(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 26 مهر 1390- شماره 20051

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نظام سرمايه داري و اسلام آمريكايي - قسمت دوم  مناديان عدل آمريكايي !
ارتباط همزمان مقام انگليسي با موساد و فتنه سبز
آيت الله خاتمي: استقبال پر شور از رهبري در كرمانشاه نشانگر پيوند ناگسستني مردم با ولايت است
رسانه هاي خارجي: سناريوي ترور سفير عربستان در نيويورك ساختگي و احمقانه است
حجت الاسلام والمسلمين صديقي: دشمنان با ترويج عرفان هاي كاذب درصدد انحراف جوانان هستند
داود اوغلو: اوباما به اردوغان گفت از ايران دفاع نكنيد
قانون عضويت ايران در برنامه سامانه كاوش و نجات از طريق ماهواره
كميته 4 نفره از سوي مهدوي كني مامور بررسي مشكلات جامعه وعاظ شد
8+7 وارد بحث درباره انتخاب كانديداها در حوزه هاي انتخابيه شد
جلوگيري از تخلف 80 ميليون يورويي در يك بانك ديگر
امير پوردستان: آمريكا به دنبال راهي براي خروج از بن بست است
دبيرشوراي امنيت: شاخص هاي امنيت در كشور سير صعودي دارد
مالكي در ديدار با نماينده سازمان ملل: پادگان اشرف تا پايان امسال تخليه شودنظام سرمايه داري و اسلام آمريكايي - قسمت دوم مناديان عدل آمريكايي !

ابراهيم حاجي محمدزاده
حضرت امام بارها هشدار مي دهند. شيطان بزرگ، آمريكا و سردمداران تحت سلطه سرمايه داران و صهيونيست ها همواره ترفندها و تزويرهاي گوناگوني براي فريب مسلمانان در آستين دارند؛
«... اخيراً انسان مي بيند كه - قبلاً هم گاهي بود، اما حالا زيادتر شده است- يك تحولي شده است كه تحول انسان شناسي و اسلام شناسي، پيشترها اگر يادتان باشد كارتر ادعا مي كرد كه ايران اسلام را نمي داند. حالا دارند همه ادعا مي كنند! مقامات آمريكايي هم همين مطلب را مي گويند كه اينها اسلام را درست نمي دانند! قبلاً بگين هم اين حرف را مي زد حالا داخل و خارج هم اين حرفها را مي زنند! من نمي دانم كي اينها مي خواهند «عروه الوثقي را حاشيه كنند...»(1)
و در حالي كه تمام مردم دنيا از استثمار و زورگويي و غارت اموال ملت ها توسط استكبار جهاني و مزدورانشان جانشان به لب شان رسيده است اربابان و مزدوران منطقه اي آنان سخن از عدل و داد مي زنند امام بيش از 22 سال پيش -1/1/1367- در اين باره مي فرمايند «... ما امروز مبتلاي اين معنا هستيم، مسلمانها مبتلاي به اين معنا هستند، مسلمانها مي بينند كه اين دولت هاي بزرگ، اين قدرت هاي بزرگ و اين كساني كه اذناب آنها هستند كساني كه فرمانبر آنها هستند، الان با مسلمين، با مردم مستضعفين حتي با آن كساني كه مال خودشان است چه مي كنند. تمام اينها در ظاهر مي گويند كه ما اقامه عدل مي خواهيم بكنيم، اما چه عدلي؟ عدل آمريكايي، عدل آمريكايي يعني چه؟ يعني هر كس خاضع به من شد، آن يك چيزي است ما او را قبولش داريم، هركس منافع مملكتش را به ما داد ما او را قبول داريم...»(2)
و عجيب تر اينكه با بي اعتنايي به شعور و آگاهي ملت ها در عصر حاضر، توسط تئوريسين ها و شبه فيلسوفان مزدور و وابسته خود درصددند تزويرهاي سرمايه داران غارتگر را كه به بردگي جديد منجر گرديده است، تئوريزه نموده و همانگونه كه در سال هاي دوران اصلاحات شاهد آن بوديم توسط روشنفكران غرب زده و وابسته بعنوان جديدترين راه حل هاي اقتصاد ليبرالي و غربي به مردم تحميل كنند و به آنان بقبولانند كه راهي جز بردگي سرمايه داري وجود ندارد:
«... و يكي از مسائل مهمي كه به عهده علما و فقها و روحانيت است، مقابله جدي با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سياستهاي اقتصاد سرمايه داري و اشتراكي در جامعه است. هر چند اين بليه دامنگير همه ملت هاي جهان گرديده است و عملاً بردگي جديدي بر همه ملت ها تحميل شده و اكثريت جوامع بشري در زندگي روزمره خود به اربابان زر و زور پيوند خورده اند و حق تصميم گيري در مسائل اقتصادي جهان از آنان سلب شده است و علي رغم منابع سرشار طبيعت و سرزمين هاي حاصلخيز جهان و آب ها و درياها و جنگل ها و ذخاير، به فقر و درماندگي گرفتار آمده اند و كمونيست ها و زراندوزان و سرمايه داران با ايجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حيات و ابتكار عمل را از عامه مردم سلب كرده اند و با ايجاد مراكز انحصاري و چند مليتي، عملاً نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راههاي صدور و استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا و حتي نرخ گذاري و بانكداري را به خود منتهي نموده اند و با القاي تفكرات و تحقيقات خود ساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده و الا راهي براي ادامه حيات پا برهنه ها، جز تن دادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني است كه اكثريت قريب به اتفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندك هم از پرخوري و اسراف و تعيشها جانشان به لب آيد. به هر حال اين مصيبتي است كه جهانخواران بر بشريت تحميل كرده اند.»(3)
حضرت امام در پيام جهاني خود خطاب به گورباچف با پيش بيني آينده محتوم و به بن بست رسيده سرمايه داري ليبرال در 22 سال پيش (1/01/1367) به او و تمامي سردمداران و ملت هاي مرعوب و اسير استثمار سرمايه سالاري هشدار داده و با پيش بيني آگاهانه اين روزها مي فرمايند:
«... شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره هاي كور اقتصاد سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه داري غرب حل كنيد. نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند، چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روشهاي اقتصادي اجتماعي به بن بست رسيده است دنياي غرب هم در همين مسائل، البته به شكل ديگر و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است...»(4)
(1) صحيفه امام ج 91 ص 227
(2) صحيفه امام ج 81 ص 4
(3) صحيفه امام ج 02 ص 339
(4)صحيفه امام ج12 ص221

