(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 20 فروردین 1390- شماره 19896

هراس حكمتيست ها از افشاي حقايق مربوط به گروهك داب ناشي از چيست؟
واكنش ها ي گسترده ضد انقلاب در پي انتشار مقالات «بررسي سير تحولات جريان چپ در دانشگاه»
جيغ كشي بر بالين جسدي در اعماق زباله دان تاريخ
گزارش كيهان از مواضع دانشجويان درباره شيعيان بحرين در نوروز
سايه سنگين فجايع منطقه بر جشن نوروز 90هراس حكمتيست ها از افشاي حقايق مربوط به گروهك داب ناشي از چيست؟

حسين حسيني
اقدام روزنامه كيهان درانتشار سلسله مقالاتي درارتباط با علل شكل گيري و سيرتحولات تمام گروه هاي چپ ماركسيستي فعال دردانشگاهها واكنش شتابزده و بغض آلود توام سران حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست -را به همراه داشته است. واكنشي كه بيش از هرچيز نشانگر عمق هراس و بيم سركردگان اين گروهك خانوادگي از افشاي برخي حقايق درارتباط با سياست هاي ماجراجويانه آنان درگروهك داب مي باشد. لذا سركردگان اين حزب درموضع گيري هاي خود سعي نموده اند با ايجاد جو رواني و تبليغات گسترده و وارونه نمودن واقعيت هاي مورد اشاره، افشاي حقايق مربوط به ماجراجويي هاي خود درباب گروهك دانشجويي چپ راديكال را تحت الشعاع قرار دهند. حقايقي كه تنها با استناد به وبلاگ ها و نشريات دانشجويي گروهك داب و مطالب مندرج درسايت هاي حزبي نگاشته شده است.
سران و فعالين حزب كمونيست كارگري ايران -حكمتيست- درقالب هاي زير به مقاله واكنش نشان داده اند.
1-مصاحبه سركرده هاي اين گروهك با راديوهاي وابسته
2- بيانيه ها و سلسله مقالات وابسته به حزب و مزدوران وابسته
3- نشريات وابسته به حزب
4-جمع آوري هاي صورت گرفته در شبكه فيس بوك با محوريت يكي از اعضاي مركزي حزب
5- برگزاري ميتينگ در لندن درمحكوميت اقدام روزنامه كيهان
با بررسي هاي به عمل آمده درواكنش هاي اين افراد مي توان عمق وحشت آنان را دريافت كه در قسمت هاي بعدي به آن اشاره و در نهايت به برخي مطالب مطرح شده دراين واكنش ها پاسخي در خورداده خواهد شد.
مواردي كه اين افراد درواكنش هاي خود به آن اشاره نموده اند درچند بندخلاصه مي گردد:
¤ طبق عادت و همسان با سايرجريان هاي همسو كه منتقدان خود را به نظام ها و سازمان هاي امنيتي نسبت مي دهند نويسنده اين مقاله نيز از اين ادعاي آقايان بي نصيب نمانده است.
ادعاي سمپاتي براي حزب مذكور و هشدار به فعالين داخلي
آقايان دربخش هاي مختلف از واكنش هاي خود ادعا نموده اند كه روزنامه درمقاله مذكور نسبت به جريان آنان سمپاتي داشته است. و درعين حال ادعا نموده است كه هدف اصلي نويسنده پرونده سازي گسترده نسبت به فعالين نداشته آنان درداخل بوده و از هرگونه بازداشته هاي احتمالي درچند روز آينده خبرداده اند و درعين حال از سرعجز و ناتواني خواستار قطع انتشار ادامه مقاله نموده اند.
حمله به سايراحزاب وفعالين چپ ماركسيستي منتقد حزب حكمتيست
يكي از محورهاي عمده واكنش هاي صورت گرفته حمله شديد سركرده گروهك به ساير احزاب منتقد حكمتيست بود. لازم به ذكر است كه سياست ها و خط مشي حكمتيست ها همواره از سوي ساير گروههاي چپ مورد انتقاد قرارداشته است و گروههاي همسو مدعي هستند كه درنتيجه برخي اقدامات آنان درداخل كشورجريان ماركسيستي به گورستان تاريخ خواهد پيوست.
در بين واكنش هاي آقايان نكات قابل توجهي درباب گستردگي فعاليت هاي داب، تعداد نشريات دانشجويي وابسته، وزن سياسي گروهك داب دردانشگاهها، جايگاه انديشه هاي ماركسيستي درجامعه و نقش محوري جريان چپ ماركسيستي حزب كمونيست كارگري ايران - حكمتيست درتحولات آينده ايران اسلامي وجود داشته و دراين بين هرگونه ارتباط تشكيلاتي گروهك داب با حزب حكمتيست ها و كليه اسناد به كارگرفته شده در مقاله درباب فعاليت هاي گروهك چپ راديكال را منكر شده اند.
و اما پاسخ نويسنده به ادعاهاي مطرح شده به شرح زير است.
