(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 - شماره 20202 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
كرزاي افغانستان را فروخت ! (يادداشت روز)
دادگاه فساد كلان بانكي به صدور حكم نزديك مي شود
پنير (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
تاكيد چهره هاي شاخص پايداري و متحد بر اتحاد اصولگرايان
نوكر سپهبد رزم آرا از مصدق تجليل مي كند! (خبر ويژه)
توپخانه نتانياهو و باراك وسط تل آويو منفجر شد! (خبر ويژه)
ما كه بازنده نبوديم فقط سرمان شكست! (خبر ويژه)
2 سال است نوكر كيهان شده ايم دربست! (خبر ويژه)
اكونوميست: آيت الله خامنه اي در مديريت بحران ها بي نظير است (خبر ويژه)كرزاي افغانستان را فروخت ! (يادداشت روز)

اگر بخواهيم نتايج توافقنامه روز دوشنبه هفته قبل كابل-واشنگتن كه در جريان سفر شبانه اوباما به افغانستان به امضا رسيد را با نگاه به مفاد و متن در يك جمله كوتاه بياوريم، فارغ از عملي بودن يا نبودن بدون ترديد و با توجه به بار حقوقي واژگان، بايد بگوئيم «افغانستان به تحت الحمايگي آمريكا درآمد» و استقلال، آزادي و تماميت ارضي اين كشور مسلمان از بين رفت. در عين حال از آنجا كه مفاد اين سند تحت الحمايگي كه اوباما نام آن را «توافقنامه استراتژيك افغانستان و آمريكا» گذاشت، براي مردم افغانستان تشريح نشده، تاكنون بازتاب درخوري در اين كشور مجاهدپرور پيدا نكرده است.
در مورد اين موضوع نكات زير قابل توجه مي باشد:
الف- اگرچه در اين متن مفصل كه شامل 9 صفحه، 8بخش و 32 بند است، به تكرار از دولت، احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي و حقوق مدني مردم افغانستان سخن به ميان آمده اما در عين حال در جاي جاي متن، حاكميت ملي افغانستان را به نفع آمريكا مصادره كرده است. كه از جمله شامل موارد زير مي شود:
1- در بخش دوم ذيل عنوان «تاكيد بر ارزش هاي مشترك دمكراتيك» انطباق كامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي افغانستان با ارزش هاي آمريكايي را مورد تاكيد قرار داده است.
2- در بند دوم از بخش سوم تحت عنوان «تحكيم امنيت درازمدت»، از آزادي عمل آمريكايي ها در اقدامات نظامي امنيتي بعد از سال 2014- كه براساس بيانيه سران ناتو در ليسبون غرب بايد در اين سال نيروهاي نظامي خود را از افغانستان خارج نمايد- به بهانه «لزوم تداوم مبارزه با القاعده و وابستگانش» سخن به ميان آورده است. در قسمت «الف» از بند 2 بخش سوم هم بار ديگر تاكيد كرده است كه «هيچ نوع موافقتنامه اي- منظور موافقتنامه ليسبون- تاثيري در حق طرفين - منظور حق آمريكا- براي تداوم عمليات ضد تروريزم نخواهد داشت».
3- در بند 6 از بخش سوم مي گويد «تداوم دسترسي قواي ايالات متحده به تاسيسات افغانستان و استفاده از آن تاسيسات كه تا سال 2014 براساس اعلاميه سال 2010 ناتو در ليسبون انجام مي شود، پس از آن- حداقل تا پايان سال 2024- براساس موافقتنامه دو جانبه امنيتي- كه متعاقب توافقنامه استراتژيك و حداكثر طي يك ماه تهيه و توسط روساي جمهور دو كشور امضا خواهد شد - ميسر مي باشد.
4- براساس بند 9 از بخش سوم آمريكا حق دارد در هر مناقشه اي كه يك طرف آن افغانستان باشد، وارد شود و اين ورود شامل طيفي از اقدامات سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي مي شود دولت و قواي افغانستان در اين ميان «بايد» «عاجلاً» خود را با اين اقدامات هماهنگ نمايند.
5- براساس بند 3 از بخش چهارم در مورد موافقت نامه هاي جديد و يا تقويت موافقت نامه هاي قبلي تجاري و ترانزيت و تصميم گيري در مورد شبكه حمل و نقل و ارتباطات، اعمال مديريت بر مرزها و روابط با همسايگان و تصميم گيري درباره جلب سرمايه گذاري هاي منطقه اي دولت افغانستان بايد قبلا موافقت هم پيمان! آمريكايي را جلب نمايد.
6- براساس بخش هاي الف، ب، ج و د بند 1 از بخش پنجم، دولت افغانستان بايد در فاصله 2014 تا 2024 پروسه دهه گذشته- از زمان اشغال افغانستان در سال 2001 تا دوشنبه گذشته كه اين سند بين كرزاي و اوباما امضا شد- را ادامه دهد وگرنه تعهدات يا تشويقات مالي مطرح شده در بخش هاي الف تا د از سوي آمريكا انجام نمي شود! كه به معناي پذيرش تداوم سيطره امنيتي و سياسي آمريكا بر حكومت و مردم اين كشور است.
7- براساس بند 4 از بخش پنجم، دولت افغانستان موظف است مطابق تعريف آمريكا از تروريسم، قوانين لازم را در مجلس به تصويب برساند و نهادهاي مناسب اين قوانين را تأسيس كند و با گروه كار عمليات مالي آسيا اقيانوسيه- كه تحت سلطه آمريكاست- درباره پولشويي و تروريسم همكاري كند.
8- براساس بند 5 از بخش پنجم، حداكثر 50 درصد از پولهايي كه از اين پس آمريكا در افغانستان خرج مي كند از طريق سيستم رسمي و آنهم براي هزينه در موارد خاص كه مورد پذيرش دولت آمريكاست، خواهد بود. دولت كابل در مورد كمك هاي دريافتي بايد به مقامات آمريكا در افغانستان «بطور شفاف» پاسخ بدهد. يكي ديگر از شرايط مهم دريافت سهم 50 درصدي دولت در پول هايي كه آمريكا براي اهداف خود در افغانستان در نظر گرفته است موافقت كابل با ورود گسترده محافل آمريكايي،- تحت عنوان جوامع مدني- به افغانستان، موافقت دولت با ورود آمريكايي ها به سيستم آموزش عالي و تحصيلي افغانستان و مديريت ميراث فرهنگي براساس الگوي آمريكا مي باشد.
9- براساس بند 4 از بخش ششم، دولت افغانستان موظف است ساختارهاي سنتي ولايات را كه براساس باورها و ارزش هاي بومي استوارند و ميانه اي با سيطره فكري فرهنگي غرب ندارند، در يك «پروسه» چند ساله از بين ببرد و تحت نظامات واحد مطابق الگوي توافقنامه استراتژيك آمريكا- افغانستان درآورد.
