(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 25  آبان 1390- شماره 20074

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جايگاه شريعت در انقلاب هاي منطقه (يادداشت روز)
آيت الله مهدوي كني : جبهه پايداري را قبول داريم دشمن از تفرقه سوءاستفاده مي كند
جووني! (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
ولايتي: هيچ كس در جهان نمي تواند حركت عظيم بيداري اسلامي را انكار كند
عمامه گذاري جمعي از طلاب توسط آيت الله مصباح يزدي
حق با خانم كلينتون است ما خيلي بي عرضه ايم (خبر ويژه)
هديه اتحاديه عرب به اسرائيل (خبر ويژه)
نوبتي هم باشد نوبت اشغال پنتاگون است (خبر ويژه)
وقتي روحاني نماي بدسابقه در فهرست مشاهير جاي مي گيرد! (خبر ويژه)
بالاترين: اكبر گنجي هم ستون پنجم جمهوري اسلامي است (خبر ويژه)جايگاه شريعت در انقلاب هاي منطقه (يادداشت روز)

«اجراي شريعت» آشنا و مكررترين واژه اي است كه در انقلاب هاي عربي و از سوي چهره هاي شاخص آن شنيده شده و بعنوان «مقصد نهايي» مطرح گرديده است. نشانه هاي روشني هم از آغاز حركت به سمت اجراي شريعت- شامل راه اندازي كميته هايي براي تدوين قانون اساسي شريعتمدارانه و پيروزي انتخاباتي پرچمداران اجراي شريعت- ديده مي شود. اينكه اين اجراي شريعت در حاكميت چه معنا و مفهومي دارد، دايره و ابعاد آن چيست؟ ماهيت تقنيني صرف دارد يا به جنبه هاي قضايي و اجرايي هم برمي گردد؟ و اينكه حكومت هاي برخاسته از روند اجراي شريعت به كدام مدل شناخته شده در جهان اسلام- مدل ايران، مدل تركيه و مدل عربستان- نزديكترند، سبب پديد آمدن مباحثي در حوزه شناخت شناسي اين انقلاب ها شده است. ما در اين يادداشت سعي خواهيم كرد تا اين انقلاب ها را از لحاظ رهيافت هاي تئوريك و ايدئولوژيك - به نحو اختصار- مورد بحث قرار دهيم.
1- ترديدي در اين نيست كه انقلاب هاي تونس، مصر، ليبي، يمن و بحرين و آنچه در اردن، عربستان و... بعنوان بسترهاي انقلاب جريان دارد، در كشورهايي اتفاق افتاده كه اكثريت قاطع- يا همه- جمعيت آن را مسلمانان تشكيل داده اند و علاوه بر آن- با توجه به شعارها، نمازها و نمادها- برپا كنندگان اين انقلاب ها انسان هاي مذهبي هستند و از آنجا كه در اكثريت جوامع مورد اشاره، در طول دهها سال مردم براي برپائي نماز جمعه و جماعت و... با مانعي از سوي حكومت مواجه نبوده اند، برپايي نمازها و شعارهاي مذهبي در ميدان ها و استفاده از آن بعنوان وسيله مبارزه، معنا، مفهوم و مقصد خاص اين انقلاب ها را نشان مي دهد. علاوه بر اين موارد، اعلام رسمي محور بودن شريعت در نظام هاي آينده در روز اعلام رسمي پيروزي از سوي رهبراني نظير مصطفي عبدالجليل و راشدالغنوشي نشان مي دهد كه برپايي نمازها و حركت از مبدأ نماز جمعه معناي خاصي داشته و پيروزي كانديداهاي شريعت گرا در انتخابات تونس- كه اولين انتخابات در شرايط جديد منطقه بود- هم نشان داد كه متن مردم و رهبران انقلاب ها به اجراي شريعت بعنوان يك انتخاب مهم سياسي در مرحله حساس نظام سازي مي نگرند و برتحقق آن اصرار دارند.
2- از آنچه در كشورهاي مورد اشاره طي حدود 10 ماه اخير اتفاق افتاده با واژه هاي مختلفي ياد شده است بعضي آن را شورش، بعضي قيام، بعضي خيزش، بعضي نهضت، بعضي حركت و بعضي انقلاب نام نهاده اند و در اكثر مواقع بكار بردن اين الفاظ با نوعي تسامح همراه بوده به اين معنا كه مثلاً بسياري از افراد از اين تحولات به «قيام» ياد كرده اند بدون آنكه به معناي قيام- حركتي براي كنار زدن يك سياست يا يك شخص نظير قيام 30 تير 1331 براي بركناري احمد قوام از سمت نخست وزيري- توجه داشته باشند. با انطباق شعارها و اهداف و با لحاظ پايدار بودن حركت مردم در اين كشورها و ادامه حضور پرحجم مردم در ميدان و بسنده نكردن به تغييرات محدود مي توانيم با قاطعيت بگوئيم آنچه در كشورهاي عربي واقع شده و يا در حال وقوع است، در مواجهه علمي، فقط با واژه «انقلاب» قابل تعريف مي باشد. انقلاب سه ركن مفهومي دارد؛ مردمي بودن (فراگيري)، جامع بودن (تحول در همه حوزه هاي زندگي سياسي و اجتماعي) و جهت مند بودن (ايدئولوژي داشتن). آنچه در كشورهاي مورد اشاره در حال وقوع است از اين سه ويژگي برخوردار مي باشد بنابراين نبايد در «انقلاب» بودن تحولات منطقه (كه اعراب آنرا الثوره مي خوانند) ترديد داشت. خود اين موضوع استدلال جداگانه اي است براي اثبات اينكه مطالبه اجراي شريعت صرفاً مطالبه محترم شمردن دين در حوزه زندگي شخصي و اجتماعي نيست بلكه به معناي مطالبه نظام ها و شكل گيري جوامعي با مختصات ديني است بنابراين طبيعي ترين نتيجه انقلاب هاي شريعت مدار روي كارآمدن نظام هايي شريعت مدار و شكل گيري جوامعي شريعت محور خواهد بود.
3- بروز اوليه اجراي شريعت در حوزه تقنين - مجلس قانون گذاري- خواهد بود و اين بخصوص در مرحله تدوين قانون اساسي- يعني مرحله فعلي- پررنگ تر مي باشد و نتيجه آن اين خواهد بود كه زير ساخت حقوقي نظام ها و روند آينده نظام هاي سياسي در اين منطقه، «شريعت» است و اين مهمترين اتفاقي است كه در بستر حقوقي نظام ها مي تواند بيفتد. اما كاملاً واضح است كه اين روند- يعني ورود شريعت به ساخت حقوقي حكومت ها و جوامع- به حوزه تقنين محدود نمي شود، چرا كه فرض اينكه ميان ساخت يك نظام در حوزه قانونگذاري با ساخت همان نظام در حوزه اجرايي و قضايي تباين و دوگانگي وجود داشته باشد، منطقي نيست بنابراين مي توانيم بگوئيم كه ورود شريعت به حوزه حكومت ها در دو مرحله قضايي و اجرايي - و حوزه هاي ديگري كه مي تواند از اين سه قوه جدا باشد مثل حوزه امنيت- هم قطعي خواهد بود.
4- اينجا لازم است درباره واژه «شريعت» و مراد از آن كمي توضيح دهيم. وقتي از شريعت حرف مي زنيم از يك منظر از كل دين سخن گفته ايم چرا كه مثلاً وقتي مي گوئيم شريعت ابراهيمي(ع) به معناي همه آن چيزي است كه آن حضرت از جانب خداي متعال براي بشر آورده كه از جمله شامل احكام حكومتي هم مي شود و از منظر ديگر وقتي از شريعت سخن مي گوييم از «فقه» يعني جاري ساختن احكام شرعي در متن حكومت و تعهد حكومت و حاكميت به اجراي اين قوانين در عرصه ملك داري سخن گفته ايم. اين البته به معناي تسري شريعت در همه حوزه ها و انطباق همه كاركردها با آن نيست. الان سؤال اساسي اين است كه منظور از اجراي شريعت چيست. اجراي شريعت در هر كشور و در مواجهه با هر مذهب مي تواند تا حدودي معناي متفاوتي داشته باشد اما از آنجا كه اكثر اين انقلاب ها در كشورهاي سني جريان دارد مي توان معنا و مفهوم مشتركي از آن بدست داد.
با توجه به مالكي و شافعي مذهب بودن مردم ليبي، تونس، مصر و... مي توان گفت مردم اين كشورها - و به تبع آن رهبران- از نظر كلامي و تاريخي «معتزلي» مي باشند. تفاوت اصلي اشعري ها با اعتزالي ها در اين است كه بر خلاف اشاعره، معتزله براي عقل و رهيافت هاي عقلي، در كنار رهيافت هاي نقلي- حديثي- هم اهميت قايل بودند. در فلسفه اسلامي از اين موضوع با عنوان «مستقلات عقليه» ياد شده است از اين منظر معتزله- و مالكي ها و شافعي ها- به شيعه بسيار نزديكند. بر اين اساس مرحوم محمد عبده -1275- 1217 ش- شاگرد شافعي سيدجمال الدين اسدآبادي در رهيافت سياسي و راه حلي كه به پيروان مذاهب شافعي و مالكي و حنفي ارائه مي داد روي «استصلاح»- اولويت قايل شدن به مصلحت جامعه اسلامي و وا نهادن بعضي از قوانين فقهي كه در زمان خاص با مصالح جاري مسلمين انطباق ندارد- و «تلفيق»- حل مشكل فقهي هر كدام از مذاهب چهارگانه با استفاده از فقه هاي ديگر از جمله فقه شيعه- تاكيد داشت و انديشه حكومتي مرحوم محمد رشيد رضا -1354-1282 ق- يكي ديگر از شاگردان شافعي سيدجمال در مصر از چهار ركن تشكيل شده بود؛ 1- شريعت بايد مبناي قانونگذاري باشد، 2- مصلحت عمومي بايد در قانونگذاري ها مراعات شود، 3- قوانين عرفي بايد تابع قوانين شرعي باشند و 4- «اهل حل و عقد» به عنوان مهمترين ركن حكومت پذيرفته شود.
كاملا واضح است كه آنچه ذيل عنوان اجراي شريعت در شمال آفريقا مطرح و به مهمترين مشخصه حكومت هاي آينده در اين منطقه تبديل مي شود، وجهه اي سلفي و اشاعره اي نخواهد داشت و سكولار- به معناي حضور در جامعه و غيبت در حكومت- نخواهد بود.
5- انقلاب ها در كشورهاي مختلف تابع مسايل هر كشور و پيشينه فرهنگي آن مي باشند و لذا انطباق كامل مدل حكومت هاي برآمده از اين انقلاب ها به مدل هاي شناخته شده در جهان اسلام دشوار و تا حدي نادرست مي باشد. اما به هر حال بدون شباهت و قرابت با اين مدل ها هم نمي باشند. در جهان اسلام از نظر رهيافت هاي ديني يا شبه ديني سه مدل وجود دارد؛ مدل جمهوري اسلامي، مدل تركيه دوره اربكان و اردوغان و مدل عربستان. مدل جمهوري اسلامي، حكومت اسلامي است يعني اسلامي كردن همه عرصه هاي اجتماعي و سياسي، مدل تركيه مدل محترم شمردن معارف اسلامي - و نه اجراي قوانين شرعي- در عرصه اجتماعي و وانهادن آن در حوزه هاي مختلف حكومتي و مدل عربستان اجراي سخت گيرانه بخش هايي از فقه اسلامي در عرصه اجتماعي و عدم حضور اسلام در عرصه حكومت. در يك جمله مي توان گفت مدل جمهوري اسلامي ناظر به نقش آفريني حكومت در تحقق شريعت و معارف اسلامي در عرصه هاي اجتماعي و سياسي است و دو مدل ديگر يا اساسا چنين نقشي براي حكومت قائل نيستند و يا آن را به حوزه خاص- اجراي حدود در مورد توده ها- محدود مي كنند.
بسياري تصور كرده اند مدل تركيه نوعي مدل اسلام گرايانه است و دستاوردهاي اقتصادي آن در 10 سال اخير- دوره اردوغان- مربوط به تلقي خاص حكومت گران از اسلام مي باشد و حال آن كه تا امروز هيچگاه اردوغان و ساير رهبران حزب عدالت و توسعه از ديني كردن حكومت و يا اجراي احكام شرعي و ساير مسايلي كه لازمه اسلام گرا بودن است، حرف نزده و دنبال هم نكرده اند. اسلام گرايي در مدل امروزي تركيه در اين عبارت خلاصه مي شود «كسي حق اهانت به اسلام و مسلماناني كه ملتزم به اسلام هستند را ندارد» و صد البته همين مسلمانان اگر بخواهند براي «حاكميت بخشيدن» قرآن در عرصه سياسي و اجتماعي تركيه تلاش كنند با مخالفت رهبران حزب عدالت و توسعه مواجه مي شوند كما اينكه مخالفت اين حزب با حزب سعادت به رهبري مرحوم اربكان و حزب تحت رهبري رجايي كوتان از همين جا ناشي مي شود. البته در جامعه اي كه نزديك به 80 سال ورود به خيابان با ظاهر ديني ممنوع بوده، اردوغان و حزب او مغتنم است و يك پيروزي براي اسلام و مسلمانان تركيه به حساب مي آيد، ولي نبايد در اين مورد بزرگنمايي صورت گيرد كما اين كه همراهي حكومت فعلي تركيه با مردم مسلمان اين كشور در مخالفت با غرب و رژيم صهيونيستي هم از اين قبيل است. اردوغان و گل در اين رابطه با مسعود ييلماز(رهبر مام ميهن)، تانسو چيللر و بولنت اجويت(رهبر حزب جمهوري خلق) كه تركيه را كاملا در حلقوم غرب و رژيم صهيونيستي هضم كرده بودند، تفاوت دارند ولي از آنچه مقتضاي معارف و شريعت اسلامي است- يعني مقابله با غرب و رژيم صهيونيستي- هم فاصله بسيار دارند.
با نگاه به شريعت گرايي در شمال آفريقا و آسياي جنوب غربي- اسلام گرايي به مثابه فرمول اداره جامعه- درمي يابيم كه اين روند نسبتي با آنچه در تركيه و عربستان در جريان است، ندارد. حتي اگر بعضي از چهره هاي فعال اسلام گرا در شمال آفريقا از تركيه تمجيد كنند از آن چيزي در حكومت تركيه تمجيد مي كنند كه مربوط به دفاع تركيه از مردم فلسطين است و يا اقتدار داخلي نسبي دولت فعلي تركيه نسبت به دولت هاي قبلي تركيه و يا دولت هاي عربي مي باشد. دولت كنوني در تركيه يك مدل اسلام گرايانه نيست چون در 9 سال گذشته، دولت تركيه دنبال اجراي شريعت اسلامي نرفته است. لذا بدون شك اسلام گرايي سياسي و آنچه در منطقه براي ساخت نظام هاي شريعت گرا نياز است، تنها در جمهوري اسلامي ايران قابل دستيابي است.
سعدالله زارعي

