(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 23 فروردین 1390- شماره 19899

به فكر نظريه سازي باشيد
باز خواني سير تحولات جريان چپ ماركسيستي در دانشگاه
انشقا ق هاي گروهكي (بخش آخر )
تشكيل «قرارگاه بيداري اسلامي» با حضور دانشجويان و طلاب
تأكيد بر فراهم آمدن بسترهاي لازم براي تدريس انديشه هاي شهيد آويني در دانشگاه ها
اضافه شدن يك تخصص ديگر به كلكسيون تخصص هاي آقاي «م»
قطع سخنراني رئيس سازمان اطلاعات و امنيت داخلي اسراييل توسط دانشجويان يهودي
نامه دانشجويان به رئيس قوه قضائيه براي برخورد با دانه درشت هاي اقتصادي
دانشگاه كارخانه توليد تسليحاتي جهاد اقتصاديبه فكر نظريه سازي باشيد

آنچه كه من مي توانم به عنوان راهنمايي و راهبرد كلي به شما عرض كنم، تلاش و مجاهدت جوانانه و پيگير است. شما كه در دانشگاهيد، فعاليت شما فعاليت دانشگاهي است؛ بايد درس بخوانيد، تحقيق كنيد، به فكر نظريه سازي باشيد. الگو گرفتن بي قيد و شرط از نظريه پردازي هاي غربي و شيوه ي ترجمه گرايي را غلط و خطرناك بدانيد. ما در زمينه علوم انساني احتياج داريم به نظريه سازي. بسياري از حوادث دنيا حتي در زمينه هاي اقتصادي و سياسي و غيره، محكوم نظرات صاحبنظران درعلوم انساني است؛ در جامعه شناسي، در روان شناسي، در فلسفه؛ آنها هستند كه شاخص ها را مشخص مي كنند. در اين زمينه ما بايد نظريه پردازي هاي خودمان را داشته باشيم و بايد كار كنيم؛ بايد تلاش كنيم.
بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با استادان و دانشجويان دانشگاه شيراز 14/2/87

 باز خواني سير تحولات جريان چپ ماركسيستي در دانشگاه
انشقا ق هاي گروهكي (بخش آخر )

