(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه اول اسفند 1390- شماره 20148

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بازنده كيست؟ (نكته)
بازتاب جهاني عبور ناوگروه ايران از كانال سوئز ناوهاي ايران در مديترانه ؛ پيام اقتدار به غرب
شادماني بي سابقه مردم عراق از تخليه اردوگاه اشرف
آغاز رزمايش والفجر با هدف هماهنگي عملياتي نيروهاي سپاه و بسيج
استقلال و آزادي دروني انسان
برگزاري مراسم چهلم شهيد احمدي روشن در دانشگاه هاي سراسر كشور
اعتراض مجدد آزادگان به اجرايي نشدن ماده 13
كوتاه از انتخاباتبازنده كيست؟ (نكته)

احد كريم خاني
جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه 26بهمن 1390 از 3 دستاورد جديد هسته اي خود رونمايي كرد. بنابر آنچه فريدون عباسي دواني، رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان اعلام كرد اين 3 خبر هسته اي جديد عبارت بودند از ساخت مجتمع هاي سوخت راكتور تحقيقاتي تهران، افزايش تعداد ماشين هاي سانتريفيوژ و طراحي، توليد و راه اندازي نسل جديد ماشين هاي سانتريفيوژ. همچنين در اين مراسم سوخت توليد شده توسط متخصصان ايراني با حضور رئيس جمهور در قلب راكتور تهران جاي گذاري شد. اين راكتور راديو داروهاي لازم براي بيماران سرطاني را تامين مي كند.
اعلام خبرهاي خوش هسته اي كه آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در جمع راهپيمايان 22بهمن امسال نويد آن را داده بود ضمن اين كه با بازتاب هاي گسترده اي در سطح رسانه هاي منطقه و جهان روبرو شد اين نگاه را هم در تحليلگران سياسي تقويت كرد كه اساساً آيا ايران ديگر نيازي به «مبادله سوخت» با غرب را دارد؟ مبادله اي كه به سرنوشت 850هزار بيمار سرطاني كشور گره خورده بود و كشورهاي غربي هيچ گاه اراده اي براي انجام آن از خود نشان ندادند.
موضوع مبادله سوخت از اين قرار بود كه در پايان مذاكرات ژنو 2 كه اول اكتبر 2009 (9 مهر ماه 1388) با حضور معاونين سياسي وزراي خارجه گروه (1+5) و دكتر «سعيد جليلي»، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در شهر ژنو سوئيس برگزار شد، طرف هاي غربي با عقب نشيني از تكرار ايده تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران از موضوع موافقت ايران با ارسال بخشي از ذخاير اورانيوم با غناي پايين خود به خارج از كشور در ازاي دريافت ميله سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران به عنوان يك پيروزي نام بردند. به موازات اين مسئله برخي از جريان هاي داخلي هم مدعي شدند كه ايران با پذيرش اين پيشنهاد در عمل از مواضع قبلي خود كوتاه آمده و تحت فشارهاي بين المللي مجبور به عقب نشيني شده است.
اما واقعيت چه بود؟ در جواب بايد گفت كه موضوع به سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران برمي گردد. جمهوري اسلامي ايران سال 1993 ميلادي، 200 كيلوگرم از اين سوخت كه با اورانيوم 75/19غني شده توليد مي شود را از كشور آرژانتين خريداري كرد كه مقدار كمي از آن باقي مانده بود. بنابراين براي تامين 120كيلوگرم ديگر اين سوخت، نامه اي به آژانس نوشته شد و آژانس هم موضوع را در مذاكرات ژنو 2 مطرح كرد و قرار شد ايران مقداري اورانيوم 5/3درصد تحويل و اورانيوم 75/19(20درصد) غني شده، دريافت نمايد.
برخلاف ادعاي رسانه ها و محافل غربي، اگر اين مبادله با لحاظ يك سري ملاحظات انجام مي شد، پيروزي بزرگي براي ايران به حساب مي آمد. چرا كه اساساً نكته كليدي قطعنامه هاي شوراي امنيت (1737، 1747، 1803، 1835 و سپس 1929) تأكيد بر تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران است اما با اين مبادله در عمل غربي ها پذيرش غني سازي اورانيوم (5-5/3 درصد) را در داخل خاك ايران مي پذيرفتند و اين خود به معناي نقض آشكار و ابطال تمامي قطعنامه هاي نام برده شده بود.
نهايتاً در مذاكرات وين (27تا 29 مهر ماه 88) و در ادامه بحث هاي مطرح شده پيرامون «مبادله سوخت» كه كليات آن در مذاكرات ژنو مورد توافق جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك طرف مبادله و آمريكا، روسيه و فرانسه به عنوان طرف مقابل با نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گرفت، موضوع پي گيري شد.
در آغاز آن مذاكرات، ايران به دليل سوءسابقه اي كه از فرانسوي ها در قضيه «اروديف» سراغ داشت با حضور اين كشور در مبادله مخالفت كرد اما با وساطت آژانس مقرر گرديد كه اصل مبادله ميان ايران و روسيه منعقد شود و فرانسه طي يك قرارداد فرعي با روسيه به جمع فروشندگان سوخت ملحق شود. نكته عجيبي كه در جريان اين مذاكرات مطرح شد، پافشاري غربي ها به خروج يك باره 1200كيلوگرم اورانيوم 5/3درصد از ايران براي تحويل 120كيلوگرم سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران به كشورمان بود كه با مخالفت «علي اصغر سلطانيه» نماينده ايران در اين مذاكرات مواجه شد. در پايان اين مذاكرات ضمن موافقت طرفين با اصل مبادله مقرر گرديد كه نظر نهايي راجع به جزئيات مبادله ظرف چند روز به اطلاع آژانس رسانده شود.
جمهوري اسلامي ايران يك هفته بعد در نامه اي به آژانس خواستار برخي اصلاحات اساسي از جمله مكان، تدريجي بودن و هم زماني تحويل اورانيوم 5/3درصد و دريافت سوخت 20درصد، در پيش نويس توافق نامه وين شد. در حالي كه اصلاحات مدنظر ايران هيچ خللي در اصل مبادله ايجاد نمي كرد اما طرف مقابل با اغراض خاص هم چنان بر خواسته قبلي خود يعني خروج 1200كيلوگرم اورانيوم، تأكيد كردند. البته در مذاكرات ژنو 3 و استانبول طرف هاي غربي به موازات افزايش ذخاير اورانيوم 5/3درصد در ايران خواستار انتقال 2 تا 3 هزار كيلوگرم از اين نوع اورانيوم از خاك جمهوري اسلامي ايران نيز شده بودند.
در داخل كشور تحليل اين بود كه اصرار غربي ها بر خروج يك باره 1200كيلوگرم از اين نوع اورانيوم در واقع گرفتن يك عامل بازدارنده از ايران است كه طي سال هاي گذشته هرگاه صهيونيست ها و تندروها در آمريكا تأسيسات هسته اي ايران را تهديد به حمله مي كردند، همواره در مقابل اين واقعيت قرار مي گرفتند كه با اين اقدام ايران ممكن است ديگر مجبور به اعتمادسازي پيرامون برنامه هسته اي خود نباشد. هرچند بعدها جمهوري اسلامي ايران با حفظ درصد بازدارندگي اورانيوم غني شده خود با شرط مبادله يكجاي 1200كيلوگرم موافقت كرد.
در ادامه مسير مذاكرات و كارشكني هاي طرف هاي غربي مقامات جمهوري اسلامي ايران به اين نتيجه رسيدند كه سوخت راكتور تحقيقاتي تهران در حال اتمام است و اگر بيش از اين تعلل شود، ديگر زماني براي توليد راديو ايزوتوپ كه مصارف پزشكي دارد، باقي نمي ماند. بيش از 7 ماه (از مرداد تا بهمن 88) از درخواست ايران از آژانس براي تامين سوخت اين راكتور مي گذرد و اطمينان حاصل شد كه غربي ها قصد ندارند سوخت 20درصد تحويل ايران بدهند. بنابر اين ايران 18 بهمن 88 طي نامه اي رسمي به آژانس بين المللي انرژي اتمي از قصد خود براي انجام غني سازي 20درصد در داخل كشور خبر داد. هرچند كشورهاي غربي و حتي برخي مقامات آژانس اين موضوع را در حد يك «بلوف سياسي» از سوي ايران قلمداد كردند اما نهايتاً رئيس جمهور كشورمان 4 روز بعد در مراسم راهپيمايي مردم تهران در ميدان آزادي رسماً خبر غني سازي 20درصد مقاديري از اورانيوم در كشور را اعلام كرد.
از آن تاريخ به بعد مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش هاي فصلي خود به اعضاي شوراي حكام آژانس از افزايش مقادير اورانيوم 20درصد در ايران خبر مي داد اما مسئله اي كه همواره غربي ها را دلگرم كرده بود اينكه جمهوري اسلامي ايران با وجود اين كه موفق به غني سازي 20درصد شده است ولي امكان تبديل آن به «ميله سوخت» جهت استفاده در راكتور تحقيقاتي تهران را ندارد. بنابراين چهارشنبه 26 بهمن با قرار گرفتن سوخت توليد داخل در قلب اين راكتور عملاً نياز ايران به مبادله سوخت نيز مرتفع شد.
توليد ميله سوخت 20درصد از سوي جمهوري اسلامي ايران نشان داد كه هيچ نوعي از فشار و تحريم بر اراده ملت براي تداوم پيشرفت هاي فني هسته اي تأثير نخواهد گذاشت و به پشتوانه حمايت گسترده مردمي از فعاليت هاي هسته اي، مقامات مذاكره كننده كشورمان نيز مي توانند كف مطالبات خود را در جريان مذاكرات آتي با گروه 1+5 بالاتر ببرند.