 آيت الله مهدوي كني : جبهه پايداري را قبول داريم دشمن از تفرقه سوءاستفاده مي كند

سرويس سياسي-
آيت الله مهدوي كني بار ديگر از همه گروهها و نيروهاي انقلابي دعوت كرد تا به جبهه متحد اصولگرايان بپيوندند.
آيت الله محمدرضا مهدوي كني در مراسم عمامه گذاري جمعي از دانشجويان دانشگاه امام صادق كه در مسجد اين دانشگاه برگزار شد گفت: امام خميني فرمودند، حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است و برخي اشكالاتي كه موجود بود را امام قبول داشت اما تاكيد داشت كه نبايد اين اشكالات موجب شود اصل نظام زير سؤال برود.
وي با بيان اينكه بايد اصل را حفظ كرد و اصل يعني اصول واقعي كه معناي اين انقلاب بوده است، خاطرنشان كرد: ممكن است اختلاف سليقه هايي داشته باشيم كه طبيعي است و اين مسئله را متعدد مطرح كردم و در قرآن كريم بيان نشده كه دعوا و اختلاف داشته باشيم.
رئيس مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: اختلاف نظر طبيعي است و بنابراين ما اصولگرايان كه امام، رهبري، قانون اساسي، انقلاب و جهادي را كه در راه انقلاب باشد، قبول داريم ممكن است اختلاف سليقه هايي در كيفيت پياده شدن و انتخاب افراد داشته باشيم.
وي در ادامه تاكيد كرد: بياييد با هم باشيم و براي آخرين بار به دوستاني كه به اسامي مختلف در مقابل كميته 8+7 (جبهه متحد اصولگرايان) قرار گرفته اند نصيحت مي كنم كه برادران بياييد و ما شما را قبول داريم.
وي با حالت مزاح و تبسم گفت: ما شما را قبول داريم اما شما ما را قبول نداريد!!! بيخود قبول نداريد!!! در اين هنگام حاضران در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) نيز خنديدند.
آيت الله مهدوي كني گفت: اين قبول نداشتن به ضرر است و دشمن سوءاستفاده مي كند. بايد نشست و برخي از اختلافات را با صحبت حل كرد. در اين مقطع اين جدايي ها حتي به حسن نيت هم كه باشد، خوب نيست و دشمن از آن سوءاستفاده مي كند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: بنابراين خوب است كه با هم باشيم، بنده هم علما و هم مجلسي ها و غير مجلسي ها را كه انقلاب را قبول دارند، دعوت مي كنم كه با هم باشند چون جدايي ها موجب مي شود، دشمنان از آب گل آلود سوءاستفاده كنند. وي افزود: برخي سايت ها از قول بنده و ديگران چيزهايي مي نويسند كه دعواي مغلوبه ايجاد مي كند و اين دعواها نبايد مغلوبه شود.
آقا تهراني: بايد وحدت
داشته باشيم
حجت الاسلام آقا تهراني هم در همين زمينه گفت: ما بايد وحدت داشته باشيم در اينكه اصولگرا باشيم و اصولگرا بمانيم. بايد طراز ما حضرت آقا (مدظله) باشند. وي افزود: اصولگرايان بايد در اين زمينه جهت دهي درست را انجام دهند و بايد در زمينه سياست براي جامعه كار كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي خود را از مخالفان جدي قطع شدن باب «گفت وگو» نيز عنوان كرد.
وي با اشاره به گفت وگوهايي كه ميان كميته داوران جبهه متحد اصولگرايان و اعضاي جبهه پايداري برگزار شده است، گفت: من با گفت وگو خيلي موافقم و در يكي از همين جلسات هم به برادران كميته داوران گفتم كه باب اين جلسات گفت وگو بايد باز باشد و هركس هم كه بيايد و بگويد كه جلسه ديگر نباشد، مقصر است.
حجت الاسلام آقاتهراني كه خود را به دليل حضور در سفر حج از برخي اخبار رخ داده در پيرامون مسائل جبهه اصولگرايي بي اطلاع معرفي كرد، در زمينه ارتباط جبهه پايداري با علما و به ويژه آيت الله مصباح نيز با بيان اينكه ما از استادان بزرگواري مثل علامه مصباح استفاده مي كنيم، گفت: ما از اولي كه شروع كرديم، به اين نكته توجه داشتيم كه عده اي بوده اند كه ابتدا خوب شروع كردند و آدم هاي خوبي هم بودند اما بعدها منحرف شدند. ما براي اينكه اين اتفاق نيفتد، تصميم گرفتيم كه در خدمت علما باشيم و لذا خدمت تعدادي از آقايان مي رويم و همواره پس از جمع بندي هاي لازم و با عنايت به نظرات آنان جلو مي رويم.
وي تاكيد كرد: ما خدمت حضرات آيات مصباح، يزدي، خوشوقت و... رفته ايم و خواهيم رفت و از اين آقايان به عنوان كساني كه مي توانند خط الرأس را براي ما تعيين كنند، استفاده كرده ايم.
اين استاد اخلاق همچنين ضمن اظهار بي اطلاعي از سازوكار 2+2 كه اخيراً مطرح شده است، به زواياي بيشتري از مواضع جبهه پايداري پرداخت و گفت: ما مي گوييم اصحاب فتنه، ساكتين در فتنه، اهل انحراف و ساكتين در مقابل انحراف در اين ساز و كار نيايند. و اين مسئله هنوز هم براي ما مطرح است.
حجت الاسلام آقاتهراني اين مطلب را در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس گفت و ادامه داد: به هر حال ما نمي دانيم وظيفه ما ارائه ليست هست يا خير؟ بايد ببينيم چه مي شود. ما نمي خواهيم حزبي باشيم، اينطور هم نيستيم كه قبلاً با كسي ببنديم كه فردا گير كنيم. من براي فردا چيزي را نمي بندم و غيب هم نمي دانم.
سروري: هيچ راهي جز وحدت نداريم
در اين رابطه پرويز سروري، نماينده تهران نيز تأكيد كرد: ما هيچ راهي جز وحدت نداريم همان چيزي كه علامه مصباح يزدي فرمودند كه امروز وحدت نه ضرورت بلكه يك واجب است و بايد همه نيروهاي انقلاب بر محور وحدت جمع شده و با گفتمان انقلاب اسلامي كه مبتني بر وحدت است در اين رقابت سنگين حضور پيدا كنند.
وي در پاسخ به سؤالي درباره جبهه پايداري گفت: دوستان جبهه پايداري كه از برادران خوب ما هستند، اعتقادشان به اين است كه جريان فتنه و انحراف دو جريان هستند كه عليه جريان ولايت حركت مي كنند و بايد كساني كه به اصطلاح مردودين اين جريانات بودند و همچنين ساكتين جريان فتنه نبايد در فرآيند وحدت حضور داشته باشند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: ما در رابطه با جريان فتنه و جريان انحراف هم رفوزه داشتيم و هم تجديدي. رفوزه ها كساني بودند كه در جريان براندازي به صورت آشكارا شركت كردند، تجديدي ها كساني بودند كه در جريان فتنه و انحراف جزء ساكتين بودند. آن چيزي كه ما معتقد هستيم اين است كه ما بايد ظرفيت هاي موجود جامعه را ببينيم و مبتني بر واقعيت هاي سياسي كه در جامعه وجود دارد حركت كنيم.
سروري اظهار داشت: يك واقعيت مسلم، وجود جريان فتنه، انحراف و جريان اصلاح طلب است و از سوي ديگر نظام سلطه هم در رأس همه اينها مطرح است و اينها همه به مصاف نيروهاي انقلاب آمده اند و نمي خواهند جريان اصولگرا در اين مصاف پيروز شود. طبيعي است در اين مرحله ما بايد بر ظرفيت سازي هاي نيروهاي انقلاب حركت كنيم. اگر قرار باشد دايماً به دليل خالص سازي نيروهاي مختلف را خط بزنيم، خود اين موجب تشتت مي شود. مديريت نيروهاي انقلاب اين است كه ما فعالين تلاش كنيم كه يك ليست كارآمد، مقبول و با صلاحيت را ارائه كنيم و اين در گرو حضور فعال ما در فرايند وحدت است. وي افزود: فرض بر اين است كه ما مي توانيم حتي نيروهايي كه تجديد شدند را به هسته هاي مركزي نزديك كنيم و آنها را نه طرد بلكه جذب كنيم كه به همين دليل جبهه متحد اصولگرايان با محوريت آيت الله مهدوي كني و آيت الله يزدي به وجود آمده است. نماينده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: ان شاءالله با پيوستن جبهه پايداري به فرايند جبهه متحد اصولگرايان بتوانيم در انتخابات آينده با ظرفيت حداكثري در مصاف با نظام سلطه و جريان انحرافي و فتنه وارد شويم.

