(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 29 فروردين 1389- شماره 19622
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جاده از كجا گم شد؟ (يادداشت روز)
متكي: كنفرانس واشنگتن نشانگر تمايل آمريكا در نگهداري از سلاح هاي اتمي بود
بوق (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
ستون توبه (يادداشت ميهمان)
بروجردي: پيشنهاد ايران در كنفرانس نيويورك بازنگري در ان.پي.تي است
فاطمه آليا: مهدي هاشمي بر نگردد، تعقيب بين المللي مي شود
زاكاني: تجميع انتخابات براي كشور مفيد است
حباب دبي تركيد موج انفجار آن شومن را به زمين زد! (خبر ويژه)
خاتمي ژاپن نرفت كانادا به نيابت از CIA نگران شد! (خبر ويژه)
فوربس: هذيان گويي عليه ايران بيش از گذشته از نفوذ آمريكا كم مي كند (خبر ويژه)
دلارسبز و چراغ سبز بدهيد شايد مرده زنده شد! (خبر ويژه)
اوباما ايران هسته اي را پذيرفته اما مقابل اسرائيل نقش بازي مي كند (خبر ويژه)جاده از كجا گم شد؟ (يادداشت روز)

بشر از چه چيز رنج مي كشد؟ چرا قرني كه گذشت و سده اي كه آغاز شده همچنان بوي جنگ و جنايت و غارت و ناامني و اضطراب و نگراني مي دهد؟ مگر نه اينكه بشر توانست جامه تئوري بر تن مطلوب هايي چون ميل، لذت، شادي، فايده، رضايت، حق، آسايش و آزادي كند؟ و مگر نه اينكه بشر تا توانست در روزگار مدرن شدن جهان، اسباب حيات آسان و توأم با آسايش را فراهم كرد؟ با اين همه چرا راحتي و رضايت و امنيت و عدالت و بهره مندي، همچنان گمشده انسان مدرن معاصر است و آن همه تئوري پردازي فلسفي و مدني و سياسي در زمينه خوشبختي و ترقي انسان راه به جايي نبرده هيچ، كه گويا رنج هاي او را مضاعف هم كرده است؟
دوگانه هاي مهمي وجود دارند كه همواره ذهن بشر را از متفكران و فلاسفه گرفته تا مردم عوام به خود مشغول داشته اند. و اساساً گويي آدمي ظرفي پر از اين هّم و غمّ و دل مشغولي هاست. دوگانه هاي از اين قبيل 1-لذت يا رنج 2-آساني يا سختي 3-شعف و شادي و نشاط يا غم و غصه 4-فايده و سود يا زيان و ضرر 5-خوش بختي يا تيره روزي 6-بهره مندي يا محروميت و حرمان 7-حق يا تكليف 8-قدرت و اختيار يا مسئوليت 9-خواستني هاي مطبوع يا ناملايمات و ناگواري ها 10-رضايت يا نارضايتي. شما كدام را برمي گزينيد؟ بسياري- چه توده ها و چه نخبگان- به اين پرسش ها كه رسيده اند، به خيال اينكه مسئله اي آسان است، پاسخ هاي دم دستي جفت و جور كرده اند. تئوري پردازاني هم پيدا شده اند كه اين پاسخ هاي آسان و دم دستي را تبديل به تئوري و مدل عمل كرده اند، از روزگاران قديم تا روزگار رنسانس و اصطلاحاً روشنگري. تئوري ها و مدل هايي نظير اصالت لذت (هدونيسم)، اصالت فايده (يوتيليتاريانسيم)، اصالت سرمايه (كاپيتاليسم)، اصالت آزادي (ليبراليسم)، اصالت ماده (ماترياليسم) و اصالت انسان (اومانيسم). اما اجراي اين مدل ها و انواع مشابه آن، نه تنها از رنج هاي آدمي كم نكرده بلكه بر دردهاي او افزوده است. بشر پس از آزمودن اين پاسخ هاي دم دستي و «غريزي» تازه مي فهمد كه پرسش معماگونه از «فلسفه حيات انساني و اجتماعي» برخلاف ظاهر آسان آن چه قدر بغرنج و پيچيده است و البته انسان اگر به همين يك حقيقت وقوف يافته باشد، پيشرفت بزرگي كرده است. آدمي شايد تازه مي فهمد كه فضيلت آزادي و اختيار چقدر گران است و برخلاف ظاهر جذاب آن، چه قدر سنگيني و تكلف با خود دارد. «ما امانت را بر آسمان ها و زمين عرضه كرديم، پس آنها از پذيرفتن امانت ابا كردند و هراسان شدند از آن. و انسان امانت را به دوش كشيد، به يقين او بسيار ظالم و جاهل بود» (سوره احزاب، آيه 72)
مدل هاي «اصالت لذت و سود و سرمايه و آزادي و انسان» كجا به خطا رفته اند؟ دشواري كار در كجاست؟ ظاهراً ايراد اصلي در آساني و دم دستي بودن اين پاسخ ها به سؤال درباره فلسفه حيات انساني و اجتماعي است. گويا بشر به نام انديشه، از انديشيدن و سنجيدن و عقلانيت طفره رفته است. ظاهراً نتوانسته پيچيدگي معما را درك كند و در ظاهر فريبا و آسان آن متوقف مانده است. انسان هرچه پيش آمده و مدرن تر شده، بيشتر بر در بسته كوبيده تا باز شود. چون كليدي- اختيار و آزادي و دانش- در دست اوست كه نمي داند به كدام قفل مي خورد. رمزي در دست اوست براي گشودن دري بزرگ به سوي فضيلت و سعادت و وسعت زندگي اما آن رمز خود معماست و چون اين معما گشوده نمي شود، رمز نيز به كار نمي آيد هيچ، كه رنج افزا هم مي شود. در جهاني قانونمند، نظام مند و قاعده مند، رنج بزرگي است بي خبري يا بي اعتنايي به فرمول ها و كليدها و حل المسائل ها. پله به پله و مرحله به مرحله بايد از اين آزمون گذشت و انسان در همين كلاس اول در جا زده است. رسيده ايم آنجا كه بر جهان مدرن، جهان روشنگري و عقل نقاد، و جهان حقوق بشر، قوانين جنگل حكومت مي كند. جهاني كه در آن همت گروهي مصروف «بطن» است و همت شماري ديگر، مصروف «جنگ و تعدي و عداوت». به تعبير اميرمؤمنان «همت چهارپايان شكم آنهاست و همت درندگان، دشمني و تعدي به ديگران» (خطبه 153 نهج البلاغه).
بشر خواست در همين جهان بهشت بسازد، جهنم بر پا كرد. چون به نام علم و تجدد و به رغم ستايش انديشه و عقل، رفتار او معطوف به «غريزه» شد و جماعتي پيدا شدند كه به نام متفكر و فيلسوف و نظريه پرداز، مدام در اين رفتار معطوف به غريزه دميدند و فربه كردند. آنجا كه «تكليف» ملامت و تحقير شد و حق محض- آن هم با تعاريف كج و معوج درباره مصاديق- غلبه داده شد، و آنجا كه زيان به نام سود، رنج به نام لذت و نشاط، محروميت به نام بهره مندي، و ناگواري و تلخي به نام شهوت و ميل و خواسته، جرعه جرعه در كام انسان جاري شد. نه تنها او را كامروا نكرد كه جز غصه و رنج و عذاب و اضطراب بر جاي ننهاد. حيات فردي از اين معجون، به نوعي مسموم شد و حيات اجتماعي و سياسي، به نوعي ديگر و مهيب تر. و صاحب منصبان و سياست پيشگان و سياست ورزان و حزب ها و منتقدان در ركن چهارم (رسانه ها و مطبوعات) چرا بايد بر آرمان هايي چون «قدرت و نفوذ» محدود و پاسخگو و خدمتگزار، وفادار مي ماندند حال آن كه اصالت لذت و سود و سرمايه و آزادي با تعريف ليبرال- اومانيستي، با گوشت و پوست آنان عجين شده بود؟! اين چيدمان قدرت و تعبيه تفكيك قوا و نقد و انتقاد در آن از اساس مختل بود و راه بر خودكامگي نمي بست. از همين ريشه ماترياليستي و اومانيستي بود كه امثال استالين و هيتلر و ترومن (آمر اصلي بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي در تاريخ 6 و 9 آگوست 1945) و بوش و بلر و اوباما و بگين و پرز و شارون و اولمرت و نتانياهو سربرآوردند.