 اينديپندنت فاش كرد
 ارتباط همزمان مقام انگليسي با موساد و فتنه سبز

سرويس سياسي-
روزنامه اينديپندنت طي گزارشي در تشريح دلايل استعفاي وزير دفاع انگليس، از ارتباط همزمان آدام وريتي مشاور ليام فاكس با موساد و فتنه سبز و برخي افراد لابي گر در ايران
پرده برداشت.
اين روزنامه چاپ انگليس در گزارش خود به قلم جين ماريك و جيمز هانينگ با اشاره به استعفاي ليام فاكس از سمت وزارت دفاع انگليس مي نويسد: آدام وريتي مشاور خود خوانده ليام فاكس با موساد و جناح مخالف ايران ارتباط داشت.
در افشاگري اينديپندنت تصريح شده است كه آدام وريتي كه در كانون رسوايي مالي ليام فاكس قرار دارد در يك توطئه جسورانه براي براندازي دولت احمدي نژاد رئيس جمهور ايران دخالت داشته است. همچنين اين روزنامه انگليسي فاش كرده است آدام وريتي كه دوستي و نزديكي او با فاكس به سقوط وي انجاميد طي چند سال گذشته چندبار به ايران سفر كرده بود و با رهبران گروه هاي مخالف دولت ايران در واشنگتن و لندن ملاقات هايي داشته است.
از سوي ديگر؛ اين گزارش تصريح مي كند كه از چند منبع دريافته است كه آدام وريتي توسط سرويس امنيتي ام آي6 درباره سفرهايش مورد پرسش، مواخذه و تخليه اطلاعاتي قرار گرفته است.
در اين گزارش تاكيد شده وريتي در نظر سرويس جاسوسي اسرائيل موساد فرد مهمي به نظر مي آمده كه مي توانسته ترتيب ملاقات هايي در بالاترين سطوح دولت اسرائيل را بدهد. در اين گزارش اشاره شده است كه موساد آدام وريتي را رئيس دفتر وزير دفاع انگليس مي پنداشته است.
گفتني است؛ ليام فاكس چندي پيش پس از يك سري افشاگري ها درباره مراوداتش با مشاورش از سمت خود استعفا كرد.
روزنامه اينديپندنت در اين گزارش تصريح كرده وريتي در ارتباطات كاري و تجاري خود از كارت ويزيتي استفاده مي كرده است كه آرم مجلس انگليس را بر خود داشت. وريتي در جريان سفرهاي تجاري اش به كشورها و مناطق زيادي سفر كرد كه سودان، عراق و تشكيلات جديد رهبري ليبي هم از جمله آنها بودند.
گفته مي شود «سرگاس اودانل» يك مقام ارشد وزارت دفاع انگليس در حال انجام تحقيق و تفحص در مورد اقدامات ليام فاكس و آدام وريتي است.
به نوشته اينديپندنت «افشاي اينكه فردي با دسترسي نامحدود به يك وزير دولت كامرون در همان زمان در تلاش بود تا محمود احمدي نژاد را سرنگون كند باعث نگراني و هشدار در وزارت خارجه بريتانيا خواهد شد كه وي در حال تكروي در سياست خارجي كشور بوده و مانند يك فرد خودسر عمل مي كرده است».
بنابراين گزارش به گفته يكي از منابع مطلع، «وريتي» رابطه نزديكي با نئوكان هاي آمريكايي داشت كه معتقد بودند احمدي نژاد را از قدرت به زير بكشند.
اين گزارش مي افزايد؛ گرچه چنين توطئه اي، اگر نگوييم غيرممكن، بسيار بلندپروازانه است، فعاليت هاي وريتي برخلاف تلاشهاي دولت انگليس براي پيگيري يك راه حل ديپلماتيك از طريق سازمان ملل براي جاه طلبي هاي هسته اي ايران است. وريتي با جنبش نومحافظه كار در آمريكا كه موضع جنگ طلبانه اي در قبال جاه طلبي هاي هسته اي ايران دارد، همفكر است، گرچه در سفر سال 2007 به اين كشور درباره دستيابي به يك راه حل ديپلماتيك براي آن مسئله ابراز اميدواري كرد. يكي از دستياران وريتي گفت، او كه مي تواند كمي فارسي صحبت كند نقش يك تسهيل دهنده را ايفا مي كرد و پيامهايي را بين چهره هاي متعدد جناح مخالف (ايران) رد و بدل مي كرد، البته آن منبع گفت كه وريتي يك جاسوس آزاد نبود. يك منبع ديپلماتيك گفت كه وريتي در بازگشت به لندن توسط ام آي6 درباره سفرش به ايران تخليه اطلاعاتي شده بود.
اين گزارش اضافه مي كند: معلوم نيست آيا فاكس به طور كامل در جريان فعاليت هاي «وريتي» قرار داشت يا اينكه به وي فقط اجازه داده مي شد با ادامه فعاليت هايش اطلاعاتي را بر يك مبناي غيررسمي در اختيار دولت انگليس قرار دهد. اين روزنامه به كرات سعي كرد با وريتي تماس بگيرد اما هيچ پاسخي دريافت نكرد. يك منبع دولت انگليس با عصبانيت از وريتي گفت: بايد پرسيد او در آنجا چه كار مي كرد. تغيير رژيم اما فقط در ذهن خودش. نمي توان به هيچ چيزي احمقانه تر از پرسه زدن با پرچم انگليس در اطراف ايران فكر كرد.
اينديپندنت در اين گزارش تصريح مي كند كه وريتي در ماه مه 2009 ترتيب ملاقاتي در پورتكوليس هادس را داد كه در آن ليام فاكس و يك چهره لابي گر نزديك به دولت احمدي نژاد حضور داشتند.
همچنين؛ به نوشته اين روزنامه، در ماه فوريه امسال و در حاشيه كنفرانس امنيتي در هرتزيليا در اسرائيل، آدام وريتي ترتيب ملاقات ديگري را داد كه در آن ليام فاكس، سفير انگليس در اسرائيل و ديگر چهره هاي سياسي ارشد و عناصر سرويس اطلاعاتي اسرائيل، موساد، هم حضور داشتند. در جريان اين ملاقات تحريم هاي ايران مورد بحث قرار گرفته است.

