(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389- شماره 19638

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
گذشته ما و آينده آنها (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
احمدي نژاد در مصاحبه با اي بي سي: بن لادن در واشنگتن است
هلند (گفت و شنود)
بولتون: احمدي نژاد با اعتماد به نفس بالا ظاهر شد
كاش اندازه يك گنجشك عقل داشتيم (خبر ويژه)
جناب بهاءالله شاهد ادعاي خاتمي را از لندن فرستاد (خبر ويژه)
آمريكا هيچ گزينه اي مقابل جمهوري اسلامي ندارد (خبر ويژه)
4 سال پيش فقط نوك قله قدرت حزب الله را ديديم (خبر ويژه)
سندي براي تقلب وجود ندارد حزب مشاركت جور رأي نداده ها را كشيد (خبر ويژه)
اين يكي از سطل زباله به مراد خود رسيد (خبر ويژه)
دفاعيات مدير مسئول روزنامه كيهان در سومين جلسه دادگاه - قسمت سومگذشته ما و آينده آنها (يادداشت روز)

كنفرانس بازنگري ان پي تي در نيويورك صحنه رويارويي ايران و امريكا نيست بلكه صحنه رويارويي امريكاست با جامعه جهاني. ايران در اين ميان، فقط نماد و نشانه اي است از اراده مجموعه كشورهايي كه حاضر نيستند حقوق و منافع خود را بر مبناي اخم يا لبخند امريكا تعريف كنند. كشورهاي در حال توسعه جهان اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه پرچم در دست بهترين گزينه ممكن قرار دارد. اگر ايران بتواند مسير هسته اي شدن را تا انتها برود -كه به يك معنا رفته است- آن وقت مدلي جديد براي هسته اي شدن ايجاد خواهد كه مي توان پيش بيني كرد كشورهاي بسياري از آن تبعيت كنند و اگر به هر دليل اين مسير تكميل نشود، تقريبا ترديدي نيست كه كشورهاي در حال توسعه بايد سوداي هسته اي شدن را از سر خود بيرون كنند چرا كه مستحكم ترين خاكريز سقوط كرده است و گذشته ما تبديل به آينده آنها خواهد شد.
نيويورك اكنون جايي است كه كشورهاي در حال توسعه در آن براي آينده خود مي جنگند. امريكايي ها مدت هاست دريافته اند ديگر در موقعيتي نيستند كه بتوانند فناوري هاي سطح بالا از جمله فناوري هسته اي و مواهب استراتژيك ناشي از در اختيار داشتن آن را در انحصار خود نگه دارند و اين انحصار بالاخره شكسته خواهد شد. مهم اين است كه اولين خط شكن چه كسي است يا به عبارت ديگر چه كسي اول بار امريكا را شكست خواهد داد؟ اين سوال از اين رو اهميت دارد كه همه مي دانند اين كشور خط شكن است كه با بيشترين مقاومت روبرو خواهد شد و بايد بيشترين هزينه را بپردازد و الا خط وقتي شكست عبور از آن ديگر دشوار نيست. ايران اكنون به طور داوطلبانه در چنين موقعيتي قرار گرفته و امريكايي ها هم مي دانند كه اگر راه حلي براي اين مسئله نيابند، صورت مسئله در ابعاد منطقه اي و جهاني تكثير خواهد شد و آن وقت است كه آرزو خواهند كرد كاش با همان يك مسئله، يعني مسئله ايران كنار آمده بودند.
همه كاري كه امريكا اكنون در نيويورك مي كند اين است كه به جهان بگويد بايد خود را با محدوديت هاي بيشتر و حقوق كمتر وفق بدهد؛ چرا؟ چون امنيت و منافع امريكا در خطر است و چه دليلي از اين مهمتر در حالي كه كساني چون برژينسكي معتقدند امنيت امريكا همان امنيت جهان است نه برعكس! كشورهاي در حال توسعه اما سوال مي كنند در ازاي صرف نظر كردن از حقوق خود و پذيرش محدوديت هاي بيشتر چه چيزي دريافت خواهند كرد؟ از نظر امريكا اين ديگر زياده خواهي است چرا كه هيچ امتيازي بزرگتر از لبخند امريكا -همان كه اصلاح طلبان درايران «اعتمادسازي» مي خواندند- وجود ندارد. آيا جامعه جهاني مي تواند از چنين الگويي تبعيت كند؟ زماني اين موضوع شايد امكان پذير بود ولي ايران همه معادلات را به هم ريخته است.
كنفرانس بازنگري جايي براي گفت وگوست نه جايي براي تصميم گرفتن. امريكايي ها اكنون مي گويند مايلند از بذرهايي كه در چند ماه گذشته كاشته اند محصول بگيرند و به همين دليل هم هست كه سطح توقعات از كنفرانس بازنگري 2010 را تا اين حد بالا برده اند. مشكلي كه وجود دارد فقط اين است كه امريكا بايد بتواند جهان را متقاعد كند كه واقعا بذري در كار بوده است. در حالي كه بسياري از ناظران كم و بيش مستقل -و حتي غير مستقل!- عقيده دارند واقعا چيزي كاشته نشده و همه اقداماتي كه اوباما در يكي دو ماه گذشته انجام داده يا دروغ هايي بوده براي همراه كردن كشورها با خود عليه ايران و يا نمايش هايي تبليغاتي براي متقاعد كردن افكار عمومي داخلي امريكا در اين باره كه اوباما يك رئيس جمهور «بي كارنامه» نيست.
پيمان نيو استارت شوخي اي بود كه امريكا و روسيه با جهان كردند. هر دو كشور به دلايل اقتصادي و نظامي دريافته اند كه سلاح هاي هسته اي ديگر ارزشي بيش از «گياه هاي تزئيني سر طاقچه» ندارند چرا كه نه مي توان با آن جلوي تهديد هاي نامتقارن جديد را گرفت و در جنگ هاي مدرن پيروز شد و نه شانه هاي نحيف اقتصاد اين كشورها توان ادامه مسابقه توسعه تسليحات هسته اي را دارد. در نتيجه، تئاتري ترتيب داده شد كه به دنيا بگويد قدرت هاي بزرگ در حال عمل به تعهدات خود طبق ان پي تي هستند بي آنكه بگويند به جاي سلاح هايي كه نابود مي شود، سلاح هايي صدها برابر قدرتمندتر اضافه خواهد شد و ضمنا هيچ كس در جهان بالاخره نخواهد دانست كه اين دو كشور سرانجام به همين تعهد اعلام شده خود عمل كردند يا نه. كاري كه امريكا روز دوشنبه انجام داد يعني اعلام اينكه زرادخانه هسته اي پنتاگون فقط 5113 بمب هسته اي دارد از اين هم خوشمزه تر بود چرا كه نشان مي داد امريكايي ها گويي فراموش كرده اند كه تعهد آنها نابود كردن سلاح هاي هسته اي شان است نه اعلام تعداد آنها! وضع بقيه بذرهاي كاشته شده توسط امريكا هم بهتر از اين نيست. سند ان پي آر (استراتژي وضعيت هسته اي) نه تنها نقش سلاح هاي هسته اي را در دكترين دفاعي امريكا كاهش نمي دهد بلكه نشان مي دهد كه اتفاقا امريكايي ها در كنار كاركرد نظامي -كه گفتيم رو به افول است- در حال تعريف كاركردهاي سياسي براي اين سلاح ها در قالب ابزار تهديد كشورهاي ديگر براي پذيرش درخواست هاي آنها هستند. همينطور كنفرانس امنيت هسته اي در واشنگتن نهايتا به نتيجه اي جز اين منتهي نشد كه امريكا مي خواهد تهديد ناشي از زرادخانه هسته اي خود را در پس مفهومي من درآوردي و بي معنا به نام تروريسم هسته اي مخفي كند و اصطلاحا جامعه جهاني را به دنبال نخود سياه بفرستد.
از اين بذرهاي آفت زده در نيويورك محصولي بيرون نخواهد آمد به دو دليل. دليل اول اين است كه آنچه امريكايي ها از جامعه جهاني مي خواهند بسيار گرانتر از بهايي است كه حاضرند بابت آن بپردازند. امريكا مي خواهد پروتكل الحاقي را جهانشمول كند، بر صادرات و واردات مواد و فناوري هاي هسته اي محدوديت هاي جديد اعمال كند، ماده 10 ان پي تي را كه به كشورها اجازه مي دهد در صورت احساس تهديد عليه امنيت ملي شان از معاهده خارج شوند حذف يا تعديل كند و نهايتا حق غني سازي و بازفرآوري مستقل را از كشورها سلب نمايد. امريكايي ها مي گويند با اين كارها در پي آنند كه حيات ان پي تي را تضمين كنند در حالي كه تا جايي كه به محتواي معاهده مربوط مي شود اين پيشنهادها فقط به معناي ادامه حيات در قبرستان خواهد بود.
و دليل دوم، پيشنهادهاي ايران است كه درست بر نقاط ضعف و آسيب ان پي تي تاكيد مي كند. ايران عقيده دارد اولا مهم ترين موضوع بر زمين مانده ان پي تي خلع سلاح قدرت هاي جهاني است كه در سايه امنيت ايجاد شده از طريق پاي بندي ديگر كشورها به مفاد ان پي تي زرادخانه هاي هسته اي خود را به نحو خوفناكي توسعه داده اند و اكنون حتي به خود اجازه مي دهند كه با اتكا به آنها بقيه جهان را تهديد كنند. از نظر ايران تنها خلع سلاح است كه منجر به عدم اشاعه مي شود نه برعكس و الا در شرايطي كه كشورهاي داراي سلاح بر حفظ داشته هاي انحصاري خود تاكيد مي كنند بايد بدانند كه بالاخره ديگر كشورها دست روي دست نخواهند گذاشت تا آنها را تماشا كنند. ايجاد يك مكانيسم راستي آزمايي بين المللي و مستقل براي خلع سلاح قدرت هاي بزرگ در يك چارچوب زماني مشخص، تنها تضمين معتبري است كه مي تواند ثابت كند غربي ها به تعهدات خود طبق ان پي تي پاي بند خواهند بود. اگر امريكايي ها واقعا در مورد سند ان پي آر و پيمان نيواستارت صادق هستند بايد از پيشنهادهاي ايران استقبال كنند و اگر نكردند -كه احتمالا نخواهند كرد- آن وقت جامعه جهاني به سادگي مي تواند نتيجه بگيرد كه اوباما نسبت به بوش فقط دروغگوي بهتري است وگرنه چيزي عوض نشده است.
پيشنهاد دوم ايران اين است كه بالاخره جامعه بين المللي يك بار براي هميشه به نقش مستمر و سيستماتيك ماده يك ان پي تي كه منجر به ظهور پديده منحوسي به نام رژيم صهيونيستي در خاورميانه شده رسيدگي كند تا معلوم شود «عدم پاي بندي» به معاهده اي كه غربي ها ايران را به آن متهم مي كنند واقعا چه معنايي دارد. اسرائيل غاصب فقط به لطف كمك هاي بي دريغ امريكا و فرانسه اكنون ششمين قدرت هسته اي جهان است بي آنكه كوچكترين مسئوليت پذيري در مقابل حقوق و امنيت ديگران داشته باشد. گره زدن خلع سلاح هسته اي اسرائيل به مسئله صلح كه اكنون امريكايي ها در پي آن هستند فريبكارانه ترين طرحي است كه تاكنون در اين مورد اجرا شده چرا كه از يك طرف اعراب را وادار مي كند در ازاي هيچ از حق مسلم مردم فلسطين عدول كنند و از سوي ديگر اين امكان را براي صهيونيست ها محفوظ مي دارد كه هر زمان خواستند هرگونه ارتباطي ميان اين دو موضوع را انكار كنند همچنان كه اكنون در مورد مسئله شهرك سازي در سرزمين هاي اشغالي همين كار را مي كنند.
و نهايتا ايران خواهان آن است كه مبادله مواد و تجهيزات هسته اي حتي الامكان تسهيل شود و ماده 4 ان پي تي كه تنها نقطه اميد كشورها براي پاي بند ماندن به معاهده است اندكي جان بگيرد. اين پيشنهاد از يك فرض بنيادين ناشي مي شود و آن هم اين است كه ايران عقيده دارد همكاري صلح آميز، هم خلع سلاح را به دنبال خواهد داشت و هم اشاعه را؛ به اين صورت كه اگر همكاري صلح آميز هسته اي فراگير شود و فناوري هسته اي در اختيار بازيگران بيشتري قرار بگيرد اولا بازدارندگي بيشتري در مقابل استفاده احتمالي كشورهاي بزرگ از سلاح هاي هسته اي به وجود خواهد آمد و ثانيا كشورها با چشيدن مزه فناوري هسته اي صلح آميز انگيزه بسيار كمتري خواهند داشت تا بودجه محدود خود را صرف پروژه هاي تسليحاتي گرانقيمت كنند.
يك ماه آينده نشان خواهد داد كه كداميك از اين دو منطق قدرتمند تر است. ولو اينكه اجلاس بازنگري ان پي تي سند نهايي نداشته باشد از همين حالا روشن است كه امريكايي ها فضاي گفتماني را باخته اند. اثرات اين توفيق زماني نمايان خواهد شد كه رويارويي ايران و امريكا در ماه هاي آينده صريح تر شود.
مهدي محمدي