فهم غلط و غريزي و شتابزده و بدون بصيرت نوع بشر از فلسفه حيات بود كه در طول تاريخ درندگان و مكاران و غارتگران را بر حيات سياسي آنها حاكم ساخت و خودكامگي و جاه طلبي و اشرافيگري و چپاول و فساد را امر رايج در حوزه سياست و قدرت كرد. انسان، حيوان سياسي نبود اما توده ها را با مدل ها و شعارها و ايسم هاي جذاب و آسان نما كه هرگز در دسترس نبود- بخوانيد با اتوپياها و آرمانشهرهاي خيالين- فريفتند و جهنم برپا كردند. توانگران از قدرت كام گرفتند و ملت ها، تبديل به مستضعفاني شدند كه فقط حسرت و حرمان و عقده بر جانشان بود و اسف بارتر از همه اينكه باز، توانگران و تبرج آنها را با حسرت و شيفتگي نظاره مي كردند!
باورها و فهم ها را بايد پيراست تا فضيلت هاي انسان بتواند او را به جايگاه شايسته اش بركشد. «زيست شناسي» را بايد از نو تعريف كرد. زيست پاكيزه است كه اگر تبديل به آداب تربيت مدني و سياسي انسان شود، او را به لذت و شادي و سود و بهره مندي و حق و آزادي و آسايش و رضايت مي رساند. كليد را بايد در كلام اميرمؤمنان جست و هر كه نخبه تر و مسئول تر و اثرگذارتر، نيازمندتر به اين كلام: «رسول خدا(ص) مدام مي فرمود همانا بهشت در ناگواري ها و مكاره پيچيده شده، و آتش دوزخ با شهوت ها و خواسته ها و تمناها پيچيده و پوشيده است. و بدانيد كه هيچ چيزي از طاعت خدا نيست مگر اينكه با زحمت و ناگواري انجام مي شود و هيچ نافرماني و معصيت الهي نيست مگر اينكه لذت بخش و دلخواه است. پس خداوند رحمت كند كسي را كه خود را از شهوت جدا كرده و هواي نفس را از ريشه كنده باشد كه اين ريشه كني نفس، دشوارترين كار است و نفس به مقتضاي هواطلبي، همواره ميل معصيت دارد. و بدانيد بندگان خدا كه مؤمن صبح نمي كند و به شام نمي رساند مگر اينكه نفس نزد او مورد بدگماني باشد و همواره بر او عيب بجويد و بر اين خرده گيري بر خويش بيفزايد. (خطبه 176 نهج البلاغه)
انسان خسته، خواب را بر بيداري ترجيح مي دهد اما در شام تيره ميدان جنگ و در برابر دشمن به كمين نشسته چه؟ انسان گرسنه از مشاهده غذاي خوش رنگ و پرچرب بي اختيار مي شود اما اگر بداند آن غذا مسموم و زهرآلود است چه مي كند؟ مي شود قصه طالوت كه به سپاه خود گفت خدا شما را مي آزمايد به اين آب، از آن نخوريد مگر جرعه اي. و چون غالب سپاهيان از آن آب به فراواني نوشيدند و نافرماني اثر خود را گذاشت، گفتند «امروز ما را در برابر جالوت و لشكر او، طاقت و تواني نيست» اما «مؤمناني كه ديدار خدا را باور داشتند گفتند چه بسا گروه اندك كه بر گروه پرشمار به اذن خداوند غلبه كردند و خدا با صابران است. و هنگامي كه در برابر جالوت و سپاه او قرار گرفتند ]پس از آن اطاعت[ گفتند ربنا افرغ علينا صبرا. خداوندا پيمانه شكيبايي و استقامت را بر ما فرو ريز و قدمهاي ما را استوار كن و ما را بر گروه كافران پيروز گردان. پس به اذن خداوند پيروز شدند...» (آيات 249 تا 251 سوره بقره)
به گواهي تاريخ دو سده اخير به ويژه دهه هاي معاصر، در عداوت و شرارت و دام گستري دشمنان قسم خورده ملت ايران هيچ ترديدي نيست. آنها نو به نو توطئه مي كنند. اما بخشي از رنجي كه مي بريم، دروني و داخلي است. در منصب بودن يا دور از آن نشستن و منتقد بودن خيلي فرقي نمي كند. سياستمداري و سياست پردازي و نقادي را در اين عرصه تفاوت چنداني نيست. باور كنيم با همه موفقيت ها و تلاش ها، اگر رنجي به ما رسيد يا آرمان هايي همچنان دور از دسترس ماند، از آبشخور بي معرفتي و بي ادبي و عدم مراعات آداب و قواعد حاكم بر هستي بود. هر كس در قول يا فعل، تأسي به قرائت ماترياليستي و اومانيستي و ليبراليستي (اباحي) از هستي كرد، آجري از بنياد سياست ورزي و حيات مدني پاكيزه بيرون كشيد. رويكردها و رفتارهاي غريزي لجام گسيخته از جانب هر نخبه صاحب نفوذ و اثري باشد، چراغ عقل و بصيرت و پرهيز را خاموش مي كند و راه فتنه- غبارآلودگي فضا و به هم آميختگي حق و باطل- را هموار مي سازد.
فرمول هايي بس جذاب مي توان براي سياست نوشت و نسخه هاي بس بديع براي مدنيت پيچيد. اما آنها كه از پيچيدگي هاي هستي بي خبر يا غافلند و راه به بطن ماجرا نمي يابند و در كار خويش مي مانند، چگونه مي توانند براي ديگران نسخه بپيچند؟ نگاه را بايد تيز كرد تا از پوشش ها و پيچيدگي ها به متن و بطن حيات مدني انسان نفوذ كند. پرچم روشنفكري و راهبري را هر كس نمي تواند بلند كند «الا و لايحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بموضع الحق». و بايد از مقتداي ايثار و عدالت و فضيلت و مجاهدت، علي عليه السلام، حل المسائل را شنيد كه «خداوند منزه و بلندمرتبه، ذكر و ياد خويش را صيقل دهنده قلب ها قرار داد، با آن مي توان شنيد پس از آن كه گوش سنگين شد و مي توان ديد پس از آن كه ديده، پوشيده و نابينا شد. و با ياد خداست كه انسان پس از نافرماني اطاعت مي كند. و در زمان فقدان پيامبران، بندگاني هستند كه خداوند با آنها در فكرشان نجوا مي كند و در عمق عقل آنها هم كلام مي شود. پس به نور بيداري در چشمان و گوش ها و دلها صبح مي كنند، ايام الله را به مردم يادآور مي شوند و آنها را از مقام خداوند بيم مي دهند، آن راه يافتگان مانند راهنمايان در بيابان ها هستند... و ياد خدا را برازندگان و شايستگاني است كه ذكر و ياد او را به جاي دنيا گرفتند، پس معامله و تجارت، آنان را از ياد خدا مشغول نكرد، با آن ذكر روزگار حيات را سپري مي كنند و در گوش غفلت زدگان، نهي از حرام هاي الهي را فرياد مي زنند و به عدالت فرمان مي دهند و خود از آن اطاعت مي كنند و از زشتي ها نهي مي كنند و خود را هم بازمي دارند... اگر آنها را در جايگاه هاي شايسته و مجالس مشهودشان نزد عقل خود مجسم كني، دفترهاي اعمال را گشوده اند و فراغت جسته اند براي محاسبه... آري ]اگر در عقل خويش اين صحنه را مجسم كني[ در اين صورت نشانه هاي هدايت و چراغ هاي روشنگر تاريكي را مي بيني» (خطبه 222 نهج البلاغه)
مدل ولايت و «امت- امامت» تنها پاسخ عميق و دقيق به پرسش مهم درباره چيستي و چرايي (ماهيت و فلسفه) زيست مدني و سياسي انسان است. آنجا كه «سيد القوم خادمهم». هر كه تواناتر و قدرتمندتر، خدمتگزارتر و مكلف تر. در اين نگرش، حقوق اجتماعي و تكاليف مدني هم گونه اي ديگر تعريف مي شود. مدل ديني امت- امامت، حقوق بشر و مسئوليت حاكمان را متفاوت از مشهورات غريزي ظاهرا مدرن مي بيند، به ضمانت «سيره نبوي و علوي» و به شهادت رفتار پيروان پابرجايي چون خميني و خامنه اي. عقب ماندگان و پيش افتادگان بايد خود را به اين تراز برسانند.
محمد ايماني

