(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 - شماره 20202 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
گزارش مجلس از نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها به قوه قضائيه ارسال شد
خارج از دستور
«گذشت» و «محبت» ، اساس زندگي زناشوئي
نامزد رياست جمهوري مصر: تشكيل اتحاديه مشترك تهران و قاهره ضروري است
شيخ نعيم قاسم: آمريكا براي اخلال در توافق نامه لبنان- ايران نماينده ويژه فرستاد
شبكه پرس تي وي از مازيار بهاري شكايت كرددر جلسه علني ديروز
گزارش مجلس از نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها به قوه قضائيه ارسال شد

نمايندگان مجلس با ارسال گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي درباره تخلفات دولت در قانون هدفمندي يارانه ها به قوه قضائيه موافقت كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مورد اهم موارد عدم رعايت احكام قانوني مواد 8، 7 و 11 قانون هدفمندسازي يارانه ها را استماع كرده و در راستاي اجراي ماده 233 قانون آئين نامه داخلي مجلس، با 118 راي موافق، 10 راي مخالف و 15 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه، اين گزارش را مورد تائيد قرار داده و براي بررسي موارد ذكر شده در اين گزارش، با ارسال آن به قوه قضائيه موافقت كردند.
در بخشي از اين گزارش آمده است؛ در سه ماهه پاياني سال 89 در مرحله اول مبلغ 50 هزار ميليارد ريال طي دو فقره مبالغ 29 و 21 هزار ميليارد ريال بنا به درخواست وزير اقتصاد در اجراي ماده 13 قانون يارانه ها، از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنخواه دريافت شده است، با توجه به اينكه طبق گزارش كتبي خزانه، اين تنخواه ماهيت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانك مركزي استفاده شده است، دريافت اين وجه استقراض تلقي مي شود كه مغاير بند «ب» ماده 2 قانون برنامه چهارم است، شايان ذكر است ماده 13 قانون يارانه ها حكم مي كند كه تنخواه مجزا براي اجراي اين قانون در بودجه سنواتي منظور شود و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون، در طول سال مستهلك شود حال آنكه نه در قانون بودجه تنخواه ويژه در نظر گرفته شده و نه آنچه از بانك مركزي بدين منظور دريافت شده، در پايان سال مستهلك شده است.
اين گزارش ادامه مي دهد: در مرحله دوم، خزانه داري كل مبلغ 40 هزار ميليارد ديگر بابت تنخواه از بانك مركزي دريافت كرد كه اين مبلغ در صورت هاي مالي سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان بدهي به بانك مركزي ثبت شد، با توجه به تسويه حساب هاي انجام شده في مابين بانك مركزي و خزانه داري كل كشور در سال 90 مشخص شد بانك مركزي مبلغ 10 هزار ميليارد ريالي كه از محل واريز درآمد شركت ها به حساب 77/142 خزانه بابت تسويه حساب، برداشت كرده و به جاي واريز بابت برداشت از حساب ريالي نفت خام صادراتي بابت تسويه بخشي از 50 هزار ميليارد ريال استفاده كرده است، همچنين بانك مركزي طي دو مرحله مجموعا مبلغ 2 ميليارد و 959 ميليون و 510 هزار و 43 و 59 صدم دلار برابر 30 هزار ميليارد ريال از محل ارز حاصله از صادرات نفت خام در سال 1389 براي تسويه تنخواه برداشت كرده است.
در گزارش مجلس همچنين آمده است: برداشت اين وجوه مغاير با روش تعيين شده در بند 4 قانون بودجه سال 89 كل كشور، دريافت از حساب هاي ارزي و ريالي حاصل از صادرات نفت خام و به مصرف رسيده است، هر چند طي تسويه حساب هاي انجام شده في مابين بانك مركزي، خزانه داري كل كشور در پايان سال 89 بانك مركزي براي تسويه رديف هاي درآمدي خزانه بابت صادرات نفت خام از منابع خود 35 هزار ميليارد ريال وجوه برداشتي را تسويه كرده است.»
گزارش برداشت هاي شبانه بانك مركزي به قوه قضائيه رفت
گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره برداشت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از حساب بانك ها در اجراي بندهاي 5 و 6 ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس در جلسه علني روز يكشنبه توسط سخنگوي اين كميسيون قرائت شد.
در بخشي از اين گزارش آمده است: هر چند به استناد احكام متعدد قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي و عرف بين المللي وضع مقررات ارزي در حيطه صلاحيت انحصاري بانك مركزي جمهوري اسلامي است ولي كارگروه ساماندهي مسائل ارزي با استفاده از اختيار مندرج در قانون اساسي به عنوان تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور به تشكيل كميته و تعيين روابطي در مورد نظام ارزي اقدام كرد كه همين امر در صورت عدم هماهنگي ميان مسئولان بانك مركزي و ساير اعضاي كارگروه مذكور مي تواند منجر به برخي سوءتفاهمات در نحوه تصميم گيري و ساماندهي مبادلات ارزي شود.
