(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 28 ارديبهشت 1389- شماره 19647

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نگاهي به بيانيه تهران (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
فندك (گفت و شنود)
اقتدار و هوشمندي ايران در بيانيه 3 جانبه تهران
عصبانيت شديد اسرائيل از توافق ايران ، برزيل و تركيه
روغن سوزي كاريكاتور جنبش سبز در سربالايي انقلاب (خبر ويژه)
سخنگوي سازمان زيگزاگ سرانجام موفق به بازداشت شد! (خبر ويژه)
اكبر پونز: من ضرورت حمله نظامي آمريكا به ايران را نفي نمي كنم اما...! (خبر ويژه)
بهاءالله مهاجراني: حمله به ولايت فقيه باعث ريزش نيرو شده است (خبر ويژه)
سايت كروبي از رسوايي تازه او و موسوي پرده برداشت (خبر ويژه)نگاهي به بيانيه تهران (يادداشت روز)

بيانيه مشترك و 10 ماده اي ايران، تركيه و برزيل كه ديروز -دوشنبه- در حاشيه اجلاس سران گروه 15 در تهران صادر شد بلافاصله پس از صدور واكنش گسترده اي را در مجامع سياسي و محافل خبري جهان به خود اختصاص داد تا آنجا كه اين رخداد- به ظاهر حاشيه اي- اخبار مربوط به اجلاس را تحت الشعاع قرار داده و از متن به حاشيه برد. اين بيانيه حاوي نكاتي است كه از هوشمندي طرف ايراني در چالش هسته اي پيش روي حكايت مي كند، اگرچه در نگاه اول و بدون توجه به متن بيانيه و با ابعاد حقوقي و فني آن، بعيد نيست كه موافقت مشروط جمهوري اسلامي ايران با تبادل سوخت در يك كشور ثالث - تركيه- به مفهوم عقب نشيني از تاكيد قبلي بر انجام تبادل در خاك ايران تلقي شود. درباره اين بيانيه اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد ؛
1-برخلاف برداشت غلط- و يا احياناً مغرضانه- برخي از رسانه هاي داخلي و خارجي، آنچه كه ديروز به امضاي سران سه كشور ايران و تركيه و برزيل رسيده يك بيانيه- DECLARATION- است كه به تنهايي فاقد هرگونه الزام حقوقي است و نه توافقنامه -AGREEMENT- كه با الزامات و تعهدات حقوقي همراه باشد. توضيح اين نكته از آن روي ضروري است كه در بيانيه مورد اشاره، الزام آور شدن مفاد آن به توافق گروه وين موكول شده است كه نكته اي حساب شده است و شرح آن خواهد آمد. نكته اي كه متأسفانه مورد توجه برخي از خبرگزاري هاي خودي نيز قرار نگرفته است.
2- پيش از اين- ژوئن 2009- كشورهاي گروه 1+5 و اختصاصاً آمريكا و روسيه در اجلاس سال گذشته وين پيشنهاد كرده بودند كه جمهوري اسلامي ايران محموله 1200 كيلوگرمي اورانيوم كمتر غني شده -LEU- خود را به فرانسه تحويل دهد و در مقابل به ميزان متداول يك دهم، يعني 120 كيلوگرم اورانيوم با غناي 20 درصد براي استفاده در راكتور اتمي تهران دريافت كند. راكتور اتمي تهران به توليد راديوايزوتوپ ها براي مصارف دارويي اختصاص دارد. جمهوري اسلامي ايران با اين پيشنهاد تبادل موافق بود ولي از آنجا كه به هيچيك از كشورهاي 1+5 اعتمادي نداشت احتمال دريافت محموله 1200 كيلويي اورانيوم 5/3 درصدي ايران و بازپس ندادن آن از سوي كشورهاي مورد اشاره را دور از انتظار نمي ديد و دقيقاً به همين علت خواستار تضمين عيني - OBJECTIVE GUARANTEE- بود كه آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي 1+5 به آن تن نمي دادند.
در بند پنجم از بيانيه ديروز تهران، آمده است كه «جمهوري اسلامي ايران با امانت گذاري 1200كيلوگرم اورانيوم كم غني شده -LEU- در تركيه موافقت مي كند» و در ادامه همان بند تاكيد شده است كه «اين مواد در مالكيت ايران در تركيه قرار خواهد داشت و ايران و آژانس، نظارت بر حفظ ايمني اين مواد را در تركيه برعهده دارند» بنابراين محموله 1200 كيلويي اورانيوم 5/3 درصدي براي تسهيل در انجام تبادل و با قيد «امانت» به تركيه منتقل مي شود. اين بند از بيانيه - در صورتي كه مورد توافق گروه وين- قرار گيرد، به منزله همان «تضمين عيني» خواهد بود كه جمهوري اسلامي ايران روي آن تاكيد داشت.
و اما، از سوي ديگر در بند 8 از بيانيه سه جانبه تهران، تاكيد شده است «در صورتي كه مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد- از سوي گروه وين پذيرفته نشود- تركيه به درخواست ايران، محموله 1200 كيلوگرمي اورانيوم 5/3درصدي را بدون هيچگونه قيد و شرط و با سرعت - يعني بلافاصله پس از درخواست- به ايران بازمي گرداند».
همانگونه كه در مفاد بندهاي 5 و 8 بيانيه تصريح شده است، جمهوري اسلامي ايران از پيشنهاد قبلي خود مبني بر تبادل در خاك ايران عقب نشيني نكرده است بلكه با انتقال محل تبادل مواد از كشورهاي 1+5 به كشور تركيه، تضمين عيني مورد درخواست خود را به دست آورده است. يعني دقيقاً همان خواسته اي كه 1+5 حاضر به پذيرش آن نبود و جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان «تضمين عيني» براي پيشگيري از مصادره احتمالي محموله 1200 كيلوگرمي خود، اين تبادل را تنها در خاك ايران مي پذيرفت و اكنون اين تضمين عيني به دست آمده است.