حسين حسيني
در بخش دوم از سلسله مقالات «بازخواني سير تحولات جريان چپ ماركسيستي در دانشگاه» اشاره شد كه فعاليت هاي گروهك دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب را مي توان در سه دوره مورد بررسي قرار داد: دوره شكل گيري و سازماندهي (1381- 1386)؛ دوره شكست تشكيلاتي و خروج از كشور (86- 87)؛ دوره بازسازي در قالب گروهك هاي خرد در خارج ا زكشور (87 تاكنون).
در بررسي دوره اول، فعاليت هاي اين گروهك را در سال هاي 81 (تشكيل هسته اوليه)، 82 و 83 (سازماندهي گروهك هاي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در سطح كشور) و 84 كه طي آن به سازماندهي فراكسيون چپ ماركسيستي در دفتر تحكيم وحدت (طيف غيرقانوني علامه)، سازماندهي گروهك رستا و سازماندهي اغتشاشات دانشجويي و سازماندهي حول منشور براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده،براساس اسناد موجود، مورد بازخواني و بررسي قرار داديم.
انتشار اين مقالات كه موجب افشاگري مستند پشت پرده اين جريان شد، واكنش هاي گسترده اي را از سوي سركردگان اين جريان به دنبال داشت.
با توجه به استحكام اسناد مورد استفاده در نگارش و تدوين اين مقالات، قصد داريم به ادامه بازخواني سير تحولات جريان ماركسيستي دانشجويي بپردازيم.
به دنبال انتشار منشور سرنگوني نظام جمهوري اسلامي در ايران بهرام مدرسي مسئول كميته تشكيلات داخل حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست، طي مصاحبه با فاتح شيخ تأكيد مي كند كه از زمان ابلاغ اين منشور كه در كنار سند حق جهانشمول انسان به عنوان سند پايه اي فعاليت هاي حزب حكمتيست مي باشد، كليه سازمان ها و گروه هاي وابسته بر محوريت آن سازماندهي خواهند شد. وي در ادامه وظيفه نيروها و كادرهاي حزب در داخل كشور را انتشار مفاد اين منشور در داخل مي داند.
سازمان جوانان حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست ها در 2اسفند 1383 در حمايت از «منشور سرنگوني جمهوري اسلامي» بيانيه اي صادر مي كند. در اين بيانيه آمده است:
حزب حكمتيست ها، بيانيه خود را درمورد «رفراندوم، جنگ و سرنگوني جمهوري اسلامي»، به همراه «منشور سرنگوني جمهوري اسلامي» را منتشر كرد.
انتشار اين اسناد و منشور سرنگوني جمهوري اسلامي به خصوص، آينده اي ديگر را در تقابل با سناريو سياهي كه نيروهاي راست و دولت آمريكا از يك طرف و اسلام سياسي و رژيم اسلامي از طرف ديگر، امكان تحميل آن به مردم در ايران و منطقه دارند را در مقابل همه قرار مي دهد.
بشريت آزادي خواه در ايران، جوانان و زنان، مردمي كه حاضر نيستند نه عراقيزه كردن ايران را و نه ادامه حيات هر ذره اي از دم و دستگاه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و مذهبي رژيم اسلامي، قبول كنند، بايد منشور سرنگوني جمهوري اسلامي را به عنوان منشور خود اعلام كنند!
سازمان جوانان كمونيست- حكمتيست، حمايت خود را از منشور سرنگوني جمهوري اسلامي اعلام مي كند. اعضا، كادرها و فعالين و دوستداران سازمان جوانان حكمتيست، از مبلغان پرشور اين منشور خواهند بود. ما همه جوانان را به حمايت از اين منشور فرامي خوانيم. بايد با حمايت از اين منشور نشان داد كه آينده اي انساني با سرنگوني قطعي رژيم اسلامي ممكن است. اين آينده را ما رقم خواهيم زد.
به دنبال اين اقدام، سازمان جوانان حزب حكمتيست سعيد حبيبي، ياشار قاجار، مجيد اشرف نژاد، مرتضي اصلاحچي، بهروز كريمي زاده و عابد توانچه با صدور بيانيه اي به بهانه محكوميت فعاليت هاي هسته اي ايران و با تأكيد برسند حق جهان شمول انسان به تبليغ مفاد منشور سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست در جامعه ايران مي پردازند. در اين بيانيه كه با نگاه امانيستي به انسان و رد ديدگاه اولوهيت آغاز شده است با تأكيد بر حق انسان در اظهار آزادانه عقيده و بيان، حق نقد جامعه خويش و حق دخالت مستقيم در هر روندي كه به سرنوشت او مربوط باشد و بر نقش حاكمان در سلب آزادي هاي سياسي، آزادي بيان و عقيده تأكيد گرديده و با بزرگ نمايي خطر حمله نظامي آمريكا مي پردازد.
در ادامه اين بيانيه نويسندگان آن با استناد به منشور سرنگوني نظام اسلامي در ايران مصوبه بهمن ماه1383 و تأكيد بهرام مدرسي مبني بر سازماندهي كليه سازمان ها و گروه هاي حزب در داخل كشور بر تبليغ آن تأكيد مي كنند:
حل بحران هاي پيش روي جامعه ايران فقط در پوشش يك حاكميت مردمي و دموكراتيك ممكن است، حكومتي كه در آن حكومت شوندگان به طور جدي و واقعي توانايي و امنيت تحميل اراده جمعي خود را بر حكومت كنندگان داشته باشند. منشأ چنين تحولي هرگز نمي تواند خارجي باشد. تحول اصيل اجتماعي چيزي نيست كه از خارج و از بالا به جامعه تزريق شود، تحول سالم و اصيل بر مبناي حركت خود جامعه و بنابراين از درون و از پايين به بالاي جامعه تحقق مي يابد. اگر قرار است در اين ميان الگويي گرفته شود اين الگو نه از دولت ها و روشنفكران خارجي، بلكه بايد از مبارزات خودجوش و آگاهانه مردم ساير كشورها باشد، حركاتي مانند قيام دانشجويان، جوانان و كارگران فرانسه. و در نهايت خاطر نشان مي سازند كه مردم همه كشورها لايق دنيايي بهتر و زيباتر از دنياي بحراني حاضر هستند. بايد براي اين دنياي بهتر تلاش كرد و در حركت بود چرا كه مردمي كه خود به حال خويش فكري نكنند، ديگران براي آن ها تصميم خواهند گرفت.
به عبارت ديگر بيانيه محكوميت فعاليت هسته اي ايران با تكيه بر 2اصل منشور سرنگوني نظام اسلامي و سند حق جهان شمول انسان و برگرفته از تز سياه و سفيد منصور حكمت در بحراني جلوه دادن شرايط داخلي ايران اسلامي نگاشته شده بود.
بررسي سير فعاليت هاي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در سال 1385
سازماندهي گروهك دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در اين دوره در دو سطح فعاليت هاي پنهان و فعاليت هاي علني قابل توجه است.
سازماندهي در قالب كميته هاي كمونيستي مخفي حزبي
