(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 16 بهمن 1389- شماره 19856

گردشگران جوان
معضل بي نظمي ترافيكي در كلان شهرها
اخبار هفتهگردشگران جوان

نزديك به 70 درصد از جوانان دنيا به منظور يادگيري زبان، كار يا تحصيل و يا براي خوش گذراني به كشورهاي خارجي سفر مي كنند از اين رو تقريبا 60درصد از سازمان هاي گردشگري جهان نقش گردشگران جوان را در توسعه صنعت گردشگري كشورهاي خود بسيار مهم ارزيابي كرده اند.
تقاضاي جهانگردي تقاضايي است ويژه و مشخص كه از علت يابي و انگيزه هاي كلي آن متولد مي شود. انگيزه ها و علت يابي بايد پاسخگوي اين نيازها باشد: نياز به امنيت، نياز به خودتاييدي و نياز به آزادي. براساس تحقيقات به عمل آمده بر روي مشخصه ها و ويژگي هاي رواني، به نظر مي رسد كه اين نيازها، انگيزه هاي رفتاري افراد بشر را تشكيل مي دهند.
در اين جا براي جلوگيري از اطاله كلام تنها به انگيزه هاي جهانگردي در ارتباط با سن اشاره مي كنيم. چنانچه سه گروه و مرحله سني شامل جوانان، ميان سالان و سالخوردگان را در نظر بگيريم به خوبي درمي يابيم انگيزه هاي جهانگردي براي هر كدام از اين مراحل سني متفاوت است.
جهانگردي جوانان
در اين نوع از جهانگردي به طور ريشه اي نياز به آزادي و خودمحوري به چشم مي خورد. خواست هاي اين طبقه از جهانگردان در قالبي ناهمگون، تازه، ماجراجويانه، ضدنظم و ترتيب و خودمحور متجلي مي شود. در اين مرحله سني افراد به هيچ وجه جهانگردي سازمان يافته و گشت هاي منظم را نمي پذيرند.
اساسا مطالعه گردشگري جوانان جدا از ساير رفتارهاي جوانان و خرده فرهنگ جواني، ميسر نيست. از اين منظر، فرهنگ جوانان از دريچه مصرف قابل بررسي است، بر همين قياس گردشگري جوانان از مصرف زمان، مكان و نشانه ارزيابي مي شود.
گردشگري جوانان و فرهنگ جواني در تعامل و تاثير و تاثر متقابل با هم قرار دارند؛ همان طور كه گردشگري جوانان براساس شاخصه هاي فرهنگ جواني قابل فهم است، فرهنگ جواني نيز بر اعمال توريستي مبتني و متكي است. به عبارت ديگر فهم گردشگري جوانان بر مبناي مولفه هاي خرده فرهنگ جواني- كه خود با رويكرد مصرف قابل بررسي است- استوار است.
براساس آمارهاي سازمان جهاني گردشگري (WTO)، طي چند سال اخير، مسافرت جوانان، بيشترين سهم را در گسترش صنعت گردشگري داشته است. مسافرت جوانان تقريبا 20درصد از گردشگران بين المللي را تشكيل داده و يكي از سريع ترين بخش هاي گردشگري در حال رشد طي چند سال اخير شده است.
همچنين بر طبق آمار به دست آمده اين سازمان و كنفدراسيون مسافرت هاي علمي و آموزشي جهان (WYSE) هزينه جوانان در هر سفر تا 40 درصد افزايش پيدا كرده و تقريبا 80 درصد از جوانان از مكان هاي مورد بازديد خود با هيجان و به خوبي ياد كرده اند.
گزارش ها حاكي از آن است كه نزديك به 70 درصد از جوانان به منظور يادگيري زبان، كار يا تحصيل و يا براي خوش گذراني به كشورهاي خارجي سفر مي كنند از اين رو تقريبا 60 درصد از سازمان هاي گردشگري جهان نقش گردشگران جوان را در توسعه صنعت گردشگري كشورهاي خود بسيار مهم ارزيابي كرده اند. كشورهاي استراليا، آمريكا و فرانسه از جمله مهم ترين كشورهايي هستند كه مورد توجه جوانان قرار گرفته اند.
جمعيت كشور ما، از نظر جمعيتي، ساختار جواني دارد، لذا اين امر در نگاه بسياري از صاحب نظران و سياستگذاران دنيا، به عنوان فرصتي مناسب براي رشد و توسعه يك كشور و سرزمين قلمداد مي شود، ليكن همگان بر اين امر واقفند كه اگر زمينه هاي رشد و تعالي درست و مناسب، اين نيروي عظيم و پتانسيل بالقوه، به نحو شايسته و مناسبي ايجاد نشود، خود مي تواند به بستري براي ايجاد بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي تبديل شود. از اين رو، ضروري است تا با به كارگيري راهكارهاي جديد و خلاقانه، از يك سو، فرصت گذران اوقات فراغت و تخليه هيجاني دوران پر شر و شور جواني را فراهم كنيم و هم از سوي ديگر با كاناليزه كردن اين امر به سمت توسعه گردشگري جوانان، زمينه هاي اشتغال آنان را در مقاصد گردشگري، فراهم سازيم.
به اين ترتيب هم فرصتي جهت غني سازي اوقات فراغت جوان فراهم كرده ايم تا مسير پر تنش و بعضا پراضطراب اين دوران به سلامت و نشاط سپري شود و هم موفق شده ايم، تا با مديريت لايق و كارآمد و خوش سليقه، بسترهاي اشتغال زايي پايدار و مولد را براي همين جوانان در نقاط مختلف كشور فراهم سازيم.
البته شايد سخن گفتن در اين خصوص آسان و ليكن در مقام عمل بسيار سخت و دشوار باشد، چرا كه اجرايي شدن، طرح هايي از اين دست، در وهله نخست، نيازمند وقوف سياستگذاران و برنامه ريزان كلان كشور به اين نكته است، كه اصولا گردشگري،مشروط به باز تعريفي منطبق با فرهنگ اسلامي و ويژگي هاي بومي فرايندي خطرساز نيست، بلكه امري آرامش ساز و نرم افزاري است، كه مي بايست با همكاري همه جانبه همه دستگاه ها (البته فارغ از شعارهاي مرسوم ولي غيرپايدار) و با ايجاد فضاي همدلي و همفكري با قشر جوان (البته در چارچوب قواعد عرفي و ليكن منعطف و منطبق با خواسته هاي به حق و معقول جوانان) به منصه ظهور رسد.

