(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 21 مهر 1390- شماره 20047

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
كليات طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس تصويب شد
خارج از دستور
مقام معظم رهبري در پيامي به اجلاس سراسري نماز: مسجد بايد محور تمام بناهاي عمومي كشور باشد
نقش دين در زندگي انسان (بخش دوم و پاياني)
بازي با دين خدا
پاسخ ايران به ترفند تازه كاخ سفيد فرافكني نكنيد، بحران آمريكا جدي است
صالحي : آمريكا مجبور به عذرخواهي از ايران خواهد شدكليات طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس تصويب شد

وكلاي ملت با 151 راي، كليات طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس را تصويب كردند.
جلسه علني صبح چهارشنبه بهارستان در حالي آغاز شد كه همچنان موادي از لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند، روي ميز نمايندگان باقي مانده بود.
اتمام اين لايحه البته زمان زيادي را نبرد و پس از آن طرحي در دستوركار اهالي بهارستان قرار گرفت، كه در صورت تصويب نهايي در مناسبات داخلي مجلس تغييراتي حاصل خواهد شد.
در همين راستا روز گذشته نمايندگان پس از شنيدن نظرات موافق و مخالف، با 151 راي، كليات طرح اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس را تصويب كردند.
در اين ارتباط عزت الله يوسفيان ملا سخنگوي كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس در جلسه چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مجلس هشتم بيشترين اصلاحات را بر آيين نامه داخلي انجام داده و خروجي بسيار مناسبي در اين رابطه داشته است، گفت: تعيين محل دائمي مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به نحوه انجام وظايف رئيس كميسيون اصل 90، رئيس و دادستان ديوان محاسبات از جمله مواردي است كه در اين اصلاحيه مورد بررسي قرار گرفته است.
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه هم به عنوان اولين مخالف طرح اصلاح كليات اين طرح گفت: اين طرح پر ابهام بوده و باعث ايجاد محدوديت در ايفاي وظايف نمايندگي خواهد شد.
سيدمهدي صادق نماينده مردم آستانه اشرفيه به عنوان موافق كليات اين طرح اظهار داشت: اصلاحاتي كه در بندهاي آيين نامه داخلي مجلس بوجود آمده بسيار مناسب بوده و مشكلات ديرينه مجلس را حل مي كند.
وي قانونمند شدن صدور قطعنامه ها و بيانيه هاي مجلس شوراي اسلامي، حضور اشخاص در كميسيون هاي خاص و ايجاد محدوديت در عضويت نمايندگان در فراكسيون ها را از نكات مثبت اين اصلاحيه دانست.
در ادامه جلسه بهروز جعفري نماينده سميرم به عنوان دومين مخالف اين طرح گفت: هدف از اصلاح آيين نامه روانسازي اداره مجلس است اما اصلاحاتي كه امروز مطرح است موجب سلب حقوق نمايندگي شده و برخلاف قانون اساسي است.
وي افزود: براساس اين اصلاحيه نمايندگان حق پس گرفتن امضاهايشان را از طرح استيضاح ندارند كه اين به نوعي سلب حقوق نمايندگي است.
جعفري همچنين ايجاد محدوديت در عضويت نمايندگان در فراكسيون هاي مجلس را يكي ديگر از مصاديق سلب حقوق نمايندگي دانست و گفت: طبق ماده 28 اين اصلاحيه رئيس قوه قضائيه و رئيس قوه مجريه موظفند تا پايان سال گزارشي از عملكرد خود به صحن مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند كه اين اصلاحيه در مخالفت با اصل استقلال قوا در قانون اساسي است.
بهمن محمدياري ديگر موافق طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس گفت: اصلاحيه اي كه توسط كميسيون آيين نامه داخلي تنظيم شده است در راستاي حل اشكالاتي است كه طي سالهاي گذشته در مجلس وجود داشته است. لذا تصويب آن در تسهيل ايفاي وظايف نمايندگي وكلاي ملت بسيار مفيد است.
وي مهمترين نقطه قوت اين اصلاحيه را قوي تر شدن اهرم هاي نظارت مجلس خواند و گفت: پيش از اين سؤالات نمايندگان در كميسيون ها ماهها در نوبت رسيدگي قرار مي گرفت و پس از آن نيز ماهها در نوبت رسيدگي صحن علني مجلس قرار مي گرفت. اما با اين اصلاحيه كميسيون ها موظفند ظرف 15 روز به سؤالات نمايندگان رسيدگي كنند. همچنين هر زمان كه سؤالات به تعداد خاصي در صحن علني مجلس برسد هيئت رئيسه مي تواند يك جلسه صحن را به بررسي سؤالات اختصاص دهد.
مصطفي كواكبيان آخرين مخالف اين اصلاحيه گفت: بنده با برخي جزئيات اين اصلاحيه مخالفم و بر تقويت جايگاه نظارتي هيئت رئيسه تاكيد دارم.
علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري به عنوان آخرين موافق هم هدف اصلي اين اصلاحيه را افزايش توان نظارتي مجلس خواند و گفت: اين اصلاحيه به هيچ عنوان موجب تضييع حقوق نمايندگان نيست بلكه تشريح حقوق نمايندگان را درپي دارد.
محل دائمي مجلس
بهارستان است
نمايندگان مجلس در ادامه و پس از تصويب كليات طرح اصلاح موادي از آئين نامه داخلي مجلس، وارد رسيدگي به جزئيات اين طرح 45 ماده اي شدند.
وكلاي ملت با 153راي موافق، يك راي مخالف و 5 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر در صحن علني، ماده يك اين طرح را بررسي كرده و به تصويب رساندند.
براساس مصوبه مجلس مقرر شد، ماده يك قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق شود.
طبق مصوبه مجلس در ماده يك، محل دائمي مجلس شوراي اسلامي ساختمان بهارستان است و جلسات مجلس در اين محل رسميت دارد. تعيين هر محل ديگر با پيشنهاد هيئت رئيسه و راي موافق دو سوم نمايندگان حاضر در جلسه رسمي است.