 كيهان و خوانندگان

¤بحمدالله سفر آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري به نيويورك و شركت در اجلاس بازنگري NPT آثار بسيار مثبتي داشت بطوريكه رئيس سازمان ملل بابت حضور ايران و سخنراني رئيس جمهور كشورمان در اين اجلاس قدرداني كرد. اما در مقابل روزنامه هاي زنجيره اي داخل از اين موفقيت كشورمان خوشحال نيستند و با تيترهاي منفي كينه خودشان را بروز مي دهند.
عليمرداني
¤شكايت مخالفين و افراد ضدانقلاب از كيهان از يك طرف و دفاعيات مستدل و محكم مدير مسئول كيهان از سوي ديگر حكايت از آن دارد كه كيهان وامدار هيچ حزب و گروهي نيست و به همين دليل شجاعانه روشنگري مي كند و به هيچ كس نيز باج نمي دهد.
بنيادي
¤اگر در شهر تهران شهروندي بدون مجوز شهرداري آجر روي آجر بگذارد بلافاصله مواخذه و جريمه سنگين مي شود حال چگونه است كه طي چند ماه تعداد 11 مجسمه مشاهير كشورمان از نقاط مختلف پايتخت دزديده مي شود و آب از آب تكان نمي خورد، از آنجا كه اين رويداد جنبه حيثيتي پيدا كرده انتظار مي رود ابعاد مختلف ماجرا براي مردم روشن شود و سارقين نيز دستگير و به ملت معرفي شوند.
محمودي
¤از ابتداي سال 88 قرار بود كه حقوق كارمندان براساس نظام هماهنگ پرداخت شود، اما هنوز دستورالعمل آن به اداره ها ارسال نشده است. لطفا رسيدگي شود.
قادري
¤شوراي آرد و نان اعلام كرده كه قرار است قيمت نان در نانوايي ها متفاوت شود و برخي از آن ها به قيمت دولتي و برخي به قيمت آزاد نان را عرضه كنند. اين برنامه، داراي عواقب نامناسبي است و دسترسي مردم به نان را دشوار تر مي سازد. از شوراي آرد و نان تقاضا مي شود تجديدنظر در اجراي اين طرح شود.
يك شهروند
¤قيمت نان سنگك در بعضي از مناطق تهران كه آرد آزاد دارند به 700 تومان رسيده است. پس چگونه استاندار تهران مصاحبه مي كند و مي گويد قيمت نان گران نشده است.
عليشاهي
¤لطفا راهنمايي نمائيد كه سي دي دفاعيات مديرمسئول روزنامه كيهان در دادگاه هاي اخير را چگونه مي توانيم به دست آوريم؟
عبدالهادي دهان
كيهان: علاقمندان مي توانند اين DVD را از نمايندگي هاي كيهان در سراسر كشور، روابط عمومي موسسه، فروشگاه كتاب (روبروي دانشگاه تهران) و غرفه فروش كتاب در نمايشگاه تهيه نمايند.
¤چندي پيش يك مهندس جوان در حين كار از ارتفاع سقوط كرد و مهره هاي كمرش دچار شكستگي شد. در بيمارستان علاوه بر پرداخت هزينه هاي معمول، پزشك جراح نيز مبلغ 7 ميليون تومان را مطالبه كرد. آيا پزشك ها مي توانند به طور جداگانه نيز در قبال كارشان پول دريافت كنند؟
نام محفوظ
¤براي مبارزه با بدحجابي، ابتدا بايد با توليد و عرضه لباس هاي مبتذل مبارزه كرد. چرا كه در بازار، لباس هاي بسيار نامناسبي به فروش مي رسد كه عامل بدحجابي هستند.
رسولي از كرج
¤نيروي انتظامي با اجراي طرح مبارزه با سوداگران مرگ، دل ميليون ها انسان را شاد كرد. از اين زحمتكشان تشكر و قدرداني مي كنيم.
ن م از تهران
¤از دولت بخاطر كنترل و كاهش قيمت مسكن ممنون هستيم ولي ركود بوجود آمده مسكن هم كه الان دچارش هستيم چيز خوبي نيست و مردم ضرر مي كنند. خود بنده ملكي را از مدت ها پيش به فروش گذاشته ام ولي مشتري پيدا نمي شود. از مسئولين امر تقاضا داريم با يك نوع سياستي به خريد و فروش مسكن رونق بدهند.
جعفري نژاد
¤ از مسئولين محترم تقاضا مي شود عنايت بيشتري به كارمندان بازنشسته بهداشت و درمان و بيمارستان ها شود، زيرا هنوز به اين گروه از بازنشسته ها سهام عدالت پرداخت نشده و حقوق آن ها نيز افزايش نيافته است.
يك هموطن از كاشان
¤ وزارت آموزش و پرورش تدبيري بينديشد كه ديپلمه هاي رشته كار و دانش بتوانند واحدهاي پيش دانشگاهي را بعد از قبول شدن در يكي از رشته هاي دانشگاه بگذرانند و يا واحدهاي گذرانده شده پيش دانشگاهي اين ديپلمه ها را بعد از قبولي در دانشگاه تطبيق بدهند.
شمس
¤ چند دوره است كه بخشنامه ثبت نام فرهنگيان جهت اعزام به خارج زماني بدست ما مي رسد كه يا چند روز بيشتر به پايان موعد باقي نمانده و يا تاريخ ثبت نام گذشته است. آيا اين كار به معني اين نيست كه افراد اعزامي از قبل مشخص و معرفي شده اند و فقط جهت حفظ ظاهر قانون بخشنامه مذكور به شهرستان ها ارسال مي گردد.
احمدي
¤ در تاريخ 1/7/88 به عنوان يك معلم در آموزش و پرورش استخدام شدم. بنده و تمام همكاران همرديفم، حكم 330 هزار توماني حقوق داشته و دريافتي مان 290هزار تومان است. اما وزير محترم آموزش و پرورش اين موضوع را تكذيب كرد. از ايشان خواهشمند است در اين گونه موارد دقت بيشتري نمايند.
يك فرهنگي از خوزستان
¤ لطفاً وقتي از نشريات خارجي نقل قول مي كنيد، تاريخ و شماره آن نشريه را ذكر كنيد. به اين ترتيب، هم سنديت نقل قول اثبات مي شود و هم اين كه خوانندگان امكان مي يابند تا به اصل مطلب دسترسي پيدا كنند.
امير صادق صفاكيش
¤ در اتوبوس ها و قطارهاي بين شهري، براي مسافران فيلم هايي به نمايش درمي آيد. پيشنهاد مي شود، قبل از نمايش اين فيلم ها، نكات ضروري كه لازم است يك فرد در حين مسافرت بداند، به مسافران آموزش داده شود.
ميرگريده از تهران
¤ 4 ماه است كه براي احراز ملك خود به اداره ثبت شميران رفت و آمد مي كنم، اما هنوز به درخواست بنده رسيدگي نشده است. چرا كارهاي اداري اين قدر پيچ و خم دارد و شهروندان براي رسيدن به نتيجه بايستي اين همه دردسربكشند؟ چه زماني قرار است بروكراسي در ادارات اصلاح شود؟
يك شهروند
¤ اين شب ها، منطقه فرحزاد محل تفريح بسياري از افراد و خانواده هاست، اما متأسفانه فضاي اخلاقي مناسبي در رستوران هاي فرحزاد حاكم نيست و بدحجابي بيداد مي كند. چه كسي مسئول رسيدگي به اين مسئله است؟
فرحزادي
¤ حدود 8 ماه است كه از بنياد مسكن تقاضاي صدور پروانه مسكن نموده ام. اما هنوز رسيدگي نشده است.
باجلاني از گرگان
¤ در شأن پليس راهنمايي و رانندگي جمهوري اسلامي ايران نيست كه ايستگاه آن در جاده مشهد- بجستان در داخل كانتينر مستقر باشد. چرا براي احداث ساختمان اين پليس راه اقدامي نمي شود.
يك شهروند از بجستان
¤ شوراي اصناف ساعات كار فروشندگان كيف و كفش را اعلام نكرده است. خواهشمند است مسئولين مربوطه ساعات شروع و پايان كار اين صنف را اعلام كنند تا تمامي فروشندگان موظف به رعايت اين ساعات گردند.
از تلفن هاي چند شهروند
پاسخ سازمان تاكسيراني شهر تهران
در پاسخ به مطلب درج شده در مورخه 1/2/89 از جانب آقاي طاعتي از تهران به آگاهي مي رساند: به منظور رفاه حال رانندگان محترم تاكسي شهر تهران تماس هاي مستمري با فرمانداري محترم تهران صورت گرفته و مقامات مذكور وعده تخصيص 5 جايگاه ويژه جهت سوختگيري تاكسي ها را داده اند كه تاكنون تنها جايگاه ياسيني اختصاص يافته است، اميد است با مساعدت فرمانداري محترم تهران، 4 جايگاه باقيمانده واگذار شود تا قسمتي از مشكلات سوختگيري رانندگان زحمتكش تاكسي هاي گازسوز مرتفع گردد.