 متكي: كنفرانس واشنگتن نشانگر تمايل آمريكا در نگهداري از سلاح هاي اتمي بود

وزيرخارجه كشورمان عنوان كرد در كنفرانس واشنگتن تلاش كردند بر مسئله لزوم حفاظت از سلاح هاي هسته اي تمركز كنند كه اين نشانگر تمايل در نگهداري اين سلاح ها است.
منوچهر متكي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در گفت وگوي اختصاصي با شبكه الجزيره انگليسي به تشريح مواضع تهران در قبال مسائل اتمي و سياست خارجي پرداخت.
در ابتداي اين گفت وگو نازنين مشيري خبرنگار اين شبكه از متكي پرسيد: شما به تازگي اوباما را به بازي با آتش متهم كرده ايد آيا مي توانيد منظور خود را روشن كنيد.
وزيرخارجه كشورمان در پاسخ عنوان كرد: به باور من هر كسي كه درباره سلاح هاي اتمي صحبت و ديگران را تهديد به استفاده از سلاح اتمي مي كند با آتش بازي مي كند و اين مسئله بسيار روشن است. وي ادامه داد: وقتي اوباما از ايران به عنوان كشوري نام برد كه ممكن است بر عليه اش از سلاح اتمي استفاده شود، اين بدين معني است كه وي قضاوت خود را در خصوص ايران كه يك كشور عضو ان پي تي به شمار مي آيد انجام داده است، به هر حال اوباما با اعلام اينكه از سلاح اتمي عليه ايران استفاده مي كند، مرتكب يك اشتباه راهبردي شد.
متكي در خصوص موضع ايران در كنفرانس بازنگري ان. پي.تي تصريح كرد: در چهل سال گذشته در هيچ گزارشي از آژانس يا مدير كل آن اشاره اي به انحراف ايران از اهداف صلح آميز خود نشده است، در چنين وضعي ما به نيويورك مي رويم با اين اولويت كه اصول اساسي پيمان ان پي تي را مورد بازنگري قرار دهيم.
وزير امور خارجه ايران اضافه كرد: به باور ما بند شش ان پي تي كه درباره خلع سلاح صحبت مي كند در چهل سال گذشته ناديده انگاشته شده است؛ اين پيمان بعد از جنگ جهاني دوم به وسيله كشورهاي عضو تهيه شده است و براساس آن كسي حتي يك گام براي خلع سلاح برنداشته است از همين رو، اين بخشي است كه ما مايليم در نشست نيويورك بر آن متمركز شويم.
متكي در رابطه با مواضع اخير مديركل آژانس يادآور شد: آقاي آمانو تازه به اين مقام رسيده است و من به وي توصيه كردم كه به سابقه اين مسئله نگاهي داشته باشد؛ وقتي آقاي البرادعي مديركل آژانس بود ما مداليته جامعي با آژانس داشتيم، همچنين، نامه هاي مختلفي را از آژانس دريافت كرده بوديم و همه سؤال هايي را كه براي اين نهاد به وجود آمده بود پاسخ داديم.
وزير خارجه كشورمان در ادامه در ارتباط با بحث غني سازي بيست درصدي ايران خاطرنشان كرد: اين اقدام اجراي حقوق مسلم و مشروع ايران براي غني سازي در فناوري اتمي خود براي اهداف صلح آميز است و كسي هم نمي تواند مدعي آن باشد؛ ما پيش تر با غني سازي 5/3درصد شروع كرديم و اكنون به حدود 20درصد رسيده ايم، آنچه اكنون مطرح است مبادله اورانيوم 5/3درصد و دريافت سوخت 20درصد از سوي ديگر است و اين پيشنهاد خوبي براي ايجاد اعتماد و گردهم آوردن همه طرف ها بود.
وي ادامه داد: آنان خواهند فهميد كه چه در سطح 5/3درصد و چه در سطح 20درصد هدف اصلي ايران صلح آميز است: اول براي توليد برق و در مرحله بعد مصارف پزشكي مورد نياز است و قطعاً ما بايد اين سوخت را به شكلي از جايي تامين كنيم.
متكي در پاسخ به اين سؤال كه در صورت تامين سوخت آيا باز هم به غني سازي ادامه مي دهيد تصريح كرد: اين در اختيار خودمان است، اگر اين راه اقتصادي تر و شدني تر باشد همان شيوه را ادامه مي دهيم يا ممكن است راهي ديگر را برگزينيم، به هر حال هيچ اقدامي برخلاف قانون در غني سازي 20 درصدي صورت نگرفته است.
وي در خصوص نشست اتمي تهران هم عنوان كرد: از چند روز گذشته تا سه هفته آينده شاهد برگزاري چهار نشست مختلف بوديم و خواهيم بود كه روي مساله اتمي متمركزاند اولين كنفرانس كه هفته گذشته برگزار شد جشن اتمي در تهران براي گام هاي موفقي بود كه براي فعاليت هاي موفق اتمي در تهران برداشته شد كه در آن رئيس جمهور و دانشمندان و ديگر چهره ها حضور داشتند در آن نشست گفتيم كه انرژي اتمي بايد در اختيار همه باشد.
وزير خارجه كشورمان افزود: كنفرانس دوم نيز اين هفته در واشنگتن برگزار شد كه چهل نفر از سران كشورهاي مختلف در آن حضور داشتند و آنان تلاش كردند روي مسئله لزوم حفاظت از مواد و سلاح هاي هسته اي بحث و تمركز كنند، اين نشان مي دهد آنان همچنان بر تمايل سياسي خود براي حفاظت و نگهداري از سلاح هاي اتمي مصمم هستند.
متكي ادامه داد: نشست تهران به عنوان سومين كنفرانس بر مساله خلع سلاح تاكيد دارد در حالي كه واشنگتن و آنان درباره محافظت از بمب هاي اتمي گفت وگو كردند، باور ما اين است كه اين دو منطق در برابر چشمان جامعه جهاني است.