اين گزارش مي افزايد: با توجه به آسيب شناسي انجام شده توسط كارگروه و احتمال فروش ارز از سوي بانكها با قيمتي بالاتر از قيمت هاي تعيين شده توسط بانك مركزي، مقرر شد كه اين موضوع محاسبه و در صورت وجود با آن برخورد لازم شود. همانطور كه مشاهده مي شود بر اين مصوبه بانك مركزي مكلف به محاسبه، اختلاف بين قيمت ارز تحليلي به بانكها با قيمت بازار آزاد شده است و در مورد واريز مبالغ به خزانه حكمي صادر نشده است.
در گزارش مجلس شوراي اسلامي به قوه قضاييه آمده است: بانك مركزي مدعي است كه در مصوبه مورخ 18دي ماه 1390، كارگروه ساماندهي مسائل ارزي يك دستور عام داده شده و به اين نكته اشاره نشده است كه مبالغ مابه التفاوت را از بانك هايي كه ارز را با قيمت مرجع خريداري و به قيمت آزاد فروخته اند بگيرند، اين در حالي است كه متن مصوب صراحت دارد كه بانك مركزي تفاوت قيمت ارز تحليلي به بانكها با قيمت بازار آزاد را محاسبه كند، بديهي است كه منظور از محاسبه اين مابه التفاوت آن است كه ابتدا بررسي شود آيا اين اتفاق افتاده يا خير؟ و بعد از آن حساب بانكي كه اين اقدام را انجام داده است بدهكار كنند.
در بخش ديگري از اين گزارش تصريح شده است: برداشت از بانك هاي صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسكن، سپه، كشاورزي، ملي، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، كارآفرين، پارسيان، اقتصاد نوين، سامان، پاسارگاد، سينا و پست بانك انجام شده ولي ارقام آن متفاوت است و بيشترين ارقام برداشت شده به ترتيب بانك ملي با حدود 13هزار ميليارد ريال بانك توسعه صادرات با حدود هزار ميليارد ريال و سامان با 8/4هزار ميليارد ريال بازمي گردد.
نمايندگان مجلس در گزارش خود تاكيدكرده اند: بانك مركزي در هنگام فروش ارز، ارزهاي مذكور را مستند به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم مطابق با نظام ارزي كشور يعني نظام «شناور مديريت شده» با نرخ مرجع يا نرخ بازار فرعي به بانكها فروخته و بانكها نيز آنها را به مشتريان ارائه و گشايش اعتبارات اسنادي ارائه كرده اند و بعضا واردات نيز انجام و تسويه شده است بنابراين بديهي است كه تصويب و اخذ مابه التفاوت ارزهاي فروخته شده تا نرخ هاي بازار آزاد مغاير برنامه پنجم توسعه است.
كميسيون اقتصادي در بخش جمع بندي و نتيجه گيري گزارش خود، 5 مورد را بيان و اعلام كرده است: برخي مقررات ارزي مصوب از جمله مصوبه 18 دي ماه 90 كارگروه ساماندهي مسائل ارزي از نظر بانك مركزي داراي اعتبار نيست و اين بانك معتقد به صلاحيت قانوني و انحصاري خود در مورد وضع مقررات ارزي است. به همين دليل لازم است سريعا اقدامات لازم براي هماهنگي ميان اين مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض و داراي هم پوشاني پرهيز شود.
پس از پايان قرائت گزارش مذكور علي لاريجاني رئيس مجلس ارسال اين گزارش به قوه قضاييه براي پيگيري مسائل عنوان شده در گزارش مذكور را به راي وكلاي ملت گذاشت كه بهارستان نشينان نيز با 138 راي موافق، 3 راي مخالف و 22 راي ممتنع از 206 نماينده حاضر در جلسه، با ارسال اين گزارش به قوه قضاييه موافقت كردند.
تعيين سقف افزايش قيمت حامل هاي انرژي
نمايندگان مجلس با اصلاح ماده يك قانون هدفمندي يارانه ها سقف افزايش قيمت نفت و گاز در قانون هدفمندي يارانه ها را تعيين كردند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز خود كليات و جزييات طرح دو فوريتي اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه ها را بررسي و تصويب كردند.
بر اين اساس بندهاي الف و ب ماده يك از قانون هدفمند كردن يارانه ها به شرح زير اصلاح شد.
بر اين اساس دولت مكلف شد با رعايت قانون قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند.
قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حامل ها و با احتساب هزينه هاي مترتب شامل (حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از 90درصد قيمت و بيشتر از قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
همچنين براساس بند «ب» نيز ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين مي شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل 75 درصد و حداكثر معادل متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
در تبصره اين ماده هم آمده است، جهت تشويق سرمايه گذاري، قيمت خوراك، گاز و مايع واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس تعيين مي شود.
