(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 4 مرداد 1391 - شماره 20265

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شب نگردد روشن از نام چراغ (يادداشت روز)
گول (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
اعتراف رئيس اسبق سازمان سيا ايران به يك قدرت فرامنطقه اي تبديل شده است
توضيحات كدخدايي درباره اصلاح قانون انتخابات
اجراي انتخابات برعهده دولت است
نامه ايران به كميسر حقوق بشر سازمان ملل براي توقف نسل كشي در ميانمار
با حضور رئيس جمهور تشكيل شد اولين نشست هيئت امناي صندوق نوآوري و شكوفايي
انتصاب «بندر» نشانه وضعيت بحراني استخبارات سـعودي است (خبر ويژه)
ويچه وله: اصلاح طلبان اين طرف كه مي آيند برانداز مي شوند (خبر ويژه)
انتخابات بهانه بود اصل نظام نشانه بود (خبر ويژه)
ادبيات مستأصل صهيونيست ها در مقابل ايران (خبر ويژه)
از بن بست تحريم ها نمي شود راهي براي توقف ايران پيدا كرد (خبر ويژه)


شب نگردد روشن از نام چراغ (يادداشت روز)

1- مدتهاست كه بايد فاتحه حقوق بشر را خواند. به نام «حقوق بشر»،حقوق بشر وحقوق انسان هاي مظلوم و بي گناه را ذبح كردن محصول مدرنيته و كشورهاي غربي مدعي حقوق بشراست.
البته ژست حقوق بشري نيز مدتهاست كه مشتري ندارد و داعيه داران حقوق بشر و رسانه هاي غربي افسونگر اگرچه همچنان بر طبل پرطمطراق حقوق بشر مي كوبند ولي نقاب از سيماي پليد و بدون رتوش آنها به زير كشيده شده و اكنون اين باور ملت هاست كه حقوق بشر، اسم رمز جنايت، تجاوز، نسل كشي، جنگ و كشتار و خونريزي است.
ناگفته پيداست كه سوژه حقوق بشر در تيپ رسانه هايي مانند بي بي سي از يكسو اهرم فشار براي كشورهاي مستقلي است كه به هژمون و سيطره آمريكا، انگليس و غرب «نه» گفتند و از سوي ديگر؛ دالاني است براي توجيه جنايات و افزون طلبي ها و همچنين انحراف افكار عمومي از واقعياتي كه رخ نموده است.
بنابراين جاي تعجب نيست اگر در موضوع نسل كشي مسلمانان ميانمار توسط بوداييان افراطي و كشتار هزاران انسان بي گناه، بي بي سي وقيحانه و با پررويي بنويسد وگزارش دهد كه در خشونت هاي اخير ميانمار 50 نفر [!!!] كشته شده اند.
توجيهات واهي بي بي سي براي سرپوش گذاشتن بر جنايات مشمئزكننده در ميانمار و بي ميلي براي مطالبه از نهادها و مجامع به اصطلاح حقوق بشري براي موضع گيري نسبت به نسل كشي دراين كشور در حالي است كه سال گذشته با انتصاب غيرقانوني احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، اين بنگاه خبرپراكني و پمپاژكننده دروغ براي اينكه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي را نگران كننده القاء نمايد به آب و آتش مي زد و طرفه آنكه پيش از انتشار گزارش هاي رسمي احمد شهيد و شوراي حقوق بشر عليه ايران، اين بي بي سي بود كه متن آن گزارش ها را منتشر مي كرد!
2- اما مشكل اصلي اينجاست كه به دنبال رويه كشورها و رسانه هاي غربي در حمايت از جنايتكاران و متجاوزان آنهم به نام حقوق بشر، مصونيت بين المللي براي جانيان و رژيم هاي كودك كش بوجود آمده است. سكوت و انفعال نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري و مجامع بين المللي از يك سو و از سوي ديگر بي خاصيتي دادگاه ها و محاكم بين المللي كيفري دست به دست هم داده تا «مصونيت جنايتكاران»! به يك «اصل» تبديل شود.
بنابراين سؤال كليدي و جدي دراين باره اين است كه «چه بايد كرد» پاسخ به اين سؤال در شرايطي است كه جهان اسلام تجربه هاي تلخي مانند كلكسيون جنايت هاي رژيم صهيونيستي و يا حوادث دلخراش بوسني و هرزگوين را به چشم خود مشاهده كرده است.
3- متأسفانه مصونيت جنايتكاران عليه مسلمانان همواره با «بي كيفري» مجرمان و متجاوزان و جانيان همراه بوده است و تأسف بارتر اينكه در اين شرايط، اين غربي ها و همپيمانان صهيونيست بودند كه داد حقوق بشر عليه كشورهاي مسلمان مستقل سر داده اند و در پهنه تاريخ گويا هميشه طلبكارند!
عدم محاكمه و مجازات جانيان و متجاوزان به حريم مسلمانان و جهان اسلام كه متاسفانه به يك رويه شوم مبدل گشته دلايل متعددي دارد ولي عمده آن اين است كه محاكم و ديوان هاي بين المللي قضايي تحت تاثير قيموميت و نفوذ قدرت هاي غربي از وظايف ذاتي خودشان چشم پوشي مي كنند و عملا به اهرم و ابزاري براي قدرت ها و چپاولگران تبديل شده اند.
به عنوان نمونه در جنگ غزه كه رژيم صهيونيستي آشكارا دست به نسل كشي زده بود دادگاه هاي صلاحيتدار بين المللي اقدام موثري انجام ندادند.
4- اكنون در موضوع ميانمار و نسل كشي مسلمانان در اين كشور نبايد تجربه هاي تلخ گذشته را بار ديگر تجربه كرد و لازم است تا اقدامي موثر و مفيد از سوي ملت ها و كشورهاي مسلمان دنيا انجام شود.
بدون شك موج محكوميت ها از سوي مقامات، نهادها و كشورهاي مسلمان دردي را درمان نخواهد كرد هرچند كه در جاي خود حداقل اقدامي است كه نشان از همدردي دارد و مصداق تبري از دشمنان اسلام است.
تحركات ديپلماتيك و ايفاي نقش سازمان كنفرانس اسلامي و يا بهره گرفتن از اجلاس بين المللي جنبش عدم تعهد كه شهريور ماه در تهران برگزار مي شود نيز ديگر راه هايي است كه مي توان در موضوع ميانمار بدان اشاره كرد ولي سوال اين است كه آيا قاتلان و مجرمان مردم مظلوم و مسلمان ميانمار به سزاي اعمالشان مي رسند؟
طي يك ماه گذشته كه بحث ها پيرامون موضوع ميانمار بالا گرفته و توجه افكارعمومي بدان جلب شده است كماكان هيچ مرجع و محكمه كيفري بين المللي به موضوع ورود نكرده است.
مقارن با همين فضاست كه مقامات ميانمار و از جمله چهره به اصطلاح صلح طلب مثل آنگ سان سوچي - برنده جايزه نوبل و جايزه هاي حقوق بشري!- گستاخانه و بي شرمانه اظهار مي دارند كه صدها هزار نفر مسلمان ميانمار بايد از كشور اخراج شوند.
5- موضوع ميانمار و قلدرمآبي جانيان و متجاوزاني كه هزاران كودك و زن و پير و جوان را به قتل رسانده اند و وقيحانه حكم به اخراج و آوارگي مابقي مسلمانان مي دهند يك راهبرد ويژه از سوي كشورها و ملت هاي مسلمان مستقل مي طلبد تا خط كشتار و جنايت به پايان برسد. بنابراين همچنانكه رهبرمعظم انقلاب پيرامون جنايات صهيونيست ها در دهه هاي گذشته عليه مردم مسلمان فلسطين تاكيد كردند كه؛ «زدودن توهم مصونيت جنايتكاران صهيونيست» بايد در اولويت باشد. اكنون با پيش آمدن اتفاق دلخراش ميانمار بايد اين راهبرد يعني زدودن توهم مصونيت جنايتكاران در دستور كار جهان اسلام باشد و كشورهاي مسلمان مستقل بر خود فرض بدانند كه با اتحاد و وحدت و بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت ها به بي كيفري مجرمان و متجاوزان پايان دهند.
6- طي 18 ماهه گذشته با شروع انقلاب ها و قيام هاي منطقه در بستر بيداري اسلامي و به صحنه آمدن ملت ها در به سقوط كشاندن حاكمان ديكتاتور و دست نشانده ثابت شد ظرفيت هاي نهفته بسياري در جهان اسلام و ملت هاي مسلمان وجود دارد.
اكنون در فضاي بيداري اسلامي و خواسته بحق و فراگير عموم مردم منطقه كه خواهان به مجازات رسيدن حاكمان ظالم امثال حسني مبارك هستند بايد امكاني فراهم شود تا دادگاه هاي بين المللي كيفري اسلامي نيز تشكيل شود.
اين دادگاه ها قادر خواهند بود در شرايطي كه دادگاه هايي مانند ديوان كيفري بين المللي (ICC) يا نهادهايي مانند شوراي حقوق بشر سازمان ملل نمي توانند بيرون از سيطره و نفوذ قدرت هاي غربي به وظيفه اصلي خود بپردازند حاشيه امن مجرمان و متجاوزان به حقوق مسلمانان را از بين ببرند.
7- و بالاخره بايد گفت همچنانكه جمهوري اسلامي پيشقراول حركت عظيم بيداري اسلامي در منطقه است و دوست و دشمن اذعان دارند كه نقش ايران در منطقه كليدي و راهگشاست؛ اكنون بايد در تشكيل دادگاه هاي بين المللي كيفري اسلامي به ايفاي نقش بپردازد.
برگزاري يك اجلاس بين المللي با حضور انديشمندان و نخبگان جهان اسلام به موازات و در سطح اجلاس هاي بيداري اسلامي كه در تهران برگزار شده است گام اول در اين مسير مهم و حساس و سرنوشت ساز است.
تشكيل دادگاه هاي اسلامي با صلاحيت رسيدگي به جرايم كساني كه به حقوق مسلمانان تجاوز كرده اند در گرو اقدامات عملي و برنامه ريزي هاي راهبردي و رفع موانع در پيش روي است وگرنه صرف محكوم كردن مجرمان و متجاوزان به حقوق مسلمانان كارساز نيست و به تعبير جناب مولانا؛ «شب نگردد روشن از نام چراغ»
حسام الدين برومند
 


