(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 18 شهريور 1389- شماره 19737

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اين جهاد شدني است (يادداشت روز)
206 مصوبه هيئت وزيران براي استان تهران
عزا (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
دولت شنبه را تعطيل اعلام كرد
مهمانپرست خطاب به شوراي همكاري خليج فارس:
مواضع تكراري كمكي به رفع سوءتفاهم احتمالي درباره جزاير ايراني نخواهد كرد
فتنه گران در شيراز ابتدا مقابل امام(ره) ايستادند (خبر ويژه)
حلقه درازگوش اعلام سرگرداني كرد (خبر ويژه)
ادامه هتاكي سريال «نون و ريحون» (خبر ويژه)
موز اگر قوت داشت كمر خودش را راست مي كرد! (خبر ويژه)اين جهاد شدني است (يادداشت روز)

در آستانه سي امين سالگرد انقلاب اسلامي وقتي پايگاه خبري كانادايي موندويس طي گزارشي اين واقعيت را رسانه اي كرد كه جمهوري اسلامي ايران امروز پس از سه دهه توانسته عقب ماندگي هاي 500 ساله خود را جبران نمايد آنچه بيش از هر چيزي از آن فهميده مي شد ناكامي بزرگ نظام سلطه در كارزار رويارويي و نبرد همه جانبه با ايران اسلامي بود و بطور خاص بر شكست ناتوي اقتصادي دلالت مي كرد.
اكنون نيز غرب و نظام سلطه بر اين اميد واهي دل بسته تا شايد بتواند روزي روزگاري به تعبير رهبر انقلاب با به راه انداختن موج تحريم ها عليه ايران «بازگشت سلطه اهريمني قبل از انقلاب» را فراهم نمايد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير كارآفرينان با ايشان -16/6/89- با تاكيد بر اين كه ايران اسلامي در تمامي سال هاي پس از انقلاب در تحريم بوده به تحريم هاي اخير عليه جمهوري اسلامي اشاره كرده و خاطرنشان كردند: «ملت و مسئولان بدون ترديد اين تحريم ها را نيز دور مي زنند و همچون سه دهه گذشته تحريم ها را ناكام مي گذارند و به كار و پيشرفت و بالندگي ادامه مي دهند.»
«آقا» در عين حال راهكار مقابله و مبارزه با تحريم ها و فشارهاي اقتصادي را عينيت يافتن «اقتصاد مقاومتي» و «كار و كارآفريني» برشمردند.
تصريح رهبر معظم انقلاب بر شكل گيري اقتصاد مقاومتي و فضاي كسب و كار و توليد و در نتيجه رونق اقتصادي در حالي است كه ايشان در چند سال اخير و در سخنراني هاي متعدد بر الگوي ايراني- اسلامي در برنامه هاي اقتصادي تاكيد مستمر داشته اند.
بنابراين آنچه كه برنامه ريزان و طراحان از يك سو و مسئولان و مجريان از سوي ديگر بايد بيش از هر چيزي نصب العين خود نمايند اين دغدغه مهم و اساسي است كه نبايد به بهانه توسعه كارآفريني و رونق اقتصادي از مدل پيشرفت اقتصادي ايراني- اسلامي فاصله بگيرند.
اين واقعيت تلخ را نمي توان انكار كرد كه پس از انقلاب متاسفانه برخي از دولت ها به بهانه توسعه اقتصادي در دام تئوري ها و مدل هاي اقتصادي غربي و غيراسلامي گرفتار شدند و آنچه كه مدعي آن بودند به بار ننشست و تنها شعار «رفاه عمومي» در كارنامه آنها باقي ماند.
البته بارها و به كرات رهبر بصير انقلاب نسبت به اين معضل و آفت هشدار داده اند و در يكي از اين نهيب ها و هشدارها تصريح مي كنند: «غربي ها در تبليغات خود اينگونه القاء كرده اند كه توسعه و پيشرفت مساوي با غربي شدن است و متأسفانه برخي از كارگزاران و نخبگان كشور نيز مدل پيشرفت را صرفاً يك مدل غربي مي دانند كه اين مسئله اي غلط و خطرناك است.»
اين نكته را هم بايد افزود كه اگر دولتي بر نفي مدل اقتصادي غربي تأكيد كرد و سخن از اقتصاد اسلامي به ميان آورد تنها گام اول را برداشته است. فرمولي كه بتوان براساس آن قضاوت كرد تا دولتي به سمت و سوي اقتصاد اسلامي حركت كند رعايت شاخصه ها در اين زمينه است.
باز بايد به سخنان كليدي رهبر معظم انقلاب در سال هاي اخير رجوع كرد كه ايشان دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي را «افزايش ثروت ملي» و «برقراري عدالت اجتماعي» توصيف كرده و تأكيد مي كنند: «هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تأمين كند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد به درد كشور و مردم نمي خورد.»