طرح اصلاح ماده يك قانون هدفمندي يارانه ها با 138 راي موافق، 8 راي مخالف و 12راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
پرونده اي كه هنوز مفتوح است
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: تيتر برخي رسانه ها در خصوص توقف مرحله دوم هدفمندي يارانه ها صحت ندارد چرا كه در كميسيون تلفيق بحث توقف مرحله دوم هدفمندي يارانه ها مطرح نشد.
محمدمهدي مفتح ديروز در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: بحث توقف مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها تاكنون در كميسيون تلفيق مطرح نشده و اين تنها استنباط رسانه هاست.
وي در عين حال افزود: در كميسيون تلفيق درآمد حاصل از قيمت حامل هاي انرژي همان 54 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
مفتح در پاسخ به اين سؤال كه امسال شاهد افزايش قيمت حامل هاي انرژي نخواهيم بود؟، گفت: مساله افزايش حامل هاي انرژي بر عهده دولت است.
حسن كامران نماينده مردم اصفهان نيز با بيان اين كه پرونده اجراي فاز دوم هدفمندي هنوز مفتوح است گفت: در مورد اين مسئله هنوز به نتيجه نهايي نرسيده ايم.
وي طي سخناني در موافقت با كليات اصلاح ماده يك قانون هدفمندي اظهار داشت: دولت كار مهمي در اجراي هدفمندي يارانه ها انجام داد چرا كه دولت هاي قبلي اين كار را نكردند.
وي با بيان اين كه مردم ما بسيار زيبا در جهت اجراي قانون هدفمندي همراهي داشتند، افزود: گاهي قوانين ما چفت و بست درست و حسابي ندارد و گاهي قانونگذاري و نظارت ما مشكل دارد. كامران با بيان اين كه قيمت گاز خيلي بي رويه اضافه شده، گفت: قوانين ما بايد پخته تر و با اقدامات پژوهشي بيشتر ارائه شود.
احتمال بررسي بودجه
در جلسه روز سه شنبه مجلس
سخنگوي كميسيون تلفيق همچنين گفت: براساس برنامه ريزي كه داشتيم قرار بود تا روز شنبه بررسي بودجه در تلفيق به پايان برسد و تا ساعت 23 شنبه اين موضوع را بررسي كرديم ولي با توجه به تنوع مطالب نتوانستيم موضوع را تمام كنيم.
مفتح اضافه كرد: اميدواريم در جلسه اي كه بعدازظهر روز يكشنبه [ديروز] برگزار خواهد شد بتوانيم باقي مانده مواد را در كميسيون تلفيق بررسي و گزارش مان را براي ارسال به هيئت رئيسه آماده كنيم، به نظر مي رسد سه شنبه يا چهارشنبه اين موضوع در صحن علني قابل طرح باشد.
اصلاح طرح سؤال از رئيس جمهور سه شنبه در دستور كار مجلس
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اخطار كواكبيان مبني بر اين كه طرح سؤال از رئيس جمهور كه در شوراي نگهبان رد شده است بايد در دستور كار مجلس قرار بگيرد گفت: اين طرح سه شنبه در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
مصطفي كواكبيان در جلسه علني يكشنبه مجلس در تذكري گفت: اشكالاتي كه شوراي نگهبان به مواد 196 و 197 طرح اصلاح سؤال از رئيس جمهور گرفته است بايد در دستور كار مجلس قرار بگيرد.
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در جواب كواكبيان گفت: اين طرح سه شنبه در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
همچنين كواكبيان نيز در مورد بخشنامه رئيس جمهور در مورد نيروهاي شركتي گفت: اين اصل 138 قانون اساسي معطل مانده در حالي كه مجلس نظر ديگري در موضوع دارد و نظر دولت چيز ديگري است كه البته نظر مجلس درست است.
لاريجاني در پاسخ به اين اخطار كواكبيان گفت: هنوز مجلس اظهارنظري در اين خصوص نكرده و نظرش را نداده است.
همچنين در جلسه ديروز مجلس نمايندگان با اصرار مجدد بر مصوبه قبلي خود درباره لزوم اعلام فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل مسئولان جمهوري اسلامي براي تعيين تكليف نهايي، به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
مجلس همچنين به كليات طرحي براي تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش راي مثبت دادند.
نمايندگان در جلسه علني ديروز خود همچنين تصويب كردند: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ايراني محسوب مي شوند و علاوه بر حق اقامت دائم در كشور همانند شهروندان ايراني از حق تحصيل، بهداشت، درمان رايگان، تامين اجتماعي و يارانه برخوردار مي شوند.
نمايندگان همچنين با كليات طرح اصلاح ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش موافقت كردند.
تذكر 3 نماينده
به وزارت جهاد كشاورزي
نمايندگان نهاوند، رشت و گنبدكاووس نسبت به عدم ارائه كود شيميايي لازم و نهادهاي كشاورزي به كشاورزان و باغداران توسط دولت انتقاد كردند و خواستار عكس العمل مناسب مجلس در اين زمينه شدند.
