(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 6  آبان 1389- شماره 19775

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اخراج «آرمليا» از خبرگزاري چيزنا
با رأي نمايندگان مجلس از شوراي عالي امور ايرانيان خارج كشور تحقيق و تفحص مي كند
تأثير سوره حمد در سايه طهارت دهان
خارج از دستور
دكتر كوچك زاده در گفت وگو با خبرنگار كيهان در نمايشگاه مطبوعات:
اصولگرايان بايد در برخي رفتارهاي خود تجديدنظر كنند
آيت الله مصباح يزدي: آگاهي بخشي، از ورود جوانان به فرقه هاي نوظهور جلوگيري مي كند
30 هزار زائر ايراني امشب در جوار بقيع دعاي كميل مي خواننداخراج «آرمليا» از خبرگزاري چيزنا

نشسته بودم در اتاق محل كارم و داشتم اخبار چي چي نيوز را مي خواندم كه مديرعامل خبرگزاري مثل بختك آمد بالاي سرم و بخت النصر، حكما ارث پدرش را طلب كار بود:
آقاي چيز: جناب آرمليا! تو چرا اخبار مربوط به كروبي را در خبرگزاري منعكس نمي كني.
آرمليا: كدام خبرش را انعكاس ندادم؟ يكي دو تاست مگر اخبار مربوط به شيخ بيسواد؟
آقاي چيز: يك بار ديگر به كروبي بگويي شيخ بيسواد اخراج مي شوي. فهميدي؟ اصلاً مگر دستور اسلام نيست كه به احدي ظلم نكنيد؟!
آرمليا: يعني شما اسلام را قبول داري؟ اگر همچين است پس چرا همصدا با آمريكا و اسرائيل...
آقاي چيز: من فقط به منافع خودم فكر مي كنم؛ والا از همان اول انقلاب هم كه با امام عكس داشتم، نه به اسلام اعتقادي داشتم و نه انقلاب و نه امام و نه ولايت فقيه و...
آرمليا: ملت هم معطل اين هستند كه ببينند نظر شما درباره بزرگان چيست! خيلي خودت را دست بالا گرفته اي جناب مديرعامل؟! وانگهي؛ بي سوادي كه شاخ و دم ندارد. اين شيخ بيسواد نمي داند العربيه به خليج برمي گردد يا به هويج، نمي داند آيه «استرجاع» چگونه نوشته مي شود، نمي داند ديار فاني كجاست، ديار باقي كجا، نمي داند اين پولي كه از شهرام گرفته، هديه است يا رشوه حرام، نمي داند با شعار تغيير در خط اوباماست يا در خط امام، نمي داند...
آقاي چيز: من به اين چيزها كار ندارم؛ اخبار كروبي را بايد انعكاس دهي. يك طوري هم بايد انعكاس دهي كه همه خيال كنند كروبي، دانشمند است؛ عقل كل!
آرمليا: اين خبر را پوشش بدهم چطور است؛ از قرار مي خواهند شيخ بيسواد را از دبير كلي حزب اعتماد ملي كه اصلاً معلوم نيست، وجود خارجي دارد يا نه، برش دارند!
آقاي چيز: اين خبر تف سربالاست؛ برمي گردد به صورت خودمان! سخنان كروبي را پوشش بده. اصلاً تو به چه حقي گفته هاي كروبي را سانسور مي كني؟ اينجا كيهان نيست ها!
آرمليا: رقيب آراي باطله كدام حرف را زده كه من پوشش نداده ام؟
آقاي چيز: اينكه گفته من پاسدار مشروطيتم. اينكه گفته من ابوذرم. اينكه گفته من اگر به حج بروم...
آرمليا: جناب مديرعامل! ميان كلام تان شكر، مگر به همين راحتي مي شود به سرعت شيخ بيسواد رسيد؟ ده تا خبرگزاري هم پشت بند شيخ راه بيافتد، نمي تواند همه حرف هاي كروبي را منعكس كند؛ مثل فرفره دارد حرف مي زند. درباره همه چيز هم اظهار نظر مي كند؛ از معدنچيان شيلي بگير تا برنج كاران زمان مشروطه!
آقاي چيز: الان زنگ زده به من شاكي كه؛ چرا «چيزنا» اخبار مرا پوشش نمي دهد؟ من چي بايد جواب مي دادم؟ گوش ات را بياور جلو!... ببين، خر نباش! همين چيزنا با بخشي از پول شهرام به كروبي، دارد اداره مي شود؛ بفهم الاغ! الان هم نمي تواني درست كار كني، از خبرگزاري چيزنا اخراجت كنم. من كه از سر راه نياورده ام آبرويم را.
آرمليا: جناب چيز! با اين حساب حكما بهتر است در چيزنا يك خبرنگار بگذاري، فقط مخصوص شيخ بيسواد. من چند تا چيز بردارم با يك دست؟ يك نفري چيزنا را سر پا نگه داشته ام؛ ديگر نمي كشم! شما و مهندس چجوري اين همه مي كشيد مانده ام؛ پيكاسو مي كشيد، فوبيسم مي كشيد، كوفت مي كشيد!
آقاي چيز: غلط كردي تو يك نفري چيزنا را سر پا نگه داشتي. اين چيزها هم كه گفتي، به تو ربطي ندارد! براي ما زبان باز كردي؟ غلط كردي!
آرمليا: من غلط كردم يا آمريكا با شما سران فتنه؟! الان كه استعفا دادم مي فهمي؟
آقاي چيز: اصلاً اخراجت مي كنم تا نياز به استعفا نداشته باشي. اينجانب آقاي چيز، مديرعامل خبرگزاري چيزنا از همين الان كه ساعت ببينم چند است؛ 12 يك ربع كم، تو را اخراج مي كنم! حالا برو غاز بگير، اردك ول كن!
آرمليا: خيالي نيست؛ دولت مرا بيمه كرده. تازه هم اولين قسط يارانه ها رفته توي حسابم! فقط اگر ارشاد آگهي هاي دولتي را مختص روزنامه ايران نمي كرد، بهتر هم مي شد!
آقاي چيز: از دولت دفاع مي كني؟ گمشو بيرون!
آرمليا: من اخراج شده ام؛ شما بي اعصابي؟
آقاي چيز: اصلاً ببينم؛ چرا براي چيزنا در نمايشگاه مطبوعات غرفه نگرفتي؟ يعني چيزنا پشم؟!