خب؛ ناگفته پيداست اگر دولتي تنها بر افزايش ثروت ملي توجه كند و از توزيع عادلانه ثروت اغماض و چشم پوشي كند در مسير اقتصاد اسلامي حركت نكرده است. بالعكس اگر دولتي فقط بر توزيع عادلانه ثروت همت بگمارد علي رغم اينكه شعار اقتصاد اسلامي هم سر دهد اما خروجي مجموعه اقدامات و تصميم گيري هايش منجر به افزايش ثروت ملي نشده باشد از دالان اصلي خارج شده است.
بنابراين با توجه به آموزه هاي اسلامي- ايراني و تجارب سه دهه گذشته نظام جمهوري اسلامي ايران «رفاه عمومي» يعني آن چيزي كه همه دولت ها به نوعي به دنبال آن بودند در نتيجه افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت بصورت توأمان- و نه جدا از يكديگر- محقق خواهد شد.
طبيعي است كه توزيع عادلانه ثروت در گرو اراده و باور مسئولاني است كه گرفتار توجيهات به اصطلاح اقتصادي اي نشوند كه با اقتصاد بومي و معيارهاي اسلامي سنخيتي ندارد.
آنچه شرط ضروري است اين است كه مسئولان و متصديان و تصميم گيران امور اقتصادي بدانند و نسبت به اين دانسته خود باور داشته باشند كه راه رهايي از گرفتاري هاي خرد و كلان اقتصادي توجه به يك مدل اقتصادي بومي و اسلامي است.
اينجاست كه اقدام حضرت امير(ع) كه در بصره و در سال 40 هجري دستور مي دهند «سكه اسلامي» ضرب شود بايد براي ما درس آموز باشد. (به نقل از دكتر حسن ابراهيم حسن- تاريخ سياسي اسلام) همچنين بديهي است كه افزايش ثروت ملي در گرو توليد و كار و تلاش است.
در همين راستا، بايد خرسند باشيم و خداوند را شاكر كه فقه اقتصادي اسلام سرمايه گرانسنگ و ارزشمندي است كه جوهره و شاكله آن بر مبناي توليد و كار و تلاش و بالندگي استوار مي باشد. به عنوان مثال با تأملي بر فقه اقتصادي اسلام قراردادها و عقودي همچون «مضاربه»، «مزارعه» و يا «مساقات» به چشم مي خورد كه حكايت از شركت در امور تجاري، توليدي، كشاورزي و باغداري دارد. به عبارت ديگر؛ اين سه عنوان قراردادي است ميان دو نفر يا دو گروه كه با هم شريك هستند و از يكسو كار و فعاليت و تلاش است و از سوي ديگر سرمايه ، زمين، باغ و وسايل بذر است و نتيجه نهايي افزايش كار و توليد، رونق اقتصادي و پيشرفت و بالندگي خواهد بود. توليد و تجارت سالم روح دستورات اقتصادي اسلام است و در متون و نصوص ديني نسبت به آن تاكيد شده است.
امام علي(ع) به مالك اشتر فرمان مي دهند: «نسبت به بازرگانان و صاحبان صنايع (توليدكنندگان) توصيه مي كنم كه با آنان بخوبي رفتار كني چه آن عده كه سرمايه شان را در شهر و ديار خود و چه آنان كه در خارج از محل زندگيشان به كار انداخته اند و مدام در رفت و آمدند...»
مع الوصف، جاي شگفتي نيست اگر تحليلگران و كارشناسان اقتصادي و برخي رسانه هاي غربي در شرايطي كه دنياي غرب در بحران مالي افسارگسيخته اي به سر مي برد تنها راه برون رفت از اين مخمصه و بن بست را عمل به دستورات شريعت اسلامي در حوزه اقتصاد- اقتصاد اسلامي- مي دانند؛ چرا كه معتقدند نظام سرمايه داري غرب دچار معضلي به نام مضاربه هاي خيالي و صوري و سرمايه گذاري هاي كاذب شده اند.
اين در حالي است كه در نظام اقتصادي اسلام روح سرمايه گذاري واقعي و مفيد به حال جامعه و فضاي كسب و كار و تلاش كه با رونق اقتصادي ارتباطي درهم تنيده دارد موج مي زند.
بي شك امروز در فضاي كنوني كشور علي رغم اينكه به تعبير رهبرانقلاب كارگاه بزرگ تلاش و ابتكار و نوآوري بوجود آمده است اما اولا؛ همانطور كه ايشان فرمودند اين گام اول از روند پيشرفت و سرافرازي است ثانياً؛ دولت نسبت به دو مسئله؛ 1- مديريت دقيق و عالمانه منابع مالي و 2- بهبود فضاي كسب و كار موظف است.
در اينصورت خواهد بود كه زخم ها و مشكلاتي چون بيكاري و گراني كه بحق مورد اعتراض مردم است ترميم خواهد شد.
حسن ختام اين نوشته را به فرازي از كلام نوراني امام روح الله اختصاص مي دهيم كه فرمودند: «عمده اين است كه باور كنيم خودمان مي توانيم، وقتي اين باور آمد، اراده پيدا مي شود و وقتي اين اراده در يك ملتي پيدا شد همه به دنبال كار مي روند و به كار مي ايستند.»
حسام الدين برومند