در اواخر اسفندسال 1384 دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست طرح كوروش مدرسي درخصوص سازماندهي فعالين و اعضاي حزب در داخل كشور را در قالب كميته هاي كمونيستي تصويب نمود.
طرح سازماندهي فعالين در قالب كميته هاي كمونيستي در پلنوم ششم حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست ها به تصويب رسيد و مقرر شد دفتر سياسي آئين نامه اجرايي را تهيه و ارائه نمايد و در زمينه رعايت اصول امنيتي دراين كميته ها دفتر سياسي موارد زير را به تصويب رساند.
مصوبه شماره 8- قرار در مورد مباحثات در جلسات كميته ها و نهادهاي حزب
حفظ محرميت كميته ها و نهادهاي حزبي و تضمين امنيت لازم سياسي براي طرح هرنظر و پيشنهادي دراين ارگان ها و اطمينان مطرح كننده از عدم استفاده از اين بحث ها به عنوان ابزار افشاگري سياسي در آينده مقررات زير را ايجاب مي كند:
1- شفافيت و علنيت در مبارزه سياسي به معني طرح شفاف و علني نظرات است نه علني كردن اسناد حزبي. نوار و اسناد مباحثات داخلي (مكاتبات دروني و نوار جلسات غيرعلني) يك كميته يا نهاد حزبي تماما داخلي است. انتشار آن ها به عنوان بخشي از پيشبرد مبارزه سياسي تحت هر شرايطي ممنوع است. دسترسي به اين اسناد تنها توسط خود آن كميته و نهاد و يا ارگان هاي مافوق مجاز است.
2- اسناد و نوار مباحثات ارگان ها و كميته ها براي اعضاي اين نهادها تنها در مراكز اين كميته ها و نهادها قابل دسترس خواهند بود.
بررسي هاي به عمل آمده نشانگر اين مدعاست كه سازماندهي كميته هاي كمونيستي برعهده مسئول كميته تشكيلات داخل (بهرام مدرسي) قرار داشته و وي شخصا تركيب اين كميته ها را تعيين مي نموده است. و هدف اصلي سازماندهي دانشجويان در قالب كميته هاي كمونيستي را پيش زمينه سازماندهي آنان در قالب گارد آزادي (شاخه مسلح حزب) بوده است.
سازماندهي فعاليت هاي علني در قالب جبهه چپ راديكال
زماني كه نشريه دانشجويي تك برگي پيشاهنگ مقاله اي با نام چپ راديكال در برابر چپ فرهنگي منتشر ساخت، گروه خاك مرحله مهمي در رشد نظري و پراتيك خود را گذراند. پيش از آن و در نخستين مرحله برآمد مجدد چپ در دانشگاه ها، مجموعه ناهمگون و نابالغي از انديشه هاي سوسيال دموكراتيك، آنارشيستي، كمونيستي، ملي- مذهبي هاي سوسياليست و غيره در ابتداي شكل گيري نظري و اجتماعي در فضاهاي دانشگاهي درهم آميخته بودند. رشد يافتگي بيشتر چپ دانشجويي وابسته به نشريه خاك دومسير منفك تاريخي چپ را در جبهه چپ روياروي خود داشت اين دو جبهه عبارت بود از سوسيال دموكراسي و كمونيسم. نام گذاري چپ راديكال در واقع به بهانه حضور ضعيف نماينده چپ دانشجويي دانشكده حقوق و علوم سياسي در ميتينگي كه توسط نشريه دانشجويي درد مشترك در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در مقابل نماينده جريان ليبرال در اين دانشكده، صورت گرفت. يكي از گردانندگان اصلي اين گروهك در مقاله اي با عنوان چپ راديكال در برابر چپ فرهنگي در نشريه دانشجويي پيشاهنگ در دانشگاه تهران، حضور ضعيف نماينده جريان چپ دانشجويي در اين ميتينگ را به نقد كشيد و از اين تاريخ به بعد جريان دانشجويي چپي كه در قالب نشريه دانشجويي خاك به فعاليت مي پرداخت، خود را تحت نام چپ راديكال معرفي كرد.
¤ شكل گيري چپ كارگري، در درون جبهه چپ راديكال
با فروپاشي دور دوم فعاليت هاي جريان رستا در اسفند 1384دونفر از گردانندگان نشريه دانشگاه و مردم به چپ راديكال پيوستند و در قالب سازمان زنان چپ راديكال به فعاليت پرداخته و سپس در قالب فراكسيون چپ كارگري در درون چپ راديكال به فعاليت پرداختند و نام چپ راديكال به جبهه چپ راديكال تغيير نمود. فراكسيون چپ كارگري در ابتداي سال 1386 با انشعاب از جبهه چپ راديكال در قالب جبهه چپ كارگري به حضور خود در چپ راديكال پايان داد.
بررسي مراسم 16 آذر 1385
در آستانه مراسم 16 آذر سال 1385 در دانشگاه تهران كميته تشكيلات داخل حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست در دستور العملي به دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب ضمن معرفي بخش دانشجويي كميته تشكيلات داخل به عنوان شوراي انقلابي سوسياليست هاي ايران (حكمتيست)، از آن ها مي خواهد مراسم 16 آذر 1385 در دانشگاه ها را با شكل دادن يك اتحاد عمل با ساير گروه هاي چپ در دانشگاه ها برگزار نمايند. متن اين فراخوان كه از سوي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب به ساير گروه هاي چپ ارائه شده، به شرح زير است:
رفقا؛ 16 آذر فرا مي رسد. فرا رسيدن اين روز مهم دانشجويي، فرصت مناسبي است كه تمام گرايش هاي جوان سوسياليستي به گردهم آمده و تدارك يك اتحاد عمل سراسري را در راستاي يك فعاليت مشترك بر محور مطالبات مشترك با هم سازماندهي كنند.
رفقا؛ تفرقه و چنددستگي ميان ما، همواره به نفع نيروهاي ضددموكراتيك جامعه مان تمام شده است. اتحاد عمل ما مي تواند نه تنها ما را منجسم تر كند كه نيروهاي خواهان دموكراسي، عدالت اجتماعي و آزادي را در سطح وسيعتري متشكل كند.
رفقا؛ دانشجويان و كارگران جوان از تفرقه ميان خود رنج مي برند. اتحاد ما روحيه مبارزات جويانه آنان را مسلماً تقويت كرده و راه را براي فعاليت هاي متحد و مشترك آتي هموار مي كند.
رفقا؛ ما به عنوان بخشي از مبارزين دانشجويي ايران از شما درخواست مي كنيم تا به اين فراخوان پاسخ مثبت داده و در اتحاد با حزب كمونيست كارگري (حكمتيست) به پيشواز 16 آذر رويم.
درود به همه مبارزان راه آزادي و عدالت اجتماعي
شوراي انقلابي سوسياليست هاي ايران (حكمتيست)
12 مهر 1385
سازمان جوانان حكمتيست نيز طي نامه اي با امضاي جمال كمانگر ضمن تأكيد بر ضرورت گسترش دامنه اعتراضات از دانشگاه ها به سطح جامعه، شعارهاي مصوب اين سازمان را براي روز 16 آذر به شرح زير ابلاغ نمود:
«آزادي، برابري
لغو آپارتايد جنسي
خروج نيروهاي انتظامي از دانشگاه ها
لغو فوري احكام كميته هاي انضباطي
آزادي فوري زندانيان سياسي