گول (گفت و شنود)

گفت: يكي از مدعيان اصلاحات مي گويد؛ اصلاح طلبان گول گروه هاي تروريستي را خوردند كه به نفع دشمنان وطنشان دست به آشوب زدند.
گفتم: خب! ديگه چي؟!
گفت: او مي گويد؛ اما امروزه كه گروه هاي تروريستي سركوب شده اند، احتمال فريب خوردن اصلاح طلبان كمتر خواهد بود.
گفتم: يعني از خودشان هيچ اراده اي ندارند و...
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: يارو يك روباه مرده ديد، گفت؛ شانس آوردم كه مرده وگرنه گولم مي زد!


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ چند سال پيش كه توسط عده اي يكي از مجسمه هاي بودائيان تخريب شد سازمانهاي عريض و طويل حقوق بشري به خاطر اهانت به تمدن و بشريت فريادشان گوش فلك را كر مي كرد ولي حال در برابر هزاران انسان بي گناه كه فقط به خاطر عقايدشان قتل عام مي شوند مهر سكوت بر دهان اين سازمانهاي مدعي حقوق بشري زده شده است و هيچ واكنشي از خود نشان نمي دهند. از آنها انتظاري نيست ولي سازمان كنفرانس اسلامي چرا سكوت كرده است؟!
ساعدي
¤ خون شهداي سوريه چهره كريه و زشت استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و رژيم اشغالگر قدس را يك بار ديگر نشان داد. براي همگان مشخص شد جانيان آمريكايي هر جايي كه منافع رژيم صهيونيستي در ميان باشد همه قوانين حقوق بشري را زير پا مي گذارند و براي آنان بشريت جايگاهي ندارد. در ضمن فشار امروز آمريكا به سوريه فقط به جهت حمايت دولت سوري از مقاومت حزب الله لبنان و فلسطين است. در پايان عرض مي كنم دولت سوريه با انسجام مثال زدني خود پوزه آمريكايي ها را به خاك خواهد ماليد انشاءالله
بختياري
¤ رژيم اشغالگر قدس تلاش مي كند با سقوط دولت سوريه وضعيت متزلزل خود را در منطقه خاورميانه بهبود ببخشد بنابراين جنگ تبليغاتي راه انداخته كه سوريه مسلح به سلاح شيميايي است در حالي كه خود اين رژيم اشغالگر انبوهي از كلاهك هسته اي در اختيار دارد.
سعادت
¤ در موسم حج ابراهيمي سال 66 كه حاجي حق كشتن پشه را ندارد آل سعود خبيث جنايتي آفريد كه به فرمايش امام راحل(ره) با آب زمزم هم پاك شدني نيست صدها حاجي احرام بسته را به خاك و خون نشاند و انشاءالله خداوند صابر انتقام آن شهدا را به زودي خواهد گرفت و دنياي اسلام با فروپاشي آل سعود وهابي شاهد شكوفايي اعجازآميزي خواهد شد.
نصيري
¤ اينكه برخي بزرگان در پيروزي و تداوم انقلاب نقش عمده اي داشته اند شكي نيست ولي آيا اين مجوز آن مي شود كه خشت هايي كه در انقلاب روي هم گذاشتند يكي يكي و به سرعت از زير بكشند؟ با همه اين ها هزاران شهيد انقلاب و دفاع مقدس ضامن اين نظام و ولايت مطلقه فقيه اند و اين خشت هايي كه برخي خواص از زير مي كشند نمي تواند آسيبي به اين كشور بزند.
8564---0916
¤ بعد از پايان جنگ و سپري شدن تورم 49% دولت سازندگي صف هاي طولاني مرغ را به خود نديده بوديم كه به بركت برخي مديران ناكارآمد آن را دوباره ديديم و اين سريال تكراري تا كي ادامه دارد خدا مي داند. واقعا تشكيل صف هاي طولاني براي مرغ 4700 توماني كه گاهي به درگيري و شكستن حرمت مردم منجر مي شود نشانه چيست؟
يكي از اهالي محله خاوران تهران و 4238---0912-0950---0919
¤ چرا نبايد يكي از نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا در شهرري جنوبي ترين نقطه تهران برپا شود. مگر شهروندان اين منطقه شهروند تهراني محسوب نمي شوند كه از نگاه مسئولين به حساب نمي آيند.
8397---0912
¤ به وزارت جهاد كشاورزي و صنعت و معدن و تجارت مي گويم در كنار كنترل قيمت مرغ مواظب پياز باشيد كه طي هفته اخير 500-400 تومان به قيمت آن افزوده شد. گويا عده اي زالو صفت قرار است كه نگذارند تا انتخابات آتي آب خوش از گلوي ملت پايين برود.
صادقي
¤مي خواستم از رئيس جمهور مردمي و مكتبي و ولايتمدارمان دكتر احمدي نژاد تشكر ويژه اي نمايم كه با اجراي طرح مسكن مهر ما را بعد از سي سال اجاره نشيني صاحب خانه كرد.
2262---0919
¤حال كه معلوم شده علت گراني هاي اخير دستان آلوده و كثيف نفوذي در داخل كشور هستند انتظار داريم دستگاه قضايي اين زالوصفتان جامعه را به سزاي اعمالشان برساند.
9155---0916
¤روزنامه ها اعلام كرده اند قيمت قانوني مرغ كيلويي 5200 تومان مي باشد ولي بنده روز 2/5/91 مرغ را كيلويي 7300 تومان تهيه كردم با وزارت بازرگاني تماس گرفتم. كسي كه گوشي تلفن را برداشت و جواب بنده را داد قيمت قانوني مرغ را كيلويي 7700 تومان اعلام كرد! لطفا بنويسيد در اين كشور چه خبر است و چه كسي تصميم مي گيرد ما مردم واقعا ازاين شيوه مديريت دولت در اداره كشور به ستوه آمده ايم.
خجسته
¤اكثر مردم متدين از هنجارشكني عده اي از دختران و پسران در جامعه گلايه مي كنند ولي بايد از همين مردم متدين و با غيرت پرسيد اين دختران و پسران مگر فرزندان ما، بستگان ما، همسايگان ما و هموطن ما نيستند چند بار آنها را با زبان خوش امر به معروف و نهي از منكر كرده ايم چرا از زير بار اين دو فرع دين شانه خالي مي كنيم و همه را به گردن نيروي انتظامي مي اندازيم؟ رهبر معظم انقلاب چندين سال قبل فرمودند اگر امر به معروف و تذكر لساني فراگير شود جامعه متحول مي شود (نقل به مضمون) ولي متاسفانه زحمت تذكر زباني را به خودمان نمي دهيم؟
از چند پيام خوانندگان
¤ در برخي از كتاب هاي معتبر در شرح سوابق سياسي محمدمصدق از وي به عنوان ارادتمندان رضاخان و خدمات او به اين مملكت ياد شده است. اما متاسفانه در كتاب تاريخ سوم راهنمايي، صفحه 69 آمده است كه او از مخالفان روي كار آمدن رضاخان بوده است. به عنوان دبير خواهشمندم اين تناقض تاريخي را از طرف روزنامه پيگيري فرماييد تا به نسل آينده حقيقت حقايق وارونه آموزش داده نشود.
با تشكر امضاء محفوظ
پاسخ سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 3/4/91 تحت عنوان «درخت 30 ساله» به آگاهي مي رساند: در مواردي كه درخت كج شده و احتمال سقوط آن وجود داشته باشد شهرداري منطقه مكلف است، در درجه اول نسبت به حفظ و مهار درخت اقدام نمايد و در صورت عدم امكان حفظ و مهار آن مورد را به سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران اعلام تا در كميسيون ماده 7 مطرح و بنا بر نظريه اعضاي محترم كميسيون، در صورتي كه احتمال خطر سقوط درخت وجود داشته باشد ضروري است از طريق جابجايي درخت نسبت به رفع خطر اقدام گرديده و دو برابر محيط بن، در محل فوق غرس نهال گردد.»
¤ آب خيابان اقبال در منطقه امام حسين تهران به بهانه هاي گوناگون مثل عمليات عمراني به دفعات قطع شده و مي شود، ولي نه اطلاع رساني قبلي مي كنند و نه از تانكر آب جايگزين خبري هست. در ضمن تا حالا نشده يك بار عذرخواهي بكنند. حال اگر يك ساعت آب يك محله از مناطق مرفه نشين پايتخت كشور قطع شود زمين و زمان خبردار شده و عذرخواهي پشت عذرخواهي صورت مي گيرد.
3205---0912
¤ در شهرستان خوي از توابع آذربايجان غربي پليس راه راهنمايي و رانندگي در نقطه اي از شهر مستقر شده كه براي وسايل نقليه سنگين مثل كاميون ها براي فرار از بازرسي امكان ورود به مناطق مسكوني از راههاي فرعي موجود وجود دارد خلاصه از ما شهروندان خويي سلب آسايش شده و از اين بابت گلايه منديم و از مسئولين امر خواستار رفع اين مشكل به وجود آمده هستيم.
3043---0914
¤ بنويسيد طرح تفصيلي شهرداري اسباب زحمت براي شهروندان شده است. زمين بنده در تهرانسر 140 متر مي باشد. طبق قانون جديد شهرداري مقدار قابل توجهي از اين زمين بايد به پاسيو (نورگير) اختصاص پيدا كند. با اين حساب چيزي باقي نمي ماند. شكايت كرديم نتيجه نداده است.
ماني
¤ سخنان اخير رئيس جمهور بسيار نگران كننده است ايشان گفته اند ارزش هاي الهي منظور احكام و دستورات ديني است و ارزش هاي الهي زماني موثر است كه با اختيار انجام شود نه با اكراه چون در آن صورت اثر مخرب دارد. بايد بگوييم در هيچ صورتي عمل به دستورات الهي و احكام ديني چه با اكراه و بي اكراه، اثر مخرب نخواهد داشت. دستور خداوند هيچ وقت به ضرر كسي نيست .
اميد پناهي
¤ از زماني كه دولت سازندگي روي كارآمد نظارت برداشته شد و هر كس تا توانست قيمتها را افزايش داد. از آن زمان سوءاستفاده در كشور باب شد و ملت ايران چوب ناكارآمدي آن دوران را مي خورند.
عليمرداني
¤ 20 سال است كه همسر يك جانباز هستم و با مشكلات جسمي شديدي روبه رو هستيم بنياد شهيد هم حق پرستاري را به حساب خود جانبازان مي ريزد و هيچ كس هيچ حق و حقوقي براي ما قائل نيست. در اين بين حق ما فقط ضايع مي شود. و كسي از مسئولان هيچ مزايايي به ما نمي دهند كه به درمان خود بپردازيم.