 آيت الله خاتمي: استقبال پر شور از رهبري در كرمانشاه نشانگر پيوند ناگسستني مردم با ولايت است

يك عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با اشاره به استقبال پرشور مردم كرمانشاه از مقام معظم رهبري در سفر به اين استان آن را نشانگر پيوند مستحكم و ناگسستني مردم با ولايت دانست.
آيت -الله سيداحمد خاتمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به سفر مقام معظم رهبري به استان كرمانشاه، با يادآوري اين كه مقام معظم رهبري در طول سال به طور متوسط يك بار اينگونه سفرها را انجام مي دهند، گفت: اين سفر، سفري بسيار مبارك و معنادار است و استقبال بي نظير مردم در اين اجتماعات قابل تشبيه با استقبال از امام راحل عظيم الشان به هنگام ورود به ايران است.
وي با بيان اينكه اين استقبال ها تحليل عاطفي، سياسي و احساسي ندارد، گفت: اينها فقط تحليل مكتبي دارد و مردم با اين استقبال هاي باشكوه اين پيام را بيان مي كنند كه با ولايت پيوندي مستحكم و ناگسستني دارند و جوابي محكم و عملي به تبليغات سايت ها و رسانه هاي بيگانه و نامحرم مي دهند كه دائم به فكر تخريب نظام و ولايت هستند و در اين راستا حركت مي كنند.
وي تصريح كرد: رسانه هاي بيگانه بايد بدانند كه هر چه بيشتر به تخريب نظام و انقلاب و ولايت بپردازند، مردم استقبال بيشتري از ولايت مي كنند و پيوندشان مستحكم تر مي شود.