وي با اشاره به تلاش هاي اخير آمريكا اظهار داشت: اوباما مي تواند وارد روند شكست خورده سياسي آقاي بوش شود اين به خود او مربوط مي شود با اين حال ما به وي پيشنهاد مي كنيم در اين پرونده بازنگري و به تجربه ها نگاهي كند مساله اول اين است كه ايران چه اشتباهي كرده است، شوراي امنيت نيز بايد از سياست هاي خود دفاع كند، همه در دنيا از شوراي امنيت مي پرسند ايران را به چه جرمي مي خواهيد مجازات كنيد.

 بوق (گفت و شنود)

گفت: روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز با اظهار تاسف از شكست فتنه 88 به دولت آمريكا توصيه كرده است كه راه مقابله با ايران باز هم از كمك به اپوزيسيون مي گذرد.
گفتم: از نظر جمهوري اسلامي ايران هم بهترين راه براي شناسايي و غربال عوامل بيگانه همين است.
گفت: واشنگتن تايمز مي نويسد اپوزيسيون ايران دچار بيماري فلج شده است و آمريكا بايد به آنها دلار سبز تزريق كرده و چراغ سبز نشان بدهد تا دوباره جان بگيرند.
گفتم: هنوز پول هاي قبلي از گلوي اين حيوونكي ها پائين نرفته.
گفت: واشنگتن تايمز نوشته كه بايد به اپوزيسيون آموزش داده شود كه از شعار «آزادي» استفاده كند!
گفتم: يارو سكه دوزاري قورت داده بود، يكسره بوق آزاد مي زد!

 كيهان و خوانندگان

¤اجلاس خلع سلاح جهاني در تهران يك شعار محوري دارد كه اگر در اين اجلاس به صورت ريشه اي بررسي شود مي تواند ملت ها را نسبت به اهداف شوم و يا خير حاكمان شان آگاه تر كند و آن شعار اين است: «انرژي هسته اي براي همه، سلاح هسته اي براي هيچ كس».
يك هم وطن
¤خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است، اوباما رئيس جمهور آمريكا كشور ما را تهديد به بمب اتمي كرده است چون توان برخورد عادي با ايران را ندارد كه اين خود قدرت جمهوري اسلامي ايران را نشان مي دهد.
محمود قلي نژاد-گنبد كاووس
¤درباره تهديدهاي اخير آمريكا عليه ايران خواستم بگويم كه مردم ايران براي آرمان ها و ارزش هاي ديني خودشان، تمام هستي خودشان را فدا مي كنند.
سليمان بلغار
¤از پاسخ دندان شكن مسئولان عالي مقام كشورمان به ياوه گويي هاي رئيس جمهور آمريكا و ديگر دولتمردان غربي كمال تشكر و قدرداني را دارم.
محمدرضا جلاليان-دامغان
¤سري جديد مجموعه تلويزيوني كلانتر حاوي بدآموزي هاي فراواني است. نمايش دادن بسياري از مسائل در اين سريال براي كودكان و نوجوانان شايسته نيست.
يك شهروند
¤توصيه مي كنم اين طرح كه حقوق كساني كه از تهران كوچ كنند 50درصد افزايش پيدا خواهد كرد را به بازنشستگان هم تسري بدهند چون خيلي از بازنشستگان هستند كه حاضرند از تهران بروند اما به شرط آنكه حقوق آن ها نيز 50درصد افزايش يابد.
كاشاني-تهران
¤ضمن تقدير از اقدام وزارت آموزش و پرورش براي حذف دوره پيش دانشگاهي، پيشنهاد مي شود جهت آشنايي دانش آموزان با رشته هاي دانشگاهي، دو واحد در اين باره براي سال چهارم دبيرستان ارائه شود.
پيراسته فر از رشت
¤مسئولان مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي- خصوصا بدحجابي - چه كساني هستند؟ چرا اجازه مي دهند به اين راحتي خون شهدا پايمال شود.
خانم رحيمي-تهران
¤از روزنامه كيهان به خاطر چاپ سخنان سعيد قاسمي كه حرف دل همه دلسوختگان انقلاب و 8 سال دفاع مقدس است تقدير و تشكر مي كنم.
ميثم رضايي
¤پيش از اين اعلام شده بود كه حساب آتيه فرزندان ايراني صندوق مهر امام رضا(ع) از متولدين تاريخ 8/8/88 مصادف با تولد حضرت امام رضا(ع) كه مصوبه دولت بود انجام شود در حالي كه جديدا رئيس جمهور فرمودند كه از تاريخ 89 انجام شود. لذا خواهشمندم كه رئيس جمهور نسبت به اين موضوع تجديدنظر بفرمايند.
ميرابي
¤بنده فرزند شهيد هستم. بيش از 2 سال از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري گذشته ولي هنوز تبصره 5 ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص استخدام فرزندان شهدا با مدرك تحصيلي ديپلم اجرا نشده است. از مسئولان ذيربط تقاضاي رسيدگي عاجل را دارم.
يك هم وطن
¤وزارت امور خارجه اخيرا اقدام به نصب فنس بسيار محكم جلوي ورودي محور كوهستان شهرك صدف واقع در جنب شهرك محلاتي تهران كرده و مانع استفاده اهالي از فضاي سبز و منابع طبيعي آنجا گرديده است. از مسئولان تقاضاي رسيدگي به اين موضوع داريم.
جمعي از اهالي
¤چرا شهرداري ناحيه 9 از منطقه 2 تهران نسبت به جمع آوري جداول بتني كه در وسط خيابان فرهنگ سوم در كوي فرهنگ به نشاني ايثارگران نصب شده است اقدامي نمي نمايد. اين جداول بتني در طول اين خيابان كاملا بلا استفاده است بلكه باعث مشكلاتي براي مردم نيزمي باشد لطفا رسيدگي فرمائيد.
عباسيان