آرمليا: اين كارها را روابط عمومي چيزنا بايد مي كرد، نه من كه در چيزنا هم آبدارچي بودم، هم چيز بودم، هم...
آقاي چيز: خفه بمير بابا! گوش ات را بياور جلو!... خنگ خدا! مگر چقدر از پول شهرام را اين بابا خرج ما كرد كه براي چيزنا روابط عمومي هم مي زدم؟ يك مقدار هم آمريكا پول داد كه سران فتنه و از ما بهتران، زدند به در و ديوار! چيزيش به ما نرسيد كه!
آرمليا: من الان وسايلم را از چيزنا جمع مي كنم، مي روم، ببينم چطوري مي تواني خبرگزاري را بچرخاني؟ عمراً چيزنا يكي مثل من را به خودش ببيند. از بس اين دستم نمك ندارد!
آقاي چيز: الان يك خبر دروغ، سر هم كن عليه دولت. همين هدفمندي را بكوبي، بد نيست ها! الكي بگو قيمت برق، نه 4 هزار تومان بلكه 40 هزار تومان گران مي شود، بعد اگر گير دادند، بگو؛ اشتباه چاپي بوده! گير هم ندادند كه يك دروغ ديگر. حكما گيري هم در كار نيست؛ احمدي نژاد نه كيهان مي خواند، نه چيزنا! كلا خط ما خط تضعيف دولت است؛ شيرفهم شدي يا...
آرمليا: من شرافت خبرنگاري خودم را به دروغ پراكني چيزنا نمي فروشم؛ تا به الان هم غم نان بوده! وانگهي مگر مرا اخراج نكردي؟
آقاي چيز: هر يك دروغي كه درباره طرح هدفمندي بزني، 30 هزار تومان سر برج مي رود روي حقوق ات. درباره سفرهاي استاني هر دروغ 15 هزار تومان. از مشايي بيشتر خبر كار كن. چي كار داري به خدمات دولت؟
آرمليا: من كه نفهميدم اخراجم يا بايد در چيزنا بنشينم و كارم را بكنم و خدمات دولت را انكار بكنم؟
آقاي چيز: همين كه گفتم!
آرمليا: ولي من براي كار خود يك رسالتي قائلم، دروغ نمي گويم!
آقاي چيز: عليه دولت دروغ نمي گويي، برو بيرون ريختت را نبينم!
آرمليا: من كه داشتم مي رفتم، خودت گفتي فلان و بهمان!
آقاي چيز: من اصلا غلط كردم؛ برو بيرون، اخراج!
آرمليا: روزي آدم دست خداست؛ باشد مي روم! خداحافظ چيزنا! خداحافظ تو اي بنگاه چيزپراكني! خداحافظ اي جايي كه چند سال از بهترين روزهاي جواني را صرف...
آقاي چيز: برو بيرون!
آرمليا: يعني خداحافظي هم نمي توانيم بكنيم؟ باشد مي روم. اين شما و اين هم خبرگزاري چيزنا! تف بر تو اي روزگار!
¤¤¤
ما هم چه روزي بيكار شديم ها! عدل امشب بايد بروم خواستگاري از دختر يكي از دوستان دوران جواني پدرم جناب چيزمان زاده كه اصلا دوم خردادي است، اما دخترشان، مامان و بابا كه مي گويند؛ دختر خوبي است. هر چه خدا بخواهد. راستي كارم چه مي شود؟ بروم كدام خبرگزاري؟ كدام روزنامه؟ اگر پدر دختر پرسيد؛ كارت چيست، چه بگويم؟ خالي كه نمي شود بست! اما خدا را چه ديده اي، شايد برگردم!
«آرمليا-خبرنگار سابق چيزنا»

 با رأي نمايندگان مجلس از شوراي عالي امور ايرانيان خارج كشور تحقيق و تفحص مي كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تقاضاي تحقيق و تفحص از شورايعالي امور ايرانيان خارج از كشور موافقت كردند.
طرح تحقيق و تفحص جمعي از نمايندگان ملت از شورايعالي امور ايرانيان خارج كشور در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه در نهايت با 141 راي موافق در برابر تنها 14 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
پيش از تصويب طرح فوق، الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس به عنوان يكي از طراحان تحقيق و تفحص از شوراي عالي امور ايرانيان خارج كشور اظهار داشت: مسائل حاشيه ساز همايش اخير ايرانيان خارج از كشور در رسانه ها و گزارش هاي مختلف از سوي برخي نهادهاي نظارتي نگران كننده بود.
وي افزود: بر اين اساس نمايندگان تقاضاي تحقيق و تفحصي را در كميسيون امنيت و هيئت رئيسه مجلس مطرح كردند كه بر اين اساس در خصوص محورهاي مشخصي كار انجام مي گيرد و باعث تبيين نظرات مي شود.
نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: موضوع اول قابل توجه در اين تقاضاي تحقيق و تفحص جايگاه حقوقي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور و شوراهاي زيرمجموعه و دبيرخانه اي كه از وزارت امور خارجه به نهاد رياست جمهوري جابه جا شده، است.
نادران ادامه داد: ساختار اين شورا از ديگر مباحثي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، چرا كه برخي اقدامات اين شورا موازي كاري است و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري اين موازي كاري به خصوص در حوزه خارجي نبايد صورت گيرد.
وي تصريح كرد: همچنين ارقام متفاوتي در اين زمينه شنيده مي شود كه اسناد اين هزينه ها بايد بررسي شود و صحت آنها به تاييد برسد و مشخص شود كه آيا اين اسناد و هزينه ها در چارچوب مصوبات قانوني بوده يا فراتر از آن؟
اين نماينده مجلس اضافه كرد: مسئله ديگر نمايندگي هاي خارج از كشور تحت عنوان «خانه ايرانيان» است، چرا كه هزينه هاي فوق العاده اي از سوي اين مراكز گزارش شده است.
نادران يادآور شد: امور فرهنگي، تجاري و مراودات سياسي مسئولان مربوطه موضوع ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، چرا كه انجام اين امور توسط شوراي مذكور جاي اشكال دارد.
به گفته وي، برخي مراودات و رفت وآمدهاي افراد مشكوك در همايش دوم ايرانيان خارج از كشور بايد مورد توجه قرار گيرد، چرا كه تنها از جزئي از اين مراودات مطلع هستيم.