 206 مصوبه هيئت وزيران براي استان تهران

معاون اول رئيس جمهور از تصويب 259 مصوبه جديد براي مردم استان تهران خبر داد.
محمدرضا رحيمي در پايان جلسه ديروز هيئت دولت درباره استان تهران به تشريح مصوبات درخصوص استان تهران پرداخت و گفت: در اين جلسه هيئت دولت 259 مصوبه ديگر را به تصويب رساند اين در حالي است كه به گفته وي از مجموع 238 مصوبه دور اول 96 درصد از مصوبات عملياتي شده است كه از اين تعداد 4درصد در دست پيگيري 6/30درصد در دست اقدام ، 3/65 درصد اقدام شده است.
وي افزود: از مجموع 272 مصوبه دور دوم 8/58 درصد در دست اقدام 4/29درصد در دست پيگيري و 7/10درصد در مورد آن اقدام شده است.
سخنگوي دولت گفت: براساس تصميم دولت مبلغ 6250ميلياردريال طي پنج سال به صورت هزينه اي و عمراني علاوه بر بودجه هاي فرهنگي مصوب ساليانه دستگاه ها براي اجراي پروژه ها و امور فرهنگي استان تهران در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار مي گيرد.
نرخ بيكاري كاهش مي يابد
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به مصوبات دولت در زمينه سرمايه گذاري و اشتغال گفت: در ابتداي سال در شوراي عالي اشتغال تصميم گرفته شد با توجه به مزيت هايي كه در استان ها وجود دارد، يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كنيم و هر استانداري در هر استان در واقع موظف است بخشي از اين ميزان اشتغال را ايجاد كند.
وي افزود: برخلاف تبليغات مسمومي كه در برخي از جرايد و رسانه ها منتشر مي شود، قطعاً در سال آينده نرخ بيكاري در كشور را با همت دولتمردان و استانداران پايين مي آوريم.
وي افزود: همچنين دولت تصميم گرفت مبلغ 350 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه اشتغال از محل منابع صندوق مهر امام رضا(ع) براي جوانان استان تهران اختصاص دهد.
سخنگوي دولت ادامه داد: هفته گذشته ارائه كارت هاي اعتباري در معاونت اول رئيس جمهور با حضور همكاران و خبرنگاران افتتاح شد. در اين راستا دولت تصميم گرفته به كليه كارمندان خود كارت هاي اعتباري با كارمزد 4 درصد بالغ بر يك و نيم ميليون تومان وام ارائه دهد به مدت دو سال تا از آن بتوانند استفاده كنند اين اقدام جهت ايجاد رفاه بيشتر خانواده ها انجام شده ارائه اين كارت هاي اعتباري را از آموزش و پرورش شروع كرده ايم و در واقع يك ميليون كارت از طريق بانك ملي ارائه مي شود و سپس به وزارت بهداشت، ديگر كارمندان دولت و بعد از آن بازنشستگان و بعد به كل مردم اختصاص داده خواهد شد تا آن ها بتوانند نيازهاي خود را از طريق خريد كالاهاي مرغوب ايراني تامين كنند.
وي ادامه داد: اين امر دو مزيت دارد؛ اول اين كه رفاه خانواده ها تامين مي شود و دوم در واقع تنبيه و تذكر به كساني است كه مي خواستند ملت ايران را تحريم كنند.
گازدار شدن روستاها را هم بزودي جشن مي گيريم
سخنگوي دولت افزود: دولت در اين جلسه مصوبات و تصميماتي را نيز در زمينه انرژي، صنعت و كشاورزي نيز اتخاذ كرد.
وي افزود: همان طور كه سال گذشته جشن برق دار شدن روستاهاي مان را گرفتيم انشاءالله در آينده نزديك جشن گازدار شدن روستاهايمان را نيز خواهيم گرفت.
وي ادامه داد: اجراي گازرساني به روستاهاي باقيمانده داراي شرايط قانوني و تسريع در گازرساني به روستاهاي باقيمانده از تعهدات سفر دور دوم استان تهران طي سالهاي 90 و 91 از جمله مصوبات امروز بود.
رحيمي اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار در 70هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان طي سالهاي 90 تا 93، تجهيز و نوسازي 12 هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير سدهاي مخزني استان طي سال 90 و 91، ايجاد رديف مستقل تغيير الگوي كشت در مزارع استان تهران و جايگزيني زراعت چوب به جاي سبزي و صيفي در سطح 5هزار هكتار از اراضي مشروع از فاضلاب هاي تصفيه نشده شهري، اختصاص مبلغ 70 ميليارد ريال جهت اجراي طرح هاي آبخيزداري طي سالهاي 90 و 91 را از ديگر مصوبات دولت در زمينه انرژي، صنعت و كشاورزي دانست.
وي همچنين به تصميم دولت جهت كاهش جمعيت تهران، كاهش بار ترافيك و رفت وآمدها اشاره كرد و گفت: ما مشوق هايي را براي كارمندان دولت گذاشته ايم تا از تهران به شهرستان ها بروند.
سخنگوي دولت ادامه داد: دولت تلاش مي كند و تصميم بر آن دارد كه برخي از مراكز آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي و برخي از وزارتخانه ها را به ديگر استان ها منتقل كند.
با روند فعلي تمام ايرانيان خانه دار مي شوند
معاون اول رئيس جمهور در ادامه اين نشست جاري به مصوبات دولت در خصوص تامين مسكن پرداخت و افزود: تصميم گرفته و تلاش مي كند كه يك ميليون واحد مسكوني در شهرها و 200 هزار واحد مسكوني در روستاها ايجاد كند از طرف ديگر 30 درصد قيمت ساختمان در سراسر كشور كاهش پيدا كرده و ان شاءالله ما در آينده نزديك با روندي كه پيش مي بريم جشن خانه دار شدن تمام ايرانيان را به زودي برگزار خواهيم كرد. البته برخي از اين واحدهاي مسكوني در هفته دولت افتتاح شد.
وي افزود: احداث كمربندهاي اسلامشهر و پاكدشت و فاز دوم كمربندي اسماعيل آبادي و تبديل محور فرعي دماوند-ايوانكي به اصلي و كمربندي جنوب تهران از كردان تا دماوند و كمربندي جنوب رباط كريم و احداث چهار تقاطع غيرهمسطح در استان تهران، بهسازي و آسفالت كلي روستاهاي بالاي 50 خانوار طي سالهاي 89 و 90، اختصاص مبلغ هزار ميليارد ريال براي نوسازي ناوگان فرسوده حمل و نقل در استان طي سال هاي 90 و 91، تسريع در اجراي پروژه شهيد همت به كرج از طريق صدور مجوز ماده 32 و اختصاص اعتبار لازم، اختصاص مبلغ 350 ميليارد ريال جهت ارتقاء شاخص توسعه عمران شهري استان و كمك به بهياري ها، اختصاص 150 دستگاه اتوبوس جهت بهسازي ناوگان حمل و نقل عمومي سطح تهران به جز شهر تهران از جمله تصميمات دولت در حوزه زيربنايي و مسكن است.

 عزا (گفت و شنود)

گفت: آمريكا به خاطر لشكركشي به عراق و افغانستان و هزينه چند هزار ميليارد دلاري اين لشكركشي ها با بحران اقتصادي شديدي روبرو شده است.
گفتم: دولت انگليس هم اعلام كرده كه با بحران اقتصادي فلج كننده اي روبروست.
گفت: دولت فرانسه هم براي مقابله با بحران شديد اقتصادي يك برنامه صرفه جويي اقتصادي به مبلغ چند صدميليارد يورو در دست تهيه دارد.
گفتم: ايتاليا هم با اعتصاب هاي عمومي كارگران، كاركنان راه آهن و حمل و نقل و ورشكستگي پي درپي شركت هاي تجاري و بانك ها روبروست.
گفت: حيوونكي ها مي خواستند ايران را با تحريم اقتصادي فلج كنند تا از اين طريق به سران فتنه كمك كرده باشند، ولي به جاي ايران اسلامي، خودشان با فشارهاي فلج كننده مالي و اقتصادي روبرو شده اند.
گفتم: خانمي ديد همسرش كفش و كلاه كرده و داره از خونه ميره بيرون. پرسيد؛ كجا ميري آقا؟ همسرش گفت؛ به يك مجلس عزا ميرم. پرسيد پول بده گوشت بخرم. گفت؛ ندارم. گفت؛ براي بچه ها لباس بخر، گفت ندارم. گفت؛ صاحبخونه اجاره مي خواد، مرد گفت؛ ندارم! همسرش گفت؛ مرتيكه، عزا و مصيبت همين جاست، كجا داري ميري؟!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323