 جووني! (گفت و شنود)

گفت: نشريه ضد انقلابي «سكولاريسم نو» ضمن تشكر از كمك هاي آمريكا به اپوزيسيون و تقدير از مصاحبه اخير هيلاري كلينتون نوشته است «خانم كلينتون حق دارد كه از بي عرضگي ما عصباني باشد».
گفتم: چطور مگر؟!
گفت: اين نشريه نوشته است؛ بايد قبول كنيم كه ما به عنوان اپوزيسيون خارج كشور عرضه و توان استفاده از كمك هاي آمريكا را نداشتيم.
گفتم: خب! ديگه چي؟
گفت: نوشته است؛ در داخل كشور هم كه بوديم كاري از دستمان ساخته نبود.
گفتم: حيوونكي راست ميگه! يارو مي خواست شيرين كاري كنه، از چند قدمي خيز برداشت كه روي زين اسب بپره ولي محكم به زمين خورد و براي اين كه ضايع نشه، بلند گفت؛ جووني كجايي كه يادت به خير! و بعد نگاهي به اطراف كرد و يواشكي گفت؛ خودمونيم! جوون هم كه بوديم از اين كارها بلد نبوديم!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ اسرائيل غاصب بازهم حسرت زده از رؤياي حمله به ايران دم زده است با اينكه به خوبي مي داند كه ايران، غزه و لبنان نيست كه ضربه اي به آنها بزند و فرار كند. اگر اين بار قلاده پاره كند تا ابد نيازي به قلاده نخواهد بود. چرا كه با يك اشاره امام خامنه اي موجوديتش محو خواهد شد.
كاوه حسيني- موسوي از كرج
¤ اينكه ادعاي گزينه حمله نظامي از جانب رژيم صهيونيستي يا آمريكاي جنايتكار به ايران يا با باز و بسته كردن پرونده هسته اي كشورمان و برخي موضوعات مثل حقوق بشر را مطرح نمايند و از اين طريق ايجاد بحران و حاشيه سازي براي كشوري مستقل و در حال ترقي كنند كه استكبار و همپيمانان را به زانو درآورده است. بايد افكارعمومي كشورهاي مستقل آگاه باشند كه يك بار براي هميشه بايد به اين افسار گسيختگي پايان دهند البته ما انتظار چنداني از قوانين بين المللي كه آلت دست استكبار و مستمسكي براي ياوه گويي هاي آنهاست نداريم و متكي به خداوند و اراده ملت و متكي به نيروي الهي و توانمندي هايي هستيم كه در چند سال اخير كسب كرده ايم.
محمودي
¤ رجزخواني هاي دشمنان به خواست الهي و مشروط به كنار گذاشتن مسائل حاشيه اي از سوي مسئولين و پيروي از ولايت فقيه به خود بيگانگان برگشت خواهد كرد و امت اسلامي ايران اين پيچ تاريخ را مثل گذشته با موفقيت طي خواهد كرد و روسياهي براي دشمنان و بدخواهان انقلاب و نظام خواهد ماند.
شجاع
¤ با توجه به روابط صميمانه بين قطر و رژيم صهيونيستي و همكاري هاي متقابل بين آنان، چگونه دولت طي قراردادي بخشي از خدمات پروازي كشور را به يك شركت هواپيمايي قطري واگذار كرده است. احتمال جاسوسي از طريق كار گذاشتن دستگاه هاي پيشرفته جاسوسي در اين نوع پروژه هاي همكاري كاملاً متصور مي باشد. نبايد سادگي كرد.
7355---0912
¤ با تعليق عضويت كشور سوريه در اتحاديه عرب پايداري و استقامت در جبهه وحدت اسلامي صدچندان خواهد شد. بنابراين باز هم اين دشمنان اسلام هستند كه ضرر خواهند كرد.
گودرزي
¤ در اكثر سريال هاي تلويزيوني غيرت مردان به نواميس خود را به تمسخر مي گيرند آيا اين جزء مصاديق تهاجم فرهنگي آن هم توسط دانشگاه اول مملكت يعني رسانه ملي نيست؟!
مهرافزا
¤ بانك صادرات شهرستان بهشهر سود وام مسكن مهر را به 13درصد افزايش داده به طوري كه نااميدي بسياري از متقاضيان را به همراه داشته است از مسئولين امر درخواست رسيدگي داريم.
واعظ موسوي
¤ با توجه به نرخ تورم چطور حقوق كارمندان 8درصد افزايش مي يابد؟ و چرا بايد مشكل ازدياد نقدينگي را روي دوش كارمندان بيندازند!
3649---0918
¤ از دولت و مجلس درخواست مي شود در تصويب و اجراي لايحه جامع خدمات ايثارگران تسريع نمايند. درست است كه جانبازان از مشكلات دم نمي زنند ولي همسران و فرزندان جانبازان از نظر مالي و معيشت در رنج هستند.
همسر يك جانباز اعصاب و روان از تهران
¤ به رغم تصويب وام جانبازان در هر سال و ابلاغ آن در تير يا مرداد همان سال، متأسفانه در سال 90 با گذشت قريب به 8 ماه از سال هنوز وام جانبازان سال 90 علي رغم تصويب ابلاغ نشده است. از مسئولين محترم دولت تقاضا مي شود نسبت به رفع مشكل و ابلاغ آن اقدام نمايند چرا كه بسياري از جانبازان براساس روال هر ساله حسابهايي براي آن بازكرده اند كه دچار بحران مي شوند.
جانباز حسين پژند از قم
¤ مشاورين املاك از آنجا كه از هر مشتري يك چهارم مبلغ اجاره را دريافت مي كنند همواره تمايل دارند كه ميزان اجاره ها افزايش يابد تا كميسيون بيشتري دريافت كنند. از مسئولين ذي ربط اصلاح اين روش را خواستارم.
رجائي
¤ از دولت خدمتگزار درخواست مي شود كه كلنگ ايجاد راه آهن خراسان جنوبي در سال جاري به زمين زده شود.
2773---0913
¤ از اطلاع رساني روزنامه كيهان در رابطه با ابعاد مبارزاتي آيت الله العظمي آقا نجفي اصفهاني عليه بابيان ازليه و بهائيه تشكر فراوان دارم. اگر امكان دارد متن نوشته ها را كمي بيشتر توضيح دهيد.
موسوي
¤ چرا سازمان نظام مهندسي براي سه استان شمالي احداث سقف شيرواني را لازم الاجرا كرده است. سقف شيرواني افزايش چند ميليوني هزينه براي مردم در پي دارد با وجودي كه سقف مسطح و موزائيك روي عايق ايزوگام نياز مردم را برآورده مي كند.
6650---0919
«جوابيه روابط عمومي شهرداري منطقه 12»
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 5/8/90 در خصوص عمليات پياده راه سازي محورهاي ناصرخسرو و باب همايون به اطلاع مي رساند:
عمليات پياده راه سازي از اهداف مديريت شهري و به منظور حذف ترافيك از معابر ارزشمند تاريخي شهر تهران و بهبود حركت، در معابر در حال اجرا است، ليكن اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر معابر شهري خصوصاً در مجاورت املاك تجاري طبيعتاً براي مدت كوتاهي، شهروندان و كاربريهاي مشرف به عمليات عمراني را تحت تأثير قرار مي دهد لذا با توجه به اينكه پياده راه سازي محورهاي ناصر خسرو و باب همايون مطابق با برنامه زمانبندي با سرعت و پيشرفت مطلوب در حال اجراست از كسبه محورهاي فوق و شهروندان محترم پوزش طلبيده، بديهي است پس از اتمام كار از نتيجه آن، شهروندان و كسبه منتفع خواهند گرديد.»
«پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 9»
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه در مورخ 19/8/1390 مبني بر تخريب آبنما در مقابل پايگاه يكم شكاري، خيابان شهيد عبدالهي، به اطلاع مي رساند؛ پس از گذشت قريب به يك ماه از آغاز پروژه شركت برق منطقه اي تهران اعلام داشت كه محل احداث آب نما روي خطوط انتقال برق فشار قوي قرار داشته و اين موضوع بلحاظ ايمني و امنيتي مي تواند در بردارنده مخاطرات فراوان باشد. لذا با اخذ حكم تخريب از سوي دادسرا اقدام نمود و شهرداري نيز با در نظر گرفتن ملاحظات فوق الاشاره و با توجه به دستور قضايي اخذ شده توسط شركت برق منطقه اي تهران اين بنا تخريب شده مقرر گرديده پس از استعلامات مورد نياز نسبت به احداث فضاي سبز در مكان موصوف اقدام شود.
«جوابيه روابط عمومي شهرداري بندرعباس»
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 20068 روزنامه در تاريخ
17/8/90 به آگاهي مي رساند، بنا به گزارش حوزه معاونت معماري و شهرسازي اين شهرداري، از چند ماه پيش بازنگري مطالعات طرح بافت فرسوده محله آيت الله غفاري با توجه به عقد قرارداد با مشاور در حال انجام است و در مرحله نخست، مطالعات اجتماعي و اقتصادي محله مذكور توسط عوامل زيرمجموعه مشاور انجام، طرح پيشنهادي شبكه معابر نيز تهيه گرديده و تعيين كاربريهاي خدماتي و غيره نيز توسط همين مشاور در دست اقدام است كه براساس آن به غير از فاز نخست و دوم طرح مذكور كه با سرمايه گذار قرارداد منعقد گرديده مابقي بافت توسط ساكنين پس از دريافت سند مالكيت و تقاضاي پروانه ساختماني قابليت احداث بنا را دارد.
¤ خداوند در قرآن كريم قول داده است كه مكر دشمنان را به خودشان برمي گرداند. در سال اخير اتحاديه اروپا و آمريكاي جهانخوار با كمك منافقان داخلي قصد تحريم، تحريك و آشوب را در ايران اسلامي داشتند ولي خداوند منان همه اين حيله ها را به خود شان برگرداند و امروز همه آنان در فلاكت و قهر خداوند گرفتار شده اند. آنها بزودي نابود خواهند شد.
يوسف
¤ معلوم نيست اين چه اتحاديه عربي است كه به خاطر كشتار و ظلمي كه به مردم بحرين و يمن روا داشته مي شود اطلاعيه و بيانيه صادر نمي كند ولي عليه سوريه كه مقابل آمريكا ايستاده است بيانيه مي دهد. بهتر است كه نام اين اتحاديه را اتحاديه اعراب آمريكايي گذاشت.
يك شهروند
¤ تمام دنيا بداند كه انقلاب اسلامي كه رهبر آن امام خامنه اي هستند صدها هزار سرباز گمنام چون سردار حاج قاسم سليماني تربيت شده در مدرسه بزرگ دفاع مقدس دارد. اولاً كه نمي توانيد آسيبي به او بزنيد. ثانياً مگر دانشمندان ما را كه شهيد كرديد، چه اتفاقي افتاد بلكه برعكس ديگر دانشمندان كشورمان با قوت تمام به كار خود ادامه دادند، جاي آن ها را پر كردند و هم اكنون قوي تر و ثابت قدم تر از گذشته درحال انجام وظيفه هستند. در ايران 75ميليون قاسم سليماني زندگي مي كند.
محمد فتحي از ملاير و يك هم وطن ديگر
