(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 4 تیر 1390- شماره 19958

قيمت هاي جديد بليت قطار
در 4 مسير مشهد، شيراز، اهواز و تبريز
نگاهي به مشكلات بزرگترين پروژه شهري در تاريخ ايران
تونل توحيد، كابوسي كه براي تهراني ها 440 ميليارد تومان هزينه داشت
تمام آنچه كنكوري ها بايد بدانند
بوق زدن ممنوع
اخبار هفتهقيمت هاي جديد بليت قطار
در 4 مسير مشهد، شيراز، اهواز و تبريز

قيمت هاي جديد بليت قطار در برخي از پرترددترين مسيرهاي ريلي كشور منتشر شد.
قيمت هاي بليت قطار در مسيرهاي مختلف از اول تيرماه با 21 تا 14درصد افزايش رو به رو است.
بنابراين گزارش تغييرات قيمت و نرخ هاي جديد قطار در پرترددترين مسير ريلي كشور (تهران-مشهد) به شرح زير است:
¤پرديس سالني قيمت قبلي: 000552 ريال قيمت جديد: 291000 ريال
¤توربوترن درجه يك سالني قيمت قبلي: 190000 ريال قيمت جديد: 209000 ريال
¤توربوترن درجه دو سالني قيمت قبلي: 175000 ريال قيمت جديد: 191000 ريال
¤توربوترن سالني قيمت قبلي: 260000 ريال قيمت جديد: 260000 ريال
¤درجه دو اتوبوسي سالني قيمت قبلي: 50000 ريال قيمت جديد: 57000 ريال
¤اتوبوسي سالني قيمت قبلي: 60000 ريال قيمت جديد: 68500 ريال
¤كوير 6 تخته قيمت قبلي: 160000 ريال قيمت جديد: 182500 ريال
¤6 تخته لوكس قيمت قبلي: 160000 ريال قيمت جديد:182500 ريال
¤لوكس 4 نفره كوپه اي قيمت قبلي: 180000 ريال قيمت جديد: 205000 ريال
¤پلور سبز كوپه اي قيمت قبلي: 235000 ريال قيمت جديد: 268000 ريال
¤سيمرغ كوپه اي قيمت قبلي: 235000 ريال قيمت جديد: 268000 ريال
¤غزال بنياد قيمت قبلي: 265000 ريال قيمت جديد: 302000 ريال
¤غزال وانياريل قيمت قبلي: 265000 ريال قيمت جديد: 302000 ريال
¤دليجان كوپه اي قيمت قبلي: 166000 ريال قيمت جديد: 189500 ريال
¤لوكس 6 نفره كوپه اي قيمت قبلي: 150000 ريال قيمت جديد: 171000 ريال
¤لوكس 6 نفره كوپه اي درجه 2 قيمت قبلي: 120000 ريال قيمت جديد: 137000 ريال
همچنين تغييرات قيمت و نرخ هاي جديد قطار در مسير ريلي تهران-شيراز به شرح زير است:
¤پلور سبز كوپه اي قيمت قبلي: 230000 ريال قيمت جديد: 262000 ريال
بنابراين گزارش تغييرات قيمت و نرخ هاي جديد قطار در مسير ريلي تهران-اهواز نيز به شرح زير است:
¤معمولي صندلي كوپه اي قيمت قبلي: 240000 ريال قيمت جديد: 270000 ريال
¤لوكس 6 نفره كوپه اي قيمت قبلي: 153000 ريال قيمت جديد: 174000 ريال
¤پلور سبز كوپه اي قيمت قبلي: 144000 ريال قيمت جديد: 164000 ريال
همچنين تغييرات قيمت و نرخ هاي جديد قطار در مسير ريلي تهران-تبريز نيز به شرح زير است:
¤لوكس 4 نفره كوپه اي قيمت قبلي: 59000 ريال قيمت جديد: 67500 ريال
¤درجه يك شش تخته قيمت قبلي: 40000 ريال قيمت جديد: 46000 ريال
¤سبز تبريز قيمت قبلي: 170000 ريال قيمت جديد: 191400 ريال
مسافران مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي
/http://ticket2rajair از آخرين تغييرات قيمت ها و نرخ هاي جديد بليت قطار در مسيرهاي مختلف آگاه شوند.

 نگاهي به مشكلات بزرگترين پروژه شهري در تاريخ ايران
تونل توحيد، كابوسي كه براي تهراني ها 440 ميليارد تومان هزينه داشت