3- يكي از نكات برجسته بيانيه سه جانبه تهران كه به نظر مي رسد با هوشمندي طرف ايراني در بيانيه گنجانده شده است، مشروط كردن اجراي آن به پاسخ مثبت گروه وين است. گروه وين متشكل از سه كشور آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللي انرژي اتمي است. در ماده 6 بيانيه آمده است «ايران ظرف 7 روز پس از صدور اين بيانيه موافقت خود با موارد آن را به آژانس اعلام مي كند» و در ادامه همين بند تاكيد شده است تبديل بيانيه به توافقنامه و عملياتي شدن آن مشروط به پذيرش مفاد بيانيه از سوي گروه وين است و ايران متناسب با چگونگي پذيرش گروه وين، نظر نهايي و اجرايي خود را درباره تعامل با اين گروه و به طور مشخص تعهد گروه وين مبني بر تحويل 120 كيلوگرم سوخت لازم براي راكتور تحقيقاتي تهران، اعلام مي كند.
در اين بند اگرچه قيد اعلام موافقت ايران به آژانس «ظرف 7 روز پس از صدور بيانيه» ضرورتي نداشت و مي تواند ابهام آفرين باشد ولي تاكيد بر تعامل اجرايي متناسب با چگونگي پذيرش بيانيه از سوي گروه وين، هوشمندانه است و ابهام احتمالي را برطرف مي كند.
و اما، اگر «گروه وين» مفاد بيانيه سه جانبه تهران را بپذيرد- كه بعيد به نظر مي رسد- مي توان به چند دستاورد بزرگ و درخور توجه اين بيانيه اميدوار بود.
الف: در بند اول بيانيه حق برخورداري همه كشورهاي عضو NPT و از جمله جمهوري اسلامي ايران از استفاده صلح آميز فعاليت هسته اي و بهره مندي بدون تبعيض در تحقيق و توسعه و توليد انرژي هسته اي مورد تاكيد قرار گرفته است كه اين بخش برجستگي چنداني ندارد و آمريكا و متحدانش جز در مواردي نادر و كم شمار، اين حق را براي جمهوري اسلامي ايران انكار نكرده اند، بلكه با اين بهانه غيرمنطقي و بي اساس كه ايران در فعاليت هسته اي خود قابل اعتماد نيست، سعي در كارشكني و نهايتا محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از تمامي فعاليت هاي هسته اي داشته و دارند. اما در ادامه همين بند به حق برخورداري ايران اسلامي از «چرخه سوخت هسته اي، شامل فعاليت هاي غني سازي» اشاره شده است بنابراين در صورتي كه گروه وين مفاد بيانيه تهران را بپذيرد، ديگر بهانه اي براي كارشكني نخواهد داشت و چنانچه به كارشكني ها ادامه بدهد - كه مي دهد- اقدامات كارشكنانه و باج خواهانه آنها با پذيرش مفاد بيانيه در تعارض بوده و نزد افكار عمومي جهانيان توجيهي ندارد.
ب: در بند 4 بيانيه سه جانبه «هرگونه تقابل، اعم از اقدامات، رفتار و يا بيانيه هاي تهديدآميزي كه به حقوق و تعهدات هسته اي ايران تحت معاهده NPT آسيب برساند» منع شده است.
بديهي است كه حريف در صورت پذيرش مفاد اين بند از بيانيه، ديگر براي ادامه اقدامات خصمانه خود عليه فعاليت هسته اي ايران توجيهي ندارد.
4- ممكن است گفته شود كه كشورهاي آمريكا، فرانسه و روسيه-روسيه كمتر- بارها نشان داده اند كه به هيچيك از تعهدات خويش و معاهدات بين المللي پايبند نيستند، بنابراين، بر فرض پذيرش مفاد بيانيه سه جانبه تهران، احتمال ناديده گرفتن آن از سوي كشورهاي ياد شده دور از انتظار نخواهد بود. كه در پاسخ بايد گفت؛ در صورت عدم پايبندي آنها، اولاً؛ چيزي از دست نداده ايم- زيرا بيانيه فاقد الزام اجرايي است و الزام اجرايي نيز مطابق همين بيانيه موكول به توافق طرفين است- و ثانياً؛ سند ديگري از قانون شكني حريف را در مجامع بين المللي و افكار عمومي جهانيان به ثبت رسانده ايم. ضمن آن كه...
5- «گروه وين» منحصر به سه كشور آمريكا، فرانسه و روسيه نيست، بلكه «آژانس بين المللي انرژي اتمي» نيز يكي از 4 ضلع گروه وين است و قيد و شرط تاكيد شده در بندهاي 6 و 7 بيانيه مبني بر پذيرش مفاد آن از سوي گروه وين، شامل پذيرش آژانس بين المللي هم مي شود و اين نكته را مي توان و بايد از نكته سنجي هاي بيانيه تلقي كرد. چرا كه طرف اصلي و رسمي جمهوري اسلامي ايران در چالش هسته اي چند ساله، آژانس بين المللي انرژي اتمي است، بنابراين موافقت آژانس با مفاد بيانيه تهران به مفهوم آن است كه از بسياري ادعاهاي قبلي خود درباره پرونده هسته اي كشورمان دست كشيده است. از سوي ديگر، مطابق اساسنامه آژانس، تصميم ها و اعلام نظرهاي موافق يا مخالف اين نهاد بين المللي، قبل از آن كه در شوراي حكام به تصويب برسد فاقد ارزش قانوني بوده و رسميت ندارد. بنابراين، آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يكي از 4 ضلع گروه وين، در صورتي مي تواند با مفاد بيانيه سه جانبه تهران موافقت كند كه اين تصميم در شوراي حكام آژانس مطرح گرديده و با آن موافقت شده باشد. در اين حالت -بر فرض موافقت شوراي حكام- مفاد بيانيه تهران از سوي اعضاي اصلي و دايمي اين شورا كه آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه از جمله آنها هستند و نيز بسياري از كشورهاي مطرح ديگر -كه اعضاي دوره اي شوراي حكام را تشكيل مي دهند- مورد موافقت قرار گرفته و به تصويب رسيده است و اين سند - در صورت تصويب كه بعيد به نظر مي رسد- يكي از بزرگترين دستاوردهاي بيانيه تهران در طول چالش هسته اي چند سال اخير خواهد بود.
