(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 - شماره 20207 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
هويت و هدف بيداري اسلامي (يادداشت روز)
پيامك! (گفت و شنود)
تازه ترين توضيحات كدخدايي درباره مرحله دوم انتخابات
كيهان و خوانندگان
بنياد كارنگي: غرب ناگزير از پذيرش غني سازي 5/3درصد در ايران است
اظهارات خصمانه اشتون در آستانه اجلاس بغداد
فولر: حاكميت اسلامگرايان در خاورميانه ثمره شجاعت و مقاومت آنهاست (خبر ويژه)
ارتش آمريكا: اسلام دشمن ماست بايد به مكه و مدينه حمله اتمي بكنيم! (خبر ويژه)
اصلاح طلبان به سبزها مي گويند اندازه خودتان حرف بزنيد نه بيشتر (خبر ويژه)
فضاي مجازي را به لجن كشيديم و رفت! (خبر ويژه)
اسرائيل: ضعف آمريكا مقابل ايران خيلي خيلي خطرناك است (خبر ويژه)هويت و هدف بيداري اسلامي (يادداشت روز)

امروز در تهران، همايش «نظريه بيداري اسلامي» از منظر حضرت امام خميني(ره) و حضرت امام خامنه اي -مدظله العالي - برگزار مي شود و يك رخداد مهم منطقه اي به حساب مي آيد. اين همايش نگاهي هستي شناسانه به خيزش ها و قيام هاي اخير كشورهاي اسلامي دارد و از اين رو در نوع خود جديد به حساب مي آيد.
«نظريه بيداري اسلامي» به مرور در ميان نظريه هاي رايج در محيط بين الملل جاي خود را باز كرد و امروز فراوانند كساني كه در كشورهاي مختلف از جمله در ميان غربيان هم از اين واژه (Islamic Awaking) استفاده مي نمايند كما اينكه در كشورهاي عربي عنوان معادل «الصحوه الاسلاميه» جا افتاده است و از آن طرف كم نيستند كساني كه واژه هايي نظير «بهار عربي» و معادل هاي آن را نارسا و انقلاب هاي عربي را بسيار بزرگتر از آن دانسته اند كه با واژه مبهم بهار عربي و... شناسانده شوند. در عين حال ترديدي هم وجود ندارد كه تبيين تئوريك اين انقلاب ها از سوي جمهوري اسلامي به جا افتادن عنوان «بيداري اسلامي» و معادل هاي آن در سطح بين الملل كمك زيادي كرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اولين اجلاس بيداري اسلامي فرمودند: «سخن از بيداري اسلامي، سخن از يك مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تاويل و تفسير نيست، سخن از يك واقعيت خارجي مشهود و محسوس است كه فضا را انباشته و قيام ها و انقلاب هاي بزرگي را پديد آورده و مهره هاي خطرناكي از جبهه دشمن را ساقط كرده و از صحنه بيرون رانده است.» اين «واقعيت خارجي مشهود» دقيقاً يك سال و نيم از بروز آن بصورت انقلاب ها مي گذرد وقتي اولين جرقه آن در روز 62 آذر 98 در تونس زده شد، خيلي از تحليلگران منطقه اي آن را ماجرايي مبهم و با اثرگذاري محدود مي دانستند و حتي بعضي از شخصيت ها و تحليلگراني كه حوادث را همواره با ابزار غرب متر مي كنند، اين انقلاب ها را توطئه آمريكا براي بازسازي سلطه خود در منطقه ارزيابي كرده و به محكم تر كردن روابط ديپلماتيك با رژيم هاي رو به فروپاشي توصيه مي كردند اما مرور تحولات در اين 5/1 سال و دستاوردهاي اوليه اين قيام ها كفايت مي كند تا اين «واقعيت خارجي مشهود» را جلوه هاي بيداري اسلامي ببينيم.
حضرت امام خميني(ره) چند دهه قبل اين بيداري اسلامي را وعده داده و فرموده بودند: «نمي دانند و نمي بينند كه انقلاب اسلامي صادرشده و يا در شرف صدور است و با تأييدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتيه هاي نه چندان دور به دست ملت هاي اسلامي بلكه مظلومان تشنه عدالت اسلامي در سراسر عالم به اهتزاز درخواهد آمد (پيام حج، 6 مرداد 1366) و پيش از آن نيز با صراحت گفته بودند: «ما مي خواهيم اين بيداري كه در ايران واقع شد در همه ملت ها و دولت ها ]واقع[ بشود.» (صحيفه نور، ج 51 ص 57، 01/5/06) امام اين حركت را «اميدبخش آتيه روشن» و «وعده خداوند» مي دانستند و مي فرمودند منتظر «انفجار عظيم در توده ها» باشيد. حضرت امام خميني در عين حال بيداري اسلامي را طليعه پيدايي جبهه قدرتمند اسلام در برابر جبهه متحد شرق و غرب مي دانستند و مي فرمودند: «ما بايد خودمان را آماده كنيم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامي-انساني، با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشكيل شود.» (صحيفه امام ج 12 ص 19)
تحولات بزرگ منطقه اسلامي داراي عناصر برجسته اي است در عين حال «مردمي بودن» يكي از مهمترين عنصر شكل دهنده به هويت اين تحولات مي باشد. اين مردمي بودن در واقع وجه اصلي تمايز اين انقلاب ها با حركت هايي است كه با عناوين غيراسلامي، طي 100 سال گذشته در بعضي از كشورهاي عربي مشاهده شده است. كشورهايي كه انقلاب اسلامي را طي ده سال گذشته تجربه كرده اند و كشورهايي كه در آستانه اين تجربه قرار دارند عمدتاً از اواسط قرن 91 تا اواسط قرن 02 ميلادي در اشغال كشورهاي اروپايي- بخصوص دو كشور انگليس و فرانسه- بوده اند. بعد از آنكه به استقلال هاي نيم بندي رسيدند تا زمان وقوع اولين حركت بيداري اسلامي در تونس - آذر 1389- شرايطي را تجربه كردند كه تلفيقي از رژيم هاي وابسته، مستبد و دين گريز بود. در اين ميان و بخصوص در دهه هاي 1330 و 1340 شمسي گروه هايي از نظاميان با توسل به كودتا رژيم هاي جمهوري را جايگزين رژيم هاي پادشاهي كردند كه از جمله بايد به تجربه مصر - 1331- عراق- 1337- ليبي- 1338- تونس- 1333- يمن- 1341- سوريه- 1330- اشاره كرد اما اين رژيم هاي جمهوري در واقع همان رژيم هاي سلطنتي بودند كه توسط نظاميان بازتوليد شده بودند.