 احمدي نژاد در مصاحبه با اي بي سي: بن لادن در واشنگتن است

رئيس جمهور كشورمان گفت: بن لادن در واشنگتن است زيرا او روابط خوبي با جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا داشت و با هم در زمينه نفت فعاليت مي كردند.
محمود احمدي نژاد در جريان سفر به نيويورك در مصاحبه با شبكه تلويزيوني «اي بي سي» آمريكا گفت: ما دوست مردم آمريكا هستيم، اما با اين موضوع كه كشوري 10هزار بمب انبار كند، ديگران و حتي آژانس بين المللي انرژي اتمي را تحت فشار قرار دهد، مخالف هستيم.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، وي تاكيد كرد: اينكه چند كشور دارنده بمب اتم، بخواهند جلوي برنامه صلح آميز ايران را بگيرند، خلاف «ان پي تي» و قوانين بين المللي است، آنها با تهديد و فشار نمي توانند ايران را از حقوق قانوني خود محروم كنند. رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي جهت دار در خصوص حضور بن لادن در ايران، گفت: بن لادن در واشنگتن است، زيرا او روابط خوبي با جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا داشت، آنها با هم در زمينه نفت فعاليت مي كردند، اما بن لادن هيچ وقت با ايران كار نكرده است.
رئيس جمهور در ادامه با تاكيد بر اينكه امروز اكثر كشورهاي دنيا با مواضع ملت ايران موافقند، اظهار داشت: كسي كه عضو دائم شوراي امنيت است و حق وتو دارد، معلوم است كه نظراتش را به آژانس تحميل مي كند.
احمدي نژاد افزود: چرا هنوز بعد از 60سال خلع سلاح هسته اي عملي نشده است؟ به نظر شما خطر هزاران بمب اتم بيشتر است يا كشوري كه ادعا مي كنند ممكن است به يك بمب اتم دست پيدا كند؟
اين ايده بايد اصلاح شود
محمود احمدي نژاد همچنين در يك كنفرانس مطبوعاتي در نيويورك در جواب سؤالي كه به نوعي در بحث برنامه هسته اي ايران، جامعه جهاني را معادل آمريكا خوانده بود، گفت: منظور از جامعه جهاني چيست؟ 118كشور عضو غيرمتعهدها، 57 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي و گروه 8 از برنامه هسته اي صلح آميز ايران حمايت كرده اند.
وي افزود: اگر آمريكا و دوستانش معادل همه جهان هستند، اين ايده بايد اصلاح شود. آژانس و دبيركل سازمان ملل هم بايد براساس قانون و عدالت رفتار كنند.
احمدي نژاد در ادامه در جواب سؤالي در خصوص طرح مبادله سوخت، با تشريح جزئيات اين موضوع گفت ما بارها اعلام كرده ايم كه آماده ايم سوخت بدهيم اما در خصوص شرايط و جزئيات آن بايد توافق كنيم و ملت ايران هرگز چيزي را كه بخواهند بر ما ديكته كنند، نخواهند پذيرفت.
رئيس جمهور كشورمان در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود در نيويورك و در پاسخ اين پرسش كه آيا تحقق خاورميانه عاري از تسليحات اتمي با وجود اسرائيل امكان پذير است، گفت: خاورميانه عاري از تسليحات اتمي، شدني است مشروط به اينكه دولت آمريكا از رژيم صهيونيستي حمايت نكند.
وي تصريح كرد: ادامه حمايت دولت آمريكا و برخي دولت هاي اروپايي از رژيم صهيونيستي يك اشتباه استراتژيك است.
پايان فرصت اوباما
احمدي نژاد در گفت وگو با شبكه تلويزيوني الجزيره انگليسي نيز تاكيد كرد: اگر عناصر افراطي در مجبور كردن آقاي اوباما به اتخاذ مواضع افراطي ضد ايران موفق شوند، اين به معناي پايان يافتن فرصت او و از سوي ديگر پايان فرصت آمريكا در بهبود شرايط خود در جهان خواهد بود.
احمدي نژاد در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا ايران قصد ندارد مثلا همانند ژاپن براي مقابله با كشوري مانند كره شمالي، گزينه انرژي هسته اي را براي خودش حفظ كند كه بتواند از خودش (با سلاح هسته اي) دفاع كند؟ اظهار داشت: ممكن است كشوري همانند ژاپن بخواهد بمب اتمي داشته باشد تا از خودش دفاع كند اما ما اعتقادي به كارايي اين سلاح نداريم. آيا در اختيار داشتن چندين هزار سلاح اتمي توسط آمريكا توانسته به اين كشور كمك كند تا مسائل افغانستان را حل كند؟ وجود اين بمب ها تاكنون چه سودي براي آمريكا داشته است؟ اتحاد جماهير شوروي سابق چه تعداد سلاح اتمي در اختيار داشت؟ چرا اين بمب ها مانع از فروپاشي شوروي نشد؟
همچنين رئيس جمهور در مصاحبه با تلويزيون بين المللي روسيه در خصوص تلاش آمريكا براي تشديد فشارها عليه ايران گفت: ملت ايران از تحريم ها نگراني ندارد البته از آن استقبال هم نمي كنيم و تحريم را موضوعي ظالمانه و غيرعادلانه مي دانيم.
احمدي نژاد در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه لبناني النهار نيز امكان پيروزي رژيم صهيونيستي در لبنان و سوريه را در حد صفر و در غزه را نزديك به صفر دانست و با اشاره به تهديدهاي اين رژيم عليه ايران تاكيد كرد: آنان نمي توانند عليه ايران كاري بكنند. قادر نيستند چنين كاري كنند ولي در خصوص سوريه، لبنان و فلسطين ما از آنان كاملا دفاع و حمايت مي كنيم.
همچنين در سفر احمدي نژاد به نيويورك، جمعي از رهبران ضد صهيونيست آمريكا با وي ديدار و گفت وگو كردند.
رئيس جمهور كشورمان در اين ديدار با اشاره به اينكه دفاع از حقوق مظلومان در مقابل مستكبران از اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود، اظهار داشت: ما همواره بر حقوق اقليت ها در ايران تاكيد كرده و از آن دفاع مي كنيم.
خاخام وايس رهبر يهوديان ضد صهيونيست نيز در اين ديدار با قدرداني از مواضع جمهوري اسلامي ايران در اجلاس بازنگري ان پي تي، گفت: جمهوري اسلامي ايران همواره مدافع حق بوده و برخلاف تبليغات دروغين رسانه هاي غربي، دولت ايران دوست ملت هاي جهان است.
در اين ديدار همچنين چند تن از رهبران يهودي از تلاش دولت ايران براي بهبود اوضاع يهوديان ايران تشكر و قدرداني كردند.

 هلند (گفت و شنود)

گفت: مي دوني كه دولت هلند چقدر براي ايران شاخ و شونه كشيده و مي كشه؟!
گفتم: بودجه كلاني به اپوزيسيون ايران اختصاص داده، چند تا فيلم ضد اسلامي ساخته و پخش كرده، كاريكاتورهاي موهن سفارش داده و منتشر كرده و...
گفت: اليزابت چني، دختر ديك چني معاون وقت بوش در هلند يك مركز آموزش خرابكاري براي عوامل ضد انقلاب داير كرده و...
گفتم: يعني مي خواد بگه كه اگه پاش بيفته خيلي براي مقابله با ايران آمادگي داره!
گفت: ولي ديروز در مراسم يادبود پايان جنگ جهاني دوم كه با حضور ملكه هلند و فرماندهان ارتش اين كشور و كاركنان دولت هلند برپا شده بود ناگهان صداي نعره يك آدم معترض بلند شد و همه از جمله ملكه و فرماندهان ارتش فرار كردند و 50 نفر هم زير دست و پا زخمي شدند.
گفتم: يارو قمپز در مي كرد و مي گفت؛ توي جنگل يك شير دنبالم كرد. من بدو و شير بدو، بالاخره پاي شير ليز خورد و پخش زمين شد. پرسيدند؛ يعني تو اصلا نترسيدي؟ و يارو گفت؛ پس فكر مي كني چرا پاي شير ليز خورد؟!

 سخنان رئيس جمهور در نيويورك همچنان بازتاب دارد
 بولتون: احمدي نژاد با اعتماد به نفس بالا ظاهر شد

سرويس سياسي-
پس از اظهارات رئيس جمهوري كشورمان در اجلاس بازنگري معاهده ان.پي.تي كه همچنان در صدر اخبار و گزارشات محافل رسانه هاي خارجي قرار دارد، نماينده اسبق آمريكا در سازمان ملل اعلام كرد: كساني كه جلسه سخنراني احمدي نژاد را ترك كردند در انزوا بودند.
«جان بولتون» در گفت وگو با شبكه تلويزيوني فاكس نيوز در جواب اين سؤال كه چرا برخي از نمايندگان اروپايي جلسه سخنراني رئيس جمهور ايران را ترك كردند؟ گفت: آنهايي كه اين جلسه را ترك كردند در انزوا بودند.
وي افزود: در كنفرانس بازنگري معاهده ان.پي.تي نمايندگان 192كشور شركت كرده بودند كه تا هنگام اتمام سخنراني احمدي نژاد تقريبا همه در آن جا ماندند.
سفير اسبق آمريكا در سازمان ملل در پاسخ به اين سؤال كه متن و يا پيش نويس فعلي قطعنامه تحريم ها عليه ايران چيست، گفت: «ايراني ها دقيقا مي دانند كه اين متن و يا پيش نويس چيست براي آن كه روسيه و چين هر روز دارند به آنها مي گويند و من وقتي داشتم متن سخنان احمدي نژاد در اجلاس ان.پي.تي را مي خواندم فكر كردم كه عجب اعتماد به نفسي در او هست.»
بولتون افزود: احمدي نژاد مي داند كه همين حالا هم اين تحريم ها به طور آشكار بي اثر شده است و هيچ فشاري روي ايران نمي آورند.
وي تصريح كرد: رئيس جمهوري ايران روحيه بسيار نيرومندي داشت.
روزنامه فرانسوي «نوول آبزرواتر» نيز در اين باره نوشت: محمود احمدي نژاد اعلام كرد كه كشورش به دليل تهديد به اعمال تحريم هاي اقتصادي از برنامه هسته اي خود دلسرد و منصرف نمي شود و اين اظهارات را درست زماني مطرح كرد كه آمريكا و متحدان آن در شوراي امنيت سازمان ملل در حال بررسي سري جديد تحريم ها براي فشار آوردن بر تهران و وادار كردن دولت آن به صرف نظر كردن از برنامه غني سازي اورانيوم خود هستند كه البته با مخالفت هاي چين به عنوان يكي از پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و داراي حق وتو روبه رو هستند.
در ادامه اين گزارش آمده است: احمدي نژاد علي رغم تهديدهاي آمريكا و متحدان آن از تحريم ها هيچ هراسي ندارد.
تلويزيون بي بي سي عربي هم در گزارشي از حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در نشست بازنگري «ان.پي.تي» در نيويورك با بيان اينكه تهران، غرب را به چالش كشاند به نقل از رئيس جمهوري كشورمان اعلام كرد كه ايران توان رويارويي با تحريم هاي كشورهاي غربي را دارد.
گزارشگر اين شبكه با بيان اينكه در كشوري كه برنامه هسته اي به صورت موضوعي ملي درآمده است، افزود: تهران روز به روز درجه به چالش كشاندن غرب را افزايش مي دهد و از اعمال بسته چهارم تحريم ها هراسي نشان نمي دهد و رئيس جمهور آن در خاك آمريكا تاكيد مي كند كه كشورش از هيچ تهديد و هشداري واهمه به دل راه نمي دهد.
وي با اشاره به سخنان احمدي نژاد در نيويورك افزود: در حالي كه تهران از اعمال تحريم هاي جديد استقبال نمي كند ولي در همان حال نگران تحريم هاي جديد نيست.