 ستون توبه (يادداشت ميهمان)

يهوديان بني قريظه، چون پيمان خود را با رسول خدا شكسته و خيانت ورزيدند، پيامبر(ص) از سوي حضرت حق مأمور شد، كار آنان را يكسره كند.
سپاه اسلام قلعه پيمان شكنان را محاصره كرد. كار بر يهوديان سخت شد. براي رسول الله(ص) پيام فرستادند كه براي مذاكره، «ابولبابه» را به درون قلعه، نزد آنان گسيل دارد؛ چرا كه ميان او و يهود بني قريظه، سابقه دوستي و هم پيماني بود. محمد(ص) ابولبابه را نزد ايشان فرستاد. در خلال گفت وگو، فرستاده رسول خدا با اشاره و علامتي، بخشي از اسرار نظامي سپاه اسلام را براي دشمن فاش كرد. اما ساعتي پس از اين ماجرا، از كرده خود پشيمان شد و در حالي كه آثار ندامت از چهره اش هويدا شده و رعشه بر اندامش افتاده بود، از قلعه خارج شد، يكسر به مسجد النبي رفت، خود را به يكي از ستون هاي خانه خدا بست و با خدا عهد كرد كه تا توبه اش به درگاه حق تعالي پذيرفته نشود، تا آخر عمر بر همين حال باقي بماند. روزها بر همين روال مي گذشت و ابولبابه جز براي نماز و حاجات طبيعي، طناب از دست و پاي خود نگشود تا آن كه در پگاه روز هفتم، فرشته وحي پيام آمرزش او را از جانب پروردگار بر قلب مبارك رسول الله(ص) نازل كرد: «... و گروهي ديگر از آنها به گناهان خود اعتراف كرده، عمل نيك و بد را به هم آميخته اند. شايد خداوند توبه آنها را بپذيرد.خداوند، آمرزنده و بخشايشگر است» (سوره توبه-آيه 102)
وقتي خبر آمرزش ابولبابه به مردم رسيد، براي باز كردن طناب از جسم فرسوده او به مسجد هجوم آوردند اما او گفت كه بايد رسول رحمت، بندها را از دست و پاي او بگشايد. پيامبر هنگام نماز صبح به مسجد درآمدند و با دستان مبارك خود، او را از ستون رها كردند. اين ستون، از آن پس به ستون توبه يا ستون ابولبابه مشهور شد.
زايراني كه به زيارت مرقد شريف نبوي در مدينه مشرف مي شوند، در چندمتري اين مكان مقدس، فرصت مي يابند كه به ياد آن انقلاب دروني و بازگشت حقيقي يك انسان توبه كار و به نيت تقرب به خدا، دوركعت نماز در كنار ستون ابولبابه به جاي آورند.
چه غبطه انگيز است سرگذشت مردي كه توبه پس از خيانتش، به نماد بازگشت واقعي به خدا، تبديل و نامش ماندگار شد و خوشا به حال آن ديگري كه قرآن كريم توبه او را مصداق تمام و كمال بازگشت از گناه و درآمدن به ساحت آمرزش الهي معرفي كرده است. به راستي «نصوح» چه سعادتي داشته كه به عنوان يك گنهكار نادم، ضرب المثل توابين حقيقي درگاه حق تعالي در قرآن كريم معرفي شده است. يا ايهاالذين امنوا توبوا الي الله توبه نصوحاً...(سوره تحريم آيه8)
وقتي يك آلوده دامن به جايگاهي دست مي يابد كه خدا، خوبان عالم و ايمان آورندگان را به تأسي از او وامي دارد، آيا سرگذشت او نبايد موجب درس آموزي و عبرت ما شود؟
آيا هنوز هم نصوحي پيدا مي شود كه در بحراني ترين لحظه هاي خطير حيات، به انقلابي چنان او در ساحت وجود خويش دست زند؟
آيا در زمانه ما، ظهور ابولبابه اي خسته از بار خيانت به خدا و اولياي خدا متصور نيست؟ آيا نمي توان انتظار داشت كه در عصر ما هم، جوانمرداني پيدا شوند كه با بستن دست و پاي خويش به ستون توبه، بندهاي بندگي شيطان را از دل واكنند؟
در خبرها آمده بود، يكي از ياران سابق انقلاب كه سال گذشته، نامش ترجيع بند غائله هاي گوناگون فتنه در كشور شد، دچار بيماري سختي شده است. به حرمت همه سوابق پسنديده اش، آرزو مي كنيم خداوند، پيش از آن كه دير شود، شوري دروني و تحويل احوالي همانند نصوح و ابولبابه و فضيل عياض را نصيب او گرداند. «الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله...»(سوره حديد آيه 16)
آيا وقت آن نرسيده است كه دل هاي آنان كه خدا را باور دارند، با ياد او خاشع شود؟!
حسين صفارهرندي