همسر يك جانباز
¤ قطعاً يك حفره امنيتي در برخي قسمتها و دستگاه هاي امنيتي سوريه وجود دارد كه صهيونيست ها توانستند تا اين مرحله نفوذ كنند و وزير دفاع، رئيس دستگاه اطلاعاتي و... سوريه را هدف عمليات تروريستي قرار دهند. مقارن با اين حادثه خيانت بار، برخي از اعضاي شوراي امنيت بدون اينكه مخالفان سوريه و صهيونيست ها را محكوم كنند، راه را براي تمديد به اقدام نظامي براي سوريه و تعيين ضرب الاجل براي محدود كردن ارتش عليه تروريست ها، هموار مي كنند. ما وظيفه خطيري داريم و بايد از لحاظ سياسي، امنيتي و مشاوره اي به هر طريقي كه مي توانيم اقدام كنيم و به سوريه كمك كنيم.
يك شهروند
¤ به هيچ فرهنگي تاكنون هيچ سبد كالايي تعلق نگرفته است. اين سبد فقط براي كاركنان وزارتخانه است نه معلمان. چون ما كه معلم هستيم تاكنون هيچ سبدي دريافت نكرده ايم.
6041:0919
¤ با يك تور مسافرتي به مشهد رفتم برايم 220 هزار تومان هزينه برداشت و از دختر و نوه ام براي همان هتل در همان روز 265 هزار تومان هزينه گرفتند و در حالي كه ظرفيت اتاق هايشان پر بود و آنها مجبور شدند در اطاق من اقامت كنند، امكانات اين آژانس به شدت ضعيف است. به مسئولان گردشگري شكايت كردم ولي كسي پاسخگو نبود. تقاضاي رسيدگي به اين آژانس ها را دارم.
1303:0912
¤ در حال حاضر ما نياز به صرفه جويي داريم، مسئولان از مردم بخواهند قناعت پيشه كنند و دلايل آن را مطرح كنند و با مردم صادق باشند. مردم ما صبر و تحمل بسيار بالايي دارند. به شرط آنكه با آنها صادق باشند.
ميرزاخاني
¤ پس از دوندگي هاي بسيار و سالها انتظار بالاخره لايحه منازل و زمين هاي بدون سند اوايل سال قبل تصويب شد. از آن تاريخ تاكنون بين اداره ثبت و قوه قضائيه اين لايحه در رفت و آمد است. خانه ها فرسوده و در حال ريزش است. صداي ما به كجا بايد برسد؟
اهالي شهرك آزادي و تهرانسر
¤ بزرگ ترين چالش موجود در كشور كه باعث شد جريانهاي انحرافي و دله دزدهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي تحت لواي روزنامه هاي زنجيره اي ميدان دار شوند نبود احزاب اسلامي قوي است كه اميدواريم مجلس به اين موضوع توجه كند.
يك هموطن
¤ آن قدر جلوي موزيك خودروها را نگرفتيد كه الان كار به موتورسواران كشيده شده است و آهنگ هاي مبتذل از برخي موتورسواران به گوش مي رسد.
خاني
¤ انفجار ساختمان شوراي امنيت كشور سوريه شبيه انفجار نخست وزيري ما در سال 60 مي باشد. در هر دو عمل تروريستي عاملين انفجار از نيروهاي خودي بودند كه نفوذ كردند و موفق به عمل ترور شدند.
3659-0911
¤ روزنامه ها بايد از وضعيت حاكم بر خوابگاه هاي دانشجويي دختران و پسران تحقيق به عمل آورند و در قالب گزارش به مردم اطلاع رساني نمايند. در ضمن به پدر و مادرها توصيه مي شود فقط به خاطر اسم و رسم داشتن يك دانشگاه فرزندانشان را راهي شهرستان ها نكنند.
4765-0915
¤ افزايش قيمت هاي شركت پگاه ظاهراً روزانه شده است. قيمت يك دبه ماست 5/2 كيلويي از هفته گذشته 3600 تومان به 3850 و در روز شنبه 31/4/91 به چهارهزار تومان رسيد؟! قابل توجه مسئولين سازمانهاي بازرسي و نظارت بر قيمت ها.
اكبري
¤ چرا پليس راهور هيچ كنترلي روي سرعت و ساعت اتوبوسهايي كه عازم شيراز هستند ندارد؟ بنده بارها از تهران عازم شيراز بوده ام و متأسفانه با وجود دستگاه هاي متعدد و شعارهاي ناجا، هيچ كنترلي صورت نمي گيرد.
4005-0919
¤ استكبار جهاني سعي در به هم ريختن اوضاع جهان دارد و با نشان دادن چنگ و دندان هر روز اوضاع يك كشور را وارونه نشان داده و زخمي بر پيكر مسلمانان مي زند. برخلاف آنچه او تبليغ مي كند اوضاع آنچنان وخيم نيست و در نهايت نبايد از قدرت لايزال الهي نااميد شد. در اين ايام كه فرصتي براي مسلمانان و نعمتي براي جهان هستي است (ماه ميهماني خدا) براي مردم سوريه و بحرين و عربستان و تمامي مسلمانان آزاديخواه جهان دعا كنيم . جاودانگي ايران اسلامي هم در سايه سار همين دعا و اتكاء به قرآن و اهل بيت است.
محمودي
¤ به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي كنم براي سهولت دسترسي مردم به موادغذايي ضروري از قبيل برنج، روغن، گوشت و مرغ نسبت به اعلام كالاهاي يارانه اي اقدام نمايد تا مردم بتوانند مايحتاج ضروري خود را به راحتي تهيه نمايند.
8116-0932
¤ از دولت خدمتگزار درخواست مي شود وام اضطراري براي خانواده افراد بي بضاعتي كه عضوي از آنها فوت مي نمايند و هزينه كفن و دفن و مجلس ختم ندارند در نظر بگيرد.
9861-0937
¤ از مسئولين سازمان عريض و طويل صدا و سيما سؤال مي كنم آيا به بهانه طنز خنده بازار و ... به تمسخر گرفتن زبان و فرهنگ اقوام مختلف خلاف ادب و آموزه هاي اخلاقي و ديني ما نيست؟
8516-0919
¤ يك تابلوي تبليغاتي بزرگ در كنار جاده قم 17 كيلومتري سلفچگان خودنمايي مي كند كه حاوي تبليغ موسيقي شيطان پرستي است (لوازم صوتي تصويري راك) از مسئولين فرهنگي انتظار واكنش به موقع مي رود.
7150-0935
¤ پدرم با 8 سر عائله و 22 سال سابقه خدمت در استانداري خوزستان 11 سال است كه از كار بركنار شده بدون هيچ گونه حقوق، بيمه و مزايا! آيا در جامعه عدالت محور اين نحو برخورد صحيح است؟ از دولت خدمتگزار درخواست كمك دارم.
4964-0938
¤ وقتي برخي جريمه هاي رانندگي را ملاحظه و پي گيري نموده ايم مشخص شده كه پليس در هنگام عبور شما از داخل خودروي راهنمايي و رانندگي به شما فرمان ايست داده و چون توقف نكرده ايد جريمه براي شما ارسال شده است؟ چطور افراد هنگام عبور داخل خودروي پليس را بايد ببينند تا مورد غضب جريمه قرار نگيرند؟! از فرمانده ناجا درخواست مي شود به اين قبيل نيروها تذكر جدي دهند.
7683-0916
¤ از رئيس جمهور كه بحق دغدغه عدالت دارند سؤال مي كنم كه چرا اجازه مي دهند ولخرجي هاي چند ميلياردي براي دو باشگاه فوتبال تهران از سوي وزارت ورزش صورت گيرد؟! آيا اين همه هزينه هاي گزاف از بيت المال در اين ايام تورم وگراني براي دولت اهميتي ندارد؟
0632-0919
¤ بازنشسته سال 90 آموزش و پرورش هستم و تا پايان فروردين 91 مبلغ بيمه را به حساب واريز نموده ام. بيمه در اين ماه به طور يك طرفه لغو قرارداد كرد و آموزش و پرورش نيز متأسفانه هيچ بيمه اي را جايگزين ننمود و با توجه به بيماري ام هزينه هاي گزافي روي دستم گذاشت.
مسعود سوري
¤ مسئولين نظام وظيفه اعلام كرده بودند در صورتي كه غايبان از خدمت تا سوم خرداد خودشان را معرفي كنند سابقه غيبت آنان حذف مي شود اما اين اتفاق نيفتاد و در برگه اعزام به خدمت بنده اضافه خدمت درج شده است. چه كار بايد كرد؟
9093-0912
¤ به نمايندگي از تمام كارمندان دولت عرض مي كنم دولت قيمت ها را به سال گذشته برگرداند ما اين 15 درصد افزايش حقوق را نخواستيم.
2968-0916
¤ فكر مي كنم نشان دادن تصوير نزديك افراد در حال گريه در مجالس مذهبي در سيماي جمهوري اسلامي كار خوبي نباشد. بهتر است در اين گونه موارد تمام جوانب كار مورد ملاحظه قرار گيرد و از افراط و تفريط پرهيز شود.
9915-0914
¤ زندگي ما ساكنين كوچه 19 خيابان كاشاني در اسلامشهر خاك شده است. شهردار منطقه فقط وعده مي دهد و از اقدام خبري نيست.
5001-0912
¤ هيچ بعيد نيست كه پس از پايان يافتن عمر دولت دهم افراد حلقه انحرافي از كشور خارج و به كشورهاي غربي پناهنده شوند. بنابراين دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي بايد از هم اكنون هوشيار باشند.
2810-0917
¤ چرا بايد در يك كشور بي دين مثل چين با بيش از يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت مشكلاتي مثل بي كاري و تورم وجود نداشته باشد ولي در كشور مسلمان ما با اينكه مسئولين هم افرادي مؤمن بوده و جمعيت هم زير 100 ميليون است همه از بي كاري و گراني بناليم و در رنج و زحمت باشيم.
9679-0937
¤ كار پيمانكار آشپزخانه پارس خودرو فقط اخراج كارگر شده است. تو را به خدا به داد ما برسيد.
9600-0919
¤ سهميه ارز مسافرتي باعث كاهش نرخ آزاد ارز در كشور شد بنابراين كاهش اين سهميه موجب انحصار ارز و بالارفتن قيمت آن مي شود. واقعاً تعجب برانگيز است كه چرا مجلس علي رغم اين واقعيت پيگير حذف كامل ارز مسافرتي است.
8853-0912
¤ پسري 31 ساله هستم. مدت 10 سال مي شود به بيماري روحي-رواني مبتلا شده ام. در حال حاضر با پدر و مادرم زندگي مي كنم. آنها توان مالي براي معالجه ام ندارند. اميدم اول به خدا و بعد هم به افراد نيكوكار است. چاپ كنيد شايد در اين ماه مبارك رمضان فرجي براي بنده حاصل بشود.
5537-0935