وكلاي ملت در تبصره يك اين ماده مصوب كردند، در مواقع اضطرار كه تشخيص آن به عهده هيئت رئيسه مجلس است، اگر تشكيل جلسات رسمي در محل هاي موضوع اين ماده ممكن نشود، از طرف هيئت رئيسه محل ديگري تعيين مي شود و به اطلاع نمايندگان مي رسد. ادامه تشكيل جلسات در اين محل نيز با راي اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه رسمي است.
بهارستان نشينان در تبصره دوم ماده يك تعيين كردند، راي گيري موضوع اين ماده بعد از صحبت يك مخالف و يك موافق هر كدام حداكثر به مدت 5 دقيقه انجام مي شود.
دريافت10درصد ارزش ملك
براي صدور سند
روز چهارشنبه همچنين مواد پاياني لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
ماده 17 اين لايحه از مناقشه برانگيزترين مواد لايحه ثبت اراضي بود. طبق اين لايحه 5 درصد از ارزش منطقه اي ملك به هنگام صدور سند مالكيت اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 17 اين لايحه از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل 5 درصد بر مبناي ارزش منطقه اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه اي ملك معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي كه براساس قيمت منطقه اي املاك مشابه تعيين مي شود، اخذ و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
براساس تبصره يك اين ماده چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بايد ما به التفاوت هزينه ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.
همچنين براساس تبصره 2 ماده 17 مقرر شد به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاي هيئت براي هر پرونده 5 درصد بر مبناي ارزش منطقه اي از متقاضي اخذ و به حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه با مجوز خزانه داري كل يا نمايندگي خزانه كل استانها افتتاح مي شود واريز شود.
ميزان حق الزحمه اعضاي هيئت نظارت و كارشناسان رسمي و نحوه هزينه كرد ايجاد زيرساخت هاي لازم به موجب آيين نامه اي است كه ظرف 3 ماه توسط سازمان اسناد و املاك با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
اين ماده با 128 راي موافق، 18 راي مخالف، 13 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 18 بررسي لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي را به پايان رساندند. طبق اين ماده ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيئت ها و كارشناسان و ساير موارد اجرايي اين قانون مطابق آيين نامه اي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، كشور، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و حداكثر ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد. اين ماده نيز با 141 راي موافق، يك راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان بررسي اين لايحه ضمن تشكر از كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به خاطر بررسي اين لايحه و حل مشكلات زمين هاي فاقد سند گفت: كميسيون قضايي يكي از معضلات مهم مردم را حل كرد زيرا بسياري از مردم ملك دارند ولي سند ندارند. اين مصوبه براي بسياري از املاكي كه سند ندارند راهكار مدوني ايجاد كرد.
اصلاح سه لايحه عضويت دولت در اتحاديه هاي جهاني
نمايندگان در جلسه صبح چهارشنبه مجلس، سه لايحه اعاده شده از شوراي نگهبان را هم جهت تامين نظر اين شورا مورد بررسي قرار دادند.
براين اساس نمايندگان در اصلاح لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي به دولت اجازه دادند در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند، تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.
نمايندگان همچنين جهت تامين نظر شوراي نگهبان، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي را اصلاح كرده و براين اساس به دولت اجازه دادند در طرح همكاري بازرسي دارويي عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند، تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.
نمايندگان مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين المللي نمايشگران عروسكي را اصلاح كردند و براين اساس به دولت اجازه دادند در اين اتحاديه بين المللي عضويت يافته و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.
تعيين دو عضو ناظر در شوراي عالي آمار نيز در دستور جلسه ديروز نمايندگان مجلس بود. احد خيري نماينده بستان آباد، حسن ونايي نماينده ملاير و محمد قسيم عثماني نماينده بوكان كانديداهاي عضويت در شوراي عالي آمار بودند كه نمايندگان مجلس با 134 راي به احد خيري و 75 راي به حسن ونايي اين دو را به عنوان عضو ناظر انتخاب كردند.
روز گذشته همچنين علي مطهري نماينده تهران، كه از طراحان اصلي سوال از رئيس جمهور است در اعتراض به عدم اعلام وصول اين طرح توسط هيئت رئيسه مجلس، متن استعفاي خود را تقديم هيئت رئيسه كرد.
گفتني است طرح سوال از رئيس جمهور، 5 تير ماه با 100 امضا توسط مطهري به هيئت رئيسه مجلس تقديم شد. گفته مي شود در اين ميان جمعي از امضاكنندگان طرح سوال، امضاهاي خود را پس گرفته اند.
روز گذشته، بخشي از نطق ميان دستور دو نفر از نمايندگان هم به مسئله بيداري اسلامي اختصاص داشت. در اين ارتباط مصطفي طباطبايي نژاد نماينده مردم اردستان گفت: همانطور كه نسيم اسلام بر ايران وزيد امروز اين نسيم به كشورهاي منطقه و ديگر كشورهاي اسلامي رسيده و در اين راستا برخي از اين كشورها پيروز شده اند و برخي ديگر نيز به زودي پيروز خواهند شد.
يعقوب جدگال نماينده مردم چابهار هم در نطق ميان دستورش عنوان كرد: اين حركت و ايستادگي در ميان ملت ايران آغاز شد و با پيروزي انقلاب اسلامي كشورهاي عربي نيز از انقلاب ما الگو گرفتند و اينك اين حركت به بيداري اسلامي تبديل شده است.
در اين ميان نادر قاضي پور نماينده اروميه هم به انتقاد از عملكرد روزنامه ايران پرداخت و اضافه كرد: جاي سوال است كه چرا با روزنامه ايران كه با پول بيت المال چاپ مي شود برخورد نمي كنند.

 خارج از دستور

استعفاي مطهري از نظر قانوني قابل پيگيري نيست
يك عضو هيئت رئيسه مجلس گفت مطهري استعفاي خود را به جاي رئيس مجلس به دهقاني تحويل داده، لذا اين استعفا از نظر قانوني قابل پيگيري نيست.
«اميدوار رضايي» با بيان اين كه علي مطهري استعفاي خود را امروز به محمد دهقاني عضو هيئت رئيسه مجلس داده است، گفت: طبق قانون و طبق آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان بايد سؤالات و يا استعفاي خود را به رئيس مجلس و يا رئيس جلسه بدهند.