 بازتاب جهاني عبور ناوگروه ايران از كانال سوئز ناوهاي ايران در مديترانه ؛ پيام اقتدار به غرب

سرويس سياسي-
عبور ناوگروه ايراني از كانال سوئز و ورود به درياي مديترانه بازتاب رسانه اي گسترده اي را در منابع غربي به دنبال داشت و رژيم صهيونيستي نگراني خود را از قدرت نمايي جمهوري اسلامي آشكار كرد.
در همين زمينه، دويچه وله حضور ناوهاي جنگي ايران در آب هاي كانال سوئز را كم سابقه توصيف كرد.
دويچه وله تصريح كرد كه اين براي دومين بار است كه ايران ناوهاي جنگي خود را از كانال سوئز عبور مي دهد.
يورونيوز هم طي گزارشي حضور ناوگروه ايران در مديترانه را نشان دهنده قدرت جمهوري اسلامي دانست و نوشت كه اعزام ناوهاي جنگي ايران به مديترانه يادآور فوريه سال 2011 است كه عبور ناوگروه اين كشور از كانال سوئز باعث خشم اسرائيل و آمريكا شد.
الجزيره نيز با اشاره به عبور 2 ناوشكن ايران از كانال سوئز در روزهاي اخير تاكيد كرد پيام اصلي كشتي هاي ايراني به غرب به ويژه آمريكا و اسرائيل است.
فواز جرجس مدير مركز مطالعات خاورميانه و تحليلگر سياسي شبكه الجزيره افزود: پيام اصلي اين است كه ايران علاوه بر قدرت موشكي از قدرت بازدارندگي و قدرت دريايي نيز برخوردار است و مي تواند اين قدرت را خارج از مرزهايش نيز نشان بدهد.
همچنين سرلشكر احمد عبدالحليم كارشناس راهبردي مصر در شبكه تلويزيوني از قاهره اعلام كرد مصر نمي تواند مانع از عبور كشتي هاي ايران از آبراه سوئز شود.
از سوي ديگر، به دنبال عبور ناوگروه ايراني از كانال سوئز و ورود به درياي مديترانه، وزارت خارجه رژيم صهيونيستي با صدور بيانيه اي نگراني شديد خود از قدرت نمايي ايران را ابراز كرد.
يك مقام مسئول در وزارت خارجه رژيم صهيونيستي در بيانيه اي كوتاه و منفعلانه اعلام كرد: اسرائيل تحركات دو ناو ايراني كه از طريق كانال سوئز وارد درياي مديترانه شده اند را پيگيري و رصد خواهد كرد.
اين مقام مسئول در رژيم صهيونيستي اذعان داشت كه مراقب هستيم تا ناوهاي ايران به سواحل اسرائيل (فلسطين اشغالي) نزديك نشود.
گفتني است؛ 2 ناوگروه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي كه وارد درياي مديترانه شده بود روز شنبه در يكي از بنادر سوريه پهلو گرفت.
پرس تي وي نيز گزارش كرد كه اين ناوها پس از عبور از كانال سوئز و ورود به درياي مديترانه به شهر «طرطوس» شمال غربي «دمشق» پايتخت سوريه رسيدند.
به گزارش خبرگزاري آلمان اين دو كشتي كه يكي ناوشكن و ديگري كشتي تداركات است، در نظر دارد طبق توافقنامه ميان سوريه و ايران، به نيروي دريايي سوريه آموزش هاي لازم را ارائه دهد.
گفتني است؛ عبور ناوگروه ايراني از كانال سوئز و ورود به درياي مديترانه بازتاب گسترده اي را در پي داشت و سي ان ان، الجزيره، العربيه، روسيا اليوم، بي بي سي و روزنامه هاي الحيات چاپ لندن، الخليج چاپ امارات، الوطن قطر، اليوم السابع و المصري اليوم مصر، الرياض عربستان هر كدام به پوشش تحركات منطقه اي ناوهاي ايراني پرداخته اند.

 شادماني بي سابقه مردم عراق از تخليه اردوگاه اشرف

عمليات تخليه عناصر گروهك تروريستي منافقين از اردوگاه اشرف در حالي آغاز شد كه مردم عراق به شدت از اين موضوع شادمان هستند.
جمعه شب در حالي 400 نفر از اعضاي منافقين در مرحله اول از پايگاه اشرف به پايگاه ليبرتي (يكي از پايگاه هاي آمريكا در نزديكي بغداد) منتقل شدند كه مردم عراق شادماني بي سابقه اي را براي خروج آنها آغاز كرده بودند.
گروهك تروريستي منافقين مترصد فرصتي بودند كه مردم و رسانه ها خروج آنها را از پادگان اشرف گزارش نكنند اما برخي از گروه هاي فيلمبرداري و مردم خروج آنها را رصد كردند و منعكس نمودند. عمليات انتقال به وسيله 20 دستگاه اتوبوس و 18 كاميون و تحت تدابير شديد امنيتي صورت گرفت.
بازرسي كامل از وسايل منافقين
عمليات اخراج منافقين به كمپ ليبرتي با نظارت يك كميته از دفتر نخست وزيري عراق و ناظران بين المللي آغاز شد اما پيش از آغاز اخراج، سران فرقه رجوي اجازه بازرسي از وسائل نيروهاي منافقين را به پليس عراق ندادند و همين امر موجب شد فرمانده پليس ديالي دستور بازرسي كامل وسائل منافقين را صادر كند.
در بازرسي هاي صورت گرفته، تعدادي اشياي ممنوعه از وسائل شخصي منافقين كشف و ضبط شد.
منافقين از اتوبوس ها
پياده نمي شدند!
در حالي كه اردوگاه ليبرتي توسط سازمان ملل استاندارد لازم را براي اسكان منافقين كسب كرده است، برخي از اعضاي اين گروهك روز گذشته به نشانه اعتراض به وضعيت اردوگاه جديد در اتوبوس ها باقي ماندند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني هابيليان (خانواده شهداي ترور كشور) از بغداد، برخي از 397 نفر اعضاي منافقين كه از پادگان اشرف اخراج شده و طبق هماهنگي هاي صورت گرفته ميان دولت عراق و نمايندگان سازمان ملل به كمپ ليبرتي منتقل شده اند، به دستور سركردگان منافقين هنوز از اتوبوس ها پياده نشده اند.
اين خبر حاكي است اين اقدام برخي از اعضاي منافقين كه به بهانه اعتراض به شرايط نامطلوب اقامت در ليبرتي صورت گرفته در واقع نارضايتي اين گروه از اخراج را نشان مي دهد.
اين در وضعيتي است كه سركردگان گروهك منافقين بارها بر همكاري خود با سازمان ملل تاكيد كرده اند.
پيش از اين نماينده سازمان ملل ضمن بازديد از ليبرتي، امكانات اين كمپ را براي اسكان پناه جويان مطلوب و مطابق با استانداردهاي سازمان ملل ارزيابي كرده است.
سازمان ملل: منافقين آينده اي ندارند
مارتين كوبلر نماينده ويژه سازمان ملل در عراق اندكي پس از رسيدن اولين گروه از افراد منتقل شده به كمپ موقت ليبرتي گفت: روشن است كه ساكنان كمپ اشرف هيچ آينده اي در داخل خاك عراق ندارند. براي آنها ترك اين محل آسان نيست اما معتقدم كه اين تنها راه مسالمت آميز است.
ساكنان اشرف پس از استقرار در خانه هاي پيش ساخته كمپ ليبرتي اقدامات اوليه سكونت خود را براي خروج از عراق آغاز خواهند كرد.
حسن دانايي فر سفير ايران در عراق پس از انتقال اولين گروه منافقين از اشرف به ليبرتي گفت: پس از اين مرحله، تصميم گيري براي انتقال اين افراد به كشورهاي مورد نظر اين افراد انجام مي شود.
دانايي فر انتقال اولين گروه از منافقين از پايگاه اشرف به پايگاه ليبرتي را در راستاي توافق دولت عراق و سازمان ملل دانست.
سازمان ملل در اخراج منافقين جدي نيست
خبرگزاري براثا، به نقل از «قاسم الاعرجي» نماينده فراكسيون المواطن عراق نوشت: سازمان ملل متحد در اخراج گروهك تروريستي منافقين از عراق جدي نيست.
وي افزود: تعلل سازمان ملل متحد در انتقال عناصر مجاهدين خلق به خارج عراق بيانگر اين است كه اين سازمان در اجراي توافقات خود با بغداد در رابطه با اخراج مجاهدين خلق جدي نيست و عدم استقبال غرب از اين گروهك عجيب به نظر مي رسد.
خاطرنشان مي شود كه در پادگان اشرف 3400 عضو گروهك تروريستي منافقين حضور داشتند كه از اين ميان 3000 نفر ديگر باقي مانده اند و دولت عراق تاكيد دارد كه بايد در اخراج آنها تسريع شود.