برخلاف ادعاي آقايان نويسنده مقالات مذكور به عنوان يك پژوهشگر درمسائل اجتماعي صرفا با استناد به مطالب وبلاگ ها، نشريات دانشجويي و صفحات و اسناد مندرج در وب سايت حزب حكمتيست اقدام به جمع بندي مقاله مذكور نموده و در اين بين به هيچ گونه سند محرمانه اي اشاره نشده است. آقايان مي توانند با مراجعه به آرشيو وبلاگ ها وتارنماي مركزي حزب به اسناد مورد اشاره دسترسي داشته باشند.
واقعيت هاي فعاليت تشكيلاتي گروهك داب
شگرد اصلي فعاليت تشكيلاتي گروهك داب درحضور درتجمعات مربوط به تشكل هاي قانوني چون انجمن هاي اسلامي و نشان دادن چند تراكت و انتشار چندنشريه با حلقه فكري و تحريري مشترك بوده وكل فعالين گروهك داب دردانشگاه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد.
پاسخ به گذشته پرافتخار مورد ادعا درخصوص گروهك داب آقايان ادعا نموده اند كه فعاليت هاي گروهك داب در راستاي سياست هاي انساني بوده است. دراين صورت آيا آن به اصطلاح مصادره انقلابي و يا درحقيقت گروگانگيري و آدم ربايي دو تن از فعالين داب مرتبط با حكمتيست ها و طرح ريزي براي سرقت ازيك بانك با هماهنگي يكي از اعضاي مركزي حزب دراوايل آبان ماه 1386 را دراجراي همين سياست هاي انساني توجيه مي نمايند. آقايان مطرح نمايند كدام بند ازسياست هاي ماركسيستي در راستاي اصول انساني بوده است. آيا آقايان اجراي سياست حذف فيزيكي منتقدان رهبري برخي سازمان هاي چپ گرا درگذشته خود را درراستاي اين اصول انساني توجيه مي نمايند. آقايان توضيح دهند كشتار وحشيانه و دهشتناك چند ميليوني مردم بي دفاع دركشورهايي چون كامبوج، لهستان و شوروي سابق و نيز درسايركشورهايي كه مدتي زيريوغ تئوري پوسيده و متعفن ماركسيستي قرارگرفته بودند با استناد به كدام يك از سياست ها و خط مشي انساني مورد ادعا صورت گرفته است.
پاسخ به سكوت يا رد وابستگي و نيز فرم تشكيلاتي ارتباط رهبري داب با حكمتيست
در مقاله مذكور نويسنده تنها در يك مورد به ارتباط رهبري گروهك چپ راديكال به حزب حكمتيست اشاره دارد و در ارتباط با وابستگي كليه فعالين انگشت شمار اين گروهك دانشجويي به حكمتيست سخني به ميان نياورده است. درباب نحوه ارتباط تشكيلاتي رهبري گروهك داب با حزب حكمتيست بايد خاطرنشان ساخت كه اولا تنها تعداد انگشت شماري ازفعالين با حزب درارتباط بوده اند و حزب سعي داشت با ايجاد سلول هاي شانه اي و موازي با محوريت شخص واحد سازماندهي و رهنمودها و دستورالعمل هاي تشكيلاتي خود را از كانال فرد مذكور به سلول ها منتقل نمايد. اما در اين بين بدنه تشكيلاتي كه تنها مجري دستورات بودند از كم و كيف ارتباط و يا به عبارت ديگر از وجود ارتباط تشكيلاتي با حزب مطلع نبودند.
سركرده هاي حزب كمونيست كارگري ايران كه همواره درمقالات و مصاحبات و برنامه هاي تشكيلاتي خود از گروهك داب تحت عنوان شاخه دانشجويي حزب نام مي بردند، درشرايطي اقدام به انكارهرگونه ارتباط تشكيلاتي و ماجراجويي خود درگروهك چپ راديكال مي شوند كه در شرايط فعلي حتي كلمه عبور سايت آزادي برابري در اختيار آنان بوده و از قراردادن آن در اختيار برخي همراهان گذشته و منتقدان فعلي سياست هاي گذشته حكمتيست ها در گروهك داب طفره مي روند.