 كاش اندازه يك گنجشك عقل داشتيم (خبر ويژه)

«اقدام حاميان موسوي در اينترنت براي تبديل وي به چهره اصلي در نظرسنجي مجله تايم، بكارگيري ماهيچه به جاي مغز بود و كم از پروژه شكست خورده اسب تروا نداشت».
سايت ضد انقلابي راديو زمانه با درج اين تحليل نوشت: حركتي كه در يك ماه گذشته براي بردن تصوير ميرحسين موسوي روي صفحه نخست مجله تايم از سوي برخي از فعالان سياسي در محيط مجازي و به خصوص در فيس بوك انجام شد، از آخرين طرح شكست خورده آن ها موسوم به اسب تروا چيزي كم نداشت. اين طرح نه عاقلانه بود، نه دموكراتيك، نه به صرفه و نه قابل اطمينان. بدتر از همه آن كه هيچ فضيلتي را نيز با خود در برنداشت. همه چيز از يك اشتباه ساده و پيش فرضي نادرست شروع شد؛ چند نفر از فعالان جنبش سبز پنداشتند كه از ميان «فهرست صدنفري ساليانه» هركس اول شود تصويرش به همان شيوه روي جلد تايم نقش خواهد بست. اين پيش فرض نادرست بود. آنها در تمام اين مدت هيچ گاه از خود نپرسيدند چگونه و با چه معياري مي توان ليدي گاگا را از حيث تأثيرگذاري بر زندگي مردم دنيا با ميرحسين موسوي مقايسه كرد؛ يا مثلاً شاهرخ خان با فيلم هاي هندي اي كه بازي مي كند و فعاليت هايش در ورزش كريكت، چگونه مي تواند از حيث تأثيرگذاري با يك برنده جايزه نوبل، همچون شيرين عبادي پهلو به پهلو مورد ارزيابي قرار بگيرد؟ آنها فقط و فقط يك فهرست دويست و چند نفره را ديدند و اعدادي كه نشانگر آراي كسب شده بود و جايي كه مي شد كليك كرد و رأي داد، اما چند سطر بالا و پايين تر را نديدند تا بخوانند و بدانند كه اين رأي گيري هيچ تأثيري در انتخاب فهرست نهايي ندارد و شخصيت هاي برگزيده سال، توسط هيئت سردبيري تايم و در چهار گروه «رهبران»، «قهرمانان»، «هنرمندان» و «متفكران» انتخاب مي شوند. حاميان موسوي پنداشتند كه هر كس بيشترين رأي را بياورد عنوان «تأثيرگذارترين فرد بر زندگي مردم دنيا در سال 2010» را از آن خود خواهد كرد. ناگفته پيداست كه نه ميرحسين و نه هيچ كدام از ديگر شخصيت ها نمي توانند زير بار سنگين و حتي غير ممكن اين عنوان قد راست كنند و پذيرش ضمني اين عنوان محال براي ميرحسين از سوي مشوقان، نشان از ميزان بالاي توهم و اعتماد به نفس كاذب در نزد آن هاست.
راديو زمانه با اشاره به بي اعتباري رأي گيري تايم و كليك هاي چند باره مي نويسد: فرض كنيد رئيس ثروتمند دولت امارات با بودجه اي اندك، يك صد كارگر باسواد و ارزان قيمت آسيايي را براي مدت يك ماه اجير مي كرد تا روزي هشت ساعت به او رأي دهند و نامش را به رده نخست جدول ببرند. در اين صورت آيا مي شد باز هم نتيجه نهايي را معتبر دانست و به آن باليد؟ با كمي تفاوت، دوستان سبز نيز چنين كردند. اين طرح، باز هم به فرض درست بودن فرضيه طراحانش، با كمترين ميزان تعقل گرايي همراه بود. در شرايطي كه نيروي جوان و فعال جنبش سبز در اين روزهاي فترت، ركود و سكون نيازمند تجديد قوا، آرايش مجدد انديشه ها، ايجاد طرح هاي تازه و در يك كلام نيازمند كار فكري است، جمعيت گسترده اي از اين نيرو، مغز را به كناري نهادند و به سراغ ماهيچه رفتند تا در يك روند كارگري و فيزيكي با چشم هاي خيره به صفحه كامپيوتر به تكرار مكرر رأي دهي اينترنتي بپردازند؛ روندي كه به طور طبيعي مي تواند به روزمرگي و خمودگي نيز بيانجامد.
نويسنده راديو زمانه در پايان اتفاق اخير را نشانه سردرگمي و درجا زدن محافل ضد انقلاب توصيف كرد. جناب بهاءالله شاهد ادعاي خاتمي را از لندن فرستاد (خبر ويژه)

طنزنويس فراري روزنامه هاي زنجيره اي در گزارشي از عملكرد روزنامه «جامعه» اذعان كرد مديران ارشد وزارت ارشاد از جمله معاون مطبوعاتي و مديركل مطبوعات و فعلي اين وزارتخانه از اين روزنامه حمايت مي كردند. اين اعتراف در حالي است كه ابراهيم نبوي در گزارش خود ادعا مي كرد روزنامه جامعه روزنامه خصوصي و غيردولتي- غيرحزبي بوده است!
نبوي در سايت جرس وابسته به بهاءالله مهاجراني، فهرستي از همكاران روزنامه جامعه را كه در اولين سال روي كار آمدن دولت اصلاحات با مدير مسئولي جلايي پور و سردبيري ماشاءالله شمس الواعظين منتشر مي شد، درج كرد. اين فهرست طيفي از سلطنت طلبان، اعضاي نهضت آزادي، روند جدايي ها، باند مهدي هاشمي و... را شامل مي شود و جالب اين كه اغلب افراد ياد شده هم اكنون فراري اند و با رسانه هاي ضد انقلابي راه اندازي شده از سوي دولت هاي آمريكا و انگليس و برخي دولت هاي اروپايي(راديو فردا، صداي آمريكا، بي بي سي، روزنت، گويا نيوز و...) همكاري مي كنند؛ از جمله: مسعود بهنود، نوشابه اميري، محسن سازگارا، ابراهيم يزدي، عبدالكريم سروش، اكبر گنجي، فرناز قاضي زاده(روز نت)، مهين گرجي(همكار راديو فردا كه سال گذشته طي تصادفي فوت كرد) و...
ابراهيم نبوي تاكيد مي كند: از حاميان روزنامه جامعه مرحوم احمد بورقاني]معاون مطبوعاتي مهاجراني[ بود و احمد ستاري]از موسسان روزنامه همشهري در روزگار كرباسچي[ و عيسي سحرخيز]مديركل مطبوعات داخلي ارشاد[.
گفتني است مهاجراني در اولين روزهاي انتشار روزنامه زنجيره اي جامعه به دفتر اين روزنامه رفت كه عكس او در حال نوشيدن قهوه روي صفحه اول اين روزنامه درج شد. مهاجراني سال ها بعد با تبرئه خود و انتقاد از مشي روزنامه جامعه تصريح كرد گردانندگان جامعه عناصر سلطنت طلب و مخالف انقلاب و برخي وابستگان نهضت آزادي را به كار گرفته بودند و تصور مي كردند مانند يلتسين، بايد گورباچف(خاتمي) را كنار بزنند و خود جانشين وي شوند. به گفته مهاجراني آنها از فضاي آزادي سوءاستفاده مي كردند و زندان كفاره بدمستي بي حساب امثال شمس الواعظين بود.
درباره مواضع ژلاتيني و بي ثبات مهاجراني همين بس كه پس از يك دهه اكنون سايت وابسته به وي مجددا از همان روزنامه زنجيره اي ستايش مي كند. البته به نظر مي رسد ابراهيم نبوي اين مطلب را به سفارش مهاجراني نوشته تا وي را حامي روزنامه زرد سياسي نشان داده و آن طرف آب بتوان اين تبليغات را به پوند و دلار چنج كرد! بالاخره زندگي در لندن و نيويورك و پاريس خرج دارد.
نبوي در نوشته خود و در شمار همكاران جامعه نامي از ن.ك كاريكاتوريست جوياي نام اسم برده كه هم اينك در خارج از كشور مجبور شده براي ادامه ارتزاق خود و به سفارش دشمنان داراي كينه از حضرت امام خميني(ره) عليه آن حضرت كاريكاتور توهين آميز بكشد.
حالا كه همه اين حضرات لنگه به لنگه آن طرف آب ماهيت خود را بيرون ريخته و براي ادامه ارتزاق مجبورند تن به هر نوع قلم فروشي بدهند اما بايد به جناب خاتمي و اصلاح طلبان مدعي وفاداري به امام و اسلام و قانون اساسي به خاطر اين همه دسته گل تبريك گفت. آقاي خاتمي به تازگي هم ادعا كرده با محافل ضد انقلاب مرزبندي دارد و قائل به نظام و قانون اساسي است و نمي داند چرا اصلاح طلبان با محدوديت در عرصه سياست مواجه مي شوند حال آن كه دلشان براي نظام و انقلاب مي سوزد! آيا امثال خاتمي لااقل به خاطر ميدان فراهم كردن براي ستون پنجم دشمن كه بعدها از رسانه هاي رسمي استكبار سر درآوردند، لااقل يك عذرخواهي و ابراز شرمندگي بدهكار نيستند؟! محاكمه و مجازات كه جاي خود دارد.