انقلاب هاي موجود در كشورهاي عربي با آنچه توسط نظاميان نظير جمال عبدالناصر - 1332 تا 1350- در مصر دنبال شد، تفاوت بنيادين دارد. اين تفاوت در درجه اول به وضع مردم در همراهي و يا عدم همراهي با اين اقدامات برمي گردد. در اتفاقات دهه هاي 1330 و 1340 كشورهاي عربي، مردم بخصوص در هنگام پيدايي اين اتفاقات نظاره گر بودند و سهمي در تحولات نداشتند البته وقتي ناصر به سمت آزادسازي كانال سوئز حركت كرد و يا زماني كه به سمت مبارزه با رژيم صهيونيستي رفت موج قوي حمايت و همراهي مردمي را به همراه داشت. در انقلاب هاي اخير عربي، در مرحله پيدايي از احزاب و جريانات نام و نشان دار چندان خبري نيست بلكه اين احزاب نوعاً در مراحل پس از سقوط رژيم ها جلوه اي پيدا كرده اند اين موضوع به خوبي نشان مي دهد كه بار انقلاب هاي منطقه عربي بر دوش توده هاي مردم قرار داشته و دارد و اين خود از اصالت، عمق و ماندگاري اين انقلاب ها حكايت مي كند. كاملا آشكار است كه مردم از تجربه جنبش هاي چپ و ناسيوناليستي دو دهه مورد اشاره، آموخته اند كه بايد خود در ميدان باشند و سررشته امور را بدست بگيرند.
البته وقتي از نقش اول توده ها در تحولات سخن مي گوئيم از توده اي حرف مي زنيم كه عميقاً به باورهاي ديني خود متكي است و از اين رو شاهد برجسته بودن نمادهاي ديني در اين انقلاب ها هستيم. در اين انقلاب ها مردم شعارها، اهداف و اصول حركت را بر مبناي اصيل ترين و ريشه دارترين اعتقادات خود تعريف و تبيين مي كنند و لذا جز تولد زندگي دوباره اي براساس دين از اين انقلاب ها بيرون نمي آيد.
انقلاب هاي موجود كشورهاي اسلامي با ريشه هاي تاريخي خود پيوند عميقي دارند و اصولا هر حركت مردمي از چنين ويژگي هايي برخوردار مي باشد در حاليكه در حركت هاي حزبي نوعاً يك مانيفيست وجود دارد كه براساس اهداف حزب نوشته شده و نوعاً ارتباطي با گذشته آن ملت ندارد. بر اين اساس حركت يك حزب با مواجه شدن با موانع تغيير مي كند و اين تغيير به تغيير مانيفيست (تغيير هدف) منجر مي شود ولي حركت يك ملت چون ريشه در باورها و اعتقادات دارد در مواجهه با موانع تندتر مي شود و مانع را از سر راه برمي دارد. نگاهي به تحولات مصر و روند عقب نشيني گام به گام شوراي عالي نظامي در برابر مردم، شاهد عيني اين نظريه است.
مردم در اين انقلاب ها اسلام را مي خواهند در منظر مردم منطقه، اين اسلام احيا و تجديدكننده عزت و كرامت ملي آنهاست و آنان را در مقابل دشمنانشان- غرب- بطور مؤثري كمك مي كند و مانع شكست مسلمانان در برابر غرب مي شود. اين آموزه اي است كه در طول حدود 200 سال گذشته بارها تجربه شده و شخصيت هاي مختلفي در اين منطقه اسلامي نظير عمرالمختار، شيخ شامل داغستاني، محمد عبده، سيد جمال الدين اسدآبادي، حسن البنا، عزالدين قسام، احمد ياسين، سيد قطب، ابوالاعلي مودودي هندي، امام موسي صدر، محمدباقر صدر، كاشف الغطا، سيد محمدكاظم يزدي، آخوند خراساني، ميرزاي شيرازي، ملاعلي كني و از همه مهمتر حضرت امام خميني(ره) و حضرت امام خامنه اي (دامت بركاته) پرچم آن را بر دوش داشته اند، بنابراين «بيداري اسلامي» هويت و هدف معلوم دارد.
هويت و هدف اين بيداري «تشكيل حكومت ديني» و «اجراي شريعت» مي باشد اين دو هدفي است كه در طول 200 سال اخير بارها و توسط شخصيت هاي مهم مذهبي منطقه مطرح شده اند يكي از اين شخصيت ها شيخ شامل داغستاني (1212 ق 1287ق) است كه حدود 150 سال پيش در منطقه داغستان، چچن و اينگوش حكومت اسلامي تشكيل و بارها قواي روس را در اين منطقه شكست داد، مي گويد: «از آغاز كارها تا انجام آن جز اجراي شريعت محمدي(ص) و اجراي اصول و قوانين اسلامي هدفي نخواهم داشت... با دوستان خدا برادر و با دشمنان خدا، دشمنم» حضرت امام خميني مي فرمايند: «بزرگان اسلام ما در راه حفظ اسلام و احكام قرآن كريم كشته شدند، زندان رفتند، فداكاري ها كردند، تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ كنند امروز وظيفه ماست كه در برابر خطراتي كه متوجه اسلام و مسلمين مي باشد براي تحمل هرگونه ناملايمات آماده باشيم».
بنابراين در يك جمله كوتاه مي توانيم بگوئيم اين «بيداري اسلامي» از يك سو روي شانه هاي مردمي قرار دارد كه جز به حاكميت ديني دل نبسته و درمان همه دردهاي خود را در دين جستجو مي كنند و از سوي ديگر عميقاً به تجربه گرانسنگي در جهان اسلام تكيه دارد و شخصيت هاي بسيار بزرگي آن را از زلال معرفت خود سيراب كرده اند و درست به همين دليل است كه جدال 81ماهه غرب و نظاميان وابسته و احزاب لائيك با اسلام گراها در مصر نتوانسته، كمترين انحرافي در مسير حركت مردم ايجاد كند. امروز هم «التحرير» شاهد حضور ميليوني مردمي است كه براي حفظ آرمانهاي انقلابي خود به ميدان آمده اند و همين حكايت در يمن، بحرين، تونس، ليبي، عربستان و... در جريان است.
سعدالله زارعي