موضع همراهان سابق و منتقدان فعلي سياست هاي ماجراجويي حكمتيست درباب گروهك داب
اكثر فعالين گروهك داب مرتبط به حزب حكمتيست درحال حاضر موضع انتقادآميز و در پاره اي موضع تحقيرآميزي نسبت به سركرده هاي حكمتيست ها داشته و دارند و اين درحالي است كه واكنش ها به ماجراجويي حكمتيست ها در گروهك داب تنها به بدنه دانشجويي مرتبط محدود نشده بلكه تعدادي از اعضاي مركزي حزب نيز در و اكنش به سياست هاي سكتاريستي حزب خانوادگي حكمتيست درگروهك داب ازآن جدا و نسبت به سياست هاي آن افشاگري نموده اند. و درواكنش به سخنان سركرده هاي حزب كه يكي از اهداف سياسي مقالات را پرونده سازي براي فعاليت كمونيستي در دانشگاه ها و بسترسازي براي ممنوعيت فعاليت ماركسيستي در دانشگاهها عنوان مي كند و مي نويسد نويسنده مقاله كيهان تحولات و رشد كمونيسم در دانشگاه ها را مستقيما به حزب حكمتيست و اهداف آن مربوط دانسته است، بايد خاطرنشان ساخت كه:
اولا- برخلاف ادعاي سركرده هاي حزب حكمتيست، نويسنده درهيچ جاي مقاله مذكور تحولات و رشد كمونيسم دردانشگاهها را به حزب حكمتيست منتسب نكرده است. نويسنده مقاله در باب گروهك داب برذكر اين حقيقت تاكيد نموده است كه بعد ازشكل گيري هسته اوليه گروهك داب ارتباط اوليه از طريق يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد كه از طريق فضاي اينترنت با حزب كمونيست كارگري ايران آشنا شده بود. ايجاد مي گردد. پـس شكل گيري داب تحت هيچ شرايطي به حزب مربوط نبوده وحزب در شرايط مذكور دچارچند دستگي بوده است و از نظر تشكيلاتي توان سازماندهي در داخل كشور را نداشته و به عبارت ديگر جرأت سازماندهي در داخل كشور را نداشته است و چنين ادعايي، ادعايي مضحك بيش نيست.
ثانياً -برخلاف ادعاي آقايان كه جامعه ايران را مستعد انقلاب كمونيستي و خود را مدعي صرف نماينده جامعه مي دانند و هر از چند گاهي براي ابراز وجود در فضاي سايبري و بر روي كاغذ تز رهايي!؟ ارائه مي نمايند بايد خاطرنشان ساخت كه نه تنها مردم مسلمان و انقلابي ايران اسلامي بلكه در ساير كشورها نيز مردم راه حل مشكل خود را در تاروپود پوسيده و سست ايدئولوژي ماركس و تزهاي بي پايه و اساس مدعيان ماركسيستي وابسته به اردوگاه سرخ پيدا نمي كنند. با اندك نگاهي به سرگذشت ننگين و خفت بار اين ايدئولوژي در ساير نقاط عالم و نيز سرگذشت خفت بار آن در كشور به اين حقيقت پي برد.
ثالثاً- مقاله در ارتباط با گروهك دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب و سير تحولات و خيانت هاي سران آن در قبال كل بدنه انگشت شمار آن بوده است. مگر نه آنكه اين حزب هرگونه ارتباط خود را با گروهك داب منكر مي گردد، پس هراس سركرده هاي گروهك حكمتيست و واكنش توام با هجوگويي آنان از افشاي برخي از حقايق پشت پرده اين گروهك ناشي از چيست؟
رابعاً- برخلاف ادعاهاي آقايان، نويسنده مقاله مذكور هيچ نقطه سفيدي در پرونده فعاليت هاي گروهك داب نمي بيند. توصيه مي گردد آقايان مدعي حقوق انساني اندكي صبر پيشه كنند و هجوگويي نكنند، هر چند از افشاي حقايق مربوط به اين گروهك انگشت شمار دانشجويي و سوءاستفاده از بدنه خود بايد هراسان باشند.
در بيانيه رسمي حزب در محكوميت انتشار اين مقاله در روزنامه كيهان آورده شده كه دهها هزار دانشجو تحت بيرق گروهك داب فعاليت مي كرده است كه در جواب به اين ادعاي مضحك بايد خاطرنشان ساخت كل بدنه فعال دانشجويي گروهك داب عده اي انگشت شمار بوده و از اين بين تنها عده محدودي از ارتباط داب با حزب مطلع بوده اند.
برخلاف ادعاي مضحك آقايان در باب پي ريزي ماركسيسم در دانشگاه و در جامعه ايران اسلامي بايد خاطرنشان ساخت ادبيات پوسيده ماركس هيچ گاه چه در گذشته و چه در حال حاضر راهي براي ابراز وجود نداشته است.
با اين تفاسير ترس سركرده هاي گروهك حكمتيست ها از انتشار مقالات مربوط به داب از چيست؟
در اينجا بايد خاطرنشان ساخت كه مقالات مذكور تنها گروهك داب را شامل نشده بلكه تمام گروههاي چپ ماركسيستي را مورد اشاره قرار خواهد داد. موضع گيري هاي شتابزده توام با هجوگويي سركرده هاي حكمتيست و درخواست عاجزانه سركرده اين گروهك از خودداري روزنامه كيهان از انتشار ادامه اين سلسله مقالات نشانگر ترس آنان از افشاي حقايقي واقعي از چهره كريه سركرده هاي اين حزب در به كارگيري تعداد انگشت شمار دانشجونما در راستاي منافع شخصي و گروهي مي باشد و در نهايت نشانگر ترس آنان از واقعيت دارد كه ضربه اساسي بر پيكر متعفن وارد و آنان را به سمت نابودي سوق داد.