 آمريكا هيچ گزينه اي مقابل جمهوري اسلامي ندارد (خبر ويژه)

راديو ملي آمريكا (NDR) با بررسي بن بست موجود پيش روي كاخ سفيد اعلام كرد هيچ گزينه خوبي براي مهار و توقف ايران وجود ندارد.
اين رسانه رسمي گزارش داد: نه گزينه نظامي و نه گزينه براندازي و تغيير رژيم ايران به نتيجه مطلوب نمي رسد. حمله به ايران منطقه ناپايدار خاورميانه را بي ثبات تر مي كند. مايكل روبين محقق ارشد موسسه اينتر پرايز]موسسه نومحافظه كار[ ضمن مخالفت با حمله نظامي مي گويد: «هر كس مي گويد مردم ايران به خيابان خواهند آمد و از بمباران كشورشان حمايت خواهند كرد، هرگز در ايران نبوده و با ايراني ها گفت وگو نكرده اند. آنها مردم ايران را نمي شناسند.»
از سوي ديگر توماس كاراشرز كارشناس موسسه كارنگي به راديو ملي آمريكا گفت: طي چند دهه گذشته تلاش آمريكا براي براندازي حكومت ايران نتيجه نداده است، ايران كه جاي خود دارد.

 4 سال پيش فقط نوك قله قدرت حزب الله را ديديم (خبر ويژه)

رئيس سازمان اطلاعات نظامي ارتش اسرائيل هشدار داد حزب الله سال 2010 همان حزب الله سال 2006 و جنگ 33روزه نيست بلكه آن قدر قدرتمند شده كه هر نقطه از اسرائيل را آماج حمله قرار دهد.
ژنرال يوسي بايداتس در كميسيون امور خارجي و امنيت كنيست (پارلمان) رژيم صهيونيستي اظهار داشت: توانمندي هاي امروز حزب الله لبنان با 4 سال قبل قابل مقايسه نيست. موشك هاي دوربردي كه حزب الله در اختيار دارد و نيز دستيابي مقاومت به سامانه هاي ضدهوايي، قدرت و توانمندي آن را بسيار افزايش داده است و مي تواند با دقت بسيار زيادي اهداف مورد نظر را در عمق اسرائيل هدف قرار دهد. بدين ترتيب نسخه كنوني حزب الله (سال 2010) كاملاً متفاوت با نسخه گذشته آن در سال 2006 است.
وي كه گزارشي از تهديدهاي استراتژيك موجود ارائه مي كرد، گفت: تأمين سلاح براي حزب الله را نبايد قاچاق دانست، اين يك كار سازمان داده و برنامه ريزي شده است كه دولتهاي قدرتمندي از جمله سوريه و ايران پشت آن حضور دارند. حزب الله به طور مستمر تجهيز مي شود و داراي هزاران موشك از جمله موشك هاي سوخت جامد و بسيار دقيق است. ژنرال بايداتس همچنين اظهار داشت: گزارش هاي مربوط به تجهيز حزب الله به سلاح هاي پيشرفته، تنها سر كوه يخ و قطره اي در درياست و ما باخبريم كه انواع موشك ها و تجهيزات نظامي در اختيار حزب الله لبنان قرار گرفته است.
رئيس سازمان اطلاعات نظامي ارتش اسرائيل افزود: «حزب الله در چهار سال اخير، زرادخانه اي عظيم گردآوري كرده و به دليل برد طولاني تر راكت هايش، راكت هاي زيادي را در عمق لبنان آماده شليك دارد كه مي تواند همه اسرائيل را در تيررس داشته باشد.»
هراس از توانمندي حزب الله 2010 در حالي است كه مقاومت اسلامي لبنان در نبرد 33روزه 4 سال پيش، 3 ناوچه جنگي و مهاجم اسرائيل را به قعر آب هاي مديترانه فرستاد و قريب 80 تانك پيشرفته مركاوا را با موشك هاي پيچيده و ناشناخته منهدم كرد. در جريان آن جنگ موشك هاي حزب الله تاسيسات اقتصادي و نظامي شهرهايي چون حيفا را مورد حمله موشكي قرار دادند و اين موشك ها تا 20 كيلومتري تل آويو رسيد. گفته مي شود موشك هاي پيشرفته و ويرانگر حزب الله قادر است عمق صحراي نقب و تاسيسات اتمي ديمونا را مورد هدف قرار دهد.

 سندي براي تقلب وجود ندارد حزب مشاركت جور رأي نداده ها را كشيد (خبر ويژه)

عضو مستعفي مركزيت حزب مشاركت با تاكيد بر دروغ بودن ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري سال 88 گفت: سياست در خيابان حل نمي شود و ما بايد مردم را از خيابان جمع مي كرديم.
سعيد شريعتي در جمع دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان اين كه من در جلسه 23 خرداد حزب مشاركت مخالف همراهي در تظاهرات بودم، گفت: سياست در خيابان حل نمي شود. كاري كه برعهده من سياست مدار است، نبايد به عهده ندا آقاسلطان كه حتي راي هم نداده بيافتد، چرا كه من وظيفه دارم مردم را از خيابان جمع كنم.
شريعتي همچنين گفت: نخستين كساني كه پيام هاي تبريك بعد از انتخابات را به موسوي صادر كردند از جبهه اصلاحات نبودند و من معتقدم درباره حوادث پس از انتخابات ندا آقاسلطان، سهراب اعرابي و بقيه كشته شدگان دين خاصي در اين انتخابات نداشتند. من با آمدن ندا آقاسلطان مخالف بودم و از خدا طلب استغفار مي كنم.
وي خاطرنشان كرد: من با مجموعه استدلال هاي تقلب در انتخابات مخالفم. چرا كه ادعاي تقلب فيصله دهنده دعوا نيست و براي ادعاي حقوقي يك شرط لازم و يك شرط كافي نياز است و من فقط گمانه هايي را ديده ام كه هيچ مستندي نبود كه كافي باشد.
شريعتي درباره اعتراف در دادگاه گفت: من در اين نامه به رهبري نوشتم كه اين نقدها به ما وارد است و ما هم نيت خيرخواهانه داشته ايم و سرباز جمهوري اسلامي هستيم و اشتباه كرده ايم.
گفتني است افرادي نظير شريعتي در پي انتقاد از برخي رفتارهاي افراطي و به بن بست كشاندن اصلاح طلبان، از سوي محافل ضد انقلاب مورد ترور شخصيت و تخطئه قرار گرفته اند. برخي افراطيون حزب مشاركت نقش گسترده اي در تبديل اين حزب به يك گروهك و تبديل دفاتر آن به خانه تيمي داشتند.