¤كم شدن تعداد صفحات دفترچه هاي بيمه از 24 صفحه به 12 صفحه براي ما بيماران بسيار دردسرساز شده است و دائم بايد نگران تمام شدن برگه ها باشيم.
0016---0912
¤وسايل نقليه اي چون هواپيما، اتومبيل، قطار از مركب هايي هستند كه در قرآن از آنها پيشگويي شده است و بحمدالله ساخت اولين لوكوموتيو قطار ايراني محصول دانش و تلاش دانشمندان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در سال توليد ملي است.
بلغار
¤ شهرك ظفر كرمانشاه سالهاي سال است كه آب آشاميدني سالم ندارد چرا كسي به داد ما نمي رسد. از مسئولان آب كرمانشاه تقاضاي رسيدگي داريم.
يك شهروند
¤عشق يعني يك خميني سادگي
عشق يعني با علي دلدادگي
عشق يعني دست تو پرپر شده
عشق يعني يك «علي» رهبر شده
عشق يعني «لافتي الا علي»
عشق يعني رهبرم سيد علي
2515---0914
¤در تاريخ 13/3/89 پمپ بنزين خيابان كميل تهران براي تعمير دو روزه تعطيل شد و اين موضوع در پارچه نوشته شده اي در جايگاه پمپ بنزين به اطلاع مردم رسيد. ولي با گذشت 2 سال هيچ خبري از بازگشايي آن نيست؛ چرا؟
8641---0910
از مدير بيمارستان خليج فارس بندرعباس درخواست مي شود با توجه به وضعيت پوشش بيماران زن در بخش زنان از تردد مردان در اين بخش جلوگيري كند.
4355---0917
¤اينجانب پس از فوت همسر اولم كه بيمه بودند در سال 83 ازدواج مجدد نمودم. پس از ازدواج متاسفانه حق بيمه ام را قطع كردند .با توجه به اينكه همسر دومم بيمه نبوده اند و اخيرا بيمه روستايي شده اند از بيمه تامين اجتماعي درخواست مي شود در اجراي سخنان مسئولين امر مبني بر عدم قطع حق بيمه كساني كه ازدواج مجدد مي نمايند نسبت به پرداخت حق بيمه اينجانب اقدام نمايند. همسر دومم 75 ساله و فاقد شغل و درآمد است .
خانم مالمير
¤در حالي كه عالم ملتهب از ترور و شكنجه آيت الله نمر و كشتار شيعيان شرق حجاز و نيز بحرين است چرا رئيس مجلس از لزوم حفظ روابط حسنه با آل سعود دم مي زنند؟!
6654---0914
¤افراد را چگونه بايد شناخت؟ ما هر كسي را كه رسانه هاي بيگانه تعريف كرد از او فاصله گرفتيم و عليه هر كس موضع گرفت فهميديم انسان وارسته اي است.
نصيري
¤جمعه شب 23/4/91 قطار شماره 720 تهران-اصفهان بدون تهويه بود متاسفانه اين مشكل چند ماه است كه برقرار است از مسئولين شركت رجا درخواست رسيدگي دارم.
4370---0912
¤از نيروي انتظامي درخواست مي شود با فروشندگان سي دي هاي مبتذل و مستهجن در كنار خيابان هاي رباط كريم كه با كمال آرامش خاطر اقدام به فروش مي كنند برخورد قهرآميزي نمايد.
0453---0912
¤با تشكر از درج پيام ارسالي بنده در اين ستون بابت استخدام نيروهاي شركتي در وزارت دفاع اميدوارم با همت وزير محترم و مسئولان دلسوز مهمات سازي اصفهان مشكل قرارداد زحمت كشان عرصه دفاع به زودي برطرف شده و خانواده هاي آنان از نگراني بيرون بيايند.
3531---0913
¤بازگرداندن كلاس ششم ابتدايي به نظام آموزش كشور دال بر اين است كه درگذشته حذف اين كلاس، اشتباه و بدون كار كارشناسي و تحقيق انجام گرفته است. ولي سوال اين است كه چرا بعد از اين همه سال به اين نتيجه رسيده اند.
8858---0919
¤باخبر شديم كشور قطر قصد دارد كارگر ما را در عسلويه با دستمزد بيشتر جذب كند. اين كار با هدف خاص يعني ضربه زدن به اقتصاد كشور صورت مي گيرد فلذا مسئولين بايد هوشيار باشند.
8744---0917
¤پنج ماه از تولد فرزندم مي گذرد علي رغم پيگيري هاي مداوم و متعدد از طريق پليس +10 هنوز يارانه اش را پرداخت نمي كنند. از مسئولين بخواهيد در اين شرايط وانفساي گراني، قدري دلشان به حال ملت بسوزد.
0654---0912
¤به خدا قسم اگر كاره اي بودم آن دسته از دفاتر املاك مسكن را كه عامل گراني مسكن شده اند تعطيل مي كردم.
8214---0919
¤با مادرم تنها زندگي مي كنم از طرف ديگر نان آور خانواده نيز هستم. با اين وضع در حال انجام خدمت سربازي نيز مي باشم. عرض مي كنم چرا فكري به حال امثال ما در خصوص خدمت سربازي نمي شود.
3228---0938
¤چه سري است كه هر وقت شيطان بزرگ ناوهايش را به سمت خليج فارس حركت مي دهد طرح هاي من در آوردي مثل شوراي فقهي و... در فضاي عمومي جامعه مطرح مي شود؟
1177---0935
¤معاون ايثارگران وزارت ارشاد در جشني كه به منظور تقدير از ايثارگري جانبازان وزارتخانه برگزار شد اقدام به دادن كارت هديه به جانبازان كرد ولي فقط به نيمي از جانبازان وزارتخانه تعلق گرفت و نيم ديگر محروم شدند. مي خواستم روشن كنند دليل اين تبعيض چيست؟
م-ب
¤در برخي از سريال هاي سيما خانم ها نجات دهنده زندگي نمايش داده مي شوند برعكس آقايان را انسان هاي عقب افتاده معرفي مي كنند به دادگاهها هم كه مراجعه مي كنيم در بيشتر موارد حق را به خانم ها مي دهند به طوري كه يك مرد نمي تواند مانع كار كردن همسرش در بيرون از منزل بشود. با اين وضعي كه پيش مي رود بايد انجمن هايي در دفاع از حقوق مردان در كشور تشكيل و فعال بشوند!
جبرائيلي
¤بازنشسته تامين اجتماعي هستم. با اين وضع گراني كه راه افتاده در اداره زندگي ناتوان شده ام. دولتمردان اگر به درستي به مردم پاسخگو نيستند، فكري براي آخرت خودشان كه بايد جواب خدا را بدهند بكنند. بعضي از روزهاي هفته خانواده را نزد اقوام مي فرستم كه كمتر فشار زندگي را تحمل بكنم.
9679---0937
¤خداوند در قرآن مي فرمايد براي تقوا، همكاري كنيد. هر اتحاديه اي كه براي دشمني با خدا و خلق خدا تشكيل شود لاجرم تعطيل مي شود. اتحاديه اروپا افسارشان دست صهيونيست هاست يك كشور حرف حساب مي زند آن را تحريم مي كنند. الان همين تحريم بازي ها به زيان خودشان تمام شده است و اين اتحاديه دارد خودشان را نابود مي كند چون در ضديت با خلق خداست.
كاشاني
 


