت دلارهاي اهدايي در پوشش سازمان آمريكايي ديدبان حقوق بشر شد.
وي در مصاحبه با سايت روزنت، از سران و نامزدهاي جبهه اصلاحات در انتخابات انتقاد مي كند كه چرا به اندازه كافي از اقدامات گروهك هاي تجزيه طلب طي سه، چهار سال اخير در بلوچستان و كردستان و خوزستان و آذربايجان حمايت نكرده اند. وي اضافه كرد «دريغ از يك بيانيه از سوي احزاب اصلاح طلب و تحول خواه... امروز شاهد بي اعتمادي و دودلي در ميان قوميت ها هستيم. البته شمار اندكي از احزاب سراسري و اغلب اپوزيسيون دموكرات يا چپ خارج از كشور ]گروهك هاي كومله و دموكرات و منافقين و فدائيان خلق[ گاهي اين كار را مي كردند. و البته در ايام انتخابات آقايان كروبي و موسوي به اين موضوع پرداختند اما پس از آن به ندرت صحبتي دراين باره شد.»
وي اذعان كرد اكنون تجزيه طلبان ميان جنبش سبز، و 3 گروهك تروريستي و تجزيه طلب «پژاك، ريگي و نبرد عرب» مرددند!
شايان ذكر است اخيراً در دانشگاه تهران چند نفر از حاميان گروهك هاي پژاك و كومله در پوشش دفاع از حقوق بشر- براي حمايت از يك تروريست محكوم به اعدام- تجمع كردند كه با توجه به بي اعتنايي دانشگاهيان، پراكنده شدند.
سايت روزنت همزمان از گروهك هاي تروريستي تجزيه طلب و مدعيان جنبش سبز حمايت مي كند و به طور مستقيم با گروهك هاي ريگي و پژاك در ارتباط است. اين گروهك ها با وجود ادعاي حمايت از قوميت، به جنايت و ترور عليه شهروندان بومي و بيگناه در كردستان و سيستان و بلوچستان مبادرت مي كنند.

 تك تك ما يك سريم... با اين همه بي سريم!(خبر ويژه)

روزنامه واشنگتن پست پس از گفت وگو با چند تن از اغتشاشگران، از سردرگمي و آشفتگي در ميان اين طيف خبر داد.
اين روزنامه با تاكيد بر اينكه «اغلب اين افراد معتقدند جهت گيري حركت به سمت نفي كامل نظام جمهوري اسلامي بود» نوشت: برخي از آنها به خبرنگاران ما گفتند ميرحسين موسوي و كروبي در اين حركت، يك نقش نمادين دارند. هيچ كس نتوانسته به جاي آنها نقش هدايت حركت را پر كند. يكي از اين افراد مي گويد من خواستار جمهوري اسلامي نيستم و طرفدار يك تغيير بنيادي هستم.
واشنگتن پست با اشاره به شعارهاي ضدانقلابي در حاشيه راهپيمايي 13آبان به جاي شعار حمايت از موسوي و كروبي مي نويسد: يك چنين حركتي سوءظن حكومت را درباره سرنگوني طلبي آنها تشديدكرده است. به همين دليل برخي مخالفان معتقدند حركت را بايد گام به گام پيش برد. يكي از آنها مي گويد اگر حركت افراطي شود بسياري از هواداران منفعل و دلسرد خواهند شد. همه ما در مخالفت با حكومت مشترك هستيم ولي ديدگاهها درباره اينكه تا كجا بايد پيش رفت متفاوت است.
واشنگتن پست از قول يكي از اغتشاشگران نوشت: «جنبش ما مثل يك پيكر بدون سر است. سران واقعي بايد به مرور پيدا شوند، در غير اين صورت آينده ما تاريك است و معلوم نيست به بهشت يا جهنم ختم شود.» يكي از همين فعالان در آشوب به روزنامه آمريكايي گفته است: «تك تك ما سران اين جنبش هستيم اما من حاضر نيستم به خاطر جنبشي كه اهداف آن معلوم نيست دست به مخاطره بزنم.»
در همين حال تقي رحماني از عناصر وابسته به گروهك بي مسماي «ملي-مذهبي» به راديو زمانه گفت «ما نبايد مبارزه را به تقابل اسلام و سكولاريسم و تقابل مذهبي و غيرمذهبي بكشانيم... برخي رفتارها ما را وارد يك مرحله فرسايشي مي كند و حركت را شقه شقه مي سازد. يك بار در انقلاب ]راديكاليسم منافقين، جبهه ملي و نهضت آزادي[ اين كار را كرديم و نتيجه خوبي به دست نياورديم.