 اين يكي از سطل زباله به مراد خود رسيد (خبر ويژه)

يك روزنامه نگار مدعي اصلاحات و مشاور موسوي خوئيني ها كه در پروژه انتشار نامه جعلي در روزنامه سلام بر عليه طرح اصلاح قانون مطبوعات (16 تير 78) ايفاي نقش كرده بود، به جمع دوستان خود در راديو فردا (ارگان رسمي سازمان سيا) پيوست.
«م-و» پس از خروج از كشور، در خدمت راديو فردا قرار گرفته است. او همان كسي است كه فاكس نامه جعلي منسوب به سعيد امامي را در روزنامه سلام دريافت و با هماهنگي موسوي خوئيني ها (مدير مسئول روزنامه) به چاپ سپرد.
سلام در تيتر يك خود با درج اين نامه ادعا كرد «سعيد امامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.» همان ايام، مجلس پنجم در حال اصلاح قانون مطبوعات براي بستن راه نفوذ عناصر وابسته به رژيم طاغوت و بيگانگان بود و سلام با اقدام خائنانه خود كوشيد اين اقدام منطقي و اصلاحي را به يكي از متهمان قتل هاي زنجيره اي نسبت دهد. همين اقدام فريبكارانه سرآغاز التهاب و تشنج در كوي دانشگاه و تدارك آشوب خياباني در فاصله 18 تا 23 تير 78 شد.
اين در حالي بود كه وزير اطلاعات دولت خاتمي طي مصاحبه اي تاكيد كرد روزنامه سلام ضمن دستبرد به نامه محرمانه مشاوران وزير اقدام به تحريف در دو حوزه «نويسنده» و «موضوع» نامه كرده است به اين ترتيب كه نامه نه متعلق به امامي بلكه متعلق به مشاوران وزير بود، و موضوع آن نيز نه اصلاح قانون مطبوعات بلكه عام مسائل فرهنگي بوده است. وزير اطلاعات همچنين تاكيد كرد روزنامه سلام براي استفاده سياسي و جناحي دست به سرقت و تحريف زده است.
به گزارش جهان، شب قبل از انتشار نامه وزارت اطلاعات در روزنامه سلام فردي كه گفته شد طراح پشت پرده اصلاحات است، در تماسي تلفني به «م-و» مي گويد اين نامه را چاپ كن و مدعي شو فكسي بوده و بعد هم آن را در سطل زباله بيانداز!
م-و پس از اين اقدام از سوي تشكيلات مرد خاكستري با مبالغ ميليوني (25 ميليون تومان) مورد تشويق قرار گرفت و توانست منزل مسكوني خود را به محل جديدي منتقل كند. همين ماجرا بود كه باعث شد پس از سلام وي به زنجيره رسانه هاي زنجيره اي ياس نو، مشاركت، صبح امروز، بهار، و ... بپيوندد.
گفته مي شود همسر وي نيز كه از خبرنگاران روزنامه توقيف شده بهار بوده است در حال حاضر به خارج از كشور سفر كرده است.

 دفاعيات مدير مسئول روزنامه كيهان در سومين جلسه دادگاه - قسمت سوم
زيردست هاله اسفندياري و شائول بخاش چه مي كرديد ؟!