 آغاز رزمايش والفجر با هدف هماهنگي عملياتي نيروهاي سپاه و بسيج

مرحله مقدماتي رزمايش والفجر نيروي زميني سپاه روز يكشنبه با رمز مقدس يا فاطمه الزهرا(س) در كوير مركزي و منطقه عمومي يزد آغاز شد.
در همين ارتباط، سردار سرتيپ پاسدار محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه در آغاز اين رزمايش اظهار كرد: اين رزمايش به عنوان مرحله نهايي سلسله رزمايش هاي نيروي زميني سپاه در سال 1390 و با حضور بخشي از يگان هاي پياده و تعداد زيادي از گردان هاي امام حسين(ع) بسيجي برگزار مي شود.
پاكپور از حضور با نشاط و پرشور رزمندگان بسيجي در اين رزمايش خبر داد و افزود: رزمندگان بسيجي سازماندهي شده در گردان هاي امام حسين(ع) لشكر عملياتي 18 الغدير يزد، تحت كنترل عملياتي قرارگاه كربلاي نيروي زميني سپاه با شركت در رزمايش «والفجر»، اقتدار و ميزان آمادگي هاي خود براي رويارويي با تهديدات و تعرضات عملي احتمالي دشمنان انقلاب و ميهن اسلامي را به نمايش مي گذارند.
فرمانده نيروي زميني سپاه تصريح كرد: يكپارچگي، هم افزايي، هماهنگي و اقتدار براي اجراي عمليات هاي رزمي و تاكتيك ها و روش هاي نوين دفاعي مشترك بين نيروهاي پياده و گردان هاي عملياتي متشكل از نيروهاي سلحشور و مخلص بسيجي از ويژگي هاي رزمايش «والفجر» به شمار مي رود.
مرحله اصلي و پاياني رزمايش «والفجر» نيروي زميني سپاه امروز در منطقه عمومي استان يزد برگزار مي شود.