آزادي بي قيد و شرط بيان
آزادي بي قيد و شرط تشكل
بيمه بيكاري مكفي براي همه افراد بالاي 16 سال
بررسي ها از تجمع دانشجويي 16 آذر در دانشگاه تهران نشان مي دهد كه اين مراسم با هماهنگي كامل گروه هاي مختلف چپ در دانشگاه هاي تهران برگزار گرديد و هژموني كامل چپ در دانشگاه را نشان داد. در زير گزارش اين تجمع در برخي دانشگاه هاي كشور كه به توسط دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب سازماندهي شده بود ارائه مي گردد. به دنبال برگزاري مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران بهرام مدرسي طي نامه اي از دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب تشكر نمود. نتايج حاصل از برگزاري مراسم 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه تهران در جلسه مورخ 25 آذر 1385 كميته نبرد مطرح و مقرر شد، نشريات دانشجويي چپ به تبيين چند و چون برنامه روز دانشجو پرداخته و گزارشي از آن به كميته مركزي ارائه شود.
سير تحول در دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در سال 1386
مهم ترين تحولات دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در سال 1386 به شرح زير است:
الف- در ارديبهشت سال 1386 خطوط عمده فعاليت هاي چپ راديكال عنوان شد
ب- انشعاب فراكسيون چپ كارگري از دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در ارديبهشت 1386
ج- بازداشت اعضاي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در 13 آذر 1386
1- خطوط عمده فعاليت چپ راديكال در شرايط حال حاضر ايران
در ارديبهشت سال 1386 بهروز كريمي زاده خطوط عمده حركت چپ راديكال در شرايط حال حاضر ايران را بيان نمود. بيانيه خطوط عمده فعاليت چپ راديكال در شرايط حاضر ايران، نظم مستقر را عامل تشديد نظام طبقاتي در ايران كنوني و نيز عامل اصلي اوج گرفتن مبارزات طبقاتي براي تعيين قدرت سياسي در ايران و به تبع آن تشديد مبارزات طبقاتي مي داند و بر اين باور است اين تشديد نظام طبقاتي دريچه اي را براي در دست گرفتن سرنوشت بشريت به دست خود از طريق پرولتاريا بازگشته است. وي در ادامه حكومت مستقر را به اتخاذ سياست مشت آهنين در قبال جنبش هاي اجتماعي متهم مي كند و بيان مي كند كه حكومت براي ادامه بقاي خود، به تهاجم عليه جنبش هايي كه آنها را در جدال درون كشوري براي تضمين موجوديت خويش، آنها را با خود رودررو مي بيند، شدت بخشيده است. با وجود اين به حكم شرايط عيني اجتماعي و بحران همه جانبه سياسي و اقتصادي كه اين جنبش ها را بازتوليد مي كند، اين فشارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي روزافزون، تشديد مبارزات طبقاتي كارگران و اقشار زحمتكش را به همراه دارد! كه به صورت ضدحمله اي قدرتمندتر در مقابل حملات حكومت خود را نشان خواهد داد.
بهروز كريمي زاده در ادامه به بزرگ نمايي خطر حمله احتمالي آمريكا به ايران مي پردازد و تأكيد مي كند كه خطر جنگ همچنان بر فراز جامعه ايران سايه شوم خود را حفظ كرده است. زيرا در صورت شكست اين گزينه امپرياليسم نظامي، آمريكا بي درنگ درصدد اجراي تأمين اهداف خود به طريقه نظامي خواهد رفت.
با استنتاج از تحليل طبقاتي كه در بالا ذكر آن رفت، بهروز كريمي زاده احكام زيرا را براي هر فعالين دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب الزام آور مي داند.
1- نفي و رد قطعي هرگونه دخالت گري آمريكا و سرمايه داري جهاني- چه در حالت نظامي آن و چه به شيوه تحريم اقتصادي- خط قرمز چپ راديكال است.
2- تأكيد بر جنبش از پايين و راديكاليسم اجتماعي
موضع ساير گروه هاي چپ دانشجويي در قبال خطوط عمده فعاليت چپ راديكال
مواضع چپ راديكال انتقاد ساير گروه هاي چپ دانشجويي را در برداشته است. در اين جا به بيان برخي ديدگاه هاي جريان چپ راديكال و انتقادهاي صورت گرفته با آن در حوزه هاي مختلف مي پردازيم.
برخي انتقادهايي صورت گرفته به ديدگاه هاي كلي جريان چپ راديكال به طور عمده بر محورهاي زير است:
1- رد شرايط بحراني2- رد دخالت خارجي و خطر بروز جنگ در شرايط كنوني3- ضرورت سازماندهي جنبش هاي اجتماعي به مقابله با حكومت
شوراي سردبيري نشريه ميلتانت با انتقاد از ديدگاه هاي رهبران و چپ راديكال مي نويسد:
1- نفي و رد قطعي هرگونه دخالت گري (امپرياليستي)
الف:معلوم نيست كي و چه زماني اين دخالت صورت مي گيرد؟
ب: سازماندهي به محور اين موضع يك كار بي ارتباط به وضعيت ما در ايران و در سطح جهاني است.
ج: اين جار و جنجال بي ربط در اين مورد مبارزات كارگري و دانشجويي را از مسير اصلي منحرف مي كند.
2- تأكيد بر جنبش از پايين
الف: اين رهنمودها كلي است و نشانگر بي برنامگي كلي رهبران چپ راديكال است.
ب: تاكنون جنبش هاي اجتماعي وارد سازش از بالا با دولت سرمايه داري نشده اند.
2- سازماندهي حول انديشه هاي ماركس و لنين
اين نظر يكي از مسائل بديهي است كه خط سياسي و چشم انداز فعالان چپ بوده و هست. اين نشريه مهم ترين مسئله حال حاضر را يافتن حلقه رابط بين سازماندهي كنوني و سازماندهي آتي مي داند و رهبري چپ راديكال را فاقد چشم انداز روشن براي سازماندهي چپ مي داند و دستورالعمل هاي رهبران راديكال را با دستورالعمل هاي بوروكرات هاي احزاب سنتي مشابه مي داند.
اين نشريه در ادامه حلقه هاي رابط را عوامل زير مي داند:
اولا: ايجاد اتحاد عمل هاي سراسري ضد سرمايه داري همراه با كارگران و مليت هاي تحت ستم و تبادل نظر در مورد پايه هاي تئوريكي ماركس انگلس و لنين
ثانيا: تشكيل يك حزب پيشتاز انقلابي
در همين زمينه برخي از رهبران جريان هاي چپ كارگري نيز اين ديدگاه هاي عملي را نقد نموده و معتقدند:
1- راديكال بودن در ديدگاه هاي ماركس يعني به ريشه هاي قضايا پي بردن كه براي انسان ريشه خود انسان است.
2- واژه چپ راديكال براي اين كه به پرچم جنبش رهايي طبقه كارگر تبديل شود واژه اي عقيم و ناقص است و اين نوع چپ هنوز در دوران جنيني به سر مي برد و براي بلوغ شدن نياز به ارتباط ارگانيك با طبقه كارگر دارد.