نادران در پايان خواستار راي مثبت نمايندگان به طرح فوق شد.
چهار محور طرح تحقيق و تفحص
اين گزارش حاكي است يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس هم اظهار داشت: طرح تحقيق و تفحص داراي چهار محور اصلي است كه براساس آن نمايندگان 4 سوال درباره عملكرد شوراي مذكور مطرح كرده اند كه اولين سوال اين است كه مبناي حقوقي تشكيل شورايعالي امور ايرانيان خارج از كشور چيست؟
«دومين پرسش مطرح شده اين است كه اقدامات موازي با وزارت امورخارجه چرا انجام مي شود؟ البته رهبر معظم انقلاب نيز بر عدم موازي كاري تاكيد داشتند. سوم اينكه هزينه هاي شوراي مذكور از كجا تامين مي شود و چهارم اينكه رفت و آمدهاي مشكوكي كه به دعوت اين شورا انجام مي شود، چگونه است؟»
خاطرنشان مي شود اسفنديار رحيم مشايي در شرايط فعلي مسئوليت شوراي عالي ايرانيان خارج كشور را برعهده دارد و محمد شريف ملك زاده نيز دبير اين شورا است.
انتخاب ناظران قوه مقننه در شوراي نظارت بر صداوسيما
با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ناظران قوه مقننه در شوراي نظارت بر صداوسيما انتخاب شدند.
در اين راي گيري بيژن نوباوه با 119 راي و شجاعي كياسري با 93 راي حائز اكثريت آرا براي عضويت در شوراي مذكور شدند.
سفر رئيس جمهور به لبنان قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذاشت
نماينده مردم اصفهان در مجلس به سفر رئيس جمهور كشورمان به لبنان اشاره كرد و گفت: اين سفر در واقع نمايش عظيم قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران بود.
به گزارش فارس، محمدكريم شهرزاد در نطق ميان دستور در صحن علني مجلس با اشاره به استقبال بي نظير مردم قم از رهبر انقلاب، گفت: اين استقبال بايد به عنوان يك نقطه عطف و نقشه راه آينده كشور همواره مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: رهنمودهاي رهبر انقلاب در مورد پاسخگويي حوزه ها به نيازهاي دائمي انقلاب، رابطه استقلال حوزه ها و حمايت از نظام، دشمن شناسي عميق و بصيرت در شناخت جريان فتنه، حمايت از دولت اسلامي، حق شناسي بر مبناي اصول، رابطه عدم تعلقات دنيايي و بصيرت و دهها رهنمود حكيمانه ديگر ايشان منشور جامعه اي است كه بايد در حوزه هاي مختلف جنبه عملي پيدا كند.
نظارت شوراي نگهبان بر مجلس بايد استمرار داشته باشد
شهرزاد در ادامه گفت: بهترين شكل نظارت بر نمايندگان در جهت اجراي رهنمودهاي رهبر انقلاب استفاده از الگوي موجود در قانون اساسي است؛ هيچ نظارتي از درون مجلس پاسخ نمي دهد، لذا استمرار نظارت استصوابي شوراي نگهبان در طول دوره نمايندگي و تامين سازوكارهاي لازم براي اجراي اين مسئله نكته مهمي است كه بايد به آن توجه شود.
شهرزاد همچنين در بخش ديگري از نطق خود به سفر رئيس جمهور كشورمان به لبنان اشاره كرد و گفت: اين سفر در واقع نمايش عظيم قدرت نرم جمهوري اسلامي بود، رئيس جمهور به عنوان سفير انقلاب اسلامي مواضع انقلاب را در اين سفر مطرح كرد.
وي ادامه داد: پس لرزه هاي سفر رئيس جمهور به سازمان ملل و نيويورك همچنان جهان استكبار و صهيونيست را رنج مي دهد، بر اين اساس جا دارد رسانه ها و صاحب نظران در اين رابطه توجه بيشتري داشته باشند و دستاوردهاي اين سفرها را براي همگان تبيين كنند.
سفر دولت به گلستان
منشأ اقدامات ارزنده اي بود
نماينده راميان در مجلس با اشاره به سفر سوم هيات دولت و رئيس جمهور به استان گلستان، اين سفر را منشأ اقدامات ارزنده اي براي اين استان دانست.
مرادعلي منصوري در نطق ميان دستورش يادآور شد: از حضور احمدي نژاد رئيس جمهوري و هيئت دولت در سفر سوم به استان گلستان صميمانه تقدير و تشكر مي كنم؛ اين سفر هيئت دولت با استقبال بسيار باشكوه مردم استان گلستان همراه بود و همانند 2 سفر قبل منشأ اقدامات ارزنده اي براي استان گلستان با بيش از 230مصوبه و اعتبار بالاي 1700 ميليارد تومان بود.
انتقاد از كوتاهي نمايندگان
نماينده مردم مشكين شهر در مجلس از عملكرد هيات رئيسه و برخي نمايندگان مجلس انتقاد كرد.
يونس اسدي در نطقش گفت: به هيئت رئيسه و نمايندگان بايد بگويم كه كوتاهي در انجام وظايف قانوني عاقبتي بهتر از وضعيت كنوني را در پي ندارد و مديحه سرايي هم نمي تواند در اين زمينه چاره ساز باشد.
اسدي گفت: مجلس زماني در راس امور است كه به وظايفي كه در قانون اساسي ذكر شده است عمل كند، بر اين اساس به هيئت رئيسه مجلس توصيه مي كنم كه با برنامه ريزي بيشتر و به طور سيستمي مجلس را اداره كند.
نماينده مردم مشكين شهر همچنين اظهار داشت: تقاضاي تحقيق و تفحص بنده از قوه مقننه تاكنون با وجود سپري شدن بيش از 6 ماه هنوز به كميسيون ذيربط ارجاع نشده است.
مورالس : خون خود را
براي مبارزه با امپرياليسم
فدا مي كنيم
رئيس جمهور بوليوي ضمن قدرداني از مواضع جمهوري اسلامي ايران گفت: خون خود را براي مبارزه با امپرياليسم فدا خواهيم كرد.