 رسانه هاي خارجي: سناريوي ترور سفير عربستان در نيويورك ساختگي و احمقانه است

سرويس سياسي -
واكنش ها به سناريوي ساختگي مقامات امنيتي آمريكا مبني بر خنثي كردن توطئه ترور سفير عربستان در نيويورك كه قرار بود توسط دو ايراني انجام شود، همچنان ادامه دارد و رسانه ها و تحليلگران خارجي با ارائه ادله هاي متقن واهي بودن اتهامات آمريكا را ثابت كرده اند.
نتايج نظرسنجي پايگاه خبري شبكه الجزيره (wwwaljazeeranet) اثبات مي كند اكثريت افكار عمومي جهان عرب و اسلام اتهامات دروغين محافل آمريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران را باور نمي كنند.
پايگاه خبري شبكه الجزيره اين پرسش را در معرض قضاوت مخاطبين خود قرار داده است كه «آيا شما اتهام آمريكا عليه ايران مبني بر برنامه ريزي براي ترور سفير عربستان سعودي در واشنگتن را باور مي كنيد؟»
تا ظهر يكشنبه از مجموع 61155 نفر شركت كننده در اين نظرخواهي بيش از 56 درصد پاسخ منفي به اين سوال داده اند و تاكيد كرده اند كه اتهامات دروغين محافل آمريكايي را عليه جمهوري اسلامي ايران در اين سناريو پردازي هاليوودي باور نمي كنند.
پيش از اين نيز كاربران الجزيره در نخستين واكنشهاي خود به اين دروغ پردازي محافل آمريكايي با ارائه ادله متفاوت حتي احتمال اين اتفاق را نفي كرده بودند و موج مخالفت با اين فضاسازي كذب همچنان نيز تداوم دارد.
در همين رابطه، براساس گزارش رسانه هاي انگليسي زبان بسياري از تحليل گران با ارائه دلايلي اتهامات وارده از سوي آمريكا عليه ايران را رد كرده اند.
دلايل ذكر شده به شرح ذيل است:
1- زندگي منصور ارباب سيار سرشار از ناكامي ها بوده است. يكي از دوستانش وي را شخص احمقي كه هميشه لبخند بر لب دارد خوانده است. او هيچگاه مذهبي نبوده و به نام جك شهره بوده چون به نوعي از مشروبات الكلي به همين نام علاقه زيادي داشته است. يك چنين شخصيتي ابدا كانديداي مناسبي براي انجام چنين عملياتي نمي باشد.
2- آمريكا وي را به رابطه با غلام شكوري متهم مي نمايد و به دنبال اثبات رابطه فاميلي ميان اين دو نفر مي باشد. براساس گفته هاي رابرت بائر، كارمند 12 ساله سيا، نيروي قدس حرفه اي ترين و دقيق ترين نيرو در خاورميانه است. وي در گفت وگو با CNN اعلام داشته كه در مدت سي سال گذشته اين نيرو هيچ گاه گرفتار نشده و هميشه از افرادي استفاده مي كند كه مسلمان واقعي بوده و به انقلاب اسلامي پايبند باشد. وي همچنين گفت كه چرا ايران از نيروهاي حزب الله استفاده نكرده؟ و چرا ردپايي چون يك تبعه ايراني را به جا گذاشته است.
3- بر طبق آخرين گزارش ها پيت ويليامز، گزارشگر NBC اعلام كرده كه دولت آمريكا در واقع گرداننده اصلي توطئه عليه ايران بوده است. ويليامز اعلام مي كند كه اتهام هاي اخير عليه ايران از طريق عمليات هاي موسوم به sting بدست آمده است. در اينگونه عمليات ها كه بر مبناي فريب شكل مي گيرد فرد خاطي توسط فردي از نيروهاي امنيتي در پوشش تبهكاري ديگر به دام مي افتد. گزارش اخيري توسط دانشكده حقوق دانشگاه نيويورك نشان مي دهد كه نيروهاي آمريكايي از اين روش نه تنها در مبارزه با موادمخدر استفاده نمودند، بلكه در موارد امنيت ملي چنين عملياتي توسط اف بي اي طراحي و اجراي شده است.اف بي اي منابع مالي چنين عملياتي را خود تقبل نموده است.
4- بائر اضافه كرد كه در سه دهه عمليات سپاه پاسداران هيچگاه ردپايي از عمليات تبادل مالي خود برجا نگذاشته است، چه برسد كه از ايران به صورت مستقيم پول به حسابي در آمريكا واريز كند. وي گفته اين نيرو هيچگاه در اين رابطه گرفتار نشده است. چنين عمليات «شلخته اي» در رابطه با انتقال 5/1 ميليون دلار مستقيما از ايران به ايالات متحده از سپاه بعيد است.
5- و اما انگيزه ايران در انجام چنين عملياتي نيز مورد شبهه است. به گفته خبرگزاري ها ايران هيچ گاه داراي قدرت اين چنيني در منطقه نبوده، سقوط صدام حسين و مشكلات آمريكا در افغانستان كاملا به نفع ايران بوده و عليرغم تحريم ها برنامه نظامي و هسته اي ايران همچنان بر قوت خود باقي هستند. نقش ايران در منطقه نيز رو به افزايش است.
هيلاري من لورت، مشاور جورج بوش، رئيس جمهور قبلي آمريكا، در مصاحبه اي با CNN گفته است. كه چنين عملياتي از طرف ايران عجيب است و مغاير استراتژي امنيت ملي ايران است.
اگر ايران به دنبال تقابل با عربستان سعودي باشد هدف هاي بهتري در خود عربستان سعودي، عراق يا افغاستان دارد. در ضمن الجبير نه از خاندان سلطنتي است و نه مهره مهمي در سياست خارجي عربستان سعودي است.
يك روزنامه بوليويايي نيز در اين باره نوشت:
اتهامات اخير واشنگتن با هدف گسترش ايران هراسي در جهان و دور كردن توجهات از موج بيداري اسلامي است.
روزنامه «ال كامبيو» افزود: از قرار معلوم اين توطئه به اين ترتيب بوده است كه محل رفت وآمد اين ديپلمات سعودي يعني يك رستوران شلوغ بسيار مهم با بمب منفجر شود.
نويسنده مذكور در ادامه اظهار مي دارد: اين اتهام آمريكا كه ايران آن را «مهمل» خوانده، رنگ و لعاب يك سناريوي هاليوودي را دارد.
همچنين روزنامه پاكستاني «آبزرور» نيز در گزارشي نوشت: «باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا همانند ديگر روساي جمهوري اين كشور، شعارهايي را عليه ايران سر مي دهد و اين كشور را به تحريمهاي بيشتر در پاسخ به اتهامات اخير در خصوص طرح ادعايي ترور سفير عربستان سعودي در واشنگتن تهديد كرده است.
اين روزنامه پاكستاني در ادامه اين گزارش سناريوي ترور سفير عربستان را بسيار احمقانه و ناشيانه خواند كه حتي روشنفكران جامعه آمريكا نيز متوجه اين موضوع شده و در اين باره شك دارند.