10- براساس بند 1 از بخش هشتم (بخش پاياني) دولت افغانستان حق فسخ يك جانبه قرارداد را تحت هيچ شرايطي ندارد و آنگاه كه آمريكا هم لغو همه يا بخشي از آن را بپذيرد، اين توافقنامه تا يك سال پس از آن معتبر خواهد بود! در اين بند آمده است: «اين موافقتنامه مي تواند با موافقت كتبي هر دو طرف- و نه يكي از آن دو- در هر زماني تعديل يا فسخ شود و هر يك از طرفين- تنها - مي تواند در مورد تصميم اش براي فسخ اين موافقتنامه يادداشت كتبي ارائه دهد ولي به هر حال پس از آن نيز، اين موافقتنامه براي يك سال اعتبار دارد.
ب- براساس آنچه گفته شد ترديدي نيست كه آنچه به قول اوباما در تاريكي شب و ظرف دقايقي اتفاق افتاده تحميل تحت الحمايگي (protectorat) افغانستان و به عبارتي مستعمره شدن اين كشور است. آنچه گفته شد را با تعريف تخصصي علماي حقوق بين الملل تطبيق بدهيد: «تحت الحمايگي، رابطه بين دو دولت كه يكي از آن ها نسبت به پاره اي از قدرت ها و امتيازات يك دولت مستقل در خارج و داخل كشور چشم پوشيده و در عوض دولت طرف او حمايت او را از هرگونه تجاوز خارجي تعهد مي كند. دولت مورد حمايت را دولت تحت الحمايه نامند.» (ترمينولوژي حقوق نوشته دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ص140) اما تعريف حقوقي «مستعمره»: «مستعمره، كشور يا سرزميني است كه تحت انقياد سياسي كشور ديگري قرار گرفته و اين كشور خود را ملتزم به عمران و اسكان اهالي آن و اشاعه مدنيت در آن كرده است.» (همان ص 648)
ج- در يكي از بندهاي اين توافقنامه تصريح شده است كه بعد از 2014- يعني ضرب الاجل بيانيه 2010 ليسبون- آمريكا جايگزين نيروهاي ناتو خواهند شد. در بند 3 از بخش سوم آمده است: «ايالات متحده به منظور كمك در ايجاد يك چارچوب دراز مدت همكاري دوجانبه امنيتي و دفاعي، افغانستان را به عنوان «متحد عمده خارج ناتو» تلقي مي نمايد. اين بدان معناست كه سخنان اوباما مبني بر خروج نظاميان از افغانستان در واقع آغاز تلاش آمريكا براي صورت بندي تازه امنيتي در اين منطقه- افپاك- مي باشد يعني به زعم مقامات آمريكا شكل حضور متفاوت مي شود اما سيطره امنيتي مطلق آمريكا بدون استفاده از نيروهاي دائمي تداوم مي يابد كه البته ما معتقديم مردم افغانستان اجازه چنين كاري را به آمريكا و دولت كابل نمي دهند.
د- در چند جاي اين توافقنامه- از جمله بند 5 از بخش سوم، قسمت الف از بند 6 از فصل سوم، قسمت ب بند 6 از فصل 3، بند 8 از فصل سوم- تاكيد شده است كه آمريكا در پي ايجاد تاسيسات نظامي دائمي در افغانستان نيست و بنا ندارد از سرزمين و يا تاسيسات اين كشور عليه همسايگان يا كشورهاي ديگر استفاده كند. اين موضوع نشان مي دهد كه آمريكايي ها به حساسيت كشورهاي همسايه افغانستان وقوف دارند در عين حال اگر به مفاد بندهاي توافقنامه مورد اشاره نگاه بياندازيم، درمي يابيم كه آمريكا در نظر دارد كه به مرور افغانستان را به كانون برنامه ريزي اطلاعاتي، امنيتي و عملياتي خود عليه قدرت هاي آسيايي كه در مجاورت افغانستان قرار دارند- شامل روسيه، چين، ايران و هند- در آورند. در قسمت هاي الف تا د بند پنجم از بخش سوم به موارد عديده اي از تمهيدات امنيتي اشاره مي كند كه هيچ تناسبي با كشوري در اندازه افغانستان ندارد و در نهايت در بند «ج» بر لزوم انطباق شرايط و امكانات امنيتي افغانستان با معيارهاي ناتو و اصل «قابليت تعامل پذيري با نيروهاي ناتو» تأكيد كرده است. البته اگر اين ها هم نبود انعقاد قراردادي با اين حجم و تنوع بين يك ابرقدرت با كشوري در اندازه افغانستان و پذيرش اين همه تعهدات حمايتي از سوي رئيس جمهور آمريكا، مفهومي غير از اين نداشت.
هـ- ترديدي وجود ندارد كه اوباما براي بهبود شرايط خود در انتخابات آتي رياست جمهوري به برگه هاي مصنوعي براي موفق نشان دادن سياست خارجي خود احتياج دارد و لذا در روزهاي اخير روي اين برگ و توافقنامه مانور زيادي كرده است. در عين حال در بند 8 از بخش سوم به نكته اي اشاره شده كه از هراس آمريكايي ها از تكرار ماجراي عراق در افغانستان -يعني خروج و سپس تبديل شدن صحنه به قدرت نمايي ايران- خبر مي دهد از اين رو اوباما آمده و امضاي يك قرارداد 10 ساله را از كرزاي گرفته و در آن حتي وعده تمديد و گسترده تر شدن تعهدات دولت افغانستان- براساس قسمت ج از بند 6 بخش سوم و بند 3 از بخش هفتم- را داده است. در بند مورد اشاره روي تداوم اقدامات و بالطبع حضور آمريكا در افغانستان تأكيد كرده و نگراني آمريكا را در قالب اين عبارات بروز داده است: «طرفين همچنان بر حمايت شان براي بهبود هماهنگي و همكاري امنيتي منطقه اي تاكيد مي ورزند و هر دو طرف مصمم اند تا براي محو تهديدات ناشي از تروريزم و مواد مخدر، با هم در افغانستان، منطقه و با كشورهاي همسايه همكاري نمايند.»
و- در اين توافقنامه اشاره هاي فراواني به القاعده و لزوم كنترل و سركوب آن شده ولي حتي يك بار هم از طالبان سخن به ميان نيامده است و حال آنكه روزي كه افغانستان به اشغال غرب درآمد ادبيات حاكم بر محافل تصميم گيري آمريكا، لزوم سرنگوني و ريشه كن كردن طالبان بود. در واقع آقاي اوباما با برجسته كردن القاعده كه به هر حال در مقايسه با طالبان بسيار كوچك است خواسته است شكست غرب از مردم افغانستان و بخصوص پشتون ها را بپوشاند و در عين حال مذاكره آمريكا با نيروهاي شبه نظامي طالبان را توجيه كند. اما همانگونه كه اوباما در طراحي نقشه خود براي افغانستان عناصر اصلي صحنه را عمداً ناديده گرفته و به توافقنامه اي كه كرزاي هرگز توان اجراي آن را نخواهد داشت، تكيه كرده است در متقاعد كردن طرف هاي مختلف از جمله كشورهاي ائتلاف «ايساف» هم ناكام مانده و از اين رو آن دسته از كشورهاي ناتو كه در افغانستان نيرو دارند گفته اند در همين سال و نه در چارچوب بيانيه ليسبون- پايان 2014- نيروهاي خود را از افغانستان خارج خواهند كرد.
سعدالله زارعي

