(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 3 تير  1389- شماره 19678

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اينجا چه مي كني شيخ ؟! ( يادداشت روز)
رئيس جمهور درگفت وگو با« اي تي وي» تركيه:كشورهايي كه عليه ملت ايران گام بردارند ضرر مي كنند
مجلس ختم (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
تحليل هاي غلط رسانه ها از ادعاي تقلب در ايران سياست خارجي آمريكا را تباه كرد
سيد احمد خاتمي: عملكرد قوه قضائيه در مقابله با فتنه گران و اعدام ريگي شايسته تشويق است
صالحي: مبناي مذاكرات ما بر سر تبادل سوخت بيانيه تهران خواهد بود
نيوزويك: تحريم يعني چه؟ ايران سر سوزني عقب نشيني نكرده است (خبر ويژه)
آمريكا حمايت نكند چه خاكي بر سر خود بريزيم! (خبر ويژه)
پينوكيوي سبز هم به بازار آمد (خبر ويژه)
من طرفدار كيهان نيستم ولي 22 خرداد واقعا هيچ خبري نبود (خبر ويژه)
شما كه بي طرف نبوديد! (خبر ويژه)اينجا چه مي كني شيخ ؟! ( يادداشت روز)

شيخ! تو اينجا چه مي كني؟!تيغ تو همچنان تيز و درخشان است. و چه تيغي! چه بسيار رنج و اندوه كه با همين تيغ از چهره مبارك پيامبر خدا(ص) زدودي. اكنون همان تيغ را بر من كشيده اي، كنار وليد و مروان؟! پير مرد! يادت هست قريب 7-26 سال پيش، آن روز را كه از شوق مرا در آغوش كشيدي و فرستاده خدا(ص) كه اين صحنه را مي ديد، از تو پرسيد «آيا علي را دوست داري؟» و تو در پاسخ گفتي چگونه دوست ندارم كسي را كه برادر و پسر دايي من است». يادت هست رسول خدا(ص) چه گفت؟ «اما تو با او خواهي جنگيد در حالي كه ستمكاري».
اميرمؤمنان اين كلمات تكان دهنده را در بحبوحه جنگ جمل و هنگامي گفت كه سوار بر اسب، بي سلاح و زره، تا كنار زبير رفت حال آن كه زبير غرق در اسلحه و زره و كلاهخود بود. زبير گفت چگونه بازگردم در حالي كه دو لشكر مقابل هم قرار گرفته اند و اين به خدا سوگند عاري است كه قابل شستن نيست.امام در همين ميدان بود كه طلحه و زبير را خطاب قرار داد و فرمود «فارجعا ايّها الشيخان عن رأيكما... پيرمردها! برگرديد از تصميم خود كه اگر اكنون برگرديد بزرگترين مسئله شما فقط عار و ننگ است، پيش از آن كه عار و نار دوزخ يكجا جمع شود»... زبير جا خورد از يادآوري ماجراي 7-26سال پيش و هشدار پيامبر(ص). گفت «انالله و انااليه راجعون. چيزي را به خاطر من آوردي كه روزگار از خاطرم برده بود». گفت و پشيمان بازگشت. اما پسرش عبدالله كه اين صحنه را ديد، گفت «من خيال مي كنم تو از شمشير آنها ترسيده اي»! همين كافي بود تا زبير سرگردان شود و بگويد «واي بر تو! مرا به جنگ با علي تحريك مي كني؟ من سوگند خورده ام كه با او جنگ نكنم». «كفاره قسم بده و بايست تا نگويند ترسيده اي»! زبير با شنيدن اين سخن از پسر، غلام خود را به كفاره آزاد كرد و به سپاه امام تاخت، سپاهي كه به فرمان امام، راه بر او گشوده بود تا بتازد و از آن سو خارج شود و كناره گيرد.
زبير پشيمان شده بود، اما آيا ندامت او توانست فتنه اي را كه از سرچشمه شام تحريك شده و توسط ياران پيمان شكن امام به راه افتاده بود، به سر آورد؟آيا آن ساعت كه طلحه از سپاه جمل كناره گرفت و به تير هم پيمان غدّار خود مروان بن حكم، بر زمين افتاد و گفت «كسي را از قريش نديدم كه خونش از من تباه تر باشد»، آب رفته به جوي بازگشت؟ خداوند وجود نازنين استاد فرزانه حضرت آيت الله جوادي آملي را حفظ كند، همين چند روز پيش حديث شريف اميرمؤمنان(ع) را از زبان ايشان خوانديم كه «ربّ عالم قد قتله جهله و علمه معه لاينفعه. چه بسا عالمي كه جهلش او را از پاي درآورد و علم او با او بود و به كارش نيامد» اين همان مضمون دعايي است كه مي فرمايد اللهم اني اعوذبك ... من علم لاينفع.
زبير كه شمشيرش بارها غبار غم از سيماي پيامبر زدوده بود، چرا سر ناسازگاري با علي گذاشت؟ شيخ! سيف الاسلام! طلحه الخير! شما چرا؟ فراموش كرديد آن روز كه جزيه نصراني هاي نجران به عنوان غنيمت! توسط سربازان مسلمان دست به دست شد و علي همه آنها را پس گرفت؟ به خاطر نداريد پيامبر در برابر گله سپاهيان فرمود «از علي شكايت نكنيد كه او در اجراي فرمان خدا خشن و سخت گير است و در امر دين مداهنه و سازش نمي كند»؟ فراموش كرديد آن روز را كه دونفري نزد خليفه سوم رفتيد و از او خواستيد وليدبن عقبه را به خاطر شرب خمر عزل كند و حد تازيانه را بر او جاري سازد؟ چه كسي جرئت داشت حاكم كوفه را حد بزند جز علي كه فرمود «بني اسرائيل هلاك نشدند جز به خاطر تعطيلي حدود و احكام الهي» و حد اسلام را بر وليد جاري ساخت. يادتان هست علي(ع) همان جا فرمود «قريش پس از اين مرا جلاد خويش خواهد خواند»!؟ اكنون چه شده كه شما صحابه سابقه دار با همان وليد شرابخوار و مروان غدار و غارتگر بيت المال هم جبهه شده ايد؟
علي شدن و علوي شدن هزينه دارد. شكيبايي كردي و خون دل خوردي و پاي خدا نوشتي تا يقين و اطمينان الهي بر تو فرود آمد. «صبرت واحتسبت حتي اتاك اليقين». چه رازي در امامت و ولايت تو بود كه خداوند به پيامبر فرمود «... اگر ابلاغ نكني، رسالت الهي را به غايت نرسانده اي و خداوند تو را از مردم در امان نگه مي دارد». پيامبر از مردم، از صحابه خود امنيت نداشت در ابلاغ ولايت علي؟! مگر علي بن ابيطالب پس از پيامبر قرار بود جز به رسم پيامبر عمل كند؟ «انا و علي ابوا هذه الامه . من و علي پدران اين امتيم». علي جان! مگر جز اين است كه بار بر زمين مانده آنها را بر دوش كشيدي؟! «قمت بالامرحين فشلوا... فرمان خدا را برپا داشتي آن هنگام كه ديگران درماندند. پدر مهرباني براي مومنان شدي آن هنگام كه عائله تو شدند پس بار سنگيني را كه از طاقتشان بيرون بود، بر دوش كشيدي، پاس داشتي آنچه را تباه كردند و رعايت كردي آنچه را سستي كردند».