وي افزود: پس از ارائه استعفا از سوي هر نماينده اي به رئيس مجلس، رئيس بايد تشخيص دهد كه اين مورد را به كدام يك از اعضاي هيئت رئيسه ارجاع دهد، چرا كه هر يك از اعضاي هيئت رئيسه مجلس مسئوليت خاص خودشان را دارند.
رضايي همچنين يادآور شد: استعفاي هر نماينده يا موارد ديگر بايد مسير قانوني خودش را طي كند و با توجه به اينكه آقاي مطهري استعفاي خود را بجاي رئيس مجلس و يا رئيس جلسه تقديم دهقاني عضو هيئت رئيسه كرده است، از اين رو اين استعفا از لحاظ قانوني قابل پيگيري نيست.
در اين ارتباط محمد دهقاني ديگر عضو هيئت رئيسه مجلس هم در پاسخ به اين سؤال كه آيا علي مطهري نامه استعفاي خود را به هيئت رئيسه مجلس تقديم كرده است به فارس گفت: مطهري نامه استعفاي خود را هنوز تقديم هيئت رئيسه مجلس نكرده و بايد استعفاي خود را تقديم رئيس مجلس مي كرد كه ظاهراً هنوز رئيس مجلس استعفاي وي را نپذيرفته است.
وي افزود: آنچه مي دانم اين است كه نامه استعفاي علي مطهري به دست آقاي لاريجاني رئيس مجلس نرسيده است.
دهقاني خاطرنشان كرد: علي مطهري نامه استعفاي خود را نوشته و به بنده داده است اما اين اقدام از نظر قانوني استعفا محسوب نمي شود و استعفا زماني قانوني است كه تقديم رئيس مجلس شود.
گفتني است ديروز، علي مطهري در اعتراض به عدم اعلام وصول طرح سؤال از رئيس جمهور توسط هيئت رئيسه، متن استعفاي خود را ارائه داد.

 مقام معظم رهبري در پيامي به اجلاس سراسري نماز: مسجد بايد محور تمام بناهاي عمومي كشور باشد

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در پيامي به بيستمين اجلاس سراسري نماز در بوشهر با تاكيد بر اين كه آموزش دين و اخلاق و سياست در مسجد بيش از هر جايي بر دل و جان مي نشيند فرمودند: مسجد به زندگي فرد و جامعه سمت و سوي خدايي مي دهد.
به گزارش خبرنگار كيهان در بوشهر متن اين پيام كه روز گذشته در بيستمين اجلاس سراسري نماز كه در مصلي نماز جمعه بوشهر قرائت شد به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
اديان الهي با تشريع نماز، كام تشنه فطرت انسان را سيراب مي كنند و او را از سرگشتگي و گمراهي در فرونشاندن اين عطش طبيعي نجات مي بخشند. تكرار نماز در هر روز و شب، فرصت و نعمتي است كه آدمي را از غرقه شدن در غفلت مي رهاند، به او مجال حضور دل آگاهانه در برابر خدا مي بخشد، جان او را صيقل مي دهد و گوهر باطن او را درخشان مي سازد. ذكر و نماز و نيايش آن گاه كه با سامان زندگي اجتماعي به هم مي آميزد، معجزه اسلام را در آرايش منظومه احكام عبادي آن آشكار مي سازد. مسجد مظهري از اين هم آميختگي است، نماز در مسجد و با جماعت مومنان، همگاني نشستن بر گرد سفره ميهماني خداوند است و اين خود بارش رحمت الهي را انبوه تر و دلنشين تر مي سازد. به بركت نماز، فضاي مسجد نوراني و عطرآگين مي شود و سخن حق و آموزش دين و اخلاق و سياست در آن بيش از هر جايي ديگر بر دل و جان مي نشيند و به زندگي فرد و جامعه سمت و سوي خدايي مي دهد. مسجد را با اين نگاه بايد نگريست، روح مسجد كالبد زندگي را پرنشاط و پرانگيزه مي سازد. در هر جا سامان زندگي است، مسجد مركز و كانون اصلي است در بناي شهر و روستا در مدرسه و دانشگاه در مراكز جمعيتي از بازارهاي كسب و كار تا فرودگاه ها و جاده ها و پايانه هاي سفري و تا آسايشگاه ها و بيمارستان ها و بوستان ها و گردشگاه ها در همه و همه بايد مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد مسجد در همه جا بايد پاكيزه، زيبا و آرام بخش باشد، مديريت محتوايي و معنوي مسجد كه بر دوش روحاني مسجد است بايد خردمندانه و مسئولانه و حتي عاشقانه باشد. حوزه هاي علميه براي آماده سازي روحانياني در اين طراز وظيفه اي ذاتي و طبيعي دارند. اگر مسجد كيفيت شايسته خود را بيابد هزينه هاي مادي و معنوي بسياري از دوش جامعه و مردم و مسئولان برداشته خواهد شد. به اميد آن روز و با سلام بر حضرت بقيه الله ارواحنا فداه.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
سيدعلي خامنه اي

 نقش دين در زندگي انسان (بخش دوم و پاياني)
بازي با دين خدا

اميرالمؤمنين(ع) در مقام توضيح شرايط و اوضاع زمان حضرت رسول(ص) و معرفي ياران آن حضرت ضمن خطبه اي مي فرمايد: «كنا علي عهد رسول الله...(1)». ما در زمان پيغمبر(ص) با پدرانمان، برادرانمان و خويشاوندانمان مي جنگيديم و توجه نمي كرديم كه مخالف دين، پدر ما، برادر ما يا عمومي ماست. براي ما فقط خدا و دين ملاك بود. هر كس طالب حق و خدا بود، تحت لواي پيغمبر(ص) بود. در آن زمان ما براي خدا با خويشاوندان خود مي جنگيديم. مگر از زمان پيغمبر(ص) تا زمان علي(ع) چه مدت فاصله شده بود كه در اين مدت كوتاه ارزش ها به اندازه اي تغيير كند كه علي(ع) با تأسف از ياران و همرزمان خود در زمان حضرت رسول(ص) ياد كند؟ آن حضرت در ادامه مي فرمايد: وقتي ما راستي و صداقتمان را در عمل ثابت كرديم، خدا هم ما را ياري كرد. در مقابل خدا، همه هيچ است. «فلما رأي الله صدقنا انزل علينا النصر و انزل علي عدونا الكبت»؛ وقتي خدا ديد كه ما راست مي گوييم، نصرتش را بر ما و شكست و نابودي را بر دشمنان ما نازل كرد. خداوند با علي(ع) هم اين گونه معامله مي كند، بايد ثابت كند كه راست مي گويد و اگر در عمل صداقتش را ثابت كرد، خدا پيروزي را بر او نازل مي كند: «و ما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم(2)». اما اگر بخواهند با خداوند صادق نباشند و به نام دين، دنبال هواي نفس، خويش و قوم بازي و مال اندوزي بروند، خداوند نيز آنها را خوار و رسوا مي كند و در دنيا و آخرت بر آنها رسوايي نازل مي كند.