 واكنش ها ي گسترده ضد انقلاب در پي انتشار مقالات «بررسي سير تحولات جريان چپ در دانشگاه»
جيغ كشي بر بالين جسدي در اعماق زباله دان تاريخ

در هفته هاي پاياني سال 89، انتشار سلسله مقالاتي را دراين صفحه به قلم «حسين حسيني» پيرامون گروهك هاي كمونيستي دانشجويي آغاز كرديم و سير تحولات و فعاليت هاي اين گروهك ها را در دوره هاي مختلف، مورد بازخواني قرار داديم. اين مقالات با عناوين «بررسي سير تحولات جريان چپ ماركسيستي دانشجويي در اعماق زباله دان تاريخ» و «تلاش براي احياي يك جسد پوسيده»، درتاريخ 30بهمن و 21 اسفند 89 منتشرشد كه در آنها به سير تشكيل و انشقاق و همچنين هسته هاي اين گروه ها و فعاليت ها و نشريات كمونيستي اشاره شده بود.
در پي انتشار اين مقالات، سران حزب كمونيست كارگري- حكمتيست و جيره خواران و وابستگان آن، در واكنش هراس آلود و شتاب زده، از افشاي بيش از پيش ماهيت اعمال و فعاليت هايشان در حزب، خشمگين شده و به موضع گيري گسترده اي پرداخته اند.
صدور چندين بيانيه شخصي و جمعي از سوي حزب و اعضاي آن، انتشار چندين يادداشت در نشريه هفتگي حزب حكمتيست، اختصاص چندين برنامه در شبكه هاي راديويي وابسته به حزب و بحث و موضع گيري پيرامون اين مقالات در شبكه هاي اجتماعي، از جمله تحركات اين حزب پيرامون مقالات منتشره در كيهان است.
تناقض گويي، مغلطه، و واژگون نمايي حقيقت دراين موضع گيري ها، خود نشان از شتاب زدگي و هراس دست اندركاران حزب از افشاگري كيهان است. به طور مثال در بيانيه اي كه در سايت اشتراك در همين رابطه منتشر شده است، با اشاره به بخش هايي از مقالات كيهان، هدف از انتشار اين مقالات را «بي اعتباركردن انديشه ماركسيسم در جامعه و كمك به پرونده سازي براي اصلاح طلبان به جرم فراهم آوردن بستر رشد اين حزب در دوران اصلاحات عنوان شده است.
بهرام مدرسي- از فعالين حزب- نيز در يادداشتي، اين سلسله مقالات را كمپين وزارت اطلاعات خوانده و با فريب مخاطبان، سعي در القاي گستردگي فعاليتهاي كمونيستي(!) و غيرمستندبودن مقالات كيهان داشته است نام برده نيز يكي از اهداف سياسي اين سلسله مقالات را پرونده سازي براي فعاليت كمونيستي در دانشگاه ها و هراس جمهوري اسلامي(!!!) از اين فعاليت ها اعلام كرده است؛ كه اين در واقع همان استفاده از تكنيك واژگون نمايي و يا پرتاب توپ به زمين حريف است كه براي فرار از متهم شدن صورت گرفته است.
حزب حكمتيست نيز چند روز پيش از انتشار دومين مقال از اين سلسله مقالات، در واپسين روزهاي اسفند89، در بيانيه اي آميخته با توهم خودبزرگ بيني كه در هفته نامه حزب حكمتيست منتشر شده است، انتشار اين مقالات توسط كيهان را ناشي از هراس جمهوري اسلامي از نفوذ عميق(!!!) كمونيسم در دانشگاه و جامعه ايران و گستردگي آن دانسته كه در مدت زمان كوتاهي موفق شده است همه تشكل هاي دانشجويي از جمله بسيج دانشجويي را حاشيه اي كند و نويدبخش رهايي(!) كل جامعه و سرنگوني جمهوري اسلامي خواهدشد!! در شماره بعدي اين نشريه نيز به همين ترتيب به تشجيع مخاطبين پرداخته شده تا مبادا ترديدي نسبت به ماهيت اين حزب و منسوخ و پوشالي بودن آن پيش آيد.
سراسيمگي و هراس آشكار دراين اعلام مواضع چنان است كه تناقض گويي و وارون نمايي مطلب به وضوح در آنها ديده مي شود و تلاش براي برائت جويي از فعاليت هاي ذكرشده در مقالات مذكور به روشني قابل مشاهده است.
در يكي از مصاحبه هاي راديويي ترتيب داده شده پيرامون اين مقالات، مستندات موجود در نوشتار مذكور را در هاله اي از ابهام و «اتهام زني براي براندازي» خوانده اند كه البته در ادامه اين گفت وگو، ميزبان- كه از شبكه هاي وابسته به حزب است- تشكيك خود را درباره عجولانه بودن اين نوع واكنش ها و نامعلوم بودن اين ارزيابي حزب براي مقدمه بودن اين مقالات براي سركوب هاي بعدي در ايران، ابراز مي دارد كه ميهمان نيز در نهايت ناشي گري هدف و تلاش حزب براي سرنگوني جمهوري اسلامي را - كه دقايقي قبل آن را يك اتهام دانسته بود- تاييد مي كند اين تناقض گويي درحالي صورت مي گيرد كه حزب، اين هدف را اولين گام پيروزي مي داند كه البته همان محال ترين گام است.