 حجت الاسلام والمسلمين صديقي: دشمنان با ترويج عرفان هاي كاذب درصدد انحراف جوانان هستند

همدان- خبرنگار كيهان:
امام جمعه موقت تهران گفت: دشمنان با ترويج عرفان هاي كاذب درصدد منحرف كردن جوانان از خط ولايت برآمده اند.
حجت الاسلام والمسلمين كاظم صديقي در مراسم بزرگداشت يكصد و هفتمين سالگرد ارتحال آيت الله بهاري كه در مصلاي شهر بهار برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: بايد با گسترش عرفان حقيقي در جامعه، مقابل هجمه سنگين دشمنان ايستادگي كنيم.
وي امام خميني را الگوي بي نظير براي جهانيان دانست و گفت امام از بندگي خود و نه از علم و حكمت به اين درجه رسيد و وقوع بيداري اسلامي در كشورهاي ديگر حاصل پيش بيني آن بزرگوار است.
حجت الاسلام والمسلمين صديقي با اشاره به شخصيت آيت الله بهاري گفت او عارفي بوده كه در مسير اسلام حركت كرده و از بزرگان علم اخلاق است.
امام جمعه موقت تهران شهرت گريزي را از ويژگي هاي عارفان برشمرد و خاطرنشان ساخت: آيت الله بهاري، اگر چه در زمان خود گمنام ماند اما شخصيت وي براي عالم معرفت و معنا و جهان تشيع، خزان ندارد.
وي تأكيد كرد: داشتن اراده، دوري از معصيت، عبوديت و تبعيت از خدا، براي رسيدن به قرب خدا بسيار مهم است و كسي كه روح تبعيت داشته باشد، به عرفان معرفتي دست مي يابد.

 داود اوغلو: اوباما به اردوغان گفت از ايران دفاع نكنيد

داود اوغلو از انتقاد اوباما به تركيه درباره همراهي با ايران خبر داد.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه مليت چاپ تركيه، احمد داود اوغلو روز شنبه درنشست غيرعلني نمايندگان حزب عدالت و توسعه، سياست خارجي دولت تركيه را تشريح كرد.
وزير امور خارجه تركيه در بخشي از سخنراني خود گفت باراك اوباما در نشست گروه بيست در كانادا در ديدار با رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه با انتقاد از مواضع تركيه درباره موضوع برنامه هسته اي ايران به اردوغان گفت شما از ايران حمايت و دفاع مي كنيد، نخست وزير تركيه نيز در پاسخ به وي گفت ما از ايران حمايت نمي كنيم اما شما وكالت اسرائيل را برعهده گرفته ايد و در منطقه در كنار اسرائيل حركت مي كنيد.
وزير امور خارجه تركيه گفت آمريكا به روابط با تركيه بسيار اهميت مي دهد و روابط دو كشور به صورت روزافزون گسترش مي يابد.
احمد داود اوغلو در بخش ديگري از سخنراني خود درباره سياست تركيه درخصوص سوريه گفت: ما با كساني كه به مردم خود ظلم مي كنند، متحد نمي شويم. وي گفت من 61 بار به سوريه سفر كردم، ما به دولت سوريه هشدار داديم و درباره يك طرح 14ماده اي توافق كرديم اما آنان اين طرح را اجرا نكردند.
وي درباره مسئله حضور پ ك ك شمال عراق نيز گفت دولت تركيه به تلاش هاي گسترده ديپلماتيك عليه گروه پ ك ك ادامه مي دهد. وي گفت عراق و سوريه از پ ك ك حمايت نمي كنند. پ ك ك در منطقه تنها مانده و در كوه قنديل در شرايط سختي قرار گرفته است. داود اوغلو گفت از دولت عراق خواسته ايم با اعزام نيروهاي نظامي به شمال عراق عليه عناصر اين گروه وارد عمل شود. وزير امور خارجه تركيه گفت دولت تركيه به تلاش هاي خود براي خشكاندن منابع مالي پ ك ك در اروپا ادامه مي دهد.

