(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 17 بهمن 1388- شماره 19578
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چگونه مطمئن شديد ؟ ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
باغ وحش (گفت و شنود)
رئيس جمهور در ديدار رئيس مجلس ملي پاكستان: وجود برنامه مشترك براي تامين امنيت منطقه ضروري است
حجت الاسلام آقاتهراني: بايد از حرف هاي چند پهلو در اعتقادات و سياست پرهيز كرد
صفار هرندي: دشمن با استفاده از خودشيفتگي موسوي و كروبي نقشه هاي خودرا پياده كرد
نوكر بي اختيار دست بي بي سي و سران فتنه را رو كرد (خبر ويژه)
اكونوميست: مشكل موسوي بنيان هاي انقلاب اسلامي است (خبر ويژه)
من مزدور و تو مزدور چه در تهران، چه بيروت! (خبر ويژه)
وقتي ديكتاتورهاي ناكام از اردوكشي خياباني دنده عقب مي گيرند (خبر ويژه)
لوموند: دولت اوباما، زوال يافته ترين دولت تاريخ آمريكاست (خبر ويژه)چگونه مطمئن شديد ؟ ! (يادداشت روز)

آن بخش از سخنان رئيس جمهور محترم كشورمان در گفت وگوي تلويزيوني سه شنبه ايشان-13/11/88- كه به موضوع تبادل سوخت هسته اي اختصاص داشت به گونه اي بود كه متاسفانه مي توانست سوء برداشت مبني بر عقب نشيني جمهوري اسلامي ايران از اصول قبلاً اعلام شده را در پي داشته باشد و از اين روي استقبال همراه با ابهام و ترديد محافل غربي و طرف هاي آسيايي را به دنبال داشت.آقاي احمدي نژاد در اين مصاحبه تلويزيوني كه به طور مستقيم و زنده از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شد، گفت؛ «بعضي از كشورها واقعاً همكاري با ايران را پذيرفته اند كه اين موجب ناراحتي بعضي ها همچون انگليس و رژيم صهيونيستي شد و گفتند كه اگر تقابل به تعامل تبديل شود، كار تمام است» آقاي احمدي نژاد با اشاره به روند گفت وگوهاي چند ماه اخير ايران با آژانس درباره تبادل اورانيوم غني شده زير 4درصد با اورانيوم غني شده 20درصدي كه مورد نياز رآكتور تهران است گفت؛ «اخيراً دوباره پيغام هايي از سوي اين كشورها داده شده كه گفتند بياييد بنشينيد صحبت كنيم و حتي سوخت شما در ايران بماند و ما سوخت مورد نياز شما را درست مي كنيم و با شما مبادله مي كنيم، هر چند اگر ما سوختمان را بدهيم واقعاً مشكلي ندارد كه بعضي ها بي خودي سرو صدا كردند... بعضي ها در كشورمان گفتند كه سوخت را از ما مي گيرند و ديگر به ما نمي دهند ولي بايد ديد اگر سوخت را از ما بگيرند و به ما سوخت ندهند، حرف چه كسي در دنيا اثبات مي شود و آن وقت معلوم مي شود كه حرف آژانس و امضاكنندگان اين قرارداد بي اعتبار است و اين موجب مي شود كه كارهايمان را خودمان انجام دهيم.»
درباره اين بخش از اظهارات رئيس جمهور محترم كشورمان اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد:
1- در بهار سال جاري، كشورهاي آمريكا، روسيه و فرانسه كه از نياز كشورمان به اورانيوم 20درصد غني شده براي رآكتور تهران - با كاربرد توليد راديو ايزوتوپ ها- باخبر بودند به عنوان يك پيشنهاد اعلام كردند كه آماده اند در قبال دريافت اورانيوم غني شده بين 3 تا 5 درصد كشورمان اورانيوم 20 درصد غني شده تحويل دهند. پاسخ به اين پيشنهاد اگرچه به بررسي هاي بعدي در ايران موكول شد ولي برخي از دست اندركاران برنامه هسته اي كشورمان پيشنهاد ارائه شده از سوي 1+5 را عقب نشيني! حريف تلقي كرده و براين تصور بودند كه پيشنهاد مورد اشاره به مفهوم پذيرش چرخه غني سازي 3 تا 5 درصدي اورانيوم در ايران است، يعني همان نقطه اي كه طي 7 سال گذشته موضوع چالش هسته اي بوده است، غافل از آن كه پيشنهاد ياد شده اگرچه خالي از عقب نشيني نبود ولي دام خطرناكي براي به يغما بردن دستاورد چند ساله جمهوري اسلامي ايران در توليد اورانيوم غني شده 3 تا 5 درصدي است. با اين توضيح كه بعد از تحويل گرفتن اورانيوم توليد شده در كشورمان از تحويل اورانيوم 20 درصدي به بهانه هاي مختلف، از جمله قطعنامه هاي چندگانه شوراي امنيت سازمان ملل و... خودداري ورزند و از اين طريق، خواسته غيرقانوني و نامشروعي را كه به علت ايستادگي و مقاومت ايران طي 7 سال چالش به دست نياورده اند، آسان و بي دردسر و در جريان يك ترفند موذيانه به دست آورند.
اين ترفند با تيزبيني و كياست- بگذاريد بگوئيم- رهبرمعظم انقلاب روبرو شده و ناكام ماند. چگونه؟!...
2- اجازه بدهيد همين جا پرانتزي باز شود. در همان روزها آقاي مهندس موسوي- احتمالا باز هم تصادفي و بدون ارتباط با بيگانگان!- كه ترفند مشترك آمريكا، انگليس و فرانسه را پذيرفته شده تلقي مي كرد، طي مصاحبه اي با اشاره به تصميم ايران براي تحويل اورانيوم غني شده، بخش قابل توجهي از سخنراني انتخاباتي خود را به انتقاد از اين تصميم- كه برخلاف تصور ايشان و تلقي آمريكا با مخالفت ايران روبرو شده بود- اختصاص داده و گفت؛ دستاورد 7 ساله چالش هسته اي كشورمان را بر باد داده اند!!... حالا پرانتز بسته و نقطه، سر خط؛
3- بعد از بررسي پيشنهاد وين به ايران، اين پيشنهاد با چند شرط قابل بحث و بررسي و موافقت احتمالي اعلام شد. از جمله آن كه؛
الف: تبادل اورانيوم در داخل خاك ايران انجام بپذيرد.
ب: ابتدا اورانيوم غني شده 20 درصدي به ايران تحويل داده شود و بعد از اطمينان نسبت به سالم و استاندارد بودن محموله، اورانيوم 3 تا 5 درصد غني شده به طرف هاي خارجي تحويل گردد.
ج: تبادل برخلاف پيشنهاد 1+5، به طور تدريجي و با مقادير كم صورت پذيرد.
و....
شرايط اعلام شده جمهوري اسلامي ايران، آب سردي بود كه روي ترفند موذيانه و مشترك آمريكا، انگليس، فرانسه و- بخوانيد اسرائيل- ريخته شد و بار ديگر نشان داد كه ايران اسلامي با برخورداري از موهبت الهي ولايت فقيه، نفوذناپذيرتر و زيرك تر از آن است كه از سوي سران نظام سلطه بين المللي قابل فريب دادن باشد.
4- برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر احمدي نژاد مي گويند «اگر ما سوختمان را بدهيم واقعاً مشكلي ندارد...» و توضيح مي دهند كه «اگر سوخت را از ما بگيرند و به ما سوخت ندهند حرف چه كسي در دنيا اثبات مي شود؟ و آن وقت معلوم مي شود كه حرف آژانس و امضاءكنندگان اين قرارداد بي اعتبار است»! كه بايد گفت؛ مگر آژانس بين المللي انرژي اتمي و گروه 1+5 تاكنون و طي چالش 7 ساله هسته اي كشورمان به مفاد NPT، پادمان هاي مربوطه، اساسنامه آژانس و اصول قانوني و تعريف شده حقوقي و فني پايبند بوده اند كه آقاي احمدي نژاد معتقدند اگر اورانيوم تحويل گرفته را پس ندهند نشانه قانون شكني آنها خواهد بود؟ آيا، ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت با نص صريح بند «C» از ماده 12 اساسنامه آژانس مغايرت ندارد؟! كه مطابق آن، پرونده كشور عضو تنها در دو حالت اثبات انحراف فعاليت هسته اي از صلح آميز به توليد سلاح DIVERSION و يا عدم پايبندي به معاهده -NON COMPLIANCE - قابل ارجاع به شوراي امنيت خواهد بود؟! آيا در هيچيك از گزارش هاي بازرسان آژانس به انحراف فعاليت هسته اي كشورمان اشاره اي شده بود؟ و مگر در اجلاس نوامبر 2004 شوراي حكام، پرونده هسته اي ايران را فاقد قصور و تقصير باقيمانده اعلام نكرده بودند؟ بنابراين چرا پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دادند؟ آيا فعاليت هسته اي كشورمان بعد از آنهمه بازرسي هاي آژانس و گزارش هاي چندباره، مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- با موضوع توسل به زور- بود كه با استناد به اين فصل چندين قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران صادر كردند؟! آيا، اين قانون شكني هاي آشكار و دهها - و شايد صدها- نمونه ديگر از اين دست قانون شكني ها و زورگويي هاي آژانس و تروئيكاي اروپايي و گروه 1+5 نشانه بارز و غيرقابل انكار عدم پايبندي آنان به قوانين بين الملل، مفاد NPT، پادمان هاي مربوطه و منشور سازمان ملل متحد نيست؟ و آيا اين قانون شكني ها از سوي مجامع و مراكز مستقل دنيا محكوم نشده است؟! ولي حريف كماكان به قانون شكني هاي خود عليه برنامه هسته اي ايران اسلامي ادامه داده است. بنابراين آيا عاقلانه است كه اورانيوم غني شده كشورمان، يعني حاصل 7 سال چالش و استقامت هسته اي ايران اسلامي را به آنها تحويل بدهيم و بعد اگر پس ندادند، به قول حضرتعالي دلمان به اين خوش باشد كه «معلوم مي شود حرف آژانس و امضاءكنندگان قرارداد بي اعتبار است»!! مگر در بي اعتبار بودن قول و قرارها و حتي تعهدات رسماً امضاء شده و قوانين رسماً پذيرفته شده از سوي حريف شك داريد كه براي اثبات آن چنين پيشنهاد خطرناكي را توصيه مي فرمائيد؟ آنهم به قيمت از دست رفتن حاصل دسترنج و مقاومت چندين ساله در چالش هسته اي؟!
5- رئيس جمهور محبوب و انقلابي كشورمان در همان مصاحبه تلويزيوني گفته اند «اگر سوخت را از ما بگيرند و به ما سوخت ندهند» ضمن آن كه معلوم مي شود «حرف آژانس و امضاءكنندگان قرارداد بي اعتبار است، اين موجب مي شود كه كارهايمان را خودمان انجام دهيم» كه بايد گفت؛ مگر تاكنون كارهايمان را خودمان انجام نمي داده ايم؟! مخصوصاً آن كه برادر عزيزمان آقاي دكتر احمدي نژاد از اصلي ترين مسئولان پي گير خودكفايي هسته اي بوده اند و در اين راه گام هاي درخور تحسين و شجاعانه فراواني نيز برداشته اند و اما، چنانچه منظور رئيس جمهور محترم، توليد سوخت 20 درصدي براي رآكتور تهران است، كه ايشان بهتر مي دانند، انجام آن اولا؛ در تأسيسات هسته اي كشورمان به آساني امكان پذير است و ثانياً؛ مطابق مفاد NPT كمترين منع قانوني و مغايرت با مفاد پيمان ياد شده ندارد.
6- ايشان فرموده اند «بنده مطمئن شدم كه اين كشورها مي خواهند اين تقابل را به تعامل تبديل كنند»! كه معلوم نيست جناب احمدي نژاد عزيز در برخورد آژانس و 1+5 با برنامه هسته اي ايران، چه نشانه و قرينه اي ملاحظه فرموده اند كه با اطمينان از تصميم آنان براي تبديل تقابل به تعامل سخن مي گويند؟ شواهد و اسناد موجود نه تنها از چنين اطميناني حكايت ندارد بلكه نقطه مقابل آن را اثبات مي كند.
آقاي رئيس جمهور مي فرمايند «بعضي از كشورها واقعاً همكاري با ايران را پذيرفته اند كه اين موجب ناراحتي بعضي ها همچون انگليس و رژيم صهيونيستي شد» در اين بخش لازم بود جناب آقاي احمدي نژاد درباره «بعضي از كشورها» كه تعامل با ايران را پذيرفته اند، توضيح بيشتري مي دادند، چرا كه در نگاه اول تصور مي شود مقصود ايشان از «بعضي كشورها» نمي تواند كشورهاي بيرون از حلقه 1+5 باشد و از آن ميان تعامل روسيه و چين قابل پذيرش است. از انگليس هم به عنوان كشوري كه مخالف تعامل است ياد كرده اند، بنابراين مي ماند آمريكا و فرانسه و اما، فرانسه در اين ميان جايگاه چنداني ندارد ولي «آمريكا» چه؟! كاش آقاي احمدي نژاد از آمريكا نيز به عنوان كشوري كه با ايران خصومت و كينه توزي ديرينه دارد، ياد مي كردند، مخصوصاً آن كه كينه توزي آمريكا بر هيچكس پوشيده نيست و به قول حضرت امام(ره) همه فريادها بايد بر سر آمريكا كشيده شود. تاكيد آقاي احمدي نژاد بر خصومت آمريكا مخصوصاً به اين علت ضروري بود كه اين روزها شايعات بي اساسي مبني بر تمايل يكي از افراد نزديك به رئيس جمهور محترم براي تعامل با آمريكا، وجود دارد. و قرينه هايي نظير رويكرد ايشان به عرصه هاي سياسي و فرهنگي مورد قبول آمريكا و ناهمخوان با مباني ارزشي انقلاب، به گوش مي رسد و گاه به چشم مي خورد!
و بالاخره، برادر عزيز و گرامي و رئيس جمهور انقلابي و مردمي، مبادا خداي نخواسته، در كنار حضرتعالي كساني يافت شوند كه به جسم در ميان شما و به دل در حلقه ديگران باشند!
حسین شریعتمداری