تونل توحيد از جمله پروژه هاي شهري است كه به زعم مسئولان بزرگترين پروژه شهري در تاريخ ايران است. اما به رغم گذشت نزديك به 2 سال از زمان افتتاح مشكلات آن تمامي ندارد.
اين در حالي است كه تاكنون نيز بسياري از كارشناسان شهري و اعضاي شوراي شهر نسبت به نحوه ساخت اين تونل انتقاد داشته و معتقدند كه تونل توحيد با توجه به هزينه هاي بسيار زيادي كه تحميل كرد، مطابق با آنچه كه گفته شده بود، ساخته نشد.
فراز و نشيب هاي تونل توحيد
فراز و نشيب هاي طولاني ترين تونل شهر تهران از زماني آغاز شد كه آقاي شهردار در سال 86 كلنگ ساخت آن را به زمين زد و قرار بود براساس قول قاليباف اين تونل در مدت 28 ماه افتتاح شود، اما شهروندان همگي شاهد بودند كه اين تونل بالاخره پس از 32 ماه در جريان يك بمب خبري افتتاح شد. اما از زمان افتتاح آن كه بهمن ماه 88 بود تاكنون حرف و حديث درباره اين تونل به اتمام نرسيده است و بعد از گذشت اندك زماني شهروندان شاهد چكه كردن آب، مشكلاتي از جمله قطعي برق در داخل تونل آلودگي هوا در آن بودند. به عنوان نمونه در حوزه سيستم برق رساني شهروندان بسياري در روز 21 دي ماه 89 شاهد قطعي برق اين تونل شدند.
البته اشاره به اين نكته هم ضرورت دارد كه در مواقع قطعي برق، آلودگي هواي داخل تونل نيز افزايش چشمگيري پيدامي كند، از سوي ديگر عدم هماهنگي كارگاه تونل توحيد و شركت برق منطقه اي تهران، باعث كمبود انرژي برق و كار نكردن نامرتب جت فن ها شده و به دنبال اين رخداد، گاهي آلودگي هواي داخل تونل حتي از 700 ppm نيز فراتر مي رود. اين در حالي است كه حد استاندارد آلودگي هوا بين 150ppm تا 200ppm است. اما ميزان آلودگي بيش تر از 200ppm خطرناك است و بعد از 350ppm در مرحله هشدار بوده و فراتر از 450ppm بحراني بوده، بر اين اساس مي توان گفت ميزان آلودگي در تونل توحيد مرگ بار است.
اما شايد بتوان گفت كه چكه كردن آب به داخل تونل توحيد
مهم ترين مشكل طولاني ترين تونل خاورميانه است. اگرچه در ابتداي كار مسئولان شهري ادعا كردند كه شكسته شدن لوله آب منجر به اين چكه چكه شدن آب شده، اما در همان زمان مديرعامل شركت آبفاي شهر تهران اين خبر را تكذيب كرد و گفت كه علت ريزش آب وجود آب هاي سرگردان يا قنات هايي است كه در مسير ساخت تونل وجود دارد. تحقيقات نشان داد كه علت اصلي ريزش آب داخل تونل توحيد، عدم عايق بندي آن است.
در زمان احداث تونل توحيد، يك شركت ساختماني به شهرداري پيشنهاد كرد با استفاده از فنآوري جديد «زايكوسيل»، سرتاسر تونل به ضخامت 5 سانتي متر از لحاظ رطوبتي، ايمني و آتش سوزي عايق شود. اين پيشنهاد به دفتر شهردار ارسال شد و قاليباف هم دستور پيگيري و اجراي آن را صادر كرد، اما به دليل بي توجهي مسئولان اين سازمان اين طرح هرگز اجرايي نشد. علاوه بر اين عدم پوشش كافي فضاي بين سطح خيابان و سقف تونل با بتن و عدم استفاده از پودر آب بند و نداشتن عايق رطوبتي كه باعث ايجاد شوره هاي سقف تونل شده، مي تواند از مجموعه دلايل آب گرفتگي تونل توحيد باشد.
تصادفات مرگبار در تونل توحيد
همچنين بسياري از كارشناسان حمل و نقل و شهري معتقدند كه اين تونل براساس استانداردهاي بين المللي تونل سازي در دنيا ساخته نشده است كه اين امر دليلي براي وقوع تصادفات مرگبار در اين تونل است كه شهروندان شاهد آن هستند.
در فيلم هاي ضبط شده كه روي خروجي خبرگزاري برنا نيز وجود دارد، مي توان به راحتي ديد كه خودروها بي هيچ دليلي و به محض ورود به تونل توحيد به ديواره هاي تونل برخورد مي كنند كه اين امر دليلي جز وجود اشتباهات در طراحي و مهندسي اين تونل و ضعف در نظارت هنگام ساخت آن ندارد.