 از سوي احمدي نژاد ابلاغ شد
قانون عضويت ايران در برنامه سامانه كاوش و نجات از طريق ماهواره

رئيس جمهور قانون عضويت ايران در برنامه بين المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره را ابلاغ كرد.
قانون عضويت ايران در برنامه بين المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
براساس اين قانون، به دولت اجازه داده مي شود در « برنامه بين المللي سيستم كاوش و نجات از طريق ماهواره» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.
بر اين اساس، هدف موافقت نامه برنامه بين المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره، حصول اطمينان از عملكرد درازمدت سامانه (سيستم)، تهيه داده هاي تعيين محل و هشدار اضطرار از سامانه (سيستم) به جامعه بين المللي در پشتيباني از عمليات كاوش و نجات براساس اصل عدم تبعيض و پشتيباني از اهداف سازمان دريانوردي جهاني و سازمان بين المللي هواپيمايي كشور در رابطه با كاوش و نجات با فراهم كردن داده هاي تعيين محل و هشدار اضطرار در جهت كمك به رشد و توسعه همكاري بين المللي براي كاوش و نجات است.

 كميته 4 نفره از سوي مهدوي كني مامور بررسي مشكلات جامعه وعاظ شد

حجت الاسلام شجوني از تشكيل كميته اي 4 نفره از سوي آيت الله مهدوي براي بررسي مشكلات جامعه وعاظ خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمين جعفر شجوني با بيان اينكه آيت الله مهدوي كني با استعفايم از دبيركلي جامعه وعاظ تهران مخالفت كرده است، اظهار داشت: جامعه وعاظ تهران يك تشكل روحاني است كه بايد در خدمت انقلاب و رهبري باشد لذا بنده نيز به عنوان عضو در خدمت اين تشكل خواهم
بود.
وي افزود: آيت الله مهدوي كني به آقاي ابوترابي، عبددوست، ابراهيمي و بنده ماموريت دادند مشكلات جامعه وعاظ را بررسي و در نهايت گزارشي را به دبيركل محترم جامعه روحانيت ارائه كنيم. شجوني با بيان اينكه برخي ها مباحث مربوط به مطالبات جبهه پايداري را علت استعفاي بنده اعلام كرده اند، گفت كه اين مباحث صحت ندارد.
وي با بيان اينكه علت استعفا از دبيركلي جامعه شرايط نامناسب اين تشكل بوده و نه چيز ديگري به فارس گفت: البته بنده خودم را همسو و هم جهت با جبهه پايداري مي دانم و خدا را شكر مي كنم كه جزو ارادتمندان حضرت علامه مصباح يزدي هستم و معتقدم مشكلات با درايت آيت الله مهدوي كني حل و فصل خواهد شد.

 8+7 وارد بحث درباره انتخاب كانديداها در حوزه هاي انتخابيه شد

سخنگوي شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان اعلام كرد: در جلسه اخير اين جبهه آقاي دكتر زاكاني، رئيس ستاد انتخابات، گزارش كاملي از اقدامات انجام شده در جهت شكل دهي ستاد سراسري انتخابات جبهه متحد اصولگرايان در استانها و شهرستانها را به اطلاع اعضاي شورا رساند.
علي اكبر ولايتي سخنگوي شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان اظهار داشت: شوراي مركزي در روز يكشنبه با حضور اكثريت اعضا تشكيل شد. در اين شورا از حضور پرشور و گسترده و عزت آفرين مردم متدين و شهيدپرور و قهرمان استان كرمانشاه در استقبال از رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه اي دامت بركاته تقدير و تشكر شد. اين شورا حضور پرشكوه مردم را عينيت نظام مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي مي داند.
وي افزود: در اين جلسه آقاي دكتر زاكاني، رئيس ستاد انتخابات، گزارش كاملي از اقدامات انجام شده در جهت شكل دهي ستاد سراسري انتخابات جبهه متحد اصولگرايان در استانها و شهرستانها را به اطلاع اعضاي شورا رسانيد. چگونگي انتخاب و معرفي نامزدهاي اصولگرا در حوزه هاي مختلف انتخابيه و تبيين گفتمان اصولگرايي در رابطه با انتخابات مجلس از ديگر مطالبي بود كه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
درهمين حال حسين فدايي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميته 8+7 عصر ديروز نيز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اصولگرايان در حال بررسي بر روي مفاهيم وحدت حداكثري هستند، اظهار داشت: وضعيت وحدت در جبهه اصولگرايان روز به روز در حال بهتر شدن است.
وي با بيان اينكه انشاءالله جبهه پايداري به جبهه متحد اصولگرايان مي پيوندد، ادعاي خبرنگاري را كه مي گفت عدم كنار گذاشتن نمايندگان جبهه پايداري از كميته 8+7 به منزله التماس است را رد كرد و گفت: درب وحدت در جبهه اصولگرايي به روي همه اصولگرايان باز است و انشاءالله جبهه پايداري نيز به اين جمع اضافه خواهد شد.