اوو مورالس رئيس جمهور بوليوي ديروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي طي سخناني به روابط في مابين ايران و بوليوي پرداخت و با بيان اينكه سرمايه گذاري ايران و بوليوي دهها برابر شده است، اظهار داشت: اطلاعات اقتصادي بيانگر آن است كه مبارزات مداومي را عليه تبعيضات نژادي انجام داده ايم.
وي با بيان اينكه بوليوي همچنان نيازمند سرمايه گذاري و همكاري هاي خارجي است، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: از شما به دليل مبارزات ضد امپرياليسم تشكر مي كنم چرا كه مردم بومي بوليوي دوران بسيار زيادي را تحت فشار بودند.
رئيس جمهور بوليوي ادامه داد: در حال حاضر موقعيتي براي آزادي و صلح مردم بومي كشورمان به وجود آورده ايم، چرا كه مردم كشورمان از قربانيان زمان امپراطوري هاي روماني، اسپانيا، انگليس بوده و امروز نيز از سوي امپراطوري آمريكا تحت فشار و حمله قرار دارند.
مورالس با تاكيد بر اينكه ما خون خودمان را براي مبارزه با امپرياليسم فدا خواهيم كرد، تصريح كرد: ما از كشورهايي كه در مقابله با امپرياليسم ثابت قدم هستند حمايت مي كنيم. وي تصريح كرد: امپرياليسم آمريكايي سعي مي كنند كه اين پروسه انقلابي كه در بوليوي شروع شده را پايان دهند كه مي توان از جمله اسناد آن به كودتاهاي نظامي از سال 2002 تا 2010 اشاره كرد. رئيس جمهور بوليوي با تاكيد بر اينكه ما 3 بر يك از آمريكا پيروز هستيم، خاطر نشان كرد: آمريكاييان در كودتاي 2002 ونزوئلا شكست خوردند. همچنين در سال 2008 نيز طي كودتايي براي كشور بوليوي نيز آنها را شكست داديم.
مورالس با اشاره به اخراج سفير آمريكا از بوليوي افزود: در سومين دور از كودتاي آمريكايي ها، آنها در هندوراس پيروز شدند و امسال يك كودتاي ديگر در اكوادور انجام دادند كه اين بار ما پيروز شديم به همين دليل است كه ما (آمريكاي لاتين) 3 بار پيروز شده ايم در حالي كه فقط يك بار از آمريكائيان شكست خورده ايم.
وي با بيان اينكه در اين مبارزه ما همه شرايط را مي بينيم و به خوبي پيشرفت مي كنيم، اظهار داشت: احساس آزادگي در آمريكاي لاتين موج مي زند.

 تأثير سوره حمد در سايه طهارت دهان

وجود مبارك حضرت اميروقتي كه از سفر صفين بر مي گشتند، به قبرستان رسيدند، فرمودند: اين اموات روي اين قبور همين طور حلقه حلقه زده و نشسته بودند و حرف هاي من را گوش مي دادند. به همراهش فرمود: تو اگر چشمي مي داشتي، مي ديدي؛ گوشي مي داشتي، مي شنيدي كه اينها كي اند و با من چه گفتند و من با اينهاچه گفتم. حضرت فرمود: من به اينها گفتم: اگر از من بپرسيد كه فرزندانتان چه كار كردند، خانه هايتان راچه كار كردند، همسرانتان چه كار كردند، مي گويم: فرزندانتان اموالتان را تقسيم كردند، همسرانتان ازدواج كردند، خانه هايتان تقسيم شد وچيزي براي شما نماند؛ آنچه كه شما فراهم كرديد، به اين صورت در آمده. امّا حالا شما بگوئيد آنجا چه خبر است !حضرت آنگاه فرمود: اينها اگر مجاز بودند، مي گفتند آنجا چه خبر است،مي گفتندكه اينجافقط تقوا به كارمي آيد.(1)
در خطبه ديگر مي فرمايند: اگرمجاز بودند كه بگويند: لو كانوا ينط قون، لعيّوا ب ص فه ما شاهدوا و ما عاينوا (2). الآن كه اينها مجاز نيستند حرف بزنند؛ اگر هم مجاز بودند حرف بزنند، هرگز نمي توانستند آنچه را كه ديدند براي ما بيان كنند. زيرا بيان اينها با قرارداد كلمات و حروف اين عالم است، يك. با مفاهيم ذهني علم حصولي اين نشئه است، دو. آنچه را كه آنجا يافتند، قوي تر از آن مفاهيم ذهني و اين اعتبارات لفظي است؛ اين سه. لذا اينها توان آن را ندارند كه آنچه را آنجا ديدند، براي ما بيان كنند. اصلش در قرآن كريم هست كه فرمود: لا تعلم نفس ما اخف ي لهم م ن قرّه اعين(3)، هيچ كس نمي داند آنجا چه خبر است. خداي ناكرده اگر كسي بدهكار باشد، عذابي كه آنجاست نظير عذاب دنيا و سوخت و سوز دنيا نيست:لا يعذّ ب عذابه احد و لا يوث ق وثاقه احد (4). اگر ن شآء الله اهل روح و ريحان باشد، باز هم لذّتي كه از مشاهده آن عالم مي برد، هرگز با لذائذ اين دنيا قابل قياس نيست !
ما يك سلسله الفاظ داريم، يك سلسله مفاهيم داريم، يك سلسله قرارداد داريم كه حوزه اين قرارداد و دلالت ها درهمين عالم طبيعت است. آنجا را نديده ايم كه از آن مصاديق، مفهوم بگيريم و با مفهوم حكايت كنيم ! فرمود: آنجا خبري است كه اگر اينها مجاز بودند حرف بزنند، لو كانوا ينط قون لعيّوا؛ » عي » يعني خستگي؛ افعي ينا ب الخلق الأوّل (5)، يعني آيا ما خسته شديم؟فرمود اينها خسته مي شدند، فرسوده مي شدند، توان آن را نداشتند كه مشاهدات وديده هاي خودرا توصيف كنند: ب ص فه ما شاهدوا و ما عاينوا. بعد در بخش ديگر هم فرمود: در بهشت مطالبي هست كه اگر شما مي دانستيد آنجا چه خبر است، اينجا پيش من جمع نمي شديد !! با آنكه علي بن أبيطالب است، بعد از پيغمبر احدي همتاي او نيست (عليهما آلاف التحيّه و الثناء)؛ باب مدينه علم است. فرمود: اگر شما مي دانستيد و مي ديديد بهشت چه خبر است، اينجا پيش من جمع نمي شديد؛ به فكر جاي ديگر بوديد !