اين كارشناس كه خود يكي از مهندسان ساخت تونل توحيد بوده و نخواست نامش در اين گزارش آورده شود، درباره علت تصادفات گسترده در تونل توحيد مي گويد: «من فكر مي كنم كه يكي از دلايل اين تصادفات سرعت زياد و همچنين كم بودن عرض تونل توحيد است. عرض اين تونل براساس استانداردهاي لازم تعيين نشده است. همچنين تونل توحيد به دليل طول زياد، مشكلات فني و ايمني را به وجود آورده است. از سوي ديگر متأسفانه اين تونل فاقد خروجي شرقي و غربي است و در صورتي كه بار ترافيك نواب افزايش يابد، شاهد قفل شدن ترافيك در آن خواهيم بود.»
اما در اين ميان مدير مركز كنترل ترافيك شهرداري تهران نيز معتقد است كه يكي از دلايل تصادفات در تونل توحيد سرعت بيش از اندازه خودروهاست.
همايون فتاحي با بيان اين كه سرعت هاي مجاز (60 كيلومتر) در تونل توحيد با علامت هاي مختلف اعلام شده است، توضيح مي دهد: «در طول شبانه روز 70 هزار خودرو از تونل توحيد عبور مي كنند و درطول روز 400 تخلف كه به طور عمده از موتورسيكلت و كاميون سر مي زند منجر به بروز تصادفات مي شود.»
بنابراين مي توان گفت در نظر نگرفتن استانداردهاي لازم هنگام طراحي چنين تونلي كه مسئولان شهري آن را افتخاري براي خود عنوان مي كنند در كنار ضعف در نظارت بر مراحل اجرايي شدن ساخت نخستين قدم براي نزديك تر شدن شهروندان به واژه اي به نام مرگ است. موضوعي كه فقط معطل شدن در ترافيك و هدر رفتن وقت افراد نيست؛ زيرا كه شايد ديگر زماني براي زندگي نباشد چه برسد به اتلاف وقت.
شباهت تونل توحيد به لوله بخاري
در حالي كه شهرداري تهران اعلام كرده است كه ديگر در پروژه هاي شهر نمي توان پروژه اي را از روي سعي و خطا اجرا كرد و ادعا مي كنند نقصي در كار آنها وجود ندارد، اما اعضاي شوراي شهر تهران همچنان معتقدند كه ساخت تونل توحيد با خطاهاي بسياري مواجه بوده و هم اكنون نيز برخي از اعضاي كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر نگراني هاي زيادي براي ساخت تونل نيايش- صدر دارند.
حسن بيادي از جمله اين اعضاست كه معتقد است تونل توحيد مشكلات عمده اي دارد كه شهرداري هنوز در اين باره به شورا پاسخ روشني نداده است.
او مي گويد: «نشت آب در تونل توحيد بايد به صورت جدي پيگيري شود و به طور قطع اگر اين موضوع شامل گذر زمان شود، مشكلات جدي را براي تونلي كه اين همه هزينه صرف ساخت آن شده است، به وجود مي آورد. بحث تونل توحيد يكي از اعتراضات جدي من درباره مسائل شهري است و هم اكنون در حال پيگيري اين موضوع هستم.»
بيادي درباره هواي داخل تونل توحيد نيز توضيح مي دهد: «ساخت تونل توحيد حركت عظيمي از سوي شهرداري بود، اما اين كه اشكالاتي وجود دارد براي همگان مشهود است و ما درخواست داريم كه حداقل مهندسان و مشاوران اين پروژه معرفي شوند تا كارهاي ديگري به آنها سپرده نشود. ضمن آن كه از معاونت فني و عمراني مي خواهيم يك كار ويژه براي برطرف شدن مشكلات فعلي اين تونل انجام دهد و همچنين توضيحي درباره بودجه احداث اين تونل داده شود. هنوز يك سال از افتتاح تونل نگذشته اما وقتي وارد تونل مي شويم گويي وارد لوله بخاري شده ايم.»
نشت آب، اتلاف هزينه هاي بيت المال اين روزها يكي ديگر از گزينه هاي عنوان شده درباره تونلي است كه قرار بود موجبات رفاه شهروندان را فراهم آورد نه باعث ايجاد مشكل براي آنها شود.
اين در حالي است كه حمزه شكيب، عضو ديگر كميسيون عمران شوراي شهر تهران معتقد است: در بحث مديريت فني پروژه تونل توحيد طراحي درست انجام نشده و كار به صورت سعي و خطا اجرا شده است. ضمن اينكه هيچ يك از توصيه هاي كميسيون توسعه و عمران در بازديدهاي تونل اعمال نشده است. شكيب ادامه مي دهد: «تونل توحيد پروژه مهم و بزرگ تهران است و ما در همان زمان كه به همراه مشاوران بازديدي از تونل توحيد داشتيم پيش بيني همه اين مشكلات فعلي را كرديم، اما متأسفانه هيچ گوش شنوايي براي صحبت هاي ما نبود.»
شايد اگر مسئولان شهري، كلانشهري به نام تهران كمي بيشتر وقت مي گذاشتند و استانداردها و آزموده هاي ساير كشورها را حداقل ورق مي زدند، ما امروز شاهد اعتراض شهروندان، كارشناسان و اعضاي شوراي شهر نبوديم.
هزينه هاي ساخت تونل توحيد را اعلام كنيد