3- استفاده از واژه چپ راديكال از سوي برخي فعالين جنبش چپ در دانشگاه ها همواره براي مرزبندي با چپ ورفرميست صورت گرفته است.
4- واژه چپ راديكال به طور عمده براي افرادي و گروه هايي به كار برده مي شود كه حاصل نوعي راديكاليسم غيرطبقاتي است اين گروه سوسياليسم و به تبع آن ماركسيسم را نه به عنوان علم و تئوري رهايي طبقه كارگر بلكه به عنوان مجموعه ايماني و ايدئولوژيك در نظر گرفته و تنها سعي مي كند در درون فرقه خود به صيقل دادن اعتقادات انتزاعي خويش و اثبات ايمان راستين به اين ايدئولوژي بپردازد.
5- چپ راديكال به صورت ذاتي و تاريخي غيركارگري است و رابطه اي اندام وار با طبقه كارگر ندارد و پايگاه خويش را در ميان عناصر ناراضي غيركارگري مي يابد و راديكاليسمي كه با طبقه كارگر پيوند نخورد و رابطه ارگانيك و اندام وار با آن نداشته باشد عاقبت تبديل به فرقه هاي جدا افتاده از جامعه مي شود.
لذا راه حل اين گروه ها پيوند با حلقه كارگر در سطح عمل و پراتيك است.
2- انشعاب جبهه چپ كارگري از چپ راديكال
در ارديبهشت سال 1986دلايل چپ كارگري از جبهه چپ راديكال به دلايل زير دچار انشعاب گرديد:
1- انتقاد نسبت به برخي سياست ها و سبك كار جريان غالب جبهه چپ راديكال
2- اعتراض به عدول اين جريان از پرنسيب هاي فعاليت جبهه اي
3- برتافته شدن حضور برخي نيروها در قالب شبه فراكسيون
4- عدم رعايت ماهيت جبهه اي
ارتباط گروهك دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب با جريان هاي كارگري
از نكاتي كه بايد به نحوي مورد بررسي قرار گيرد موضوع ارتباط فعالان اين جريان با گروه هاي كارگري است. ارتباط اصلي جريان داب با گروه هاي كارگري از طريق آقاي برهان ديوارگر معاون دبير كميته تشكيلات داخل حزب حكمتيست ها و عضو دفتر سياسي اين حزب مي باشد. برهان ديوارگر كه پيش از اين از فعالين كارگري در سنندج بوده است، پس از خروج از كشور به عضويت شوراي مركزي حزب درآمد. در سند منتشر شده حزب در پايان پلنوم هفتم كميته مركزي حزب كمونيست كارگري- حكمتيست كه از 10 تا 11 فروردين 1386 برگزار شد به همراه آزاد زماني، آذر مدرسي، اسد گلچيني، اعظم كم گويان، امان كفا، بهرام مدرسي، جمال كمانگر، ثريا خضري، ثريا شهابي، خالد حاج محمدي، رحمان حسين زاده، رحمت فاتحي، سلام زيجي، صالح سرداري، عبدالله دارابي، فاتح شيخ، كورش مدرسي، محمد فتاحي، محمود قزويني، مصطفي اسدپور، مظفر محمدي به عضويت كميته سياسي درآمد.
همچنين برهان ديوارگر طي چند نوبت به دانشگاه تهران تردد مي كرد و با برخي از فعالان داب در دانشكده حقوق و علوم سياسي جلساتي تشكيل مي داد. بررسي ها نشانگر اين واقعيت است كه برهان ديوارگر زير نظر مستقيم اسد گلچيني مسئول دفتر كردستان حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست فعاليت مي نموده است. نامبرده طي چند نوبت بازداشت و بعد از آزادي با قرار وثيقه توسط دفتر كردستان حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست از ايران خارج و در حال حاضر در فنلاند ساكن مي باشد.
از گروه هاي كارگري كه به توسط برهان ديوارگر راه اندازي و هدايت مي گرديد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- انجمن صنفي كارگران خباز
2- دبير كانون كودكان در سقز
3- جامعه حمايت از زنان
4- شوراي هماهنگي و پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري
5- تاسيس تشكل غيرقانوني كارگران عليه بيكاري در آذرماه 1384
اين تشكل به منظور عينيت بخشيدن به اهداف زير در سال 1384 با محوريت آقايان برهان ديوارگر، مزدك طوسي نژاد و صلاح محمدي تشكيل گرديد:
1- ارتقاء سطح آگاهي طبقاتي قشر كارگر
2- متشكل نمودن خيل وسيع كارگران شاغل و بيكار عليه بيكاري
3- تلاش براي احياي حقوق طيف بيكاران در دو طرح اساسي كار يا بيمه بيكاري
4- ايجاد زمينه هاي مناسب براي ايجاد تشكل، مستقل از دخالت دولت و كارفرما با استناد به مقاوله نامه هاي جهاني سازمان بين المللي
وي در طول اقامت در داخل كشور به دليل برگزاري مراسم هايي چون روزجهاني كارگر، روز جهاني زن بازداشت و تنها با وثيقه20 ميليوني در مورخ 20/6/84 از زندان آزاد مي گردد.
برهان ديوارگر در مورخ 6 فروردين 1388 طي نامه اي با عنوان معاون دبير كميته تشكيلات داخل كشور و عضو دفتر سياسي حزب در اعتراض به عملكرد آقاي بهرام مدرسي از كميته تشكيلات داخل حزب استعفا نمود.
سازماندهي گروهك دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب در قالب شوراي هماهنگي تشكل هاي كارگري
در زمستان سال 1385 كه تعدادي از چهره ها، كميته ها و تشكل هاي كارگري هسته اوليه تشكل شوراي همكاري تشكل ها و فعاليت مستقل كارگري را پايه نهادند از چپ راديكال نيز براي پيوستن به اين شورا دعوت شد. در اين زمان دانشجويان فعالانه به شوراي هماهنگي آزاد تشكل هاي كارگري پيوستند دلايل پيوستن به شورا به تمايل طبقاتي و جريان چپ گراي متعهد به آرمان و منافع پرولتاريا در جهت ايجاد فعالين كارگري حول برنامه اي مشخص براي پيشبرد امر مبارزات كارگري عنوان مي گردد، اما درسال 1386 از آن جدا شدند.
دلايل جدايي به شرح زير است:
1- عدم درك چگونگي رفتار و ارتباط آنان با يكديگر به ويژه با دانشجويان
2- عدم برخورداري شورا از اصول و پرنسيپ هاي لازم براي معرفي نوعي سبك كار مشخص
3- ابتدا به عارضه محفليسم كه شورا را به جمعي گره خورده در خود تبديل نمود.
4- نفوذ عناصر فرصت طلب و چپ نمايي كه ضديت با بستر اصلي چپ در جامعه را تحت حجاب تملق، در برابر كارگران و فعالان كارگري مستقر مي كردند.
شعارنويسي درسطح شهر تهران در حمايت از گارد آزادي و حكمتيست ها
بهروز كريمي زاده درطي چند نوبت در حمايت از گارد آزادي حزب كمونيست كارگري ايران- حكمتيست اقدام به شعارنويسي نموده و از آنان عكس تهيه كرده و به كميته تشكيلات داخل حزب ارائه نموده است. تشكيل «قرارگاه بيداري اسلامي» با حضور دانشجويان و طلاب