كيهان و خوانندگان
¤ فتنه گران داخلي و خارجي كه جاهلانه مردم را به اين متهم مي كنند كه به خاطر كيك و سانديس و ساندويچ در تظاهرات شركت مي كنند، آيا راهپيمايي روز قدس را نديدند كه مردم با زبان روزه مشاركت كردند؟
دياني
¤ با وجود دخالت مستقيم سفارت انگليس در آشوب هاي خياباني بعد از انتخابات با حضور ديپلمات انگليس در ميان آشوب گران، چگونه طرح كاهش روابط با انگليس در مجلس شوراي اسلامي از دستوركار خارج شد.
ايرج نيكو
¤ دولت هنوز مطالبات و معوقات بازنشسته هاي قبل از سال 79 را پرداخت نكرده است. بالاخره وعده مسئولين مبني بر تسويه حساب با حق و حقوق اينگونه بازنشستگان چه زماني عملي خواهد شد؟
صادقي بازنشسته سال 72
¤ قرار بود ارگان ها و ادارات دولتي با حذف پيمانكار بصورت مستقيم و بدون واسطه با كاركنان مورد نياز قرارداد كار ببندند. ولي در شهرداري شهرك قدس (قلعه حسن خان) با 600 نيروي كار اين قانون رعايت نشده و اين افراد دوباره از طريق پيمانكاري مشغول به كار شده اند كه به ضرر و زيان آنها مي باشد.
1052---0937
¤ مي خواستم از كيهان تقاضا بكنم تمام مطالب و گزارش هاي چاپ شده در مورد فتنه در طول يكسال گذشته را بصورت كتاب يا مجله رنگي و جذاب منتشر كند.
7349---0914
¤ از مسئولين محترم درخواست مي شود جهت تكريم بازنشستگان هم كه شده برابر اعلام قبلي نسبت به افزايش6% حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي تا پايان شهريور اقدام نمايند.
6794---0912
¤ از شهرداري تهران سؤال كنيد مگر نه اينكه ميدان انقلاب بايد نمادي از انقلاب داشته باشد مسئولان شهرداري توضيح دهند كه با اين هزينه گزاف از جيب مردم براي ساخت نماد جديد، مختصات و ويژگي آن را براي مردم بيان كنند.
عليمرداني
¤ در آزمون استخدامي آموزش و پرورش و در رشته دبيري تربيت بدني، بسياري از پذيرفته شدگان از رشته هاي ديگر بودند. اين در حالي است كه جناب وزير وعده داده بودند در رشته تربيت بدني فقط از تحصيل كردگان اين رشته آزمون گرفته شود.
جلال درويشي از گرگان
¤ از مسئولين محترم صدا و سيما بخاطر تهيه و پخش برنامه راز از شبكه 4 سيما و همچنين مجري اين برنامه تشكر مي كنيم. تقاضا داريم، توليد و تداوم اينگونه برنامه ها نقد اصولي را در جامعه نهادينه بكنند.
1160---0938
¤ بيش از چندين حساب در چندين بانك باز كرده ام ولي موفق نشده ام به سيستم كامپيوتري هدفمند كردن يارانه ها راه پيدا كنم. به خود وزارت رفاه هم مراجعه كردم نتوانستند كاري انجام بدهند. اين چه سيستمي است كه كارآيي لازم را ندارد و موجب ضايع شدن حق و حقوق شهروندان مي شود.
بيگ زاده
¤ از مسئولين دانشگاه پيام نور خواهشمند است در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي اين سازمان كه 60 درصد مجموعه را تشكيل مي دهند اقدمات لازم را به عمل آورند.
5934---0935
¤ كساني كه مردم را به استفاده از وسايل نقليه عمومي توصيه و تشويق مي كنند لطف كرده براي يك بار هم كه شده از وسايل نقليه شخصي خودشان پياده بشوند و به اتفاق خانواده در فضاي گرم و دماي بالاي داخل اتوبوس قرار بگيرند تا متوجه بشوند كه مردم چه مي كشند.
9895---0912
¤ مددجويان سازمان بهزيستي هم با مشكلات عديده مواجه هستند كه اميدواريم مسئولين مربوطه رسيدگي بكنند.
8604---0914
¤ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات ، دانشجويان را اجبار كرده فقط در آخرين روز ماه مبارك رمضان كه پنجشنبه 18/6/89 و يك روز قبل از عيدفطر مي باشد براي انتخاب واحد اقدام كنند. براي ما دانشجويان شهرستاني به دليل در دسترس نبودن اتوبوس بين شهري امكان انتخاب واحد فقط در اين يك روز وجود ندارد. متاسفانه هيچ استدلال و منطقي را هم نمي پذيرند.
م-ر
¤ دو ماه مي شود كه براي گرفتن پيش فاكتور پرايد دوگانه سوز به نمايندگي هاي سايپا مراجعه مي كنم ولي موفق نمي شوم. بنويسيد از مديران اين شركت انتظار بيشتري در ارائه خدمات به شهروندان داريم.
1108---0919
¤ تغيير سيستم بليت اتوبوس درون شهري به كارت شارژي در اصفهان پيشرفت قابل تقديري است و از جهت هاي مختلف مفيد مي باشد. ولي قرار نبود كه با اين اصلاح و پيشرفت قيمت كرايه ها در خطوط شهر افزايش غيرمعقول پيدا كند و شيريني كار را به كام شهروندان تلخ كند.
7753---0913
¤ پذيرفته نيست كه سرعت اينترنت در كشورمان درمقايسه با كشورهاي همسايه پايين تر باشد. مسئولين وزارت ارتباطات و مخابرات پاسخگو باشند.
1724---0937
¤ از مسئولاني كه استان مازندران را منطقه اي خوش آب و هوا دانسته اند و يارانه برق آن را قطع نموده اند تقاضا مي شود كه به اين استان سفر كنند و امتحان نمايند كه آيا مي توان يك ساعت بدون كولر در آن به سر برد؟
حسن حبيب اللهي از دهنمير
¤ متاسفانه بسياري از مردم روستاي ما از شبكه هاي صدا و سيما محروم هستند و براي دريافت اين شبكه ها مجبور به استفاده از آنتن ماهواره مي باشند. ضمنا آب شرب اين روستا نيز در بسياري از فصول سال قابل آشاميدن نيست.
روستاي آغدشت ساري
¤ خيابان هاشمي واقع در جماران مدتي است كه از سوي شهرداري بن بست شده. لطفا رسيدگي شود.
خيرابي
¤ چند سالي است كه طرح احداث خط آهن گرگان - مشهد كلنگ زده شده اما هيچ خبري از زمان بهره برداري آن نيست.
8538---0911
¤ اداره برق گيلان هزينه برق را افزايش داده آيا دولت خبر از گرما و رطوبت گيلان ندارد. كولرها هم گازي است و كارمندان افزايش حقوق 6 درصد را بايد صرف اين هزينه نمايند؟
8505---0911
 دولت شنبه را تعطيل اعلام كرد