پايمال كردن خون 200 هزار شهيد، آنهايي كه رفتند تا «كلمه الله هي العليا» باشد، جان دادند تا احكام اسلام اجراء شود، تعطيل كردن احكام اسلام و جايگزيني احكام ضداسلامي به نام حمايت از دين، چه معنايي دارد و خداوند با ما چه مي كند؟ خارج كردن دين از اجتماع، به نام پيروي از امامي كه تلاش كرد تا براي مردم ثابت كند كه دين بايد در مسايل اجتماعي و سياسي و در مسايل بين المللي حاكم باشد، يعني بازگشت به همان ارتجاع قديم، يعني دين فقط نماز و روزه و مسجد و اينكه نبايد پرسيد احكام اجتماعي اسلام چيست، قوانين حاكم بر مملكت چه باشد، مسئولين چگونه رفتار كنند، آيا بازار، بازار اسلامي باشد يا بازار ربوي، آيا عفت در جامعه اسلامي حاكم باشد يا شهوت و هر چه مي خواهد باشد. اين رسم مسلماني است؟ آيا مسلمان فقط بايد نماز بخواند، قرآن را حفظ كند و با لحن عربي بخواند؟ جواب اين معما چيست؟ بايد تكليف را روشن كنيم. دين جايش كجاست؟ آيا جايگاه دين در مسجد و در قلب انسان است؟ آيا دين فقط رابطه قلبي انسان با خداست و به دانشگاه، بازار، وزارتخانه ها، روابط بين الملل، بازرگاني خارجي، تصميمات بانك مركزي و شوراي اقتصاد ربطي ندارد؟ آيا دستورات صندوق بين الملل و بانك جهاني- هر چه بود- بايد اجرا شود و شما نيز فقط قرآن را حفظ كنيد؟
بازي با دين خدا، ممنوع
پيش از انقلاب مراسم عزاداري عاشورا هم از كاخ اعلي حضرت پخش مي شد؛ عكس اعلي حضرت را هم با لباس احرام در وزارتخانه ها نصب مي كردند، قرآن هم چاپ مي كرد. آيا اينها نشان دينداري است؟ ديندار كسي است كه احكام خدا را اجرا كند نه اينكه با احكام خدا بازي كند. هر كدام از ما بايد دينداري خود را با اين معيار بسنجيم.
امروزه بحمدالله، قرآن در جامعه رواج دارد. زماني بود كه در همه كشور، فقط چند تن انگشت شمار حافظ قرآن پيدا مي شد؛ ولي امروزه در هر شهر و روستايي، چندين حافظ نوجوان قرآن يافت مي شود كه مدال اين افتخار بر سينه رهبر معظم انقلاب زده شده است. ان شاءالله خداوند سايه ايشان را مستدام بدارد. اما قرآني كه با اين لحن خوانده مي شود، مايه افتخار است و با زحمات بسيار در حافظه جاي مي گيرد، نبايد محتواي آن در نظر آيد؟ نبايد مشخص شود كه قرآن براي چه چيزهايي اهميت قائل است؟ اينكه قرآن مي فرمايد: «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله»(3)؛ اگر دست از ربا برنمي داريد، با خدا اعلام جنگ كرده ايد. قرآن درباره هيچ چيز ديگر چنين تعبيري ندارد.
داستان اصحاب سبت، عبرت قانون گريزان
قرآن درباره بازي كردن با دين به داستان اصحاب سبت اشاره مي كند و مي فرمايد: عده اي از بني اسرائيل كنار دريا يا رودخانه اي زندگي مي كردند و منبع اقتصادي آنها صيدماهي بود. روز شنبه ماهي ها به كنار ساحل مي آمدند و غير از روز شنبه نمي آمدند: «اذتاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لايسبتون لاتاتيهم». (4) به دستور خداوند براي بني اسرائيل در روز شنبه تجارت و كارهاي دنيايي، حرام بود. آن ها بايد از صبح روز شنبه به كنيسه مي رفتند و مشغول عبادت مي شدند. اگر هم به كنيسه نمي رفتند، نبايد آتش روشن كنند، غذا بپزند و تجارت كنند. درحال حاضر نيز يهوديهاي ارتدكس، حتي در آمريكا و اروپا اين احكام را رعايت مي كنند. به هرحال به دستور خداوند روز شنبه نبايد صيدي انجام مي شد. عقلاي قوم گفتند: دستور خدا را كه نمي شود زيرپا گذاشت، از صيدماهي هم نمي شود صرف نظر كرد؛ روزهاي ديگر هم ماهي ها نزديك ساحل نمي آيند. بنابراين آنها كنار دريا حوضچه هايي ساختند. روزهاي شنبه آب را در اين حوضچه ها باز مي كردند و ماهي ها به همراه آب وارد حوضچه ها مي شدند و سپس عصر شنبه حوضچه ها را مي بستند كه ماهي ها ديگر بيرون نروند.
صبح يكشنبه هم مي آمدند و ماهي ها را صيد مي كردند. اگر من و شما بوديم چه مي كرديم؟
بسياري از حيله هاي ما در ربا صدمرتبه از اين حيله بدتر و رسواتر است.