 بروجردي: پيشنهاد ايران در كنفرانس نيويورك بازنگري در ان.پي.تي است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد ايران در اجلاس بازنگري در ان.پي.تي را تقويت ماده 6 و تثبيت ماده 4 آن دانست.
علاءالدين بروجردي در حاشيه كنفرانس خلع سلاح در تهران در پاسخ به سوالي در رابطه با برگزاري كنفرانس بازنگري در ان.پي.تي در نيويورك اظهار داشت: ما معتقديم حق كليه كشورها در داشتن انرژي صلح آميز هسته اي بايد تقويت شود و نبايد كشورها از انرژي پاك هسته اي محروم شوند.
وي كه با «مهر» گفت وگو مي كرد ادامه داد: كشورهاي مختلف نبايد به خودشان اجازه دهند كه به توليد سلاح هاي هسته اي نسل جديد با قدرت تخريبي بالا مبادرت كنند و اين خلاف مضاعف است.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: انتظار ما از كنفرانس بازنگري ان.پي.تي تقويت ماده 6 و كاربردي شدن آن مبني بر خلع سلاح هسته اي در جهان و تثبيت ماده 4 مبني بر حمايت از استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه تا چه اندازه احتمال محدودتر شدن كشورها در استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي در كنفرانس بازنگري در ان.پي تي محتمل مي دانيد، تاكيد كرد: در سال 2005 آمريكا تلاش زيادي انجام داد تا اين محدوديت را بوجود آورد اما چون اكثر كشورها با آن مخالفت كردند موفق به اين كار نشد.

 فاطمه آليا: مهدي هاشمي بر نگردد، تعقيب بين المللي مي شود

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه اگر مهدي هاشمي بر نگردد بايد تحت تعقيب بين المللي قرار بگيرد.
«فاطمه آليا» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با فارس با اشاره به صدور حكم جلب مهدي هاشمي رفسنجاني از سوي دستگاه قضايي، گفت: يكي از بخش هاي محوري كه همواره جمهوري اسلامي مد نظر قرار داده و همواره يكي از محورهاي سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه هاي گذشته بوده، بحث عدالت است.
وي با تاكيد بر اينكه مردم همواره از تبعيض در همه سطوح متنفر بودند، افزود: بايد با هر كسي در هر جايگاهي كه هست اگر متهم است با عدالت با او برخورد شود چرا كه مردم همواره خواهان آنند كه با افراد در برابر قانون يكسان برخورد شود و تفاوتي ميان آقازاده ها، دانه درشت ها و افراد عادي نباشد.
آليا در عين حال اضافه كرد: مهدي هاشمي رفسنجاني از اين قضايا مبرا نيست و بايد با توجه به اتهاماتي كه پيرامون دخالت او در حوادث پس از انتخابات به صورت جدي مطرح است در برابر قانون پاسخگو باشد.
وي تصريح كرد: هيچ كس نمي تواند خود را از پاسخگويي در برابر قانون مبرا كند و اتفاقا درمورد مسئولين و وابستگان به آنان بايد قاطعانه تر برخورد شود چرا كه اين امر موجب دلگرمي بيشتر به اجراي عدالت در دستگاه قضايي مي شود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به صدور حكم جلب مهدي هاشمي رفسنجاني اين اقدام را بر اساس اطلاعات و مستندات دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: يقينا دستگاه قضايي اطلاعات و اسنادي از دخالت مهدي و فائزه هاشمي در فتنه پس از انتخابات داشته است از اين رو بايد مهدي هاشمي رفسنجاني در دادگاه حاضر و اتهاماتش به او تفهيم شود.
وي اين نكته را متذكر شد كه اگر مهدي هاشمي پس از صدور حكم جلب خود به ايران بازنگردد بايد از سوي پليس بين المللي تحت تعقيب قرار گيرد.
آليا در پاسخ به اينكه وظيفه هاشمي در قبال اتهامات و پاسخگويي فرزندانش در اين زمينه چيست، اظهار داشت: بحث آقاي هاشمي با متعلقين او جدا است و بايد خود وي جايگاهش را به عنوان يار رهبري و رئيس مجلس خبرگان حفظ كند.
وي يادآور شد: مردم ما متاسفانه تجربه تلخي از بحث آقاي منتظري كه سرنوشت خود را با افراد متخلف در بيتش عليرغم تذكرات مكرر امام خميني گره زد، دارند.
آليا در خاتمه به نقش و حضور فائزه هاشمي در حوادث پس از انتخابات و تجمعات غيرقانوني اشاره كرد و افزود: بايد به اتهامات فائزه هاشمي همانند برادرش رسيدگي و او نيز در برابر اقداماتش پاسخگو باشد.

 زاكاني: تجميع انتخابات براي كشور مفيد است

نماينده مردم تهران در مجلس تحقق يافتن بحث تجميع انتخابات را براي كشور بسيار مفيد دانست.
«عليرضا زاكاني» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تجميع انتخابات، اين كار را امري درست دانست و گفت: براي آنكه كشور هر سال با شرايط ويژه برگزاري انتخابات مواجه نشود و مجبور نشويم كه هزينه هاي زيادي هم پرداخت كنيم تجميع انتخابات كار بسيار درستي است.
وي تجميع انتخابات را موجب افزايش مشاركت مردم نيز دانست و گفت: با توجه به شرايط بسيار عالي ايران در سطح جهاني و آگاهي و بصيرت و هوشياري بالاي مردم قطعا تجميع انتخابات مي تواند رتبه بالاتري را در سطح بين المللي براي ايران به ارمغان بياورد و همچنين با ايجاد ثبات بيشتر در جامعه فرصت هاي بهتري را براي كار و تلاش فراهم كند.
زاكاني اين طرح را بحث امروز و ديروز ندانست و اضافه كرد: بحث تجميع انتخابات يك موضوع مفصل و با پشتوانه جدي است كه تحقق يافتنش براي كشور بسيار مفيد است.
نماينده تهران در مجلس در بخش ديگري از اين گفت وگو همچنين با اشاره به بررسي طرح شوراي عالي استان ها مبني بر طولاني شدن دوره انتخابات شوراها در مجلس گفت: اعضاي شوراي شهر سراسر كشور فراتر از سلايق گروهي و جناحي اين درخواست و مطالبه را مطرح كرده اند و در جلسه اي كه چند روز گذشته با مهندس چمران رئيس شوراي عالي استانها نيز داشتيم اين مسئله مجددا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در پايان يادآور شد كه در مجلس شوراي اسلامي مراحل كارشناسي اين طرح در حال طي شدن است.