 پيامك! (گفت و شنود)

گفت: ستاد ارتش آمريكا به نمايندگان مجلس تركيه اجازه بازديد از محل استقرار سپر موشكي آمريكا در خاك تركيه را نداد.
گفتم: چشم دولت تركيه روشن! يعني نمايندگان مردم تركيه حق بازديد از منطقه اي را كه بخشي از خاك كشورشان است ندارند؟!
گفت: ظاهراً دولت تركيه اين بخش از خاك كشورش را به آمريكا فروخته است!
گفتم: در مقابلش چي گرفته؟!
گفت: فعلا كه به همكاري با آمريكا و اسرائيل و آل سعود در به خاك و خون كشيدن مردم مظلوم سوريه مشغول است!
گفتم: اين هم كه يك جور خيانت به ملت مسلمان تركيه و پادويي براي آمريكا و اسرائيل است.
گفت: چه عرض كنم؟! حتماً يك وعده و وعيدي بهشون داده اند!
گفتم: يارو يك پيامك دريافت كرد كه نوشته بود؛ شما برنده چندصد ميليارد تومان جايزه شده ايد، لطفاً براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت «شتر در خواب بيند پنبه دانه» مراجعه فرمائيد!

 تازه ترين توضيحات كدخدايي درباره مرحله دوم انتخابات

سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در نشستي خبري به سؤالات خبرنگاران پيرامون مرحله دوم انتخابات مجلس نهم پاسخ داد.
عباسعلي كدخدايي گفت: از تعداد حوزه هايي كه براي انتخابات مرحله دوم بر آنها نظارت داشتيم به 15حوزه انتخابيه در 5 استان كه احتمال مي داديم مسائل و مشكلاتي آنجا ايجاد شود قبل از برگزاري انتخابات بازرس اعزام كرديم و اين بازرسان تا يكشنبه پس از انتخابات در آنجا حضور داشتند.
كدخدايي از استان هاي ايلام، خوزستان، گيلان، لرستان و سيستان و بلوچستان به عنوان استان هايي كه بازرسان ويژه به آنجا اعزام شده است يادكرد و گفت: گزارش هاي خوبي به دست ما رسيد و نظارت خوبي در اين استان ها انجام شد و نتيجه اين شد كه نظارت واقعي تري داشته باشيم.
وي ادامه داد: از ميان حوزه هاي انتخابيه اي كه راي گيري در آنجا انجام شد در 17 حوزه حتي يك مورد هم شكايت نداشتيم و شكايت در باقي حوزه ها نيز موردي بود كه در حال بررسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در يكي دو حوزه قرار شده مجدداً بازرس بفرستيم، اجازه دهيد اسامي را اعلام نكنم اما پيش بيني اين است كه بيش از يكي دو حوزه، مشكل جدي در برگزاري اين دوره از انتخابات نداشته باشيم.
كدخدايي گفت: شايد تا پايان وقت اداري اين هفته بتوانيم نتايج بررسي صحت انتخابات حوزه هاي انتخابيه را اعلام كنيم.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد مشكلات و مسائلي كه در 15 حوزه انتخابيه احتمال مي داديد باشد چيست، گفت: به هر حال بحث انتخابات است و ممكن است افرادي ادعاهايي نسبت به رقباي خود داشته باشند، اينكه كداميك از ادعاها درست است يا نه بايد گزارش نهايي بازرسان به دست ما برسد تا بدانيم نتيجه چيست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه شكايات ارسال شده به شوراي نگهبان در اين مرحله از انتخابات چه بوده است، گفت: موارد همان است كه در قانون انتخابات آمده است از جمله خريد و فروش راي و يا ادعاي رقبا براي آغاز تبليغات خارج از موعد.
كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امسال هم مانند سال گذشته به دليل تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه به طور همزمان بررسي لايحه بودجه را در دستور داريد، گفت: هفته گذشته طي تماس رئيس مجلس قرار شد وقتي مجلس وارد بررسي جزئيات اين لايحه شد به صورت روزانه مصوبات خود را ارسال كنند. ما هم با سرعت بررسي مي كنيم و نظر شورا را در موعد مقرر اعلام مي كنيم.
همچنين در اين نشست خبري، خبرنگاري درباره طرح مجلس براي نظارت بر رفتار نمايندگان و نامه رئيس جمهور نسبت به ايرادات قانوني اين طرح گفت: تشخيص اينكه مصوبات مغاير قانون است يا خير فقط و فقط با شوراي نگهبان است.
خبرنگار ديگري درباره اظهارنظر الهام سخنگوي سابق دولت و عضو سابق شوراي نگهبان درباره اين مصوبه مجلس پرسيد كه مجدداً كدخدايي گفت: تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است البته دوستان مي توانند اظهارنظر كنند اما وظيفه قانوني ندارند. شوراي نگهبان ممكن است با توجه به اصلاحات در مواد ديگر، ايرادات مشابه در باقي مواد را رفع شده بداند. گاهي شده است كه ايراد شوراي نگهبان به ايراد مبنايي در ماده قبلي بازمي گردد كه اگر آن اصلاح شود ايراد مدنظر نيز اصلاح مي شود بنابراين تشخيص با شوراي نگهبان است و كس ديگري نمي تواند دخالت كند.
خبرنگاري در خصوص علت بازخواني ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اختيارات رياست جمهوري در سال 82 اشاره كرد و دليل اين بازخواني از سوي شوراي نگهبان را جويا شد كه كدخدايي گفت: ما در سال 82 مخالفت صريح شوراي نگهبان را اعلام كرديم و نگراني نداريم. اما به گفته دوستان تعداد بيكاران سياسي كه نسبت به مسائل شوراي نگهبان اظهار نظر مي كنند زياد شده است.
كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه دليل حملات اخير دولت به شوراي نگهبان چيست گفت: شوراي نگهبان نوازي است البته ما هم استقبال مي كنيم اگر انتقادات سازنده باشد. اما تعداد افرادي كه دوست دارند در امور ديگران دخالت كنند و تخصصي هم ندارند زياد شده است و بايد فكري به حال آنها كرد كه هر كس در حوزه تخصصي خود اظهار نظر كند.
از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص علت ابطال شدن انتخابات در تنكابن و دماوند جويا شدند و خبرنگاري پرسيد آيا علت ابطال انتخابات عدم صلاحيت نامزدها بوده كه كدخدايي پاسخ داد: در هر دو حوزه تنكابن و دماوند علت ابطال انتخابات به دليل تخلفات در برگزاري انتخابات از سوي نامزدها بوده و ما در تنكابن و دماوند بحث صلاحيت ها را نداشتيم.