دسته اول، يعني يك عده از مؤمنين به گروهي كه اين عمل را مرتكب شدند، گفتند: با دين خدا بازي نكنيد، اين مقدمه صيد است؛ خداوند مي خواهد در روز شنبه شما دنبال مال دنيا نرويد؛ اين امتحان الهي است. دسته دوم اين عمل را انجام دادند و دسته سوم هم مي گفتند: «لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا» (5) چرا شما به اينها نصحيت مي كنيد، درحالي آنان توجه نمي كنند. قرآن مي فرمايد: عذاب بر اينها نازل شد. گروهي كه مرتكب اين عمل خلاف مي شدند و كساني كه ساكت بودند هر دو مسخ شدند و به صورت ميمون درآمدند. فقط آن دسته اي كه نهي از منكر مي كردند، به صورت انسان باقي ماندند.
قرآن اين داستان را براي چه مي گويد؟ آيا جز اين است كه من و شما از آن عبرت بگيريم و داستان بني اسرائيل را تكرار نكنيم؟ با دين خدا بازي نكنيم و ترك امر به معروف و نهي از منكر نكنيم. خدا خويش و قوم هيچ كس نيست. آيا آنها چون بني اسرائيل بودند عذاب شدند و چون ما مسلمانيم عذاب نمي شويم؟ با دين خدا نمي شود بازي كرد. خدا، خداست. احكام خدا در همه جا بايد اجرا شود. در خانواده، در مدرسه، در دانشگاه، در بازار، در جبهه، در روابط بين الملل، در حكومت. همه جا ملت خداست. درهمه جا ما بنده ايم و او «الله» است. اين امر فقط به مسجد و حسينيه اختصاص ندارد. كساني كه با دين خدا بازي كنند، هم در اين دنيا و هم در آخرت رسوا مي شوند «يردون الي اشد العذاب» (6). چنين كساني شايد از چهره موجهي هم برخوردار باشند. چنانكه بيشتر كساني كه در دين بناي بدعت ها را گذاشتند و مردم را منحرف كردند داراي چهره هاي مطلوبي بودند: «و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم». (7) «ان الدين عندالله الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. (8) سر سلسله بدعت گذاران، عالمان ديني بودند.
خدا به چهره ما نمي نگرد، به دل ما و به رفتار ما نگاه مي كند: «ليس بين الله و بين احد قرابه ... من كان لله مطيعا فهو لنا ولي و من كان لله عاصيا فهو لنا عدو» (9) اين روزگار بوته امتحان است. كساني آمدند، امتحان شدند و به شهادت رسيدند و اكنون در جوار انبيا و اولياي خدا هستند:«و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم و لا هم يحزنون».(01) «طوبي لهم و حسن مآب». (11) من و شما نيز بايد مراقب امتحان هاي الهي باشيم. همه در معرض امتحانيم. بايد نشان بدهيم در ايمانمان صادقيم و راست مي گوييم: «فلما راي الله صدقنا انزل علينا النصر». بارها به تجربه ديده ايم: هر وقت مردم صداقت نشان دادند، خدا نيز كمك كرده است. هروقت خواستند با دين خدا بازي كنند، خوار شدند و دنياشان نابود شد و آخرت شان صدبدتر.
سخنراني حضرت آيت الله مصباح يزدي (دامت بركاته)
در پنجمين نشست سراسري طلاب دانشجو، مشهد، 32/5/1384
1- نهج البلاغه، خطبه 65 2- آل عمران/ 126 3- بقره/ .279
4-اعراف/ 163 5- اعراف/ 164 6- بقره/ 58.
7- بقره/213 8- آل عمران/ 91 9- كافي، ج 2، ص 47.
01- آل عمران/ 170 11- رعد/ 92.
زلال بصيرت روزهاي پنج شنبه منتشر مي شود.

 پاسخ ايران به ترفند تازه كاخ سفيد فرافكني نكنيد، بحران آمريكا جدي است

سرويس سياسي -
به دنبال اوج گرفتن جنبش ضد سرمايه داري در شهرهاي مهم آمريكا و پيوستن صدها نهاد و گروه هاي مختلف سياسي و اجتماعي به قيام وال استريت، مقامات كاخ سفيد در سناريويي مضحك ايران را به دست داشتن طرحي براي ترور سفير عربستان در واشنگتن متهم كردند!
سه شنبه شب به وقت تهران خبرگزاري هاي غربي اعلام كردند كه 2 ايراني به اتهام دست داشتن در توطئه بمب گذاري در آمريكا بازداشت شده اند.
بنا بر گزارش هاي منتشره خبرگزاري هاي غربي، وزير دادگستري و رئيس اف بي آي آمريكا مدعي شدند كه اين 2 ايراني دستگير شده منصور ارباب سيار و غلام شكوري نام داشته و تلاش داشتند سفير عربستان در آمريكا را تروركنند.
رسانه هاي آمريكايي كه در اقدامي هماهنگ با كاخ سفيد اين تحرك رسانه اي را به صحنه آوردند به نقل از مقامات واشنگتن مدعي شدند كه افراد ياد شده با سپاه قدس ايران ارتباط داشته اند!
اريك هولدر وزير دادگستري نيز در يك كنفرانس مطبوعاتي كه شبكه هاي الجزيره و العربيه بطور مستقيم آن را پوشش دادند ادعا كرده است كه واشنگتن تدبيري را براي بازخواست ايران به سبب برنامه ريزي براي ترور سفير عربستان اتخاذ خواهد كرد.
البته اين ادعاي مضحك مقامات آمريكايي مبني بر دست داشتن ايران در طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن در حالي است كه حتي برخي از مقامات آمريكايي و تحليلگران غربي نسبت به اين سناريو واكنش نشان داده و آن را غيرواقعي دانستند.
رابرت بائر مامور سابق سيا - CIA - در اظهاراتي صريح تاكيد كرد توطئه اي كه آمريكا از آن صحبت مي كند نمي تواند كار ايران باشد.
وي در مصاحبه با پايگاه اينترنتي اي بي سي نيوز از دولت اوباما خواست از موضع خود عقب نشيني كند و يك كانال ديپلماتيك با ايران ايجاد كند وگرنه بازنده اين معركه خود آمريكا خواهد بود.