در اين گفت وگوي راديويي همچنين براي فرار از افشاگري هاي احتمالي بعدي كه به طور مستند دراين سلسله مقالات صورت خواهدگرفت، اسناد مورد استفاده درمقالات مذكور را حاصل از اعترافات زيرشكنجه تعدادي از دابي ها دانسته اند و آنها را نامعتبر اعلام مي كنند! بديهي است به كار بردن اين تكنيك نيز براي فرار از اتهام، همانند نفس تفكر ماركسيستي، منسوخ شده است.
سراسيمگي و هراس آشكار دراين اعلام مواضع چنان است كه تناقض گويي و وارونگي مطلب به وضوح در آنها ديده مي شود و تلاش براي برائت جويي از فعاليت هاي ذكرشده در مقالات مذكور به روشني قابل مشاهده است.

 گزارش كيهان از مواضع دانشجويان درباره شيعيان بحرين در نوروز
سايه سنگين فجايع منطقه بر جشن نوروز 90

بحرين، جزيره اي شيخ نشين با 706 كيلومتر مربع مساحت و حدود يك ميليون نفر جمعيت، يكي از متحدان اصلي نظامي آمريكا در منطقه است. اين كشور اهميتي استراتژيك براي واشنگتن دارد؛ چرا كه پايگاه هاي نظامي، دريايي و لجستيكي آمريكا در خليج فارس در آب هاي اين كشور واقع شده است. عربستان نيز از اين جهت كه يك متحد كارآمد در منطقه و بزرگ ترين صادر كننده نفت و دارنده بيشترين ذخاير نفتي در جهان است، اهميت فوق العاده اي براي كاخ سفيد دارد. لذا مي توان گفت بحرين و عربستان بازوان واشنگتن در منطقه هستند و از همين روست كه انقلاب مردم بحرين موجب هراس و احساس خطر كاخ سفيد نشينان شده است. چرا كه در شرايط كنوني منطقه، از دست دادن يكي از اين دو كشور، تنها به معني از دست دادن يكي از بازوان و جراحت اين اتحاد نيست بلكه تهديدي است جدي براي از دست رفتن بازوي ديگر و واشنگتن نمي تواند فقط ناظر سرايت انقلاب هاي مردمي به عربستان باشد. از همين روست كه پس از ملاقات گيتس- وزير دفاع ايالات متحده- با امير و وليعهد بحرين در منامه، حدود يك هزار سرباز سعودي وارد بحرين شدند. به دنبال اين اقدام مداخله جويانه و جنايات وحشيانه آل سعود و آل خليفه در كشتار بي رحمانه انقلابيون و شيعيان بحرين، دانشجويان ايراني نيز در روزهاي آغازين سال نود هم چون ديگر جوانان بيدار امت اسلام، كشتار مردم بي دفاع اين كشور را محكوم كرده و خواستار پايان دادن به اين فجايع شدند.
رابرت گيتس- وزير دفاع ايالات متحده آمريكا- در سفري كه بيست و دوم اسفندماه به بهانه ديدار از ناوگان پنجم آمريكا مستقر در منامه داشت، ائتلافي سه ضلعي را به وجود آورد كه در آن براي فرار از اتهام دخالت نظامي در بحرين از نگراني عربستان از نارضايتي شيعيان بحرين و ترس از گسترش اعتراضات در عربستان استفاده كرد و وي را پيش قراول هجوم به انقلابيون بحرين قرار دارد. درپي اين اقدام مداخله گرانه كه براي قانوني جلوه دادن آن، از سوي مشاور دولت بحرين در امور اطلاع رساني، در راستاي توافق هاي همكاري شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس اعلام شد، بسياري از جوانان و انقلابيون بحرين در حمله نظاميان آل سعود با وضع فجيعي به خاك و خون كشيده شدند. انتشار تصاوير تكان دهنده اين كشتار وحشيانه قلب مسلمانان بيدار در سراسر جهان را جريحه دار كرد. اين درحالي است كه مجامع بين المللي و رسانه هاي خبري در سكوتي سرد و معنادار چشم براين كشتار دهشتناك بسته اند و آن را درگيري ميان اقوام شيعه و سني خوانده اند.
علاوه بر اين ها واشنگتن در صدد است همچنان سياست ايران هراسي را چاشني سياست هاي مداخله جويانه خود در منطقه كند. ايران هراسي بهانه اي است كه سال هاست واشنگتن از آن براي استحكام روابط با كشورهاي عرب حوزه خليج فارس و استحكام روابط در منطقه، استفاده كرده است.