اهميّت خود سازي در دوران جواني
بنابراين مائيم و يك چنين نشئه اي كه در پيش داريم و هميشه، مخصوصاً اين 40 شبانه روز موقع ساختن ماست. براي هر عصر و مصري اين ساختن ميسر است، مخصوصاً براي دوران جواني در حوزه ها و دانشگاهها. شما كه توفيق را داريد، اهل اعتكافيد؛ اين فرصت را هم مغتنم بشمريد كه اين 40 شبانه روز مواظب چشم و گوش و دهان باشيم. غذاي شبهه ناك از اين دهان وارد نشود، حرف شبهه ناك هم از اين دهان بيرون نيايد.
وجود مبارك پيغمبر (ص) فرمود: دهان را پاك كنيد، نه دندان را مسواك كنيد ! البتّه دندان مسواك كردن فضيلت دارد، دستورات ديني هم هست، آثار طبي هم دارد. فرمود: طهّ روا افواهكم، نه اسنانكم ! طهّ روا افواهكم فنّها طرق القرآن (6). مگر قرآن نبايد از اينجا عبور بكند؟ مگر در نماز و غير نماز ما آيات الهي را نمي خوانيم؟آيا اين دهان قرآن نمي خواند؟ فرمود: اين دهان كه قرآن مي خواند، اين را آلوده نكنيد. نه غذاي شبهه ناك وارد كنيد، نه حرف شبهه ناك بيرون بياوريد؛ بگذاريد اين كانال پاك باشد ! وقتي پاك بود، آيات قرآني اگر از اين دهان عبور كرد، در ديگران اثر دارد و گرنه شما شفاف ترين آب را از لوله آلوده بگذرانيد، بالأخره آن اثر خاص خودش را از دست مي دهد !
تأثير قرائت سوره حمد در سايه طهارت دهان
گفتند: ممكن نيست كسي حمد بخواند در بالين يك بيماري و اثر نكند. بالأخره اثر مي كند؛ حالا 70 حمد، 7 حمد، لاأقل 1 حمد. اين همه سفارش شده كه براي شفاي بيمار حمد بخوانيد ! چه طور براي بعضي ها اثر مي كند، براي ماها اثر نمي كند؟ براي اينكه او دهان را پاك كرده! اين بيان نوراني پيغمبر (ص) است. آن دهاني كه پاك باشد، يك بار هم كه حمد بخواند در آن اثر مي كند. معناي تأثير حمد در شفاي مرض تنها اين نيست كه انسان، كار مسيحا (ع) بكند يا با همين حمد يك كسي را از اتاق سي. سي. يو بيرون بياورند ! اين را نگفتند كه انسان با خواندن سوره حمد حتماً معجزه بكند يا مثل عيساي مسيح بشود!
چگونگي شفا يافتن بيمار به بركت قرائت سوره حمد
اگر حمد خوانديم و از دهان طيّب و طاهر در آمد، حدأقل يك بيماري بخواهد شفا پيدا كند؛تاثير اين سوره مي تواند اينگونه باشد كه اوّلاً اولياي اين بيمار فكرشان هدايت مي شود كه به كدام پزشك مراجعه كنند؛ اين يك، اين به بركت همين حمد است. در بين بيماري هاي گوناگون و نوسان هاي متعدد فكر آن پزشك، فكرش هدايت و رهبري مي شود ودرست تشخيص مي دهد كه اين بيماري از چه سنخ است؛ اين دو. بعد از تشخيص دادن اينكه بيماري چيست، در بين داروهاي متعدد فكر همان طبيب هدايت مي شود كه كدام دارو معالج اين است؛ اين سه. بعد از اينكه دارو را در نسخه نوشت، فكر اينها را هم هدايت مي كند كه از كدام داروخانه اي بگيرند كه تاريخ مصرفش نگذشته باشد و اثر كند؛ اين چهار. بعد از اينكه داروي سالم را گرفتند، كدام پرستار، درمان را به عهده بگيرد كه دير و زود نكند، به موقع برساند؛ پنج. بعد از همه اينها، دستگاه گوارش اين بيمار را آماده مي كند براي تأثير آن دارو؛ شش. اينها قدم به قدم به بركت همان يك حمد است !
يك وقتي مي بينيد كه يك طبيب مي گويد: ببخشيد، ما اشتباه كرديم. از اين ببخشيد، ببخشيد كه هر روز هست !! در همه اين 5 ـ 6 مرحله اشتباه فراوان است، يا خطاي عمدي فراوان است؛ يا خطاست و يا خطيئه ! اين حمد جلوي آنها را مي گيرد. البتّه اگر كسي در حد اولياي خاص الهي بود، كار مسيحا را هم مي كند. ولي وقتي از دهان طيّب و طاهر بيرون آمد، اين التماس دعاها بي اثر نيست، اين دعا كردن ها بي اثر نيست. يك وقتي مي بينيد كه در خيلي از موارد اشتباه پيش آمده، بعد به نظام پزشكي شكايت مي كنند، بعد آن طبيب مي گويد ببخشيد، من يادم رفت. با يك ببخشيد و يادم رفته مشكل حل مي شود! ولي اين حمد جلوي آن ببخشيد و يادم رفته را مي گيرد. اين حمد اگر از دهان طيّب و طاهر در بيايد، آثار فراواني دارد كه اينجاها ظهور مي كند. ما نبايد توقع داشته باشيم كه حمد را كه خوانديم، همان كار وجود مبارك حضرت عيسي را بكند ! آن را هم ممكن است بكند، ما خبر نداريم. ولي ما توقع مان اين است كه اين اثررا داشته باشد و يقيناً اثر دارد. آثارش در همين 5 ـ 6 مرحله و مانند آن ظهور مي كند.
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (مدظلّه العالي) در جلسه درس اخلاق در ديدار با جمعي از طلاب، دانشجويان و اقشار مختلف مردم ـ قم؛ آبان 1386
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نهج البلاغه/ حكمت 130 (2) همان/ خ 221 (3) سجده/ 17
(4) فجر/ 25 و 26 (5) ق/ 15 (6) مستدرك الوسائل/ 1/ 368
خوان حكمت روزهاي دوشنبه وپنج شنبه منتشر مي شود.