بائر گفت: «به نظر من دولت ايران نمي تواند پشت اين قضيه باشد. من هنوز متوجه نمي شوم، چه اتفاقي افتاده است. بعيد است ايراني ها چنين نقشه اي بكشند و بعد با تهران تماس بگيرند. از اين رو به اعتقاد من، دادستان كل آمريكا در افشاي خبر عجله به خرج داده است. من بعيد نمي دانم كه چند روز آينده شاهد عقب نشيني دولت آمريكا در اين خصوص باشيم. اگر آنها جنگ لفظي را شدت دهند، به تنشي غيرقابل كنترل دامن زده اند كه در نهايت دامن خود آمريكا را خواهد گرفت.
بائر با اشاره به بهار عربي افزود: «ما روي يك آتشفشان در خاورميانه نشسته ايم. اما اين تنش جديد مي تواند موجب فوران آتشفشان شود و اين دقيقا همان چيزي است كه كاخ سفيد در آستانه انتخابات به آن نياز ندارد.
در همين زمينه، جك رايس مامور سابق سيا و وكيل دادگستري توجيه واشنگتن درباره نقش ايران در ترور سفير عربستان را غيرمنطقي خواند.
وي تصريح كرد توجيهي كه دفتر دادستاني كل آمريكا مطرح كرده اين است كه خصومتي ديرينه ميان ايران و عربستان وجود دارد و ايران وقتي ديد با وجود اين كه در بهار عربي برخي رژيم هاي عرب منطقه از جمله در مصر، تونس و ليبي سقوط كردند اما اين اتفاق در عربستان نيفتاد، به همين علت تلاش كرد تا با قتل سفير عربستان در آمريكا باعث بي ثباتي در اين كشور شود. مشكلي كه درباره اين استدلال وجود دارد اين است كه نگفته اين مسئله چه نفعي براي ايران دارد.
از سوي ديگر، نيويورك تايمز نيز نوشت: تحليلگران بعيد مي دانند كه سپاه قدس در انجام عمليات تروريستي در خاك آمريكا دست داشته باشد.
گفتني است، كارشناسان و ناظران سياسي معتقدند اين سناريوي آمريكايي ها با هدف انحراف افكار عمومي است چرا كه، از يك سو وضعيت بغرنج داخلي واشنگتن و از سوي ديگر تحولات منطقه اي خاورميانه و موج بيداري اسلامي كه سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي را به انزوا برده است شرايط وخامت باري را براي دولت اوباما كه در آستانه انتخابات است پيش آورده است.
همچنين وكيل منصور ارباب سيار كه از طرف دادگاه تعيين شده است در گفت وگويي اعلام كرده كه موكل وي بي گناه است و اتهامات آمريكا بي پايه و اساس است.
پاسخ وزارت خارجه به ادعاي آمريكايي ها
در همين حال، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان ادعاي كذب طراحي ترور سفير سعودي در آمريكا را عاري از هرگونه صحت دانست و قويا تكذيب كرد و آن را سناريوي ساختگي آمريكا خواند.
رامين مهمان پرست در واكنش به ادعاي واهي و بي اساس مقامات آمريكايي با محكوم كردن هرگونه عمليات تروريستي افزود: اين گونه رفتارهاي نخ نما كه مبتني بر سياست هاي خصمانه و ديرينه محور آمريكايي- صهيونيستي مي باشد نمايش مضحكي به شمار مي رود كه در راستاي سناريوسازي هاي خاص و با اهداف تفرقه افكنانه از سوي دشمنان اسلام و منطقه تعقيب مي شود.
وي تصريح كرد: طراحان اين قبيل سناريوهاي ساختگي هدفي جز ايجاد اختلاف و كمك به خروج رژيم صهيونيستي از انزواي موجود ندارند.
مهمان پرست تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران نظامي مبتني بر اخلاق و ارزش هاي اسلامي بوده و همواره نسبت به خطر توطئه دشمنان منطقه هشدار داده است و اين قبيل سناريوسازي هاي تكراري در شرايطي از سوي محور آمريكايي-صهيونيستي مطرح مي شود كه منطق و سياست هاي آمريكا در داخل و در سطح منطقه با يك ناكارآمدي جدي و اعتراض هاي گسترده داخلي و جهاني مواجه شده است.
سخنگوي وزارت خارجه گفت كه روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي مبتني بر احترام متقابل بوده و طرح چنين ادعاي كذبي راه به جايي نبرده و تاثيري در اذهان عمومي بر جاي نخواهد گذاشت.
هشدار ايران به عواقب سناريوسازي آمريكا
همچنين سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل در نامه اي به دبيركل اين سازمان با انزجار از ادعاهاي اخير مقامات آمريكايي عليه كشورمان، نسبت به عواقب اين سناريوي خطرناك هشدار داد و گفت: ادامه چنين سياست هاي تفرقه افكنانه اي تاثيرات وخيمي بر صلح و امنيت برجاي مي گذارد.
محمد خزاعي در نامه اي به بان كي مون از ادعاي اخير مقامات آمريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران مبني بر نقش كشورمان در توطئه براي ترور يك ديپلمات خارجي در واشنگتن ابراز انزجار كرد و اين اتهامات جعلي را كه براساس ادعاهاي يك فرد مشكوك شكل گرفته را رد كرد.
سفير و نماينده دائم كشورمان در نامه خود كه رونوشت آن براي رئيس شوراي امنيت و رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز ارسال شده است، تصريح كرد: هر كشوري مي تواند كشورهاي ديگر را با چنين داستان هاي جعلي متهم كند. به هرحال اين اقدام سابقه خطرناكي در روابط بين كشورها ايجاد مي كند.
محمد خزاعي اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره تروريسم را در همه اشكال آن محكوم كرده است و خود يك قرباني تروريسم مي باشد كه نمونه اخير و روشن آن ترور تعدادي از دانشمندان هسته اي ايران طي دو سال گذشته مي باشد كه از سوي رژيم صهيونيستي و با حمايت آمريكا انجام پذيرفت.
سفير و نماينده دائم كشورمان افزود: ملت ايران طالب دنيايي بدون تروريسم است و جنگ افروزان فعلي آمريكا و ماشين تبليغاتي آن عليه ايران را نه فقط به عنوان تهديدي عليه خود بلكه به عنوان تهديدي عليه صلح و ثبات منطقه اي مي داند.