روز خيبر، خط تو آشكار شد آن هنگام كه آيه نازل شد «اي كساني كه ايمان آورده ايد هر كس از دين خود ارتداد ورزد و برگردد پس به زودي خداوند گروهي را مي آورد كه آنان را دوست دارد و آنها هم او را دوست دارند، نسبت به مومنين فروتن و در برابر كفار سرسخت و نفوذ ناپذيرند، در راه خدا مجاهدت مي كنند و از ملامت سرزنش كنندگان نمي هراسند...» (آيه 45 سوره مائده). يعسوب مؤمنين! افلاكي خاك نشين! ابوتراب! كم گناهي نيست در نظر دنياطلبان و سركشان، فروتني در برابر مؤمنان و سرسختي و نفوذناپذيري در برابر هر آن كس كه مي خواهد حق را بپوشاند. كم گناهي نيست ترور شخصيت شدن و آماج ناسزا و تهمت قرار گرفتن و با اين همه به خاطر ملامت ها و سرزنش ها از جا نجبيدن و از حق دست نكشيدن.
مولاي ما! پدر مهربان امت! هر كس هم دلش با تو باشد و پيروي تو كند، آماج تهمت ها و ناسزا خواهد بود. مگر مي شود در ثواب و پيروزي جنگ جمل- بي هيچ شمشير زدني- شريك شد، اما در غم و رنج هاي جانگداز آن جنگ شريك نشد؟ آن صحابه عرضه كرده بود دوست داشتم برادرم فلاني هم با ما در اين جنگ جمل بود و در پاداش آن شريك مي شد و تو فرموده بودي «اهوي اخيك معنا. آيا دل برادرت با ما بود؟ اگر دل او با ما بود پس با ما بود و با ما بودند آنها كه در صلب پدران و رحم مادران جاي دارند و گذشت روزگار آنها را به عرصه مي آورد تا ايمان با آنها برپا داشته مي شود». معركه جمل هرگز تمام نخواهد شد، تا دنيا دنياست. آن فتنه منكوب شد اما فتنه گران تا ابد هستند. فتنه سال 88 چال شد اما فتنه گران زخم خورده و سازمان دهندگان اصلي آن در اردوگاه طواغيت جهان باقي اند. ببينيد در همين ماه هاي اخير چگونه بغض آلود درباره امام و رهبري سخن مي گويند. ببينيد قلاده كدام شبه روشنفكران فراري را گشوده اند تا عقده گشايي كنند. ما پشت صورتك نام هايي چون كديور و سروش و مهاجراني و گنجي و مجيد محمدي و ده ها پياده نظام ديگر، قيافه بغض آلود طواغيتي چون پرز و نتانياهو و هيلاري كلينتون و جان مك كين را مي بينيم، و رابرت گيتس رئيس سابق سازمان سيا را كه مي گويد «ايران توسط رهبري به سمت ديكتاتوري پيش مي رود و چهره هاي مذهبي طي 81ماه گذشته كنار گذاشته مي شوند. ما در اين مدت شاهد تغيير ماهيت رژيم جمهوري اسلامي هستيم». گويي كه تابه حال جمهوري اسلامي را دموكراسي تلقي مي كردند و حالا تغيير موضع داده اند!
هجمه و ملامت طواغيت روزگار و تروريست هاي انتحاري آنها در حلقه هاي شبه روشنفكري، نه تنها عار امت و مقتداي ما نيست كه افتخار و سربلندي ماست. طواغيت روزگار كه براي شيمون پرز جلاد جايزه صلح و دموكراسي مي دهند و براي سلاطين مرتجع هم پيمان پرز و اوباما در منطقه فرش قرمز پهن مي كنند، اگر از ما تمجيد مي كردند، بايد سر افكنده و شرمنده مي شديم. اين سنت الهي است. «اگر با اين شمشيرم بر بيني مؤمن زنم كه مرا دشمن دارد، دشمن ندارد و اگر تمام دارايي آسمان و زمين را بر آغوش منافق ريزم كه مرا دوست بدارد، دوست نخواهد داشت چرا كه در فضاي الهي نوشته و بر زبان پيامبر(ص) جاري شد كه يا علي! لايبغضك مؤمن و لايحبّك منافق. هيچ مؤمني با تو دشمني نورزد و هيچ منافقي تو را دوست ندارد». امت ما با اين عقده گشايي ها، تازه گنج ولايت و امامت را عزيزتر مي شمارد. اين بغض آشكار يعني مرگ فتنه! «اي كساني كه ايمان آورده ايد غير خود را به دوستي و محرم اسرار نگيريد، آنها دوست دارند آنچه باعث رنج شما شود. دشمني از دهان هاي آنها آشكار است و آنچه در سينه هاشان ] از دشمني و كينه[ پنهان است، بزرگ تر است... چون با شما ملاقات كنند مي گويند ايمان آورديم و هنگامي كه خلوت كنند از غيظ و خشم شما، انگشتان خويش را مي گزند. بگو بميريد از اين غيظ تان، خداوند به باطن سينه ها آگاه است (آيات 811 و 911 سوره آل عمران)
از تير ترور و تهمت و ملامت دشمنان باكي نيست. به تعبير حضرت امام خميني «ما از هيچ چيز باك نداريم، نه باك داريم كه شرق ما را يك وقت اشخاص مثلاً غيرآزادي طلب يا ديكتاتور حساب كند، نه باك از اين داريم كه غير يك همچو چيزي بكند. البته منافعشان كه در خطر است، بايد همه تهمت ها را به ما بزنند و ما همه تهمت ها را قبول مي كنيم... البته بخواهيد كه همه مردم براي شما خوب بگويند، بايد برويد توي خانه هاتان بنشينيد و هيچ كس شما را نبيند. براي حضرت امير هم هزار چيز گفتند، براي پيغمبر اكرم هم گفتند، حالا هم دارند مي گويند. غربي براي پيغمبر ما بدتر از اين مي گويد كه براي شما و ما مي گويد. براي اينكه الان در معرض خطر است كارشان...» (صحيفه نور، جلد 5، صفحه 992). تكليف ملت با دشمنان روشن است. مي مانند دوستان و صحابه انقلاب و اينكه قيام يا قعود و سكوت و كلامشان در كدام جغرافيا بزرگ تر تعريف و تعبير مي شود؟ اتاق فكرهاي خارجي فتنه و خانه هاي تيمي داخلي آن تمام تمركز خود را روي اين محور قرار داده اند. مبادا زبيرها، هم پياله وليدها و شكار مروان ها شوند. پيرو با فراست علي(ع) بايد مروان شكار باشد نه شكار مروان. عمار باشد و ميانه ميدان با صلابت و شجاعت، علمداري كند نه چون ابوموسي ادعاي تزهد و بازنشستگي از سياست كند حال آن كه وسط معركه كشان كشان مي آورندش براي مغلوبه كردن جنگ پيروز علي(ع). عجبا! به تعبير رهبر فرزانه انقلاب بعضي ها به خيال اينكه وسط فتنه «كابن اللبون» باشند و دوشيده نشوند و سواري ندهند، دوشيده مي شوند و سواري مي دهند، بي آنكه تجربه و دانايي شان به كار آيد.
تلخ ترين صحنه ها براي علي آنجا بود كه معاويه و عمروعاص، شيوخ از صحابه را به بازي گرفتند و امام اين بار بي زره و شمشير سراغ سران جبهه مقابل رفت. شيخ! تو اينجا چه مي كني؟ برگرد و به يادآر...
محمد ايماني