 خارج از دستور

تقدير احمدي نژاد از تعامل مجلس
با دولت در بررسي برنامه پنجم
رئيس جمهور كشورمان در جلسه مشترك با هيئت رئيسه كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، ا ز اعضاي اين كميسيون به خاطر تعامل مناسب با دولت در بررسي برنامه تقدير كرد.
به گزارش فارس، همزمان با اتمام بررسي برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق و در آستانه آغاز بررسي آن در صحن علني مجلس جلسه مشتركي بين هيئت رئيسه كميسيون تلفيق با رئيس جمهوري برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور حجت الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس و محمدرضا باهنر رئيس كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه به همراه ديگر اعضاي هيئت رئيسه كميسيون برگزار شد، محمود احمدي نژاد از تعامل كميسيون تلفيق و نمايندگان ملت با دولتي ها در ارزيابي برنامه ، ابراز رضايت و قدرداني كرد.
بي توجهي عليخاني
واكنش بروجردي را در پي داشت
بي توجهي شيخ قدرت عليخاني نماينده اقليتي قزوين باعث واكنش فوري بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شد.
عليخاني ديروز نيز در نطق ميان دستورش همانند رسانه هاي غربي به موضوع كمك قانوني جمهوري اسلامي ايران به مردم مظلوم افغانستان پرداخت و مدعي شد اخيرا در رسانه ها خوانديم كه رئيس جمهوري افغانستان رسما اعلام كرده است كه از ايران مبالغي از سوي اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور دريافت كرده است!
اين در حالي است كه كرزي رئيس جمهور افغانستان گفته بود رئيس دفتر خودم - و نه مشايي به طور قانوني از ايران كمك دريافت كرده است.
سخنان عليخاني باعث شد تا علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس بلافاصله به عنوان ناطق بعدي پشت تريبون قرار گرفت و گفت: مطالب عنوان شده در جلسات علني بايد منطبق بر واقعيت باشد.
وي سپس به حمايت كرزي از رئيس دفترش اشاره كرد و جوسازي آمريكائيها در اين خصوص را كذب محض دانست.
نمايندگان از پاسخ وزير ارشاد
به نحوه توزيع يارانه مطبوعات قانع نشدند
پاسخ وزير ارشاد درباره نحوه توزيع يارانه ها به مطبوعات نمايندگان مجلس را قانع نكرد.
به گزارش فارس جلسه كميسيون فرهنگي مجلس با حضور سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد و نمايندگان سوالات متعددي را درباره يارانه مطبوعات، بحث حج و زيارت و برخي مباحث درخصوص نشريات و روزنامه ها مطرح كردند. در اين جلسه برخي از نمايندگان كه معتقد بودند توزيع يارانه كاغذ به مطبوعات به صورت عادلانه تقسيم نمي شود از پاسخ وزير ارشاد در اين خصوص قانع نشدند و قرار شد وزير در يك جلسه ديگر توضيحات بيشتري در اين خصوص به نمايندگان ارائه كند. برخي ديگر از نمايندگان كه پاسخ هاي وزير ارشاد را به نحوه توزيع يارانه كاغذ به مطبوعات قانع كننده مي دانستند از وزير ارشاد خواستند تا در اين خصوص شفاف سازي كند.

 دكتر كوچك زاده در گفت وگو با خبرنگار كيهان در نمايشگاه مطبوعات:
اصولگرايان بايد در برخي رفتارهاي خود تجديدنظر كنند

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، وحدت مسئولان را يك نياز ضروري و راهكار آن را حجت دانستن فرمايشات رهبر معظم انقلاب از سوي همه اطراف دعوي دانست.
دكتر «مهدي كوچك زاده» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه در غرفه كيهان با خبرنگار ما گفت وگو مي كرد، در توضيح اين موضوع اظهار داشت: وقتي آن نماينده مجلس، معاون رئيس جمهور را با عنوان «مفسد اقتصادي» توصيف مي كند و آن آقا هم با تعابير نامناسبي با آن نماينده مجلس مقابله به مثل مي كند يا مواردي كه به قول رهبر عزيز انقلاب پيش از «اثبات قضايي» به يكديگر نسبت مي دهند فضايي درست مي شود كه بيشترين سوءاستفاده را از آن، مفسدين واقعي سياسي و اقتصادي مي كنند و كسي هم حواسش به آنها نيست درست مثل دزد بازار مسگرها مي شود.
عضو كميسيون امنيت ملي و شوراها تصريح كرد: من شخصاً نسبت به نامه آقاي هاشمي رفسنجاني به رهبر انقلاب 3 روز قبل از انتخابات و نيز خطبه هاي وي پس از برگزاري انتخابات انتقادات جدي دارم و اين انتقاداتم را هم صريحاً مطرح كرده ام، اما در هيچ مجمعي حاضر نيستم، پيش از «اثبات قضايي» درباره فساد اقتصادي فرزندان وي موضعگيري كنم و اين كار را خلاف تقوا و مصلحت و فرمايشات آقا مي دانم.
وي تأكيد كرد: بايد كاري كنيم كه به جاي اينكه آدمها حاكم شوند، اصول حاكم شود، در اين صورت است كه بسياري از مشكلات عمده ما حل مي شود.
دكتر كوچك زاده درباره اختلافات مجلس و دولت گفت: شك نكنيد كه هر نوع اختلاف و تفرقه اي، ضرر اولش به مردم مي رسد ضمن اينكه آقا، صريحاً تفرقه افكني و اختلاف را مشخصاً در بين مجلس و دولت، «حرام شرعي» اعلام كردند.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه 8-7 سال پيش، اصولگرايي را اعتقاد و التزام به نظام، قانون اساسي، امام و ولايت فقيه تعريف كرده اند، اظهار داشت: متأسفانه به مرور برخي از افراد در تشخيص اين تعاريف به تناقض رسيدند و يا فهم خود را بالاتر از نظر ولي فقيه دانستند و اسم آن را تعقل گذاشتند در حالي كه اتفاقاً عقل حكم مي كند از كسي كه 90 عالم و مجتهد و صاحبنظر، تسلط او را به موازين و مباني اسلامي تاييد كرده اند و تقواي او را بالاتر از ديگر شخصيت هاي سياسي مي دانند و مجتهد است، اطاعت شود چرا كه نظر او صائب تر از ديگران است.