 كيهان و خوانندگان

¤ رئيس محترم قوه قضاييه وقتي به دستگاه قضا تشريف آوردند اولويت نخست را به برخورد با مجرمين و متجاوزين به عنف و مسائل اقتصادي قرار دادند و در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنيت و آسايش عزم جدي نشان دادند ولي با توجه به روندي كه در پيش است بنظر مي رسد ضرورت توجه جدي تري به خواست ملت در نهم ديماه ، نامه 144نماينده مجلس و 201 تشكل و سازمان و... مي بايست داشته باشند. زيرا ملت همچنان منتظر برخورد جدي با سران فتنه هستند.
نيكزاد
¤ تقاضا مي كنم عملكرد قوه محترم قضاييه را در برابر خواست بحق ملت در خصوص محاكمه عوامل اصلي فتنه جهت تنوير افكار عمومي تشريح و تحليل كنيد. مطمئن باشيد چنين روندي در قوه قضاييه رفته رفته اعتماد مردم به دستگاه عدالت را كاهش مي دهد.
قنبرزاده
¤ اخبار 30/20 صحنه هاي مربوط به زمان بني صدر و فتنه اي كه به پا كرده بود و صحبت هاي حضرت امام(ره) براي خاموش كردن اين فتنه را نشان مي داد. گويي كه همان اتفاق ها الان در حال تكرار شدن است. لذا تقاضا مي كنم كه يك كار پژوهشي دقيق در خصوص اين موضوع تهيه و چاپ كنيد.
حسيني- تهران
¤ اميدوارم سران فتنه با ديدن فيلم هاي تاريخي و مستند از بني صدر و عقوبت وي كه مربوط به دوران خودشان نيز مي باشد كمي به فكر فرو روند و به اين نكته بينديشند كه امروز آيا خودشان همان راه بني صدر و منافقين را نمي روند؟!
يك هموطن
¤ حرفهايي كه چند روز پيش موسوي درباره مراسم 22بهمن و انقلاب اسلامي زده دقيقا كپي برداري از سخن پراكني هاي استكبار جهاني است كه در طول 30سال گذشته عليه نظام جمهوري اسلامي مكرر شنيده شده است و اين روزها آن را تكرار مي كند.
جنت خواه دوست
¤ از مديران محترم صداوسيما تقاضا مي كنم در برنامه ديروز، امروز، فردا از دكتر رحيم پورازغدي نيز استفاده كنند.
فضل حسيني از شهرستان هريس آذربايجان شرقي
¤ بنده بازنشسته با2 فرزند جوان بيكار در منزل و 600 هزار تومان درآمد و 350 هزارتومان قسط وام و بدهي؟! آيا سزاوار است در خوشه 3 قرار بگيرم. اگر با اين روند و براساس خوشه بندي هاي اعلام شده طرح تحول اقتصادي اجرا شود عدالت برقرار نخواهد شد.
داود معززي
¤ با توجه به ايام دهه فجر انقلاب اسلامي كه سي ويكمين بهار آزادي را جشن مي گيريم از دولت و مجلس تقاضا مي شود نسبت به كار شهرداري هاي كلان شهرها نظارت بيشتري نمايند. همچنين نسبت به امنيت شغلي كارگران قراردادي عنايت ويژه اي نمايند. متاسفانه كارگران قراردادي به صورت سه ماهه يا 2 ماهه بايد قرارداد خود را تجديد نمايند. با توجه به مستاجربودن آنها هيچگونه اطميناني ندارند كه تا پايان سال سركار باشند و اين پاداش 500 هزار توماني نصف آن به جيب كارفرما مي رود. تقاضاي عاجزانه داريم كه ما را دريابيد.
تعدادي از كارگران قراردادي شهرداري
¤ تقاضا مي كنم نقدنويسان آن روزنامه وقتي نقدي درباره فيلم هاي جشنواره فجر مي نويسند اشاره كوتاهي به داستان فيلم داشته باشند تا به فهم نقدشان در ميان مخاطبين كمك كند.
حسين آبادي- تهران
¤ خواهش مي كنم يك گزارش از وضعيت ميادين ميوه و تره بارهاي شهرداري تهيه و چاپ كنيد. ظاهرا براي تره بارهاي شهرداري ميوه خوب و مناسب كه آبرومند باشد وجود ندارد! يك كاري كنيد كه حداقل آقاي شهردار بداند كه در اين ميادين چه خبر است.
نيري
¤ متولد سال 1335 و معاف از خدمت هستم. مثل خيلي كساني كه توسط دولت معاف زمان صلح اعلام شدند، اخيرا براي گرفتن دفترچه بيمه به سازمان تامين اجتماعي مراجعه كردم اما به خاطر اينكه خدمت سربازي نكرده ام به درخواست من رسيدگي نمي كنند. چرا؟!
مهدي موسوي
¤ از صداوسيما به خاطر پخش برنامه «شاخص» كه يادآور تاريخ انقلاب و امكان تكرار آن در هر شرايط و عصري است تقدير و تشكر مي كنم.
ميري
¤ چرا سازمان تامين اجتماعي در اجراي مصوبه درباره بازنشستگي كاركنان با 25سال سابقه قصور مي كند. در اين خصوص با دفتر رئيس جمهور هم مكاتبه كرده ام ولي هنوز پاسخي دريافت نكرده ام.
زالي زاده از سازمان تامين اجتماعي
¤ مجلس شوراي اسلامي چرا طرح جامع ايثارگران را مسكوت گذاشته است.
بهار- جانباز و فرزند شهيد- قم
¤ از شركت تراورس راه آهن تقاضا مي كنم نسبت به پرداخت مطالباتم كه بيش از 6 ماه از بازنشستگي ام مي گذرد مساعدت نمايند تا بخشي از مشكلاتم پس از 30سال خدمت مرتفع گردد.
حسن روكش از كرج
¤ از مسئولين اسقاط خودروها تقاضا مي كنم براي كليه مدلهاي خودروهاي اسقاطي تا سال 56 اعم از پلاك قديمي و پلاك هاي ملي تسهيلات در نظر بگيرند. بنده خودروام مدل 52 و پلاك قديمي است با مراجعه به مراكز مربوطه اعلام شد كه تسهيلات به شما تعلق نمي گيرد و فقط يك ميليون پول خودرو شامل شما مي شود.
علي مقصودي
¤ چرا در دانشگاه تبريز به دانشجويان كارشناسي ارشد شبانه وام دانشجويي نمي دهند. در صورتي كه در تمام دانشگاهها بدون استثنا (دانشگاه تهران، شريف، اميركبير...) اين وام در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. چرا تبعيض قائل مي شوند؟ من يك معلم بازنشسته و مستاجر هستم و توان پرداخت اين هزينه سنگين را ندارم.
يك شهروند