اعتراضات شوراي شهر تهران تنها ختم به عمليات عمراني ساخت تونل توحيد نمي شود و اعضاي آن بارها و بارها از شهرداري و معاونت فني- عمراني خواسته اند تا هزينه هاي تمام شده ساخت تونل را به شورا ارائه دهند، اما هر بار شهرداري به يك بهانه اي اين گزارشها را به اعضاي شورا نداده و از زير آن شانه خالي كرده است.
اين روزها اعضاي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران از جوابگو نبودن شهردار مي گويند و معاوناني كه بايد كمك به مردم را در رأس امور كاري خود قرار دهند. با اين وجود به گفته آنها شهرداري هنوز درباره مشكلات ايجاد شده در تونل توحيد و هزينه هاي ساخت اين تونل هيچ گزارش شفاف و جامعي به شورا ارائه نداده است. هم اكنون بيش از يك سال از افتتاح تونل توحيد مي گذرد، اما هنوز در برخي شب ها شاهد هستيم كه اين تونل براي انجام برخي از فعاليت ها بسته است.
به نظر مي رسد اين بار هم شهروندان بايد منتظر بمانند تا شايد كسي پيدا شود و ضمن پاسخگويي گره از مشكلات بگشايد، شايد هم در گذر از بزرگراه چمران براي رسيدن به نواب بايد راه خودشان را كج كنند، ماندن در پشت چراغ قرمز را ترجيح دهند و فراموش كنند روزي مسئولان شهري به نام تهران كه عنوان پايتخت را نيز به يدك مي كشد به آنها وعده داده بود كه رسالتي ديگر در راه است، البته جدا از اما و اگرهاي اين تونل كه خود نيز روايتي مفصل دارد، در كوتاه ترين زمان بدون ترافيك مي توان از شمال اين كلانشهر به جنوب آن رفت.
واكنش معاون سينمايي به هزينه هاي ساخت تونل توحيد
هزينه هاي ساخت تونل توحيد گويا به اندازه اي زياد است كه بسياري از مسئولان غيرشهري نيز نسبت به آن واكنش نشان داده اند.
جواد شمقدري، معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معتقد است كه متأسفانه بودجه وزارت ارشاد يك سوم سرمايه اي است كه براي تونل توحيد هزينه شده است. در حالي كه انقلاب ما انقلاب فرهنگي است و بايد به حوزه فرهنگ توجه ويژه اي شود. اما در اين ميان مازيار حسيني، معاون فني- عمراني شهرداري تهران مي گويد:«همه چيز را همگان مي دانند بنابراين كارشناسان ما از برگزاري جلسات مشورتي با اعضاي شوراي شهر تهران استقبال كرده و مي كنند.»
او نظر خود را درباره چكه كردن آب در تونل توحيد را اينگونه بيان مي كند:«مشكلات آب تونل توحيد برطرف شده و با توجه به عمليات انجام شده در تونل از اين هم بهتر خواهد بود، همچنين مشكل برق تونل نيز با نصب سيستم هاي تهويه روي برق دائم برطرف شده است. البته اين تونل سيستم برق اضطراري داشت. همچنين با نصب سيستم هاي تهويه به طور قطع هواي داخل تونل بدتر از هواي خارج آن نخواهد بود.» حسيني درباره اينكه چرا از همان ابتدا قنات هاي در مسير اين تونل شناسايي نشده بود، توضيح مي دهد: «قنات هايي كه شناسايي شده بودند، همگي هدايت شدند، اما اعضاي شورا گفته بودند كه چه خوب بود كه همه قنات ها شناسايي مي شدند.»
معاون فني- عمراني شهرداري تهران درباره اينكه چه دليلي دارد هزينه هاي ساخت تونل به اعضاي شورا ارائه نمي شود، مي گويد: «ما هزينه هاي ساخت را كه 440 ميليارد تومان است طي نامه اي به اعضاي شوراي شهر اعلام كرده ايم، اما در اين زمينه اين توضيح را بايد بدهم كه قيمت تمام شده پروژه بايد مدتي بعد از افتتاح آن اعلام شود به عنوان مثال هزينه هاي تمام شده ساخت تونل رسالت پس از گذشت نزديك به هفت سال از زمان افتتاح آن به تازگي اعلام شده است.»
آنچه كه واضح است هم اكنون با توجه به تمام مشكلات ايجاد شده پس از افتتاح براي تونل توحيد، بزرگترين پروژه شهري در تاريخ ايران به كابوسي براي شهردار و شهرداري تبديل شده است، كابوسي كه قرار بود افتخاري در تاريخ شهرداري ايران ماندگار شود، اما سهل انگاري هاي نظارتي اين افتخار تاريخ شهري را از شهرداري گرفت و شايد بتوان گفت كه شهرداري تنها در اين پروژه با نمره ناپلئوني توانسته كارنامه قبولي به شهروندان ارائه دهد.