¤ جيب برها وقتي در جاي شلوغي بخواهند محل پول مسافران را بيابند ندا مي دهند كه مراقب پول خودتان باشيد كه دزد آن را نزند! حال شايسته است مسئولين امنيتي هشيار باشند. چراكه شبيه اين ندا اخيراً توسط مقامات آمريكايي فرياد شده است . بنابراين اي ملت ايران! مراقب مديران و فرماندهان ارزشي خود باشيد تا ترور نشوند.
2470---0919
¤ چرا مسئولين در ميزان كيفيت كالاهاي ايراني از نام استاندارد اروپا استفاده مي كنند؟ آيا معني اش اين نيست كه عملاً به مردم گرا مي دهند كه كالاي ايراني به درد نمي خورد و بهترين كالاها، اجناس اروپايي هستند!
ميرنبي زاده
¤ اين روزها چه روزهاي باعظمتي است! موسي(ع) به طور مي رود و فاطمه به خانه علي(ع)، ابراهيم با اسماعيل به قربانگاه، محمد(ص) با علي(ع) به غدير و حسين با همه هستي اش به كربلا.
4686-0915
¤ چه كسي جلودار افراد بي مبالات و كم شعوري است كه صداي موسيقي و ترانه هاي خواننده هاي مستهجن و فاسد قبل از انقلاب را بلند مي كنند و براي اهالي محل مزاحمت ايجاد مي كنند. آيا از ما عوارض و ماليات گرفته مي شود كه از چنين افراد بي ملاحظه حمايت شود.
يك خانم شهروند
¤ از قوه قضاييه خواهشمندم كه نسبت به تغيير اجراي قانون مهريه كه در اين زمانه تبديل به يك نوع كلاهبرداري توسط برخي از خانم ها شده است، تجديدنظر بفرمايند.
نوروزي- تهران
¤ انقلاب اسلامي كه آغازگر آن امام خميني(ره) بود و امروز مانند زلزله سراسر خاورميانه، آفريقا و حتي آمريكا و اروپا را به لرزه درآورده است ما را به ياد آن جمله از فرمايش آن امام سفر كرده مي اندازد كه فرمود،اسلام پشت ابرقدرت ها را به خاك مذلت خواهد ماليد و ما انقلابمان را صادر خواهيم كرد.
اصغر ضيايي
¤ به داد ما مستأجرها برسيد. يك كارمند عادي از كجا يك ميليون تومان بياورد كه ماهانه به حساب مالك بريزد.
يك خانم شهروند
¤ ضلع جنوبي اتوبان صدر از خيابان دستور تا ديباجي مسئول نظافت ندارد. قابل توجه آقاي شهردار منطقه3 : پياده روها پر از زباله و ورودي كانال هاي آب هم در اين خيابان انباشته از آشغال است اگر لايروبي نشود با يك باران شديد ديگر كل خيابان را آب فرا خواهد گرفت.
فرزين
¤ از روزنامه كيهان خواهشمندم كه نسبت به موضوع بداخلاقي ها در ورزش به ويژه اعمال شنيع دو بازيكن تيم پرسپوليس در بازي با تيم داماش برخورد جدي انجام دهد و الا با اين محكوميت هاي سبك محروميت يك هفته اي و دو هفته اي يا اندك جريمه اي كه در برابر درآمدهاي نجومي فوتباليست ها رقمي نيست، مشكل حاد فرهنگي ورزش كشورمان حل ناشدني خواهد بود.
محمد رحيمي- بندرعباس
¤ باتوجه به اينكه آقاي جليلي هميشه در سخنان خود سنجيده و با استدلال حرف مي زند پيشنهاد مي شود كه ايشان به عنوان نامزد رياست جمهوري آينده مورد توجه قرار گيرد.
جعفر ريشه
¤ در طول سخنراني آقاي جليلي در روز 13 آبان در محل لانه جاسوسي آمريكا بارها و بارها بالگرد صداوسيما برفراز محل سخنراني و تجمع عبور كرد و مانع سخنراني ايشان و توجه مردم به مراسم شد كه اميدوارم با تذكر به دست اندركاران صداوسيما دفعات بعد تكرار نشود.
علي شاكري
¤ اي كاش نمايندگان مجلس قانوني را تصويب مي كردند كه نماينده پس از استعفا نتواند در مجلس شوراي اسلامي به ايفاي وظايف نمايندگي ادامه دهد. در نظام اسلامي استعفا به چه معناست؟
3228---0911
¤ با وجودي كه قيمت نان بربري 375 تومان است اغلب نانوايي ها 400 تومان مي گيرند حتي اگر دو تا هم بگيريم 800 تومان محاسبه و اخذ مي كنند و هر چه با 1803 هم تماس مي گيريم اثر ندارد؟
0627---0912
¤ چطور در كشوري متظاهر به اسلامي بودن مثل عربستان در صورت كشف يك گرم موادمخدر فرد را اعدام مي كنند ولي در كشور ما صدها كيلوگرم از افراد كشف مي شود و پس از مدتي از زندان آزاد مي شوند؟!
9005---0913
¤ از نيروي انتظامي درخواست مي شود پلاك وسايل نقليه شهرداري ها به رنگ آبي نصب شود تا جلوي سوءاستفاده كارمندان و كارگران شهرداري گرفته شود.
سيفي
¤ چرا تأمين اجتماعي علي رغم قولي كه داده بود نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي بازنشسته ها اقدام نمي كند؟
9554---0911
¤ آيا تنبيه در نظر گرفته شده براي اين دو بازيكن فوتبال بي اخلاق كافي است؟ آيا نمي بايست آنها به دادگاه معرفي مي شدند و تقاضاي شلاق مي شد؟
لقماني
¤ از آقاي علي مطهري مي خواهيم موضع خود را از فتنه گران جدا كند و اين قدر در فكر سؤال از رئيس جمهور نباشد.
حسن مهديزاده از خراسان رضوي
¤ از شهرداري محترم منطقه 7 درخواست مي شود نسبت به تغيير مكان دوربين طرح ترافيك كه به جاي نصب در ابتداي پل چوبي خيابان حقوقي، 15 متر جلوتر نصب شده است اقدام نمايد. چون كوچه هاي 6 متري منتهي به اين محدوده 15 متر اول خيابان حقوقي محل تردد صدها خودرو در روز و باعث آزار و اذيت اهالي محل شده است. به حدي كه چندي پيش خانمي از اهل محل فوت كرده بود و امكان حمل جنازه او از اين كوچه 6 متري ميسر نبود.
جمعي از اهالي ابتداي خيابان حقوقي
¤ در ايستگاه هاي اتوبوس تندرو بدون هيچ قبض يا برگه بليت از مسافرين پول مي گيرند. اگر تمام افراد به كارگيري شده در اين كار افراد سالم نيز باشند باز به اين شيوه انتقاد وارد است و بايد تدبير بهتري انديشيد.
1008---0912
¤ در جايگاه پمپ گاز منطقه پونك بيشتر روزهاي هفته در طول روز هيچ تاكسي براي سوخت گيري مراجعه نمي كند. با اين حال از پذيرفتن اتومبيل شخصي پرهيز مي شود و مي گويند شب مراجعه بكنيم. وقتي حتي يك راننده تاكسي مراجعه نمي كند چرا به ديگران خدمات نمي دهند؟ آيا آسمان به زمين مي آيد؟
قاسمي
¤ وعده هاي اوباما رئيس جمهور آمريكا در قبل از انتخابات با كارهاي او در بعد از انتخابات كاملا در تضاد است. اين گونه معلوم مي شود كه او از اول دست نشانده سرمايه داران حاكم آمريكا بوده است.
7532---0914
¤ لطفا صداي اعتراض ما هزاران مالباخته توسط شركت توسعه صنعت پارس- تاپكو را به گوش مسئولين برسانيد. سه سال است كه از تاريخ ثبت نام ما براي اتومبيل فيات در اين شركت سپري شده ولي نه خودرو را تحويل مي دهند و نه اصل سپرده را برمي گردانند.
9910---0935
¤ مي خواستم بدانم آيا كيهان سايت اينترنتي دارد يا خير؟
5867---0937
كيهان: نشاني اينترنتي روزنامه در پايين صفحه آخر روزنامه درج شده است. WWWKayhannewsir
¤ به اعتقاد بنده بايد در قانون انتخابات شوراي شهر و روستا اصلاحاتي به عمل بيايد. مثلا كانديداهاي شوراي روستا حداقل سيكل داشته باشند و در شهرها، شهرك ها و روستاهاي بالاي 5 هزار نفر جمعيت نامزد انتخابات داراي مدرك كارشناسي باشد.
5784---1091
¤ در مورد حادثه جديد غيراخلاقي در فوتبال كشور مي خواهم بگويم وقتي بودجه هاي ميليوني بيت المال را بدون حساب و كتاب هزينه فوتباليست هاي معلوم الحال مي كنند، نتيجه اي غير از آنچه اتفاق افتاد نبايد انتظار داشت؟ وقتي جو كاشته ايم نبايد انتظار برداشت گندم داشته باشيم.
2064---6093
7458---2091
¤ اگر رئيس سازمان تاكسيراني در يك روز باراني با فرزند خردسال خود سر خيابان در انتظار تاكسي مدت زيادي معطل بشود آنگاه در مصاحبه خود مجبور به تأمل در اين موضع مي شود كه رانندگان تاكسي مي توانند خدمات دربستي داشته باشند.
6115---2091
¤ حضرت امام خميني(ره) درخصوص ورزش و ورزشكاران مي فرمودند: در تمام ابعاد انساني ورزش كنيد. غرض اظهار نگراني از حوادث غيراخلاقي در ورزش كشورمان است كه پي درپي اتفاق مي افتد و همه را ناراحت مي كند. به عقيده بنده بايد كار را از مربيان صالح و سالم شروع كرد. فراموش نكنيم وقتي آقاي مايلي كهن سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان بود از آنجا كه به اخلاق و رفتار فوتباليست در درجه اول اهميت مي داد، شاهد مسائل غيراخلاقي در اين عرصه نبوديم يا به ندرت و جزئي اتفاق مي افتاد.
ترابي
¤ علت اصلي راي بنده به آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري اين بود كه ايشان عدالت را پياده كند. ولي الآن مي بينم كه ايشان نيز اهل ملاحظه شده و شمشير عدالت را غلاف كرده است. وقتي كسي تخلفي مي كند هر كس كه باشد بايد با او برخورد بشود. ولي در حال حاضر چنين نيست. چرا؟
فرجي
¤ ازمرحوم آيت الله عبدالكريم حق شناس پرسيدند «اعلم» كيست؟ ايشان با بصيرت تمام پاسخ داده بودند؛ ببينيد «علم» (پرچم) در دست كيست؟ و ادامه داده بودند اگر خداي ناكرده علم بيفتد آن وقت نه اعلم مي ماند و نه غير اعلم خداوند ايشان و همه ما را مورد رحمت خود قرار بدهد.
0390---5093
¤ باتوجه به تهديد و عربده كشي استكبار جهاني و آمريكاي ستمكار مبني بر حمله نظامي به جمهوري اسلامي ازمسئولين نظام به ويژه نيروهاي مسلح درخواست پاسخ دندان شكن به اين عربده كشي ها را دارم. اين روزها شبكه هاي ماهواره اي شايعه حمله قريب الوقوع و عدم توانايي جمهوري اسلامي به مقابله آن را در بوق كرده اند و بايد به آنها جواب محكمي داده شود.
حسيني
¤ به آقاي كفاشيان كه حركت زننده و غيراخلاقي دو فوتباليست پيروزي را يك شوخي جزئي دانسته است بفرماييد واقعاً از شما توقع چنين موضع گيري در حمايت از افراد خلافكار نداشتيم. در ضمن اضافه كنيد كه از حضرت علي(ع) نقل شده است: هر كس ادب ندارد دين ندارد.