 باغ وحش (گفت و شنود)

گفت: تعدادي از سياستمداران و روزنامه نگاران لبناني طرفدار گروه 14 مارس با صدور يك بيانيه از فتنه سبز و سران فتنه در ايران حمايت كردند.
گفتم: گروه 14 مارس كه وابسته به اسرائيل است و اين وابستگي را نه فقط انكار نمي كند بلكه به آن افتخار هم مي كند! اين گروه اصلي ترين دشمن حزب الله و مقاومت در لبنان است.
گفت: از شغال پرسيدند شاهدت كيه؟ گفت دمم! خب وابستگان به اسرائيل و آمريكا هرجا كه باشند از يكديگر حمايت مي كنند.
گفتم: ناصرالدين شاه مي خواست از باغ وحش اختصاصي خود بازديد كند و مخصوصا شير باغ وحش را ببيند. اما، شير باغ وحش از گرسنگي مرده بود و قرار شد، اوس شعبون كه نگهبان قفس شير بود، براي چند ساعت در پوست شير برود تا بازديد تمام شود. هنگام بازديد، ناصرالدين شاه گفت كه مي خواهد جنگ شير و پلنگ را ببيند و پلنگ را به قفس شير آوردند، اوس شعبون داشت از ترس مي تركيد كه ناگهان صداي ضعيفي شنيد. صدا از پلنگ بود كه مي گفت؛ اوس شعبون نترس، من هم اوس قربونم!

 رئيس جمهور در ديدار رئيس مجلس ملي پاكستان: وجود برنامه مشترك براي تامين امنيت منطقه ضروري است

رئيس جمهور خواستار تدوين يك برنامه مشترك ميان ايران و پاكستان براي تامين امنيت منطقه شد.
دكتر محمود احمدي نژاد روز پنجشنبه در جريان ديدار «فهميده ميرزا» رئيس مجلس ملي پاكستان تاكيد كرد: تهران و اسلام آباد علاوه بر همسايگي، داراي منافع مشترك هستند از اين رو توسعه هر چه بيشتر همكاري ها و مناسبات دو كشور نه تنها وظيفه اي برادرانه بلكه يك نياز است.
احمدي نژاد گفت: تلاش بيگانگان براي ايجاد ناامني در منطقه، ضرورت رايزني و برنامه ريزي مشترك را دو چندان مي كند، چرا كه با گسترش ناامني همه متضرر خواهند شد.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: قدرت هايي كه دچار مشكلات سياسي و اقتصادي شده اند، تلاش مي كنند با توسعه ناامني به منطقه، فرصت هايي را براي بهبود شرايط خود ايجاد كنند. آنها از يك سو تروريست ها را تربيت كرده و از آنها حمايت مي كنند و از سوي ديگر به بهانه مبارزه با تروريست ها قواعد و مقرراتي را به ملت هاي منطقه تحميل مي كنند كه بايد هوشيار بود.
احمدي نژاد تصريح كرد: شرايط كنوني منطقه ايجاب مي كند كه بيش از هر زمان ديگري همفكري ها را گسترش داده و تصميمات مشتركي را در قبال مشكلات و مسائل منطقه اتخاذ كنيم.
خانم فهميده ميرزا رئيس مجلس ملي پاكستان نيز در اين ديدار با بيان اينكه دو كشور داراي فرهنگ، سنت ها و ميراث مشتركي هستند، اظهار داشت: پاكستان توسعه و تحكيم همكاري ها و مناسبات خود با ايران را يك نياز مي داند.
وي با بيان اينكه پاكستان در بسياري از موضوعات منطقه اي و بين المللي با ايران اشتراك نظر دارد، اظهار داشت: پاكستان از اينكه جمهوري اسلامي ايران بايد مستقل بوده و آهنگ پيشرفت خود را در همه زمينه ها بخصوص در استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي ادامه دهد، حمايت مي كند.