 پورمحمدي در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت اعلام كرد
جلوگيري از تخلف 80 ميليون يورويي در يك بانك ديگر

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به پرونده جديد چندده ميليون يورويي در يكي از بانكها گفت: پس از بررسي مشخص شد 71 ميليون يورو هنوز از بانك خارج نشده و از قاضي خواستيم اين 71 ميليون يورو را مسدود كند.
پور محمدي در پاسخ به اين سؤال كه نقش خاوري در اختلاس 3 هزار ميلياردي به چه نحو بوده است، گفت: تخلفات خاوري در اين پرونده تنها يك ادعا است و بايد اسناد آن مشخص شده و از وي بازجويي شود. اين پرونده ربطي به موضوع خاوري از جهت فعل و انفعالات مالي مستقيم ندارد و پرونده اختلاس بزرگ داراي متهماني است.
وي افزود: بانكي ها اتهاماتي دارند مبني بر اينكه به نفع اين متهم اقداماتي انجام داده اند. اكنون متهم و ايادي و همكارانش دستگير شده اند و اموالش نيز توقيف شده است. حتي اموال جديدي از اين متهم در حال شناسايي است و حسابرسان نيز در حال حساب و كتاب هستند تا مشخص شود اين بدهي ها چگونه جبران شود.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: اگر مسئولان، مقامات و كاركنان تخلف دارند كه چگونه تسهيلات بانكي را براي باند اختلاس فراهم كردند، بايد مشخص شود آيا زيرميزي هم دريافت شده يا خير كه اين موضوع بايد كشف شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي مبني بر وضعيت پرونده مهدي و فائزه هاشمي و اينكه چرا رهبري در اين پرونده ورود پيدا نمي كنند، گفت: مقام معظم رهبري در كدام پرونده قضايي ورود پيدا كرده اند كه در پرونده فائز و مهدي هاشمي نيز ورود پيدا كنند.
هنوز هيچ قانوني
براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تدوين نشده است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي از اينكه امسال سال 90 است و هنوز قانوني در اين رابطه تدوين نشده است ابراز تاسف كرد.
حجت الاسلام پورمحمدي كه در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت سخن مي گفت؛ تاكيد كرد: اقتدار لازمه حيات اجتماعي است و اگر در جامعه اي اقتدار لازم وجود نداشته باشد و يك توان فراگير در همه ابعاد جاري اجتماعي نباشد، عملا امور مختل مي شود.
وي تصريح كرد: ثروت نياز جامعه است، اما بايد كنترل شود، چون اگر كنترل نشود، زياده خواهان به حقوق ديگران تجاوز مي كنند.
پورمحمدي اضافه كرد: نظام ما از اول بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح كرده است. امام(ره) از همان سال هاي اول توصيه هاي مختلفي در اين زمينه داشتند. با اينكه جنگ بود، شرايط خاصي داشتيم ولي باز هم در نوع خود تاكيد مي كردند. پس از آن مقام معظم رهبري در اين دو دهه بارها بر اين مساله تاكيد كرده اند اما مشكل ما چيست كه نتوانستيم اين امر را انجام دهيم؟
وي با اشاره به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطر نشان كرد: ايشان در سال 80 اين مساله را عنوان كردند و از آن سال قرار است يك قانون براي اين امر نوشته شود اما امسال كه سال 90 است هنوز يك قانون براي آن نوشته نشده است. خود من كه به سازمان بازرسي آمدم ديدم قانون مشكل دارد. كلي قانون بالا و پايين شد، به مجلس و شوراي نگهبان رفت و در نهايت در مجمع تشخيص گفته شد اگر بخواهيد اينقدر كنترل داشته باشيد نظام اقتصادي مختل مي شود و دست ما به جايي نرسيد و يك دليل اين مساله آن است كه آن عزيزي كه در مجمع تشخيص نشسته تربيت قانون مداري را پيدا نكرده است. حال به ما مي گويند چرا اينقدر حرص مي خوريد و ما مي گوييم اگر كاري نداشته باشيم، يك فساد دو سه هزار ميلياردي به وجود مي آيد؛ لذا بي قانوني سر از ناكجاآباد درمي آورد و جامعه را به سمت هرج و مرج مي برد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: به عنوان مثال سفرهاي استاني دولت كه اينقدر مصوبات دارد اما تعداد زيادي از آن ها عملي نشده است. حال دليل اين چيست؟ شايد گفته شود از كم كاري يا بي عرضگي دولت است اما من مي گويم خير، دولت دارد تلاش مي كند و من اسم اين را ضعف در برنامه ريزي مي گذارم.
پورمحمدي اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر نرخ بهره وري ما 6/1 است كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته 4/2 است يعني ما يك تومان مي دهيم ولي يك تومان برداشت نمي كنيم. ما مي گوييم مجلس بايد بر دولت نظارت داشته باشد ولي خيلي وقت ها مي بينيم مجلس خودش عامل انحراف است.