5257---9091
¤ كساني كه دانسته يا ندانسته از طريق نوشتن نامه يا برقراري ارتباط تلفن با برنامه 09 ورزش سيما درصدد حمايت از دو بازيكن خاطي پيروزي و طلب بخشش آنها برآمده اند پرچم حمايت از منكر و عاملان منكر را بلند كرده اند و از اين بابت براي آنان سخت متأسف هستيم.
جعفري
¤ از همين حالا تصوير جسد ديكتاتور يمن را در صفحه اول كيهان مي بينم.
بهرام ايماني
¤ درشركت نفت مديراني وجود دارند كه فقط حقوق ماهيانه آنان 01 ميليون تومان مي باشد. در حالي كه نيروهاي قراردادي در همين شركت حقوقشان يك دهم اين مبلغ مي باشد. چرا چنين تبعيض هاي آزاردهنده ادامه دارد و براي پر كردن چنين شكافي اقدام اساسي صورت نمي گيرد؟
يك كارمند قراردادي شركت نفت
¤ حركت آزادي خواهانه جواهر لعل نهرو و گاندي در هندوستان در تاريخ معاصر و الگوي انقلاب اسلامي در قرن جديد با تقديم دهها هزار شهيد در راه كسب استقلال و آزادي و همچنين حاكميت ارزشهاي اسلامي در حقيقت شروع حركت بيداري در منطقه بود كه امروز بايد توسط حركت هاي جديد تكميل شده و در آينده اي نزديك يا آزادسازي تمام نقاط اشغال شده جهان به نقطه مطلوب خود برسد.
گودرزي از اصفهان
¤ وقتي از نيروي انتظامي و برخي ارگانها درخواست رسيدگي به معضلات قاچاقچيان و اراذل و اوباش مي شود متاسفانه گاهي به جاي برخورد با معضل و رفع مشكل در برخي موارد با پيام دهنده برخورد مي شود. لازم است مسئولين امر به اين موارد نيز توجه نمايند.
9341---5093
¤ براي سلامتي سرباز شجاع و فداكار اسلام، انقلاب و رهبري و خار چشم دشمنان اين ملت سرلشكر پاسدار حاج قاسم سليماني صلوات بفرستيد.
3357---6091
¤ هرچه نگاه مي كنيم عملكرد خانه سينما از ويژگي هاي پايگاه دشمن چيزي كم ندارد پس چرا مسئولين مربوط با گردانندگان اين پايگاه برخورد قانوني نمي كنند؟ و با گذشت زمان مي خواهند موضوع فراموش شود.
1574---2091
¤ وقتي حضرت امام خميني(ره) بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران نسبت به شخصيت حسين فهميده شهيد 31 ساله خضوع و خشوع مي كند و يا به يمن 31 آبان 85 لانه جاسوسي آمريكا در كشورمان به تسخير دانشجويان پيرو خط امام درمي آيد ديگر عدد 31 نحس نيست بلكه بسيار خوش يمن براي ما ايرانيان است.
1267---7091
¤ از شنيدن خبر استعفاي آقاي علي مطهري خوشحال شديم چون فكر كرديم كه با فراغت نسبي و بازنگري احتمالي ايشان در برخي مواضع به سمت عاقبت به خيري قدم بردارند و در قيامت شرمنده پدر شهيدشان نشوند.
1967---5091
¤ ابتدا از حضور آقاي شريعتمداري در نمايشگاه مطبوعات و پاسخ مستدل به مراجعين تشكر مي كنم. نكته ديگر اين كه از متوليان امور ترافيك شهري كه از شلوغي خيابانها صحبت مي كنند مي خواهم كه فروش طرح ترافيك را متوقف كنند تا رفت و آمد به سهولت انجام گيرد.
نظري
¤ برخورد سرد و عدم ارايه جوايز و مشوق ها به مردم از سوي بازيافت شهرداري خوراسگان اصفهان موجب شده مردم ديگر علاقه اي به تحويل مواد بازيافتي نداشته باشند.
2014---3091
¤ از پليس راهور درخواست مي شود با خودروهايي كه باعث آلودگي شهرها مي شوند برخورد و از تردد آنها جلوگيري نمايد.
يك هموطن
¤ قبل از هدفمندي يارانه ها اغلب هزينه برق مصرفي ما معمولا بين 41 تا 51 هزار تومان بود. ولي يك دفعه براي سه ماه مبلغ 000/031 هزار تومان قبض صادر شده است هر چه پي گيري كرديم نتيجه اي نداده است، با وجود اينكه هزينه بررسي كنتور را هم پرداخت كرده ايم تا نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند. از برق منطقه شهرري درخواست رسيدگي دارم. متأسفانه يك پيرمرد از كار افتاده فاقد بيمه چگونه و از كجا نسبت به پرداخت اين هزينه اقدام نمايد؟
سيدرحيم عرب از شهرري
¤ از شركت ايرانسل درخواست مي شود نسبت به نصب دكل اين شركت در روستاي صومعه مراغه اقدام نمايند.
3308---3091
¤ مولاي من باچه رو به سوي تو آيم؟ با گوشم؟ با چشمم؟ با زبانم؟ با دستم؟ با پايم؟ مولاي من آيا همه اين نعمت هاي تو نزد من نيست؟ كه من با همه آنها تو را معصيت كردم؟ بخشي از دعاي عرفه امام حسين(ع)
احمد احمدزاده
¤ از مسئولين دبيرستان هاي شهريار درخواست مي شود از ناظم هايي استفاده كنند كه از شايستگي لازم برخوردارند و در صورت لزوم امر به معروف و نهي از منكر طبق موازين آن برخورد كنند.
9266---7093
¤ در اكثر مساجد براي رعايت حال مؤمنين همسايه مسجد صرفا صداي تلاوت چند آيه و اذان در بيرون مسجد پخش مي شود. ولي متأسفانه در مسجد روستاي حر از توابع كنگر كلاله استان گلستان كليه مراسم مسجد را از بلندگو پخش و به اعتراض مؤمنين نسبت به اين امر بي توجهي مي نمايند. از مسئولين ذي ربط درخواست رسيدگي داريم.
جمعي از مؤمنين روستاي حر
¤ براي دريافت وام ازدواج به بانك سپه مراجعه نمودم. دو نفر ضامن كارمند حقوق بگير با نامه كسر از حقوق و فيش حقوقي مطالبه نمودند. آيا اين است دستور رئيس بانك مركزي براي تسهيل وام به ويژه وام ازدواج؟
6584---2091
¤ شهرداري منطقه 5 با مسدود ساختن مسيرهاي خروجي خيابان 22 بهمن به سمت بزرگراه شهيد همت تمام بار ترافيك اين منطقه را سرازير خيابان عدل جنوبي كرده است. درحال حاضر هر روز ترافيك سنگيني به وجود مي آيد كه آزاردهنده است.
0256---2091
¤ دانشگاه پيام نور با دريافت مبلغ 023 هزار تومان از تعدادي دانشجو قرار بود دوره كلاس هاي دانش پذيري برگزار كند اما در عمل فقط يك كلاس آن هم روزهاي جمعه تشكيل شده است.
عجيب اينكه از پس دادن شهريه كلاس هاي تشكيل نشده خودداري مي كنند و حرف زور مي زنند.
5930---6093
¤ مادر شهيد و دو جانباز هستم. در رابطه با انشعاب برق براي چاه عميق در روستاي بند سراجي جيرفت با مشكلاتي مواجه شده ام. درخواست مساعدت از مسئولين امر دارم.
0501---3091
¤ در بازار و مغازه هاي شهرستان همدان قيمت يك نوع پارچه پالتويي را سؤال كردم. هر مغازه دار يك قيمت گفت. از 51 هزار تومان تا 22 هزار تومان اختلاف قيمت وجود داشت. چرا جلوي اين نابساماني در قيمت گذاري گرفته نمي شود تا به مصرف كننده بيچاره اجحاف نشود.
رحماني
¤ در ميدان جمهوري اسلامي سگ هاي مينياتوري را به مبلغ 02 هزار تومان به فروش مي رسانند. چه نهاد و دستگاهي بايد جلوي اين كار را بگيرد؟
5190-2091
¤ طبق قانون اساسي تحصيل دانش آموزان از دبستان تا دانشگاه بايد رايگان باشد. ولي در مدارس به شيوه هاي مختلف از ما اولياء پول مي گيرند. چرا نسبت به زير پا گذاشتن اين اصل از قانون اساسي كسي فرياد اعتراض بلند نمي كند. در ضمن در خدمت مردم بودن دولت و مسئولين وقتي معنا و مفهوم واقعي را دارد كه اين نوع فشارهاي زندگي از روي ملت برداشته شود.
تجريشي
¤با اينكه مدت 5 سال سابقه حضور بسيجي در جبهه داشته ام براي بيمه شدن بايد ماهيانه مبلغ 09 هزار تومان پول بيمه بپردازم لطفا بنويسيد پرداخت اين مبلغ به عنوان حق بيمه در توان مالي بسيجياني مثل من نيست. مقداري تخفيف بدهند.
محمدي
¤ معلم كلاس اول دبستان هستم. همسرم نيز كارمند بازنشسته است با اين حال هر دو از عهده پرداخت اجازه منزل ماهيانه يك ميليون توماني برنمي آييم. تو را به خدا بنويسيد دولت و مسئولين فكري به حال ما خانه به دوشان بكنند. واقعا از زندگي لذت نمي بريم.
روحي پور
¤ از بازرسي محترم كلي كشور خواهشمنديم به وضعيت چهار معدن و كارگاه شن و ماسه در مجاورت جاده وصل به رودخانه چالوس (بين مرزن آباد و شهر چالوس) كه بدون حوضچه پساب هستند و چهار معدن و كارگاه ديگر در مجاورت «سمارود» كه با برداشت از جنگل باعث نابودي هزاران اصله درخت طرح نهال كاري شده اند و تمامي هشت معدن در محدوده البرز مركزي به ويژه آخرين معدن (آجودره) كه در ساعت غير اداري و اكثرا بدون محدوده علامت گذاري و بعضا با برداشت شبانه خارج از مساحت واگذاري شده در سايه بي تفاوتي محيط زيست و ديگر ارگانهاي ذي ربط ، مشغول گل آلود كردن رودخانه و نابودي سرمايه ملي هستند رسيدگي نمايند.
جمعي از اهالي روستاهاي محل
¤ خواهشمند است از كارخانه آلاينده آسفالت واقع در شهر كومله لنگرود خبر و گزارش تهيه كنيد كه چگونه عده اي جان و مال و هستي مردم را نشانه رفته اند.
5109---5093
¤ سال هاست كه مشترك كيهان هستم و مطالب اين روزنامه را با دقت پي گيري مي كنم. روز قيامت شهادت مي دهم كه هر جا هجمه، حمله و توطئه اي عليه اسلام و مسلمين و نظام مقدس ما چيده شد، روزنامه كيهان جزو اولين ها بود كه در دفاع از ارزش ها و آرمان هاي انقلابي سينه سپر كرد. اميدوارم كه اين روزنامه همواره پيروز و مويد باشد.
درهمي- قزوين
¤ با داشتن دفترچه تامين اجتماعي با كد 32445 و شماره كارگاه 10150003013، تامين اجتماعي شعبه 51 تهران در شگفتي تمام پاسخ داده است كه سابقه اي درخصوص صاحب اين دفترچه موجود نيست در حالي كه از جايي حقوق نمي گيرم، مستأجر نيز هستم و در حال حاضر كلافه شده ام. لطفا بنده را راهنمايي فرماييد.
سيداحمد مستوفي
 ولايتي: هيچ كس در جهان نمي تواند حركت عظيم بيداري اسلامي را انكار كند

مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل تاكيد كرد بهترين نام براي آنچه در جهان در حال وقوع است بيداري اسلامي است و دلايل روشن و انكارناشدني در اين باره وجود دارد.
دكتر علي اكبر ولايتي در نشست بيداري اسلامي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: در جاهاي مختلف و از خاستگاه هاي مختلف اطلاق هاي زيادي به اين حركت و جنبش اسلامي شده است اما به نظر مي رسد بيداري اسلامي بيش از بقيه، درباره آنچه از حدود يك سال قبل آغاز شده شايسته ترين تعبير و به واقعيت نزديك تر است.
وي گفت: كشورهاي غربي به اين جريانات بهار عربي مي گويند كه نشانه اباي آنها از به كار بردن نام اسلام و مطرح شدن صبغه ديني اين حركت است زيرا اگر آنها به صبغه ديني اعتراف كنند بايد تبعات آن را نيز بپذيرند.
ولايتي تصريح كرد: اين تفاوت نام گذاري چيزي را عوض نمي كند و مردم منتظر نيستند ببينند از خارج مرزها، چه نامي براي حركت آنها مي گذارند تا مسير خود را با آن هماهنگ كنند. مشاور مقام رهبري در امور بين الملل در عين حال با تاكيد بر لزوم مراقبت در اين زمينه افزود: با اشاره به جزئيات جنبش هاي اخير، مي توان اسلامي بودن آنها را اثبات كرد.
ولايتي گفت: نخستين حركت در تحركات موسوم به انقلاب هاي رنگي در لهستان و در آستانه فروپاشي شوروي سابق رخ داد و غربي ها نه با نيت خيرخواهي بلكه براي فروپاشي شوروي سابق از اين تحركات حمايت كردند. وي افزود: اين تحركات در جاهاي ديگر هم رخ داد و نام انقلاب مخملين گرفت، خواستند اين كار را در ايران نيز تكرار كنند كه نتوانستند.
ولايتي در ادامه گفت: خودسوزي جواني در تونس آغاز حركت مردم اين كشور بود هرچند تفكر اين حركت انقلابي از قبل وجود داشت و مردم فقط منتظر جرقه اي بودند.
مشاور مقام رهبري در امور بين الملل افزود: مردم مصر هم حركت خود با شعار الله اكبر از ميدان التحرير قاهره آغاز كردند و بيشتر تظاهرات تعيين شده آنها پس از اقامه نماز جمعه در اين ميدان برگزار شد. وي ادامه داد:
نخستين حرف گروه هاي مختلفي چون اخوان المسلمين و عمل اسلامي نيز كه در اين حركت فعال شدند، اصلاح قانون اساسي و اسلامي شدن آن بود. مشاور مقام رهبري در امور بين الملل گفت: گروهي براي اين كار تشكيل شد و را ي گيري كردند كه در نهايت 77درصد مردم مصر به اسلامي شدن اين كشور راي مثبت دادند و اينها همه نشانه هاي انكارنشدني اسلامي بودن مردم در اين حركت هاست.
مشاور مقام رهبري در امور بين الملل همچنين به برگزاري نخستين مجمع عمومي بيداري اسلامي در ايران اشاره كرد و گفت: از سران جنبش هاي فكري و جهادي اسلامي جهان عرب براي تشكيل اين مجمع دعوت كرديم و از 800 مهمان دعوت شده، 700 نفر به اجلاس آمدند اين در حالي بود كه 70درصد آنان از برادران اهل تسنن بودند. ولايتي افزود: همه نحله هاي فكري كشورهاي مختلف نمايندگاني به اين اجلاس فرستادند و همه سردمداران اين جنبش ها در جهان اسلام در اين اجلاس شركت كردند. مشاور مقام رهبري در امور بين الملل گفت: اين دعوت ها همه با نام بيداري اسلامي بود و اين پاسخ هاي مثبت به دعوت ايران، آنها را از نظر غرب و آمريكا در معرض اتهام ارتباط قرار مي داد ولي با اين حال پاسخ هاي مثبت آنان نشانه توجه آنها به اسلام و بيداري اسلامي و پذيرفتن اين تعبير است.وي افزود: اين اقدام از نظر برخي شركت كنندگان در اين اجلاس، جهاد اصغر بوده است كه بايد استمرار يابد و مانع انحراف خط اسلامي شود و اجازه ندهد آمريكا و عمالش در منطقه آن را مصادره كنند. مشاور مقام رهبري در امور بين الملل گفت: همه شركت كنندگان در اين اجلاس از عرب و غيرعرب و سران جنبش هاي اخير منطقه به اتفاق تصويب كردند كه اين مجمع نام مجمع جهاني بيداري اسلامي بگيرد و در حدود 130 سخنراني صورت گرفته در نشست عمومي و كميسيون هاي آن، هيچ كلمه اي جز اين موضوع مطرح نشد و اين ها همه دلايلي بر اسلامي بودن اين حركت هاست. ولايتي تاكيد كرد در بيداري اسلامي بودن اين حركت ها شكي نيست ولي اين كار مهم، جهاد اصغر است و مهم تر از آن، حفظ دستاوردهاي حركت است.
وي در ادامه گفت: قطعا فتح طرابلس در ليبي به دست انقلابيون براي غربي ها قابل پيش بيني نبود در غير اين صورت، كار ديگري انجام مي دادند و از اين كار جلوگيري مي كردند. ولايتي افزود: در بحرين هم پيشتاز انقلابيون، روحانيون هستند، در يمن نيز چنين است و همه حركت هاي اوليه و بعدي و ايستادگي ها و تلاش ها، زير پرچم اسلام است.وي گفت: آينده، نسبتا روشن است ولي راحت نيست. چون خاورميانه هميشه مركز عالم بوده است و نمي شود رويدادي در اين منطقه رخ دهد و آثار آن در دنيا مشاهده نشود.
مشاور مقام رهبري در امور بين الملل افزود: افزايش قيمت طلا و سقوط بورس هاي كشورها نشانه ناامني اقتصادي در دنيا و بي اعتمادي مردم به حوزه اقتصاد است و كساني كه در كشورهاي عربي قيام كرده بودند نيز مي بينند كشوري كه مي توانند به عنوا ن تكيه گاه جهان اسلام به آن اتكا كنند ايران است.ولايتي گفت: اكثر برادران اهل تسنن در جهان اسلام با ايران همراهند مگر عده اي مانند وهابي ها كه كارهايشان را هيچ عقل سليمي نمي پذيرد و خاستگاه آنها مشخص نيست. وي افزود: مردم عادي و متفكران آنها قبول دارند كه جمهوري اسلامي ايران در مواضع خود اصالت و پاي بندي دارد ، به رغم همه مشكلات، پيشرفته ترين و صاحب نام ترين كشور ميان كشورهاي اسلامي است و از نظر اقتدار و ميزان تاثيرگذاري در مسائل منطقه اي و بين المللي نقش انكارنشدني دارد.مشاور مقام رهبري در امور بين الملل گفت:اين، الگوي پيش روي مردم مسلمان است بنابراين حتما وضع به شكل قبل برنمي گردد و هرچند در يمن و بحرين هنوز پيروزي قطعي حاصل نشده است ولي آنها كه بر مردم حكومت مي كردند ديگر مجال نخواهند داشت.