 معضل بي نظمي ترافيكي در كلان شهرها

هوشنگ سليماني
امروزه متأسفانه در شهرهاي بزرگ به خصوص كلان شهر تهران با يك بي نظمي ترافيكي روبه رو هستيم؛ كه روز به روز اوضاع آن بدتر مي شود. سهم عمده اين بي نظمي ها مربوط به عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي توسط برخي راكبان موتورسيكلت هاست. موتورسيكلت سواران بدون توجه به قوانين و هشدارهاي مأموران راهنمايي و رانندگي به عنوان يك معضل در بحث ترافيك مطرح شده اند كه هر ازگاهي توسط پليس راهنمايي و رانندگي و در مقاطع كوتاه زماني، طرح جمع آوري موتورسواران متخلف اجرا مي گردد و مجدداً پس از گذشت زمان اجراي طرح و بازپس گيري وسيله نقليه خود، همان اعمال خلاف گذشته را تكرار مي كنند. بعضاً مشاهده مي شود كه به موجب تكرار بي اندازه تخلف موتورسيكلت سواران، ديگر مأموران راهنمايي و رانندگي توجه اي به خلاف آنها نمي كنند و آنان نيز با خيال آسوده به تخلف خود ادامه مي دهند.
بخش ديگري از بي نظمي ترافيكي در كلان شهرها مربوط به وسيله نقليه خودروهاست؛ كه آنها نيز با توقف هاي نابجا در سطح شهر (به خصوص خودروهاي مسافربر شخصي) و بدون رعايت موارد ترافيكي در هر نقطه از سطح خيابان نسبت به سوار و پياده كردن مسافران اقدام مي كنند و موجب بروز تصادفات ناخواسته و تحميل ترافيك سنگين و از بين بردن وقت ديگران و بالا رفتن مصرف سوخت و آلودگي هوا در سطح شهر مي شوند.
عابران پياده نيز بخش ديگري از بي نظمي ترافيك شهري را شامل مي شوند. با دقت در عبور عابران پياده از تقاطع خيابان هايي كه داراي چراغ راهنمايي و رانندگي هستند، مي توان مشاهده نمود با توجه به نصب چراغ براي عابران پياده، متأسفانه آنها بدون درنظر گرفتن اين چراغ ها، از عرض خيابان ها عبور مي كنند و موجب سنگين تر شدن ترافيك و حتي بروز تصادفات مي شوند و يا اين كه براي سوار شدن وسيله نقليه در سر تقاطع خيابان ها مي ايستند، كه خود اين امر موجب ترافيك سنگين در اين تقاطع ها مي شود.
بخش ديگري از بي نظمي ترافيك را مي توان به دستگاه ها و سازمان هايي كه به نوعي با اين موضوع درگير هستند، مرتبط دانست. به نظر مي رسد طرح ها و ايده هاي ترافيكي بسياري بر روي كاغذ توسط اين دستگاه ها براي از بين بردن اين معضل ارايه و پيشنهاد مي گردد، ولي متأسفانه در هنگام اجرا با مشكلات عديده اي مواجه مي شود و گاهي نيز موجب سنگين تر شدن بار ترافيك مي گردد. بنابراين مي بايست از ايده ها و طرح هايي كه توسط ديگر كشورها به اجرا درآمده است و آنان نيز در اين زمينه موفق بوده اند، بهره گرفته شود. براي مثال در شهر تهران روزانه دوميليون وسيله نقليه در حال تردد هستند؛ در صورتي كه در برخي از شهرهاي اروپايي دو برابر اين تعداد وسيله نقليه در حال تردد مي باشند و با توجه به كمتر بودن معابر نسبت به شهر تهران، ولي ترافيك روان تري را در آنجا شاهديم.