6- در بند 9 بيانيه به آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي گفت وگو با كشورهاي 1+5 اشاره شده است كه اين آمادگي نكته جديدي نيست و از مدتها قبل وجود داشته و اعلام شده بود. اما، در ادامه همين بند حوزه و ميدان گفت وگو مشخص شده و آمده است كه اين گفت وگوها «حول نگراني هاي مشترك بر مبناي تعهدات دستجمعي و براساس مشتركات دو بسته پيشنهادي» خواهد بود. تاكيد بيانيه بر «مشتركات دو بسته پيشنهادي» درخور توجه است. چرا كه بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران، فاقد موضوعات هسته اي است، بنابراين آن بخش از بسته پيشنهادي 1+5 كه شامل مسائل هسته اي است به طور طبيعي با بسته پيشنهادي ايران مشترك نبوده و نمي تواند در دستور كار گفت وگوهاي بعدي ايران و كشورهاي 1+5 قرار داشته باشد. اين همان نكته اي است كه جمهوري اسلامي ايران بارها بر آن تاكيد ورزيده و چرخه غني سازي اورانيوم و توليد سوخت خود را غيرقابل چانه زني و گفت وگو اعلام كرده بود.
7- برخي از رسانه ها و محافل سياسي غرب در اولين واكنش نسبت به بيانيه تهران، اين بيانيه را نشانه عقب نشيني! جمهوري اسلامي ايران از موضع قبلي خود مبني بر انجام تبادل در خاك ايران ارزيابي كردند اما بسياري از محافل و مجامع ديگر با تحليل محتواي بيانيه، از آن به عنوان يك پيروزي براي جمهوري اسلامي ايران ياد كردند، اين مجامع به ويژه مشروط كردن مفاد بيانيه به پذيرش گروه وين را، نشانه هوشمندي طرف ايراني دانسته اند. رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه ايران دو كشور تركيه و برزيل را به بازي گرفته است! نيويورك تايمز از بيانيه تهران با عنوان يك حركت تاكتيكي ياد كرد. خبرگزاري رويترز اعلام كرد كه ايران با صدور بيانيه سه جانبه تهران، توجيهي براي تحريم هاي غرب عليه اين كشور باقي نگذاشته است. شبكه الجزيره به نقل از مقامات فرانسوي گفت؛ بيانيه تهران، گروه 1+5 را براي اعمال تحريم بر سر دوراهي قرار داده است و...
8- و بالاخره اين نكته نيز گفتني است كه با توجه به آنچه شرح آن گذشت، احتمال چنداني براي پذيرش مفاد بيانيه از سوي «گروه وين» وجود ندارد ولي جمهوري اسلامي ايران در هر دو حالت پذيرش يا عدم پذيرش گروه وين، برنده اين ميدان خواهد بود، چرا كه پذيرش بيانيه به مفهوم نفي ادعاهاي قبلي است و عدم پذيرش بيانيه به معناي آن خواهد بود كه برنامه هسته اي ايران براي حريف فقط يك بهانه جويي بيرون از بستر فني و حقوقي است- كه هست- و حاكميت اسلام ناب محمدي(ص) و الگو شدن آن براي ساير ملت هاي مسلمان كانون اصلي نگراني و اضطراب غرب است و اين، كم دستاوردي نيست.
حسين شريعتمداري

 كيهان و خوانندگان

¤ جاي تاسف است كه قوه قضاييه در مورد برخورد با سران فتنه كه با صدور بيانيه از افراد تروريست و بمب گذار نيز دفاع و حمايت كرده اند هنوز با مماشات رفتار مي كند.
رمضاني
¤ چند روز پيش كه براي خريد به مغازه مراجعه كردم، با افزايش شديد قيمت ها مواجه شدم. وقتي از مغازه دار دليل اين بالارفتن قيمت را پرسيدم، گفت كه فروشندگان عمده برخي از محصولات، به بهانه طرح هدفمندسازي يارانه ها، با 30درصد افزايش محصولات خود را عرضه مي كنند. از دولت محترم تقاضا مي شود كه دقت كند، هنوز طرح هدفمندسازي يارانه ها اجرا نشده، عده اي درپي سوء استفاده برآمده اند.
كاظمي از قم
¤ نمايشگاه بين المللي كتاب تهران هر سال، بهتر از قبل مي شود. اما همچنان كاستي هايي در نظارت بر فعاليت غرفه ها وجود دارد. به طوري كه اداره كننده هاي يكي از غرفه ها به تطهير چهره يكي از خواص مردود شده مشغول و سعي داشتند ذهن بازديدكنندگان را نسبت به نظام مخدوش كنند. همچنين در برخي از غرفه ها، كتاب هاي ترجمه اي علوم انساني كه در راستاي جنگ نرم دشمن عمل مي كنند عرضه مي شد. اي كاش مسئولان اين نمايشگاه از هم اكنون برنامه ريزي لازم براي جلوگيري از اين اشتباهات براي دوره هاي آينده را نمايند.
يك هموطن
¤ متاسفانه در اين دوره از نمايشگاه كتاب، حجاب اسلامي از سوي برخي غرفه دارها رعايت نمي شد. مگر نمايشگاه كتاب يك همايش فرهنگي نيست و مگر مصلا مكاني مقدس به حساب نمي آيد. پس چرا برگزاركنندگان نمايشگاه هيچ برخوردي با اين مسئله ننمودند؟
يك شهروند
¤ در نمايشگاه بين المللي كتاب امسال در بخش بين الملل غرفه آلمان كتابي را در معرفي اين كشور به نمايش و فروش گذاشته بود كه در بخشي از اين كتاب به هولوكاست بعنوان يك اصل مسلم تاريخي اشاره شده است. در ضمن در روي بسته هاي پلاستيكي كه اين غرفه توزيع مي كرد نام كشور آلمان به تمام زبان ها (غير از فارسي) بويژه به زبان عبري كه زبان رژيم اشغالگر قدس است حك شده بود. متاسفانه اينگونه موارد از ديد و نظارت برگزاركنندگان نمايشگاه پنهان مانده بودند.