 عمامه گذاري جمعي از طلاب توسط آيت الله مصباح يزدي

در شب عيد غدير خم جمعي از دانش پژوهان موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) به دست آيت الله مصباح يزدي معمم شدند.
به گزارش فارس از قم، مراسم عمامه گذاري 49 نفر از طلاب و دانش پژوهان موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني شب گذشته در تالار اين موسسه برگزار شد.
در اين مراسم ابتدا آياتي از قرآن كريم قرائت و سپس تاج زاده به مديحه سرايي در شان حضرت علي(ع) پرداخت. سپس طلاب به دست آيت الله مصباح يزدي معمم شدند.
آيت الله مصباح يزدي در سخنان خود بر شناخت راه و روش حضرت علي(ع) و حركت در مسير آن حضرت تاكيد كرد و گفت: براي رسيدن به فضائل اهل بيت(ع) و نيز قرب الهي بايد از راه و سيره اهل بيت(ع) تبعيت كنيم. وي تاكيد كرد: اگر راهي را بر اثر اشتباه، غفلت و يا فريب پيموده ايم بايد مراقب باشيم ديگر آن را تكرار نكنيم.

 حق با خانم كلينتون است ما خيلي بي عرضه ايم (خبر ويژه)

يك گروهك اپوزيسيون مقيم خارج در واكنش به انتقادات به برخي محافل ضدانقلابي داخلي كه مي گويند «خارج نشينان كنار گود نشسته و مي گويند لنگش كن»، تأكيد كرد: فعالان اپوزيسيون در داخل نيز تحليل ها، پيش بيني ها و گفته هاي بي محتواي زيادي دارند.
نشريه سكولاريسم نو وابسته به «اسماعيل- ن» در اين زمينه نوشت: اين سخن آشنايي است كه اپوزيسيون داخلي مي گويد در خارج كنار گود نشسته اند و مي گويند لنگش كن. مي گويند بيرون گود نشسته اند آسوده و بدون هيچ مشكلي پا روي هم انداخته اند و آن وقت به ما مي گويند لنگش كن تا سودش را خودشان ببرند... گفته مي شود كه فعالان اپوزيسيون در خارج از كشور نتوانسته اند كارنامه موفقي در طول اين سال ها براي خود رقم بزنند و در طول اين سالها اكثر گفته ها، تحليل ها و پيش بيني هايشان در مورد ايران بي محتوا و شعارگونه بوده است. بايد توجه داشت كه فعالان داخل نيز از اين قبيل گفته هاي بي محتوا زياد دارند، اما محدوديت ملاحظات امنيتي سبب شده به شكل علني عقايدشان را به زبان نياورند. همچنين فشاري كه يك فعال در داخل تحمل مي كند موجب شده ناظران با ديده اغماض نسبت به گفته ها و رفتار سياسي شان بنگرند.
اين پايگاه اينترنتي اضافه كرد: بسياري از كساني كه امروز به دليل تحليل هاي نادرستشان مورد شماتت قرار مي گيرند همان كساني بوده اند كه براي ايستادگي بر آرمانهايشان ستايش شده اند اما هنگامي كه به مرور زمان اعتبار حاصله از آن هزينه ها كاسته شد اين عيار واقعيشان است كه خودنمايي مي كند. اگر اعتبار سخناني كه سياسيون در فضاي آزاد مي زنند پايين است مشكل از بيرون گود بودنشان نيست و اين مشكل بازمي گردد به مجموع فعالان سياسي ايران كه چيز زيادي براي عرضه ندارند.
همزمان با انتشار اين تحليل، سايت «ايران گلوبال» طيف هايي از اپوزيسيون را به بي عرضگي يا نفوذي بودن متهم كرد. اين سايت، در ابتداي تحليل خود با تملق گويي وزير خارجه آمريكا نوشت: خانم هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا طي سخناني به ذكر دلايل عدم حمايت گسترده از جنبش سبز پرداختند. بي شك اظهارات خانم كلينتون مبتني بر مستنداتي است كه ضروري است مورد بحث و كنكاش قرار گيرد. اگر حمايتي كه انتظار مي رفت را دريافت نكرديم بايد مقصر اصلي آن را در عملكرد اپوزيسيون خارج از كشور جستجو كنيم. چرا كه افراد زيادي به قصد «تصاحب» جنبش سبز، سخنگوي اين جنبش در پارلمان آمريكا شدند. نمي خواهم نام افراد را ذكر كنم اما همگي مي دانيم كساني كه مدعي «رهبري اپوزيسيون» هستند چه صدماتي وارد كردند. تمامي اين رفتارها اگر از خيانت نباشد ناشي از خودخواهي افراد ياد شده است.
نويسنده سپس با پرداختن فرصت طلبي به كساني چون اردشير اميرارجمند و عبادي و واحدي و سازگارا مي نويسد: متأسفانه در سايت هاي اينترنتي مشاهده مي شود كه يك فرد خود را سخنگوي اپوزيسيون مي نامد و به تنهايي به آقاي احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به نمايندگي از مخالفان نامه مي نويسد. فردي ديگر به بان كي مون نامه ارسال مي كند و ديگري به آقاي اوباما و همين طور افرادي سودجو خود را سخنگوي جبهه دمكراتيك جا مي زنند. از همه اينها كه بگذريم افراد ديگري هم هستند كه خود را اپوزيسيون مي نامند و ادعا دارند كه در راستاي منافع ملي ايران تلاش مي كنند در حالي كه همين افراد در راستاي منافع جمهوري اسلامي و خصوصاً «وزارت اطلاعات» گام برمي دارند. جمهوري اسلامي ميليون ها دلار هزينه مي كند تا اپوزيسيون خارج از كشور را به جان هم بيندازد؛ گرچه اين اپوزيسيون به خودي خود و بدون دلارهاي وزارت اطلاعات ايران، به جان هم افتاده اند و درصدد تخريب يكديگر هستند. هديه اتحاديه عرب به اسرائيل (خبر ويژه)

هدف كشورهايي نظير عربستان از تعليق عضويت سوريه در اتحاديه عرب، نه نگراني از سركوب مردم بلكه نگراني از معادلات منطقه است.
شبكه سي ان ان با انتشار اين تحليل اعلام كرد: تعليق سوريه به خاطر ترس از قدرت گيري روزافزون ايران در منطقه است. آمريكا در 10 سال گذشته خدمات شاياني به ايران كرده است، اول از همه طالبان را سرنگون كرد و بعد نوبت دشمن ديگر ايران يعني صدام رسيد و آمريكا صدام را هم از سر راه ايران برداشت.
سي ان ان افزود: در سال 2006، حزب الله لبنان از متحدان ايران در مقابل تجاوز رژيم صهيونيستي مقاومتي اصولي انجام داد و يك سال بعد حماس توانست فتح را از غزه بيرون كند، هم حماس و هم حزب الله از دوستان ايران هستند، همه اينها در حالي بود كه پيشرفت هاي ايران در صنايع هسته اي هم وجود داشته و دارد. همچنين آمريكا در حال خروج نيروهاي نظامي خود از عراق و افغانستان هم هست. شرايط اقتصادي آمريكا و نزاع قدرت براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده در آمريكا نيز اين كشور را از مديريت اوضاع منطقه دور نگه خواهد داشت و در چنين شرايطي و در خلأ قدرت به وجود آمده و همچنين وجود ناآرامي در كشورهاي عربي، اين ايران است كه به عنوان برنده نهايي در منطقه معرفي خواهد شد.
به گزارش اين شبكه آمريكايي عربستان سعودي و كشورهاي مشابه مي خواهند سوريه را كه يكي از متحدان كليدي ايران در منطقه و پل ارتباطي با حزب الله و حماس است از اين كشور بگيرند.
نكته مضحك ماجراي اخير اين است كه رژيم هايي نظير عربستان و بحرين و يمن و اردن و امارات و... در صدر كشورهاي سركوب كننده شهروندان خود قرار دارند و اگر قرار باشد كسي به اين اعتبار از اتحاديه عرب اخراج شود، اساساً بايد در اين اتحاديه و شوراي همكاري خليج فارس و.... را بست!
شايان ذكر است كه رژيم اشغالگر قدس از تصميم اخير اتحاديه عرب استقبال كرده است چرا كه اين اقدام سران ديكتاتور عرب را هديه اي به اسرائيل تلقي مي كند.