وي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران نسبت به عواقب اين سناريوي خطرناك هشدار مي دهد و معتقد است ادامه چنين سياست هاي تفرقه افكنانه اي تاثيرات وخيمي بر صلح و امنيت برجاي خواهد گذاشت.
محمد خزاعي ادعاهاي اخير آمريكا را اقدامي سياسي و نشانه اي از كينه توزي آن كشور در قبال ملت ايران دانست و افزود: جمهوري اسلامي ايران قاطعانه و با شديدترين لحن ممكن اين ادعاهاي شرم آور توسط مقامات آمريكايي را محكوم مي كند و آن را به مثابه توطئه اي شيطاني در راستاي سياست هاي ضد ايراني آنها مي داند كه در پي انحراف توجهات از مسائل جاري اقتصادي و اجتماعي در داخل و انقلاب ها و اعتراضات عليه ديكتاتوري هاي مورد حمايت آمريكا در خارج از آن كشور است.
سفير و نماينده دائم كشورمان تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران بر عزم خود براي حفظ روابط دوستانه با همه كشورهاي منطقه به ويژه همسايگان مسلمان تاكيد كرده و از همه مي خواهد نسبت به اقدامات اهريمني كه ثبات و صلح و روابط دوستانه دولت ها در منطقه ما را هدف گرفته اند، هوشيار باشند.
محمد خزاعي در پايان نامه خود تاكيد كرد: شما در جايگاه دبيركل سازمان ملل متحد مسئوليت داريد تا افكار عمومي جهاني را در خصوص عواقب خطرناك سياست هاي جنگ افروزانه دولت بر صلح و امنيت بين المللي آگاه كنيد.
وي از دبيركل سازمان ملل متحد درخواست كرد تا اين نامه به عنوان اسناد مجمع عمومي و شوراي امنيت اين سازمان منتشر شود.
واكنش مسئولان و كارشناسان به سناريوي آمريكا
رئيس مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اتهام آمريكايي ها عليه ايران مبني بر طراحي ترور سفير عربستان در واشنگتن تصريح كرد كه غرب بسيار ناشيانه دست به اين خبرسازي زده است.
علي لاريجاني گفت : از روز گذشته[سه شنبه] مشخص بود كه آمريكايي ها اين شيطنت احمقانه را با ظاهر گسترده اي به راه انداختند و سر و صدايي ايجاد كردند مبني بر اينكه اين افراد قصد داشتند در سفارت سعودي بمب گذاري كنند.
وي افزود: اين حرف هاي سبكي بود كه معلوم بود آنها با پوشش وسيع اين خبر سعي دارند بر مشكلات خودشان سرپوش بگذارند.
رئيس مجلس همچنين گفت: حتي قرار بود در دقايق آخر شب، وزيرخارجه آمريكا اظهاراتي داشته باشد كه لغو شد بنابراين معلوم بود دچار سكته سياسي و متوجه شدند بازي كودكانه اي را آغاز كرده بودند.
لاريجاني همچنين يادآور شد: آمريكايي ها قصد داشتند بحران جديد موهومي را ايجاد كنند؛ اما ما با سعودي ها روابط متعارفي داريم و دليلي ندارد كه ايران از اين كارهاي كودكانه كه مطرح كردند، انجام دهد.
حجت الاسلام احمد سالك سخنگوي جامعه روحانيت مبارز نيز با اشاره به جنجال اخير رسانه اي آمريكا عليه ايران به فارس گفت: يكي از اهداف اين سناريو ايجاد اختلاف ميان ايران و عربستان آن هم در ايام حج است. محمد كوثري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم سناريوي اتهام زني آمريكا عليه ايران را بيشتر در جهت انحراف افكار عمومي مردم آمريكا و ملت هايي دانست كه در منطقه دست به انقلاب زده اند.
همچنين محمد صادق الحسيني كارشناس مسايل خاورميانه در تحليل سناريو آمريكايي ها گفت: هيچ توجيه عقلاني براي تلاش ايران جهت ترور سفير عربستان در واشنگتن وجود ندارد. آمريكايي ها مي خواهند با گل آلود كردن آب، ماهي بگيرند. آمريكايي ها تصور مي كنند كه نظاميان عربستان در حال سركوب كردن قيام مردم مظلوم بحرين هستند فرصتي براي واشنگتن بوجود آمده تا بحران بحرين را سياسي يا بين المللي كند. با اين فرض كه ايران مي خواهد از عربستان انتقام بگيرد. در حالي كه ايران هيچ مصلحت و منفعتي از ترور سفير عربستان در واشنگتن ندارد. چنانچه ايران بخواهد انتقام بگيرد از شيطان بزرگ انتقام مي گيرد آنهم در لحظه اي كه خودش انتخاب مي كند نه در زماني كه ديپلمات هاي آماتور آمريكايي اين مسئله را در سطح جهاني مطرح كنند كه ايران سفير عربستان را مي خواست ترور كند.
سيد حسين نقوي حسيني عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب كه اين اقدامات براي تروريست جلوه دادن ايران در مقابل كشورهاي جهان و قانع نمودن روسيه و چين براي اقدام عليه جمهوري اسلامي بوده، گفت: آمريكا و اروپا چون نتوانستند در مقابل جمهوري اسلامي مانعي ايجاد نمايند و ملت ايران توانسته از حريم و ديوارهاي تحريمها گذر كند و موفق به پيش بردن فناوري هسته اي خود شده است و توانست جريانات انحرافي و فتنه را پشت سر بگذارد، اكنون يكسري اقدامات جديدي را عليه ايران ساماندهي كرده اند تا افكار عمومي را فريب دهند.
نماينده مردم ورامين با اشاره به تحريمهاي جديد عليه ايران، گفت: آنها اكنون با طراحي تحريمهاي جديدي مانند تحريم 29 مقام ايران توسط اتحاديه اروپا و رسيدگي به پايگاه منافقين در عراق عليه ايران و ادعاي جديد وزير خارجه آمريكا، قصد فشار آوردن به ايران را دارند و براي ياري گرفتن و ورود كشورهاي ديگر به اين جريان، نياز به متهم كردن جمهوري اسلامي دارند تا افكار عمومي را عليه ايران منحرف كنند.