از مهم ترين كارهايي كه بايستي قبل از اجراي طرح هاي ترافيكي توسط دستگاه ها انجام گيرد، آموزش عموم مردم و آشنايي آنها با آخرين قوانين راهنمايي و رانندگي و ترويج فرهنگ درست رانندگي كردن است و اين امور زماني مؤثر خواهد بود كه اين فرهنگ به درستي توسط رسانه هاي جمعي به خصوص صدا و سيما، روزنامه ها، خبرگزاري ها و غيره در جامعه نهادينه شود. هرچند پليس راهنمايي و رانندگي در چند سال گذشته با ساخت تيزرهاي متنوع و جذاب و همچنين برپايي نمايشگاه هاي ترافيكي و آموزش آن به خصوص درميان قشر كودكان و نوجوانان، گام هاي موثري برداشته است، ولي كماكان شاهد بي نظمي ترافيكي و به نوعي آشفتگي در سطح شهر هستيم.
به هرحال زندگي در شهرهاي بزرگ، نيازمند دارا بودن يك سري شرايط از جمله رعايت و احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي و حقوق ديگران است كه مي توان اين موضوع را به عنوان يكي از اصول اوليه شهرنشيني درنظر گرفت. متأسفانه علي رغم آگاهي از اين موضوع مهم و ضروري، بازهم شاهد عدم رعايت قانون توسط برخي از افراد جامعه هستيم.
امروزه به دليل افزايش توليد وسايل نقليه در داخل كشور و همچنين روند روبه رشد واردات خودرو به كشور و در كنار آن حركت كند طرح فرسوده كردن خودروها به خصوص در شهر تهران، موجب شده است هر روز سطح خيابان ها بيشتر به اشغال وسايل نقليه (خودرو و موتورسيكلت) درآيد و همين امر نيز بار ترافيكي در شهرها را افزايش داده است.
هنگامي كه يكي از رانندگان وسايل نقليه نسبت به انجام عمل خلاف قانون مثلا پارك دوبله در سطح خيابان و يا پارك وسيله نقليه در محل عابر پياده اقدام مي كند، نه تنها كسي به عمل او اعتراضي نمي كند، بلكه ديگر رانندگان نيز به تبعيت از عمل او، همان كار را تكرار مي كنند.
در تحليل علل به وجود آمدن چنين مسائلي، مي توان به قوانين وضع شده در اين خصوص اشاره نمود كه شايد از بازدارندگي كافي برخوردار نمي باشند؛ كه دراين صورت مي بايست اين قوانين مجددا توسط مراكز قانون گذاري مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به اجراي قاطع آن از سوي مسئولين به خصوص راهنمايي و رانندگي اقدام شود؛ و از طرفي ديگر بايستي رانندگان وسايل نقليه با رعايت قانون، قبل از آن كه مسئولين دراين زمينه وارد عمل شوند، خود آنها نسبت به رعايت و اجراي صحيح قوانين اهتمام ورزند.