هيئت دولت يك روز بعد از عيدفطر را هم تعطيل اعلام كرد اما با اين توضيح كه به مرور در ساعات كاري كارمندان در طول سال جبران خواهد شد.
محمدرضا رحيمي كه ديروز بعد از سومين نشست استاني هيئت دولت در جمع خبرنگاران سخن مي گفت افزود: در واقع اگر روز جمعه عيد فطر باشد روز شنبه تعطيل خواهد بود و ما پيشاپيش اين عيد بزرگ را به تمام مسلمانان در سراسر جهان تبريك مي گوييم.
سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدام دولت مشكل قانوني ندارد تأكيد كرد: براي جبران روزي كه تعطيل اعلام شده در طول سال به ساعت كاري اضافه مي شود تا جبران شود و از نظر قانوني اين تصميم مشكلي ندارد و اميدواريم كه مردم از اين تصميم خوشحال شده باشند و بتوانند از آن استفاده كنند.

 مهمانپرست خطاب به شوراي همكاري خليج فارس:
مواضع تكراري كمكي به رفع سوءتفاهم احتمالي درباره جزاير ايراني نخواهد كرد

سخنگوي وزارت امور خارجه خطاب به وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تاكيد كرد: مواضع تكراري شما هيچ كمكي به رفع سوءتفاهم احتمالي درباره ترتيبات اجرايي در ابوموسي نخواهد كرد.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامين مهمانپرست در واكنش به نشست اخير شوراي همكاري خليج فارس در سطح وزرا مفاد بيانيه 116 اين نشست در خصوص سه جزيره ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك را رد و بر تعلق ابدي اين سه جزيره به ايران تاكيد كرد.
وي تصريح كرد: ادعاهاي مطرح شده در اين خصوص را تكراري و بي پايه و اساس خواند.
وي طرح مكرر اين موضوع در بيانيه هاي وزراي خارجه شوراي همكاري خليج فارس را مداخله در امور داخلي ايران عنوان و آن را محكوم كرد.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان اصرار بر دامن زدن به اين گونه ادعاهاي واهي و خلاف واقعيت هاي تاريخي منطقه را موجب انحراف افكار عمومي از مسائل مهم منطقه و جهان اسلام منجمله جنايات رژيم صهيونيستي دانست.
مهمانپرست خاطرنشان كرد: اين گونه مواضع تكراري و تبليغاتي هيچ كمكي به رفع سوءتفاهم احتمالي در مورد ترتيبات اجرايي در ابوموسي نخواهد كرد.

 فتنه گران در شيراز ابتدا مقابل امام(ره) ايستادند (خبر ويژه)