 حجت الاسلام آقاتهراني: بايد از حرف هاي چند پهلو در اعتقادات و سياست پرهيز كرد

حجت الاسلام مرتضي آقاتهراني با روايتي جالب از جلسه اخير درس اخلاق براي اعضاي كابينه، از توبيخ رئيس جمهور و نصيحت رئيس دفتر احمدي نژاد سخن گفت.
حجت الاسلام مرتضي آقاتهراني استاد صاحب نام اخلاق كه به دعوت محمود احمدي نژاد مسئوليت تدريس اخلاق در كابينه هاي نهم و دهم را بر عهده گرفته، در گفتگو با فارس اظهار داشت: خوشبختانه اعضاي دولت از شخص رئيس جمهور و وزرا تا حلقه مشاوران با وجود مشغله كاري و گرفتاري هايي كه دارند، از آمادگي خوبي براي شنيدن مباحث اخلاقي برخوردارند و بنده نسبت به تدريس اخلاق براي دوستان احساس خوبي دارم و وظيفه خودم مي دانم با جديت بحث ها را پيگيري كنم.
وي ادامه داد: بايد درس اخلاق را جدي گرفت و اين حق را براي اخلاق قائلم كه نسبت به اهمال دوستان در اين زمينه تذكر دهم و وقتي رئيس جمهور، يكشنبه گذشته به دليل مشغله كاري نتوانست سر درس حاضر شود، او را توبيخ كردم كه البته آقاي احمدي نژاد هم اين ادب را نسبت به اخلاق دارد كه بحث ها را جدي پيگيري كند.
«روز يكشنبه هنگام خروج از جلسه دولت با رئيس جمهور برخورد كردم و خيلي قاطع گفتم بنده مباحث اخلاقي را براي شما مطرح مي كنم، جنابعالي كجا بوديد كه او هم توضيح داد به خاطر آنكه قرار بود يكي از سفراي خارجي استوارنامه خود را تقديم كند و اين برنامه كمي طولاني شد، ساعت جلسه را فراموش كرده بود. معمولاً دوستاني كه نمي رسند در كلاس اخلاق شركت كنند، جزوه تايپ شده مباحث را مي گيرند يا خلاصه بحث را براي آنها تبيين مي كنم و آقاي احمدي نژاد پرسيد بحث درباره چه بوده كه گفتم سخن درباره «وقار» بود و توضيح دادم انسان بايد وقار داشته باشد و اهل ايمان در مواجهه با ناداني كه به او توهين مي كند، نبايد واكنش توهين آميز نشان دهد و طبق آموزه قرآني اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بايد پاسخ او سلام باشد و با سلام و سلامتي از كنار او بگذرد.»
حجت الاسلام آقاتهراني در پاسخ به اين سؤال كه آيا تاكنون از رئيس دفتر رئيس جمهور انتقاد كرده و رحيم مشائي چه اندازه نقدپذير است، گفت: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه شرعي همه است و هر يك از ما از ديگري اشتباه يا خطايي مي بيند، بايد منصفانه، محترمانه و با رعايت ادب و اخلاق اسلامي تذكر دهد و چند بار آقاي مشائي را نقد كردم و او هم در خصوص مسائل مطرح شده توضيح داده است.
وي افزود: آقاي مشائي در جلسه جامعه وعاظ اعلام كرده اگر ديدگاه ها يا رفتارش اشتباه است، روحانيون وظيفه دارند بگويند و ما هم حتماً با صراحت مطالب را مي گوئيم و دليلي ندارد به خاطر مسئوليت افراد به آنها تذكر ندهيم و گاهي حتي به خود رئيس جمهور هم نقد مي كنم و هيچ طوري نيست.
حجت الاسلام آقا تهراني در عين حال در پاسخ به اين سؤال كه چه نصيحتي به رحيم مشائي داشته، متذكر شد: احساس مي كنم آنچه كه اگر دوستان رعايت كنند، حتماً براي آنها مفيد است. همان سفارش مقام معظم رهبري به دوستان دولت است كه «اتقوا من مواضع التهم» يعني از اينكه مورد تهمت قرار بگيرند بايد پرهيز كنند.
وي بر همين اساس توصيه كرد: بايد از بيان حرف هاي دو پهلو و سه پهلو چه در وادي اعتقادات و چه در حوزه سياست پرهيز كنيم و اگر مطلبي را نمي دانيم، لب به سخن نگشائيم و اگر مي خواهيم حرف بزنيم حتماً شفاف حرف خود را بگوئيم كه مردم به اشتباه نيفتند.

 صفار هرندي: دشمن با استفاده از خودشيفتگي موسوي و كروبي نقشه هاي خودرا پياده كرد

صفار هرندي گفت: دشمن در پشت انسان هاي خود شيفته اي همچون موسوي و كروبي نقشه هاي خود را پياده كرد.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در همايش بزرگ انقلاب اسلامي در قزوين گفت: موسوي و كروبي قبل از انتخابات با توصيف بحث ولايت و رهبري اين مهم را موضع خود مي دانستند و حتي در مراسمي كه رهبري حضور داشتند آنان نيز براي اينكه بين مردم اعتبار به دست بياورند خود را نزديك رهبري نشان مي دادند كه ما مشكلي با جايگاه ولايت و رهبري نداريم.
صفار هرندي اضافه كرد: در اين بين، دشمنان قسم خورده ايران به اين نتيجه رسيدند كه اگر بناست هدف گيري آنها به نتيجه برسد چاره اي ندارند جز اينكه كسي از درون خود نظام را انتخاب كرده كه براي اين ترفند نيز موفق شدند.
هرندي اظهار داشت: دشمن توانست در پشت يك مشت انسان هاي از خود شيفته و توهم زده سنگر بگيرد و نقشه هاي خود را از جمله ايجاد دو دستگي بين مردم پياده كند و اين كار را هم تا مرحله اي عملي كرد.
وي افزود: رسانه هاي غربي و بين المللي با يك هماهنگي و هدف خاص جنبش سبز را به راه انداختند و در اين جريان موسوي وقتي حمايت دنيا را به سمت خود ديد، خودشيفتگي بر او غلبه كرد و خوشحال از اين بود كه جريان ضد انقلاب هم از او حمايت مي كند.
هرندي افزود: كروبي و موسوي مي گويند ما ضدانقلاب نبوده و نيستيم ولي بايد به آنها گفت پس چرا وقتي اراذل و اوباش به ساحت مقدس حضرت امام(ره) و عاشوراي حسيني اهانت كردند شما سكوت كرديد؟
وي خطاب به مجمع روحانيون هم گفت: طرفداري از انقلاب و امام جزو ادعاهاي شما بود ولي چرا جايي كه مرزهاي انقلاب به وسيله كساني چون «اكبر گنجي» شكسته شد سكوت كرده و نظام را متهم به سخت گيري و خشونت كرديد؟
صفار هرندي در پايان گفت: انتخابات وسيله اي بود كه اين فتنه ها خود را نشان دهد و دست هاي پنهان براي ما آشكار شود.