 با سرعت گرفتن فرآيند دادرسي
دادگاه فساد كلان بانكي به صدور حكم نزديك مي شود

نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بانكي روز گذشته در حالي برگزار شد كه 6 متهم پاي ميز محاكمه رفتند.
جلسه اول دادگاه فساد بانكي 29 بهمن سال پيش برگزار شد و از آن زمان به طور منظم و بدون وقفه جلسات دادگاه ادامه داشته است. اين پرونده 12 هزار صفحه اي كه حاوي 33 جلد مي باشد 32 متهم دارد كه تاكنون به اتهامات بسياري از آنها رسيدگي شده است.
به نظر مي رسد با رسيدگي 6 متهم ديگر در جلسه ديروز دادگاه در دو نوبت صبح و عصر، شمارش معكوس اين پرونده براي صدور حكم آغاز شده است.
بررسي اتهامات «ش -ر»
اولين متهم آقاي «ش-ر» مدير كل سابق طرح و برنامه وزارت راه در جايگاه متهمان قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضي پرونده درباره اينكه آيا دريافت رشوه 266 هزار دلاري را از آقاي «ر» قبول داريد يا خير و همچنين دريافت رشوه 135 ميليون توماني را قبول داريد يا خير گفت: به هيچ عنوان دريافت اين رشوه ها را قبول ندارم.
وي افزود: من در وزارت راه و ترابري خدمات بسيار ارزنده اي داشتم به گونه اي كه باعث شدم در طول اين سال ها از ميزان تلفات جاده اي كاسته شود و اين در حالي است كه در بخش ريلي نيز خدمات شايسته اي را انجام دادم.
وي درباره دريافت رشوه 135 ميليون توماني پس از رد اين موضوع گفت: ابتدا بايد بگويم كه رقم 135 اشتباه تايپي بوده و من تنها 35 ميليون تومان دريافت كرده ام كه مربوط به اعتبارات خارج از شمول وزارتخانه متبوعه بوده است.
متهم افزود: اعتبارات خارج از شمول در همه دستگاه ها رايج است و اعتباري كه براي پرداخت پرسنل از آن استفاده مي شود و با توجه به كارهاي مثبتي كه من انجام داده بودم اين رقم به من اختصاص داده شد.
وي افزود: رقم كل اين اعتبار 200 ميليون تومان بود كه ما براي اينكه اين پول مولد باشد آن را در زمينه راه اندازي بانك جامع اطلاعاتي به كار انداختيم و قرار شد براساس ميزان زحمتي كه پرسنل در ايجاد اين بانك اطلاعاتي كشيده اند به آنها اين رقم پرداخت شود.
قاضي دادگاه در اين موقع به موضوع اخذ رشوه 300 ميليون توماني يا همان 266 هزار دلاري اشاره كرد و گفت: گرفتن اين پول را قبول داريد يا خير. متهم در توضيح آن افزود: من اين پول را از آقاي «ش-ب» گرفته ام اين فرد دوست 20 ساله من بود و ما با هم شريك بوديم و مراودات مالي زيادي داشتيم.
قاضي خطاب به متهم گفت: اگر آقاي «ش-ب» از دوستان شما بود چرا در بازجويي هايت به گرفتن اين پول به طرز خاصي و داخل ماشين اشاره كرديد، مي توانستيد اين پول را به راحتي از او بگيريد.
متهم گفت: دريافت اين 300 ميليون يك مراوده كاري بود و ربطي به پروژه راه آهن شيراز به بندرعباس نداشت.
مگر شما كميته امداد هستيد؟
قاضي در اين لحظه خطاب به متهم گفت: شما به واسطه اخذ قرارداد راه آهن شيراز- بندرعباس به حجم 22 ميليارد توماني 4 درصد رشوه گرفتيد كه سهم شما از اين رشوه همان 266 هزار دلار بود.
متهم خطاب به قاضي گفت: من اين موضوع را قبول ندارم پول «براي «ش-ب» بود و من به خاطر اينكه اين فرد از خانواده شهدا بود و نمي خواستم پاي او به دادگاه باز شود موضوع را به گردن گرفتم و اعلام كردم كه پول مال من است در حالي كه بعداً فهميدم كه خود آقاي «ش-ب» به دادسرا آمده و اعتراف كرده پول براي وي بوده است.
متهم گفت: من اين پول را به آقاي «ر» پس دادم.
قاضي در اين بحث به وي گفت: منظورت از آقاي «ر» همان فردي است كه در تصادف فوت كرده و امروز نمي تواند از خود دفاع كند.
متهم گفت: آقاي «ش-ب» با آقاي «ر» ارتباط دوستانه و نزديكي داشته اند و من از موضوع 266 هزار دلار بي اطلاع هستم.
متهم در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: من قرار بود اين 266 هزار دلار را در موضوعات عام المنفعه به كار بگيرم.
قاضي به وي گفت: مگر شما كميته امداد هستيد كه به شما پول بدهند كه شما كار عام المنفعه انجام دهيد.
متهم گفت: من كميته امداد نيستم مي دانم كه شما هم حرف من را درباره كار غيرقبول نخواهيد كرد.
قاضي گفت: اگر شما مي گوييد كه اين پول پول درستي بود و مال دوستتان بود چرا از آن استفاده نكرديد شما كه با متهم به قول خودتان مراودات مالي داشتيد.
متهم: من فرزند فقر بودم و فقر را به طول كامل لمس كرده بودم به خاطر همين نيازي نمي ديدم كه با اين پول بخواهم زندگي خودم را تغيير دهم.
قاضي گفت: براي آخرين بار مي پرسم اين پول به حساب شما آمد يا خير.
متهم گفت: بله من اين پول را دريافت كردم.
پس از اظهارات متهم، وكيل مدافع وي از موكل خود دفاع كرد.
نماينده دادستان با بيان اينكه متهم «ش.ر» مانند رابين هود كار مي كرده است، گفت: او مدعي شد با پول هايي كه دريافت مي كرده براي افراد نيازمند جهيزيه، آپارتمان و حتي كليه خريداري مي كرده است.
وي افزود: در دفعات بعد متهم پيگير دريافت رشوه بوده و حتي به آقاي «الف.گ» هم عنوان كرده كه جناب آقاي دكتر پرداخت بعدي چه زماني است.
نجفي با بيان اين كه «الف.ي» بعد از رفتن وزير سابق قدرت گرفت و سهم افراد رابط در وزارت را به دوازده ميليارد رساند گفت: اخذ حق الحساب توسط متهم يك رويه بوده است و آقاي «الف.گ» گفته مي دانستم كه بدون گرفتن پول كار را به ما نمي دهد و حتي به مرحوم «الف.ر» هم گفته بود كه ارقام را در قالب ارز و شمش طلا بدهيد من هم فهميدم كه او گويا قبلاً هم اين كاره بوده است.
نماينده دادستان گفت: قرارداد لارستان در مجموع 70ميليون تومان پول نصيب اين متهمان كرده كه 25ميليون به متهم «ش.ر»، «ن.ف» و 20ميليون به «ش.ب» رسيد و طبق گفته خودشان در قرارداد ديگري پول كمي در حدود 15ميليون تومان به آنها رسيد كه براي خريد كليه به يك زن نيازمند دادند.
نماينده دادستان در پايان گفت: متهم علي رغم اعتراف صريح كه در دادسرا داشت ذره اي متنبه نشده و برابر قوانين علاوه بر مجازات قانوني براي او درخواست مجازات تكميلي داده شد.
118 بار شب قبر را
درك كرده ام!
متهم «ش.ر» در دفاعيات پاياني خود گفت: بار ديگر مي گويم كه من به شدت نادم و پشيمان هستم و اين ندامت را از سر صداقت مي گويم.
وي گفت: من هر شب به درگاه خداوند استغفار مي كنم و دروغ نيست كه اگر بگويم كه 118شب است كه شب اول قبر را درك كرده ام و فهميده ام كه چه رنج و عذابي متحمل مي شوم.
رسيدگي به اتهام رشوه 168هزار دلاري
در بخش ديگري از نهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني نماينده دادستان اتهامات متهم رديف دوم جلسه ديروز دادگاه را به وي تفهيم كرد.
نجفي نماينده دادستان درباره اتهامات آقاي «ع.الف» گفت؛ اين فرد مدير راه و ترابري وقت شهرستان لارستان بوده است و متهم است به اخذ رشوه 168هزار دلاري.
وي افزود: متهم اين رشوه را از مه آفريد خسروي با مشاركت آقاي «گ» و «ر» گرفته است.