عضو كميسيون امنيت ملي و شوراها افزود: عاقل كسي مثل شهيد «عماد مغنيه» است كه مي گويد: براي من ميل رهبر معظم انقلاب، حجت شرعي است. در حالي كه الان خيلي از نمايندگاني كه با عنوان اصولگرا نان مي خورند، انگشت كوچك شهيد عماد مغنيه در عقلگرايي و اصولگرايي هم محسوب نمي شوند.
دكتر كوچك زاده در اين زمينه با اشاره به فرمايشات امام خميني، تأكيد كرد: همين قانون اساسي هم بايد با موازين الهي و نگاه روز ولي فقيه تطبيق داده شود. اگر يادتان بيايد امام خميني فرمود: حكومت اسلامي مي تواند بنا به مصلحت، حج را هم تعطيل كند و اين عين جمله امام است كه مي فرمايد: ممكن است حاكم شرع براي حفظ اسلام، شرب خمر را هم براي كسي واجب كند. بنابراين اگر همه اصولگرايان، روي بيانات و رهنمودهاي ولي فقيه اتفاق نظر داشته باشند، همه اختلافات رفع مي شود و نظام هم بيش از اين تقويت مي شود.
اين نماينده مجلس در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار كيهان درباره علت عدم حضور رهبر انقلاب در سالهاي اخير در نمايشگاه مطبوعات برخلاف حضور همه ساله ايشان در نمايشگاه كتاب گفت: معلوم است كه ايشان از فضاي كلي مطبوعات كشور رضايت كامل ندارند و سالهاي پيش هم از تعابير «پايگاه دشمن» و «شارلاتانيزم مطبوعاتي» درباره برخي از مطبوعات استفاده كرده بودند.
وي با تعميم سؤال خبرنگار كيهان از فضاي مطبوعاتي به فضاي رسانه اي، اظهار داشت: معتقدم ما در رسانه هايمان مبنا و شالوده غلط قبلي را تغيير نداده ايم و خوبترينهايمان، فرهنگ غربي را با لعاب اسلامي عرضه مي كنيم در حالي كه تمام تأكيد «آقا» اين است كه بنيان كار، اسلامي و مكتبي باشد.
كوچك زاده افزود:برخي رفتارهاي مطبوعات و سايتهاي ما با اينكه دست بچه مسلمانهاست، غير اسلامي است و بيشتر از آنكه فايده داشته باشد ضربه مي زند.
به عنوان مثال وقتي اميرالمؤمنين«ع» مي فرمايد: «كفي بالمرء كذباً ان يحدث بكل ماسمع» يعني در دروغگويي مرد همين بس كه هرچه مي شنود بگويد، چرا برخي سايتها و مطبوعات خوب ما با اكتفا به شنيده ها وگفته ها، خبرهاي خود را تهيه و تنظيم مي كنند و حداقل، مسئولان آن سايتها نمي كنند تحقيق كنند تا اگر به اطمينان 50 درصد رسيدند آن خبر را كار كنند نه به صرف شايعات و منابع غيرمستند. بازهم ارجاعتان مي دهم به اظهارات آقا در يكي از خطبه هاي نماز كه فرمودند در اظهارنظرهايتان تقوا و اخلاق و انصاف را رعايت كنيد و اين نكته مهم كه حرفي كه نياز به «اثبات قضايي» دارد، درست نيست كه از تريبونهاي عمومي و رسمي پخش شود.
وي همچنين تحريم نمايشگاه مطبوعات از سوي برخي سايتها و پايگاه هاي اينترنتي را كاري نادرست ارزيابي كرد و گفت: ضمن اينكه در اين ماجرا، سايت هاي خوب ما در دام برخي سايتها افتادند و فراموش كردند كه اگر آنها در دورافتاده ترين مكان طبقه دوم نمايشگاه هم باشند، سيل مخاطبان فراوان خود را در آنها جمع مي كردند و در حقيقت اين تريبون مهم و بزرگ را از دست دادند و توفيق بسياري از روشنگريها را در اين محيط اجتماعي بزرگ نمايشگاه از خود سلب كردند.
حاشيه هاي نمايشگاه مطبوعات
¤ غرفه كيهان ديروز هم يكي از پررفت و آمدترين غرفه هاي نمايشگاه بود. اولين سؤال اغلب بازديدكنندگان هم درباره زمان حضور آقاي شريعتمداري در نمايشگاه بود كه گفتيم در روزنامه اعلام خواهد شد.
¤ بسياري از بازديدكنندگان خواستار سي دي مناظره آقاي شريعتمداري و كواكبيان در برنامه «ديروز، امروز، فردا» و دادگاه شكايت شيرين عبادي بودند.
¤ مخاطبين دو اشكال را مطرح مي كردند. اولي قطع و اندازه روزنامه و ديگري توزيع نامناسب. به شكلي كه طبق گفته ها، در برخي از مناطق پايتخت دسترسي به روزنامه وجود ندارد. از جمله در اتوبان بهشت زهرا و شهرك شهيد اميرخاني. بازديدكنندگان با تشكر از مواضع كيهان خواستار تداوم افشاگري و نقادي كيهان درباره مفاسد اقتصادي و انحراف هاي فكري شدند.
¤ يكي از چهره هايي كه ديروز در غرفه كيهان حضور يافت، «حسين الله كرم» بود. وي با تشكر از مواضع صريح كيهان، اين روزنامه را پيشرو جريان ارزشي در كشور خواند و مواضع آن را منطبق با منويات رهبر انقلاب و ارزش هاي انقلاب اسلامي توصيف كرد.
عبدالمجيد مرادي- معاون سردبيري روزنامه «صداي مردم» از تاجيكستان- از ديگر چهره هايي بود كه ديروز از غرفه كيهان بازديد كرد.

 آيت الله مصباح يزدي: آگاهي بخشي، از ورود جوانان به فرقه هاي نوظهور جلوگيري مي كند

رئيس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) گفت: بايد در عصر حاضر كه فرقه هاي نوظهور شكل مي گيرد، با آگاهي بخشي از ورود جوانان به اين فرقه ها جلوگيري كرد.