به دنبال تداوم رفتارهاي دشمن پسند و فتنه انگيز علي محمد دستغيب در شيراز، يك شهروند شيرازي گزارشي از گذشته جريان فتنه در اين شهر منتشر كرد.
سايت الف به قلم مهدي كازروني ضمن تأكيد بر اينكه «نويسنده به هيچ روي در پي انكار سوابق انقلابي علي محمد دستغيب و مسجد وي در پيش و پس از انقلاب نيست و همچنين برنامه هاي اخلاقي و مذهبي و فرهنگي مسجد آتشيها و كانون هاي وابسته نيز، قرار نيست زير سؤال برود» نوشت: ما در پي آنيم، تا با تحليلي موشكافانه به بررسي تاريخچه انحراف و زاويه گرفتن اين مجموعه از خط اصيل امام خميني(ره) و ولايت فقيه در لواي دفاع از خط امام بپردازيم. خاندان دستغيب از خانواده هاي اصيل و متدين و عالم پرور شيراز بوده است و علما و بزرگاني را در ميان خود پرورش داده است، كه از جمله مي توان به مرحوم آيت الله سيدهدايت الله دستغيب، شهيد محراب آيت الله سيدعبدالحسين دستغيب و اكنون نيز مي توان به اخوي گرامي جناب آقاي سيدعلي محمد دستغيب يعني حضرت آيت الله سيدعلي اصغر دستغيب اشاره نمود، كه ايشان بحمدالله پيوسته از شخصيتي معتدل و مواضعي متين در پشتيباني از امام(ره) و ولايت فقيه و نمايندگان ايشان در استان فارس برخوردار بوده اند، به نحوي كه در انتخابات دوره هاي اخير مجلس خبرگان رهبري نيز بيشترين آراء را در استان فارس به خود اختصاص داده اند، گفتني است كه ايشان و برادرشان خواهرزاده هاي شهيد محراب آيت الله دستغيب مي باشند.
نويسنده با اشاره به برخي رفتارهاي انحرافي مريد و مرادي در مسجد آتشي ها و نيز هشدار درباره عجب و غروري كه يكي از دام هاي شيطان است، ادامه مي دهد: پس از شهادت حضرت آيت الله دستغيب در دهه 60،حضرت آيت الله حائري شيرازي ( از علماي شناخته شده و چهره هاي مبارز استان فارس) با حكم امام خميني ابتدا به عنوان امام جمعه و سپس نمايندگي امام عازم شيراز شد چرا كه ايشان پيش از آن به عنوان نماينده دور اول مجلس ساكن تهران بودند. در همين اثنا كم كم زاويه هاي انحراف و خودمحوري ها و اعلام مواضع در مقابل نماينده مستقيم امام خميني، در لواي دفاع از خط امام خود را نشان مي داد، به نحوي كه در مدت زمان كوتاهي جناب آقاي دستغيب و مسجد ايشان محور اختلافات و خط بازي هاي شيراز و استان فارس قرارگرفتند، اين جريان در سال 1364به اوج خود رسيد به نحوي كه در اين سال در يكي از نمازجمعه هاي نزديك به روز قدس تعداد زيادي از افراد منسوب به مسجد ايشان با سر دادن شعارهاي توهين آميز و هتاكانه كه جاي ذكر ندارد و پرتاب مهر، كفش و...، تحت عنوان دفاع از خط امام و حمايت از قائم مقام رهبري آقاي منتظري و... نمازجمعه امام جمعه منصوب امام خميني(ره) را برهم زدند و جالب اينكه در آن روز تاريخي، وقتي حضرت آيت الله جنتي حكم منصوب امام براي بررسي مسائل شيراز اندكي برآشفته و اعتراض نمود، با شعار «مرگ بر سازشكار» مورد لطف مريدان جناب آقاي سيدعلي محمد دستغيب قرار گرفت، و اين چنين است كه «خودمحوري» اين دوستان، بخوبي روشن مي شود چرا كه همان طور كه در نوار سخنان آن روز موجود است، همين افراد چند دقيقه قبل از اعلام مواضع آقاي جنتي با شعار «صل علي محمد يار امام خوش آمد» از ايشان استقبال مي كنند. جالب اينكه پس از حدود 52سال از آن جريان، جناب آقاي دستغيب، اخلال در سخنراني حجت الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني در مرقد امام را به شدت محكوم نموده و اين جريان را نشانه انحراف جدي از خط امام قلمداد مي نمايد در ادامه اين تحليل آمده است: علاوه بر موارد مذكور رخنه افراد مسئله دار و ناباب در اطراف ايشان مثل برخي از نزديكان سيدمهدي هاشمي معدوم (برادر داماد آقاي منتظري) و همچنين رفت و آمد فراوان مصطفي كاظمي (موسوي) از متهمان اصلي قتل هاي زنجيره اي در مسجد ايشان و نقش محوري او در اختلافات شيراز، به عنوان مديركل وقت اطلاعات استان فارس، تحليل و واكاوي جريان خط بازي ها و انحرافات جريان منسوب به آقاي دستغيب را مشكل تر مي نمايد. گفتني است ايشان سال ها به عنوان نماينده آقاي منتظري در دانشگاههاي شيراز بوده اند، و از باب «السنخيه اساس الانضمام» انسان، مسائل مشابهي مثل نوعي ساده انديشي در تحليل ها و نفوذ افراد مشكوك در اطرافيان را در ايشان هم مشاهده مي نمايد. جالب اينكه در همان سالها نماينده امام و بعداً مقام معظم رهبري در استان فارس جناب آقاي حائري شيرازي با مشكوك شدن به رفتار آقاي كاظمي، خطرناك و نفوذي بودن ايشان را به مسئولان وقت وزارت اطلاعات خبر مي دهد اما متأسفانه ايشان پس از مدتي به تهران منتقل شده و پست بالاتري را دريافت مي نمايد، اما در نهايت پس از جريان قتل هاي زنجيره اي در دوران اصلاحات دستگير مي شود.
نويسنده در پايان تأكيد مي كند: ضمن دعا و آرزوي عاقبت به خيري براي خود و جناب دستغيب و دوستان ايشان، از اين دوستان مي خواهم كه در حين گوش دادن به مواضع اخلاقي و درسهاي استاد دستغيب، با نظر عبرت نيم نگاهي هم به همنشينان و حاميان دوآتشه خود مثل راديو فردا، صداي آمريكا، بي بي سي، تلويزيون هاي فاسد لس آنجلسي و سايت هاي ضدانقلاب داشته باشند، چرا كه قطعاً اين ميهمانان ناخوانده براي رضاي خدا به انتشار و حمايت از سخنان ايشان نمي پردازند.


 حلقه درازگوش اعلام سرگرداني كرد (خبر ويژه)