نماينده دادستان تصريح كرد: آقاي «ر» در يكي از بازجويي هاي خود اعتراف كرده است كه 700 ميليون تومان را به متهم پرونده آقاي «گ» داده است ولي آقاي «گ» اين رقم را پس داده و عنوان كرده كه بايد به آقاي «ع.الف» كه مجري پروژه راه آهن بندرعباس- شيراز بوده است پولي بدهد.
نماينده دادستان گفت: متهم در پاسخ به بازجويي هاي انجام شده گفته كه رقم 168هزار دلار توسط آقاي «ذ» به او داده شده است.
نجفي در بخش ديگري از سخنان خود به مواد قانوني در رابطه با دستگيري و بازداشت متهم اشاره كرد و گفت: ما براي اين متهم از قاضي و دادگاه تقاضاي اشد مجازات را داريم.
متهم «ع.الف» پس از تفهيم اتهام و قرائت متن كيفرخواستش در جايگاه متهمان قرار گرفت و قاضي پرونده از وي سؤال پرسيد كه آيا اخذ رشوه 168هزار دلاري را قبول داري يا خير؟ متهم در پاسخ به قاضي گفت بنده اتهاماتم را در قالب رشوه گرفتن قبول ندارم اما اين موضوع را مي پذيرم كه اشتباه كرده ام و اشتباهم گرفتن اين مبلغ بوده است.
در ادامه، وكيل «ع.الف» از موكل خود دفاع كرد.
رسيدگي به اتهامات «ك.ر»
نجفي نماينده دادستان تهران در ادامه نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي در قرائت كيفرخواست متهم ديگر پرونده اظهار داشت: ك.ر مديرعامل شركت ايمن پويا متهم به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 113 هزار يورو و همچنين معاونت وساطت در رشاء به مبلغ 202 هزار يورو است.
نماينده دادستان ادامه داد: اين فرد رابط خوبي براي شركت تراورس بوده تا پروژه را به الف.گ واگذار كند. همچنين موضوع را در وزارت راه مطرح كرده و عنوان كرده كه مديرعامل تراورس مدعي شده اگر موضوع به سرانجام برسد 6 درصد قرارداد يك هزار و 200 هزار ميليارد توماني را به كارفرما بدهد و 600 ميليون تومان هم به خود او پرداخت شود. همچنين به دستور او 202 هزار يورو به آقاي الف پرداخت شد و 113 هزار را خودش تصاحب كرده است. با توجه به اينكه اتهامات اين متهم محرز است خواستار اشد مجازات قانوني براي او هستم.
در ادامه جلسه متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه من مهندس عمران و عضو هيئت رئيسه گروه ترافيك هستم گفت: هيچ يك از اتهامات را قبول ندارم و سابقه كاري من به زمان دولتي بودن شركت تراورس برمي گردد و رابطه ما و آقاي الف.گ قهري بوده است.
من فقط مخترع بودم!
«ك.ر» در ادعايي عجيب گفت: من فقط يك مخترع هستم كه همكاريم با گروه تراورس صرفاً براي اين بود كه فرصت پيدا كنم اختراعم را ثبت جهاني كنم زيرا اگر موفق به ثبت پتنت بين المللي شد كاري باارزش بود كه ميلياردها دلار سود عايد من مي كرد.
وي ادامه داد: من آدمي نبودم كه بخواهم با گرفتن 113هزار دلار بارم را ببندم و بي خيال دنيا شوم من 150 هزار يورو هزينه كردم تا 6 كشور دنيا را بگردم و بتوانم اختراعم را ثبت كنم.
قاضي خطاب به متهم گفت: لطفاً شما فقط درباره 5 تفاهم نامه اي كه با گروه تراورس ميان وزارت راه منعقد كرديد صحبت كنيد.
متهم گفت: من اصلاً اين موضوع را قبول ندارم و 400 ميليون توماني هم كه شما از آن صحبت مي كنيد وجود خارجي ندارد.
قاضي خطاب به وي گفت: هم مه آفريد و هم آقاي «گ» گفته اند كه شما 400 ميليون تومان گرفته ايد تا 5 تفاهم نامه را با آقاي وزير امضاء كنيد.
متهم گفت: اين دروغ است من پولي دريافت نكرده ام و مسئوليت انعقاد تفاهم نامه با آقاي «الف» بوده است او به عنوان مشاور فعاليت كرده است.
خاطرنشان مي شود وكيل متهم آقاي «ك ر» ديروز در جلسه دادگاه در جايگاه قرار گرفت و از موكلش دفاع كرد.
نماينده دادستان در جلسه دادگاه گفت: به خاطر اينكه بيم تباني اين متهم [ك ر] با متهمان پرونده وزارت راه وجود دارد خواستار بازداشت وي هستيم.
متهم «ك-ر» براي بيان آخرين دفاعيات خود در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه از روزي كه از بازداشت خارج شدم هيچ ارتباطي با وزير سابق راه ندارم اظهار داشت: از ارتباط با آقايان دولتي به شدت ابراز ندامت مي كنم.
متهم خطاب به قاضي سراج گفت: بلانسبت شما قبلا فكر نمي كردم كه آدم هاي دولتي به اين اندازه نامرد باشند من بعد از خروج از زندان با هيچ كس صحبت نكرده ام كه اگر قرار بود حرفي زده شود تا الان زده شده بود.
اگر مي خواستم تباني كنم تا الان تباني مي كردم. روزي كه اقرار كردم آقاي الف موضوع 200 ميليون تومان را مطرح كرد اما در ادامه رقم ها بالاتر رفت تا جايي كه ديدم بر پاكت موردنظر اين همه پول جاي نمي گرفت.
قاضي سراج گفت: موضوع 400 ميليون تومان جداي از آن 200 ميليون تومان است.
متهم با بيان اينكه پول هايي كه گرفته ام كاملا مشخص است گفت: قبض انبار و رسيدها وجود دارد و 400 ميليون نبوده بلكه 200 ميليون تومان و بابت 20 درصد قرارداد بوده است. احتمالا 400 ميليون تومان را بايد داخل خود گروه دنبالش بگردند تا ببينند كجا گم شده است و ربطي به من ندارد.
متهم با بيان اينكه اگر عليه وزير سابق راه هم پرونده اي وجود دارد به من ربطي ندارد زيرا من به او پولي ندادم گفت: در دادسرا همه دنبال متهم كردن بقيه هستند و شايد من هم اين كار را مي كردم جو دادسرا با جو دادگاه فرق مي كند.
متهم در پاسخ به اظهارات قاضي مبني بر اينكه يكي از متهمان مدعي است از شما پول گرفته است گفت: او مي خواهد بين خودش و مرحوم «الف ر» سپر ايجاد كند.
تحصيل مال نامشروع
35 ميليارد ريالي
فراهاني نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست متهم ديگر پرونده به نام «ي.م» اظهار داشت: اين فرد متهم اصلي پرونده است و درخواست تشديد قرار تأمين او را كرديم.
اما چون بازپرس مستقل است با اين درخواست موافقت نكرد.
وي ادامه داد: شناخت عملكرد او در سرنوشت بقيه متهمان مؤثر است.
وي در قرائت كيفرخواست گفت: «ي.م» متهم به شركت در اخلال از طريق تباني با مفسدان پرونده و مشاركت در باند كلاهبرداري و دخالت مستقيم و غيرمستقيم در گشايش 53 فقره ال سي به ميزان 11 تريليون و 226 ميليارد و 700 ميليون ريال است.
وي ادامه داد: شركت در پول شويي و تحصيل نامشروع 35 ميليارد ريال در قبال ثمن فروش شركت فولاد فام اسپادانا كه هدف از فروش تسريع در وقوع جرم است از ديگر اتهامات اين متهم است.
در ادامه وكيل متهم «ي م» به دفاع از موكل خود پرداخت.
پس از آن قاضي دادگاه اعلام تنفس كرده و ادامه رسيدگي به اتهامات چهارمين متهم از 6 متهم ديروز دادگاه به نوبت بعدازظهر موكول شد.
مي دانيد يعني چه؟
قاضي ناصر سراج در جلسه بعدازظهر رسيدگي به پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني در پاسخ به سخنان وكيل مدافع يكي از متهمان كه سعي در بي گناه جلوه دادن متهم و همچنين قانوني جلوه دادن فعاليت هاي گروه آريا داشت با اعلام اين خبر افزود: اين گروه با اموال ملت ثمن بخس برده است.
وي افزود: 50 درصد فولاد كشور را با در اختيار داشتن گروه ملي فولاد و همچنين 25 درصد ديگر آن را در قبال دو طبقه كردن مسير نور به رامسر قرار بود در اختيار بگيرد مي دانيد يعني چي؟ اين گروه در واردات و صادرات گوشت و همچنين كليه فعاليت هاي كشاورزي ورود پيدا كرده بودند. تنها با 50 ميليون تومان دارايي اموال كشور را به تاراج بردند.