 رئيس جمهور درگفت وگو با« اي تي وي» تركيه: كشورهايي كه عليه ملت ايران گام بردارند ضرر مي كنند

رئيس جمهور در گفت و گو با شبكه«اي تي وي» تركيه تاكيد كرد: تجربه 30 ساله ملت ايران نشان داده كشورهايي كه عليه ملت ايران گام برداشته اند ضرر كرده اند، حال اگر آمريكا و هم دستانش مي خواهند اين تجربه را بار ديگر امتحان كنند ما نمي توانيم مانع آنان شويم.
دكتر محمود احمدي نژاد در اين گفت وگو اظهار كرد: خوشبختانه در عرصه بين المللي مي بينيم كه ملت هاي آزاده و عدالتخواه نسبت به اين حركت وحشيانه رژيم صهيونيستي از خود عكس العمل نشان دادند كه اميدواريم اين عكس العمل و اعتراض ها نسبت به اين رژيم اشغالگر ادامه پيدا كند.
وي ضمن ابراز همدردي با ملت و خانواده شهداي كاروان آزادي، گفت: كساني كه تصميم گرفتند در اين راه گام بردارند بدانند كه در راه خود موفق بوده اند و راه آنان ادامه خواهد داشت؛ چراكه كار آنان چهره جنايتكارانه رژيم صهيونيستي را بيش از گذشته آشكار كرد و باعث شد ضربه مهلكي به اين رژيم وارد شود، ضربه اي كه به هيچ وجه نمي توانند آن را جبران كنند.
وي تاكيد كرد: اين جنايت رژيم صهيونيستي باعث خواهد شد تا از سراسر دنيا كاروان هاي كمك به غزه به راه بيفتد و راه اين شهدا را ادامه دهند؛ چراكه راه پيروزي همين راه است.
احمدي نژاد به بيانيه تهران اشاره كرد و گفت: بيانيه تهران يك بيانيه تاريخي است كه با امضاء تركيه، برزيل و ايران صادر شد، اين بيانيه نشان داد كه با منطق و قانون همراه است و منطبق بر حق و عدالت است و بر اساس صلح، دوستي و برادري صادر شده است.
وي تاكيد كرد: امروز بيانيه تهران به يك معيار شاخص براي سنجش پايبندي كشورها به قانون تبديل شده است، البته خوشبختانه اكثر دولت ها از اين بيانيه حمايت كرده اند. وي افزود: متاسفانه امروز در آمريكا يك گروه تندرو نمي خواهند بگذارند اتفاق مثبتي در اين كشور رخ دهد؛ چراكه آنان منافع خود را در تنش مي بينند در حالي كه بيانيه تهران بهترين راه حل براي تبديل فضاي تنش به همكاري است.
احمدي نژاد با تاكيد بر اين كه « بيانيه تهران بيانيه اي موفق و راهگشاست» گفت: هر كسي در برابر اين بيانيه بايستد بداند كه شكست خواهد خورد، حتي اگر آمريكا باشد.
رييس جمهور گفت: اگر كشورهاي غربي بخواهند مسير گذشته خود را طي كنند ديگر تبادل سوخت معنايي نخواهد داشت. امروز جمهوري اسلامي ايران به خاطر اين كه فضا را مثبت تر از گذشته كند و نشان دهد كه اهل تعامل و گفت وگو است حاضر به تبادل سوخت شده است؛ چراكه جمهوري اسلامي ايران امروز خود سوخت بيست درصد توليد مي كند. وي تاكيد كرد: اگر آمريكا و هم دستانش به دنبال تنش باشند بايد بدانند كه جمهوري اسلامي ايران مسير خود را ادامه خواهد داد و همين امر كار را براي آن ها سخت تر خواهد كرد و ديگر به راحتي نمي توانند از اين بحران عبور كنند.
رييس جمهور ادامه داد: تجربه 30 ساله ملت ايران نشان داده كشورهايي كه عليه ملت ايران گام برداشته اند ضرر كرده اند، حال اگر آمريكا و هم دستانش مي خواهند اين تجربه را بار ديگر امتحان كنند ما نمي توانيم مانع آنان شويم.
رييس جمهور در ادامه با توصيه به كشورهاي اروپايي مبني بر اين كه از فضاي تهديد و تحريم بيرون بيايند و در مسير همكاري گام بردارند، گفت: كشورهاي اروپايي بايد از سي سال گذشته خود درس بگيرند؛ چراكه امروز شرايط جهان به گونه اي است كه ديگر به طور انفرادي نمي توان كار كرد. امروز تنها جمهوري اسلامي ايران نيست كه به دنبال استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي است بلكه 86 كشور جهان به دنبال حق ملت هاي خود در اين زمينه هستند.
وي تاكيد كرد: امروز بايد اجازه داد هر ملتي به هر نحوي كه مي خواهد زندگي و راه خود را انتخاب كند، ما بايد به شخصيت ملت ها احترام بگذاريم. امروز همه ملت ها بايد به طور آزادانه از انرژي خورشيد، باد، آب و هسته اي استفاده كنند. اين حق ملت هاست و ديگران حق ندارند در امور ساير ملت ها دخالت كنند.