مسئول بسيج دانشجويي پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرگزاري دانشجو، با اشاره به اينكه در تحصن و تجمعي كه در مسجد اعظم قم صورت گرفته دانشجويان استان هاي تهران، قم، اصفهان، اراك و زنجان حضور داشتند، گفت: تجمع قم با همت بسيج دانشجويي و همكاري ساير تشكل هاي دانشجويي صورت گرفته است.
وي در خصوص انتخاب قم براي محل تحصن و تجمع دانشجويان در اعتراض به كشتار مردم بحرين توسط آل خليفه و آل سعود گفت: هدف ما از انتخاب مسجد اعظم قم براي تجمع مستحكم تر شدن ارتباط حوزه و دانشگاه است.
اين فعال دانشجويي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر شاهد تحقق بيداري اسلامي در خاورميانه و در جهان هستيم تأكيد كرد: قرار بر آن است كه قرارگاهي تحت عنوان بيداري اسلامي متشكل از دانشجويان و طلبه تشكيل شود.
وي اضافه كرد: از طريق تحت فشار قرار دادن صليب سرخ، ارسال كشتي هاي كمك انسان دوستانه به بحرين را پي گيري خواهيم كرد؛ چرا كه بيمارستان هاي بحرين براي مجروحان فضاي مناسبي نيست. هم چنين در صدد هستيم حركتي هم چون تشكيل كشتي صلح براي غزه را نيز براي مردم بحرين پي گيري كنيم.