يك هموطن مسلمان
¤ منطقي ترين راه مقابله با مظاهر فساد و بدحجابي اقدام جمعي است بدين معنا كه مسئولان دستگاهها و شركت هاي دولتي متفق القول شده طي صدور بخشنامه واحد از ورود خانم ها و آقايان با پوشش خلاف شئون اسلامي و فرهنگ ايراني به ادارات مربوطه جلوگيري نمايند. سپس از نيروي انتظامي خواسته شود كه در معابر عمومي به ارشاد افراد بي توجه در اين مورد بپردازد. بديهي است كه اگر فقط نيروي انتظامي بخواهد جلوگيري كند و ساير دستگاهها تماشاچي باشند مبارزه با بدحجابي راه به جايي نمي برد.
محمودي
¤ پيشنهاد مي شود به عنوان اولين قدم در مبارزه با بدحجابي، از ورود بدحجاب ها به مراكز عمومي، ممانعت شود.
يك شهروند
¤ به عنوان يك خانواده ايثارگر، از دفاعيات جانانه آقاي شريعتمداري در دادگاههاي اخير تشكر مي كنم.
شمس
¤ حكم صادره از سوي هيئت منصفه مطبوعات مبني بر عدم اثبات جرم در خصوص مدير مسئول كيهان مانند تيري است كه بر قلب مخالفان انقلاب و نظام نشسته باشد. اين موفقيت را به شما كيهاني ها و تمام دوستان انقلاب تبريك عرض مي كنم.
فريد بهروزي
¤ روزنامه هاي دوم خردادي هر روز عكس يكي از سران فتنه يا حاميان و همفكران آنان را در صفحه اول چاپ مي كنند كه به جامعه القا بشود جريان مخالف خواني آنان زنده است ولي واقعيت اين است كه مردم با ديدن عكس فتنه گران در روزنامه هاي معلوم الحال از آنها بيشتر تنفر پيدا كرده و در پيگيري شكايت خود از فتنه گران جدي تر مي شوند.
ايراني
¤ پروژه ايران هراسي غرب كه توسط شبكه هاي ماهواره اي دشمنان مانند صداي آمريكا و بي بي سي فارسي القا مي شود نتيجه نداده اخيرا اين پروژه را به سپاه هراسي تبديل كرده اند. البته همين كه عملكرد سپاه در طول اين سالها دشمنان و بدخواهان انقلاب را سخت عصباني كرده مي توان فهميد كه اين نيرو درست عمل كرده چرا كه صداي دشمنان ايران زمين درآمده است. اين موفقيت و پيروزي را به تمام پاسداران انقلاب تبريك عرض مي كنم.
نوري
¤ چند روزي كه نمايشگاه گل برپا بود پليس راهنمايي و رانندگي هيچ نظارت و كنترلي نداشت. نتيجه اينكه ترافيك هاي چند ساعته در اين بزرگراه و خيابان هاي اطراف ،امان مردم بويژه ساكنين منطقه را بريده بود.
حميدي
¤ آيا وقتي شهرداري تهران و ديگر مسئولين تاكيد بر احداث و توسعه فضاي سبز و پارك در شهر تهران را دارند بهتر نيست هزينه ها و بودجه آن پيش بيني و تامين گردد تا كسي كه در اين زمينه با سازمان پارك ها همكاري نموده است و بعد از 6 ماه هنوز هيچ گونه پرداختي از سوي آن سازمان صورت نگرفته به حق خود برسد؟
يك شهروند
¤در محله شهيد همت شيراز دبستاني به نام امام رضا (ع) وجود دارد كه اولياء مدرسه فقط از دانش آموزان داراي پوشش اسلامي ثبت نام به عمل مي آورند. مي خواستم از مديراني كه به حجاب اهميت مي دهند از طريق اين ستون تشكر بكنم.
شجاعيان از شيراز
¤برخي از مغازه هاي فروش فيلم و سي دي براي جذب مشتري و فروش بيشتر از تعدادي دختر با آرايش و پوشش زننده و پخش موسيقي هاي غيرمجاز استفاده مي كنند. لطفاً بنويسيد چه كسي مسئول است؟ پس وظيفه اداره اماكن نيروي انتظامي چيست؟
رستمي
¤بخش هاي خبري تلويزيون به صورتي به اجرا درمي آيد كه هنوز چند دقيقه از پخش اخبار نگذشته بلافاصله آهنگ مخصوص پخش مي شود. باور كنيد اين نوع روش پخش اخبار مثل اين است كه روي اعصاب بينندگان راه مي رويد. اگر قبول نداريد در همين يك مورد از مردم نظرخواهي كنيد تا متوجه واقعيت امر بشويد.
محمدي
¤چرا دولت، براي تصويب و ارائه تسهيلات و امتيازات مالي، كارمندان را در اولويت قرار مي دهند و كارگران در نوبت هاي بعدي قرار مي گيرند. اين در حالي است كه كارگران برخلاف كارمندان، داراي درآمد ثابت نيستند و به اين گونه امكانات بيشتر نياز دارند.
عمراني از كاشمر
¤در تعاوني ها بليت مسير تهران - جهرم را برابر قيمت شب عيد عرضه مي كنند. اين در حالي است كه بايد قيمت قانوني بر فروش اين بليت حاكم باشد. لطفاً رسيدگي شود.
يك هموطن
¤به مسئولين فرهنگي كشورمان گوشزد شود كه فكري به حال وضعيت فرهنگي شهرستان ها نمايند. زيرا در برخي شهرستان ها هم، فرهنگ غربي متاسفانه در حال رشد است.
آخونديان از آذربايجان شرقي
¤در طول خدمتم در آموزش و پرورش، سابقه 9 سال مديريت دارم. اما در حكم بازنشستگي ام، تنها سه هزار تومان حق مديريت منظور شده است. اين در حالي است كه براي افرادي كه فقط دو سال پاياني خدمتشان مدير بودند، تمام مزاياي مربوطه تعلق گرفته. لطفاً رسيدگي شود.