 مجلس ختم (گفت و شنود)

گفت: سايت جرس، حلقه ماسوني لندن، از قول خاتمي نوشته است؛ جمهوري اسلامي ايران در جهان وضعيت مطلوبي ندارد!
گفتم: خاتمي بارها نشان داده است كه جهان مورد نظر او، دولت هاي آمريكا و انگليس و اسرائيل هستند و خدا را شكر كه اين جرثومه هاي فساد و آدمكشي، جمهوري اسلامي را نامطلوب و خاتمي و موسوي و كروبي را مطلوب مي دانند.
گفت: حالا اين خاتمي چه اصراري دارد كه اينهمه به جمهوري اسلامي بد و بيراه بگويد و از آمريكا و اسرائيل و انگليس تعريف كند؟
گفتم: ظاهرا قبل از فتنه به او قول داده بودند كه اگر در آشوب ها موفق بشود، يك جايزه بين المللي به او خواهند داد.
گفت: ولي حالا كه فتنه شكست خورده علاوه بر خاتمي و كروبي و موسوي حاميان بيروني آنها هم عزا گرفته اند و از جايزه مايزه خبري نيست!
گفتم: دو تا خرما با هم ازدواج كرده بودند، براي گذراندن ماه عسل رفتند مجلس ختم!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ طبق فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي قانون محسوب شده و لازم الاجرا است به نظرم هيچ نهادي حق ندارد مصوبات اين شورا را لغو نمايد. دست اندركاران اين شورا مصوبه قانوني خود را در مورد اساسنامه جديد دانشگاه با جديت اجرا نمايند.
علي نژاد
¤ دانشگاه آزاد در ملكيت اشخاص نبوده كه خواسته باشند آن را وقف كنند. اموال اين دانشگاه به ملت ايران تعلق دارد. متاسفانه صاحبين قدرت و ثروت مي خواهند در پوشش وقف به سلطه گري خود تداوم ببخشند.
نظري
¤ مشاور آقاي رئيس جمهور در بحث حجاب و عفاف همه مسئوليت ها را برعهده ديگران گذاشته پس دولت با اين همه امكانات و دستگاه هاي عريض و طويل در اين رابطه چه وظيفه اي دارد؟
6604---0913
¤ رسانه هاي گفتاري و نوشتاري اگر به نقش و وظيفه اسلامي خود در باب حجاب و عفاف عمل نمايند بخش عمده اي از معضلات اجتماعي امروز ما مرتفع خواهد شد.
6130---0935
¤ چرا در مجلس شوراي اسلامي براي بستن كمربند ايمني قانون تصويب مي شود ولي قوانين محكمي در ارتباط با الزامي بودن رعايت حجاب در جامعه وضع نمي گردد.
5100---0914
¤ وزارت كار اعلام نمود كه كمك هزينه مسكن كارگران از ده هزار تومان به سي هزار تومان افزايش يافت اما در قرارداد سال 89 اين تغيير لحاظ نشده است تقاضا مي شود وزارت كار نسبت به حل اين موضوع اقدام نمايند.
8538---0935
¤ افرادي كه در سال 88 از مراكز تربيت معلم فارغ التحصيل شده و به استخدام رسمي آموزش و پرورش درآمدند ماهانه 250 هزار تومان حقوق مي گيرند و كساني كه سال 87 فارغ التحصيل و جذب شدند 440 هزار تومان دريافت مي كنند؟! چرا؟
9085---0918
¤ سهام عدالت بازنشستگان فرهنگي و فرزندان آنها چه وقت به دستشان مي رسد؟
1674---0913
¤ با داشتن مدرك ليسانس و 28 سال سابقه خدمت مدير مدرسه هستم آيا سزاوار است با وجود تورم و گراني فقط 50 هزار تومان به حقوق بنده اضافه شود.
2066---0911
¤ استعلام هاي تشخيص هويت از مبدا ارسال كننده به صورت اسكن با مهر ارسال مي شود متاسفانه مسئولان اداره كل تعاون تهران اين گواهي ها را نمي پذيرد و تغييرات مديران و هيئت مديره بيشتر تعاوني مسكن مهر تهران چند ماهي بلاتكليف مانده است و به تبع آن مردم نيز سرگردان هستند لذا از دولت محترم بويژه وزير محترم تعاون تقاضا مي شود به اين مسئله رسيدگي نمايند.
مديرعامل يكي از تعاوني هاي مسكن مهر
¤ در سال گذشته مبلغ دو ميليون تومان وجه بنده توسط سارقان در بانك... به سرقت رفت پس از شكايت و پيگيري پرونده درخواست فيلم سرقت از بانك شد كه متاسفانه بانك دوربين نداشت با توجه به وقوع چنين حوادثي ضرورت دوربين بر همه روشن است ولي متاسفانه از سال گذشته تا به حال هيچ اقدامي براي نصب دوربين صورت نگرفته است كه مجددا در تاريخ 31/3/89 نيز شاهد به سرقت رفتن سرمايه يكي ديگر از افراد محل بوديم. از رئيس كل بانك مركزي تقاضا مي شود نسبت به نصب دوربين در بانك ها اقدام شايسته را به عمل آورند.
رحماني
¤ زمين هاي باير را با قيمت هاي خيلي بالا در اختيار توليدكنندگان قرار مي دهند. مي خواستم دولت در اين مورد قدمي براي ما كه علاقمند به كارهاي توليدي هستيم بردارد تا انگيزه كار از بين نرود.
صاحب يك توليدي
¤ هيچكدام از آرايشگاه ها نرخ معيني ندارند. هر آرايشگري نرخ آرايشگاه را خودش تعيين مي كند. لطفاً بنويسيد اگر اتحاديه اي براي آرايشگاهها وجود دارد پس چرا قيمت ها مصوب نيست.
يك شهروند تهراني
¤ در شهرستان اهواز با گرماي بالاي 50درجه روزي چند مرتبه برق قطع مي شود. در محله هاي پايين شهر گاهي اتفاق افتاده كه دو روز كامل برق قطع بوده است. عرض بنده اين است كه چرا بعضي از مسئولين پيش بيني لازم را نمي كنند.
0068--0916
¤ با پيگيري هاي مكرر از شوراي شهر و سازمان آب و شهرداري و فرمانداري محترم شهرستان شهريار جهت حل مشكل آب شرب در شهر باغستان (خادم آباد) هنوز هيچ نتيجه اي حاصل نشده است. از مسئولين ياد شده تقاضا مي شود به اين مشكل رسيدگي نمايند.
جمعي از اهالي محل
¤ از مسئولين فرهنگي تقاضا مي شود نسبت به نرخ ثبت نام كلاسهاي تابستاني نظارت و كنترل بيشتري داشته باشند.
5481--0937
¤ از خيابان 72 شرقي خيابان دردشت نارمك، تماس مي گيرم. مي خواستم به مسئولان شهرداري منطقه عرض كنم همانگونه كه براي تراكم برج هاي متعدد و 5 طبقه هاي 6 واحدي از مردم پول مي گيرند، آب آنها را هم تامين كنند. تكليف ماها كه پمپ آب نداريم چيست؟!
از طرف بخشي از اهالي- نعمت الله شاهين
¤ وضعيت آسفالت بزرگراه آزادگان بسيار نابسامان است. مسئولان كاري بكنند.
2531--0912
 فارين پاليسي بررسي كرد
تحليل هاي غلط رسانه ها از ادعاي تقلب در ايران سياست خارجي آمريكا را تباه كرد