 نوبتي هم باشد نوبت اشغال پنتاگون است (خبر ويژه)

يك نويسنده آمريكايي معتقد است اكنون زمان تسخير پنتاگون فرا رسيده است.
به گزارش «الف» فرانك والن در OPED NEWS نوشت: در حاليكه معترضان در آمريكا همچنان در راستاي جنبش تسخير وال استريت به اعتراض هاي خود عليه نظام سرمايه داري و سياستهاي دولت آمريكا ادامه مي دهند، اقدام بعدي اين معترضان بايد تسخير يك مركز مهم و قابل توجه از جمله پنتاگون (وزارت دفاع) باشد؛ جايي كه ميلياردها دلار از پول ماليات دهندگان آمريكا در آن به هدر رفته است. پيشنهادها براي بودجه امنيتي-دفاعي آمريكا از جمله بودجه پنتاگون براي سال مالي 2012 به گونه اي بسيار نجومي بوده است كه كمتر كسي مي تواند تصور آن را در اين شرايط نامساعد اقتصادي آمريكا كند. وزارت دفاع به دنبال بودجه 5/707 ميليارددلاري است. وزارت امنيت داخلي نيز به دنبال بودجه 9/46 ميليارد دلاري است. اين بودجه هاي امنيتي-دفاعي در كل در سال مالي 2012 مي تواند به 415/1تريليون دلار برسد.
وي با اشاره به جنگ هاي بي حاصل عراق و افغانستان تاكيد كرد: «اين دو جنگ براي ماليات دهندگان آمريكايي هزينه هاي سنگيني به همراه داشته است و اين در حالي است كه مردم آمريكا با مشكلات اقتصادي فراواني دست و پنجه نرم مي كنند. چرا دولت آمريكا هزينه هاي اين جنگ ها را صرف بهبود شرايط معيشتي مردمش نكرد؟ آيا وقت آن نرسيده كه معترضان با تسخير پنتاگون اعتراض جدي خود را به هزينه هاي هنگفت و بيهوده در امور نظامي نشان دهند؟ به هدر رفتن منابع مالي آمريكا باعث گسترش اعتراض معترضان ضد سرمايه داري شده است. اسرائيل بزرگترين دريافت كننده كمكهاي خارجي از زمان جنگ جهاني دوم همچنان از كمكهاي واشنگتن برخوردار خواهد بود.
در يكي ديگر از نمونه هاي به هدر رفتن هزينه هاي وزارت دفاع آمريكا وب سايت End Thelie اخيرا در گزارشي اعلام كرد كه پنتاگون از سال 2007 تا 2009 به 91 مقاطعه كار نظامي كه در پرونده هاي فساد مالي متهم بودند، بيش از 270 ميليارد دلار بودجه داد. بنابراين مردم آمريكا بايد به فكر تسخير پنتاگون باشند تا از به هدر رفتن بودجه عمومي اين كشور جلوگيري به عمل آيد.

 وقتي روحاني نماي بدسابقه در فهرست مشاهير جاي مي گيرد! (خبر ويژه)

ششمين المپياد فرهنگي ورزشي پيشكسوتان شركت ملي گاز ايران در تبريز برگزار شد. مسئولان برگزاري اين المپياد با انتشار يك «كتابچه راهنما» ضمن پرداختن به اهداف برگزاري اين همايش به ظاهر فرهنگي، ورزشي، مشاهير آذربايجان را نيز معرفي كرده اند. در اين بروشور تبليغاتي از «محمد مجتهد شبستري» به عنوان يكي از مشاهير آذربايجان ياد شده است! در اين مورد تذكر 2 نكته ضروري است؛
الف: آذربايجان سرزمين و مهد بسياري از مشاهير ديني، علمي و ادبي است و شهداي زيادي را نيز تقديم انقلاب و اسلام كرده است كه در اين بروشور تنها از علامه اميني، شيخ محمد خياباني، شمس تبريزي، ستارخان، باقرخان و دست آخر هم از محمد مجتهد شبستري!؟ نام برده شده است.
و در آن اثري از مرحوم علامه طباطبايي، مقدس اردبيلي همچنين شهداي محراب مدني و قاضي طباطبائي نيست و از سرداران شهيد سپاه اسلام در لشكر 31 عاشوراي تبريز و لشكر 21 حمزه آذربايجان نيز خبري به چشم نمي خورد.
به جاست از مسئولان شركت ملي گاز ايران پرسيده شود آقاي محمد مجتهد شبستري چه خدماتي انجام داده اند كه اسم وي همرديف علامه اميني و اثر ارزشمند الغدير قرار گرفته است.
ب: بعيد است سوابق محمد مجتهد شبستري بر كسي پوشيده باشد ولي براي يادآوري به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم تا مسئولان در شركت ملي گاز پاسخ دهند كه آيا به خاطر اين سوابق و پيشينه وي را شخصيت برتر وجزو مشاهير آذربايجان قلمداد كرده اند.
به جملات زير دقت كنيد:
-فتاواي فقيهان فقط براي خودشان حجيت دارد (مجله بعثت، ش 935، صص 1-7، 3/6/77)
- آن دسته از جواناني كه به مسجد روي مي آورند وكتب ديني را مطالعه مي كنند از نظر ساختار فكري و رواني ضعيف هستند (روزنامه فتح 15/10/78)
پيامبر اسلام و ائمه، معصوم نبوده و تمام ضعف هاي انسان هاي عادي را دارند (سخنراني در دانشگاه صنعتي اصفهان، 5/12/87)
ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست شبستري از جمله روحاني نماهايي است كه ارگان فارسي زبان سازمان سيا «گويانيوز» از وي به عنوان روحاني محبوب ياد كرده و به خاطر حمايت از فتنه از وي تشكر كرده است!
و حال اين المپياد فرهنگي كه از بودجه شركت ملي گاز تامين مي شود وي را يكي از مشاهير آذربايجان مي نامد آذربايجاني كه همواره در دفاع از دين و ملت در رديف اول قرار داشته و شعار بنيادينش همواره اين بوده و هست كه آذربايجان اوياخدي، انقلاباداياخدي

 بالاترين: اكبر گنجي هم ستون پنجم جمهوري اسلامي است (خبر ويژه)

شبكه بالاترين با ابراز خشم نسبت به برخي مواضع اكبر گنجي و نفوذي خواندن وي نوشت:حرامت باشد آن همه دلواپسي كه براي تو داشتيم.
يك نويسنده اين شبكه تاكيد كرده است: تا به حال من فكر مي كردم دليل اينكه جمهوري اسلامي كساني مثل اكبر گنجي را آزاد گذاشته تا بيايد خارج كشور اين بوده كه مي خواست از شر يك زنداني سياسي سمج خلاص شود. مثل يك بچه تخس و شلوغي كه مدير مدرسه پرونده او را مي دهد دستش و از مدرسه بيرونش مي كند تا برود توي خيابانها ولگردي كند. ولي اين روزها با كمال تعجب مشاهده مي كنم كه اين آقاي زنداني سياسي سابق چه تحركاتي كرده و براي رژيم دست به چه كارها كه نمي زند.
وي مي افزايد: الان ديگر من شك ندارم كه جمهوري اسلامي دقيقا روي شخصيت اين آدم كار روانشناسي و كارشناسي كرده و او را با اهداف خاصي به خارج كشور فرستاده تا ضمن نفوذ به عمق صفوف اپوزيسيون بتواند در مواقعي از اينگونه افراد به عنوان ستون پنجم استفاده كند.
يادآور مي شود اكبر گنجي اخيرا در مطلبي با تصريح بر اينكه اسرائيل سردسته و هدايت كننده سناريوي فشار عليه ايران است، محافل اپوزيسيون حامي حمله نظامي را عامل اسرائيل خوانده بود. وي در اين باره در گويانيوز نوشت: هيچ كس منكر اين امر نيست كه مهمترين مخالف پروژه هسته اي ايران، اسرائيل است. اسرائيل در راس اين داستان قرار دارد و مي خواهد به همه زور بگويد. اسرائيل سرزمين هاي ديگران را اشغال كرده است، اما ايران سرزمين هيچ كشوري را اشغال نكرده است. قطعنامه 242 شوراي امنيت سازمان ملل از اسرائيل به عنوان دولتي اشغالگر نام مي برد. سازمان ملل و همه دول جهان دولت اسرائيل را دولتي اشغالگر مي نامند. اسرائيل توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل به جنايات جنگي محكوم شده است، اما ايران توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل به جنايات جنگي محكوم نشده است. اسرائيل به كشورهاي مختلفي حمله نظامي كرده است. از لبنان و عراق و سوريه بگيريد تا جاهاي ديگر، اما ايران به هيچ كشوري حمله نظامي نكرده است.
وي همچنين تاكيد مي كند: اسرائيل عضو ان پي تي نيست، تحت نظارت بين المللي نيست. ايران عضو آژانس است، عضو ان پي تي است و تحت نظارت شديد بين المللي است. اسرائيل داراي دويست تا چهارصد بمب اتمي است، ايران غني سازي اورانيوم كرده است كه برخلاف ان پي تي نيست.
گنجي اين را هم تصريح كرده كه اپوزيسيون مي گويند بايد خود را با فشار هسته اي به ايران با مديريت اسرائيل هماهنگ كنيم.
ابراهيم نبوي مدتي پيش فاش كرد كه شيرين عبادي به همراه همسر گنجي و چند نفر ديگر در ماجراي اعتصاب غذا، او را تحريك و تحميق مي كردند تا پس از مرگ وي بتوانند از ماجرا سوءاستفاده كنند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14