اعتراف رئيس اسبق سازمان سيا ايران به يك قدرت فرامنطقه اي تبديل شده است

مجله فارين پاليسي به نقل از مدير سابق سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) تصريح كرد كه قدرت نظامي و دفاعي ايران از منطقه خاورميانه فراتر رفته و هم اكنون بايد ايران را در زمينه نظامي، يك كشور فرامنطقه اي خواند.
ژنرال مايكل هايدن مدير سابق سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (CIA) و آژانس امنيت ملي اين كشور (NSA) در زمان رياست جمهوري جورج بوش، مي افزايد: هرگونه فكر مداخله نظامي به ايران آسيب رساندن به تأسيسات نظامي وهسته اي ايران، هم اينك توهمي بيش نيست و ايران با خودكفايي در صنايع نظامي و پيشرفت موشكي خود، به قدرت فرامنطقه اي تبديل شده كه با هرگونه حمله احتمالي به شدت برخورد خواهد كرد.
هايدن با ذكر اين نكته كه جورج بوش با تمام جنگ افزارهاي خود در خاورميانه نتوانست در مقابل خواست ايرانيان در به دست آوردن تكنولوژي هسته اي مقاومت كند، تهديدات وي در حمله به ايران در زمان رياست جمهوري هشت ساله اش را چيزي جز فرافكني و ادعاهاي پوشالي ندانست.
وي با تأكيد بر اينكه هرگونه مداخله نظامي در ايران براي پايان دادن به انرژي هسته اي اين كشور نتيجه اي عكس خواهد داشت، از باراك اوباما خواست تا در ماه هاي آخر رياست جمهوري اش در باتلاقي ديگر كه سرانجام آن مشخص نيست،قدم نگذارد.
هايدن همچنين از ضعف نظامي رژيم صهيونيستي در مقابل توان نظامي ايران هم سخن به ميان آورد و گفت: تجهيزات نظامي و قدرت دفاعي اسرائيل در مقابل ايران، بسيار ضعيف تر از آن چيزي است كه مقامات نظامي اسرائيلي فكر مي كنند.
اسرائيل با انواع و اقسام مشكلات داخلي روبه رو است و در صورت هرگونه درگيري در منطقه، با ائتلافي ضد اسرائيلي مواجه مي شود كه پايه هاي اين رژيم را به لرزه درمي آورد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مايكل هايدن در پايان، راه حل ديپلماتيك در پرونده هسته اي ايران را، بهترين گزينه موجود معرفي مي كند و هرگونه ايجاد تنش در روابط ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي را، باعث عقب گرد سياسي مقامات آمريكايي در قبال ايران ارزيابي مي كند و از نمايندگان كشورهاي 1+5 به دليل عدم رعايت سياسي مشخص در قبال ايران انتقاد كرده و آنها را به بازگشت به پاي ميز مذاكرات فرا خواند.