يك بازنشسته
پاسخ شركت برق تهران
ضمن تشكر از آن روزنامه وزين در خصوص انعكاس درخواستهاي مردمي، در پاسخ مطلب مندرج در مورخ 14/2/89 با عنوان «خاموشي معابر» در محدوده پل بزرگراه شهيد محلاتي تقاطع خيابان هفده شهريور به آگاهي مي رساند: حسب پيگيري هاي به عمل آمده، به دليل اجراي عمليات تعيين حريم پل بزرگراه شهيد محلاتي، تقاطع خيابان هفده شهريور روشنايي اين بخش جمع آوري شده كه پس از پايان عمليات عمراني از سوي شهرداري محترم منطقه نسبت به نصب پايه هاي روشنايي اقدام خواهد شد.

 فندك (گفت و شنود)

گفت: وزير ارشاد دولت خاتمي كه به انگليس پناهنده شده و «اتاق فكر فتنه سبز» را تشكيل داده و...
گفتم: اخيراً با لابي صهيونيست ها ملاقات داشته، جديداً بهاءالله صداش مي كنند و... اين چيزها رو كه همه مي دونند، بگو تازه چيكار كرده؟
گفت: اخيراً به گروه هاي ضد انقلاب حامي سران فتنه توصيه كرده كه خيلي آشكارا به اسلام حمله نكنند چون مردم متوجه مي شوند كه آنها با اسلام و خدا و پيغمبر مخالفند و همين باعث ريزش بيشتر نيروها مي شود.
گفتم: خود بهاءالله كه از همه آنها بيشتر به اسلام حمله كرده و ماهيت خودش رو نشون داده.
گفت: با اين حال، گفته كه فضا براي يورش مردم به حاميان فتنه خيلي آمادگي داره و بايد مواظب بود.
گفتم: يارو وارد خونه اش شد، احساس كرد كه بوي گاز مياد و فهميد كه گاز همه خونه رو پر كرده، به بچه هاش گفت؛ مواظب باشيد، كبريت روشن نكنيد، من خودم فندك دارم!!

 گامي ديگر در ديپلماسي هسته اي كشور
 اقتدار و هوشمندي ايران در بيانيه 3 جانبه تهران

با امضاي بيانيه هسته اي تهران ميان سه كشور ايران، برزيل و تركيه بار ديگر اقتدار و هوشمندي جمهوري اسلامي ايران به رخ جهانيان كشيده شد.
به گزارش منابع خبري صبح ديروز وقتي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان، لولاداسيلوا رئيس جمهور برزيل و رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در نشستي سه جانبه به بررسي موضوع هسته اي پرداختند تمامي توجهات محافل سياسي بين المللي را به خود معطوف كردند.
اما در پايان اين نشست سه جانبه، بيانيه مشتركي به امضاي وزراي خارجه سه كشور صادر شد كه به موجب آن ايران آمادگي خود را براي تبادل سوخت در تركيه به آژانس اعلام خواهد كرد و در صورت پذيرش بندهاي اين بيانيه از سوي گروه وين، اين تبادل صورت خواهد گرفت.
منوچهر متكي وزيرامورخارجه كشورمان در نشست خبري مشترك با وزراي خارجه برزيل و تركيه، با اشاره به بيانيه صادر شده بين سه كشور، مفاد آن را قرائت كرد كه به شرح ذيل است:
1- ما بر تعهد به معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي و مواد مرتبط آن تاكيد مي كنيم و حقوق تمام اعضاء، شامل جمهوري اسلامي ايران، در استفاده صلح آميز و بدون تبعيض در تحقيق، توسعه، توليد و استفاده از انرژي هسته اي (همچنين چرخه سوخت هسته اي شامل فعاليت هاي غني سازي) را يادآوري مي كنيم.
2- ما اعتقاد راسخ خود را بيان مي داريم كه اكنون فرصتي بدست آمده است تا روندي رو به جلو در فضايي مثبت، سازنده و غيرتقابلي شروع تا به دوره اي از تعامل و همكاري رهنمون شود.
3- ما معتقديم كه تبادل سوخت هسته اي بستري براي شروع همكاري در عرصه هاي مختلف، خصوصا همكاري هاي صلح آميز هسته اي شامل ساخت نيروگاه هسته اي و راكتورهاي تحقيقاتي مي باشد.
4- براساس اين نكات، تبادل سوخت هسته اي حركتي سازنده، رو به جلو و نقطه شروعي براي همكاري ميان ملت ها است. چنين حركتي بايد به تعامل مثبت و همكاري در زمينه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي هدايت شود و از هرگونه تقابلي اعم از اقدامات، رفتار و يا بيانيه هاي تهديدآميزي كه به حقوق و تعهدات هسته اي ايران تحت NPT لطمه مي زند اجتناب گردد و همكاري هسته اي جايگزين آنها شود.
5- براساس موارد فوق، در راستاي تسهيل همكاري هسته اي ذكر شده در بالا، جمهوري اسلامي ايران بر امانت گذاري 1200 كيلوگرم اورانيوم كم غني شده (LEU) در تركيه موافقت مي كند. اين مواد LEU در مالكيت ايران در تركيه قرار خواهد داشت. ايران و آژانس امكان نظاره گري بر نگهداري ايمن از اين مواد LEU را در تركيه دارند.
6- ايران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس ظرف هفت روز پس از اين بيانيه اعلام مي كند. متناسب با دريافت پاسخ مثبت گروه وين (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس) جزييات بيشتر تبادل سوخت از طريق توافقنامه كتبي و ترتيبات مربوط بين ايران و گروه وين كه به طور مشخص خود را متعهد به تحويل 120 كيلوگرم سوخت لازم براي رآكتور تحقيقاتي تهران نموده اند، به تفصيل بيان مي شود.