از كدخدايي درباره ارزيابي اش در خصوص برگزاري اين دوره از انتخابات سؤال شد كه وي پاسخ داد: برگزاري اين دوره از انتخابات كاملاً دموكراتيك، سالم و منطبق با نظام مردم سالاري ديني بود اما ما همچنان نيازمند ارتقاء فرهنگ عمومي و پذيرش شكست ها در انتخابات هستيم اگر بتوانيم طرف مقابل را تحمل كنيم و اصول رقابت را بپذيريم و در مباحث سياسي از خودسري ها عبور كنيم فكر مي كنم مشكلات رفع مي شود.
خبرنگاري از كدخدايي از برگزاري انتخابات رايانه اي و ارزيابي شوراي نگهبان از اين شيوه جويا شد كه وي پاسخ داد: برگزاري انتخابات به اين شيوه بسيار خوب بود و از دوستان وزارت كشور با وجود حساسيت هاي زيادي كه شوراي نگهبان به خرج داد و نگراني ها را منتقل كرديم تشكر مي كنم. اما آنها اين حساسيت ها را با آغوش باز پذيرفته اند.
به گزارش مهر، وي گفت: تجربه خوبي كسب كرده ايم اگر وزارت كشور آمادگي داشته باشيد اميدواريم انتخابات را تمام رايانه اي برگزار كنيم.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ در حال حاضر كشورهاي مصر، عربستان، بحرين و يمن جزو مستعمرات آمريكا و اسرائيل هستند. شوراي نظامي آن كشورها در واقع شوراي نظامي و ژنرال هاي دست نشانده آمريكايي ها هستند و ملل منطقه در حال نبرد با دولت هاي استعمارگر هستند و آنها خيال ندارند استقلال ملت هاي در بند را به رسميت بشناسند. مبارزان با استكبار بايد از فرزندان ارتشي و سربازان خود با هوشياري بخواهند با پيروي از رهبران دلسوزشان پادگان ها را خالي و به صف مردم و برادران و خواهران خود بپيوندند و از تجربيات انقلاب اسلامي ايران در راه پيروزي خود درس بگيرند.
ايران پور
¤ در پي اظهارات نسنجيده و بي اساس مقامات وزارت خارجه آمريكا مبني بر تعامل ايران با همه كشورها بايد اذعان داشت راه حق و باطل چون همواره موازي هم حركت مي كنند، هيچگاه به هم نمي رسند.
سليمان بلغار
¤ از نمايندگان راه يافته به مجلس تقاضا داريم همان طور كه قبل از انتخابات در سطح شهرها تبليغ مي كردند و بين مردم حاضر مي شدند، بعد از اين كه پايشان به مجلس رسيد، مردم را فراموش نكنند.
حسيني از اسلامشهر
¤ با عنايت به اهميت و آثار فوق العاده مشورت در اسلام يقينا حضور سران قوا در جلسات تشخيص مصلحت نظام و بررسي و مشورت در مصالح كشور به هيچ وجه پشيماني به بار نمي آورد و مصداق بارز وحدت و همبستگي محسوب مي شود.
يك شهروند
¤ به عربستان و قطر بايد گفت از خدا نمي ترسيد كه اين همه براي مردم سوريه ايجاد بحران مي كنيد.
غزال محمدعلي
¤ سامانه 124 براي رسيدگي به شكايات مردم درباره گراني مواد غذايي اصلا پاسخگوي مشكلات مردم نيست، آيا اين شماره فقط براي دنبال نخود سياه رفتن است؟!
يك شهروند
¤ كولر كوچك كه پارسال مي توانستيم با 50 هزار تومان تهيه كنيم امسال به 150 تا 200 هزار تومان افزايش يافته است. يعني بازار اين قدر به حال خود رها است كه قيمتها به يك باره اين قدر افزايش مي يابد.
يك شهروند
¤ راهنمايي كنيد بعضي از كتاب هاي انتشارات كيهان مثل «ارتش سري روشنفكران» و «رازهاي دهه شصت» را چگونه مي توانيم در شهرستان و از طريق پست خريداري كنيم.
9158---0913
كيهان: شما مي توانيد به اين منظور با شماره تلفن هاي 33916991 و 33910849 تماس بگيريد.
¤ در مورد طرح تفصيلي شهرداري مطلبي دارم. حدود 4 سال است كه به صورت استيجاري زندگي مي كنم اما الان هر چه دنبال خانه مي گردم نمي توانم جايي براي اسكان پيدا كنم. كرايه خانه ها بيداد مي كند.
روازاده
¤ سازمان تأمين اجتماعي حقوق بازنشستگان را سالي يك بار و آن هم فقط چند درصد اضافه مي كند. اما كليه ملزومات زندگي مردم لحظه به لحظه افزايش مي يابد. آيا مسئولان به اين مسائل توجهي دارند.
يك بازنشسته
¤ يك زن سرپرست خانوار هستم كه با يك حقوق بازنشستگي و يك جوان دانشجو زندگي ام را سپري مي كنم. مستأجر هستم الان 3 هفته است كه به تمام نقاط تهران براي اجاره خانه اي براي سكونت در به در شده ام. آنقدر نرخ اجاره بالا رفته است كه اگر همه 400 هزار تومان حقوق بازنشستگي ام را بدهم باز هم نمي توانم خانه اي اجاره كنم از مسئولان تقاضاي رسيدگي سريع داريم تا شرايط مستأجران را درك كنند.
كاظمي
¤ ظاهراً سياست كاهش قيمت ديگر هيچ اثري به حال قشر ضعيف جامعه ندارد. چون روز به روز شاهد تورم و گراني در جامعه هستيم.
يك شهروند
¤ مسئولان دانشگاه فردوسي تصميم گرفته اند مرداد ماه را تعطيل كنند و دليل آن را بهينه سازي مصرف انرژي ذكر كرده اند. به جاي آنكه مصرف انرژي را فداي توليد كنند، توليد علم را فداي مصرف انرژي مي كنند. چه كسي گفته است كه در ما ه رمضان مرداد ماه نبايد كسي كار كند تا انرژي مصرف نشود و كجاي اين تصميم دليل منطقي دارد؟
دانشجوي دكتراي دانشگاه فردوسي
¤ يك كارگر وزارت نفت در شركت گاز هستم. قبلاً در مصوبه اي اعلام شده بود كه تمام كارگران شركتي و پيماني به صورت قراردادي مي توانند به كار ادامه دهند. اما الان مجدداً مسئولان بحث تحصيلات در اين خصوص را بهانه كرده اند، بنده 16 سال سابقه دارم و مدرك تحصيلي ام سيكل است و متأسفانه مسئولان دليل قراردادي نكردن من و امثال من را عدم تحصيلات اعلام كرده اند. اين، اجحاف و ظلم در حق ما كارگران است.
0763---0916
 بنياد كارنگي: غرب ناگزير از پذيرش غني سازي 5/3درصد در ايران است