شريعتمداري در ادامه دفاعيات خود خطاب به رئيس دادگاه و اعضاي هيئت منصفه گفت؛ اجازه مي خواهم پيرامون اين بخش از اظهارنظر رئيس انجمن موسوم به «دفاع از حقوق زندانيان» در مصاحبه با «بي بي سي» توضيح بيشتري بدهم و به ترفندي اشاره كنم كه بارها از سوي انجمن مورد اشاره و ساير گروهها و جريانات مشابه براي سياه نمايي عليه انقلاب اسلامي به كار گرفته شده و هنوز هم مي شود... ايشان در مصاحبه با «بي بي سي» از يكسو، فضاي مذهبي و اخلاقي جامعه در رژيم آمريكايي شاه را مطلوب جلوه مي دهد! و از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران را به تخريب ارزش هاي اخلاقي و ديني متهم مي كند! يعني دقيقاً همان محور تبليغاتي كه آمريكا و متحدانش و مخصوصاً رژيم صهيونيستي عليه اسلام و انقلاب اسلامي دنبال مي كنند. رئيس انجمن ياد شده مي گويد «كشور ما كشوري بود (منظورش در دوران شاه و رژيم طاغوت است) كه هميشه با وجود اين كه قانون حاكم نبود (منظورش حاكم نبودن قوانين اسلامي است) اما هنجارهاي مذهبي نقش پليس دروني را داشته و افراد را سلف كنترل -SELF CONTROL- كرده بود. حكومت مذهبي باعث شد كه اخلاق و ارزش هاي مذهبي كه شيرازه نظم اين جامعه را حفظ كرده بود سست و متزلزل گردد و هيچ چيز جايگزين آن نشده است»!
همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد، ايشان و همفكرانشان حاكميت قوانين اسلامي را عامل ترويج فساد و فحشاء معرفي مي كنند.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيئت منصفه، شما قضاوت بفرمائيد كه وقتي آقايان با صراحت اعلام مي كنند تشكيل نظام جمهوري اسلامي در ايران عامل گسترش فساد و تباهي بوده است، آيا براندازي آن را دنبال نمي كنند؟! البته وقتي آمريكا و متحدانش طي 31 سال گذشته با همه تواني كه به كار گرفته و سرمايه هاي كلاني كه براي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هزينه كرده اند، هيچ غلطي نتوانسته اند بكنند، بديهي است كه از اين موجودات بي نهايت «ريز» كاري ساخته نيست ولي سخن درباره هويت جرياناتي است كه در دادگاهي برخاسته از قوانين همين نظام اسلامي به شكايت از روزنامه اي آمده اند كه تنها جرم آن پرده برداري از هويت واقعي آنهاست.
و اما، از آنجا كه ترفند ياد شده با همين شكل عوامانه آن يعني اشاره به برخي از ناهنجاري ها و نارسايي ها، به تكيه كلام و ترجيع بند اپوزيسيون براي سياه نمايي عليه ايران اسلامي تبديل شده است، اشاره به اين نكته را نه فقط ضروري مي دانم، بلكه بخشي از دفاعيه خويش تلقي مي كنم. و آن نكته، اين كه در تمامي مجامع آكادميك براي ارزيابي نسبت موجود ميان ناهنجاري هاي اجتماعي و نظام حاكم بر آن جامعه، فرمول علمي و تعريف شده اي وجود دارد. اين فرمول به وضوح نشان مي دهد كه آيا ناهنجاري هاي احتمالي يا واقعي، برخاسته از نسخه حكومتي است يا ريشه در نقطه ديگري دارد؟ در اين فرمول، ابتدا ناهنجاري هاي موجود را فهرست مي كنند، مثلا؛ توزيع مواد مخدر، رشوه خواري در ادارات دولتي، فساد و فحشاء و... سپس در برابر هر يك از اين ناهنجاري ها، نقطه مقابل آن، يعني «هنجار» مربوطه را مي نويسند. حال، اگر «هنجارها» در نسخه حكومتي وجود داشته و بر آن تاكيد شده باشد، نتيجه مي گيرند كه ناهنجاري هاي پديد آمده از نسخه حكومتي ريشه نمي گيرد و به بيان ديگر هر يك از اين ناهنجاري ها علاوه بر آن كه براي مردم مشكل آفرين است، مشكل پيش روي نظام حكومتي نيز هست و از سوي ديگر، چنانچه هنجارها در نسخه حكومتي مورد تاييد قرار نگرفته باشند، مي توان «ناهنجارها» را به نظام نسبت داد.
به عنوان مثال نمي توان انكار كرد كه توزيع مواد مخدر، در جمهوري اسلامي هم ديده مي شود و يا رشوه خواري در برخي از ادارات وجود دارد و يا مواردي از فساد و فحشاء در جامعه كنوني به چشم مي خورد، و اين ناهنجاري ها و پلشتي ها در رژيم طاغوت هم وجود داشته است. اما، واقعيت آن است كه ناهنجاري هاي مورد اشاره در رژيم آمريكايي شاه، نه فقط مشكل آن رژيم منحط نبود، بلكه مورد حمايت حكومت شاه نيز بود. اشرف پهلوي مطابق اسناد به جاي مانده از رژيم طاغوت، بزرگترين وارد كننده و توزيع كننده مواد مخدر بود و يا دامن زدن به فساد و فحشاء، يكي از برنامه هاي رسما اعلام شده رژيم شاه بود. ولي تمامي اين ناهنجارها در جمهوري اسلامي ايران «جرم» تلقي مي شود. يعني به همان اندازه كه براي مردم آسيب رسان است، براي نظام نيز نگراني آفرين است و اگر گاه و بي گاه نمونه هايي از كوتاهي و تساهل در برخورد با اين ناهنجاري ها ديده مي شود، گناه آن بر عهده كساني است كه مسئوليت مقابله با آنها را دارند و در انجام مسئوليت خويش مرتكب قصور يا تقصير شده اند. اين فرمول ساخته و پرداخته بنده نيست، بلكه يك فرمول شناخته شده و برخوردار از پايه هاي مستحكم علمي در علوم اجتماعي است.
آقاي رئيس دادگاه آيا عجيب نيست كه مراكز استراتژيك آمريكا و اسرائيل و اروپا، از ترويج فساد و فحشاء و گسترش رشوه خواري و توزيع مواد مخدر به عنوان كارآمدترين حربه براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران ياد مي كنند و همين ديروز آقاي نتانياهو تاكيد مي كند كه براي به زانو درآوردن حكومت اسلامي ايران بايد از صدور سكس استفاده كرد و در همان حال انجمن موسوم به دفاع از حقوق زندانيان در مصاحبه با راديوهاي وابسته به همين دشمنان تابلودار، حكومت مذهبي را عامل ترويج فساد و فحشاء مي نامد؟! عبرت انگيز آن كه همين مدعيان آزادي و حقوق بشر، هرگاه برخوردي با مروجان فساد و فحشاء صورت مي گيرد فرياد «وا حقوق بشرا»!و «وا آزاديا»! سر مي دهند.
رياست محترم دادگاه! نتيجه اين محاكمه هرچه باشد، براي بنده نگران كننده نيست، چرا كه حكم دادگاهي در جمهوري اسلامي ايران است و با ميل و رغبت به آن گردن مي نهم. اما، شما كه بايد پاسداران عدالت باشيد و انشاءالله كه هستيد از كنار اين ماجرا و نقش اينگونه مدعيان به آساني عبور نكنيد.