ارگان حلقه ماسوني لندن كه تا چند ماه پيش خود را اتاق فكر جنبش سبز معرفي مي كرد، معتقد است بقاياي اين جريان دچار «سرگرداني» شده اند و ديگر حاضر به هزينه دادن نيستند. اين در حالي است كه خود اتاق فكر كذايي از بقيه سرگردان تر است و به عنوان مثال محسن كديور چند روز پيش طي سخناني به 2 عضو ديگر اين اتاقك (سروش و اكبر پونز) به خاطر حملات علني و بي پروا عليه اسلام و فقها حمله كرد.
سايت جرس وابسته به مهاجراني و كديور در تحليلي مي نويسد: خطر واقعي است و كسي نمي تواند منكر اين واقعيت باشد كه جنبش سبز عملاً سرگردان و بي برنامه به خواب ناخواسته و بي هنگام فرو رفته است. اين بي تحركي به حدي است كه در دفاع از سران جنبش هم هيچ تحركي ديده نمي شود و اميد به حركت و عكس العمل بسيار دور از ذهن مي نمايد و هرگونه تلاش در جهت ايجاد يك حركت دسته جمعي متمركز كاري عبث به نظر مي رسد.
«جرس» در تحليلي ديگر تصريح كرد: روز قدس و راهپيمايي اش با اين سؤال گذشت كه ما چه كنيم؟ شركت كنيم يا نه؟ چه شعاري بدهيم؟ چرا راهپيمايي؟ با نگاهي به سرگذشت جنبش هاي گذشته مي توان به وضوح ديد كه ادامه روند پيشين جز خسران و زياني عظيم فايده چنداني ندارد. بايد هزينه را در ترازوي عقلانيت نهاد. چرا اين كار توسط نظريه پردازان جنبش انجام نمي شود كه تا باز يك روز مانده به هر مناسبتي، مراجعه كنندگان به سايت ها و شبكه هاي اجتماعي هر كدام براي خود خيالي نبافند و با تجمعي كوچك و شعارهاي غيرعملي و بي فايده، اهميت خود و جنبش را به مخاطره بيندازند.
گفتني است در ادامه اين سرگيجه، سايت جرس كه طراح سناريوي مشعشع درازگوش تروا در راهپيمايي روز 22 بهمن 88 بود، پيشنهاد داده سبزها براي خودنمايي لامپ ها را خاموش كنند اما پيشنهاد بهتري هم مي شود مطرح كرد مثلاً اينكه اصحاب درازگوش در يك ساعت مشخص ميخ در پريز برق خود كنند يا براي يك ساعت سر به زير آب فرو ببرند. حلقه جرس در لندن حتماً روي اين پيشنهاد فكر كند.
يادآور مي شود در توصيف اين به هم ريختگي شديد روحي، مهدي خزعلي از عناصر عقده اي و سرخورده فتنه سبز گزارش مي دهد: روز قدس گذشت، از اصلاح طلبان و جنبش سبز خبري نبود. در خيابان هاي تهران غربت مسلم بن عقيل را درك كردم. رؤساي قبايل كه با مسلم بيعت كرده بودند، در خانه نشسته و او در خيابان تنهاي تنها سرگردان بود. روحانيون و سياسيون جنبش سبز؛ شما كجا بوديد؟ چرا حضور را در راهپيمايي قانوني نكرديد. من همه خيابان ها را دنبال شما گشتم، دريغ از يك همت عالي!
اين عنصر فريب خورده در حالي به گزافه خود و همانندهاي خود را با جناب مسلم بن عقيل مقايسه كرده كه وارثان بلافصل يزيد و شمر و عبيدالله بن زياد در رژيم صهيونيستي- كساني نظير پرز و نتانياهو- از فتنه گران سبز به عنوان «سرمايه هاي بزرگ اسرائيل» و «كساني كه به نيابت از اسرائيل با جمهوري اسلامي در داخل مي جنگند» ياد كرده اند و از اين جهت شايد درست اين بود كه ضدانقلاب نامبرده خود را با حرمله و شمر مقايسه مي كرد و در عين حال مي ديد كه چند ميليون روزه دار مؤمن، به شعاع چند كيلومتر خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران را در حمايت از انقلاب و رهبري پر كرده اند.
ادعاي اين عنصر بازيگر در فتنه سبز مبني بر مقايسه خود با جناب مسلم بن عقيل در حالي است كه فتنه گران در روز عاشوراي حسيني (6 دي 1388) علناً به مراسم عزاي حسيني(ع) بي حرمتي كردند و شمروار به هيئت ها و عزاداران هجوم بردند. اكبر پونز عضو جدا شده اتاق فكر لندن چند سال پيش با متهم كردن ائمه معصومين(ع) به خشونت طلبي حق را به جانب يزيد داده بود. عبدي كلانتري از ديگر عناصر فراري نيز چند ماه پيش در مقاله اي تصريح كرد در ماجراي كروبي، حق با عبيدالله بن زياد و يزيد بود!

 ادامه هتاكي سريال «نون و ريحون» (خبر ويژه)

مجموعه تلويزيوني «نون و ريحون» در يكي از قسمتهايش كه دوشنبه شب پخش شد، نظارت و مميزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر حوزه كتاب را زير سوال برد و ناظران و بررسي كنندگان را كه نويسندگان و صاحب قلمان متعهدند، افرادي «بي سواد» خطاب كرد.
مجموعه نون و ريحون كه از شبكه پنجم يا شبكه تهران سيما پخش مي شود، پيشتر با متهم كردن نظام به سركوب و شكنجه به ياري جريان فتنه شتافته بود. اين مجموعه كه به موضوع «رمضان» ارتباطي ندارد، توسط فردي كارگرداني شده است كه در كار مبتذل سينمايي قبلي خود نيز چهره واپس گرا و خشني از متدينين و نظام اسلامي ترسيم كرده بود.
در حالي كه در صدا و سيماي جمهوري اسلامي، مراحل تصويب يك طرح، انتخاب عوامل و ساخت و پخش يك اثر، مراحل نظارتي خاصي را پشت سر مي گذارد، ساخت و پخش مجموعه ياد شده، جاي شگفتي دارد!
جالب است كه شبكه پنجم قصد دارد، پخش مجموعه ضد نظام نون و ريحون را تا پس از عيد فطر نيز ادامه دهد! نويسنده اين سريال در دوران اصلاحات با چاپ مقاله اي موهن و ضد ديني در «نشريه موج» موجبات اعتراض مراجع و مردم مسلمان را برانگيخت.
در حالي كه مديريت فعلي شبكه پنجم به عنوان چهره اي مومن و متعهد به نظام شناخته مي شود، اما گماردن برخي نيروهاي مسئله دار نتيجه طبيعي اش، ساخت مجموعه هايي نظير نون و ريحون است.
در گذشته سابقه نداشت رسانه ملي كه بايد مبلغ و مدافع نظام باشد، نه نقد، كه خود تبديل به تريبوني براي تكرار حرفها و اتهامات رسانه ها و دولتها و گروهكهاي ضد انقلاب شود!