سراج با اشاره به اين مطلب كه واقعاً اگر كمي وجدان داشتيد مي دانستيد كه اصلا نبايد از اين متهمان دفاع كنيد گفت: خوب است به عنوان يك شهروند حداقل بدانيد كه چه بلايي بر سر كشورمان آورده اند.
قاضي دادگاه خطاب به وكيل يكي از متهمان با اشاره به اين مطلب كه براي دادن 5 ميليون تومان وام ازدواج به يك زوج جوان 10 بار وثيقه و ضمانت مي گيرند آخرش هم وام را نمي گيرند گفت: بايد پرسيد چگونه است كه 3 هزار ميليارد تومان امكانات و تسهيلات به يك گروه آن هم در مدت چند ماه اختصاص پيدا مي كند.
قاضي سراج خطاب به مستمعين و وكلاي متهمان گفت: شعبه كيش حق نداشته است تسهيلات را به خارج از منطقه كيش بدهد اما برويد ببينيد پول هاي گرفته شده فقط سر از كدام كشور درآورده است. برويد برزيل و روسيه را ببينيد كه پول ها در آنجا مصرف شده است اين گروه به ميزان ريالي همين پرونده اعتبارات ارزي از كشور خارج كرده است.
سراج خطاب به حاضرين در دادگاه گفت: ببخشيد اگر عصباني شده ام اما به عنوان يك شهروند وقتي اقدامات اين گروه را مي بينم خودم را مي بازم همه چيز كشور را از كشور قرار بوده است بيرون ببرند.
در ادامه وكيل متهم «ي م» مديركل قبلي شركت فولام فام اسپادانا به دفاع از موكل خود پرداخت.
رسيدگي به اتهامات «ك ن»
نجفي نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست متهم «ك ن» مديرعامل فولادفام اسپادانا اظهار داشت: اين فرد متهم به شركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق تباني با مديران گروه آريا، مفسدان شبكه بانكي، انجام معاملات صوري، كلاهبرداري و شركت در تحصيل مال نامشروع و پولشويي عوايد حاصل از جرم است كه با توجه به محتويات پرونده تقاضاي اشد مجازات براي وي را دارم.
در ادامه اين جلسه متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه هيچيك از اتهامات را قبول ندارم، گفت: اگر صد بار ديگر هم در دادگاه حاضر شوم فقط حرفهايي را كه در دادسرا زده ام تكرار مي كنم و آنها را قبول دارم.
وي افزود: من اطلاع كاملي از صوري بودن معاملات نداشتم و اصلا در حد و اندازه هاي من نبود كه اين اقدامات را انجام دهم زيرا به من گفتند فقط در زمينه خريد و فروش ضايعات فعاليت مي كنم.
قاضي از متهم سوال كرد كه آيا سابقه اجرايي سازمان يا دستگاهي داشتي كه مديرعامل اين شركت شديد كه متهم در جواب گفت: خير. من اصلا اطلاعي از كليت موضوع نداشتم و حتي رئيس بانك ملي كيش را زماني كه در اهواز دستگير شد شناختم. مه آفريد را هم فقط يكبار ديده بودم درباره ارتباط همسرم هم با مديران بانكي بايد بگويم ما حتي اجازه ورود به داخل بانك ها را نداشتيم و ملاقات ها مقابل بانك انجام مي شد.
قاضي سراج گفت: من قبول مي كنم كه شما در جريان اين كار نبوديد زيرا فلسفه كار تشكيلاتي اين است كه افراد از فعاليت شخص ديگر باخبر نباشند.
متهم درباره اتهام پولشويي خود گفت: من سه دسته چك سفيد را به دفتر مه آفريد بردم كه قرار شد تحويل خزانه دار بدهم. در روزنامه رسمي براي اين مجموعه سه امضادار معرفي شد كه من هم جزو آنها بودم اما امضاي من حتي پاي يك فقره چك هم نيست حتي براي پرداخت اجاره يك ميليون و 800 هزار توماني ملك هم با مشكل روبه رو بودم كه با تماس تلفني از تهران پرداخت شد.
در ادامه جلسه قاضي سراج گفت: من خجالت مي كشم به فردي در سن و سال شما اتهام بزنم كه مخل نظام اقتصادي شده ايد به طور قطع اين اخلال از سوي سردسته هاي باند شكل گرفته اما به دست شما اين اتفاق رخ داده است.
در ادامه اين جلسه وكيل مدافع متهم براي دفاع از موكلش در جايگاه قرار گرفت و از او دفاع كرد.
پرونده چهره هاي ماندگار
فراهاني نماينده دادستان تهران در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي در دفاع از كيفرخواست متهم «ك ن» با اعلام اين مطلب افزود: من با نظر يكي از وكلا موافقم كه بايد اين پرونده را پرونده چهره هاي ماندگار ناميد زيرا كلكسيوني از افراد در آن نقش داشته است.
در ادامه وكيل متهم «ك ن» در جايگاه قرار گرفت و از موكل خود دفاع كرد. سپس نوبت به متهم رسيد تا دفاعيات آخر خود را بگويد و او اين گونه خطاب به دادگاه گفت: من فردي نبوده ام كه دروغ بگويم و در خانه بخورم و بخوابم بلكه من هفته اي يكبار به تهران مي رفتم و هفته اي يكبار هم به اهواز.
وي گفت: من چندين قرارداد براي شركت امضا كرده ام كه سود تنها يكي از آنها 8 ميليارد تومان بود بيشتر از پولي كه مي گرفتم كار انجام دادم.
وي گفت: تحصيلات من ديپلم است و در اين زمان بود كه قاضي پرونده خطاب به وي گفت برخي از متهمان پيش از شما مي گفتند كه شما پنجمين نفر اقتصاددان ايران هستيد و من خيلي مايل بودم شما را ببينم.
در نهايت متهم و وكيلش از دادگاه تقاضاي صدور حكم برائت كرده است.
گفتند كارمان فقط
خريد و فروش آهن قراضه است!
در ادامه نهمين جلسه دادگاه نماينده دادستان در قرائت كيفر خواست متهم « م ـ الف» رئيس هيئت مديره فولاد فام اسپادانا اظهار داشت: اين فرد متهم است به شركت اخلال در نظام اقتصادي كشور و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم كه براي نام برده تقاضاي مجازات دارم.
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه هيچ يك از اتهامات را قبول ندارم گفت: تا الان هر چه گفته ام توسط نماينده دادستان قرائت شد كه همه آنها را قبول دارم درباره 20 كانت هم هيچ امضايي نداشتم وقتي دستگير شدم مأموران اطلاعات 5 زونكن از نمونه امضاها و چك ها مقابل من قرار دادند كه هيچ يك از امضاها متعلق به من نبود.
وي با بيان اينكه متهم « الف ـ ر» رئيس هيئت مديره 19 سال سن دارد و 19 ميليارد تومان سهام شركت در اختيار او قرار گرفت گفت: با آقاي « ب ـ ب » دوست بودند و به خاطر علم حقوقي كه داشت به او اعتماد داشتم تبليغات شركت در اتوبان، تلويزيون و همچنين تأسيس بانك ديگر جاي نگراني باقي نمي گذاشت.
متهم با بيان اينكه از گردش مالي شركت بي خبر بودم گفت: حالا كه در دادگاه قرار دارم اطلاعاتم درباره وظايف هيئت رئيسه زياد شد.خسروي را تا زندان اوين نديده بودم من در حد و اندازه اي نبودم كه بتوانم او را ببينم.
روز اول كه در اين شركت مشغول شدم به من گفتند كارمان فقط خريد و فروش آهن قراضه براي گروه ملي است.متهم در دفاع آخر از خود گفت: من نمي دانم پولشويي چيست و علم حقوق من در حد يك كودك دبستاني است.
در ادامه اين جلسه وكيل مدافع متهم » م ـ ز« كه در جلسه قبل محاكمه اما نوبت به دفاع آن نرسيد بود در جايگاه قرار گرفت و از موكل خود دفاع كرد.
در جلسه ديروز نماينده دادستان در خواست تشديد قرار مجرميت 4 نفر از متهمان را داشت كه قاضي سراج در پايان جلسه گفت: اظهار نظر در مورد اين درخواست را به آينده موكول مي كنيم.