7- از زماني كه گروه وين تعهد خود را به شرايط و مفاد اين بيانيه اعلام نمايد، طرفين خود را به اجراي تعهدات موافقت نامه مندرج در بند 6 ملزم مي نمايند. جمهوري اسلامي ايران پس از توافقنامه بند 6، براي به امانت گذاشتن مواد با غناي كم (1200 كيلوگرم)، آمادگي خود را در طول يك ماه بيان خواهد نمود. گروه وين نيز مطابق همين توافقنامه در طول يك سال 120 كيلوگرم مواد مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران را به ايران تحويل مي دهد.
8- در صورتي كه مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد، تركيه حسب درخواست ايران، LEU ايران را بدون هيچگونه شرطي و بسرعت به ايران برگشت مي دهد.
9- تركيه و برزيل از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي تداوم گفتگوها با كشورهاي 1+5-كما في السابق- در هر مكان از جمله در تركيه و برزيل حول نگراني هاي مشترك بر مبناي تعهدات دسته جمعي براساس مشتركات دو بسته پيشنهادي، استقبال مي كنند.
10- تركيه و برزيل از رويكرد سازنده جمهوري اسلامي ايران در پيگيري ايفاي حقوق هسته اي كشورهاي عضو NPT و پاي بندي اش به اين معاهده قدرداني نمودند. متقابلاً ايران نيز از تلاش هاي سازنده كشورهاي دوست تركيه و برزيل در ايجاد فضاي همكاري و حمايت از حقوق هسته اي ايران تشكر نمود.
نشست تهران راه جديدي را فراروي جهان قرار مي دهد
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان هم در پايان نشست سه جانبه ايران، برزيل و تركيه اظهار داشت: اين بيانيه مقدمه امضاي موافقت نامه درباره تبادل سوخت به حساب مي آيد.
وي تصريح كرد: دستاورد و توافقي كه در نشست سه جانبه ايران، تركيه و برزيل انجام شد متعلق به همه بشريت است و نتايج تعيين كننده اي در عرصه بين المللي خواهد داشت.
رئيس جمهور گفت: كاري كه در تهران انجام شد اقدام بسيار بزرگي بود و قطعاً ابعاد اين بيانيه فراتر از سه كشور است و اين بيانيه پايه گذار راهكارهاي مناسب براي حل و فصل مسايل در جهان است.
احمدي نژاد افزود: نشست تهران راه جديدي را فراروي جهان براي تعامل و همكاري بر پايه عدالت و دوستي قرار مي دهد و ضرورت دارد گروه 1+5 نيز از اقدام بزرگي كه در تهران انجام شد، استقبال و فضاي موجود را از فضاي تحريم و درگيري خارج كنند تا فرصت براي تعامل و همكاري ايجاد شود.
صالحي: حجت تمام شد
علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان هم پس از امضاي بيانيه مشترك سه كشور در خصوص تبادل سوخت مورد نياز رآكتور تهران در جمع خبرنگاران گفت: امروز روزي تاريخي است زيرا شايد براي اولين بار باشد كه كشورهاي در حال توسعه توانسته اند از جايگاه بين المللي خود استفاده كرده و براي اولين بار قدرت نمايي كنند و حرف حق خودشان را به گوش جهانيان برسانند.
وي با بيان اينكه 9 ماه از تقاضاي ايران براي تأمين سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران كه به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارسال كرده بود مي گذرد، اظهار داشت: همه شاهدند كه براي سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران كه يك امر تجاري و ساده است، چه شرايط خاصي را پيش روي ما گذاشتند ولي ما براي چندمين بار حسن نيت، تفاهم و همكاري بيش از حد خودمان را اعلام كرديم و پذيرفتيم كه تبادل سوخت انجام شود.
صالحي گفت: موردي كه آنها خيلي بر آن اصرار كردند اين بود كه بايد سوخت اوليه ايران در كشور ديگري توديع مي شد كه اين نيز مورد پذيرش قرار گرفت و قرار شد جزئيات تبادل سوخت براساس موافقت نامه اي كه بعداً بين ايران و گروه وين به امضا خواهد رسيد، روشن شود. ما براي توديع سوخت در تركيه اعلام آمادگي كرديم و تنها بهانه آنها به اين صورت رفع مي شود ولي به نظر ما اينها همه بهانه بوده است و يقيناً از اين به بعد آنها به دنبال بهانه جويي هاي ديگري خواهند بود.
وي تصريح كرد: اين بار براي مردم ما و تمام دنيا حجت تمام شد كه ايران با حسن نيت و در راستاي شفاف سازي و همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين المللي هر آنچه كه مستلزم صلح، ثبات و حفظ انسجام معاهده NPT بود، انجام داد.
رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان همچنين در گفت وگو با شبكه تلويزيوني العالم عنوان كرد: به نظر مي رسد در اين شرايط هيچ بهانه اي براي مجازات و تحريم باقي نمي ماند، چرا كه ايران به تنها شرط غربي ها يعني غني سازي در خارج از كشور جواب مثبت داده است.
امانت ايران در دست هايي مطمئن قرار دارد
نخست وزير تركيه نيز تاكيد كرد كه اورانيوم امانت داده شده ايران در دست هايي مطمئن قرار دارد.
به گزارش روزنامه زمان چاپ تركيه، رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور گفت: طبق توافقنامه امضا شده درباره تبادل سوخت، اورانيوم امانت داده شده ايران در دست هاي مطمئني قرار دارد، اين بيانيه راه ايران را باز خواهد كرد.
وي امضاي توافق مبادله سوخت را از سوي ايران يك فرصت ارزيابي كرد و گفت: با توجه به اعتمادي كه ايران به تركيه و برزيل دارد بايد اين دو كشور مسئوليت هاي خود را به انجام برسانند.
اردوغان ادامه داد: اجراي اين توافقنامه بسته به انجام توافقات خاص ميان ايران و گروه 1+5 است و نگهداري اورانيوم 5/3 درصدي ايران در تركيه به دليل وجود اعتماد دوطرفه است.