فارين پاليسي نوشت كه هيچ تحليلي به اندازه ادعا هاي بدون دليل و غيرموجه رسانه ها در مورد تقلب در انتخابات ايران، باعث تباهي خط مشي اوباما در قبال تهران نشد.
به گزارش فارس، پايگاه اينترنتي «فارين پاليسي » در مقاله اي تحليلي كه بخش اول آن روز گذشته منتشر شد، به بررسي مواضع گزارشگران و تحليلگران غربي در قبال حوادث انتخابات رياست جمهوري ايران و پس از آن پرداخته و اين تفسيرها و پوشش هاي خبري غلط و گمراه كننده را باعث تباهي و ضعف سياست خارجي دولت اوباما در قبال ايران معرفي كرده است. دو نويسنده اين مقاله يعني «فلينت لورت» مدير بخش ايران در بنياد آمريكاي جديد و استاد دانشگاه پنسيلوانيا و «هيلاري مان لورت» مديرعامل موسسه مشاوره اي ريسك سياسي «استراتگا» معتقدند كه رسانه هاي غربي در تحليل وقايع سال گذشته ايران بدون مراجعه به واقعيت هاي موجود، خبرهايي نادرست و غيرحقيقي را منعكس كرده اند.
نويسندگان اين مقاله خاطرنشان كردند: قبل از اعتراضات خياباني سال گذشته، يك روزنامه نگار در آلمان ليستي از سه اكانت توئيتري عمده را نشان داد كه در مورد رويدادهاي تهران به انتشار اخبار مي پرداختند. وي پرسيد كه آيا هويت گزارش دهندگان و صاحبان اين اكانت ها را مي دانم؟ به او گفتم مي دانم، اما ظاهرا وي از شنيدن اين جواب كه يكي از آنها ساكن آمريكا، ديگري تركيه و سومي (كه متخصص دعوت از مردم براي به «خيابان آمدن بود») ساكن سوئيس است، بسيار نااميد شد روزنامه نگاران غربي كه به خود زحمت ندادند به مردم عادي ايران دسترسي يابند تنها به بررسي نظرات و يا گزارش هايي پرداختند كه با عنوان «انتخابات ايران» در سطح توئيتر منتشر شده بودند. و در تمام اين مدت هيچ كس نپرسيد چرا افرادي كه سعي دارند با سازماندهي مردم آنها را به خيابان ها بياورند به زبان هايي به غير از فارسي مي نويسند.
اين دو تحليلگر آمريكايي ادامه دادند: روزنامه نگاران و تحليلگران غربي به طريق تقريبا مشابهي نتوانستند ريزش و انحطاط واضح و مبرهن جنبش سبز را رصد كنند، كار در اوايل امسال به جايي رسيده بود كه حتي «رضا اصلان»، و ديگر طرفداران پرشور جنبش سبز، و ديگر هم سفران آنها در عرصه رسانه اي نمي توانستند توجيه كنند كه چرا جنبش نمي تواند نمايش هاي عمومي معناداري براي نشان دادن قدرت خود به راه اندازد.
فلينت لورت و هيلاري مان لورت در مورد شكست به اصطلاح جنبش سبز و انحطاط آن نوشتند: اگر فرد از همان ابتدا تنها به واقعيت ها مي پرداخت، مي توانست به راحتي اين فرآيند را تشخيص دهد. ما در اواخر سال 2009 و در مقاله اي منتشره در وب سايت «بوليتيكو» يعني فقط دو هفته بعد از انتخابات سقوط جنبش سبز را پيش بيني كرديم.
اين دو تحليلگر آمريكايي در ادامه به بررسي تاثير گزارش هاي غلط و مغرضانه رسانه ها و مفسرين غربي بر سياست خارجي دولت اوباما در قبال ايران پرداخته و افزودند: اين تحليل هاي معيوب و اشتباه در مورد جنبش سبز و عرصه سياسي داخلي جمهوري اسلامي باعث تباه شدن خط مشي دولت اوباما در قبال ايران شده است. پس از ادعاهاي ساختگي در مورد تسليحات كشتار جمعي عراق كه باعث حمله فاجعه بار آمريكا به اين كشور شد، هيچ تحليلي به اندازه ادعاهاي بدون دليل و غيرموجه در مورد تقلب در انتخابات رياست جمهوري 2009 و به اصطلاح جنبش تسليم ناپذير سبز به سياست خارجي آمريكا لطمه نزده است.
نويسندگان در انتهاي مقاله تحليلي خود چاره برون رفت از توهم و اشتباهات كنوني دولت اوباما را واقع بيني و درك صحيح اوضاع داخلي ايران معرفي كرده و مي افزايند: مي توان بار ديگر از تكرار تاريخ جلوگيري كرد اما البته به اين منظور، بايد به جاي نتايج سياسي مورد نظر خودمان بيشتر بر روي واقعيت و حقيقت تحليلي متمركز شويم.

 سيد احمد خاتمي: عملكرد قوه قضائيه در مقابله با فتنه گران و اعدام ريگي شايسته تشويق است

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري انتظار از قوه قضاييه را در آن دانست كه در عرصه اجراي عدالت هيچ ملاحظه اي غير از ملاحظه قانون نداشته باشد.
آيت الله سيداحمد خاتمي با اشاره به اين كه «قوه قضاييه يكي از اركان مهم نظام اسلامي است» گفت: اقتدار قوه قضاييه اقتدار نظام اسلامي است و ضعف آن نيز به پاي نظام اسلامي نوشته مي شود، بنابراين همانگونه كه دو قوه ديگر در محدوده قانون محترم و مورد تاييد هستند قوه قضاييه نيز اين چنين است.
وي كه با ايسنا گفت وگو مي كرد، با بيان اين كه «آن چه كه مايه اقتدار اين قوه است اجراي عدالت به صورت كاملا مساوي نسبت به همه است» ادامه داد: اين انتظاري است كه از قوه قضاييه مي رود و دقيقا موضع اقتدار اين قوه از همين رهگذر است.
وي ادامه داد: انتظار از قوه قضاييه آن است كه در عرصه اجراي عدالت هيچ ملاحظه اي غير از ملاحظه قانون را نداشته باشد و در اين راستا گزينش هاي دقيق، نظارت دائم قوه قضاييه و برخورد قاطع اين قوه با متخلفان از عدالت مي تواند تاثيرگذار باشد.
وي با بيان اين كه «اقتدار قوه قضائيه در اين است كه مردم باور كنند اين قوه ميزاني جز ميزان عدالت نمي شناسد» گفت: در اين راستا مردم نيز مي توانند تاثيرگذار باشند و شيوه تاثير مردم نيز اين گونه است كه قضات عدالت محور را تشويق كنند و موارد تخلف از عدالت را نيز به صورت مستند به قوه قضاييه گزارش و در واقع با اين امر قوه قضاييه را تشويق كنند.
اين عضو جامعه مدرسين همچنين با بيان اين كه «عملكرد اين قوه در مقابله با فتنه گران و همچنين اعدام ريگي شايسته تشويق است» گفت: به عبارتي ديگر دو بال تشويق و انتقاد بسيار سازنده است و مي تواند همه قوا را در مسير انجام وظايف قانوني شان كمك كند.
وي گفت: مسئولان قوه قضاييه در پي تحقق عدالت هستند، همان طور كه آيت الله هاشمي شاهرودي در گذشته اين گونه بود، آيت الله لاريجاني نيز اين گونه هستند و ديگر مسئولاني كه در راس اين قوه هستند نيز در پي اجراي عدالتند و آنچه كه مقاومت اين قوه را در مقابل فشارهاي بيرون مي تواند تحقق بخشد اجراي عدالت است.