 پنير (گفت و شنود)

گفت: يك سايت ضد انقلاب به درگيري گروه هاي اپوزيسيون با يكديگر اعتراض كرده و نوشته اين درگيري ها باعث سوءاستفاده كيهان مي شود.
گفتم: چه سوءاستفاده اي؟ كشك چي؟ پشم چي؟! كيهان فقط اطلاع رساني مي كند.
گفت: اين سايت نوشته كه اگر گروه هاي اپوزيسيون با هم درگير نباشند و به هم ناسزا نگويند و عليه هم افشاگري نكنند، كيهان هر روز درباره ما خبر ويژه نمي نويسد!
گفتم: گروه هاي اپوزيسيون اگر همينجوري ساكت بنشينند و فقط به همديگر نگاه كنند باز هم خبر آن براي همه خنده دار است و باعث تفريح و سرگرمي خلايق مي شود.
گفت: نوشته كه بايد ترفندهاي كيهان را كشف كنيم تا به سوژه اين روزنامه تبديل نشويم!
گفتم: يارو رفت بقالي گفت؛ آقا نوشابه بزرگ داري؟ بقال پرسيد؛ منظورت نوشابه خانواده است؟ و يارو تا مي خواست بگه پ نه... بقاله با عصبانيت گفت؛ پ نه و مرض! اين چيه شماها ياد گرفتين و يارو گفت؛ مي خواستم بگم پنير هم مي خوام، فروشنده معذرت خواست و پرسيد؛ پنير بسته اي بدم؟ و يارو گفت؛ پ نه، متري بده!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ حضرت امام حسن مجتبي(ع) مي فرمايند: در اين دنيا چيزي جز قرآن باقي نمي ماند. پس قرآن را امام و پيشواي خويش قرار دهيد.
6263---0938
¤ همه روزه شاهديم كه اشغالگران و متجاوزان به خاك افغانستان به قتل و غارت مردم بيگناه و خاصه زن و كودك پرداخته و بعضا مراسم عروسي و جشنهاي آنها را به عزا تبديل مي كنند و حامد كرزاي فقط به تقبيح لساني اين جنايات مي پردازد ولي امضاي شبانه تفاهم نامه بين او و اوباما حاكي از مسائل ديگر است. با همه اينها به قول يك كارگر افغاني هيچ متجاوزي نتوانسته اعمال قدرت بر افغانها نمايد و عاقبت ارتش سرخ روس ها بايد درس عبرتي براي همه باشد و مزدوران استكبار نيز عمر رو به پايان دارند.
طالعي
¤ از گزارش كيهان در مورد «شهركتاب» تشكر مي شود. آقايان چرا خود را به خواب زده اند؟ واقعا در اينجا چه خبر است؟
6378---0912
¤ آيا مسئولين بانك مركزي توجه ندارند كه اعلام خريد سكه با سود 90 هزار تومان از سوي بانك فضاي نسبتا آرام سكه در بازار را ملتهب خواهد ساخت و فشار آن متوجه اقشار ضعيف جامعه مي شود؟
7229---0939
¤ خيلي از اقدامات دولت و مسئولين را با نگاه خوشبينانه تحليل مي كنم ولي دليل و حكمت خريد سكه مردم با سود 90 هزار تومان را نمي دانم.
5458---0914
¤ صدايي كه هم اكنون از گراني مي شنويد نتيجه يك نبرد تنگاتنگ اقتصادي با شيطان بزرگ و تحريم شكننده اي است كه آنها بر آن تصريح كرده اند. لذا ارگانها و شخصيت ها با صدور بيانيه، و مصاحبه ها التهاب آفريني نكنند بلكه در كنار تلاش براي حل مشكلات، مردم را به صبر و صرفه جويي توصيه كنند.
نيكنام از قم
¤ اگر توصيه هاي رهبرمعظم انقلاب درخصوص فساد اقتصادي و اداري توسط مسئولين جدي گرفته مي شد مطمئنا جريان هاي فتنه و حلقه انحرافي ظهور نمي كردند و نمي توانستند اسباب زحمت براي نظام بشوند.
1177---0935
¤ شايسته است براي شفاف سازي اجراي ماده 13 آزادگان برنامه اي همانند ميزگردي كه درباره تبديل وضعيت شركتي ها سه شنبه شب هفته قبل در شبكه 2 سيما با حضور نمايندگان دولت و مجلس برگزار شد، پخش شود. آيا 43 هزار آزاده دفاع مقدس ارزش اين كار را ندارند؟
3419---0915
¤ واقعا جاي افسوس دارد كه دانشجوي ترم اول دانشگاه كشور در همان ابتداي ورود به يك مركز علمي درگير مفاسد ناشي از ليبراليسم اخلاقي حاكم بر دانشگاه ها بشود كه قبلا در محيط دبيرستان گرفتارش نشده است. چرا برخي از مسئولين ما سرشان را مثل كبك توي برف كرده اند و نمي خواهند به روي مباركشان بياورند.
ايرانلو
¤ وضعيت برخي پارك هاي سطح شهر زيبنده نظام مقدس برآمده از خون هزاران شهيد و جانباز و آزاده و مردان مومن و متدين نيست. از مسئولين امر درخواست مي شود ضمن بررسي، نسبت به چاره انديشي و نحوه كنترل پارك ها تدبيري بينديشند. چندي قبل كه با خانواده به پارك آيت الله طالقاني رفته بودم واقعا از نگاه به اطراف به خاطر حركت برخي افراد خجالت مي كشيدم.
تفرشي
¤ در حال حاضر محتواي فيلم هاي سينمايي كشور به حدي كم كيفيت و حتي مبتذل شده كه روح حاكم بر آن گاه فرق چنداني با فيلم هاي ماهواره اي ندارد واقعاً چه بايد كرد و تكليف مردم چيست؟
0676---0919
¤ 45 روز است كه بازنشسته فولاد حقوق نگرفته ولي شبكه 3 اعلام مي دارد براي برد تيم فوتبال وابسته به اين شركت پنجاه ميليون تومان پاداش تعلق مي گيرد.
4470---0912
¤ با توجه به نامگذاري سال 91 به «سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» شايسته است مسئولين فكري به حال كارگران خارجي شاغل به كار در داخل كشور بنمايند تا مشكل اشتغال بخشي از جوانان جوياي كار مرتفع شود.
4639---0912
¤ چرا ثبت نام مسكن مهر در بابل صورت نمي گيرد؟ وچرا افرادي را كه اصرار بر ثبت نام مي كنند را به پيمانكار معرفي مي كنند و به جاي 8-7 ميليون بايد 25ميليون تومان پرداخت كنند؟ آيا اين كار قانوني است؟ وزارت راه و شهرسازي پاسخ دهد.
يكي از هموطنان بابل
¤ فلسفه وجودي اتحاديه صنوف كه پول كلاني از اعضا مي گيرد اين است كه بر كيفيت و قيمت كالاها كنترل و نظارت داشته باشد، ولي متأسفانه از دولت سازندگي به بعد روند كار اتحاديه به كلي تغيير كرد و هيچ نظارت و كنترلي بر قيمت ها و كيفيت مواد توليدي ندارد.
عليمرداني
¤ پيش بيني مي كنم كه احتمالاً تا يك ماه ديگر سنگ چند تني از كوه رها شود و در ميدان حافظ كرج پس از آسيب رساندن به عابرين و خودروها قرار گيرد. اين مطلب احتياج به ارتباطات ماورايي ندارد. كافي است به حوادث دو هفته اخير كه در اين ميدان به وقوع پيوسته و متأسفانه قربانياني هم گرفته توجه شود. انتظار مي رود با اقدام لازم مانع وارد آمدن جراحت به افراد و درهم كوبيده شدن اتوبوس ها و اتومبيل هاي ديگر شويد.
ت. شريعت نژاد
¤ شرط دو ضامن كارمند براي گرفتن وام ازدواج باعث گرديده بسياري از زوجين در گرفتن اين وام مشكل داشته باشند و حالت سردرگمي پيدا كنند. درخواست داريم مسئولين امر در اين مورد چاره اي بينديشند.
6186---0916
جوابيه ايران خودرو
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه در تاريخ 23 فروردين ماه سال جاري مبني بر آتش سوزي پژو 207 به آگاهي مي رساند: مالك خودرو پژوي 207 آي به دليل نصب سيستم هاي صوتي و برقي در مراكز غيرمجاز، باعث اتصالي و آتش سوزي خودرو شده است. لذا با توجه به عدم رعايت نكات ايمني از سوي مالك خودرو، هيچ گونه مسئوليتي متوجه خودروساز نيست.»
 تاكيد چهره هاي شاخص پايداري و متحد بر اتحاد اصولگرايان

بعد از حضور گسترده مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعضاي شاخص جبهه پايداري و متحد اصولگرايان بر اتحاد اصولگرايان تاكيد كردند.
عليرضا زاكاني در اين باره گفت: اصولگرايان بعد از ورود به مجلس بايد مرزبندي ها را فراموش كنند زيرا در شرايط كنوني وحدت اصولگرايان اصلي اساسي است.
زاكاني با بيان اينكه اكثريت نمايندگان مجلس نهم اصولگرا هستند تصريح كرد: در مقطع كنوني هر كاري به جز تقويت فراكسيون اصولگرايان اشتباه است.
عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان با تاكيد بر اينكه تشكيل دو فراكسيون متحد و پايداري در مجلس نهم اشتباهي بزرگ است، افزود: اصولگرايان نبايد تن به شكاف داده و خود را اسير اسامي كنند اين كار مجلس نهم را مجلسي سياسي و پرتنش خواهد كرد.
كامران باقري لنكراني سخنگوي جبهه پايداري نيز گفت: به طور حتم با حضور نامزدهاي جبهه پايداري در مجلس نهم ائتلاف ما و تشكل ها و جريانات ديگر كه در قالب گفتمان اصولگرايي فعاليت مي كنند بعيد نيست و بطور حتم ما با جرياناتي مثل جبهه متحد اصولگرايان در مجلس نهم تعامل منسجمي خواهيم داشت.
سيدمهدي هاشمي ديگر عضو جبهه پايداري نيز گفت: بايد رقابت هاي انتخاباتي جاي خود را به رفاقت حداكثري داده و همه نامزدهاي انتخاباتي در كنار يكديگر در جهت رفع مشكلات مردم گام بردارند.
مجتبي رحماندوست از اعضاي جبهه متحد هم با بيان اينكه اختلافات جزيي جبهه متحد و پايداري بايد در مجلس نهم ناديده گرفته شود گفت: كساني كه مي خواهند بر خود و ساير قوا نظارت داشته باشند اول بايد بحث هاي خود را سامان دهند و در غير اين صورت در اين وظيفه كم مي آورند.
عضو جبهه متحد با تاكيد بر اينكه رقابت هاي انتخاباتي بايد به رفاقت در مجلس نهم تبديل شود، افزود: قوه مقننه بايد يك قدرت ناظر و تعيين كننده و نه تماشاچي باشد تا بتواند به نحو احسن قانونگذاري و نظارت را كه وظيفه اصلي مجلس است انجام دهد.
وي در ادامه با اشاره به لزوم وحدت جبهه متحد و جبهه پايداري در مجلس گفت: بنده از ابتدا نيز جبهه پايداري را جريان غيراصولگرا نمي دانستم و از اين رو حاضر نبودم با آنها مناظره كنم هرچند ممكن است برخي اختلافات جزيي بين ما وجود داشته باشد كه اين امر بايد پس از تشكيل مجلس ناديده گرفته شود.
رحماندوست تصريح كرد: براي وحدت بين جبهه متحد و جبهه پايداري در مجلس نهم هيچ مشكلي وجود ندارد.