 اخبار هفته

افزايش بوستان هاي شمال تهران
تا پايان سال جاري 40 بوستان به بوستان هاي شمال تهران افزوده مي شود.
مهندس مجيد نوربخش معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه يك با اعلام اين خبر گفت: تا پايان سال جاري با تكميل و بهره برداري از 27 بوستان، بيش از 68 هكتار به فضاي سبز در محدوده منطقه افزوده مي شود.
وي گفت: بوستان نياكان در پاسداران، نياززاده در زعفرانيه، فاز يك و دو جنگل كاري آبك، بوستان ساحلي دارآباد در بلوار اوشان خيابان هاشمي، امير آبادي در ولنجك و مهرگان در شهرك نفت از جمله اين بوستان ها است.معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه يك همچنين از اتمام عمليات ساختمان 13 بوستان در بلوار هاشمي، تپه قيطريه، الهيه، بلوار ارتش و شهرك محلاتي خبر داد و گفت: با احداث اين بوستان ها، از ابتداي سال تاكنون بيش از 4 هكتار به فضاي سبز منطقه افزوده شده است.
بهره برداري از بزرگترين مجموعه استخر و سونا
بزرگترين مجموعه استخر و سونا در جنوب غرب تهران آماده بهره برداري مي شود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 18، مهندس شهرام باقري معاون فني و عمراني منطقه با اعلام اين خبر افزود: عمليات احداث اين مجموعه ورزشي در زميني به وسعت 2300 متر مربع و زيربناي 1990 متر مربع از اسفند ماه سال 87 در محله خليج فارس آغاز شده كه با گذشت دو سال 81 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
وي همچنين اضافه كرد: اين پروژه ورزشي در دو طبقه طراحي شده كه علاوه بر استخر و سونا در طبقه همكف، يك سالن كشتي نيز در طبقه دوم دارد كه همراه با چهار زمين چمن مصنوعي در محوطه بيروني اين مجموعه، به رشد سرانه فضاهاي ورزشي در محله خليج فارس كمك شاياني خواهد كرد.
194 تقاطع اصلاح هندسي شد
به منظور روان سازي ترافيك و رفع نقاط پرخطر 194 محل در جنوب شرق تهران اصلاح هندسي شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 14، علي محمدنژاد شهردار منطقه گفت: اصلاح هندسي و احداث 10 پهلوگاه وسايل نقليه عمومي در بيشتر نقاط منطقه، اصلاح هندسي 27 محل در بزرگراه ها و معابر شرياني از جمله بسيج، شهيد محلاتي، 45 متري شهيد ده حقي، خيابانهاي پاسدار گمنام، نبرد، شهيد شاه آبادي و احداث 2 ميدان در تقاطع نبرد- قيام و سرآسياب دولاب و اصلاح حركات راستگرد در 155 تقاطع در خيابان هاي فرعي محلات از جمله اقدامات صورت گرفته در سطح منطقه بوده است.
احداث مسجد
در خيابان
شيخ صفي
عمليات احداث مسجد بقيه ا... الاعظم(عج) در تقاطع بزرگراه شهيد صياد شيرازي و شيخ صفي آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 7، كلنگ احداث اين مسجد با حضور شهرداري منطقه و جمعي از ائمه جماعات منطقه به زمين زده شد.در اين مراسم مقداري از تربت كربلاي معلي در پي ساختمان اين مسجد ريخته شد.

 

(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14