يك انديشكده آمريكايي در آستانه مذاكرات آينده ايران و گروه 1+5 كه قرار است 3 خرداد در بغداد برگزار شود، اعلام كرد كه غرب چاره اي جز پذيرش غني سازي 5/3درصد در ايران را ندارد.
به گزارش روزنامه آمريكايي واشنگتن پست، تيم كارشناسان بنياد «كارنگي» با ارائه چارچوبي براي گفت وگوهاي آتي ايران و 1+5 (آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه بعلاوه آلمان) اعلام كرد كه بايد يك «ديوار آتش» ميان برنامه صلح آميز هسته اي ايران كه مي تواند آن را دنبال كند و برنامه تسليحاتي كه نمي تواند دنبال كند، ايجاد كرد.
به اعتقاد كارشناسان بنياد كارنگي، جنبه مثبتي كه براي ايرانيان وجود دارد اين است كه اين رويكرد (ديوار آتش) براساس ديدگاه رهبر معظم ايران است كه اعلام كرد ايران سلاح هاي هسته اي نمي سازد.
در ادامه اين گزارش آمده است: رهبر ايران در ماه فوريه سال جاري ميلادي در تلويزيون دولتي ايران اعلام كرد: ايران به دنبال سلاح هاي هسته اي نيست زيرا جمهوري اسلامي، چه از نظر عقلاني، چه مذهبي و چه از نظر تئوري، مالكيت سلاح هاي هسته اي را يك گناه بزرگ مي داند و معتقد است كه گسترش چنين تسليحاتي مخربانه و خطرناك است.
«باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا از طريق يك پيام پشت پرده در ماه مارس اعلام كرد كه فتواي رهبر ايران براي منع تسليحات هسته اي يك نقطه شروع بسيار خوب براي مذاكرات بوده است.
«رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه اين پيام را در 29مارس زماني كه با رهبر ايران ديدار كرد، به وي ابلاغ كرد و «وندي شرمن» معاون وزير خارجه آمريكا نيز در دور اول مذاكرات ايران و 1+5 در استانبول كه در 14آوريل برگزار شد، بر نظر اوباما در خصوص فتواي رهبر ايران، تاكيد كرد.
بنياد كارنگي سپس با اشاره به اين مطلب اعلام كرد كه به منظور آنكه ايران اين خواسته رهبر خود را به شيوه اي انجام دهد كه براي اسرائيل و كشورهاي ديگر كه نگران برنامه هسته اي ايران هستند، تضمين حاصل كند، يك نظام قرمز، زرد، سبز و شبيه به چراغ راهنمايي رانندگي بايد درنظر بگيرد. رنگ سبز مربوط به نيروگاه هسته اي، رآكتورهاي تحقيقات پزشكي و تحقيقات علمي و دانشگاهي مي شود. رنگ قرمز مربوط به آن دسته فعاليت هايي مي شود كه به برنامه تسليحاتي هسته اي چون طرح كلاهك هسته اي و ابزاري كه در اين جهت استفاده مي شود، مرتبط است.
براساس اين گزارش، در واقع مشكل در زيرشاخه زرد رنگ به وجود مي آيد، آنجا كه فعاليت هاي هسته اي با كاربرد دوگانه (صلح آميز و غيرصلح آميز) وجود دارد و آنجا بايد ديوار آتشين ايجاد شود.
بنياد كارنگي در خصوص بخش زرد رنگ فعاليت هاي هسته اي اعلام كرد كه بايد اجازه غني سازي اورانيوم با درصد غناي 5/3 تا 5 درصد براي ايران صادر شود. استفاده از «محرك هاي نوترون» بايد ممنوع شود زيرا اين محرك ها مي تواند براي انفجار يك بمب مورد استفاده قرار گيرد البته بخشي از اين محرك ها كه براي اكتشاف نفت استفاده مي شود بايد در اختيار ايران قرار گيرد.
واشنگتن پست ادامه داد: مذاكراتي كه ماه گذشته در استانبول ميان ايران و گروه 1+5 برگزار شد، گام اول اعتمادسازي بود و آنچه كه احتمالا در دور بعدي اين مذاكرات در 23ماه مه در بغداد روي ميز قرار خواهد گرفت، طرحي براي متوقف كردن غني سازي بيش از سطح 5 درصد توسط ايران و انتقال اورانيوم با درصد غناي 20درصد به خارج از ايران و در قبال آن لغو بخشي از تحريم ها و دريافت ايزوتوپ هاي پزشكي و ميله هاي سوختي براي استفاده در رآكتور تحقيقاتي ايران است.