همچنين در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي انصراف 11 نماينده مجلس از طرح سؤال خود از وزير ارتباطات درباره عدم توان تصميم گيري صحيح در آن وزارتخانه اعلام وصول شد.
با انصراف 11 نماينده سؤال از وزير ارتباطات منتفي شد. گفتني است در جلسه روز يكشنبه مجلس تعدادي از نمايندگان در نطق هاي پيش از دستور خود از منتخبان مردم خواستند تمام توان خود را صرف حل مشكلات مردم كنند.
احمد مهدوي نماينده ابهر در مجلس هشتم گفت: وظيفه منتخبان ملت و دولت است كه تمام توان خود را در جهت حل مشكلات مردم به كار گيرند.

 خارج از دستور

لاريجاني: بخشنامه اخير رئيس جمهور
فاقد وجاهت حقوقي است
رئيس مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور خود با بيان اينكه بخشنامه اخير رئيس جمهور مبني بر مخالفت لغو برخي مصوبات مربوط به دولت از سوي مجلس با نص صريح قانون فاقد وجاهت حقوقي است گفت: مجلس مايل به كشمكش هاي حاشيه اي نيست.
علي لاريجاني ادامه داد: اين بخش نامه به هيچ وجه رافع مسئوليت قانوني مسئولان اجرايي نيست.
وي در ادامه افزود: مجلس شوراي اسلامي مايل به اين گونه كشمكش هاي حاشيه اي نيست و بر اين نظر است كه وقت مسئولين كشور بايد مصروف حل مشكلات معيشتي مردم شود و تذكر اين امر صرفا بدان جهت صورت گرفت كه رويه غلط و خلاف قانوني در كشور ايجاد نشده و اداره كشور بر اجراي قانون سازمان يابد.
لاريجاني همچنين تصريح كرد: طبق اصول 85 و 138 قانون اساسي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اصل 138 و كليه بخش نامه هايي كه دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نبايد با متن و روح قوانين تخلف داشته باشد.
نماينده مردم قم در خانه ملت ادامه داد: طبق اين دو اصل مرجع تشخيص اين امر رئيس مجلس شوراي اسلامي است و طبق قوانين مصوب 26/10/68 و 8/12/78 و 30/11/88 مجلس شوراي اسلامي رئيس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام مي نمايد و پس از پايان مدت مذكور مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر است.
وي خاطر نشان كرد: ملاحظه مي شود مطلب روشن و جاي ابهام نيست و چنانكه دستگاهي پس از اعلام نظر رئيس مجلس درباره اينگونه مصوبات اصرار بر اجراي مصوبه خلاف قانون كند متخلف محسوب و ديوان محاسبات و ساير دستگاه هاي نظارتي موظف به پيگيري هستند.
عليخاني: تاكنون گوشت اينقدر گران
نشده بود!
قدرت الله عليخاني نماينده قزوين در مجلس گفت: از زمان حضرت آدم تا هم اكنون قيمت گوشت از كيلويي 4 هزار تومان بالاتر نرفته بود اما امروز اين ميزان به 5 برابر رسيده است. عليخاني گفت: گراني موجب فشار بسيار سنگين بر اقشار ضعيف جامعه شده و رشد سرسام آور اقلام خوراكي سبب شده است تا بسياري از مردم توانايي تامين معاش خود را نداشته باشند.
نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در زمان به روي كار آمدن دولت نهم طي نطقي از نمايندگان اصول گرا و عزيزان اين جبهه خواستم تا تمام توان خود را مصروف حمايت از دولت نكنند اما امروز مي بينيم كه بسياري از آنها از منتقدين دولت شدند.
عليخاني در پايان با تذكر به دولت درخصوص رسيدگي هر چه بيشتر به مردم گفت: دولت به داد بيكاران برسد.

 «گذشت» و «محبت» ، اساس زندگي زناشوئي

عن رسول الله (ص) أنّه قال: تناكحوا، تناسلوا، تكثروا فنّ ي اباه ي ب كم الامم يوم الق يامه و لو ب الصّ دق(1). و رو ي عن المعصوم (ع) أنّه قال: من تزوّج فقد احرز ن صف د ين ه (2).
قرآن كريم وهمچنين بيانات معصومين (ع) جريان ازدواج را به عنوان يك سنّت الهي مي دانند. مسأله ازدواج را قرآن كريم در حدّ يك سنّت خوب خدائي مي شمارد و رسول الله (ص) هم ازدواج را به عنوان سنّت مخصوص به خود اعلام مي كند. مي فرمايد: النّ كاح سنّت ي فمن رغ ب عن سنّت ي فليس م نّي(3)؛ ازدواج سنّت من است، هركس از سنّت من ا عراض كند و همسر انتخاب نكند، از من نيست.