 امير پوردستان: آمريكا به دنبال راهي براي خروج از بن بست است

فرمانده نيروي زميني ارتش تاكيد كرد كه آمريكا به دنبال راهي براي خروج از بن بست كنوني در منطقه است.
امير سرتيپ «احمدرضا پوردستان» كه در مراسم تجليل از جانبازان منطقه غرب ارتش در كرمانشاه سخن مي گفت، افزود: جانبازان مسير رشادت را به جوانان كشور نشان مي دهند و جوانان به آنان اقتدا مي كنند تا مسير را گم نكنند.
وي ادامه داد: جانبازان و شهدا روح بزرگي داشتند و ثمره يك روح بزرگ است كه سبب مي شود انسان سينه خود را براي دفاع از ميهن مقابل گلوله دشمن قرار دهد. جنگ تحميلي توطئه اي بود كه عليه ما طراحي كردند، اما با همت رزمندگان ما، دشمن با تحمل خسارات فراوان به كشور خود برگشت.
امير پوردستان با اشاره به ايثار شهدا و جانبازان در دوران دفاع مقدس گفت: براي جانبازان ما هنوز جنگ تمام نشده است چون هر روز آثار جنگ را با سلول سلول خود تحمل مي كنند. آنان به حضرت اباالفضل(ع) كه بزرگ جانباز دين ماست، اقتدا كرده اند.
فرمانده نيروي زميني ارتش با بيان اينكه سرباز براي دفاع از ميهن بايد به دو بال ايمان و سلاح مجهز باشد، گفت: اگر سربازان ما ايمان ضعيفي داشته باشند در مقابله با دشمن دچار ضعف مي شوند.
وي افزود: سربازان آمريكا به پيشرفته ترين تسليحات مجهزند اما چون ايمان و اعتقاد كافي ندارند در نبردها به بن بست مي رسند و امروزه به دنبال راهي مي گردند كه از اين بن بست خارج شوند.

 دبيرشوراي امنيت: شاخص هاي امنيت در كشور سير صعودي دارد

دبير شوراي امنيت كشور گفت: همه شاخص هاي امنيتي نشانگر سير صعودي امنيت در كشور است.
عبداللهي در نشست مشترك اعضاي شوراي تأمين استان اردبيل با اشاره به اينكه امنيت دررأس خواسته هاي مردم وبستر فعاليت هاي اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي است نقش شوراهاي تأمين استاني وشهرستاني را درافزايش امنيت مهم برشمرد. وي افزود:روساي اين شوراها براي حفظ جايگاه اين تشكل بايد از ورود مسائل پيش پا افتاده به جلسات اين شوراها خودداري كنند.
معاون امنيتي - انتظامي وزير كشور يكي از اهداف استراتژيك دشمن را مخدوش كردن امنيت جامعه دانست وافزود: دشمن با تحريك افكار عمومي هر روز در فكر توطئه جديد در كشور است كه با آگاهي وهوشياري مردم ونيروهاي امنيتي واطلاعاتي ناكام مي ماند.
وي با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اواخر سال، از اعضاي شوراي تأمين خواست تا افرادي راكه براي جذب آراي مردم سياه نمايي كرده ودستاوردهاي انقلاب اسلامي را زير سوال مي برند شناسايي كرده ونسبت به نحوه تبليغات كانديداها حساس باشند.

 مالكي در ديدار با نماينده سازمان ملل: پادگان اشرف تا پايان امسال تخليه شود

نخست وزير عراق بر تخليه پادگان اشرف تا پايان موعد تعيين شده تاكيد كرد.
نوري المالكي، نخست وزير عراق با نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در عراق ديدار و درباره پادگان اشرف به گفت وگو پرداخت.
به گزارش روزنامه القبس چاپ كويت، در بيانيه رسمي دفتر نخست وزيري عراق آمده است، نخست وزير عراق در ديدار با مارتن كوپلر، مسائل مختلف به ويژه مساله پادگان اشرف را مورد بررسي قرار داد و بر ضرورت اجراي تصميم هيات وزيران در تخليه پادگان اشرف در موعد معين آن يعني اواخر سال ميلادي تاكيد كرد.
وي همچنين سازمان ملل را به همكاري با عراق در بخش هاي مختلف توسعه اي تشويق كرد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14