گيتس در سفر اخير خود به بحرين اعلام كرد كه اگر رهبران بحرين مي خواهند مانع از مداخله ايران در امور كشورشان شوند بايد به سرعت اصلاحات جدي دموكراتيكي را در اين كشور به اجرا درآورند. بحثي در عدم واقعيت اين جملات نيست. چرا كه پرواضح است كه بيان اين جملات، كمك گرفتن از واژگوني و قلب حقيقت است و تنها و تنها تكنيكي است براي قابل پذيرش كردن اين اقدام كاخ سفيد در افكار مخاطبان رسانه هاي تحت كنترل خودشان. آيا نتيجه اين اصلاحات جدي دموكراتيك كه خواسته شده به سرعت دراين كشور به اجرا درآيد، شليك مستقيم گلوله به مغز انقلابيون بحريني و متلاشي كردن جمجمه آنان است؟ چرا اين اقدامات دموكراتيك تحت پوشش رسانه اي قرار نمي گيرند؟
در پي سكوت ممتد رسانه هاي غرب و در آغاز تعطيلات سال نو، دانشجويان و تشكل هاي فعال دانشجويي در راستاي محكوميت اين فجايع به برگزاري تجمعات متعددي پرداختند و خواستار شكسته شدن سكوت مجامع بين المللي و جلوگيري از كشتار وحشيانه در بحرين شدند.
تجمع طلاب و دانشجويان در نجف
در آستانه تعطيلات سال نو، ده ها تن از طلاب حوزه علميه نجف اشرف و دانشجويان در اعتراض به حضور نظامي عربستان و امارات در بحرين در مقابل كنسولگري بحرين در نجف تجمع كردند. ايشان با سردادن شعارهايي در محكوميت كشتار شهروندان بي گناه بحريني به دست نظاميان كشورهاي بحرين، عربستان، امارات و كويت، خواستار خروج نظاميان اشغالگر از بحرين شدند. تجمع كنندگان از دولت عراق درخواست كردند تا سفارتخانه و كنسولگري بحرين در عراق را تعطيل كند.
پيش از اين نيز برخي از اعضاي شوراي استاني نجف اشرف از دولت عراق خواسته بودند در اعتراض به برخورد خشن دولت بحرين با معترضان، سفارت اين كشور در بغداد و كنسولگري آن در نجف اشرف را تعطيل كند.
طلاب بحريني حاضر در اين تجمع اعلام كردند كه در شروع اعتراضات، مردم خواستار تغيير بودند اما اكنون و با توجه به درگيري هاي صورت گرفته و كشتار مردم بي دفاع، ديگر جايي براي ادامه كار حكومت آل خليفه باقي نمانده است و در حال حاضر بسياري از طلبه هاي بحريني كه امكان بازگشت به كشور را داشته اند، براي دفاع از انقلاب مردم بحرين به كشور خود بازگشته اند.
درخواست تشكيل كاروان هاي آزادي خواه در حمايت از مردم بحرين از طرف دانشجويان ايراني مقيم اروپا
پس از آن، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا طي بيانيه اي ضمن محكوميت اقدامات وحشيانه دست نشاندگان استعمار بر ضد مردم بي دفاع بحرين خواستار برپايي فوري كاروان هاي «انسان دوستي و آزادي خواهي» شد. اين اتحاديه در بيانيه اي كه به همين منظور منتشر كرد خاطرنشان كرده است: در روزهايي به سر مي بريم كه به طور مستمر شاهد به خاك و خون كشيده شدن هزاران نفر انسان بي گناه از مردم مظلوم بحرين توسط جلادان رژيم خونخوار و خونريز آل خليفه مي باشيم كه با چراغ سبز كامل اربابان آمريكايي شان و بايكوت حيرت انگيز رسانه هاي غرب درصددند تا گوي سبقت از صداميان و يزيديان ربوده و برگ ننگين ديگري را در تاريخ جنايات بشري رقم زنند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: دنياي امروز، دنياي جنگ نرم و نبرد رسانه اي است. در اين عرصه، كاراترين و برنده ترين سلاح، افكار عمومي جهاني است. سنگين ترين هزينه ها و بيشترين فشارها بر نظام ها و كشورها، نه از طريق حمله نظامي به آن ها و جنگ سخت؛ بلكه از طريق تهاجم رسانه اي به آن ها وارد مي شود.
در بخش ديگري از اين بيانيه تاكيد شده است: هم اكنون مردم مسلمان اين كشور- اعم از شيعه و سني- در محاصره هستند. اين محاصره نه محاصره نظامي صرف از جانب آل خليفه و اربابان آمريكايي و انگليسي شان، بلكه مهم تر از همه محاصره اي خبري-رسانه اي مي باشد، در رسانه هاي غرب، اخبار مظلوميت مردم بحرين يا به محاق برده شده و يا با انتصاب خيزش مردم مظلوم بحرين به نهادهاي دولتي ايران، انعكاس منفي پيدا مي كند.
در اين شرايط كه دست دولت ايران و مجاري رسمي به خاطر بسياري ملاحظات بين المللي، حقوقي - و مخصوصا رسانه اي- بسته مي باشد، بر سازمان هاي مردم نهاد، انجمن ها و تشكل هاي دانشجويي، هيئت هاي مذهبي و مردم انسان دوست كشورمان است كه براي ياري مردم مظلوم بحرين قدم در صحنه گذاشته و در اين راستا حركتي مؤثر و هوشمندانه انجام دهند. حركتي گسترده- همانند حركت كشتي آزادي در جريان غزه- مي تواند در اين شرايط، به ياري الهي بسيار كارساز و مؤثر باشد.