ارمغان آرامش و اطمينان در پرتو ازدواج
قرآن كريم جريان ازدواج را آنقدر مهم مي شمارد كه مي فرمايد : آرامش مرد،به زن است؛ تشكيل خانواده براي آن است كه مرد را به يك جاي امن و آرامي جذب كند. مشكلات و خستگي هائي كه مرد در كارهاي روزمره دارد، با ورودش در منزل حل مي شود. زن بايد طوري باشد كه باعث سكون و آرامش و اطمينان خاطر مرد باشد: و جعل م نها زوجها ل يسكن ا ليها (4). هر مشكلاتي براي مرد در محل كار پيش مي آيد، با آمدنش به منزل حل مي شود و براي اينكه حقوق، متقابل است؛ اينچنين نيست كه مرد نسبت به زن حق داشته باشد، ولي زن نسبت به مرد حق نداشته باشد، چون الحقّ لا يجر ي ل احد لا جري عليه (5)، حقوق هميشه متقابل است؛ لذا فرمودند: همانطوري كه زن باعث آرامش مرد است، مرد هم باعث آرامش زن خواهد بود: جعل ب ينكم مودّهً و رحمه (6). يعني عامل ارتباط زن و شوهر دو چيز است؛ يكي دوستي عاقلانه نسبت به هم، ديگري گذشت از اشتباهات هم؛ يكديگر را عاقلانه علاقه داشته باشند و از اشتباهات يكديگر هم عاقلانه صرف نظر كنند. اگر اين دو اصل در يك خانواده اي حكومت كرد، آن خانواده بر اساس سنّت الهي زندگي مي كنند.
گذشت و مهر ورزي، اساس زندگي مشترك
زن و شوهر اگر يكديگر را بر اساس جواني و غريزه دوست داشته باشند، اين زندگي و اين خانواده تشكيل دادن، بر محور عقل نخواهد بود. ولي اگر بر اساس عقل به يكديگر علاقمند باشند، اين زندگي بر اساس سنّت ديني تشكيل مي شود. هر چه سنّشان بالاتر مي رود، اين زندگي گرمتر مي شود؛ چون يكديگر را بر اساس عقل دوست دارند و چون در زندگي انسان بدون اشتباه نخواهد بود، اگر چنانچه مرد اشتباهي كرد، زن بايد با رحمت و عاطفه بگذرد؛ زن اشتباهي كرد، مرد بايد روي گذشت و رحمت، صرف نظر كند. زندگي حاكم بر داخله خانوادگي بايد زير پوشش مودّت و رحمت باشد؛ در قرآن به اين دو اصل تكيه كرد، فرمود : جعل ب ينكم مودّهً و رحمه.
حقوق متقابل زن و شوهر در قرآن كريم
باز براي حفظ حقوق متقابل زن و شوهر اين مسأله عاطفي را در حدّ يك مسأله حقوقي تنزّل داد، فرمود: و لهنّ م ثل الّذ ي عليه نّ ب المعروف (7). يعني اگر بر زن يك سلسله وظائفي هست، براي زن يك سلسله حقوقي هم هست. اينچنين نيست كه يك سلسله تكاليف و وظائف به عهده زن باشد، امّا داراي حقوق نباشد ! همچنان كه مرد داراي يك سلسله حقوق است، يك سلسله وظائف و تكاليف را هم بايد محترم بشمارد. لذا فرمود: و لهنّ م ثل الّذ ي عليه نّ ب المعروف. در حدّ يك امر متعارف معقول، طرفين نسبت به يكديگر حق دارند، چه اينكه طرفين داراي مسئوليت مخصوص هستند و چون قرآن كريم يك كتاب نور و هدايت است، مسائل حقوقي را با مسائل اخلاقي و عاطفي و عقلي منسجم مي كند. يك كتاب قانون خشك نيست كه فقط مواد قانوني تدوين كند و ارائه دهد، بلكه مواد قانوني را با مسائل عاطفي و اخلاقي و عقلي هماهنگ مي كند، آنگاه تعليم مي دهد و همين حقوق متقابل را كه به صورت و لهنّ م ثل الّذ ي عليه نّ ب المعروف بيان كرد، همين را به صورت هنّ ل باأ لكم و انتم ل باأ لهنّ (8) تبيين مي كند. مي فرمايد: زن و شوهر به منزله لباس يكديگرند. همانطوري كه لباس آبروي انسان را حفظ مي كند، زن و شوهر بايد حافظ آبروي يكديگر باشند. اينچنين نيست كه زن خود را طلبكار بداند و مرد خود را طلبكار تلقّي كند، بلكه هر دو بايد بكوشند كه آبروي يكديگر را حفظ كنند. اگر كسي برهنه باشد، لباسي نداشته باشد؛ آبروي او محفوظ نيست ! مرد بي زن و زن بي مرد مثل انسان بي پوشاكند؛ زن و شوهر بايد لباس يكديگر باشند، آبروي يكديگر را حفظ كنند.