 تمام آنچه كنكوري ها بايد بدانند

خرداد هم تمام شد و كنكوري ها تا چند روز ديگر از دست كنكور خلاص مي شوند و سال سومي ها آرام آرام كنكوري مي شوند.
در همين راستا با دكتر نكوئي متخصص مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي هم كلام شديم تا نكاتي طلايي را براي گذراندن اين زمان باقي مانده تا كنكور به داوطلبان يادآوري كنيم.
¤ آقاي دكتر نكوئي از نظر شما به عنوان يك كارشناس آموزشي، داوطلبان زمان باقيمانده تا كنكور را بايد چگونه سپري كنند؟
تا امروز برنامه ريزي و مطالعه شما داوطلبان براي كنكور به هر صورتي كه بود گذشت و هر كس به اندازه توان و تلاشي كه به خرج داده باشد نتيجه خواهد گرفت. اما با هر پشتوانه اي كه براي خود اندوخته ايد، استفاده صحيح و مناسب از دو هفته باقي مانده و پيش گرفتن شيوه و رفتار متناسب با اين زمان كاري لازم، ضروري و تاثيرگذار است.
سواد شما در اين روزها زياد نخواهد شد، پس به جاي استرس، اضطراب و نگراني و درس خواندن هاي هول هولكي، بيشتر به فكر آرامش خود باشيد و اينكه چگونه از اين محفوظات بتوانيد در روز آزمون استفاده كنيد.
اگرچه گفتم سواد شما زياد نخواهد شد ولي اين بدين معني نيست كه درس نخوانيد و تلاش نكنيد چون كه كنكور يك مسابقه است مثل فوتبال و خيلي وقت ها در دقيقه نود توپ وارد دروازه حريف مي شود و شما پيروز ميدان خواهيد شد پس به تلاش خود براي دوره كردن دروس، مرور خلاصه نويسي ها، بررسي آزمون هاي سراسري سال گذشته و... بپردازيد ولي با آرامش و طمانينه.
در اين جا سعي داريم پيشنهاداتي را به صورت كلي بيان كنيم تا هر كدام از شما باتوجه به وضعيت و توانايي هاي علمي خاص خود بهترين شيوه را پيش بگيريد و بالاترين بازده را كسب نماييد.
تا 3 الي 4 روز مانده به كنكور شرايط نسبت به قبل چندان تغيير نمي كند. يعني شما هنوز بايد سرگرم دفترچه هاي كنكور سراسري سال هاي قبل باشيد. شرايط كامل كنكور را نيز براي خود فراهم كنيد و چهار ساعت تمام سرگرم آزمون دادن باشيد. در ارزيابي هر آزمون نيز سعي كنيد ضعف هاي عمده و مهم خود را تشخيص دهيد و تا حد ممكن آن را رفع نماييد.
اجراي اين برنامه، عمده كار شما را در اين مدت تشكيل خواهد داد. از برنامه هاي فشرده و سنگين اجتناب كنيد و برنامه ها را به صورت متعادل پيش ببريد.
در روزهاي پاياني نيز روزهاي آرامي را پشت سر بگذاريد. برنامه مطالعات و مرورهاي آن را هم نسبت به فعاليت هاي گذشته خود تعيين كنيد. اين برنامه بايد تا روز قبل از كنكور ادامه يابد.
در مرور دروس حتماً از تستهاي كنكور سراسري استفاده كنيد ولي به هيچ وجه درصد نگيريد. تمام تست ها را نيز خيلي راحت و بي دغدغه بررسي كنيد.
¤ توصيه هاي شما به داوطلبان براي روز قبل از آزمون چيست؟
براي روز قبل از كنكور بيش تر سفارش مي شود روزي با آرامش و تفريح سپري شود. اما به شرطي كه نيروي فكري شما تبديل به اضطراب نشود. برنامه ريزي و استفاده صحيح از اين روز به عهده خود شماست و تشخيص هر فرد بهترين پيشنهاد ممكن است.