نخست وزير تركيه با بيان اينكه انرژي صلح آميز هسته اي حق همه كشورهاست، ادامه داد: اين حق طبق قوانين بين المللي براي همه وجود دارد كه هيچ كشوري نبايد نسبت به اين حق ناراضي باشد. ايران نيز در همين چارچوب حق دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي را دارد.
اردوغان اضافه كرد: امروز در چارچوب ايجاد شده ديگر به جاي فشارها و تحريم ها، راه حل هاي ارائه شده از طريق گفت وگو يك ميدان پوياي جديد ايجاد كرده است.
احمد داود اوغلو وزير خارجه تركيه نيز در همين رابطه تصريح كرد: اورانيومي كه به تركيه ارسال مي شود، امانت مردم ايران نزد ماست و در تركيه محفوظ مي ماند.
سلسلوآموريم وزير خارجه برزيل هم تحريم ها را راهكار موثري ندانست و بر انجام گفت وگو و راه حل هاي مسالمت آميز در اين خصوص تاكيد كرد.
لولاداسيلوا رئيس جمهور برزيل نيز نشست سه جانبه تهران را داراي ارزش بالايي در عرصه ديپلماسي دانست و گفت: اين نشست يك پيروزي ديپلماتيك در سطح جهاني به شمار مي رود و راهكار مناسبي براي حل و فصل موضوعات مختلف است.
وي افزود: حسن نظر، اعتماد و ديدگاه دموكراتيك جمهوري اسلامي ايران نسبت به موضوعات بين المللي و نيز گفت وگو در زمينه هسته اي بسيار ارزشمند است.
اتحاديه اروپا از بيانيه مشترك حمايت مي كند
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا بيانيه سه جانبه ايران، برزيل و تركيه را مورد حمايت اتحاديه اروپا دانست.
به گزارش شبكه تلويزيوني فرانس24، «كاترين اشتون» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در واكنش به امضاي توافقنامه مبادله سوخت هسته اي تهران گفت: امضاي اين توافقنامه گامي در مسير صحيح است.
وي افزود: در صورتي كه گزارش رسمي توافقنامه سه جانبه ميان ايران، برزيل و تركيه به طور رسمي تحويل آژانس بين المللي انرژي اتمي شود، اتحاديه اروپا از آن حمايت مي كند.
نماينده پارلمان اروپا هم از توافق نامه سه جانبه مبادله سوخت در تهران استقبال كرد.
«هانس اسوبودا» نماينده پارلمان اروپا در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: امضاي اين توافق نامه از سوي ايران يك «قدم بسيار بزرگ و مثبت» است.
قائم مقام جناح حزب سوسيال دمكرات ها در پارلمان اروپا تاكيد كرد: اين يك نشانه بسيار خوبي از سوي ايران است و من اميدوارم كه با امضاي اين توافق نامه اختلافات موجود رفع شود.
نماينده پارلمان اتحاديه اروپا، اين اقدام ايران را يك تصميم بسيار مناسب و خوب توصيف كرد و گفت كه قطعا بعنوان يكي از عناصر مهم و قوي در بخشي از روابط بين ايران، اتحاديه اروپا و آمريكا محسوب مي شود. اسوبودا ابراز اميدواري كرد كه با اين قدم درست از سوي ايران اختلافات موجود ديگر نيز كاهش و رفع شود.

 بازتاب بيانيه تهران در رسانه ها و محافل خبري جهان
عصبانيت شديد اسرائيل از توافق ايران ، برزيل و تركيه

حسن نيت جمهوري اسلامي ايران در شفاف سازي فعاليت هسته اي كشورمان و امضاي بيانيه سه جانبه با كشورهاي برزيل و تركيه مبني بر مبادله سوخت بازتاب بسيار گسترده اي در رسانه هاي مختلف جهان داشت به طوري كه درصدر اخبار، گزارش ها و تحليل هاي مهمترين رسانه هاي گروهي مختلف جهان قرار گرفت.
اين حادثه در شرايطي اتفاق افتاد كه همزمان با اين مذاكرات اجلاس بسيار مهم ديگري تحت عنوان سران جي 15 نيز در حال برگزاري بود كه به گفته برخي صاحبنظران جريانات اين اجلاس نيز تحت الشعاع مذاكرات سران كشورهاي برزيل و تركيه و كشورمان قرارگرفت.
رسانه هاي خارجي تأكيد كردند امضاي چنين بيانيه اي در خصوص مبادله سوخت آمريكا را شگفت زده و اسرائيل را بسيار عصباني كرده است.
اين رسانه ها در عين حال تأكيد كرده اند تهران به شرطي اين بيانيه را امضا كرده است كه طرف هاي مقابل از جمله گروه وين براي اعتمادسازي متقابل با تحويل به موقع سوخت 20 درصد به جمهوري اسلامي ايران در زمان مقرر طبق بيانيه ياد شده موافقت كنند.
بخش هايي از بازتاب متفاوت و در عين حال مهم برخي رسانه هاي مطرح در جهان را در ادامه مي خوانيد:
اسرائيل: ايران به وعده هاي خود عمل نخواهد كرد
رسانه هاي خبري و سايت هاي اينترنتي تركيه ديروز در بخش هاي مختلف خبري خود ضمن انعكاس محتواي بيانيه مسئولان اسرائيلي را در اين رابطه به شدت نگران و عصباني توصيف كردند. به طوري كه خبرگزاري دغان با تأكيد بر اينكه اسرائيل از توافق بر سر مبادله سوخت هسته اي ايران در تركيه به شدت عصباني است به نقل از يكي از مقامات اسرائيل كه نام و مشخصات خود را اعلام نكرد مدعي شد كه ايران به وعده هاي خود در اين بيانيه عمل نخواهد كرد.
الجزيره: اسرائيلي ها
سردرگم شدند
شبكه الجزيره در گزارشي از رام الله درباره واكنش رژيم صهيونيستي نسبت به اين بيانيه تأكيد كرد: اسرائيل نمي خواست پرونده هسته اي ايران به طور صلح آميز حل شود.