همانطوري كه لباس، انسان را در سرد و گرم روزگار حفظ مي كند، زن و شوهر هم بايد يكديگر را در سرد و گرم روزگار حفظ كنند. اگر چيزي در اختيار شوهر نيست، زن توقّع نكند؛ و اگر امكاناتي براي شوهر هست، زن را در سختي و در تنگي معيشت قرار ندهد؛ به مقدار ممكن آبروي يكديگر را حفظ كنند. نه اين، تقاضا و تمنّي بيجا كند، نه آن امساك و بخل و سخت گيري ناروا را روا بدارد ! بايد به منزله پوشاك يكديگر باشند كه يكديگر را در كمال صفا و صميميّت حفظ كنند.
لزوم پرهيز جوانان از ترك ازدواج به بهانه دشواري تأمين معيشت
اگر يك عدّه اي به فكر آن بودند كه زندگي تشكيل دادن و ازدواج كردن و تشكيل خانواده دادن دشوار است، احتياجي به هزينه زائدي دارد؛ قرآن فرمود: به اين خيال ها نباشيد، شما ازدواج كنيد، خدا روزي را اضافه مي كند؛ به اين فكر نباشيد كه تأمين زندگي سخت است ! فرمود: و انك حوا الايامي م نكم و الصّال حين م ن ع باد كم و ا مائ كم ا ن يكونوا فقراء يغن ه م الله م ن فضل ه (9). فرمود: به مردان بي زن و زنان بي مرد و پسران بي همسر و دختران بي همسر همسر بدهيد؛ منتها بكوشيد كه هم مرد صالح باشد، هم زن صالح؛ و الصّال حين م ن ع باد كم و ا مائ كم. مرد صالح با زن صالحه، زن صالحه با مرد صالح؛ آنچه را كه قرآن روي آن تكيه مي كند، صالح بودن زن و شوهر است؛ نه گراني مهريه، نه ارتباط با بعضي از خانواده هاي اصيل و مشهور و مانند آن ! آنچه كه قرآن روي آن خيلي تكيه مي كند؛ ايمان، لياقت و شايستگي خود زن و شوهر است. آن خانواده است كه مي تواند بماند، آن خانواده است كه مي تواند كانون پرورش فرزندان با ايمان، پسران و دختران مؤمن و مؤمنه بشود.
فرمود: شما به فكر روزي نباشيد كه روزي تهيه كردنش دشوار است، چون رازق خداست ! و اگر كسي وضع مالي اش مساعد و مناسب نبود، ازدواج كرد، خدا او را بي نياز مي كند: ا ن يكونوا فقراء يغن ه م الله م ن فضل ه. اگر چنانچه وضع مالي زن و شوهر مساعد نبود، خداي متعالي وضع مالي شوهر را به اندازه كافي افزايش مي دهد كه او را بي نياز كند، توانگر كند؛ در حدّ اينكه او قانع باشد، تأمين مي شود به خواست خدا و از رسول الله (ص) هم رسيد: شما ازدواج كنيد تا فرزندان صالح پيدا كنيد. اساس ازدواج براي توليد فرزندان صالح است كه نسل اسلامي محفوظ بماند. فرمود: من هر چه مسلمانها زياد بشود، در قيامت مباهات مي كنم و معصوم (ع) فرمود: اگر كسي ازدواج كرد، نيمي از دين خود را حفظ كرده است، هيچ بهانه اي براي گناه ندارد ! چه مرد و چه زن، انساني كه ازدواج كرد، نيمي از دين خود را حفظ كرده است؛ درباره نيم ديگر بايد كوشا و متّقي باشد.
ارتباط دو خانواده به وسيله ازدواج، تشكيل يك رحامت جديد
در خطبه اي كه رسول الله (ص) براي انجام مراسم ازدواج فاطمه زهرا و امير المؤمنين (ع) ايراد كردند وهمچنين در خطبه اي كه امام رضا (ع) در هنگام مراسم ازدواج فرزندش، امام محمّد تقي (ع) با همسرش ايراد كردند؛ در آن خطبه هاي مبارك آمده است كه ازدواج به منزله تشكيل يك ر حامت (خويشاوندي)جديد است. ازدواج تنها اين نيست كه زن و شوهر را به هم مرتبط كند، ازدواج آن است كه دو خانواده را به هم مرتبط كند كه با يكديگر در حدّ يك رح م زندگي كند؛ ازدواج در نظام اسلامي نظير ازدواج در كشورهاي غير اسلامي نيست، نظير آنچه كه در غرب و شرق رائج است، نيست؛ ازدواج به منزله رحامت است كه طرفين ارحام يكديگر مي شوند، بايد صله رحم را در اين زمينه هم رعايت كند؛ اينقدر مسأله ازدواج محترم است !