به گزارش فارس، آيت الله محمدتقي مصباح يزدي ديروز در همايش آسيب شناسي فرقه هاي نوظهور كه در مجتمع فرهنگي ياوران مهدي(عج) برگزار شد، در سخناني اظهار داشت: قرآن به ما مي آموزد كه انسان طوري آفريده شده است كه در ذات خويش گرايش به سوي خداوند متعال دارد. وي ادامه داد: وجود انسان به گونه اي نيست كه رها باشد و سمت و سويي نداشته باشد بلكه در درون او عاملي است كه شخص را به سمت خاصي سوق مي دهد.
آيت الله مصباح يزدي با بيان اينكه امروز جهان غرب با مشكلات بسياري مواجه است، اظهار داشت: مشكلات فرهنگي بيش از يك قرن است كه وضعي ناآرام ايجاد كرده و نسل جديد براي رسيدن به آرامش به هر دري مي زند و هيچ راهي پيدا نمي كند و دست آخر به مخدرات، مسكرات و قرص هاي روانگردان رو مي آورد و غربي ها از فشار بي قراري ها و اضطراب ها به اين چيزها پناه مي برند تا آرامش لحظه اي پيدا كنند.
رئيس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) يادآور شد: اينها به دليل اين است كه از مسير خدادادي منحرف و به آفت هايي دچار شده اند.
آيت الله مصباح يزدي تصريح كرد: كشور ما هم از مشكلاتي رنج مي برد و اين موجي از آن طوفان است كه به كشور ما سرايت كرده و بين جوانان گسترش يافته است.
وي عنوان كرد: يك فكر ريشه اي در دنيا و كشور ما تزريق مي شود و اساس آن اين است كه تنها راه رسيدن به كمالات معنوي دين نيست، اگر كساني دين نداشته باشند و حتي خدا را قبول نداشته باشند از راه عرفان مي توانند به حقيقت و آرامش كامل برسند.
رئيس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) گفت: امروز مشكلي كه به عنوان مشكل نوظهور مطرح شده و رواج يافته، اين فرقه هاست كه با عنوان عرفان فعاليت مي كنند.
آيت الله مصباح يزدي اظهار داشت: يكي از عواملي كه جوانان به دنبال اين نوع فرقه ها هستند آن است كه در اين فرقه ها ادعا مي شود دين و شريعت برنامه اي است كه يا در امور يكساله و يا شش ماهه ايجاد شده و شخص را بيمه مي كند و اين خود عاملي مي شود كه شخص به اينگونه برنامه ها توجه داشته باشد.
رئيس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) ادامه داد: بايد با جوانان در كمال مهرباني و منطق قوي برخورد كرد و در برابر كار خطايي كه جوان انجام مي دهد نبايد او را مطرود كرد چرا كه دشمنان منتظر اين امر هستند و جوانان را به دام مي اندازند.

 30 هزار زائر ايراني امشب در جوار بقيع دعاي كميل مي خوانند

محمدرضا تيموري- خبرنگار اعزامي كيهان به مدينه منوره
امشب زائران ايراني سرزمين وحي در كنار گنبد سبز نبوي از زبان مولاي متقيان امام علي(ع) زمزمه هاي عاشقانه سر مي دهند.
سنگ فرش هاي بين الحرمين مدينه منوره آغوش خود را گشوده اند تا پذيراي مرواريدهاي دلدادگي بيش از 30 هزار زائر ايراني بيت الله الحرام باشند. امشب مدينه بار ديگر صداي دعاي كميل امام علي(ع) را خواهد شنيد كه توسط شيعيان آن حضرت خوانده مي شود. چند سالي است كه پليس عربستان همكاري خوبي جهت برگزاري اين مراسم پرفيض دارد.
از سوي ديگر به گفته رئيس انجمن نجوم شهر جده پيش از اذان صبح جمعه برابر 7 آبان قرص ماه بر كعبه عمود خواهد شد. اين اتفاق بدين لحاظ اهميت دارد كه مي توان جهت قبله را در مناطق دوردست تعيين كرد.
زائران بيت الله الحرام نيز كه از شهرهاي خوي و سلماس به مدينه منوره مشرف شده اند اعلام كرده اند كه با حذف هزينه هاي زائد اين سفر براي افراد بي بضاعت 10 واحد مسكوني خواهند ساخت.
اين واحدهاي مسكوني توسط 200زائر با حذف هزينه هاي مربوط به سفره وليمه سفر حج ساخته مي شود.
به گفته معاون فرهنگي بعثه رهبر معظم انقلاب 1400 روحاني، معين و معينه در كاروان هاي حجاج را در سفر به سرزمين وحي همراهي مي كنند.
حجت الاسلام والمسلمين جواد مظلومي گفت: از اين تعداد 610 نفر روحاني شيعه 50 نفر روحاني اهل تسنن 240 نفر معينه و 500 نفر معين هستند كه در كاروانها حضور دارند.
مسئول واحد مراسم و تبليغات بعثه رهبر معظم انقلاب همچنين گفت: همايش تقريب مذاهب با حضور علما و روحانيان تشيع و اهل تسنن چهارشنبه 19 آبان ماه در مكه مكرمه برگزار مي شود.
از سوي ديگر رئيس سازمان حج و زيارت به خبرنگار اعزامي كيهان به مدينه منوره گفت: به دليل محدوديت هايي كه براي انجام مراسم حج در كشور عربستان وجود دارد امكان افزايش تعداد حجاج در ايام حج تمتع از سوي اين سازمان وجود ندارد.
علي ليالي با بيان اينكه نگاه سازمان حج و زيارت به مناسك حج، سودآور نيست، اظهار داشت: تمام هزينه هاي اين سفر كه از حجاج دريافت مي كنيم صرف اقامت، تغذيه، حمل و نقل و اخذ ويزا مي شود.
وي با اشاره به فعاليت دو آشپزخانه در مدينه منوره و دو آشپزخانه در مكه مكرمه براي تهيه غذاي زائران ايراني گفت: سومين آشپزخانه در آينده در مكه و مدينه راه اندازي مي شود.
رئيس سازمان حج و زيارت در پايان گفت: مجموعه عمليات پروازي با اعزام آخرين كاروان در صبح روز 19 آبان از تبريز پايان مي پذيرد و از عصر جمعه هفته جاري نخستين گروه زائران ايراني از مدينه به سمت مكه حركت خواهند كرد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14