 استقلال و آزادي دروني انسان

آنچه كه براي همه ما، مخصوصاً نسل جوان نافع است؛ آن است كه ما همانطوري كه از نظر مرز داري بايد به خودكفائي برسيم، اين كشور ما مستقل باشد و آزاد باشد؛ و شعار رسمي انقلاب ما هم استقلال و آزادي بود، بايد اين مسائل را در معارف اعتقادي، اخلاقي و تهذيب نفس هم رعايت كنيم، بلكه بايد آنها را اهم بدانيم.
ما يك «استقلال» داريم و يك « آزادي». بايد فرق استقلال و آزادي روشن بشود؛ بعد همانطوري كه درباره كشور بيرون از جان ما، اين دو عنصر را محترم مي شماريم، در حوزه درون هم اين دو را محترم بشماريم؛ پس بايد بدانيم كه استقلال چيست، آزادي چيست.
( استقلال ) معنايش آن است كه انسان چه در جزم علمي و چه در عزم عملي مستقل است. متوقف بر غير نيست، به غير تكيه نمي كند، محتاج به غير نيست. ( آزادي ) معنايش اين است كه ديگري حق دخالت ندارد. نه تنها ما محتاج غير نيستيم، غير هم حق دخالت ندارد.
نيل به استقلال و آزادي دروني در سايه شناخت صحيح انسان
اگر بخواهيم انساني زندگي كنيم؛ اگر مثل ديگران بخواهيم زندگي كنيم كه خيلي فرق ندارد، چون براي ديگران فرق ندارد كه انسان چيست! اينها مهمترين مسأله شان كه مسأله طب است، منتظرند ببينند آزمايشگاه موش چه جواب مي دهد ! اينها انسان را يك حيوان ناطق مي دانند، نه بيش از آن ! اينها نمي دانند طب چيست، دامپزشكي چيست، آزمايش با موش براي انسان كافي نيست ! الا نسان حيأ متألّه، نه ح يواأ ناط ق؛ نه يك حيواني است حرف مي زند ! آن ديد كجا، اين ديد كجا ! يك وقت است كه انسان را همين مي دانند كه يك كسي حرف مي زند و تغذيه مي كند! اين شخص مشكلاتش را آزمايشگاه موش حل مي كند.
امّا اگر گفتيم: الا نسان حيأ متألّه. آن يك چيز ديگر مي خواهد، او يك درمان ديگر مي خواهد ! حالا كه براي ما روشن است كه انسان حيّ متألّه است؛ چنين انساني هم بايد مستقل باشد، هم بايد آزاد. مستقل باشد، يعني در بحث هاي علمي مستقل باشد، نياز به غير نداشته باشد؛ منظور از غير يعني هم نوع خودش، همسان خودش، هم جنس خودش، مثل خودش؛ و گرنه انبياء و اولياء كه خلفاي الهي اند، پيام الهي را دارند مي آورند؛ اينها از طرف ذات أقدس له مي آيند، اينها قيّم مايند، مقوّم ما هستند، حيات بخشند.
فرمود: حيات شما در اين است: يا أيّها الّذ ين آمنوا استجيبوا ل لّه و ل لرّسول ذا دعاكم ل ما يحييكم (1). يك كسي داشت نماز مي خواند، وجود مبارك پيامبر(ص) او را صدا زد، او نمازش را همچنان ادامه داد؛ وقتي نمازش تمام شد، رفت حضور حضرت، عرض كرد: فرمايشي داشتيد؟ فرمود: در نماز بودي، من گفتم بيا، چرا نيامدي؟ عرض كرد: من داشتم نماز مي خواندم. فرمود: مگر نشنيدي خدا فرمود حرف پيامبر، تو را زنده مي كند، من داشتم تو را زنده مي كردم؛ چرا نمازت را قطع نكردي؟! اين خيال كرد كه پيامبر هم يك فرد عادي است كه اگر او دستور داد، آدم همچنان بايد نماز خودش را ادامه بدهد ! اين اصلاً نبوّت را نمي شناسد چيست !!
حضرت فرمود: من با ديگري فرق دارم، من آمدم تو را زنده بكنم؛ مگر اين آيه سوره انفال را نخواندي: ا ستجيبوا ل لّه و ل لرّسول ذا دعاكم ل ما يحييكم. من كه با شما كار عادي نداشتم ! ما كه براي امور عادي نيامديم، ما آمديم شما را زنده كنيم، تو داشتي نماز مي خواندي؟! اين نماز را بعد هم مي تواني بخواني. اين ديد كجا، آن ديد كجا !!
مراد از استقلال و آزادي دروني انسان
اگر استقلال معنايش روشن شد، حرّيت معنايش روشن شد؛ ما نسبت به ديگري بايد مستقل باشيم. ما بايد سعي بكنيم به جائي برسيم كه در تحقيقات و پژوهش علمي، ديگر نيازي به استاد نداشته باشيم! اينكه كار خوبي است. يك وقت است يك كسي بعد از خواندن يك مقدار درس، همين كه توانست بعضي از اين امور را تدريس بكند، خيال مي كند به جائي رسيده است؛ در حالي كه او تا قلّه علوم فاصله زيادي است. اين زودباوري، يك آفت است. امّا ما مي توانيم به جائي برسيم كه به ديگري محتاج نباشيم، فقط به خدا و وحي الهي و قرآن و عترت محتاج باشيم؛ اين را مي توانيم.اين مي شود مستقل.
آزادي هم اين است كه كسي در كار ما دخالت نكند.چه كسي مي تواند در كار ما دخالت نكند؟ افراد عادي در كار ما دخالت نمي كنند، فقط شياطين اند كه دخالت مي كنند: الذي يوسو س ف ي صدور النّاس. م ن الج نّه و النّاس (2)؛ يا شياطين النس يا شياطين الج نّ. ما بايد در اين مسير حركت كنيم كه مستقلاً چيز بفهميم، بايد در اين مسير حركت كنيم كه كسي در خاطرات علمي ما و عملي ما نفوذ نكند. آن كه مي تواند در خاطرات علمي و عملي ما نفوذ بكند كيست؟ همين شياطين اند: نّ الشّياطين ليوحون لي اوليائ ه م ل يجاد لوكم(3). اينها يوح ي بعضهم لي بعض زخرف القول غروراً(4)، اينها حرف هاي ابتدائي است تا برسيم به آن حرف هاي اساسي.
لزوم شناخت الهامات روحاني از وسوسه هاي شيطاني
حرف هاي اساسي اين است كه درون جان ما، غوغائي است ! خيلي ها با درون جان ما حرف مي زنند. هم فرشتگان رحمت از طرف خدا سروش مي آورند، هم شياطين النس و الج ن در دل ما وسوسه مي كنند. اين كه مي بينيد مرتب در ذهن انسان پر از خطورات است؛ چه در نماز، چه در غير نماز كسي آرام نيست، اينها هم حرفي است كه دارند مي زنند! اين همه خاطراتي كه به ذهن آدم مي آيد، هيچ ممكن نيست آدم بتواند اين ذهن را كنترل كند. 1 ساعت يا10 دقيقه آدم بخواهد نماز بخواند، بخواهد با حضور قلب چيزي به ذهنش نيايد، مقدورش نيست. اين همه حرف ها مي آيد، اينها حرف هاي كيست، از كجا مي آيد؟
ما خاطرات فراواني را در درونمان احساس مي كنيم. از يك سو ذات أقدس له با ما حرف مي زند، انبياء و اولياء با ما حرف مي زنند، فرشته ها با ما حرف مي زنند و از سوي ديگر شياطين النس و الج ن (5) الذي يوسو س ف ي صدور النّاس. م ن الج نّه و النّاس حرف مي زنند. اين وسط وقتي مخلوط شد، آشفته شد، آلوده شد؛ به جائي نمي رسد. اين همان بيان نوراني قرآن كريم است، فرمود: فهم ف ي امر مريج (6)؛ يك عدّه در هرج و مرج زندگي مي كنند. «مريج» يعني مخلوط، ملتقط، التقاطي، ممزوج، هرج و مرج. فرمود: فهم ف ي امر مريج. روشن نيست چه دارند مي گويند ! گفته هاي اينها، رفتار اينها، نوشتار اينها، موضع گيري اينهاهرج ومرج است؛ امّا آنهائي كه ل يميز بعضه علي البعض، قيامتي را در خود قائم كردند، و امتازوا اليوم أيّها المجر مون (7)، مرزها را جدا كردند؛ اينها مي توانند راه را درست طي كنند، چون مرز را شناخته اند.
ما اين خطورات فراواني كه داريم، بايد ببينيم از كدام سنخ است، كي با ما دارد حرف مي زند؟ آخر يا فرشته ها دارند با ما حرف مي زنند، يا شياطين با ما دارند حرف مي زنند. حرف هاي شياطين مشخص است؛ چه در سوره انعام، چه در ديگر سور فرمود: آنجائي كه سخن از زرق و برق است، سخن از دنياست، سخن از گرايش به طبيعت است، سخن از برتري طلبي است، سخن از مقام خواهي و جاه طلبي است؛ اينها معلوم است از كدام كوهي آمده. امّا آنجائي كه سخن از معنويت است، سخن از عبادت و زهد و وارستگي و شهود و حضور است؛ اينها معلوم مي شود از كجا آمده.
بيانات حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي (مدظلّه العالي)
در جلسه درس اخلاق در ديدار با جمعي از طلاب، دانشجويان
و اقشار مختلف مردم ـ قم ؛ بهار 1386
ــــــــــــــــــ
(1) انفال/ 24
(2) ناس/ 5 و 6
(3) انعام/ 121
(4و5) انعام/ 112
(6) ق/ 5
(7) يس/ 59
خوان حكمت روزهاي دوشنبه منتشر مي شود.