 موز اگر قوت داشت كمر خودش را راست مي كرد! (خبر ويژه)

ادعاي تحريم اقتصادي ايران با واقعيت هاي اقتصادي دولت هاي غربي سازگار نيست. نگاهي به اوضاع اقتصادي كشورهايي نظير فرانسه و آمريكا و انگليس نشان مي دهد اين كشورها از بحران اقتصادي گسترده رنج مي برند و اگر بخواهند به طور جدي وارد بحث تحريم ها شوند با شوك هاي اقتصادي تازه اي نظير كاهش صادرات، از دست دادن برخي فرصت هاي شغلي و واگذاري ميدان رقابت به حريفان مواجه خواهند شد. وجه اخير قضيه اتفاقاً جدي ترين بخش تحريم اقتصادي است. يعني كشورهاي غربي كه رقيب يكديگر- و همچنين رقيب كشورهايي چون روسيه و چين و برزيل- هستند آنجا كه به نسبت خود آنها با تحريم مربوط مي شود هيچ ميلي به ريسك اقتصادي و به جان خريدن چالش اقتصادي جديد ندارند اما همزمان رقباي اقتصادي خود را تحريك مي كنند موضوع تحريم عليه ايران را جدي بگيرند! در اين ميان دولت آمريكا به خاطر اينكه خود را از بازار و تجارت ايران محروم مي بيند، بي ميل نيست كه براي رقباي اقتصادي خود در غرب و در آسيا و آمريكاي لاتين دردسر درست كند و لااقل از سرعت رشد اقتصادي رقبا بكاهد.
وخامت اقتصادي در آمريكا همچنان تداوم دارد. روزنامه يو اس اي تودي روز گذشته ضمن گزارشي نوشت: ركود بزرگ در انتظار اقتصاد آمريكاست. اقتصاد ما به طور كلي بحران زده است و اين بحران روز به روز عميق تر مي شود. روند نزولي سه ماهه دوم سال 2010 حكايت از وقوع يك ركود عميق و فاجعه اقتصادي مي كند.
در اين گزارش آمده است: با توجه به ناكامي بسيار دولت «اوباما» در بازارهاي كار و مسكن ادامه اين وضع وقوع مجدد بحران ورشكستگي دهه 1990 را محتمل مي كند.
«يو اس اي تودي» نوشت: تحليلگران اقتصادي معتقدند امروزه خطر ركود بزرگ اقتصادي آمريكا را به شكلي جدي تهديد مي كند.
از سوي ديگر و در حالي كه 2 ماه تا انتخابات كنگره آمريكا باقي است نتايج نظرسنجي در اين كشور حاكي از گسترش بي اعتمادي عمومي نسبت به عملي شدن وعده هاي اقتصادي اوباماست.
بنابر نظرسنجي اي كه از سوي روزنامه «واشنگتن پست» و شبكه تلويزيوني ABC منتشر شده، جو افكارعمومي به نفع جمهوري خواهان تغيير كرده است. آمريكايي ها از وضعيت اقتصادي كشور عميقا ناخرسند هستند. به همين جهت نظر آن ها در مورد دولت و در راس آن اوباما، نظري شديداً انتقادي است.
در نتايج نظرسنجي آمده كه ارزيابي 52 درصد از كساني كه مورد پرسش قرار گرفته اند در مورد كار رئيس جمهور منفي است. تنها 46 درصد اوباما را موفق مي دانند. 57 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي، برنامه هاي اقتصادي اوباما را رد مي كنند و 58 درصد نسبت به برنامه ريزي اوباما براي بودجه كشور ترديد دارند.
ناكامي هاي تيم اقتصادي اوباما در طول 18 ماه گذشته باعث شده تا دولت آمريكا به سياست جايگزين- كم كردن سرعت رشد اقتصادي رقبا- به طور جدي اهتمام كند و اين راز اصرار واشنگتن بر كنار كشيدن كشورهاي رقيب از پروژه هاي اقتصادي ايران است.
در همين حال وضعيت اقتصادي در كشوري كه دولت آن كشور متحد نزديك آمريكا طي سال هاي اخير محسوب مي شود، كار را به اعتصاب عمومي و تظاهرات و اعتراضات چند ميليون نفري كشانده است. فرانسه اين روزها در حالي دستخوش اعتصابات و تظاهرات چند ميليون نفري است كه دولت ساركوزي براي كاستن از هزينه ها و اعمال رياضت اقتصادي، مجبور به افزايش سن بازنشستگي شده و به علاوه محاسبه حقوق بازنشستگان را نيز به ضرر شهروندان تغيير داده است.
دولت فرانسه به خاطر كسري بودجه شديد و سطح پائين رشد اقتصادي درصدد است طي 3 سال، 100 ميليارد يورو از بودجه هاي عمومي را به نام صرفه جويي و رياضت اقتصادي كم كند كه به گزارش بي بي سي يك قلم پيامد آن اخراج 7 هزار كارمند وزارت آموزش و پرورش فرانسه است. در اعتصاب اخير بسياري از فرودگاه ها و دانشگاه ها و بخش سيستم حمل و نقل عمومي تعطيل شد. و سوال اين است كه در چنين وضعيتي دولت ساركوزي چگونه جرئت مي كند به اقدامي دست بزند كه دهها هزار كارگر و كارمند را بيكار كند؟ اغلب دولت هاي اروپايي در زمينه وضعيت بحراني اقتصادي تحت فشار يا در كانون توجه افكارعمومي خود قرار دارند.
در اين ميان روزنامه هندلزبلات چند روز پيش گزارش داد كه ميزان مبادلات تجاري آلمان در يك سال اخير كه بحث تحريم به صورت جدي(!؟) مطرح شده 14 درصد افزايش يافته است در حالي كه دولت مركل در لفاظي هاي رسانه اي از تحريم دم مي زند تا از فشار آمريكا و رژيم صهيونيستي شانه خالي كند.
اخيراً يكصد تاجر و بازرگان برجسته هلندي با انتشار نامه اي سرگشاده به تحريم اقتصادي و احتمال محروميت از بازار ايران اعتراض كردند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14