 صالحي: مبناي مذاكرات ما بر سر تبادل سوخت بيانيه تهران خواهد بود

رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان مبناي مذاكرات ايران بر سر تبادل سوخت را، بيانيه تهران عنوان كرد.
دكتر علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران، درباره اظهارات رئيس جمهور مبني بر شرايط جديد ايران براي مذاكرات به ايسنا گفت: اميدواريم كه در چارچوب بيانيه تهران با گروه وين مذاكره كنيم و مبناي مذاكرات ما بر سر تبادل سوخت، بيانيه تهران خواهد بود.
وي درباره درخواست مجلس براي حفظ غني سازي بر پايه 20درصد نيز گفت: در غني سازي ايران تا هر درصدي كه بخواهد مي تواند غني كند و اين حق قانوني و حقوقي ايران است. درخصوص غني سازي 20درصدي ايران به ميزاني كه نياز دارد، غني سازي 20درصدي مي كند. در حال حاضر خط توليد اورانيوم با غناي 20درصد در نطنز از توليد اورانيوم با غناي 5/3درصد جدا است. تا الان بيش از 17كيلو اورانيوم با غناي 20درصد توليد كرده ايم و مي توانيم بالقوه تا پنج كيلو در ماه توليد كنيم، اما در اين كار تعجيل نداريم، طوري تنظيم مي كنيم تا كارگاه توليد صفحه سوخت تجهيز شود.
صالحي در پاسخ به اينكه مجلس مي خواهد دولت مكلف شود غني سازي 20درصد را حفظ كنيم، چه سوخت راكتور تهران به ما بدهند يا نه، گفت: ما نمي خواهيم چيزي را كه به آن نياز نداريم توليد كنيم و نمي خواهيم تمامي اندوخته اورانيوم خود را به اورانيوم با غناي 20درصد تبديل كنيم. بنابراين ما به اندازه نيازمان غني سازي 20درصد مي كنيم و اين حق غني سازي در هر سطحي از غناي مورد نياز را هم براي خود حفظ مي كنيم.

 نيوزويك: تحريم يعني چه؟ ايران سر سوزني عقب نشيني نكرده است (خبر ويژه)

صداي آمريكا به نقل از نشريات اين كشور اعلام كرد از تحريم هاي جديد عليه ايران كاري ساخته نيست.
سايت VOA به نقل از مقاله مايكل هرش در مجله نيوزويك نوشت: دور جديد تحريم ها عليه ايران ناكارآمد است.
نيوزويك تاكيد مي كند: در حالي كه دولت ايران سر سوزني از موضع خود عقب نشيني نكرده، از تحريم هاي گام به گام كاري ساخته نيست.
كريم سجادپور عضو بنياد كارنگي هم در گفت وگو با نشريه شوراي روابط خارجي آمريكا گفت: خط مشي كاخ سفيد براي برچيدن برنامه هسته اي ايران ناموفق بوده است.
وي مي افزايد: در صورت عدم تمايل به اعمال زور عليه ايران، بايد به ديپلماسي مهار و محدود كردن ايران روي آورد. مسلما رويكرد تحريم هاي جديد به توقف برنامه اتمي ايران نمي انجامد اما دست كم روند آن را كند مي كند.

 آمريكا حمايت نكند چه خاكي بر سر خود بريزيم! (خبر ويژه)

تحليل اخير فريد زكريا سردبير نيوزويك و از مشاوران ارشد دولت اوباما، درباره محبوبيت و اقتدار جمهوري اسلامي و توهم بودن جنبش سبز مخملي در ايران، آب در لانه مورچگان انداخت.
وي كه از استراتژيست هاي مطرح در آمريكا به حساب مي آيد، به تازگي در واشنگتن پست نوشت: «توهم انقلاب مخملي در ايران نظير اروپاي شرقي، اشتباه است. من از حاميان جريان سبز هستم اما فكر نمي كنم اين جريان مي توانست از پس سرنگوني جمهوري اسلامي برآيد. بايد باور كنيم جمهوري اسلامي حاميان بسياري دارد. مازيار بهاري خبرنگار نيوزويك كه مدتي در ايران زنداني بود، عقيده دارد آيت الله خامنه اي محبوب ترين سياستمدار در ايران است... يكي از نكات كليدي در محبوبيت احمدي نژاد هزينه هاي زيادي بود كه وي براي بهبود رفاه اجتماعي فقرا كرد... برخلاف اروپاي شرقي، جمهوري اسلامي هم پشتوانه مذهبي و هم پشتوانه ملي مردم را با خود دارد.»
اين تحليل فريد زكريا باعث آشفتگي و خشم شديد محافل ضد انقلابي شد كه تاكنون با القاب بلندبالا از وي ياد كرده و از تحليل هايش بهره مي گرفتند.
يكي از عناصر ضدانقلاب با اشاره به تحليل اخير اين تحليلگر آمريكايي، در سايت بالاترين نوشت: نويسنده و گوينده خبري آمريكا اخيرا اراجيف عليه جنبش سبز نوشته است. او ما را پيش پاي دموكرات ها قرباني كرد تا جواب انتقادات مك كين را داده باشد. الحق كه با دوستاني اين چنين، جنبش سبز نياز به دشمن ندارد.
يكي ديگر از عناصر خشمگين اپوزيسيون هم نوشت: «اين آدم از كثيف ترين سياست بازان آمريكايي شده و متاسفانه جزو تصميم سازان us (آمريكا) هم هست. سناتور مك كين انصافا اخيرا مردانه ايستاد و از جنبش حمايت كرد و بيانيه او بي مانند بود. جداي از اينها هيچ آبي در غرب گرم نمي شود.»
استقبال از موضع مك كين كه خواستار حمايت بيشتر از آشوبگران در ايران شده در حالي است كه اخيرا بهاءالله مهاجراني مدعي شده بود سبزها با دموكرات ها ميانه خوبي دارند و مك كين و ديگر نومحافظه كاران با جمهوري اسلامي همفكر هستند!
مك كين همچنين از طرفداران بمباران ايران بود و تخطئه هر دوسر ماجرا (دموكرات و جمهوري خواه) حاكي از يتيم شدن فتنه سبز دارد.
در همين حال يكي ديگر از اعضاي اپوزيسيون در بالاترين نوشت: فريد زكريا روشنفكر سرشناس آمريكايي است. او از كساني است كه در مسائل خاورميانه حرف آخر را مي زند. او سردبير نيوزويك و مجري برنامه اي به اسم خود در CNN است. وقتي او در مورد خاورميانه صحبت مي كند سياستمداران و طبقه روشنفكر آمريكا واقعا به او گوش مي كنند و حرفها و نظريات او در تصميم گيريهاي آنان موثر است. او تاكنون كما بيش از جنبش سبز ايران حمايت كرده و مقالات او در نيوزويك و برنامه هفتگي او در CNN كمك بزرگي به شناخت جنبش سبز در آمريكا بوده است. زكريا اما در مقاله عجيبي كه در تاريخ 20 ژوئن در مجله نيوزويك نوشته است به كلي نظريات سابق خود را زير پا گذاشته و صحبت از اين مي كند كه خامنه اي در ايران از محبوبيت قابل ملاحظه اي برخوردار است و جنبش سبز قابليت سرنگوني دولت ايران را ندارد. او حتي از مازيار بهاري نيز نقل قول كرده است كه خامنه اي محبوبترين سياستمدار در داخل ايران است. متاسفانه چون او يكي از موثرترين كارشناسان مسائل خاورميانه در آمريكاست امكان دارد اين مقاله تاثير ناخوشايندي در حمايت دولت آمريكا از اپوزيسيون بگذارد. بايد به او رساند كه اين كم لطفي را درست كند(!)
نكته درخور توجه آن كه سران فتنه، گروههاي داخلي مدعي اصلاحات و حاميان بيروني آنها نه فقط نسبت به حمايت آشكار آمريكا از فتنه گران كمترين حساسيتي ندارند، بلكه آشكارا نياز خود را به اين حمايت ها اعلام نيز مي كنند.