حركت گسترده كاروان مردمي «انسان دوستي و آزاديخواهي» با پوشش رسانه اي مناسب، به طور بالقوه مي تواند داراي دو دستاورد باشد؛ يا سبب مي شود دولت بحرين به كمك ناوگان اربابانش راه آن را سد كند، كه دراين صورت سبب حاصل شدن بزرگ ترين دستاورد مي شود، كه آن برافتادن پرده نفاق و آشكارشدن چهره واقعي آمريكا نزد افكار عمومي جهان و خصوصا ملت هاي به پا خاسته منطقه مي باشد؛ و يا اين كه مشابه كاروان دوم كمك به غزه، امكان شكست محاصره به مدد الهي ميسر مي گردد و اين امر سبب تقويت قوا، بالارفتن روحيه و افزايش اميد در ملت مظلوم بحرين خواهد شد.
در اين راستا، ما به عنوان اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا، از تشكل هاي مردمي در ايران و ديگر كشورهاي هم جوار مي خواهيم كه با راه اندازي فوري كاروان هاي «انسان دوستي و آزادي خواهي» شامل پزشكان، امدادرسانان داوطلب و كمك هاي دارويي، هرچه سريع تر حركت دسته جمعي خود را به طرف بحرين آغاز كنند. برد رسانه اي چنين اقدامي و روشن گري آن در شرايط حاضر، حقيقتاً بي نظير بوده و سبب وارد آوردن ضربه اي سنگين بر رژيم سفاك و خونريز آل خليفه و حاميان ظالم آن خواهد بود.
ما به عنوان اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا، در سطح تمامي انجمن ها و در شهرهاي مختلف-خصوصا محيط هاي دانشگاهي - همكاري كامل خود را براي شكستن اين محاصره رسانه اي به كار خواهيم بست.
اين پيشنهاد دانشجويان ايراني مقيم اروپا، در آستانه تعطيلات سال نو و پيش از برگزاري جشن جهاني نوروز به ميزباني تهران مطرح شد.
در خواست لغو جشن جهاني نوروز
به منظور همدردي با مسلمانان منطقه
به دنبال آن 24 تشكل دانشجويي دانشگاه هاي تبريز در نامه اي خطاب به رئيس جمهور، از ايشان لغو جشن جهاني نوروز را در همدردي با مسلمانان كشورهاي عربي و محكوميت كشتار بي رحمانه مردم آزادي خواه، درخواست كردند. در بخشي از اين نامه آمده است:
جناب آقاي احمدي نژاد با توجه به حساسيت كم نظير اوضاع منطقه و جهان اسلام در سه دهه اخير و لزوم هوشياري همگان در اين زمان، و با عنايت به اينكه ما شما را به عنوان فردي انقلابي و استكبارستيز مي شناسيم، از محضرتان مي خواهيم تا با لغو اين جشن، حداقل گام ممكن را براي كمك به مسلمانان منطقه، همدردي با آنان و التيام دردهايشان برداريد.
تحويل سال نو و اعلام انزجار از جنايات عربستان در بحرين
سازمان بسيج دانشجويي سراسر كشور و بسيج دانشگاه تهران نيز مراسم تحويل سال 90 را در مقابل سفارت بحرين با روشن كردن شمع به ياد شهداي مظلوم اين كشور برپا كردند.
18 تشكل اسلامي در فرانسه و پنج تشكل اسلامي در هلند نيز در همين روز در مقابل سفارت عربستان سعودي در اين كشورها به منظور محكوميت اقدامات سخيف حكام نالايق و مرتجع آل سعود و آل خليفه تجمع كردند. براساس اعلام برخي تشكل هاي اسلامي فرانسه، دولت سعودي با تقسيم پول دربين برخي تشكل هاي اسلامي در فرانسه، تلاش كرده تا هرگونه اعتراض احتمالي عليه اقدامات اين كشور در بحرين را فرونشاند.
تشكل هاي ديني در انگليس نيز در آغاز سال نو در مقابل رسانه دولتي اين كشور و در اعتراض به سكوت رسانه اي و سانسور اخبار انقلاب هاي منطقه تجمع كردند.
عربستان نماينده نظامي آمريكا در بحرين است
پيرو سخنان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) درباره مظلوميت شيعيان بحرين و مشابهت انقلاب مردم اين كشور با انقلاب تونس و مصر، پنج اتحاديه بزرگ دانشجويي كشور (دفتر تحكيم وحدت، بسيج دانشجويي، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويي مستقل، اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان و جنبش عدالت خواه دانشجويي) با صدور بيانيه اي مشترك اقدامات دهشتناك آل سعود را محكوم كردند و اظهار داشتند:
حيله و حقه جديد از سوي سازمان هاي امنيتي آمريكا و اذنابش عليه كشورهاي منطقه، وحدت اسلامي را نشانه گرفته است و سعي دارد با ايجاد جنگ طايفه اي در منطقه در راستاي ايجاد تفرقه بين مسلمانان موج خروشان بيداري اسلامي را بخواباند.