 نوكر سپهبد رزم آرا از مصدق تجليل مي كند! (خبر ويژه)

همكار سلطنت طلب رسانه دولتي انگليس با تمجيدهاي بلند بالا از دكتر مصدق ياد كرد و او را الگوي اصلاح طلبان دانست.
بهنود با تخطئه انقلابيگري مي گويد اصلاح طلبان بايد به اصلاح طلبي كساني چون مصدق و ذكاء الملك فروغي (نخست وزير رضاخان) و علي اميني (نخست وزير محمدرضا پهلوي) اقتدا كنند. بهنود در روز آن لاين نوشت: 60 سال است كه مردم ايران هرگاه نگران سرنوشت و آينده خود مي شوند به مصدق و يادگاران او رو مي كنند كه الگو و نماد وطن پرستي است. اصلاح طلبان قهرمانان بلندآوازه تاريخ ايرانند، اگر قائم مقام نام داشته اند يا اميركبير و سپهسالار و امين الدوله و علي اميني. اگر آباداني هست از آن كساني است كه اصلاح طلب و مصلحت انديش بوده اند.
وي همچنين خواستار تطبيق حركت اصلاح طلبان با كتابچه زندگي مصدق شد.
بهنود يكي از بركشيدگان رژيم كودتايي پهلوي بود كه در پي پيروزي انقلاب اسلامي قافيه را باخت و پس از مدتي همكاري با نشريات وابسته به گروهك ها به لندن رفت. او سالهاست كه با بي بي سي فارسي همكاري مي كند، رسانه اي كه به عنوان بي سيم چي عمليات آژاكس، اسم رمز اجراي كودتاي 28 مرداد 32 را عليه نهضت ملي شدن نفت و دولت مصدق اعلام كرد. بنابراين جاي سؤال است كه جناب مسعودخان، ،ارادتمند مصدق است يا سپهبد رزم آرا؟ حامي دموكراسي است يا طرفدار كودتاي سلطنت طلبان؟ اصلاح طلب است يا كيسه دوز فرصت طلبي كه قبله اش، پول و شهرت طلبي به هر قيمتي است؟ و... اميركبيري كه جان خود را در مبارزه با فساد سلسله قاجار گذاشت كجا و فروغي فراماسونري كه پايه هاي سلطنت محمدرضا پهلوي را نزد انگليسي ها محكم كرد كجا؟ براستي جنس اطلاح طلبي انگليسي ها چه جنسي است؟
يادآور مي شود طيفي از افراطيون فراري دوره اصلاحات، به استخدام شبكه بي بي سي فارسي درآمدند و در فتنه سبز، دعوت به آشوب خياباني و تكرار رفتارهاي خياباني شعبان جعفري (بي مخ) مي كردند.

 توپخانه نتانياهو و باراك وسط تل آويو منفجر شد! (خبر ويژه)

يكي از رقباي اصلي بنيامين نتانياهو در انتخابات پارلماني رژيم صهيونيستي با حمله به تبليغات جنگ طلبانه وي تصريح كرد: سياست تهديد نظامي عليه ايران خطاست و ما نبايد خود را در نوك پيكان مقابله با ايران قرار دهيم.
شلي ياشيموويچ رهبر حزب كارگر در مصاحبه با شبكه 2 تلويزيون اسرائيل، گفت سياست جنگ طلبانه نتانياهو در قبال ايران اشتباه است. اين خطاست كه ما خود را در نوك پيكان مقابله با ايران قرار دهيم. ما بايد هماهنگي كاملي با آمريكا در قبال پرونده هسته اي ايران داشته باشيم. اين موضوع خيلي خطرناك است كه موضوع دفاع در برابر ايران را تبديل به بزرگ ترين مشكل اسرائيل كنيم.
چند ماه پيش ايهود باراك وزير دفاع اسرائيل نيز تصريح كرده بود ما دولت كوچكي هستيم و نبايد در نوك جريان مقابله با ايران قرار بگيريم. اين مسئله را بايد جامعه جهاني حل كند.
همزمان با اظهارات رئيس حزب كارگر اسرائيل، عاموس يادلين رئيس سابق اطلاعات ارتش اين رژيم گفت: ايران براي پيشبرد برنامه هسته اي خود استراتژي بسيار پيچيده اي دارد و متاسفانه بايد بگويم اين استراتژي كارآمد و موفق هم بوده است.
به گزارش هاآرتص وي كه در همايشي در ويرجينياي آمريكا سخن مي گفت اضافه كرد: موشك هاي دوربرد ايران در كمتر از 7 دقيقه مي تواند به تل آويو برسند و وسوسه ها براي شليك اين موشك ها بسيار زياد است.
در همين حال ايتان باراك كارشناس روابط بين الملل دانشگاه صهيونيستي هيبرو درباره بلوف هاي نتانياهو و باراك به خبرگزاري جي تي اي گفت: شگرد تل آويو همان سياست رفتن تا آستانه جنگ است. به اين معنا كه محتمل است باراك در يك گردهمايي پشت درهاي بسته بگويد گزينه نظامي روي ميز نيست اما براي حفظ سياست تا آستانه جنگ بين همه بگوييم كه اين گزينه روي ميز است. اما مشكل اين جاست اين گردهمايي پشت درهاي بسته در حال حاضر تنها با حضور باراك و نتانياهو برگزار مي شود.
ايتان باراك مي گويد: اگر اين يك بازي ديپلماتيك است وقتي با موساد يا شاباك (شين بت) حرف مي زنيد بايد دست از اين بازي برداريد.
او مي افزايد: اين طور هم مي تواند باشد كه نتانياهو و باراك مي انديشند كه اين قدر موضوع مهم است كه بايد حتي وقتي در كابينه هم حاضر مي شوند ژست جنگ به خود بگيرند. بدين ترتيب خارجي ها و ديپلمات ها هيچ شكي نخواهند كرد كه اين دو آماده به راه انداختن جنگ هستند.
گفتني است شگرد تبليغاتي و القايي «رفتن تا آستانه جنگ» هر چند كه از طرف جمهوري اسلامي ايران با پوزخند مواجه شد اما زلزله و تلاطم گسترده اي را در محافل امنيتي و سياسي اين رژيم برپا كرد.
چند روز پيش باراك با ابراز ناخرسندي از انتقادهاي تند مقامات سابق امنيتي و نظامي تصريح كرد كه ديگر درباره حمله نظامي به ايران حرف نخواهد زد.
به تازگي روزنامه آلماني فرانكفورتر الگماينه از قول عاموس گيلعاد رئيس بخش سياسي وزارت دفاع اسرائيل نوشت: اكنون حزب الله لبنان 45 هزار موشك در اختيار دارد و سازمان هاي امنيتي ما تخمين مي زنند كه اين گروه از جنگ سال 2006 تاكنون، ميزان تسليحات زرادخانه خود را 3 برابر افزايش داده است. اين سلاح ها و موشك ها در صورت هرگونه درگيري اسرائيل با ايران مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. حزب الله به ميزان زيادي ادوات جنگي از ايران و سوريه دريافت كرده است. جنگجويان حزب الله در مرز اسرائيل كاملا مسلح و مجهز هستند.

 ما كه بازنده نبوديم فقط سرمان شكست! (خبر ويژه)

نشريات زنجيره اي به همراه برخي افراطيون حزب مشاركت، سناريوي تخطئه نامزدهايي را كه در انتخابات موفق به راهيابي به مجلس نشدند، كليد زدند.
يكي از اين روزنامه ها با سپردن سرمقاله خود به آقاي «ج» (عضو فراكسيون مشاركت در مجلس ششم كه در سياه بازي تحصن و استعفا حضور داشت) اصلاح طلباني را كه در انتخابات نامزد شده اما انتخاب نشده بودند، مورد سرزنش قرار داد و مدعي شد آنها از تابلوهاي سياسي سوءاستفاده مي كنند. تحليل هاي مشابهي نيز از سوي سايت ها و نشريات زنجيره اي ديگر در پايان مرحله اول و دوم انتخابات مجلس منتشر شده كه محور آن تخطئه نامزدهاي ناموفق در راهيابي به مجلس- اعم از اصلاح طلب و اصولگرا- مي باشد.
فارغ از علل ناكامي هر يك از نامزدها كه در جاي خود قابل بررسي است، بايد عنايت داشت كه افراطيون آلوده به فتنه سبز اينجا نيز روشي فريبكارانه پيش گرفته اند چه اينكه براي كتمان حقيقتي بزرگ، تعمدا از تاكتيك «شروع از پله دوم» استفاده مي كنند، حال آن كه ناكامان و زيانكاران اصلي انتخابات محافلي هستند كه دنباله روي محافل ضدانقلاب خارجي (سلطنت طلبان، سازمان منافقين و...) شده و خواستار تحريم انتخابات شدند يا به زعم خود كوشيدند با سياه نمايي و تبليغات منفي، انتخابات را از رونق بيندازند و با اين همه، تو دهني كم سابقه اي از مشاركت 65 درصدي مردم در انتخابات خوردند. اما همه نامزدهايي كه بر رونق جشن مردم سالاري افزودند، پيروز اين عرصه اند فارغ از اينكه كدام يك با رأي مردم به مجلس راه يافته اند. بنابراين ناكام هاي اصلي اين عرصه، همين محافل تندرو و دنباله رو هستند.
گفتني است در مرحله اول و دوم انتخابات نيز برخي چهره هاي اصلاح طلب نظير محمدرضا تابش، مصطفي كواكبيان، خباز و... صرفا به خاطر نامزدي درانتخابات، مورد تخطئه و اهانت رسانه هاي زنجيره اي قرار گرفتند تا عيار ادعاي تحمل و تساهل اين محافل آشكار تر شود.