 برگزاري مراسم چهلم شهيد احمدي روشن در دانشگاه هاي سراسر كشور

سرويس سياسي-
مراسم چهلمين روز شهادت دانشمند جوان كشورمان شهيد احمدي روشن طبق برنامه اعلام شده، به نحو گسترده اي در سراسر كشور برگزار مي شود.
طبق برنامه اعلام شده از سوي جامعه دانشگاهيان كشور، آيين چهلمين روز شهادت دانشمند نخبه جوان شهيد مصطفي احمدي روشن در هفته اول اسفندماه به صورت هماهنگ در بسياري از استان هاي كشور برگزار خواهد شد.
براساس اين گزارش روز يكشنبه 30 بهمن در مسجد بلال صدا و سيما، مسجد دانشگاه تربيت معلم و دانشگاه علم و صنعت مراسم هاي جداگانه اي در همين راستا برگزار شد.
همچنين به منظور بزرگداشت ياد اين نخبه شهيد كشور دو مراسم ديگر نيز امروز در دانشگاه آزاد قائمشهر و دانشگاه تهران برگزار مي شود.
روز سه شنبه دوم اسفند هم در دانشگاه اراك و مسجد اعظم قم مراسمي به منظور چهلمين روز شهادت وي برگزار خواهد شد.
دانشگاه تبريز، دانشگاه ابهر و امامزاده علي اكبر چيذر نيز مكان برگزاري مراسم هاي بعدي در هفته اول اسفندماه است.
پدر شهيد احمدي روشن: خوشحالم عكس مصطفي لرزه بر اندام استكبار انداخته است
تصور نمي كردم روزي عكس فرزندم مقابل «كاخ سياه» واشنگتن برافراشته شود، و لرزه بر اندام استكبار جهاني اندازد.
به گزارش ايرنا، «رحيم احمدي روشن» شامگاه شنبه در آيين چهلم چهارمين شهيد عرصه جهاد علمي شهيد «مصطفي احمدي روشن» در دانشگاه ملاير افزود: با شهادت مصطفي حدود چهار هزار دانشجو در سراسر كشور تقاضاي تغيير رشته به فيزيك هسته اي را داشتند و اين پاسخي كوبنده به حماقت هاي استكبار جهاني در به شهادت رساندن فرزندم بود.
وي با بيان اين كه هم اكنون نام مصطفي عالم گير شده، اظهار داشت: مصطفي ولايت مدار به معناي واقعي بود، همان طور كه رهبر معظم انقلاب نيز فرزندم را عاشق ولايت خواندند و گويي سال هاست وي را مي شناختند.
پدر شهيد احمدي روشن در ادامه به زندگينامه فرزندش اشاره كرد و افزود: مصطفي در سال 58 در همدان متولد و از همان ابتدا در مسير دين و مذهب قرار گرفت و در سال 77 با رتبه 729 در دانشگاه صنعتي شريف در رشته مهندسي شيمي پذيرفته شد.
وي بيان داشت: شهيد احمدي روشن پايه گذار بسيج دانشجويي دانشگاه شريف بود و درون آن مجموعه كانون نهج البلاغه را تاسيس و در همين ايام نيز حركتي را در جهت حمايت از مردم مظلوم فلسطين در دانشگاه به وجود آورد.
«رحيم احمدي روشن» ادامه داد: مصطفي پس از اتمام تحصيلات خود، در سايت هسته اي نطنز مشغول فعاليت شد كه پس از تعطيلي اين سايت به علت فشار كشورهاي خارجي، در نهايت در دولت نهم با تغيير سياست خارجي كشور، اين تاسيسات مجدد شروع به فعاليت كرد و با اين اقدام، جان تازه اي در كالبد مصطفي دميده شد.
وي گفت: به طور حتم، اجر مصطفي و ساير افرادي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند، نزد خداوند متعال محفوظ است.
گزارش ديگري از ايرنا حاكي است: «محمدرضا نقدي» شنبه شب در آيين چهلمين روز شهادت دانشمند هسته اي، شهيد احمدي روشن كه با حضور خانواده وي و جمعي از دانشجويان و دانشگاهيان در دانشگاه يزد برگزار شد، افزود: عزت و سرفرازي ايران مقتدر اسلامي مديون ايثار و جانفشاني شهيدان والامقام است.
وي اضافه كرد: شهدا همه هستي خود را به پاي نهال انقلاب اسلامي و اهداف متعالي آن ريختند تا اسلام و انقلاب اسلامي روز به روز به عزت و عظمت برسد.
فرمانده بسيج مستضعفين اظهار داشت: ملت ما بدون شك با اين ترورهاي كور نه تنها از اهداف الهي خود عقب نشيني نمي كند، بلكه روز به روز در مقابل دشمن سخت تر و مقاوم تر مي شود.