 صالحي : آمريكا مجبور به عذرخواهي از ايران خواهد شد

وزير امور خارجه در واكنش به سناريوي اخير غرب عليه ايران وادعاي آن ها مبني بر دستگيري يك تروريست وابسته به ايران اظهار كرد اين يك سناريوي ناشيانه است و آن ها در آينده نزديك به خاطر طرح اين ادعا و اتهام ها عذرخواهي خواهند كرد.
علي اكبر صالحي- وزير خارجه كشورمان- روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت، در جمع خبرنگاران با بيان اين كه در 32 سال اخير بارها شاهد طرح اين ادعاها بوده ايم، گفت: مثلا در قضيه سقوط هواپيماي لاكربي در ابتدا گفتند كه ايران دخالت داشته و بعد معلوم شد كه اين گونه نبوده است. موارد اين گونه زياد بوده كه ايران را متهم كرده اند و بعد متوجه شدند كه اشتباه كرده اند. در واقع آن ها اتهامات اوليه را به سمت ايران مطرح مي كنند تا ذهن افكار عمومي را منحرف كنند و بعد از اين كه مشخص مي شود اشتباه كرده اند، حرفي نمي زنند.
او هم چنين به اتفاق اخير اشاره كرد و گفت: شما رسانه ها اگر نگاه كرده باشيد ديديد كه چگونه مقامات آن ها به صورت تصنعي به نحوي رفتار مي كنند كه انگار يك انفجار جهاني و يا هسته اي رخ داده و هياهو به پا كردند.
صالحي با بيان اين كه انقلاب جمهوري اسلامي ايران يك انقلاب فرهنگي و اخلاقي است، تصريح كرد: چه موقع ايران دست به اين كارها زده است؟ هيچ وقت جمهوري اسلامي ايران به دنبال اين گونه كارها نبوده، با وجود همه فشارها كه در اين 32 سال به جمهوري اسلامي ايران وارد شده، ايران همواره رفتاري اخلاقي و واكنش اخلاقي نشان داده است.
وزير خارجه كشورمان گفت: در مورد موضوع اخير نيز آن ها يك سناريوي ناشيانه و شيطنت آميز ايجاد كردند و در آينده نزديك مجبور به عذرخواهي مي شوند.
وي هم چنين به روابط ايران و عربستان سعودي اشاره كرد و گفت: روابط دو جانبه ايران و عربستان سعودي، روابط خوبي است و اگر اختلاف نظري است، در مورد مسائل بين المللي است، نه در مورد مسائل دو جانبه.
صالحي با طرح اين سوال كه چه ضرورتي دارد جمهوري اسلامي ايران اين اقدامات را انجام دهد؟ گفت: ببينيد آن ها سفارت عربستان و اسرائيل را مطرح كردند و اگر دقت كنيد مي بينيد كه چه سناريويي را طراحي كرده اند. از طرفي ايران را متهم مي كنند و از طرف ديگر عربستان و اسرائيل را در رديف هم قرار داده اند.
اما با بازي توصيف كردن اين موضوع، تصريح كرد: دوستان و همتايان ما در خليج فارس به اين گونه مسائل آشنايي دارند. ما بهترين روابط را با كشورهاي خليج فارس داريم. ركن اصلي برقراري صلح و آرامش در منطقه برعهده ايران است و داعيه اين موضوع را داريم.
وزير خارجه كشورمان با اشاره به ديدارش در دهمين كنفرانس مجمع همكاري هاي كشورهاي آسيايي با يكي از مقامات وزارت خارجه عربستان سعودي گفت: در حال حاضر هزاران زائر ايراني در عربستان سعودي است و ما مشكلي نداريم. آمريكايي ها فرافكني مي كنند براي سرپوش گذاشتن بر مشكلات خودشان از جمله مشكلات اقتصادي شان.
صالحي با بيان اين كه بحران اقتصادي جهان از آمريكا شروع شده و بعد به اروپا منتقل شده است، خاطر نشان كرد: مي خواهند اين بحران را به كشورهاي در حال توسعه سرازير كنند. اكنون آمريكا گرفتاري هاي زيادي در داخل كشورش دارد. درگير جنگ در افغانستان و عراق است و تعدادي آمريكايي هايي كه در خط فقر قرار گرفته اند چندين برابر شده است.
رئيس دستگاه ديپلماسي كشور با بيان اين كه تمام دنيا مي داند كه انقلاب اسلامي ايران چه خصوصيات و ويژگي هايي دارد، اظهار كرد: ايران در 32 سال اخير تحت شديدترين فشارها توانسته است به جلو برود. آن ها مي خواهند ايران را مهار كنند چرا كه ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي و بين المللي در تعاملات سياسي بين المللي مطرح و نقش آفريني مي كند.
صالحي در ادامه با بيان اين كه ما اختلاف ماهوي با غرب داريم، گفت: در واقع ديدگاه و جهان بيني ما با آن ها اختلاف دارد. جهان بيني ما در راستاي عدالت، اخلاق و رسيدگي به وضعيت مادي و معنوي است و در جهان بيني آن ها فقط ماديات مطرح است و اين دو جهان بيني در تعارض هستند. افكارعمومي با جهان بيني ما هر روز آشناتر مي شوند و جهان بيني آن ها در عرصه بين الملل و افكار عمومي زير سوال رفته است. آن ها ورشكسته شده اند و با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته اند.
وزير خارجه كشورمان با بيان اين كه عاقبت اين حركت نسنجيده به ضرر آنها تمام خواهد شد گفت: ما از مقابله استقبال نمي كنيم و اگر آن ها بخواهند مقابله كنند و امري را به ما تحميل كنند اين پايان كارشان خواهد بود. اگر آن ها قدرت مشت زدن دارند ما قدرت سيلي زدن داريم و اگر بزنيم به نحوي مي زنيم كه نتوانند سربلند كنند. ما تاكيد مي كنيم به دنبال مقابله نيستيم، سياست ما همكاري و تعامل است و اگر بخواهند مقابله اي را به ملت ايران تحميل كنند عواقب اين موضوع براي آن ها وخيم تر مي شود.
وي هم چنين در مورد تحريم اتحاديه اروپا در ارتباط با برخي از مسئولان ايراني گفت: اين موضوع ارزشي ندارد كه بخواهيم در مورد آن حرفي بزنيم.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14