اگر اهل اضطراب و استرس گرفتن نيستيد و مي توانيد درس بخوانيد تا ظهر درسي را كه علاقه داريد يا حس مي كنيد امكان فراموشي آن بيشتر است، مطالعه و مرور كنيد. بعدازظهر را نيز به استراحت، تفريح و قدم زدن و گفتگو با اعضاي خانواده يا ورزش بسيار سبك بگذرانيد. ولي اگر فكر مي كنيد كه با درس خواندن هول مي شويد و درسها را قاطي مي كنيد بهتر است استراحت كنيد. رفتن به اماكن مقدس و امامزاده ها مي تواند نقش بسزايي در حفظ و بالا بردن آرامش شما داشته باشد.
از خوردن غذاهاي بيرون و حاضري و لبنيات حتي الامكان پرهيز كنيد. با بيرون رفتن و پياده روي خود را خسته كنيد كه شب راحت تر بخوابيد، عصر نخوابيد كه شب بي خوابي به سرتان نزند، شام خود را بين ساعت 8 تا 10 ميل كنيد و يك دوش آب ولرم بگيريد و بين ساعت 10 تا 12 شب بخوابيد.
¤ داوطلبان كنكور در روز آزمون بايد چه نكاتي را رعايت كنند؟
يكي از دوستان ما مي گفت
365=1 يعني روز آزمون و روز موعود و نحوه امتحان دادن شما مساوي و حتي بزرگ تر از كل سال تحصيلي و زحمات شماست. به همين دليل براي موفقيت در روز آزمون موارد زير را رعايت كنيد:
1-بازديد از حوزه امتحاني در روزهاي قبل از كنكور
2-قبل از ساعت 7 در محل حوزه حاضر باشيد
3-وسايل زير را به همراه داشته باشيد
¤ چند مداد نوك تيز و پاك كن
¤ ساعت مچي
¤ آب پرتقال و شكلات براي ساعت 10
¤ خودكار و خط كش
¤كارت شناسائي عكسدار معتبر
¤ كارت ورود به جلسه آزمون
4-بعد از ورود به جلسه آزمون و پيدا كردن صندلي خود و استقرار در صورت نياز حتماً به سرويس بهداشتي مراجعه كنيد و با تجديد وضو سرجلسه امتحان حاضر شويد.
5-كار و تجربه جديد را سر جلسه امتحان آزمايش نكنيد مانند تغيير ترتيب پاسخگويي به سوال ها و...
6-به هيچ وجه با كسي سر جلسه آزمون حرف نزنيد و برخورد و شوخي نكنيد و خيلي آرام سر جاي خود فقط به آزمون خود بپردازيد.
7-توصيه مي شود بعد از اتمام آزمون تا ذهنتان آماده است جواب هاي خود را با سازمان سنجش چك كنيد و درصدهاي خود را محاسبه كنيد و خود را براي آزمون دانشگاه آزادو انتخاب رشته سراسري آماده كنيد.
¤ اگر كنكوري ها سرجلسه آزمون دچار استرس شدند چه كاري انجام دهند؟
داوطلبان عزيز، اگر سر جلسه به هر دليلي به هم ريختيد و نتوانستيد به سوال ها جواب بدهيد از راه حل هاي زير استفاده كنيد:
¤ ترك جلسه امتحان به مدت چند دقيقه و زدن آب به سر و صورت و هواخوري و برگشت آرامش
¤ نفس عميق كشيدن با چشمان بسته بدين صورت كه يك دم عميق داشته باشيد و تا جايي كه مي توانيد نفس خود را نگه داريد و از دهان خارج كنيد به مدت 1 تا 2 دقيقه
¤ خوردن شكلات و آب پرتقال براي تامين قند خون و برطرف كردن خستگي ذهن
¤ عدم توجه به ديگران و اينكه به چند سؤال پاسخ داده اند و به عبارت ديگر سرتان به كار خود باشد.
¤ در فاصله كنكور سراسري تا آزاد چه كاري بايد توسط داوطلبان صورت گيرد؟
1-شما يك سال درس خوانده ايد و سختي را تحمل كرده ايد پس اين يك هفته را هم داوم بياوريد و بعد از آن با خيال راحت به استراحت بپردازيد.
2-صبح تا ظهر آزمون دانشگاه آزاد را از خودتان بگيريد و عصر آزمون رفع اشكال كنيد مثل هفته هاي قبل از كنكور سراسري
3-با تفاوت هاي كنكور آزاد و سراسري آشنا شويد و آن ها را سر جلسه آزمون رعايت كنيد.