 اظهارات خصمانه اشتون در آستانه اجلاس بغداد

در حالي كه جمهوري اسلامي بارها بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود تاكيد كرده است كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا مدعي شد اميدوار است ايران در مذاكرات آتي بپذيرد كه برنامه هسته اي نظامي اش را كنار بگذارد !
كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه با رويترزاظهار اميدواري كرد مذاكرات آتي گروه 1+5 با ايران فرآيندي را شكل دهد كه تهران نهايتا برنامه هسته اي نظامي اش را رها كند.
درحالي كه قرار است دور دوم مذاكرات هسته اي كشورهاي آمريكا، انگليس، روسيه، چين، فرانسه و آلمان با ايران در تاريخ 23 ماه مه سال جاري ميلادي-سوم خرداد 91- در بغداد برگزار شود، «اشتون» كه نمايندگي كشورهاي شركت كننده در گروه 1+5 با ايران را بر عهده داشته است، اعلام كرد كه به دور جديد مذاكرات اميد زيادي دارد.
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به اينكه او وارد گفت وگوهايي مي شود كه مجموعه جدي از مباحثاتي هستند كه مي توانند به نتايج ملموسي برسند، به خبرنگاران در بروكسل گفت: اميدوار است در دور جديد مذاكرات پايان برنامه هسته اي نظامي ايران آغاز شود و ما شاهد آغاز موفقيت باشيم.
اين اظهارات اشتون درباره پايان بعد نظامي برنامه هسته اي ايران در شرايطي گزارش مي شود كه ايران بارها با رد اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته اي اش تاكيد كرده است كه اهداف هسته اي صلح آميزي دارد.
ايران به عنوان يكي از كشورهاي امضا كننده پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي «ان پي تي» و يكي از كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي حق دستيابي به فناوري هاي هسته اي با اهداف صلح آميز را براي خود قائل بوده و همواره بر اين نكته تاكيد كرده است كه به هيچ عنوان از حقوق هسته اي خود صرف نظر نخواهد كرد.

 فولر: حاكميت اسلامگرايان در خاورميانه ثمره شجاعت و مقاومت آنهاست (خبر ويژه)

يك مقام اطلاعاتي سابق آمريكايي معتقد است روي كار آمدن اسلامگرايان در خاورميانه، غرب را عصباني كرده در حالي كه اين اتفاق، طبيعي ترين رويداد بود.
گراهام فولر از مقامات سابق سازمان سيا و معاون اسبق شوراي اطلاعات ملي آمريكا در تحليلي نوشت: اسلامگرايان پس از بيداري و بهار عربي در كشورهايي نظير مصر، تونس، عراق و ليبي در رأس امور قرار گرفته اند. مخاطبان در غرب كه با تصوير آيفون ها و فعاليت ديگر شبكه هاي اجتماعي اطمينان خاطر يافته بودند، تصور مي كردند تظاهرات، شورش ها و تغيير رژيم ها همگي با مسلمان هاي خواهان غربي شدن هدايت شده و سياست اسلام گرايانه متعلق به گذشته است ولي وقتي سقوط ديكتاتورها آغاز گرديد، قرار گرفتن سريع اسلام گرايان در حاكميت نبايد مايه تعجب مي شد. توطئه اي در كار نبود. اسلام گراها به عنوان تنها گروه با هويت شفاف منطقه اي، داراي چشم انداز شهامت و تمايل براي تحمل عكس العمل خشن ديكتاتورها، چندين برابر سهم خود را در طول دهه ها پرداخت كرده اند.
وي در اين تحليل كه از سوي كريستين ساينس مانيتور منتشر شده، تصريح مي كند: آنها اظهارنظر كردند، به زندان رفتند، و برخي مواقع كشته شدند. شجاع، هميشه به معناي درست بودن نيست، وليكن بدان معناست كه آنها احترام عامه مردم را جلب كردند. ليبرال هاي به شكل غربي اش نمي توانستند واقعا يك ميدان اصلي را در يك روز خوب پر كنند. اسلام گراها باعث عصبي شدن و نگراني غربي ها مي شوند ولي آنها به وسيله يك تعصب ناسيوناليستي اسلامي كه به واسطه خصومت با سلطه تاريخي غربي ها به سرزمين آنها آورده شد، به حركت درآمده اند.
فولر با ابراز اميدواري به اينكه اسلامگرايان در عمل با چالش هايي مواجه شوند، اضافه كرد: غرب بايد اجازه دهد اين فرآيندهاي تغيير در هر كشوري پيش رود. اكنون مسلمان ها از پنجه قدرت ديكتاتورها رها مي شوند.

 ارتش آمريكا: اسلام دشمن ماست بايد به مكه و مدينه حمله اتمي بكنيم! (خبر ويژه)

افسران نظامي آمريكا در دوره هاي نظامي براي «جنگ تمام عيار عليه اسلام» آموزش مي بينند و از جمله به آنها گفته مي شود كه در صورت لزوم بايد با بمباران اتمي به شهرهاي مقدس مسلمانان يعني مكه و مدينه حمله كرد يا تمام جمعيت مسلمانان حتي غيرنظاميان را نابود كرد.
اين موضوع اخير از سوي يكي از افسران شركت كننده در كالج ستاد مشترك ارتش در نولفورك ويرجينا فاش شده است. به گزارش آسوشيتدپرس، ارتش آمريكا در برخي دوره هاي آموزش نظامي خود اسلام را به عنوان دشمن معرفي كرده و به افسران خود مي آموزد كه اسلام به طور كلي دشمن آمريكاست. در اين دوره ها پيشنهاد قتل عامي مانند هيروشيما براي از بين بردن شهرهاي مقدس اسلامي مكه و مدينه مطرح شده است.
اين دوره موسوم به «ديدگاه اسلام و راديكاليسم اسلامي» از سال 2004 ميلادي تاكنون پنج بار در سال ارائه شده و در هر دوره حدود 20 افسر مشاركت داشته اند.
ارتش آمريكا در پي اعتراضات گسترده در اواخر آوريل مجبور به حذف اين دوره شد.
به گزارش آسوشيتدپرس، سرهنگ متيو دالي از مدرسان ارتش آمريكا سال گذشته به ترويج ايده هاي كاملا ضداسلامي مشغول بوده و هنوز هم در دانشكده ستاد مشترك ارتش آمريكا تدريس مي كند. او مي گويد در صورت لزوم بايد حملات اتمي به هيروشيما و ناكازاكي را عليه مكه و مدينه ترتيب داد و اين شهرها را ويران كرد(!)
در اين دوره آموزشي به افسران گفته مي شد چيزي به نام اسلام ميانه رو وجود ندارد و شما بايد به اسلام به چشم دشمن نگاه كنيد.
به گزارش پرس تي وي اين گزارش كمتر از دو ماه از انتشار گزارش ها درباره اقدام وقيحانه و اسلام هراسانه نيروهاي آمريكايي در افغانستان منتشر مي شود. نيروهاي آمريكايي در 20فوريه در پايگاه هوايي بگرام واقع در ولايت پروان افغانستان، نسخه هايي از قرآن كريم و ديگر كتب اسلامي را به آتش كشيدند.