 اعتراض مجدد آزادگان به اجرايي نشدن ماده 13

جمعي از آزادگان كشورمان در اعتراض به اجرايي نشدن ماده 13 و 190 حمايت از آزادگان تجمع كردند.
جمعي از آزادگان كشورمان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دوران اسارت خود، مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع كردند.
تجمع كنندگان ضمن سر دادن شعارهايي در حمايت از انقلاب و رهبري، خواستار اجراي كامل و هرچه سريع تر ماده 13 و 190 حمايت از آزادگان و پاسخگويي مسئولين امر شدند.
چندين تن از آزادگان در تماس با خبرنگار كيهان اظهار داشتند؛ آنچه بيش از اصل موضوع آزادگان را رنج مي دهد، اظهارات غيرمسئولانه برخي متوليان، عدم حضور در جمع آزادگان و بي اعتنايي به درخواست هاي قانوني آنان است.
سال گذشته در بودجه دولت مصوب شد تا پايان سال 90 اين حقوق به آزادگان پرداخت شود ولي تاكنون هيچ اقدامي نشده و گفته مي شود قرار است تنها 25درصد اين حقوق داده و بقيه به صورت سهام پرداخت شود.
قانون حمايت از آزادگان در سال 1368 مصوب شده و متاسفانه دولت هاي پيشين هيچ اقدامي در جهت اجرايي شدن آن انجام ندادند. براساس ماده 13 اين قانون، دولت مكلف است دو برابر ميزان اسارت افراد به آنان حقوق يوم الاداء پرداخت نمايد.اين چندمين تجمع ايثارگران و آزادگان پس از انقلاب اسلامي در اعتراض به برآورده نشدن حقوقشان است.