 نوكر بي اختيار دست بي بي سي و سران فتنه را رو كرد (خبر ويژه)

انگليس و آمريكا با حمايت از دولت شاپور بختيار تلاش داشتند مانع از پيروزي انقلاب اسلامي در روزهاي آخر شوند.
اين مطلب را مجيد تفرشي از حاميان ميرحسين موسوي در لندن با اشاره به اسناد وزارت خارجه انگليس عنوان كرده است. اذعان به اين واقعيت تاريخي از آن جهت حائز اهميت است كه جريان سياسي همسو با انگليس در فتنه پس از انتخابات و شبكه بي بي سي، مشتركاً تلاش دارند به القاي بيطرفي انگليس و شبكه رسانه اي آن در جريان پيروزي انقلاب بپردازند و حتي چنين ادعا كنند كه بي بي سي از انقلاب اسلامي حمايت مي كرد(!؟) بنابراين امروز همكاري با آن مباح است!
تفرشي كه در لندن اقامت دارد درباره آن بخش از اسناد وزارت خارجه انگليس كه پس از 30 سال امكان انتشار يافته، گفت: نكته برجسته در اين اسناد، تلاش دولت بختيار و البته حمايت ضمني دولت هاي آمريكا و بريتانيا براي تأخيرانداختن در ورود آيت الله خميني به ايران است. آن موقع به نظر مي آمد (الان هم ثابت شده كه آن ديدگاه درست بوده) كه هر چه ورود آيت الله خميني به تأخير بيفتد، دولت شاپور بختيار مجال بيشتري خواهد داشت كه خود را به عنوان يك نيروي مستقل تثبيت كند. بختيار تلاش مي كرد آن طور كه آيت الله خميني مي خواست، مردم بختيار را با شاه در يك كفه ترازو قرار ندهند.
وي در گفت وگو با راديو زمانه درباره اسناد ديگر وزارت خارجه انگليس افزود: وقتي سايروس ونس در بيانيه اي از دولت بختيار حمايت مي كند، بختيار برآشفته مي شود و از طريق وزير خارجه اش، آقاي ميرفندرسكي و آقاي ويليام سوليوان، سفير وقت آمريكا در تهران، پيام مي دهد كه اين حمايت ها هيچ سودي براي دولت بختيار ندارد و اصرار مي كند كه دولت آمريكا هر كاري مي خواهد بكند، بدون رسانه اي شدن اين حمايت را انجام بدهد. در وزارت خارجه آمريكا دو نفر مستقيم با ايران در ارتباط بودند؛ كاپيتان گري سيك در شوراي امنيت ملي آمريكا كه الان استاد دانشگاه است، اما آن زمان افسر بازنشسته نيروي دريايي آمريكا بود و همين طور آقاي پرشت كه رئيس ميز ايران در وزارت خارجه آمريكا بود. به اين دو نفر تأكيد مي شود كه به هيچ وجه آشكارا از دولت بختيار به عنوان دولت مورد حمايت آمريكا، نام برده نشود. انگليس و آمريكا اميدوار بودند بختيار موفق بشود و سركار بماند.
وي اضافه كرد: «آمريكا و انگليس علاقمند بودند توسط بختيار ورود آيت الله خميني به ايران را به تأخير بيندازند تا بختيار بتواند ارتش را پس از خروج شاه با خود متحد كند اما عملاً اين اتفاق نيفتاد.»
شايان ذكر است حاميان انگليسي- آمريكايي محمدرضا پهلوي در كودتاي 28 مرداد 1332 چند ماه پيش از پيروزي انقلاب به حمايت از شاپور بختيار (عضو گروهك جبهه ملي كه به درستي از سوي مردم به عنوان نوكر بي اختيار معرفي شد) پرداختند و پس از انقلاب هم علي الدوام از گروهك هاي ضد انقلاب حمايت كردند، طي سال هاي اخير از طيف افراطي جريان موسوم به اصلاح طلبي جانبداري نمودند و در آستانه انتخابات و يا ماجراي امسال هم عاشق چشم و ابروي آقايان موسوي، كروبي و خاتمي شدند. پيدا كنيد پرتقال فروش را!

 اكونوميست: مشكل موسوي بنيان هاي انقلاب اسلامي است (خبر ويژه)