توضيحات كدخدايي درباره اصلاح قانون انتخابات

اجراي انتخابات برعهده دولت است

سخنگوي شوراي نگهبان با ذكر اين مسئله كه ما بر اصلاح قانون انتخابات اصرار داريم گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات در دستور كار كميسيون هاي تخصصي مجمع تشخيص قرار دارد.
عباسعلي كدخدايي سخنگو و عضو حقوقدان شوراي نگهبان طي سخناني در برنامه «نگاه روز» كه از راديو ايران پخش شد، اظهار داشت: قانون انتخابات قانوني است كه اوايل انقلاب تدوين شده و فضاي سياسي دهه 60 كه اين قانون در آن مدون شد با فضاي كنوني تفاوت هاي زيادي دارد.
وي افزود: قانون انتخابات قانوني است كه شرايط، ظرفيتها و نحوه اجراي حداقلي را پيش بيني كرده؛ ما در شوراي نگهبان معتقديم زماني كه براي بررسي صلاحيتها در نظر گرفته شده كافي نيست و طبيعتا امكان رسيدگي به اين همه داوطلب در اين زمان وجود ندارد.
كدخدايي ادامه داد: در بحث تبليغات هم به نظر مي رسد كه قانون براي تبليغات نكردن وضع شده چرا كه نبايدها در آن بيشتر از بايدهاست و به همين دليل تخطي از قوانين زياد است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه انتخابات مجلس و رياست جمهوري تفاوت چنداني در بحث اجرا ندارد اضافه كرد: نظام كنوني و قوانين موجود براي انتخابات كافي نيست.
كدخدايي گفت: رهبر انقلاب براي دور جديد مجمع دستور فرمودند تعدادي از مباحث كلان كشور از سوي مجمع مورد پيگيري قرار گيرد كه نظام قانون گذاري و نظام انتخاباتي از اين موارد بودند.
وي اظهار داشت: ظاهرا كار در مجمع تشخيص در رابطه با قانون انتخابات در كميسيون هاي تخصصي در حال پيگيري است و اگر كار در كميسيون ها به نتيجه برسد در صحن مجمع هم اين موضوع مطرح خواهد شد.كدخدايي خاطرنشان كرد: ما نسبت به تغيير قانون انتخابات اصرار داريم و چندين سال است كه خواستار اصلاح قانون انتخابات هستيم.
كدخدايي گفت: بر اساس قانون رئيس جمهور بايد از بين رجال سياسي و مذهبي باشد؛ به نظر مي رسد تدوين كنندگان قانون اين مسئله را به عنوان يك حيطه غيرقابل تعرض محسوب كردند و در اين حيطه افرادي كه جزء رجال سياسي و مذهبي هستند بايد مورد تأييد قرار گيرند.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه ما در بحث شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان شرط سواد را نياورده ايم بايد براي مسائل اين چنيني در قانون انتخابات چاره انديشي كرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اصل 99 قانون اساسي بحث نظارت در انتخابات را مطرح كرده ولي در مورد اجرا در اين اصل چيزي نيامده؛ طبيعتا قانون در مورد اجرا حكمي ندارد ولي در كل موضوع اجرا به عهده قوه مجريه است و قواي ديگر هم نبايد در اين امور دخالت داشته باشند.
كدخدايي با بيان اينكه اگر اجراي انتخابات را از وزارت كشور به وزارت ديگري بدهيم با اجراي انتخابات در سنوات گذشته همخواني ندارد افزود: البته اين كار منع قانوني هم ندارد و مي شود اين كار را انجام داد.
وي ادامه داد: بحثي كه برخي دوستان مطرح مي كنند براي سلب اختيار قوه مجريه نيست و بيشتر براي اين است كه بر عملكرد دولت در انتخابات نظارت وجود داشته باشد.
كدخدايي با ذكر اين مسئله كه انتخابات يك امر سياسي است و گروه هاي مختلف به اين فضا دامن مي زنند اظهار داشت: هدف از انتخابات اين است كه نهادهاي ما نهادهاي سالمي باشند و نياز جامعه را برآورده كنند.
آغاز اصلاح قانون
انتخابات رياست جمهوري
در كميسيون شوراها
رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس از آغاز اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در كميسيون شوراها خبر داد.
امير خجسته گفت: كميسيون شوراها با دعوت از كارشناسان مختلف بخشي از قانون انتخابات رياست جمهوري را بررسي و مورد بازنگري قرار داد و نظرات كارشناسان را استماع نمود.
وي در ادامه گفت: در تلاشيم تا هماهنگي بين دستگاه ها براي بازنگري قانون انتخابات رياست جمهوري انجام دهيم و در همين راستا نامه نگاري هايي با دولت ا نجام شده تا لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه كند.
خجسته به ايسنا گفت: مطمئنا اگر دولت لايحه اي را به مجلس ارائه ندهد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را تهيه و در مجلس بررسي خواهيم كرد.
رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در مورد تغييرات احتمالي در قانون انتخابات رياست جمهوري اضافه كرد: بيشتر تغييرات در خصوص شرايط ورود كانديداها به صحنه انتخابات همچون ميزان تحصيلات و محدوده سني آنها است.


نامه ايران به كميسر حقوق بشر سازمان ملل براي توقف نسل كشي در ميانمار

جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي خواستار اقدام سريع و موثر كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل متحد براي توقف نسل كشي و نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر مردم مسلمان و بيگناه ميانمار شد.
به گزارش مهر، در ادامه تلاش هاي ديپلماتيك كشورمان براي پايان دادن به وضعيت اسفناك كشتار مردم مسلمان ميانمار ، «سيد محمد رضا سجادي» ، سفير و نماينده دائم كشورمان نزد دفتر اروپائي سازمان ملل متحد در ژنو با ارسال نامه اي خطاب به خانم «ناوتني پيلي» ، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل ، خواستار اقدام فوري و موثر همه نهادهاي بين المللي ذيربط از جمله كميسر عالي حقوق بشر براي محكوميت و توقف سريع نسل كشي و نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر مردم مسلمان و بي گناه ميانمار شد.
سجادي در اين نامه، با ابراز نگراني عميق از تداوم خشونت گسترده و كشتاروسيع مردم مسلمان ميانمار به خصوص تعداد قابل توجهي از زنان و كودكان بي گناه ، تاكيد كرد : موج جديد سركوب گسترده مسلمانان ميانمار كه به قتل عام صدها شهروند غير نظامي بيگناه، تخريب و آتش زدن مساجد و منازل و بيرون راندن اجباري مردم از سرزمين خود منجر شده است ، موجب جريحه دار شدن احساسات بشر دوستانه و نگراني عميق نزد جامعه بين المللي و مردم جهان شده است .
در اين نامه تاكيد شده است كه هفته گذشته جمهوري اسلامي ايران مراتب نگراني عميق خود از تداوم وضعيت دهشت بار مسلمانان مظلوم ميانمار را طي نامه اي به اطلاع دبيركل سازمان ملل نيز رسانده است كه رونوشتي از اين نامه همزمان براي كميسر عالي سازمان ملل ارسال شده است كه متاسفانه هيچ گونه اقدام عملي جدي در اين زمينه از سوي سازمان ملل متحد اتخاذ نشده است.


با حضور رئيس جمهور تشكيل شد

اولين نشست هيئت امناي صندوق نوآوري و شكوفايي

اولين نشست هيئت امناي صندوق نوآوري و شكوفايي با حضور رئيس جمهور، رئيس و اعضاي هيئت امناي اين صندوق تشكيل شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در اين نشست با تاكيد بر ظرفيت بالاي علمي و فن آوري كشور، تشكيل و راه اندازي اين صندوق را فرصت و امكان مناسبي براي هم افزايي علم و ثروت و تبديل يافته هاي علمي به محصولات اقتصادي و تجاري سازي دانش در كشورمان توصيف كرد.
رئيس جمهور با بيان اينكه فعالان علمي، شركت ها و موسسات دانش بنيان ايراني مي توانند از امكانات اين صندوق براي سرمايه گذاري در جهت توليد و كاربردي سازي نوآوري ها و اختراعات خود استفاده كنند، تاكيد كرد: صندوق نوآوري و شكوفايي، پشتيبان مالي مناسبي براي جايگزين ساختن توليدات ايراني مبتني بر دانش ايراني به جاي محصولات خارجي است.
در اين جلسه آقايان دكتر محمدرضا شمس اردكاني، دكتر علي خيرالدين و دكتر محمد اسماعيل همداني گلشني از سوي رئيس جمهور به عنوان اشخاص حقيقي عضو هيئت امناي صندوق نوآوري و شكوفايي معرفي شدند.
گفتني است، صندوق نوآوري و شكوفايي كه اساسنامه آن در ارديبهشت سال جاري به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، به استناد ماده 5 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات، تشكيل شده است.