 2 سال است نوكر كيهان شده ايم دربست! (خبر ويژه)

«كيهان تا پيارسال براي يك خط نوشتن عليه اپوزيسيون مجبور بود برود 10 نفر را به توبه بيندازد اما دو سال است كه سوژه هايش را از لينك هاي ما پر مي كند».
اين مطلب را پايگاه ضد انقلابي خودنويس كه يكي از سوژه هاي دايمي كيهان است، از قول «عليرضا-ر» فراري مقيم پاريس، عنوان كرد. خودنويس نوشت: 2 سال است كه كيهان بخشي از خبرهاي ويژه اش را با لينك هاي ما پر مي كند. همين كيهاني كه تا پيارسال براي اينكه قادر به نوشتن يك خط بر عليه ما باشد مجبور بود برود ده نفر را به توبه بيندازد.(!) واقعاً تا وقتي كه سايت ها و وبلاگ هاي ما هست اينها چرا بايد براي زدن ما سراغ جاي ديگري بروند؟ ما طي يك قرار ناگذاشته هر روز در كار همديگر بيشتر سرك مي كشيم و صدالبته هم كه به محض رسيدن به هر نكته اي فوراً بايد درباره همديگر افشاگري كنيم. از نظر ما همه ما خائن هستند. اگر خائن نبودند از موسوي با آن سابقه اش در نظام طرفداري نمي كردند. اگر خائن نبودند از كروبي با آنهمه خدمت به جمهوري اسلامي طرفداري نمي كردند. اگر خائن نبودند از رضا پهلوي با آن دماغش طرفداري نمي كردند. وايسا ببينم ديگر كي مانده كه خائن باشد؟... هيچكي. خوشبختانه ما بعد از دو سال از مرحله شناسائي خائن ها با موفقيت عبور كرديم!
سايت مذكور ادامه مي دهد: كار شناسائي خائن ها كه تمام شد مي رسيم به اينكه اپوزيسيون داخل ايران هم خائن هستند چون دو سال است در هيچ تظاهراتي شركت نكرده اند. از جمع نيروهاي داخل هم تمام اصلاح طلب ها بدلائل مشخصي خائن هستند. مي رسيم به سايت ها و شبكه هاي اجتماعي. تمام اعضاء فيس بوك خائن هستند چون از تغيير جمهوري اسلامي حمايت نمي كنند ولي تا يك نفر شلوارش را در بياورد همه شان حمايت مي كنند. تمام اعضاء فرند فيد خائن هستند چون در آنجا گاوبندي مي كنند كه در بالاترين از خيانت هاي همديگر حمايت بكنند. راستي گفتم بالاترين... وااااي... اصلاً يادم نبود كه بالاترين خيلي بيشتر از همه خائن است چون چيزهائي كه «ما» در آن درج مي كنيم جمهوري اسلامي خيلي از آن استفاده مي كند.
سايت وابسته به كاريكاتوريست فراري نشريات زنجيره اي همچنين نوشت: نيك آهنگ كوثر خائن است چون ده سال است كه از اصلاح طلب ها بدش مي آمده ولي حالا هم كه خود ما هر روز به اصلاح طلب ها فحش مي دهيم بدش مي آيد. او اخيراً بطرز مشهودي از رضا پهلوي كه قبلاً بدش مي آمده خوشش مي آيد. خودش هم هي مي خواهد اين قضيه را رفع و رجوع بكند مي ز ند خراب ترش مي كند. از نظر من نيك آهنگ و رضا پهلوي بخاطر مواضع مشتركي كه عليه اصلاح طلب ها دارند با هم به يك توافق ناگفته رسيده اند ولي در بين ما چون اين خيلي غيرطبيعي است كه دو نفر كه نسبت به يك مسئله موضع مشتركي دارند بجاي اينكه بزنند [...] همديگر را دربياورند با هم دوست بشوند، براي همين جفت شان خائن هستند.
همزمان با انتشار اين مطلب شبكه صهيونيستي بالاترين باحمله به يكي از زندانيان آزاد شده كه خواستار حضور در مرحله دوم انتخابات مجلس شده بود، نوشت: اگر تصور مي كنيد كيهان، رجانيوز و فارس يا ايرنا در صف مقدم تبليغات حكومتي براي تشويق مردم به شركت در انتخابات بودند، سخت در اشتباهيد. بلكه [...] خود يك تنه و به شكل خستگي ناپذير و شبانه روزي در حال كشيدن جور رسانه هاي حاكميت بود و اين مسئوليت خطير را برعهده گرفته بود. او براي دعوت به حضور در انتخاباتي كه تحريم كرده بوديم 23 مطلب در 2 هفته نوشت.
بالاترين اضافه كرد: آزادي اين فرد از زندان، احتمالاً مشروط به گرم كردن تنور انتخابات و فريب دادن گروههايي از سبزها بوده است. احتمالاً با افول جنبش سبز، او نسبت به منتفع شدن از جنبش نااميد گشته و بر آن شده كه هم راستا با منافع اصلاح طلبان، فرصت بازگشت را ايجاد كند. يا شايد هم به زندان افتادن، اعتصاب غذا و حكم طولاني مدت اين فرد، همه و همه سناريوي از پيش طراحي شده وزارت اطلاعات براي اپوزيسيون سازي از وي نزد جنبش سبز جهت بهره برداري در آينده به نفع رژيم بوده است. دعوت به شركت در انتخابات نيز در اين راستا ارزيابي مي گردد. او يك شامورتي باز است.

 اكونوميست: آيت الله خامنه اي در مديريت بحران ها بي نظير است (خبر ويژه)

«آيت الله خامنه اي رهبر ايران به روشي غيرمتعارف اما كارساز بحران ها را مديريت مي كند و اين يكي از دلايل اصلي مقاومت و پايداري حكومت اسلامي در برابر مسائلي است كه از نگاه ديگران بحران و مشكل بسيار جدي ارزيابي مي شود».
هفته نامه انگليسي اكونوميست، اين تحليل را در ارزيابي علت مقاومت پيروزمندانه جمهوري اسلامي بر سر چالش هسته اي با غرب منتشر كرد و با اشاره به بي نظير بودن مديريت رهبر انقلاب در غلبه بر بحران ها نوشت: جمهوري اسلامي توانست حوادث تابستان سال 2009 را به خوبي مهار كند. پس از سركوب جنبش سبز، ايران هدف تحريم هاي شديد و ترور و خرابكاري عليه تاسيسات اتمي اش قرار گرفت. اما با همه اين اتفاقات، اكنون گروه 1+5 از موضع احترام متقابل، با ايران پاي ميز مذاكره نشسته است. يكي از دلايل مهم استقامت ايران در مقابل مسائلي كه در نگاه ديگران بحران بسيار حاد تلقي مي شود، مديريت كارساز و غيرمتعارف آيت الله خامنه اي است.
اكونوميست در ادامه اين تحليل با اشاره به شكست آشوبگري 3 سال پيش ضد انقلاب مي افزايد: چند هفته پيش كروبي را به سفري تفريحي در كاشان بردند. فشار بر اپوزيسيون تا حدود زيادي كاهش يافته و به تعبير يكي از فعالان جنبش سبز، حكومت ايران پروژه مهار اپوزيسيون را به خوبي اجرا كرده است.
اين نشريه اضافه كرد: ايران اكنون مطمئن است كه متحد خود در سوريه را از دست نخواهد داد. نوري المالكي نخست وزير عراق كه اخيرا از تهران ديدن كرد، يك سياستمدار شيعه است كه سال ها در ايران زندگي كرده و با حكومت هاي رقيب جمهوري اسلامي، به ويژه تركيه و عربستان سعودي، روابط بسيار بدي دارد.
هفته نامه مذكور با تاكيد بر اين كه رهبري ايران مديريت كاملي بر مسائل مهم سياست خارجي و داخلي دارد، نوشت: آيت الله خامنه اي بمب اتمي را حرام اعلام كرده و اين يك حكم ديني نقض ناپذير است. نهادهاي امنيتي آمريكا نيز پذيرفته اند كه ايران سرگرم توليد سلاح اتمي نيست.
اكونوميست تاكيد كرد: اعتقادات مذهبي مردم باعث شده تا آنها از گروه هاي مخالف جدا شوند. جمهوري اسلامي بر خلاف رژيم هاي ديگر منطقه كه اعتقادي به مذهب ندارند، برپايه اعتقادات ديني مردم به ويژه اقشار فرودست شكل گرفته و همچنان از اين حمايت مردمي بهره مند است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14