لذا پدر عيال به منزله پدر حساب مي شود و اينقدر در اسلام براي پدر عيال حقّ قائلند. در اسلام دستورش اين است كه انسان 3 نفر را به منزله پدر بايد بداند و با آنها معامله پدري بكند. در درجه اوّل پدر خود آدم است كه بايد پدر را محترم و گرامي بشمارد. دوّم پدر عيال است، كسي كه انسان را داماد كرده است. سوّم استاد و معلّم است كه به منزله پدر است؛ معلّم و پدر عيال، به منزله پدر انسان حساب مي شوند كه هر 3 را انسان بايد گرامي بشمارد و محترم بداند.
دارا بودن ( فرزند صالح )، بهترين نعمت خدا
و اگر ن شآء الله اين اصول برقرار شد، آنگاه است كه خدا به اين خانواده بركت مي دهد و بهترين بركت همان فرزند صالح است. هيچ نعمتي بالاتر از فرزند صالح نيست !
امام حسن مجتبي (ع) كه چندين سفراز مدينه به مكه پياده مشرّف مي شدند؛ با اينكه وسيله سوار شدن در اختيار حضرت بود، مع ذلك پياده مي رفتند؛ در يكي از مسافرت ها پاهاي مبارك حضرت ورم كرد. به خدمتگزارش فرمود: اين پول را بگير و چند قدم جلوتر برو، يك مرد سياه چهره اي به ديدار تو خواهد آمد، از او بپرس فلان روغن را داري يا نه ؟ اين پول را بده و آن روغن را بخر و بياورتا من آن روغن را بمالم و اين ورم پا بر طرف بشود. به دستور امام حسن اين خدمتگزار حركت كرد، رفت با همان نشانه اي كه امام فرمود؛ يك مرد سياه چهره اي را ديد و از او سئوال كرد كه فلان روغن را داري يا نه، گفت: دارم. گفت: براي كي مي خواهي ؟ گفت: براي حسن بن علي مي خواهم. گفت: من به حسن بن علي ارادتمندم، اين روغن را همينطور ببر. گفت: نه، من بايد اين روغن را بخرم.
آن روغن را خريد و به اتفاق آمدند خدمت امام حسن (ع)، به حضرت عرض كردند: اين روغني است كه براي ورم پاي شما تهيه كرديم. صاحب روغن وقتي خدمت امام حسن مجتبي رسيد، در همان بين راه مدينه و مكه، عرض كرد: يابن رسول الله ! من از ارادتمندان و شيعيان شمايم، من كه از شهرم و از محلّم و از منزلم بيرون مي آمدم، همسر من باردار بود. شما دعا كنيد خدا به من فرزندي بدهد كه شيعه باشد، از دوستان شما باشد. حضرت فرمود: قلبت مطمئن باشد ( قريب به اين مضمون )؛ خدا به تو فرزندي داد و آن صالح و شيعه است: و هو يح بّنا اهل الب يت، او شيعه ماست. در آن هواي سوزان دعاي اين مرد در حضور حجت حق اين بود، گفت: از خدا بخواهيد به من فرزند صالح بدهد. حجت خدا هم فرمود: آن خلوصي كه تو داشتي، خدا به تو فرزند صالح مرحمت كرده است.
نگاه قرآن كريم به ازدواج به عنوان زمينه تولّد فرزندان صالح
يكي از بهترين نعمت هاي الهي داشتن » فرزند صالح » است و قرآن كريم ازدواج را زمينه فراهم كردن فرزند صالح مي داند. در عين حال كه مي گويد: زن و شوهر وقتي زندگي كردند: ن ساؤكم حرأ لكم فأتوا حرثكم انّي ش ئتم (10)؛ آنگاه مي فرمايد: وما تقدّ موا ل انفس كم م ن خ ير(11)، يا قدّ موا ل انفس كم (12)، يعني به اين فكر نباشيد كه زندگي راه بيندازيد و ازدواج كنيد، به اين فكر باشيد كه فرزند صالح تربيت كنيد. اساس زندگي تربيت فرزند صالح است؛ خواه دختر، خواه پسر و امام سجاد (ع) وقتي وارد منزل مي شد ومي شنيد كه خدا به او فرزند داده، سئوال نمي كرد كه دختر است يا پسر ! عمده آن است كه خدا به انسان فرزندي صالح بدهد.
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت بركاته) در مراسم ايراد خطبه نكاح دو تن از جوانان ـ قم ؛ 1360
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستدرك الوسائل/ 14/ 153 (2) عوالي اللآلي/ 3/ 289 (3) بحار الأنوار/ 100/ 220
(4) اعراف/ 189 (5) نهج البلاغه/ خ 216 (6) روم/ 21 (7) بقره/ 228 (8) بقره/ 187
(9) نور/ 32 (10 ( بقره/223 (11) بقره/ 110 (12) بقره/ 223
خوان حكمت روزهاي دوشنبه منتشر مي شود.