 گزارش تصويري از آرزوهاي آمريكا! (خبر ويژه)

روزنامه «خبر» به بهانه بررسي بحران اقتصادي جهان در خاورميانه ديروز در يك حركت كاملا تامل برانگيز و غيرحرفه اي اقدام به چاپ نقشه اي از خاورميانه كرده است كه با نقشه خاورميانه موردنظر آمريكا و رژيم صهيونيستي منطبق است.
در اين نقشه جعلي كه در صفحه دوم ديروز روزنامه خبر به چاپ رسيده است بخش هايي از سرزمين ايران منفك و به كشورهاي همجوار و همسايه ملحق شده است!! به طوري كه نام استان هاي آذربايجان شرقي و خوزستان از نقشه جغرافيايي ايران حذف و در نقشه جغرافيايي مربوط به كشورهاي جمهوري آذربايجان و عراق جاي گرفته است.
جالب اين كه در اين نقشه استان سيستان و بلوچستان نيز از نقشه ايران حذف و در جهت تحقق آرزوي دشمنان، ضمن تلفيق با بلوچستان پاكستان، تبديل به كشور بلوچستان آزاد شده است!! همچنين در اين نقشه كشوري به نام «كردستان آزاد» هم مشاهده مي شود!
اين نقشه همچنين كشور عراق را در جهت آرزوهاي آمريكايي ها به دو تكه دولت شيعي و سني تقسيم كرده است!
روزنامه ياد شده بدون هيچ گونه اشاره اي به علت انتخاب اين نقشه براي مطلب موردنظر و ارتباط نقشه ياد شده با محتواي مطلب به صراحت در روتيتر مطلب خود عبارت «نقش بحران اقتصادي جهان در خاورميانه چقدر است؟» اين تلقي - البته به يقين ناخواسته- را به ذهن خواننده متبادر مي كند كه گويي آنچه در اين نقشه نشان داده شده را «خاورميانه» مي داند!!

 تماس كروبي با گروهك ها چند ساعت پس از تذكر اقليت مجلس (خبر ويژه)

مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي، نصيحت هشدارآميز برخي اعضاي فراكسيون اقليت مجلس و نيز برخي اعضاي حزب خود را نشنيده گرفت.
وي پريروز، ساعاتي پس از ديدار با تعدادي از اعضاي اقليت مجلس- كه از وي خواسته بودند با مخالفان نظام و خط امام مرزبندي كند- با يك عضو گروهك نهضت آزادي تماس گرفت و به وي درباره حوادث اخير و ماجراي روز 13آبان گزارش داد. اين خبر از سوي كروبي و سايت هاي وابسته به وي منتشر نشد اما «ميزان» سايت وابسته به گروهك نهضت آزادي براي آلوده كردن بيشتر كروبي ترجيح داد خبري مختصر از اين گفت وگو را منتشر كند.
احمد صدر حاج سيد جوادي از اعضاي دولت موقت بازرگان پس از شنيدن گزارش كروبي، از او خواست «جبهه مدافعان منافع ملي» -بخوانيد جبهه ملي كذايي- تشكيل دهد. «وي ضمن تقدير از حضور و پايداري شيخ اصلاحات درحوادث اخير، و با تاكيد بر اهميت اتحاد و موضع گيري هماهنگ مهندس موسوي و حجت الاسلام كروبي، بر لزوم تشكيل جبهه اي فراگير تاكيد كرد.»
گزارش «ميزان» اضافه مي كند: «حاج سيدجوادي بر لزوم گسترش جبهه اصلاح طلبان و تحول خواهان به همه فعالان سياسي و اجتماعي كه به منافع ملي و همچنين مبارزه اصلاح طلبانه و مسالمت آميز پايبندي دارند، تاكيد كرد.»
اين عضو نهضت آزادي البته توضيح نداده كه منافع ملي به عنوان مثال چه نسبتي با جاسوسي برخي اعضاي گروهك نهضت آزادي براي سفارت آمريكا دارد و چه قماش اصلاح طلبي است؟ اما آنچه در اين ميان جالب توجه است، شتاب بي ترمز آقاي كروبي به سوي گروهك هاي معارض با خط امام و جمهوري اسلامي است در حالي كه به گزارش خبرگزاري ايلنا، اعضاي فراكسيون اقليت مجلس در ديدار اخير خود با كروبي، بر لزوم مرزبندي با افراد و گروههايي كه با اصل نظام و خط امام مخالفند، تاكيد كرده بودند تا همسويي با اين تشكل ها احساس نشود.
گروهك نهضت آزادي درصدد است تلاش ناكام 5-4 سال گذشته در ايجاد جبهه اي از مخالفان نظام و مدعيان اصلاح طلبي را به واسطه اغواي كروبي عملي كند. سران اين گروهك اذعان كرده اند كه كساني چون خاتمي، معين و حتي ميرحسين موسوي حاضر نشدند لولاي چنان ائتلافي باشند. اما گويا نامزد «يك درصدي» مايل است، قمار بر سر اعتبار و آبروي خويش را با تحريك گروهك ادامه دهد.
به تازگي محمدجواد حق شناس عضو مركزيت حزب اعتماد ملي تصريح كرده بود ما بايد ظرفيت قبول شكست را داشته باشيم و محل حل مناقشات كف خيابان نيست. وي اضافه كرده بود، اينكه جريان اپوزيسيون معتقد است مشكلات اصلي به قانون اساسي برمي گردد، از نظر ما رد شده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14