 پينوكيوي سبز هم به بازار آمد (خبر ويژه)

دروغ كه حناق نيست، مخصوصاً اگر طرف، حجت الامسال هرمنوتيك كديور باشد.
محسن كديور عضو حلقه راه اندازي شده توسط مهاجراني كه مدتي است مي كوشد پوستين وارونه بر تن فتنه سبز كند و حيثيت از دست رفته اين جريان در زمينه همسويي با آمريكا و رژيم صهيونيستي را احيا نمايد، اخيراً با تحريف شعار آشوبگران مدعي شد: سبزها شعارشان هم غزه، هم لبنان، جانم فداي ايران بود!
كديور در گفت وگو با تلويزيون صداي آمريكا اظهار داشت: «ما اولويت اولمون، اين را هم موسوي ذكر كرده و ديگر رهبران جنبش و مردم در خيابان هاي ايران فرياد زدند كه هم غزه هم لبنان، جانم فداي ايران. اين شعار اصلي مخالفان بود، نه مسايل ديگر»!
اقدام ناشيانه كديور در واقع تلاشي بود براي كتمان ساختارشكني نفاق جديد و كتمان همراهي آشوبگران با آمريكا و رژيم صهيونيستي در تظاهرات روز جهاني قدس، 13 آبان و 16 آذر سال گذشته. جريان مذكور در آن تظاهرات به مخالفت با دفاع از آرمان فلسطين پرداخت و همزمان شعار جمهوري ايراني سر داد. آنها روي كلمه اسلامي و همچنين شعارهاي مرگ بر آمريكا و اسرائيل خط كشيده بودند.
به دنبال رفوكاري ناشيانه و منافقانه محسن كديور، صداي قاطبه ضد انقلاب كه پيوند ديرين با كانون هاي صهيونيستي دارند، درآمد. سايت هاي ضدانقلابي در اين زمينه تصاوير و ويدئوهاي مربوط به راهپيمايي روز قدس را كه در آن آشوبگران علناً شعار «نه غزه، نه لبنان» و «جمهوري ايراني» سر مي دهند.
يكي از عناصر ضد انقلاب در واكنش به ادعاي كديور نوشت: شعار ما نه غزه نه لبنان و جمهوري ايراني بود كه خيلي هم بر دلمان نشست. حالا كديور دروغ گنده اي چاشني آن شعارها كرده كه توي كت هيچ كس نمي رود. ما كجا گفتيم هم غزه هم لبنان؟
ضد انقلاب ديگر در وبلاگ خود تأكيد مي كند: ما قرار بود دشمن دروغ باشيم. ما كجا آن چيزي را كه كديور مي گويد شعار داديم. نكند ما شعار درود بر اصل ولايت فقيه هم گفتيم؟!
يكي ديگر از اين عناصر دو آتشه خطاب به كديور نوشت: تو به من بدهكاري. تو دروغ گفتي. من براي آن شعار كتك خوردم و يكي ديگر بازداشت شد. تو بايد از من عذرخواهي كني كه وقيحانه به شعورم ]!؟[ توهين كردي.
وبلاگ ديگري از مجموعه شبكه عنكبوت در كنار اظهارات كديور، كاريكاتور پينوكيو و دماغ بزرگ شده او را گذاشت.
گفتني است آخرين شاهكار افتضاح زوج سياسي كديور-مهاجراني در حالي رقم خورده كه اين دو نابغه! سياست، هم پروژه هايي نظير اسب تروا را براي تمام كردن كار جمهوري اسلامي در 22 بهمن سال گذشته پيش كشيده اند و هم مدعي اند جنبش سبز مورد حمايت آنها جرياني درچارچوب جمهوري اسلامي و قانون اساسي است.

 من طرفدار كيهان نيستم ولي 22 خرداد واقعا هيچ خبري نبود (خبر ويژه)