 تأكيد بر فراهم آمدن بسترهاي لازم براي تدريس انديشه هاي شهيد آويني در دانشگاه ها

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اطلاعيه اي با گرامي داشت بيستم فروردين ماه، روز بسيج هنرمندان و هجدهمين سالگرد شهادت سيد شهيدان اهل قلم، سيد مرتضي آويني، وي را الگوي صالح و راستيني براي شيفتگان هنر متعهد و انقلابي دانست.
در اين اطلاعيه تأكيد شده است: شهيد سيد مرتضي آويني همواره در قامت يك هنرمند متعهد، انقلابي، رسالت شناس و مسئوليت پذير با نگراني از رواج فرهنگ و هنر غربي در جامعه ايران اسلامي همواره در برابر جريان ها و طيف هاي منفعل و عاجز از درك هنر اصيل اسلامي قد علم مي كرد و آنان را از گرفتار آمدن در دام هاي فريبنده هنر شيطاني غرب برحذر مي داشت.
اين اطلاعيه با اشاره به ظرفيت هاي رهگشا و هدايت بخش شهيد سيد مرتضي آويني براي اصحاب فرهنگ و هنر در هر مقطع از تاريخ ايران اسلامي تأكيد كرده است: سازمان هاي فرهنگي كشور با تلاش و برنامه ريزي هوشمندانه و هدفمند خود براي تربيت نسل هاي بالنده، مؤمن و انقلابي و مسئوليت پذير در جامعه بايستي از انديشه ها و آثار ارزشمند هنرمندان متعهد و ديني مانند سيد مرتضي آويني حراست كرده و بسترهاي لازم براي تدريس آن در مراكز آموزشي و دانشگاهي كشور و آشنايي دانش آموزان و دانشجويان با آنها را فراهم آورند.

 اضافه شدن يك تخصص ديگر به كلكسيون تخصص هاي آقاي «م»

علي معيني مسئول روابط عمومي دانشگاه تربيت مدرس گفت: رئيس دفتر رئيس جمهور در آزمون مجازي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس در رشته حقوق بين الملل ثبت نام كرده و در آزمون فوق شركت داشته است و همانند ساير متقاضيان تا آخرين لحظه در جلسه آزمون حضور داشت.
وي به فارس گفت: ما نسبت به اين موضوع حساسيت داشتيم و بنابراين پيگيري هاي لازم را انجام داديم و مشايي از ابتداي جلسه آزمون حضور پيدا كرد و تا آخرين لحظه نيز در جلسه حضور داشت.
معيني خاطرنشان كرد: رئيس دفتر رئيس جمهور در اين آزمون نمره لازم را كسب كرده و در رشته حقوق بين الملل در دوره كارشناسي ارشد قبول شده است و قرار است به عنوان دانشجوي دانشگاه تربيت مدرس به تحصيل بپردازد.

 قطع سخنراني رئيس سازمان اطلاعات و امنيت داخلي اسراييل توسط دانشجويان يهودي

به گزارش شبكه خبري «پرس تي وي»، شماري از دانشجويان يهودي دانشگاه «براندايس» شهر بوستون آمريكا با قطع سخنراني «آوي ديچر»، رئيس پيشين سازمان اطلاعات و امنيت داخلي رژيم صهيونيستي وي را مجرم جنگي دانسته و خواستار محاكمه فوري او شدند.
اين دانشجويان در قالب «دانشجويان براندايس براي اجراي عدالت در فلسطين» پس از آغاز سخنراني رئيس پيشين «شين بث» و عضو فعلي حزب مخالف كاديما، صندلي هاي خود را ترك كردند. دانشجويان هم چنين با زبان انگليسي و عبري، ديچر را به صدور دستور شكنجه و ارتكاب جرم عليه بشريت متهم كردند.
اين دانشگاه كه به نام لوئيس براندايس، يكي از قضات ديوان عالي آمريكا و هوادار صهيونيسم، نام گذاري شده،پذيراي جمعيت گسترده اي از دانشجويان يهودي است. دانشجويان معترض درحالي كه به محاكمه ديچر در ديوان بين المللي دادگستري اشاره داشتند، خطاب به وي گفتند: «نگران نباش ديچر، يكديگر را در لاهه ملاقات خواهيم كرد.»
اين گروه ديچر را به دليل صدور دستور ترور يكي از رهبران جنبش حماس درسال 2002 ميلادي، به جنايت عليه بشريت متهم كردند. در جريان ترور يكي از رهبران حماس كه با انداختن بمب يك تني در محل زندگي وي همراه بود، 15 فلسطيني از جمله 9 كودك جان باختند.
درسال 2002 ميلادي، ديچر به علت دخالت در قتل 15 فلسطيني در زمان رياست شين بث با شكايت و پيگرد قانوني مواجه شد، اما قاضي فدرال اتهام وارد شده به وي مبني بر جرم عليه بشريت را تاييد نكرد.