 اصلاح طلبان به سبزها مي گويند اندازه خودتان حرف بزنيد نه بيشتر (خبر ويژه)

اصلاح طلبان به اين نتيجه رسيده اند كه جنبش سبز شكست خورده و بايد با استفاده از فرصت ها، به فضاي قبل از سال 88 برگشت.
اين مطلب را پايگاه اينترنتي جمهوري خواهي- وابسته به اپوزيسيون خارج نشين- منتشر كرد و نوشت: اصلاح طلبان گويا انتخابات مجلس را فرصت مناسبي ديدند تا به فضاي سياسي برگردند. راي پرابهام سيدمحمد خاتمي گويي بهانه اي شد تا ديگر اصلاح طلبان همه به اين باور برسند كه با تخطئه جنبش سبز، اجازه رجعت به سياست را خواهند داشت.
اين رسانه ادامه مي دهد: اصلاح طلبان مدعي كسب تجربه از شكست جنبش سبز هستند اما آنچه روشن نيست محتواي اهداف و گفتمان و تحليل هاي آنهاست. آنها مي خواهند با نفي جنبش سبز ما را به كدام سو ببرند؟ اصلاح طلبان حالا ادعاي تقلب در انتخابات را زير سؤال مي برند و اعتراضات خياباني را بي حاصل مي دانند و مسبب خيلي از چالش ها را جنبش سبز مي دانند. و در نهايت تلويحا، جنبش سبز را محدود به نيروهاي خارج از كشور مي كنند. در حقيقت تلاش آنها براي بازگشت به فضاي قبل از سال 88 يا قبل از سال 76 است. با منطق اين طيف بايد به جنبش سبز گفت اساسا در اندازه اي نبودي كه در انتخابات سال 88 شركت كني و اگر حاكميت لطف كرد و تو را وارد بازي كرد، اندازه خودت حرف بزن و حالا هم برو سر جاي اولت. اما واقعيت اين است اصلاح طلبان از همان دوره اصلاحات به بن بست رسيدند و شكست خوردند.

 فضاي مجازي را به لجن كشيديم و رفت! (خبر ويژه)

«اپوزيسيون رژيم اسلامي عملاً تن به يك بازي زرد در فضاي مجازي نظير فيس بوك و بالاترين داده است».
يكي از عناصر فراري ضدانقلاب با درج اين مطلب در شبكه بالاترين نوشت: عمل و مبارزه واقعي از دست ما رفته و تن به يك مبارزه زرد مجازي داده ايم. بالاترين كه هستيم ناخودآگاه لينكي را به اشتراك مي گذاريم و استتوسي مي نويسيم كه بيشتر لايك و كامنت بگيرد، ما اسير سليقه زرد مخاطب ناآگاه شده ايم.
وي مي نويسد: لطفاً مرا لايك نكنيد، فيس بوك روزنامه نگاران سرشناس غير ايراني را كه مي بينم خجالت مي كشم، دوستاني كه پروفايل هاي دوم و سوم براي خودشان درست كرده اند چه انگيزه اي دارند؟ چه معني دارد كه دست چندم ترين ژورناليست هاي ايراني براي خودشان فن پيج باز مي كنند و سرشناس ترين ژورناليست هاي جهان توئيتر را هم به زور برمي تابند؟ حالا بگذريم كه داشتن صفحه فيس بوك بسيار نرمال تر از باز كردن پنج آي دي با ده ها هزار دوست است، آيا ما مهمان نوازيم؟ ما عاشق شهرتيم. ما براي كاسبي به فيس بوك مي آييم. ما سوژه پردازي نمي كنيم ما خود سوژه هستيم.
اين عنصر فراري تصريح كرد: فيس بوك را اشتباه گرفته ايم، هيچ گروهي به اندازه ما دوست فيس بوكي ندارد و اينقدر تنها نمانده است، معني بلاك، ريپورت، آنفرند و غيره براي ما متفاوت است، ما فكر مي كنيم در مورد هرچيز بايد نظرتخصصي بدهيم، با نظر هركس مخالفيم كيبورد را توي حلقش فرو كنيم، با نظر هركس موافقيم بايد قربان صدقه جد و آبادش برويم، ما آدم ها را لايك مي كنيم نه لينك ها را، تمام نگراني ما اين است كه تماسمان در فضاي علني فيس بوك به صفر برسد.
فكر مي كنيم اگر كسي ما را آنفرند كرد انتهاي ديكتاتورهاي جهان است، اگر بلاك كرد ما را ترور كرده است، اگر كامنتمان را ديرلايك كرد يا پاسخ نداد با دشمنان در حال مذاكرات توفنده و سازنده است، ما فضاي خصوصي و فيس بوك شخصي آدم ها را به رسميت نمي شناسيم، ما گند زده ايم. اگر عادت هاي فيس بوكي خاص ما فيلم شود خنده زار عالم خواهيم شد.
يكي ديگر از كاربران بالاترين با اشاره به زد و خوردهاي از سر بيكاري طيف هاي ضدانقلاب، رقابت در بالاترين را گريه بر سر قبر بدون مرده تلقي كرده و نوشته است: اخيراً سلطنت طلب ها با توليد مثل در فضاي مجازي و بخصوص سايت بالاترين قصد دارند اين قسمت هايي كه فعالين جنبش سبز حضور دارند را به تسخير خود درآورند. هواداران اين گروه كه اكثريت مطلق آنها در خارج از ايران هستند دچار يك توهمي هستند آن هم اين است كه گمان مي كنند با تسخير بالاترين و فرستادن لينك هاي توهين آميز مي توانند دستي در آينده ايران داشته باشند اما يك نكته را فراموش نكنند، با تسخير بالاترين، ايران به دست شما نمي افتد.