 حباب دبي تركيد موج انفجار آن شومن را به زمين زد! (خبر ويژه)

يك مجري دون پايه تلويزيون كه سر از دوبي و شبكه هاي زرد ماهواره اي درآورده بود، پس از چند سال سر كردن در حباب دبي به بن بست خورده و خواستار برگشتن به كشور است.
به گزارش محافل خبري، «م-ح» كه با شكست برنامه ها و از دست دادن سرمايه مالي خود، در شرايط سختي به سر برده و سوداي بازگشت را در سر مي پروراند. يكي از همكاران سابق اين شومن تلويزيوني كه چندي پيش با حواشي فراواني به خارج از كشور رفت در گفت وگو با آتي نيوز اظهار داشت مدتي قبل در دوبي با «ح» ديدار كردم و در خصوص مسائل شخصي و وضعيت وي گفت وگو كرديم. متاسفانه او در وضعيت نامناسب مالي به سر مي برد و به شدت از اين اوضاع گله مند است و به سختي گذران زندگي مي كند.
اين منبع خبري افزود: «ح» گفت با يكي از تجار همكاري كرده ولي او تمام سرمايه هايش را در يك كلاهبرداري بالا كشيده و توان مالي خود را از دست داده است. او مي گويد به شدت از اين كه موقعيت خود را از دست داده پشيمان است اما شرايط را براي بازگشت مهيا نمي داند.
گفتني است كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نبايد اينگونه افراد را در صورت توبه و بازگشت، به كار بگيرد و چهره خود را در ميان مردم مخدوش كرده و اعتماد مردم به اين سازمان را از دست بدهد.

 خاتمي ژاپن نرفت كانادا به نيابت از CIA نگران شد! (خبر ويژه)

در پي ممانعت دستگاه هاي امنيتي از خروج خاتمي از كشور و سفر به ژاپن، صداي اعتراض نخست وزيران سابق كانادا و سوئد بلند شد! برخي مقامات اين دو كشور در خدمت آمريكا و انگليس قرار دارند. يك روزنامه كانادايي بهمن ماه گذشته به طور مستند فاش كرده بود كه پس از تعطيلي سفارت آمريكا در تهران، سفارت كانادا براي سازمان سيا جاسوسي مي كرده است.
پارلمان نيوز سايت طيف افراطي در اقليت مجلس كه ظاهراً در جريان مخالفت مقامات كانادا و سوئد با ممنوع الخروجي خاتمي است نوشت: «اينگوار كارلسون و ژان كريتين نخست وزيران سابق سوئد و كانادا در نامه اي به اقدام ايران در ممانعت از سفر خاتمي اعتراض كردند. آنها خواستار برطرف شدن اين محدوديت براي حضور خاتمي در اجلاس سالانه تعامل در زمينه خلع سلاح هسته اي در ژاپن شدند.»
پيش از اين برخي خبرها از ممنوع الخروجي خاتمي حكايت مي كرد. وي سال گذشته در تركيه با راسموسن دبير كل ناتو (نخست وزير سابق دانمارك كه از كاريكاتورهاي موهن عليه پيامبر اسلام دفاع كرده بود) ملاقات نمود. خاتمي پيش از آن هم با جورج سوروس سرمايه گذار صهيونيست كودتاهاي مخملين ملاقات كرده بود.
اوايل بهمن ماه سال گذشته روزنامه كانادايي گلوب اندميل با انتشار گزارش مستندي فاش كرد كن تيلور سفير وقت كانادا در ايران، در بحبوحه تسخير لانه جاسوسي و عمليات شكست خورده چنگال عقاب ]طبس[ به طور جدي براي سازمان سيا كار مي كرد و عملاً به نفر اول سازمان سيا در ايران تبديل شد.
وي در گفتگو با گلوب اندميل و در پاسخ به اين پرسش كه آيا فعاليت هاي جاسوسي شما در ايران فاش شد يا خير، گفت: ايرانيان به هيچ وجه نمي توانستند اين موضوع را تحمل كنند و كشف اين ارتباط (با سيا) مي توانست تبعات بسيار سنگيني براي من به همراه داشته باشد.
اين روزنامه نوشت: اگرچه فعاليت هاي جاسوسي تيلور از جمله جمع آوري اطلاعات براساس توافقي سري بين دول كانادا و آمريكا مخفي نگاه داشته شد اما چند سال بعد نقش وي در پناه دادن و سپس فراري دادن شش نفر از كارمندان سفارت آمريكا به خارج از ايران فاش شد كه البته با تقدير رسمي كاخ سفيد همراه بود.
رابرت رايت، مورخ معروف دانشگاه ترنت در جديدترين كتاب خود كه در كتاب فروشي ها عرضه شد، نوشته است: جو كلارك، نخست وزير وقت كانادا از بيم اينكه افشاي جاسوسي يك ديپلمات كانادايي براي آمريكا تبعات سوء سياسي در داخل كشور به همراه داشته باشد، اصرار داشت اين همكاري و نقش تيلور مخفي بماند.
تيلور در واكنش به انتشار اين كتاب با عنوان «مأمور ما در تهران» به گلوب اندميل گفت: فكر نمي كردم روزي اين راز فاش شود. اين موضوع براي 30 سال مخفي مانده بود و انتظار داشتم تا 30 سال ديگر نيز مخفي بماند.
وي در واكنش به عبارت «de facto CIA station chief« كه معادل «مسئول غير رسمي سيا» است و در كتاب رايت به عنوان يكي از القاب تيلور به آن اشاره شده بود، گفت: من دقيقاً چنين نقشي در تهران داشتم.
گلوب اندميل مي نويسد: از آن زمان به بعد تمامي فعاليت هاي جاسوسي و اطلاعاتي آمريكا در ايران از طريق تيلور انجام مي گرفت و اطلاعاتي كه وي روزانه به آمريكا مخابره مي كرد توسط دو افسر ارشد در اداره تحليل اطلاعات اوتاوا بررسي مي شد و در اختيار پت بلك، دستيار وزير اطلاعات و امنيت وقت كانادا قرار مي گرفت. اين اطلاعات سپس در اختيار كلارك و مك دانالد قرار مي گرفت و پس از آن به كنث كورتيس، سفير وقت آمريكا در كانادا منتقل مي شد.