انتصاب «بندر» نشانه وضعيت بحراني استخبارات سـعودي است (خبر ويژه)

انتصاب بندر بن سلطان به رياست سازمان استخبارات (امنيت) رژيم عربستان به جاي امير مقرن بن عبدالعزيز، نشانه شكست همه جانبه اين سازمان است.
روزنامه لبناني الاخبار با انتشار اين تحليل، از قول يك منبع آگاه از درون خاندان سلطنتي عربستان كه اين روزها با عنوان مستعار «مجتهد» در حال افشاي اسرار و اتفاقات جاري در درون خانواده سلطنتي در تويتر است، نوشت: «دستگاه امنيتي عربستان در مصر، عراق، ايران و حتي قضاياي ساده حكومتي مثل امور مرتبط با خانواده سلطنتي شكست خورده است. گزارشي به دست پادشاه رسيده كه نشان مي دهد افراد نظامي و غيرنظامي اي در نهادهاي امنيتي به كار گرفته شده اند كه مقرن هيچ آگاهي و شناختي از آنها ندارد، مقرن فقط با زنها و مشروبات الكلي سرگرم است. گفته مي شود او به طور كامل امور سازمان امنيت را به رئيس دفتر خود، الحواس سپرده و آن قدر به او اختيارات داده بود كه حتي اختياراتش از صلاحيت هاي عبدالعزيز بن بندر نيز بيشتر شده است. جايگاه عبدالعزيز تا آن اندازه ضعيف شده كه نمي تواند به طرف هاي ديگر دستوري صادر كند مگر از طريق الحواس كه خود را همه جا فردي غيروابسته به آل سعود معرفي مي كند.»
اين گزارش حاكي است: كاركنان سازمان امنيت از بسياري از مزايا و حقوق خود كه در زمان امير نايف به آنها داده مي شد، محروم مانده اند. يكي از اين افراد مي گويد «تركي فيصل آدم جدي و ميهن پرستي بود اگرچه اموال زيادي را دزديد، نواف هم كريم بود و از لحاظ مادي خيلي به كاركنان مي رسيد اما مقرن نه كريم بود، نه جدي و نه ميهن پرست.»
گفته مي شود سفرهاي اخير مقام هاي ارشد آمريكايي از جمله ديويد پترائوس، رئيس سازمان امنيت آمريكا، سي آي اي به عربستان نقش بسزايي در تغييرات ايجاد شده داشته است. اخيرا تصاوير بسياري در رسانه هاي عربستان از بندر با مقام هاي آمريكايي منتشر شده بود. برخي از تحليلگران مي گويند اين نشان مي دهد آمريكايي ها تا چه اندازه به بندر تمايل داشته و به او اعتماد دارند. همچنين گفته مي شود كه انتصاب بندر نشان از آغاز تغييرات جديد در حكومت عربستان است.
الاخبار نوشت: بندر چهره عادي اي نزد شاهزادگان عربستاني محسوب نمي شود. وي فردي است كه روابط بسيار نزديكي با آمريكايي ها داشته و بيش از 23 سال سفير عربستان در آمريكا بوده است، يعني از سال 1983 تا .2005 اين دوران از آن بابت مهم است كه وي در طول اين دوره شاهد تحولات بزرگي در عرصه سياست بين الملل بود كه عربستان در تمامي آنها نقشي موثر و مهم داشته است. در طول اين مدت جنگ هاي خليج فارس اول و دوم يعني جنگ ايران و عراق و حمله رژيم بعث به كويت رخ داد، همچنين حملات 11 سپتامبر، حمله غرب به افغانستان و حمله آمريكا به عراق رخ دادند كه در تمامي آنها بندر سردمدار اداره امور كشورش در عرصه ديپلماتيك بود. به ويژه روابط بسيار نزديكي با بازهاي آمريكايي از جمله خاندان جورج بوش، رئيس جمهوري سابق آمريكا و ديك چني، معاون سابق رئيس جمهوري اين كشور داشته است. دوران حضور او در سفارت عربستان در آمريكا از نگاه بسياري از تحليلگران نقطه عطفي در روابط آمريكا و عربستان محسوب مي شود. زماني كه بندر بن سلطان توانست روابط نزديكي با لابي صهيونيست هاي آمريكا، آيپك برقرار كند و رابط آنها با رياض شود.
بندر سابقه رياست بر شوراي امنيت ملي عربستان و سازمان امنيت را نيز داشته است.
يادآور مي شود مشورت هاي غلط امثال بندربن سلطان به دولت بوش باعث ارتكاب خبط هاي تاريخي و استراتژيك بي سابقه در عراق و افغانستان شد و از اين جهت وي نيز در به بار آوردن افتضاحات بزرگ دست كمي از مقرن ندارد.
 


ويچه وله: اصلاح طلبان اين طرف كه مي آيند برانداز مي شوند (خبر ويژه)

سردبير كلاهبردار روزنامه آفتاب يزد، اصلاح طلبان را فاقد پرنسيب و اصول توصيف كرد. مجتبي واحدي با اين همه درباره بي صداقتي هايش كه ساليان سال خود را اصلاح طلب وفادار به نظام و قانون اساسي جا زده بود، توضيحي ارائه نكرد.
مشاور كروبي طي چند سال گذشته و پس از فرار از كشور براي آن كه خود را به محافل غربي گران تر بفروشد، مدعي شده بود سخنگوي كروبي است اما اخيراً اعلام كرد كه با دوره رهبري امام خميني و حتي اصل حكومت ديني مسئله دارد و از كروبي جدا مي شود.
واحدي در مصاحبه با دويچه وله با اين سؤال مواجه شدكه «اين گمانه براي بسياري مطرح است كه افراد تا وقتي داخل ايران هستند به اصلاح طلبي معتقدند ولي به محض اينكه از ايران خارج مي شوند، تبديل به منتقد قانون اساسي جمهوري اسلامي و به اصطلاح «دوران طلايي امام» و «گفتمان اصلاح طلبانه» مي شوند. علت اين قضيه چيست؟» اما بدون آن كه توضيح روشني ارائه دهد موضع منافقانه امثال موسوي را به چالش كشيد و گفت: اجراي بدون تنازل قانون اساسي يعني تأكيد بر اصل 57 كه همه قوا را زير نظر رهبري مي داند و رهبري براي خود اين حق را قائل است كه تصميمات مجلس، دولت و قوه قضائيه را وتو كند و اين مستند به قانون اساسي است. يعني هركس قانون اساسي را قبول داشته باشد بايد اين مورد را هم قبول داشته باشد.
وي سپس با تخطئه اصلاح طلبان گفت: كساني كه الان در مورد انتخابات صحبت مي كنند، يعني اين كه مي خواهند جنبش سبز و ادعاي اصلي اش را زير پا بگذارند و بروند با حاكميت كنار بيايند و مي خواهند رئيس جمهوري انتخاب كنند كه آقاي خاتمي در سال 1382 به صراحت گفته است «فقط يك تداركات چي است». اين نشان مي دهد كه ما پرنسيبي نداريم. آقاي خاتمي نشان مي دهد پرنسيبي ندارد، فقط به دنبال بازگشت به حاكميت به هر قيمتي است. يكي از دلايلي كه جنبش دچار رخوت و ركود شد، همين دوپهلوگويي ها و دوپهلو عمل كردن هاي افرادي است كه از يك طرف ادعاي تقلب در انتخابات مي كنند و از طرف ديگر مي خواهند در انتخابات شركت كنند.
واحدي همچنين در مصاحبه با روز آن لاين گفته است: هركس بخواهد تن به انتخابات بدهد ايرادي ندارد اما اگر بخواهد ادعاي همراهي با جنبش سبز را داشته باشد كه ادعاي تقلب داشته، اين نوعي فريبكاري است.
وي اضافه كرد: آقاي خاتمي مي گويد نشانه هايي از تغيير مي بيند. بهتر است او صريحاً و خيلي واضح اين نشانه هايي را كه از آن صحبت مي كند نام ببرد. اين طور نيست كه آي كيو ايشان 1500 است و بقيه زير .100 آقاي خاتمي مي گفت رئيس جمهور تداركاتچي است و حجاريان گفت حاجب الدوله است. حالا چه چيزي فرق كرده است. من به موقع درباره اين فريبكارها روشنگري مي كنم.
 