 نامه دانشجويان به رئيس قوه قضائيه براي برخورد با دانه درشت هاي اقتصادي

23 دفتر جامعه اسلامي دانشجويان در نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس قوه قضائيه، خواستار برخورد قاطع و جهادگونه قوه قضائيه با مفاسد اقتصادي و پالايش ساختار قوه قضائيه شدند.
به گزارش خبرنامه دانشجويان ايران، در نامه اين دانشجويان تصريح شده است: پس از گذشت سي وسه سال از فجر انقلاب اسلامي و گذشت حدود 10 سال از صدور فرمان 8 ماده اي امام خامنه اي و در سومين سال دهه پيشرفت و عدالت، علي رغم تمامي تلاش ها و اصلاحات صورت گرفته در قوه قضائيه، متاسفانه هنوز نه از جهت نرم افزاري و نه از جهت سخت افزاري، توانايي لازم جهت مقابله قاطع با اين مفاسد احساس نمي شود و از طرف ديگر همه ما نيك مي دانيم كه هر درخت تناوري در طول رشد خود، دچار آفت هاي مختلفي مي شود. انتظار ما دانشجويان از جنابعالي اين است كه در امر اصلاح و پالايش ساختار قوه قضائيه پيش قدم شده و جهادي وار همت و كار مضاعفي را در اين عرصه پيش گيريد و قوه قضائيه را آماده تر از گذشته در جهت برخورد قاطع و سريع با قانون گريزان نماييد و دل مومنان و مستضعفان را شاد نماييد و گامي بلند و مهم در رسيدن به عدالت اجتماعي برداريد.

 دانشگاه كارخانه توليد تسليحاتي جهاد اقتصادي

راضيه بابائي
نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي ازسوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)به تاييد بسياري از صاحب نظران واساتيد، هم ازمنظر داخلي و هم از منظر تحولات خارجي و منطقه اي (به لحاظ الگوسازي)، انتخابي هوشمندانه و مدبرانه بود. آنچه درتحقق اهداف اين نامگذاري بايد مورد توجه بيشتري قرارگيرد، تامين ادوات و ابزار اين جهاد است. دوري از شعار زدگي وسطحي نگري، سرعت درانتخاب وتشخيص استراتژي حركت و تدوين برنامه جامع عملياتي دراين جهاد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و يقينا دانشگاه ومراكز مديريتي وابسته به آن نقشي كليدي دراين راستا خواهند داشت.
انتخاب استراتژي مبارزه،منوط به مشخص كردن اهداف خرد و كلان اقتصادي و اتخاذ راهبردهاي عملي براي تحقق اين اهداف است. اساس اين كار هم ارائه مدل اقتصاد بومي و به تعبير بهتر اقتصاد اسلامي - ايران است كه از ملزومات آن، تحول درعلوم اقتصادي در دانشگاه هاست. دانشگاه ها، محل توليد علم هستند وعلم اقتصاد نيز ازاين قاعده مستثنا نيست.
آنچه ساختار اقتصاد را درجوامع مختلف ازيكديگر متمايز مي سازد، فرهنگ اقتصاد است. دانشگاه به عنوان مهم ترين مركز تدوين و نشر علم اقتصاد و هم چنين تربيت نيروي انساني درحوزه پژوهش و اجراي امور مربوط به اقتصاد و زير شاخه هاي آن حائز اهميت است، چرا كه علاوه بر توليد و آموزش علم، نقش به سزايي درانتشار فرهنگ اقتصادي درجامعه برعهده دارد. ازهمين روست كه بر بومي و بومي كردن علوم تاكيد مي شود، زيرا در صورتي كه علم مورد بحث در دانشگاه از جمله اقتصاد، بومي نباشد، به مرور زمان مي تواند موجب پيدايش تغييرات شديدي درفرهنگ جامعه شود. به همين جهت نيز مقام معظم رهبري به نظريه پردازي و خاتمه دادن به كپي برداري از علوم غربي و به ويژه علوم انساني تاكيد دارند. با لحاظ كردن تعاليم اسلامي در كنار اين توليد علم بومي مي توان شاهد رشد و پيشرفت علم اقتصاد و پايه ريزي صحيح و اصولي آن بود.
نقش دانشگاهيان و پژوهش گران درپايه ريزي و ارائه تعريفي جامع ومانع وتدوين نظريه هاي اقتصاد بومي غيرقابل انكار است.
نامگذاري سال 1390 ازسوي رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادي، فرصت مناسبي است تا برخي زوايا و وجوه خاموش اقتصاد ايراني اسلامي كه تاكنون مورد توجه جامعه اقتصاددانان كشور -به ويژه محافل دانشگاهي-نبوده است،بررسي شود و با باز تعريف و بازچيني تئوري هاي علم اقتصاد، الگوي اسلامي- ايراني آن ارايه و پياده سازي شود.
دانشگاه علاوه برتربيت پياده نظام اين جهاد، نقش تامين تجهيزات را نيز برعهده دارد و لذا تغيير بناي اقتصاد ايران، نيازمند تغيير وبازنگري هرچه سريع تر و دقيق تر درمنابع آموزشي اين علم دردانشگاه هاست تا بتوان اهداف اين جهاد را تحقق بخشيد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14