 فوربس: هذيان گويي عليه ايران بيش از گذشته از نفوذ آمريكا كم مي كند (خبر ويژه)

مجله آمريكايي فوربس با بيان اينكه «ايران هسته اي فقط مسئله آمريكاست نه چين و روسيه» تاكيد كرد: تحريم ايران موضوعيتي براي اين دو كشور ندارد و برخلاف آمريكا، اين دو كشور نگران هسته اي شدن ايران نيستند.
فوربس به اين پرسش كه آيا همه كشورها، مخالف جاه طلبي و برنامه هسته اي ايران هستند، پاسخ منفي مي دهد و تاكيد مي كند: هيچ توالي منطقي در سياست آمريكا در قبال ايران ديده نمي شود. وقتي چين و روسيه عميقا دغدغه ايران هسته اي را ندارند، آمريكا چگونه مي تواند آنها را با تحريم همراه سازد؟
اين نشريه همچنين مي نويسد: واقعيت اين است كه ماجراي عراق، عملا اشتهاي مداخله و جنگ طلبي آمريكا را به ته رسانده و تهران، مسكو و پكن را به شدت نيرومند كرده است. اگر هم برخي مقامات دم از جنگ مي زنند، به خاطر برخي ديدگاههاي راست و فشار اسرائيل است. اما در صورت حمله به ايران، متقابلا ايران هم به طور گسترده عراق و افغانستان را عليه آمريكا بي ثبات مي كند، تنگه هرمز را مي بندد و چاههاي نفتي را هدف حمله قرار مي دهد. بدين ترتيب اقتصاد دنيا و كشورهايي نظير چين دچار هرج و مرج مي شود.
نويسنده فوربس اضافه مي كند: آمريكا فاقد توان لازم در جلب همكاري كشورها براي فشار به ايران است. بوش با اشغال عراق قمار كرد. اين كار حساب شده نبود. هذيان گويي درباره عظمت آمريكا فقط به كاهش نفوذ آن مي انجامد.

 دلارسبز و چراغ سبز بدهيد شايد مرده زنده شد! (خبر ويژه)

«حمايت از اپوزيسيون براي براندازي جمهوري اسلامي احتمالا آخرين فرصت آمريكا در منطقه است و در عين حال براندازي در ايران فقط با كمك آمريكا امكان پذير است».
روزنامه واشنگتن تايمز با درج اين تحليل ديرهنگام نوشت: چاره پيشبرد پروژه تغيير و سرنگوني در ايران از طريق تحريم ها يا اقدام نظامي نيست بلكه كمك به اپوزيسيون است. آمريكا مي تواند با تلفن هاي همراه اعتباري ارزان قيمت، سرورهاي اينترنتي، دوربين هاي ويديويي و ديگر وسايل ضبط و پخش رويدادهاي مرتبط با شورش به ارتباط مخالفان كمك كند. بخش فارسي تلويزيون صداي آمريكا نيز مي تواند تمركز خود را بر پخش گزارشهايي درباره اعمال نادرست حكومت قرار دهد و گزارش هايي درباره افرادي از داخل رژيم پخش كند كه عليه ساختار قدرت عمل مي كنند به اميد اينكه شايد ديگران هم به آنها بپيوندند(!)
واشنگتن تايمز مي افزايد: مهم تر اينكه كاخ سفيد مي تواند پشتيباني تبليغاتي و رواني نيرومندي از اپوزيسيون مخالف به عمل آورد زيرا عامل مهمي كه مانع تصميم گيري آنها براي آشوب مي شود، احساس شك و ترديد نسبت به حمايت آمريكا از اقداماتشان است. بايد با علايم آشكار به مخالفان نشان داد كه آمريكا از آنان حمايت مي كند. كمك به براندازي در ايران به طور قابل توجهي به پيشبرد منافع آمريكا در خاورميانه كمك خواهد كرد. ايران نفوذ گسترده اي در عراق و افغانستان و لبنان و سرزمين هاي خودگردان فلسطيني دارد. هزينه عمليات بي ثبات سازي به مراتب كمتر از هزينه هاي نظامي و تحريم هاي بي نتيجه است.

 اوباما ايران هسته اي را پذيرفته اما مقابل اسرائيل نقش بازي مي كند (خبر ويژه)

رئيس انستيتو خاور نزديك در مسكو گفت عقلاني نيست كه روسيه بخواهد با ايران دشمن تراشي كند و اين كشور را عليه خود تحريك نمايد.
يوگني ساتانوفسكي معتقد است اگر روس ها در دشمني با ايران با آمريكا همراهي كنند و ايران مجبور به مقابله شود، اين توانايي را دارد كه روسيه را به بي ثباتي بكشاند.
اگر ايران عليه روسيه اقدامي را آغاز كند، از تمامي امكانات لازم براي تاثيرگذاري منفي بر اوضاع امنيتي در روسيه برخوردار است و مي تواند در جمهوري هاي خودمختار و مسلمان نشين داغستان و اينگوش عليه روسيه اقدام بكند و ضربه بزند. حتي در پايتخت روسيه نيز تعداد قابل توجهي شهروند مسلمان روسيه زندگي مي كنند.
به گزارش دويچه وله، تحليلگران امور ايران در روسيه خاطر نشان مي كنند، «مسئله ايران» و تبديل شدن روسيه براي ايران از يك كشور دوست، حامي و شريك منطقه اي، به كشوري مقابله كننده و مخالف، در حاكميت روسيه شكاف ايجاد كرده است. بخشي از محافل سياسي روسيه، مخالف صريح تحريم ها و همگامي روسيه با آمريكا هستند و اظهار مي كنند كه ايران و روسيه نيازي به «دشمن تراشي» ندارند.
يوگني ساتانوفسكي، رئيس انستيتو خاور نزديك در گفت وگو با دويچه وله درباره سياست «مشترك روسيه و آمريكا» توضيح مي دهد كه «ترساندن ايران بي فايده است» و نهايتاً ايران اتمي خواهد شد و اين مسئله را حتي باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا هم پذيرفته است.
ساتانوفسكي در پاسخ به اين پرسش كه «اگر اوباما ايران هسته اي را پذيرفته، پس به چه دليل سياست تحريم اقتصادي عليه ايران را مطرح مي كند؟» مي گويد: او يك سخنران برجسته است و فقط حرف مي زند. در موقعيت فعلي او امكاني جز فشار بر ايران ندارد تا در ظاهر تعهداتي را كه دولت قبلي آمريكا (بوش) به اسرائيل داده حفظ كند.
رئيس انستيتو خاورنزديك روسيه معتقد است: اعمال تحريم عليه ايران بي فايده است و برنامه هسته اي اين كشور با موفقيت اجرا خواهد شد. آمريكا و اروپا از تيررس ايران دور هستند و فقط در معرض خطر قرار دارند. آمريكا دنبال تضمين امنيتي براي اسرائيل است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14