زمين گيري بقاياي اپوزيسيون در سالگرد انتخابات با وجود تبليغات دروغين انبوه، باعث زد و خوردهاي تازه لفظي ميان اين محافل شده است.
ماجرا از اين قرار است كه «فرهاد- ر» از گزارشگران زيرزميني سايت گويا نيوز روز يكشنبه 30 خرداد در گزارشي كه از تهران به اين سايت وابسته به سازمان سيا ارسال كرد، اذعان كرد «تهران در آرامش است. امروز اوضاع آرام بود و علي رغم دعوت گروههاي غيررسمي و افراد مختلف براي حضور در ميادين بزرگ تهران، اما اين دعوت مورد استقبال واقع نشد و رفت و آمد در خيابان هاي شهر همانند روزهاي گذشته عادي بود. از مواردي كه بسيار جلب توجه مي كرد حضور بسيار كمرنگ و تقريبا نزديك به صفر نيروهاي بسيجي و لباس شخصي در معابر عمومي بود. طبق مشاهدات خبرنگار اعزامي ما هيچ موردي از درگيري ديده نشد و فردي هم دستگير نشد.»
به دنبال انتشار اين گزارش معطوف به واقعيت در گزارش روز، شماري از سايت هاي ضدانقلابي دچار توهم محض، به گزارشگر مفلوك گويانيوز كه سوابق درخشاني در خدمت به جريان ضدانقلاب دارد، حمله كردند و او را با ناسزا و كلمات ركيك مورد خطاب قرار دادند. آنها همچنين «فرهاد-ر» را متهم به خيانت كردند.
اين ضدانقلاب زيرزميني كه چند روز سكوت كرده بود بالاخره كاسه صبرش لبريز شد و در وبلاگ خود (وبنامك) نوشت: به جرئت بگويم اگر كسي نقدي به جنبش سبز داشته باشد، توهين و هتاكي هاي بعضي از طرفداران جنبش به مراتب بدتر از جبهه مقابل است. حقيقت موضوع اين است كه در سي ام خرداد 89 كسي در خيابان ها حضور نداشت و تهران آرام بود و همانند 22 خرداد درگيري اتفاق نيفتاد. تنها ماموران نيروي انتظامي بودند و من هم به عنوان يك گزارشگر آنچه در مناطق مركزي تهران ديدم، گزارش كردم. آن وقت متاسفانه يك عده از طرفداران جنبش سبز هر آنچه دلشان مي خواسته نثار بنده كرده اند كه چرا چنين گزارشي نوشته ام و بايد براي كيهان كار كنم.
وي مي افزايد: ظاهرا بايد گزارش مي كردم كه ميليون ها نفر در خيابانها بودند و شعار مي دادند و با پليس درگير شدند؛ موتورسيكلت بسيجيان را سوزاندند. در اين حال بود كه بنده لقب يار كيهان يا دروغگو را نمي گرفتم و خوراك مناسب براي آنانكه تنها غوغاسالاري را مي پسندند و خبرسازي را بيش از خبررساني باور مي كنند و شعور را به كناري نهاده و شور را تماما جايگزين اش كرده اند، فراهم مي كردم.
وي مي نويسد: واقعا براي بعضي از اين دوستان سبز متاسفم كه شكست جنبش توسط همين ها دارد صورت مي گيرد و جامعه را منزجر مي كنند. به گمانم جنبش سبز در حال حركت به بيراهه و سمت نااميدكننده اي است كه برخلاف تبليغات گسترده روشنفكران خارج از كشور، شور و شوق بيش از عقلانيت و منطق در آن موج مي زند و اين همان اشتباه تاريخي ماست.

 شما كه بي طرف نبوديد! (خبر ويژه)

«همه مي دانستند كه نسبت به نامزدها بيطرف هستم. كاري نداشتم كه مردم به چه كسي رأي مي دهند».
اين عبارت بخشي از اظهارات اخير آقاي هاشمي رفسنجاني است كه چند روز پيش در گفت وگو با ماهنامه مديريت ارتباطات عنوان شده است. نفي حمايت آقاي هاشمي از ميرحسين موسوي در حالي است كه از طرف ديگر موسوي شخصاً سال گذشته در بحبوحه تبليغات انتخاباتي اعلام كرد «من به حمايت آقاي هاشمي رفسنجاني از خود افتخار مي كنم».
از سوي ديگر مرور نامه 20 خرداد 1388 مهدي كروبي به آقاي هاشمي نيز مأيد نظر ميرحسين موسوي است. كروبي در آن نامه گله مندانه كه دو روز قبل از انتخابات در رسانه ها منتشر شد، مي نويسد: «همان گونه كه جنابعالي اطلاع داريد همه اصلاح طلبان و علاقه مندان به اسلام و انقلاب همت خويش را مصروف اين معنا كرده اند كه در اوضاع و احوال عمومي كشور «تغيير» ايجاد كنند و به صورت هاي مختلف اعم از نامزدي يا حمايت از نامزدي خاص در انتخابات 22 خرداد 88 كشور را از شرايط فعلي نجات دهند... متأسفانه برخي از نزديكان و بستگان شما با شايعه پراكني قصد دارند يكي از دو صداي اصلاح طلبان در انتخابات را خاموش كنند و با پخش خبرهاي كذب و شايعات ناروا درباره انصراف اينجانب از رقابت هاي انتخاباتي آب به آسياب مخالفان اصلاحات بريزند. من البته قصد ندارم با بردن نام افراد خاص از نزديكان و بستگان شما نقش آنان را در برهم زدن وحدت اخلاقي اصلاحات اعلام كنم و ترجيح مي دهم پس از پايان انتخابات با هم در يك جلسه دو نفره درباره اين موضوع صحبت كنيم، اما ضمن تأكيد بر دغدغه هايي كه شما هم درباره انتخابات داريد اعلام مي كنم اين روش دوستان سبب نقض قواعد اخلاقي انتخابات آزاد مي شود و اتحاد فكري و تاريخي اصلاح طلبان را مخدوش مي كند. حتما به ياد داريد كه همه ما درباره جايگاه رياست مجلس خبرگان رهبري پس از درگذشت آيت الله مشكيني چه اندازه حساس بوديم و حتماً نقش اينجانب و دوستان حزب اعتماد ملي در مشاركت گسترده در انتخابات خبرگان و سپس حمايت از رياست جنابعالي را از ياد نبرده ايد، گرچه من هرگز به قصد سهم خواهي كاري نمي كنم و آن روز باور و اعتقادم را معيار حمايت از شما براي رياست مجلس خبرگان قرار دادم، اما قصدم از يادآوري اين نكته، تاكيد بر ضرورت وحدت اصلاحات است... اميدوارم به دوستان خود تذكر بدهيد كه از ادامه اين حركت تخريبي- كه جز به سود حريف نيست- خودداري كنند و بدانيد كه به رغم برخي داعيه ها اكنون همه اين رفتارها منتسب به حضرتعالي است و گرچه سهم برخي نهادهاي عمومي- مانند دانشگاه آزاد اسلامي- را نمي توان در ترويج نامزد مورد نظر شما ناديده گرفت اما حق شهروندي شما در دفاع از نامزد خاص ملازمتي با خروج از دايره عدل و انصاف ندارد».
شايان ذكر است آقاي هاشمي در مصاحبه اخير خود همچنين درباره بازنشستگي و كناره گيري سياسي گفته بود: مايلم اين گونه شود ولي مي ترسم عوارض بد سياسي داشته باشد.
هر چند كه بازنشستگي و كناره گيري سياسي در جمهوري اسلامي معنا ندارد اما از سوي ديگر ميل به كناره گيري سياسي نيز با رويكرد كاملاً سياسي آقاي هاشمي در حوادث يك سال اخير مطابقت ندارد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14