انتخابات بهانه بود اصل نظام نشانه بود (خبر ويژه)

يكي از عناصر فراري ضد انقلاب مدعي است موسوي و كروبي به خواست خود در حصر رفتند تا در معرض اعتراض مخالفان قرار نگيرند.
اميرعباس فخر آور مدت ها با تيم تندروي نومحافظه كاران در دولت بوش همكاري داشت و مدتي است كه مسئوليت پاكسازي VOA را در كنار مدير آمريكايي آن بر عهده گرفته است. با اين حال برخي گروه هاي اپوزيسيون وي را نفوذي جمهوري اسلامي مي دانند و از جمله به بازگشت برادر نامبرده به ايران يا برخي اخراجي ها در صداي آمريكا استناد مي كنند.
فخرآور در وبلاگ خود (سبزنامه) بر ماهيت برانداز فتنه سبز تصريح كرد و نوشت: كساني از تغيير رژيم مي ترسند و سعي مي كنند ديگران را به بيراهه ببرند. همان ها كه مي گويند جنبش سبز از «راي من كو؟» شروع شد با كتمان حقيقت و لفاظي، جنبشي دگرگون ساز را جنبش اصلاحي خوانده و رهبران اصلاحي براي جنبش تراشيدند، همانها، جنبش را با توسل به جمله جعلي «جنبش سبز از راي من كو؟ شروع شد» جنبشي اصلاحي معرفي كردند اما راي من كو، بهانه آغاز بود نه دليل آغاز آن.
وي امثال موسوي و كروبي را « سران بهانه اي جنبش» معرفي كرد و نوشت: «منظور از سران بهانه اي، افرادي چون ميرحسين موسوي و كروبي و ديگر اصلاح طلبان ميباشند چرا كه آنان فقط بهانه بودند و اصل نظام نشانه. نه اصلاحات، مدنظر بود و نه سران آنها، سران جنبش بودند. موسوي و كروبي به خانه هاي امني خزيده و سكوت اختيار كردند. قبلا نوشته و گفته ام و بار ديگر تكرار ميكنم كه حبس خانگي موسوي و كروبي، خودخواسته بود تا با مطالبات مواجه نشوند. آنها جنبش سبز را به وسعت يك اقيانوس اما به عمق يك استخر ميخواستند».
فخر آور ادعا كرد: آنها كه مدارا با رژيم اسلامي را در دستور كار قرار داده و مدارا و مماشات را به جاي مبارزه قالب مي كنند، همانها در جلسات و كنفرانس هاي خود با فرستادگان و سفراي رژيم كه به نام اصلاح طلبان در خارج كشور ساكن شده اند، جلسه پشت جلسه و كنفرانس پشت كنفرانس برگزار مي كنند، جلسات و كنفرانس هايي كه به كار بردن واژه سرنگوني در آنها ممنوع است.
گفته مي شود فخر آور با همين مواضع راديكال و تندرو مآبانه بارها توانسته مراكز آمريكايي فعال در حوزه براندازي را سر كيسه كند.


ادبيات مستأصل صهيونيست ها در مقابل ايران (خبر ويژه)

استيصال رژيم صهيونيستي در مقابل جمهوري اسلامي باعث تشديد اختلافات در ميان مقامات تل آويو شده است.
روز گذشته بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل گفت تحريم ها تا امروز آن نتيجه اي را كه اميدوار بوديم بر ايران بگذارد، به همراه نداشته است.
نتانياهو گفت: اسرائيل با پنج چالش دفاعي اصلي مواجه است كه مهم ترين آن، برنامه اتمي ايران است. او همچنين ابراز تاسف كرد كه تحريم ايران تاكنون نتيجه قابل توجهي به همراه نداشته است. به گفته وي تهديدهاي سايبري، خطر موشكي، خطر مرزها و بالاخره خطر انباشته شدن سلاح هاي متعارف در منطقه، چهار چالش ديگر هستند.
نتانياهو گفت كه ساخت ديوار امنيتي به طول 250كيلومتر در مرز مصر، با اين كه هنوز تمام نشده اما نتايج مثبتي را همراه داشته است.
وي تصريح كرد: تحريم ها شكست خورده و نتوانسته برنامه هسته اي ايران را متوقف كند.
همزمان شائول موفاز معاون مستعفي نتانياهو ضمن مخالفت با هرگونه درگيري نظامي با ايران گفت ما در حزب كاديما ماجراجويي عليه ايران را تاييد نمي كنيم.
موفاز رهبر حزب مخالف كاديما، پيش از اين به عنوان وزير دفاع و رئيس ستاد كل فرماندهي ارتش اسرائيل فعاليت كرده است. او دو ماه پيش با نتانياهو ائتلاف كرد و به عنوان معاون نخست وزير به كابينه پيوست اما هفته گذشته عمر اين ائتلاف به سر آمد و موفاز از دولت جدا شد.
به گزارش رويتر، موفاز در بيان علت مخالفت خود با اقدام نظامي در مقابل ايران گفت: ما هيچ ماجراجويي را در زمينه عمليات نظامي كه آينده پسران و دخترانمان و آينده شهروندان اسرائيل را به خطر بياندازد تاييد نمي كنيم.
نظرسنجي ها در اسرائيل هم نشان مي دهند كه اكثريت صهيونيست ها مخالف هرگونه اقدام نظامي انفرادي تل آويو عليه ايران هستند.
شايان ذكر است دو ماه پيش نشريه فايننشال تايمز در تحليلي نوشت: تهديد اسرائيل به حمله عليه ايران بزرگترين بلوف قرن است.
پاتريك كاكبرن در اين تحليل خاطرنشان كرده بود: «نتانياهو تنها يك هنر دارد و آن خالي بندي است. 40 سال است كه اسرائيل در هيچ جنگي پيروز نشده است. ماجراجويي طولاني مدت اسرائيل در لبنان كه در سال 1982 آغاز شد، 20 سال بعد با عقب نشيني و تحقير به پايان رسيد. در سال 2006، بمباران هاي يك ماهه ارتش اسرائيل نتوانست حزب الله لبنان را از مواضع خود در نزديكي مرزها بيرون براند. با اين تفاسير، آيا بمباران هاي اسرائيل بر ضد تاسيسات هسته اي ايران كه زير زمين قرار گرفته اند، موفق خواهد بود يا نه؟» اسرائيل نمي خواهد با ايران درگير شود. قدرت نظامي اين رژيم كمتر از آن چيزي است كه كشورهاي ديگر جهان تصورش را مي كنند. جنگ 2006 لبنان نشان داد كه قواي نظامي اسرائيل در تمام سطوح ناشايسته و بي ظرفيت هستند.


از بن بست تحريم ها نمي شود راهي براي توقف ايران پيدا كرد (خبر ويژه)

«تحريم هاي آمريكا عليه ايران پر از رخنه و نقاط ضعف است».
نشريه آمريكايي كامنتري در ارزيابي تحريم هاي ضد ايراني نوشت: اين تحريم ها آن قدر آميخته به نقاط ضعف هستند كه حتي نتوانستند مانعي بر سر برنامه هاي نفتي ايران ايجاد كنند چه رسد به اينكه ايران را وادار به عقب نشيني و توقف برنامه هسته اي كنند.
كامنتري تصريح كرد: همانطور كه اوايل ماه جاري ميلادي وال استريت ژورنال گزارش داد «تحريم هاي فلج كننده» غرب، نتوانست شركت انرژي ايراني را از شركت در مزايده پالايشگاه نفت فرانسوي بازدارد. شركت خصوصي «گروه توسعه انرژي تدبير» ايران اين اجازه را دارد كه در مزايده پالايشگاه «پتيت كورنه» كه به پاريس سوخت عرضه مي كند، شركت كند. براساس گزارش ژورنال اين شركت نزديك به 10درصد انرژي كشور را تامين مي كند.
اين نشريه معتقد است: با وجود آنكه محدوديت هاي مالي كه بر معامله با ايران و بانك مركزي اعمال شده، مديريت تدبير بر اين پالايشگاه را با پيچيدگي هايي روبرو مي كند اما دولت فرانسه كه از مدافعان سرسخت تحريم ها است، مانع اجراي اين مزايده نشده است. در شرايطي كه اين معامله را در مقايسه با معافيت هايي كه دولت اوباما به چين و هند براي خريد نفت ايران داده، نمي توان چندان چشمگير دانست اما اين امر يك نشانه ديگر از گريزهاي بي شمار از تحريم ها است و باعث مي شود ايرانيان باور داشته باشند كه با صبر و تحمل تحريم ها پايان مي يابند.
تحليلگر كامنتري مي نويسد:ايراني ها معتقدند دولت اوباما و كشورهاي اروپايي كه تحريم ها را اعمال كرده اند، به زودي از تلاش خود خسته مي شوند و شكوفايي تجارت ايران به زودي به شكل سابق درمي آيد.
اين نشريه آمريكايي در پايان تصريح كرد: از بن بست تحريم ها نمي توان راهي به سوي توقف ايران و برنامه هسته اي آن پيدا كرد.
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14