 نامزد رياست جمهوري مصر: تشكيل اتحاديه مشترك تهران و قاهره ضروري است

نامزد رياست جمهوري مصر تشكيل اتحاديه مشترك ايران و مصر براي حفظ حريم كشورهاي اسلامي در برابر تهديدهاي غرب را لازم دانست و در عين حال از رژيم سعودي خواست كه به جايگاه و نقش اين كشور احترام بگذارد.
«حمدبن الصباحي» وكيل و بنيانگذار حزب سابق الكرامه و سردبير روزنامه الكرامه (وابسته به حزب)، نماينده پارلمان از حوزه البرلس و الحامول در دو دوره سال هاي 2000 و 2005 و عضو شوراي اتحاديه روزنامه نگاران سابق و اكنون نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر است كه درگفت وگو با فارس در قاهره به تشريح ديدگاه هاي خود درباره مسائل مختلف پرداخت.
الصباحي كه فردي ملي گراست، حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري همچون انتخابات پارلماني را راه مقابله با هرگونه طرح شوراي نظامي براي تقلب در نتايج انتخابات خواند.
نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر همچنين تشكيل ائتلاف مصر، تركيه و ايران را از برنامه هاي خود در صورت پيروزي در انتخابات خواند و گفت: قطعي روابط تهران- قاهره در راستاي تحقق منافع آمريكا و به ضرر ملت مصر و ايران است اما با تشكيل ائتلاف مي توانيم در مقابل فشارهاي آمريكايي و صهيونيستي ايستادگي كنيم.
وي ضمن اعلام مخالفت خود با توافقنامه كمپ ديويد بين قاهره و تل آويو تأكيد كرد از نهادهاي دولتي منتخب خواهد خواست تا توافقنامه را به همه پرسي مردم گذارند تا در صورت تاييد از سوي مردم پارلمان آن را مورد تجديد نظر قرار دهد.
الصباحي با اعلام حمايت خود از مقاومت مردمي فلسطين تأكيد كرد در صورتي كه اسرائيل اين حق فلسطينيان را به رسميت نشناسد سفير رژيم صهيونيستي در قاهره را نمي پذيرد.

 شيخ نعيم قاسم: آمريكا براي اخلال در توافق نامه لبنان- ايران نماينده ويژه فرستاد

معاون دبيركل حزب الله لبنان تصريح كرد كه سفر جفري فلتمن به لبنان براي مانع تراشي در اهداف اقتصادي و فرهنگي معاون رئيس جمهور ايران به لبنان صورت گرفت.
شيخ نعيم قاسم معاون دبيركل حزب الله لبنان در اظهاراتي با اشاره به سفر محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور كشورمان به لبنان تاكيد كرد كه هدف از اين سفر امضاي توافقنامه هايي مختلف به صورت آشكار و واضح با دولت لبنان بوده كه در زمينه هايي مانند برق و آب و تعليم و تربيت انجام شده و به نفع ملت لبنان است.
وي افزود: اما از آنجايي كه آمريكا اين دستاوردها را نمي خواهد، جفري فلتمن [معاون وزير خارجه آمريكا] را قبل از سفر رحيمي به لبنان فرستاد و از وي خواست تا بعد از اتمام سفر رحيمي نيز در لبنان بماند تا عليه اين سفر و اهداف آن مانع تراشي و تحريك به راه بيندازد. همه مي دانند كه فلتمن در نشست ها چگونه به دنبال تحريك ديگران براي عدم قبول كمك هاي ايران بوده است و از آنها مي خواست تا به تحريم هاي آمريكا عليه سوريه پايبند بمانند و برخي ديكته ها را نيز به آنها داده تا خود را براي انتخابات سال 2003 آماده كنند.

 شبكه پرس تي وي از مازيار بهاري شكايت كرد

پرس تي وي عليه روزنامه نگاري كه اين شبكه را به انجام مصاحبه اي اجباري متهم كرده بود شكايت كرد.
شبكه پرس تي وي ژوئيه 2009 برنامه اي 10 ثانيه اي از مصاحبه با مازيار بهاري خبرنگار فراري كانادايي ايراني تبار پخش كرد كه بهاري در اين مصاحبه با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: «روز دوشنبه 15 ژوئن 2009، گزارشي درباره حمله به يك پايگاه بسيج براي شبكه خبري4 انگليس و نشريه نيوزويك ارسال كردم.»
بهاري پس از آزادي به انگليس گريخت و به بهانه اين كه شبكه پرس تي وي مصاحبه اي اجباري با وي انجام داده است عليه اين شبكه شكايت كرد.
به بهانه اين اتهام زني، سازمان نظارت بر رسانه هاي بريتانيا (آفكام) دفتر پرس تي وي در لندن را بست و اين شبكه را 100 هزار پوند جريمه كرد.
از اين رو، پرس تي وي اكنون از مازيار بهاري به خاطر اتهام زني هاي بي اساس كه به جريمه اين شبكه منجر شد، شكايت كرده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14