 بوق زدن ممنوع

نازي عابدي

بله، فقط با كمي مكث مي توانيم بسياري از بوق هاي حين رانندگي را حذف كنيم. به جرأت مي توان گفت اكثر بوق هايي كه مي زنيم يا مي شنويم زائدند و به راحتي مي توان از آنها رهايي يافت.
اگر كمي و فقط كمي آرامش و انصاف داشته باشيم و دقت، مي بينيم كه هيچ كس دوست ندارد حتي لحظه اي بدون دليل توقف كند و حتما مانع يا مشكلي هست كه مثلا راننده يا رانندگان جلويي حركت نمي كنند. متأسفانه عده اي از رانندگان پيش از اين كه دو يا سه ثانيه تأمل كنند تا ببينند مشكل چيست، به سرعت دست را روي بوق مي گذارند (يا اتومبيلشان را متمايل به چپ و راست مي كنند) و اين سرعت آن قدر زياد است كه گاهي پيش از تمام شدن بوق (يا تغييرجهت) آنها، مشكل خود به خود حل شده و راه باز مي شود.
اصلا فرض كنيم راننده اي به هر دليل اشتباه كرده يا مشكلي پيش آمده، آيا درست است كه دست روي بوق بگذاريم و تمام دق دلهايمان را سر بوق بيچاره خالي كنيم؟ موضوع مهم اين كه ديگران چه گناهي كرده اند؟ سرنشينان اتومبيل خودمان، عابران يا بقيه راننده ها! چرا اعصاب و گوش هاي آنها را بيازاريم؟ بدون توجه به اين كه خود داريم اشتباه دوم را مرتكب مي شويم! وانگهي، فرد يا افرادي كه در آن لحظه درخانه يا روي تخت بيمارستان استراحت مي كنند، آنها چه گناهي كرده اند؟ حالا اعصاب خودمان هيچ...؛ يادمان باشد كه هريك از ما بسياري از اوقات به هنگام رانندگي، مرتكب اشتباهات مشابه يا مواجه با وضعيتي خاص مي شويم و دوست داريم كه رانندگان ديگر موقعيت ما را درك كنند.
درهرحال و به طور كلي، راننده خوب شتابزده نيست و مي تواند بر تمام اطراف مسلط باشد و حدس بزند كه مثلا دري درحال بسته شدن است يا نه؛ عابري قصد حركت دارد يا نه؛ راننده جلويي به زودي حركت خواهدكرد يا نه؛ و...؛ خلاصه تمام اينها فقط كمي مكث مي خواهد و آرامش و تيزبيني.
با تأسف بايد گفت ما جزو عجول ترين مردم دنيا هستيم، اصلا گويي بوق زدن شده است يك عادت؛ براي مثال، بسياري قبل يا به محض سبزشدن چراغ با غرور و افتخار دست را روي بوق مي گذارند؛ جايي كه به ندرت نياز به اين كار هست. فراموش نكنيم كه فلسفه اصلي بوق زدن مطلع كردن ديگران از حضور خود در مواقع ضروري است و بوق زدن پي درپي و غيرضروري خلاف مقررات محسوب مي شود.
روي خط عابر ايستاده ايم و منتظر سبزشدن چراغ عابرپياده تا به آن سوي خيابان برويم؛ عجيب كه حتي عده اي از رانندگان پيشكسوت تاكسي بوق مي زنند و ما را با مسافر اشتباه مي گيرند درحالي كه راننده حرفه اي و با دقت خيلي خوب فرق مسافر و رهگذر را تشخيص مي دهد. از طرفي، حتي اگر مسافران روي خط عابر منتظر تاكسي باشند، راننده خوب كسي است كه دراين مكان توقف نكند تا خود به خود مسافران هم متوجه اشتباهشان بشوند.
... و امان از بوق سلام و خداحافظي؛ بوق سرويس مدارس؛ آژانس هاي اتومبيل كرايه و...
ازطبقه چهارم تا كوچه چندين بار با ميزبان خداحافظي كرده ايم، باز موقع حركت، ساعت 11 شب بوق مي زنيم كه آقا خداحافظ؛ به خدا با يك دست تكان دادن يا اشاره سرهم مي توان عرض ادب كرد و سلام داد و يا خداحافظي كرد؛ فرقي نمي كند چه ساعتي از روز باشد. در هرحال، بوق وسيله مناسبي براي چاق سلامتي نيست.
سرويس مدرسه هستيم و اول صبح يا سر ظهر، براي بيرون آوردن بچه ها از خانه هايشان جلوي هر خانه بوق مي زنيم. چه بهتر كه اولا با هر خانواده و دانش آموز اتمام حجت شود كه رأس ساعت مقرر جلوي خانه باشد. در غير اين صورت، دانش آموز جا خواهدماند. چرا تاوان تنبلي يا تأخير بچه هاي ديگران را همسايه ها بپردازند؟ حداكثر اين كه پياده شويم و زنگ همان خانه را به صدا درآوريم يا اگر وقت و حال پياده شدن نداريم، به تلفن همراه يا ثابت آن خانه تك زنگ بزنيم.
به همين شكل اگر راننده آژانس هستيم، بهتر است به جاي اين كه از سر كوچه شروع به بوق زدن كنيم، پياده شويم و زنگ خانه موردنظر را بزنيم. يا به هرحال براي مشكلات شغلمان راهي بيابيم تا مزاحمتي براي ديگران ايجاد نكنيم.
به منزل مي رسيم و ازسر تنبلي يا خستگي، با بوق زدن منتظر اهل و عيال خانه مي شويم تا در پاركينگ يا حياط را به ميمنت ورودمان بازكنند؛ اين هم كار شايسته اي نيست؛ واقعا خستگي يا تنبلي ما چه ربطي به همسايه ها دارد؟
راننده اتوبوسي در اتوبان قزوين- تهران براي همكارش در اتوبوسي در آن طرف اتوبان چراغ يا بوق مي زند تا عرض ارادت كند؛ و قس علي هذا...
كاش بدانيم به طور كلي در شهر يا جاده، هر بوق غيرضروري و (و نيز چراغ زدن) علاوه بر سلب آسايش و آرامش هموطنانمان، مي تواند عاملي براي پرت شدن حواس ديگر رانندگان شود و خداي ناكرده به حادثه بينجامد. شايد تنها بوقي كه آزاردهنده نيست بوق جشن و شادي باشد؛ بياييد هركدام به سهم خود فرهنگ درست راندن (و به طور كلي درست زيستن) را در جامعه مان نهادينه كنيم و ذره ذره بر آرامش و شادي ها بيفزاييم و از شتابزدگي و حوادث و مشكلات بكاهيم.

 اخبار هفته

در مجتمع فرهنگي هنري نور برگزار مي شود:
كارگاه هاي آموزشي تئاتر و سينما ويژه جوانان و نوجوانان
مجتمع فرهنگي هنري نور وابسته به مديريت فرهنگي هنري منطقه 5 با هدف آموزش تكنيك هاي اجرايي هنر اقدام به برگزاري كارگاه هاي آموزشي تئاتر و سينما ويژه جوانان و نوجوانان مي كند.
محمد جواد اميري، رئيس مجتمع فرهنگي هنري نور ضمن اعلام اين مطلب گفت: اين كارگاه ها در 4 رشته بازيگري، كارگرداني، فيلمنامه نويسي و نمايشنامه نويسي برگزار مي شود و هنرجويان علاوه بر آموزش بازيگري، مهارت هاي گوناگون از جمله فن بيان، اصول درست حركت كردن، كمك به استيل بدني و درست ايستادن را آموزش مي بينند.
وي گفت: كارگاه هاي تخصصي تئاتر و سينما با حضور اساتيد برجسته و مجرب برگزار خواهد شد كه به شركت كنندگان در اين كارگاه ها گواهينامه پايان دوره اعطا مي شود.
علاقمندان مي توانند جهت ثبت نام و يا كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به نشاني: فلكه دوم صادقيه، خيابان آيت ا كاشاني، بعد از پل ستاري، مجتمع فرهنگي هنري نور واحد آموزش مراجعه و يا با شماره تلفن هاي: 8-44088707 تماس حاصل نمايند.