يك نشريه انگليسي از اظهارات اخير ميرحسين موسوي به بهانه سالگرد پيروزي انقلاب استقبال كرد.
«اكونوميست» با اشاره به تكرار القائات غرب توسط موسوي مبني بر اينكه انقلاب در دستيابي به اهداف خود شكست خورده است، از تمايل وي به ساختارشكني خبر داد. با وجود تظاهر موسوي به علاقمندي به آرمان هاي انقلاب، اكونوميست نوشت: اظهارات اخير موسوي نامزد شكست خورده انتخابات نشان مي دهد او قصد دارد بنيان هاي انقلاب اسلامي را نيز به چالش بكشد.
اكونوميست با بيان اينكه «اظهارات ميرحسين موسوي به منزله تحريك رژيم در آستانه سالگرد انقلاب 57 بود» نوشت: موسوي تنها كسي نيست كه مخالفان را به حضور در خيابان و به جان خريدن خطر ترغيب مي كند. خاتمي نيز با او همراه است.
گفتني است جريان هاي ضدانقلاب در پوشش حمايت از موسوي و به دعوت وي و كروبي و خاتمي، اقدام به تعرض و هتاكي عليه اسلام، انقلاب و مباني قانون اساسي كردند و نهايتا كار را به جسارت عليه امام حسين عليه السلام و امام خميني رساندند.
موسوي در بيانيه خود نظام اسلامي را متهم به استبداد كرده و مدعي شده بود بدترين نوع استبداد، استبداد ديني است. جالب اين است كه سايت ارگان رسمي سازمان سيا (راديو فردا) روز پنج شنبه در گفتگو با شكوه- م (يكي از عناصر سلطنت طلب فراري)، عين عبارت تقليدي موسوي را تكرار كرد و نوشت: بدترين نوع ديكتاتوري ديكتاتوري مذهبي است.
متهم كردن نظام اسلامي به ديكتاتوري حربه نخ نما شده اي است كه رسانه هاي رسمي استكبار و عوامل گروهك آنها طي 31سال گذشته به كار گرفته و اين بار از زبان شماري از عناصر منافق و متظاهر به همراهي به انقلاب تكرار مي كنند.
مواضع ضدانقلابي موسوي به قدري مورد استقبال محافل ضدانقلابي قرار گرفته كه احمد سلامتيان از عناصر نزديك به بني صدر و گروهك منافقين در گفت وگو با بي بي سي اعلام كرد: اظهارات اخير موسوي در تاريخ سياسي ايران بسيار كم نظير بلكه بي نظير بود.
وي درباره تظاهر موسوي به طرفداري از قانون اساسي و مخالفت ضدانقلاب با قانون اساسي گفت: آقاي موسوي دنبال يك حركت فراگير است و نمي تواند با اتكا به نيروي نظامي و خشونت به اهداف خود برسد. بنابراين در تنظيم شعارها، بايد به دنبال وسيع ترين اجماع ها باشد.
سلامتيان در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي توان با توجه به اعتراض اساسي مخالفان به قانون اساسي جمهوري اسلامي، آنان را حول محور اين قانون جمع كرد، گفت: چون آقاي موسوي قصد خودكشي و همچنين شعر گفتن در فضاي خالي را ندارد، ناگزير است به دنبال راه حلي برود تا بتواند در پهنه اجتماعي حداكثر وسيعي را جلب كند.

 من مزدور و تو مزدور چه در تهران، چه بيروت! (خبر ويژه)

شماري از سياستمداران و روزنامه نگاران وابسته به جريان آمريكايي 14 مارس در لبنان با صدور بيانيه اي، از فتنه سبز حمايت كردند. بيانيه اين گروه كه به دعوت موسسه سمير قصير تنظيم شد، از سوي سايت ضد انقلابي و آمريكايي جرس منتشر شد.
به دنبال ترور مشكوك سمير قصير همكار روزنامه النهار در سال 2005، كميسيون اروپا با همكاري آمريكا اقدام به راه اندازي موسسه اي به نام وي براي حمايت از جريان 14 مارس و حمايت از روزنامه نگاران طرفدار آمريكا در منطقه عربي كرد.
در بيانيه ياد شده آمده است: «ما لبنانيان دموكرات همبستگي خود را از جنبش دموكراسي و پلوراليسم در ايران اعلام مي كنيم. امروز يكدل و يكصدا از بيروت تا تهران فرياد آزاديخواهي و استبدادستيزي سر مي دهيم».
تعبير اخير از سوي شماري از سياستمداران و روزنامه نگاران لبناني وابسته به آمريكا و رژيم سعودي از آن جهت قابل تامل است كه جرج بوش رئيس جمهور پيشين آمريكا مكررا در سخنراني هاي خود با استقبال از خيانت هاي جريان تابع خويش در كشورهاي منطقه گفته بود «ما از اصلاح طلبان و دموكرات ها در جاي جاي خاورميانه از بيروت گرفته تا دمشق و از تهران تا بغداد حمايت مي كنيم». برخي سران جريان 14 مارس مستقيما در استخدام آمريكا، رژيم سعودي و حتي رژيم صهيونيستي قرار دارند.
دو ماه پيش سايت ضد انقلابي روزنت به نقل از يك روزنامه نگار فراري كه در بيروت اقامت دارد، تصريح كرده بود «مردم كشورهاي منطقه نظير لبنان و مصر و فلسطين، به اصلاح طلبان و جريان سبز به چشم افرادي لس آنجلس نشين و مزدور آمريكا نگاه مي كنند». اقدام اخير شماري از عناصر سياسي وابسته به آمريكا در لبنان نيز در تاييد همين تلقي- از زاويه مخالف- صورت گرفته است.
گفتني است شماري از عناصر ضد انقلاب فراري در لبنان اقامت گزيده و از اين كشور با رسانه هاي ضد انقلاب در آمريكا و انگليس و فرانسه و هلند و آلمان همكاري مي كنند.
حمايت علني جريان آمريكايي- صهيونيستي- سعودي 14 مارس از فتنه سبز در حالي است كه نيروهاي ميداني اين فتنه در روز جهاني قدس با خدمت به آمريكا و رژيم صهيونيستي شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران سر دادند و رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا اين شعارها را نشانه دودستگي در ايران و لزوم افزايش فشارها براي تشديد اختلاف ها عنوان كرد.

 وقتي ديكتاتورهاي ناكام از اردوكشي خياباني دنده عقب مي گيرند (خبر ويژه)