 كوتاه از انتخابات

آيت الله ممدوحي: ارائه ليست هاي متعدد
در جريان اصولگرايي به صلاح نيست
عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به برنامه دشمن براي انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه ارايه ليست هاي متعدد در جريان اصولگرايي به صلاح نيست.
آيت الله «حسن ممدوحي» درباره ارائه ليست هاي متعدد ازسوي اصولگرايان اظهار داشت: دشمن نمي تواند از تعدد ليست هاي جريان اصولگرا بهره بگيرد؛ چرا كه اصولگرايان در هدف مشترك هستند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه با فارس گفت وگو كرده، در خصوص كنار رفتن برخي نمايندگان به نفع يكديگر به منظور كاهش تشتت بين اصولگرايان، گفت: از دلسوزان انقلاب انتظار مي رود صلاح اصولگرايان را تشخيص دهند.
وي با بيان اينكه تشخيص دلسوزان نظام در اين عرصه صحيح و قابل اعتماد است، افزود: دشمن درصدد است از هر مسيري به ما آسيب بزند و از اين رو، تشتت و دو دستگي اصولگرايان درست نيست.
آيت الله ممدوحي درباره «كشتي گرفتن اصولگرايان در پيچ تاريخي»، متذكر شد: اين تذكرات رسانه ها به نامزدهاي انتخاباتي خوب و بجاست؛ چرا كه اكنون وقت كشتي گرفتن اصولگرايان نيست.
وي بر همين اساس به نامزدهاي جريان اصولگرايي تذكر داد كه حتي المقدور، از ارائه ليست هاي متعدد پرهيز كنند.
مناظره زاكاني و روانبخش
درباره آرمانخواهي و اصولگرايي
در نشستي با عنوان «مطالبه آرمانخواهي و اصولگرايي» در دانشگاه امام صادق(ع) عليرضا زاكاني و قاسم روانبخش به بيان ديدگاه هاي جبهه هاي متبوع خود پرداختند.
در ابتداي اين نشست حجت الاسلام والمسلمين قاسم روانبخش گفت: اين نشست به معناي مخاصمه نيست و تنها نشستي دوستانه بين من و آقاي زاكاني است كه هر دو ما نيز در جبهه اصولگرايي قرار داريم.
روانبخش همچنين گفت: شاخصه هايي كه رهبري در مورد اصولگرايي بيان فرمودند چه كساني كه در دولت نهم بودند و چه پس از آن، اين اصول را رعايت نكردند و بر آن پايدار نماندند. ادعاي ما اين است كه بايد بر اصول پايبند بود و مي خواهيم اين حرف را در عمل اثبات كنيم. آيت الله مصباح نيز تاكيد كردند كه جبهه پايداري با ساير اصولگرايان تخاصمي ندارد، بلكه اين ها دواير متحدالمركزند كه جبهه پايداري در مركز آن قرار دارد و هر كه به آن نزديك تر باشد اصولگراتر است. در ادامه عليرضا زاكاني كه به نمايندگي از جبهه متحد اصولگرايي در اين نشست حضور يافته بود، با حساس خواندن شرايط داخلي و خارجي ايران اظهار كرد: امروز ما با رسالت خطيري براي نيروهاي انقلاب مواجه هستيم، درست است كه خدا با ماست و در عرصه سياست نيز با ماست. اما ما امروز نياز به آرايش نيروهاي انقلاب و حضور با تدبير در عرصه داريم.
وي افزود: حفظ گفتمان انقلاب اسلامي كه تجلي آن در گفتمان اصولگرايي است براي ما واجب است. ما از امام(ره) و رهبري ياد گرفته ايم كه حب و بغض مان را نسبت به دوري و نزديكي افراد به آرمان هاي انقلاب قرار دهيم و لذا امروز ما مسئوليت بزرگي بر عهده داريم. دواير متحد المركزي هم كه فرموده اند بايد گفت كه در مركز اين دواير متحد المركز ميزان ولايت است و هر كه به آن نزديكتر باشد اصولگراتر خواهد بود.
محجوب: خانه كارگر با صداي ملت ائتلاف مي كند
«عليرضا محجوب» دبيركل خانه كارگر در پاسخ به اينكه آيا «خانه كارگر» ائتلاف با «صداي ملت» را مي پذيرد، گفت: چرا رد كنيم؟ مگر دليلي براي رد كردن آن داريم؟ حتما هم مي پذيريم. ولي تا اين لحظه چنين پيشنهادي را به خانه كارگر نكرده اند.
وي در عين حال گفت: خانه كارگر در حال گفت وگو با سران فهرست انتخاباتي موسوم به صداي ملت است و در حال نزديك شدن به آخر كار با اين فهرست انتخاباتي هستيم. دبيركل خانه كارگر افزود: قبل از اينكه در مجموعه اصولگرايان جبهه ها شكل بگيرد و قبل از اينكه معلوم شود اصولگرايان چه كار مي كنند خدمت برخي افراد كه فكر مي كنم موثر هستند از جمله چهره هايي كه در ليست «صداي ملت» قرار خواهد گرفت رسيده بوديم و عنوان كرده بوديم هر كمكي از دست خانه كارگر برآيد دريغ نخواهيم كرد.