در اين بيانيه تاكيد شده است: امروز عربستان سخيفانه حضور نظامي آمريكا را در بحرين عليه مسلمان نمايندگي مي كند و سياست هايي را كه آمريكا براي حفظ وجهه خود سعي دارد انجام ندهد، آل سعود با بي شرمي تمام انجام مي دهد كه حضور نظامي در عربستان و پناه دادن بن علي را مي توان از آن دست شمرد... از تمامي دانشجويان و فعالان اجتماعي درخواست مي كنيم كه با تشخيص وظيفه تاريخي خود پا به عرصه مجاهده عليه دشمنان اسلام و انقلاب جهاني اسلامي گذاشته تا به لطف خداوند عرصه از بازيگري جنود شيطان پاك شود.
رژيم صهيونيستي و آمريكا با مطرح نمودن شايعه توزيع سلاح بين تروريست ها و مانور رسانه اي روي آن سعي دارند جمهوري اسلامي را به انفعال بكشانند تا جمهوري اسلامي نتواند طبق اصول سياست خارجي خود از جبهه حق حمايت نمايد.
مسئولين امر در جمهوري اسلامي در اين برهه حساس تاريخي موظفند از هيچ تلاشي براي كمك به مردم مظلوم منطقه دريغ ننمايند كه چشم بصير دانشجويان، ملت ايران و مسلمانان جهان به آن ها دوخته شده است.
متأسفانه امروز صدا و سيما به عنوان بزرگ ترين رسانه كشور از نظر اولويت رسانه اي نسبت به مسائل منطقه سياست درستي را اتخاذ ننموده است. صدا و سيما بايد به عنوان مؤثرترين رسانه كشور در انتقال دغدغه هاي انقلابي مردم مسلمان كه در راستاي انقلاب جهاني اسلام مي باشد، بسيار وسيع تر عمل نمايد. چگونه مي توان شاهد كشتار گسترده و بي رحمانه مسلمانان منطقه بود و مهم ترين مسئله صدا و سيماي جمهوري اسلامي طنزهاي نوروزي، فيلم هاي آمريكايي و... باشد.
دانشجويان آماده اعزام و كمك رساني به مردم بحرين هستند
دبيركل تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان سراسر كشور نيز اعلام كرد اعضاي جامعه اسلامي دانشجويان سراسر كشور آماده اند تا براي كمك به برادران مسلمان بحريني، اعزام شوند.
وي با اشاره به كشتارهاي اخير در بحرين تاكيد كرد سكوت دولت هاي غرب در مقابل جنايت هاي دولت سفاك آل سعود و نقض حقوق بشر به صورت بي سابقه و سنگين نشانه تاييد حركت دولت آل سعود و آل خليفه بحرين توسط آنان است.
دبيركل تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان سراسر كشور در ادامه افزود: ما جوانان ايراني، اعضاي جامعه اسلامي دانشجويان سراسر كشور آماده ايم، كفن پوش به كمك برادران مسلمان خود در بحرين بشتابيم. و از تمام ملت ها، مسلمانان و انسان هاي آزادي خواه تقاضا داريم، نسبت به مسايل در حال وقوع در بحرين و كشور يمن بي تفاوت نباشند.
سازمان ملل سازمان ملت هاست يا دولت هاي مستكبر؟
بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(عليه السلام) نيز طي بيانيه اي نسبت به كشتار مردم بحرين و ليبي اعتراض كرد. در اين بيانيه تصريح شده است: ادامه جنايات رژيم سفاك بحرين و ليبي عليه مردم مظلوم مسلمان اين دو كشور و اخبار ناگواري كه از به خاك و خون كشيده شدن مردم آزادي خواه مخابره مي شود، ايام نوروز را كه از ديرباز براي ايرانيان مايه نشاط و شادماني بود، با تلخ كامي همراه كرده است.
آن چه مايه تاسف بيشتر است، سكوت ننگين مجامع بين المللي و مدعيان دروغين حقوق بشر است كه نه تنها از مظلومين بحرين دفاع نمي كنند بلكه درصددند با ترفندهاي مختلف، افكار عمومي و وجدان هاي بيدار ملت هاي آزاده جهان را از اين جنايات غافل سازند. دخالت نظامي غرب در ليبي به طمع سيطره بر منابع نفتي اين كشور و زيرنظر گرفتن دولت هاي انقلابي آينده مصر و تونس، ترويج دروغي مبني بر نزاع شيعه و سني بودن جنبش هاي آزادي خواهانه در بحرين و... از جمله تلاش هاي مذبوحانه آن ها در اين راستا است.
آيا وقت آن نرسيده است كه سازمان به اصطلاح ملل حقيقتا سازمان ملت ها و مدافع حقوق آن ها باشد نه سازمان دولت هاي مستكبر؟! آيا مردم جهان خصوصا ملت آمريكا هنوز ادعاهاي دروغين دولت هاي مستكبر غربي به ويژه آمريكاي جنايتكار را باور مي كنند كه مدعي حقوق بشرند ولي از به خاك و خون كشيده شدن مردم بي دفاع در بحرين حمايت مي كنند؟!

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14