ناكامي جريان نفاق ساختارشكن در دو عرصه «انتخابات» و «خيابان» آنها را به تناقض گويي بي سرانجام كشانده است.
سايت مشاركتي نوروز كه هم اكنون توسط برخي عناصر فراري خارج كشور مديريت مي شود، اخيرا در تحليلي به انكار اردوكشي خياباني افراطيون پس از انتخابات پرداخت و مدعي شد به جاي اردوكشي خياباني بايد رأي مردم حاكم باشد. نويسنده اين تحليل فاقد نام، با عنايت به هراس عميق افراطيون از قيام تاريخي ملت ايران در روز نهم دي ماه مي نويسد: تجمع نهم دي ماه يك اردوكشي خياباني بود و هرگز نمي تواند اتمام حجت باشد.
سايت وابسته به عناصر ساختارشكن كه از حاميان اردوكشي هاي خياباني بلافاصله پس از انتخابات بود، اكنون با ژست قابل تامل طرفداري از موضع رهبر انقلاب مي نويسد: برخلاف سخنان رهبري در نماز جمعه 29 خرداد كه طرفين را به پرهيز از اردوكشي خياباني دعوت كرد، آنها به اردوكشي خياباني در واكنش به واقعه عاشوراي تهران پرداختند و با تهييج احساسات ايماني و مذهبي عامه مردم درباره هتك حرمت عاشورا و پاره كردن و سوزاندن قرآن، اصرار دارند حضور افراد در آن تجمع را اتمام حجت بدانند.
ارگان افراطيون فراري در ادامه مي نويسد: با ضرس قاطع مي توان گفت اردوكشي خياباني هرگز نمي تواند معناي همه پرسي داشته باشد چرا كه هرگز تعداد دقيق افراد شركت كننده معلوم نمي شود. تكيه بر اردوكشي خياباني فقط در رژيم هاي استبدادي و توتاليتر رايج است چرا كه در نظام هاي مردم سالار، انتخابات ادواري، فصل الخطاب منازعات و رقابت هاي سياسي است(همان گونه كه رهبري در سخنان 29 خرداد به درستي يادآور اين موضوع شدند).
اين وقاحت سايت وابسته به افراطيون در حالي است كه سران فتنه، با رفتار ديكتاتوري و مستبدانه- با اطمينان به پشتوانه خارجي- در مقابل دموكراسي و انتخابات ايستادند و به خيال تمام كردن كار جمهوريت و اسلاميت(جمهوري اسلامي) يا حداقل باج گيري از نظام، اقدام به اردوكشي خياباني كردند. اين اقدام آنها ملت نجيب ايران را بر آن داشت تا تودهني دوم را در خيابان به حضرات سران فتنه بزنند و به همين دليل هم ملت فارغ از سليقه هاي سياسي، حماسه 9 دي را رقم زدند تا بگويند پاي اسلام، انقلاب، جمهوريت و امام و رهبري ايستاده اند.
هراس از حضور چند ده ميليوني ملت ايران در قيام 9 دي در حالي است كه رسانه هاي حامي فتنه، اغتشاش چند صد نفري مزدوران اجير شده گروهك ها در روز عاشورا را با آب و تاب پوشش داده بودند و البته آن روز خيال نمي كردند رفتار «بزن در رويي» با تودهني بزرگ ملت ايران مواجه شود.
گفتني است افراطيون طي 7 انتخابات اخير(انتخابات مجلس، انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراي شهر و يك انتخابات خبرگان) با ناكامي مطلق مواجه شده اند.

 لوموند: دولت اوباما، زوال يافته ترين دولت تاريخ آمريكاست (خبر ويژه)

مجله فرانسوي لوموند ديپلماتيك با اشاره به اوج گيري گرفتاري هاي آمريكا سياست خارجي واشنگتن را «زياده خواهي با دست هاي بسته» توصيف كرد.
اين نشريه فرانسوي نوشت: اوباما به محض بازگشت از كپنهاگ، نتايج كنفرانس سران درباره محيط زيست را نااميدكننده توصيف كرد. آنجا كه كاخ سفيد درباره پرونده هاي مهم ديگر چون جنگ افغانستان، ايجاد شهرك هاي اسرائيلي نشين در سرزمين هاي فلسطيني، وضعيت هندوراس و... از سياست خارجي جديد سخن مي گويد، در گذار از حرف به عمل بيش از آن كه قانع كننده باشد، به پرگويي مي ماند. با نگاهي به نخستين سال زمامداري اوباما به نظر مي رسد وي به چند كلاس تقويتي و آموزش اضافي نياز دارد.
لوموند ديپلماتيك در ادامه تحليل خود مي نويسد: در بررسي نخستين سال حكومت اوباما بايد به ياد بياوريم كه هيچ يك از سران آمريكا در بدو حكومت خود با موقعيتي چنين زوال يافته و رو به سقوط روبرو نبوده اند. 8 سال پيش هنگامي كه بوش رئيس جمهور شد، ايالات متحده از اقتصادي استوار و ارتشي به ظاهر پرتوان برخوردار بود و حريف جدي پيش رو نداشت. اوضاعي چنان مطلوب، اكنون از بين رفته است. تهاجم به عراق و افغانستان، همدردي و شور برآمده از 11سپتامبر را كه آمريكا برخوردار شده به هدر داد. به درازا كشيدن اين مداخلات، آن را به شكست و ناكامي فاجعه بار و پرهزينه تبديل كرده و روحيه ارتش را متزلزل ساخته است. در همان حال، دولت به مقررات مالي پشت پا زده تا وام هاي نسنجيده اي اعطا كند كه نهايتا به فروپاشي اقتصاد اين كشور انجاميده است. مبادرت به جلوگيري از زوال بيشتر، محتواي اصلي سياست دولت اوباما را تشكيل مي دهد.
لوموند با برشمردن فهرست گرفتاري ها و بحران هاي آمريكا در قبال روسيه، چين، افغانستان و عراق نوشت: شايد زماني هنوز ممكن بود كه موضوع برقراري دموكراسي در افغانستان و بهبود وضعيت زندگي مردم آن كشور را پيش كشيد. اما اكنون به نظر مي رسد كه چنين امري، دست كم با هزينه اي كه آمريكا بتواند تحمل كند، ديگر از دسترس واشنگتن بيرون باشد. ناگزير گزينه موجود ميان پيروزي ممكن طالبان و انجام عملياتي به قصد دادن فرصتي ديگر به رئيس جمهور حامد كرزاي براي جبران اشتباهات گذشته خلاصه مي شد. تشويش ديگر آن است كه نكند پيروزي طالبان در افغانستان به نيروهاي طالبان در پاكستان دل و جرئت بيشتري بخشد.
اين نشريه فرانسوي مي افزايد: وضعيت ايران نيز مبارزه طلبي دردسرساز و دست و پاگيري است. ترجيح آقاي اوباما روشن است. وي خواستار طرح ريزي شيوه برون رفتي از كشمكش بر سر تغليظ اورانيوم بر پايه مذاكره و گفتگوست. اوباما براي تحقق خواسته خويش كوشيد تا ايرانيان را به پاي ميز مذاكره بكشاند و در همان حال لزوم اعمال مجازات ها در صورت شكست اين روش را به روس ها بقبولاند. احتمال اندكي مي رود كه مجازات هاي تازه ايرانيان را به زانو درآورد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14