پيشنهاد 370 ميليوني جريان انحراف
به يك مدير براي كانديداتوري مجلس
«عليرضا زاكاني» كانديداي جبهه متحد اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم گفت: يك عنصر مرتبط با جريان انحرافي پيشنهاد كمك 370 ميليوني به يك مدير مجلس به شرط كانديدا شدن از جنوب كشور در انتخابات مجلس نهم را داده بود.
وي با تاكيد بر اينكه «جريان انحراف مي خواهند از هر طريق خودشان را در قدرت اثبات كنند»، به سخنان مقام معظم رهبري براي دوري كانديداهاي نمايندگي مجلس از بهره گيري از بيت المال اشاره و تصريح كرد: آنچه توسط جريان انحرافي دنبال مي شود، بهره گيري از فضاي قدرت و ثروت است اما به واسطه بصيرت و آگاهي ملت عزيز ايران، توفيقات آنان اندك است.
فدايي اعلام كرد:كارآمدي و ارتقاي سطح نظارت
برنامه جبهه متحد در مجلس آينده
«حسين فدايي» كانديداي جبهه متحد اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم با تاكيد بر اينكه ميزان پايبندي دستگاهها به قوانين قطعا در كارآمدي نظارت موثر است، گفت: يكي از برنامه هاي جدي جبهه متحد اصولگرايان براي مجلس آينده، كارآمدي نظام و ارتقاي سطح نظارت است.فدايي هدف از نظارت را كارآمدسازي نظام، مبارزه با فساد و بازدارندگي از آسيب ها توصيف كرد و متذكر شد: كيفيت و مراحل مختلف نظارت نيز بايد همواره مورد بررسي قرار گيرد.
نشست خبري جبهه ائتلاف بزرگ اصولگرايان
نشست خبري «ائتلاف بزرگ اصولگرايان» با حضور غفوري فرد، سجادي، نواب، تسخيري و لاسجردي برگزار شد.
در اين نشست غفوري فرد در پاسخ به اين سؤال كه تفاوت ديدگاههاي ائتلاف شما با ساير گروه هاي اصولگرا چيست؟ گفت: اصولگرايي بخش عمده اي از حركت اجتماعي و سياسي كشور است و طيف هاي گسترده اي را تشكيل مي دهد. بر همين اساس پيش بيني مي كنم در روزهاي آينده نيز گروه هاي جديدي اعلام موجوديت كنند. ما اشتراكات فراواني با ساير گروه هاي اصولگرا داريم، اما آنچه كه ما سرلوحه كار خود قرار داده ايم قانونگرايي، عقلانيت، عدالت خواهي و حفظ كرامت انسان هاست. همچنين ما در خط روحانيت هستيم و حضور شش نماينده روحاني مويد اين مساله است.
صداي ملت ليست 15نفره مي دهد
يك عضو تشكل انتخاباتي صداي ملت با بيان اين كه تاكنون 9 نفر از اين ليست انتخاب شده اند، گفت: احتمالا اين ليست در تهران تا سقف 15 نفر تكميل شده و به زودي ارائه مي شود.
«حسن زماني» كانديداي انتخابات مجلس نهم در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: تاكنون ليست صداي ملت و منتقدان دولت با 9 نفر قطعي شده است كه مطابق با آن علي مطهري به عنوان سرليست، عباسپور، كاتوزيان، رضا حسيني، غفوري فرد، اميدوار رضايي، محجوب و جلودارزاده و بنده در اين ليست قرار گرفته ايم.
اشتراك 80 درصدي نامزدهاي پايداري و متحد
در استان ها
مسئول استان هاي جبهه پايداري انقلاب اسلامي گفت: 80 درصد نامزدهاي اين جبهه و جبهه متحد اصولگرايان در حوزه هاي انتخابيه استان ها مشتركند.
«علي اصغر زارعي» در مصاحبه با واحد مركزي خبر افزود: تاكنون فهرست اسامي نامزدهاي جبهه پايداري در 17 استان اعلام شده است و با اعلام اسامي نامزدهاي اين جبهه در ديگر استان ها، ميزان نامزدهاي مشترك دو جبهه از 80درصد نيز فراتر مي رود.
وي گفت: تاكنون اسامي 145 نفر از نامزدهاي جبهه پايداري در حوزه هاي مختلف استاني اعلام شده است كه با جمع بندي فهرست استان هاي باقي مانده، شمار نامزدهاي ما به حدود 200 نفر افزايش مي يابد.
زارعي، انصراف برخي نامزدها و كناره گيري بعضي نامزدها به نفع ديگران و ايجاد ائتلاف هاي جديد را از علل تاخير در اعلام اسامي نامزدهاي جبهه پايداري در برخي استان ها برشمرد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14