 اسرائيل: ضعف آمريكا مقابل ايران خيلي خيلي خطرناك است (خبر ويژه)

محافل رسانه اي موقعيت آمريكا در مذاكرات هسته اي با ايران را ضعيف ارزيابي مي كنند. همزمان معاون وزيرخارجه اسرائيل انتشار شايعاتي مبني بر پذيرش برنامه هسته اي ايران از سوي غرب را «خيلي خيلي خطرناك» توصيف كرده است.
پايگاه صهيونيستي ابكافايل درباره موقعيت ضعيف جبهه آمريكا و غرب نوشت: با سقوط ساركوزي در فرانسه و شكست دو حزب حامي «ديويد كامرون» در انتخابات محلي و سراسري انگلستان جبهه غرب عليه برنامه هاي اتمي ايران بسيار ضعيف شده است.
اين پايگاه خبري افزود: نيكلا ساركوزي از معدود رهبران اروپايي بود كه بشدت عليه برنامه هاي اتمي ايران موضع گيري مي كرد و همچنين طرفدار برخورد نظامي در خاورميانه بود و در ناآرامي هاي سوريه دخالت زيادي كرد. در مقابل «فرانسوا اولاند» در كارزار انتخاباتي خود سعي كرد در رابطه با مسائل خارجي صحبت نكند و تاكيد عمده وي بر تحولات اقتصادي و مخالفت با طرح رياضت اقتصادي در اتحاديه اروپا بود اما قطعا راي دهندگان فرانسوي هنگام راي دادن اين موارد ر ا در نظر داشته اند.
دبكا فايل با اشاره به نگراني هاي انتخاباتي اوباما طي 7ماه آينده مي نويسد: دنيس راس مي گويد دولت اوباما از فراز و نشيب ها بين واشنگتن و تل آويو خسته شده و قصد دارد با كنار گذاشتن اين موضوع به برنامه انتخاباتي خود مشغول شود. به نظر مي رسد ايران در چند جبهه پيروزي به دست آورده است. دولت اوباما در اين سال انتخاباتي قصد ندارد صحبتي از برخورد نظامي به ميان آورد و رئيس جمهوري جديد فرانسه هم به فرصت بيشتري نياز دارد تا اوضاع اقتصادي داخلي و وضع اتحاديه اروپا را بررسي كند و لذا براي برخورد با ايران و يا سوريه آمادگي ندارد.
تارنماي اطلاعاتي اسرائيل نوشت: 10 روز پيش كه نتانياهو مشاور امنيتي خود را به كشورهاي اروپايي فرستاد هرگز تصور نمي كرد به اين سرعت موضوع ايران از نظر غربي ها دچار تغيير شود.
روزنامه لبناني الاخبار در تحليل مشابهي نوشت: ايران از موقعيت ضعف اوباما در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا حداكثر استفاده را كرده و تا آنجا كه توانسته آمريكا را مجبور به عقب نشيني كرده است. روشن است كه آمريكا به توافق با ايران نيازمند است. به همين دليل هم درخواست نشست هاي دو جانبه را در حاشيه مذاكرات 1+5 با ايران داشته كه ايران تمامي اين درخواست ها را رد كرده است.
الاخبار ادامه مي دهد: آمريكا وارد فضاي انتخاباتي رياست جمهوري مي شود و باراك اوباما تلاش مي كند تا به گونه اي نشان دهد كه در دوره اول رياست جمهوري اش موفقيت هايي به دست آورده است. به همين منظور مقامات آمريكايي سعي دارند كه بر سر پرونده هسته اي با ايران به نتيجه اي دست يابند.
اين روزنامه نوشت: رئيس جمهور آمريكا لازم است كه به منظور رسيدن به اهداف خود به يك سري خواسته هاي ايران جواب مثبت دهد كه اولين آن كنترل اسرائيل است در شرايط فعلي آمريكا پس از شكست نيكلا ساركوزي رئيس جمهور سابق فرانسه در انتخابات اخير اين كشور همپيماني مهم را از دست داده است و فرانسه براي مدتي طولاني مشغول مشكلات داخلي خود خواهد بود.
در همين حال داني ايالون معاون وزير خارجه رژيم صهيونيستي نسبت به شايعات منتشره درباره احتمال توافق غرب با ايران و پذيرش فعاليت هاي غني سازي ابراز نگراني كرد. به گزارش رويترز، ايالون گفت: قدرت هاي غربي نبايد از درخواست خود از ايران مبني بر كنار گذاشتن پروژه هاي حساس هسته اي اش صرف نظر كنند. اكنون به تهران اجازه داده شده به رغم آسيب پذيري در برابر تحريم ها شرايط را به نحو خود تحميل كند.
وي گفت: خيلي دوست داريم كه مذاكرات موفقيت آميز باشد زيرا راهكار سياسي بهتر از هر گزينه ديگري است اما در عين حال يك توافق بد بدتر از به دست نيامدن توافق است.
ايالون در سالن كنفرانس پارلمان اسرائيل به خبرگزاري رويترز گفت: اين حقيقت كه ما شايعاتي در مورد توافق براي حفظ اورانيوم غني شده و ذخيره سازي آن در ايران مي شنويم خيلي خيلي خطرناك است. يقينا ما با بخشي از توافق هاي قدرت هاي جهاني با ايران موافق نيستيم و حق داريم كه نگران باشيم.
وي با اشاره به بحث ها در مورد ميزباني بغداد در مذاكرات آتي ايران و 1+5 يادآور شد: ديكته كردن محل مذاكرات از سوي ايران چندان خوشايند نيست. اين وضعيت چيزي نيست كه ما به آن افتخار كنيم به نظر ما ايران اصلا نبايد در موقعيت مذاكره باشد.
از سوي ديگر موسسه اقتصادي روبيني كه بحران اقتصادي جهان در سال 2008 را پيش بيني كرده بود، نسبت به شكست مذاكرات بغداد هشدار داد. گري كلارك استراتژيست اقتصادي اين موسسه در گزارشي نوشت: تحريم نفتي ايران حتي بدون كمترين درگيري، باعث مي شود بهاي نفت به نقطه انفجار برسد. نظرسنجي انجام شده از 800 موسسه سرمايه گذاري نشان مي دهد بزرگ ترين تهديد براي احياي اقتصاد جهان، افزايش بهاي نفت است و تنش بر سر برنامه هسته اي ايران مي تواند به اين افزايش انفجاري قيمت منجر شود. 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14