مديران محلات شمال تهران انتخاب شدند
مشاور شهردار و دبير ستاد مشاركتهاي اجتماعي شهرداري منطقه يك از انتخاب مديران محلات 17منطقه شمال تهران خبر داد.
آرش ظفري گفت: تاكنون مديران محلات كاشانك، نياوران، اوين و چيذر انتخاب شده اند و مديران 9محله ديگر بزودي انتخاب مي شوند.
بهره برداري از 3پايانه تاكسيراني درمنطقه7
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري منطقه7 از بهره برداري كامل پايانه تاكسيراني پل روشندلان با دو خط تاكسي و يك خط تاكسي تلفني خبر داد.
مهدي فقيري گفت: در اين طرح دو خط تاكسيراني مقصد ميدان قدس و پاسداران از مبدا پيچ شميران و يك ايستگاه تاكسي تلفني 143 به زيرپل روشندلان منتقل شد.
وي افزود: با اجراي اين طرح بيش از 20دستگاه تاكسي خطي در مسير يادشده به زيرپل روشندلان انتقال مي يابد.

1700 دستگاه دوچرخه در منطقه8
شهردار منطقه8 از وجود 1700 دستگاه دوچرخه در خانه هاي دوچرخه اين منطقه خبرداد.
محمد مهدي شادالويي با بيان اينكه منطقه8 به عنوان پايلوت دوچرخه انتخاب شده است، افزود: اين منطقه توانسته است 65 كيلومتر مسير دوچرخه و 46خانه دوچرخه احداث كند و تعداد دوچرخه هاي خود را به 1700 دستگاه برساند.

18 كيلومتر مسير دوچرخه سواري د رمنطقه9
بيش از 18 كيلومتر مسير دوچرخه سواري در منطقه9 احداث مي شود. سيدرضا تربت جو معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه گفت: اين مسيرها به درجه هاي يك تا سه تقسيم مي شوند كه در نوع درجه يك، ساخت مسير دوچرخه سواري در برنامه شهرداري قرارمي گيرد. مسير درجه2 با عمليات خط كشي ايجاد مي شود و در نوع درجه سه دوچرخه سواري و خودروها خط عبوري مشترك دارند.
وي اولويت منطقه براي احداث مسير را در نوع درجه3 دانست و افزود: با ابلاغ شهرداري تهران مسيرها براساس اولويت ساخته مي شود و دوچرخه هايي از نوع معمولي، دنده اي و موتوردار در ايستگاه ها قرار مي گيرد.
تربت جو با اشاره به اينكه براي منطقه13 مسير دوچرخه سواري تعريف شده است، گفت: به همين منظور 20ايستگاه فلز دوچرخه اصلي، 10ايستگاه خانه فرعي و 16 ايستگاه موقت يا دوچرخه بند پيش بيني شده است.

خط كشي فوري معابر
شهردار ناحيه7 شهرداري منطقه15 از آغاز طرح فوريتي خط كشي ويژه عابر پياده به طور 268 متر خبرداد.
كامران مسلمي گفت: به همين منظور 268 مترمربع خط كشي ويژه عابران پياده و سرعت گير مجازي در ناحيه7 اين منطقه اجرا مي شود.
وي تصريح كرد: اين حوزه همچنين نسبت به نصب 160 تابلوي پرچمي، توقف ممنوع، عابر پياده و خطرنما، نصب 58 عدد انواع تابلوهاي انتظامي، اخباري و اطلاعاتي اقدام كرده است.
وي خاطر نشان كرد: تعمير و نگهداري 80 متر گاردريل، نصب 8مورد موانع فيزيكي طرح يو و نصب 190 عدد دستك استوانه اي ارتجاعي از ديگر اقدامات اجرايي در اين ناحيه است.

احداث سومين زورخانه در جنوب تهران
شهردار منطقه20 از بهره برداري سومين زورخانه در اين منطقه خبرداد. مجتبي عبدالهي هزينه اجراي اين زورخانه را بالغ بر 8ميليون و 500 ميليون ريال اعلام كرد.
وي با اشاره به اينكه تاكنون 2زورخانه به نامهاي جهان پهلوان تختي و سرتخت در محلات اين منطقه به بهره برداري رسيده است، خاطر نشان كرد: نخستين زورخانه شهري نيز در نزديك مقبره مرحوم تختي واقع در خيابان ابن بابويه مقابل برج تاريخي طغرل احداث شده است.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14