و اما، اكنون به بندهاي ديگري از دفاعيه خويش مي پردازم و اسناد غيرقابل انكار بيشتري ارائه مي دهم.
4- لطفاً، براي آشنايي بيشتر با هويت واقعي شاكيان به اين نكته مستند نيز توجه فرمائيد. اميدوارم وكلاي مدافع شاكي و شاكيان اين پرونده مانند وكلاي مدافع خانم شيرين عبادي، وقتي نوبت به ارائه اسناد وابستگي آنها مي رسد با فضاسازي و ايراد جملات معترضه سعي در متوقف كردن عرايض بنده نداشته باشند و همانطور كه با آزادي كامل و خيال آسوده در داخل و خارج كشور و مخصوصا در مصاحبه با راديوها و رسانه هاي بيگانه، عليه جمهوري اسلامي ايران و مردم وطن خود سياه نمايي و دروغ پراكني مي كنند، لااقل ظرفيت شنيدن اسناد وابستگي خود و موكلانشان را هم در حد چند جمله داشته باشند.
بعد از بازداشت هاله اسفندياري جاسوس شناخته شده موساد و عضو كددار ميز ايران در سازمان «سيا»، آقاي عمادالدين باقي به عنوان رئيس «انجمن دفاع از حقوق زندانيان » در مصاحبه با راديو فردا به دفاع از هاله اسفندياري پرداخته و مي گويد «هاله اسفندياري و برخي از نهادهاي حقوق بشري در ايران قرباني روابط پرتنش ميان ايران و آمريكا در ارتباط با پرونده هسته اي ايران شده اند»! و در ادامه بي آن كه درباره رابطه ميان جاسوسي هاله اسفندياري و پرونده هسته اي ايران توضيحي بدهد، مي گويد «خانم اسفندياري بارها به ايران سفر كرده بود و با آن كه در تمامي اين سال ها در مؤسسه «وودرو ويلسون» فعاليت مي كرد هيچگاه مقامات قضايي و امنيتي او را احضار نكرده بودند» باقي توضيح نمي دهد كه مجرم را بعد از كشف جرم بازداشت مي كنند نه قبل از آن... و حمايت هاي ديگري كه شرح آن را وا مي گذارم. اما چه رابطه اي ميان خانم هاله اسفندياري، جاسوس موساد و انجمن دفاع از حقوق زندانيان وجود دارد كه آقاي باقي را ملزم به دفاع از ايشان كرده است؟ لطفا دقت بفرماييد تا اين رابطه را به وضوح كشف كنيد.
«هاله اسفندياري» همسر «شائول بخاش» سردبير روزنامه كيهان انگليسي در دهه چهل و اوائل دهه پنجاه است. بخاش از صهيونيست هاي يهودي ايران است در جلد هفدهم «اسناد لانه جاسوسي» با عنوان «رابطين خوب آمريكا» بخاش از معدود روزنامه نگاران خوب در ايران براي آمريكايي ها معرفي شده و به عوامل سفارت توصيه شده هنگامي كه وي از لندن بازگشت «شما بايد او را پيدا كنيد و با وي و همسرش]هاله اسفندياري[ آشنا شويد.» بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، هاله اسفندياري به اسرائيل مي گريزد و سپس از اسرائيل به آمريكا مي رود و در لابي رسمي اسرائيل در آمريكا «آيپك» به كار گرفته مي شود. كميته آيپك در سال 1384 سميناري با عنوان «راه هاي مقابله با برنامه اتمي ايران» برپا مي كند كه مديريت اجرايي آن برعهده هاله اسفندياري است. در اين سمينار، جرج بوش، ايهود اولمرت- نخست وزير وقت اسرائيل- هيلاري كلينتون، جان بولتون و كاندوليزا رايس حضور دارند. هاله اسفندياري همزمان با تشكيل دولت موسوم به اصلاحات در خرداد 1376 به مديريت مركز مطالعات خاورميانه اي مؤسسه «وودرو ويلسون» وابسته به كنگره آمريكا منتقل مي شود و...
اكنون به گزارشي كه مستقيما از سايت اينترنتي مؤسسه با آدرس WWWWILSONCENTERORG گرفته و ترجمه شده است توجه فرمائيد. در اين سايت از آقايان عمادالدين باقي، رامين جهانبگلو- جاسوس اعتراف كرده سيا-، حسين بشيريه- فراري و ساكن آمريكا- شادي صدر- از دست اندركاران كمپين دختران و پسران با بودجه ميليوني مؤسسه هلندي هيفوس براي مقابله با ايران اسلامي و... به عنوان همكاران هاله اسفندياري در مؤسسه وودرو ويلسون، ياد شده است. ديگر در اين باره چيزي نمي گويم. «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل»
5- آقايان عمادالدين باقي، صالح نيكبخت و جمعي ديگر از افراد و گروه هاي همسو با آنان در تاريخ 32/21/5138 و در اوج چالش هسته اي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي گروه 1+5 و در حالي كه آمريكا و متحدانش تمامي تلاش خود را براي تن دادن ايران به قطعنامه غيرقانوني و باج خواهانه 7173 شوراي امنيت سازمان ملل متمركز كرده بودند با صدور بيانيه اي جمهوري اسلامي ايران را به ناديده گرفتن اين قطعنامه متهم كرده و خواستار اجراي هرچه سريع تر قطعنامه ياد شده از سوي ايران مي شوند.
شما را به خدا مگر وطن فروشي شاخ و دم دارد! گفتني است كه برخي از امضاءكنندگان آن قطعنامه هم اكنون به آمريكا گريخته و برخي نيز در ماجراي فتنه آمريكايي 88 بازداشت شده و به همكاري خود با بيگانگان اعتراف كرده اند.
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيئت منصفه! به خاطر داريد كه وكيل مدافع انجمن ياد شده هنگام قرائت شكوائيه خود در جلسه قبلي دادگاه به كيهان اعتراض مي كرد كه چرا، انجمن متبوع ايشان و اعضاي آن را وابسته به بيگانگان دانسته ايم. اكنون بايد از آنها پرسيد؛ آيا مي توانيد ادعا كنيد كه از هويت واقعي «هاله اسفندياري» به عنوان يك عنصر صهيونيست و جاسوس مشترك «سيا» و «موساد» بي خبر بوده ايد؟ به يقين نمي توانيد، چرا كه خود شما نيز در موسسه «وودرو ويلسون» حضور داشته ايد و با برنامه هاي ضد ايراني اين موسسه كه آشكارا در سايت اينترنتي آن اعلام شده است، همراهي و همكاري مي كرده ايد.
اين خبر نيز براي شاكيان پرونده و قضات محترم شنيدني است كه يكي از اعضاي اين انجمن به جرم تماس با افسر اطلاعاتي CIA در خارج كشور تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شده بود و يكي ديگر از اعضاي همين انجمن در مركزي كه «اليزابت چني» دختر ديك چني معاون وقت بوش در دبي برپا كرده براي اقدامات ضد ايراني آموزش ديده است.
ادامه دارد

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14