الجزيره اين اقدام ايران را يك حركت ابتكاري ديپلماتيك توصيف كرد و اعلام كرد: اسرائيلي ها در اولين واكنش نسبت به مفاد اين توافق تشكيك كرده و مدعي شده اند كه ايران در حال بازي با آنكارا و برازيليا در زمينه تبادل سوخت است.
اين شبكه با بيان اينكه اسرائيل با صراحت تمام خواستار توقف كامل تمام فعاليت هاي هسته اي در ايران است، اعلام كرد: دليل اين نگراني تهديد احمدي نژاد عليه تل آويو و اينكه ايران هسته اي خطري آشكار برايشان است.
اين شبكه در پايان با بيان اينكه توافق تهران با آنكارا و برازيليا باعث ناخشنودي رهبران تل آويو است، تاكيد كرد: آنها اين توافق را ناكافي مي دانند و اين راه حل را نپذيرفته اند.
سي ان ان: اين بيانيه
تحول بزرگي است
در همين حال رضا سياح خبرنگار شبكه تلويزيوني الجزيره انگليسي در گفت وگوي زنده با سي ان ان گفت: «گفت وگوهاي هسته اي ميان ايران و واشنگتن و قدرت هاي غربي هميشه بازي پيچيده اي بوده است اما اين اقدام اخير ايران تحولي بزرگ و كوبنده بود.»
در همين حال مجري سي ان ان پرسيد كه آيا غرب از اين تحول استقبال مي كند يا آن را اقدام ديگري براي گل آلود تر كردن آب مي بينند.
«آمريكا هميشه گفته است كه ايران از روش تاخيراندازي استفاده مي كند حال اينكه آيا آمريكا از اين قرارداد استقبال خواهد كرد يا تلاشها براي تحريم ايران را ادامه خواهد داد موضوعي است كه بايد منتظر بود و ديد البته سوال ديگري هم كه مطرح است اين است كه اين توافق تا چه حد تلاشهاي آمريكا را براي اعمال دور چهارم تحريم ها عليه تهران خنثي خواهد كرد.»
آحارونوت: موافقت ايران با تبادل سوخت نمايشي است
روزنامه صهيونيستي «يديعوت آحارونوت» بلافاصله پس از انتشار خبر امضاي بيانيه سه جانبه ايران، برزيل و تركيه درباره تبادل سوخت هسته اي نوشت: «مقامات اسرائيلي در حال مطالعه جزئيات معامله تبادل سوختي است كه در تهران به امضا رسيده است.
از سوي ديگر يكي از مقامات ارشد اسرائيل بعد از امضاي اين بيانيه ميان ايران تركيه و برزيل، تهران را متهم كرد كه با توافق انتقال بخشي از اورانيوم غني شده خود به تركيه، اين كشور و برزيل را «بازيچه» دست خود قرار داده است.»
صهيونيست ها كه همواره تلاش دارند برنامه هسته اي ايران را تهديدي براي صلح جامعه جهاني جلوه بدهند به دنبال پيشبرد دور چهارم تحريم ها عليه ايران بودند.
آحارونوت در حالي چنين ادعايي را دارد كه رژيم صهيونيستي تنها دارنده تسليحات اتمي در خاورميانه بوده و اين رژيم همچنان از امضاي پيمان منع گسترش تسليحات اتمي امتناع مي ورزد.
بي بي سي: پيش بيني كلينتون درباره ايران اشتباه از آب درآمد
شبكه بي بي سي در گزارشي از به تفاهم رسيدن ايران با تركيه و برزيل براي تبادل سوخت، اعلام كرد كه اخبار منتشر شده از توافقات اخير نشان دهنده پيش بيني غلط وزير امور خارجه آمريكا درباره اين مذاكرات بوده است.
بي بي سي ادعاي اينكه ايران طرح سه جانبه را قبول كرده است و باعث شده تا نگراني ها درباره برنامه هسته اي كم شود، افزود: مقرر شده است كه تبادل سوخت در تركيه انجام گيرد.
اين شبكه با اشاره به اظهارات بي پايه و اساس «هيلاري كلينتون» وزير امور خارجه آمريكا كه پيش بيني كرده بود مذاكرات ايران با برزيل و تركيه شكست خواهد خورد، تاكيد كرد: «اخبار منتشر شده از توافق تهران خلاف پيش بيني هاي كلينتون بوده است.»
خبرنگار بي بي سي تاكيد كرد «لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا» رئيس جمهور برزيل مذاكرات كنوني با تهران و آنكارا را پيشرفتي عمده در مذاكرات ديپلماتيك با ايران دانسته است.
الحيات: ايران فقط ضمانت هاي عيني مي خواهد
يك روزنامه فرامنطقه اي درخصوص احتمال توافق ايران با غرب براي تبادل سوخت هسته اي به نقل از يك منبع آگاه ايراني تاكيد كرد كه تهران فقط خواستار ضمانت هاي عيني و ملموس است.
الحيات، به نقل از يك مقام آگاه ايراني با اشاره به حضور «لوئيس لولا داسيلوا» رئيس جمهوري برزيل در ايران و گفت وگوي وي با «محمود احمدي نژاد» همتاي ايراني خود درباره توافق براي تبادل سوخت هسته اي ايران با غرب ابراز خوش بيني كرد كه اين توافق ]امروز[ حاصل شود.
الحيات به نقل از اين مقام ايراني كه به نام وي اشاره اي نكرد، افزود: تهران براي تبادل سوخت هسته اي خود خواستار «ضمانت هاي ملموس» است.
اين مقام ايراني، سياست اتلاف وقت درخصوص مسئله هسته اي را رد كرد و افزود: «موافقت غرب با تبادل سوخت، اعتماد تهران را افزايش مي دهد و اين احساس را مي دهد كه اين كشورها تمايل دارند رفتار خود را مقابل ايران تغيير دهند».
بيانيه سه جانبه كشورمان با سران كشورهاي برزيل و تركيه در رسانه هاي غربي نيز بازتاب گسترده اي داشته است.
روزنامه هاي تشرين، الثوره، البعث، الوطن، خبرگزاري سوريه (سانا)، حريت، مليت تيتر اول خود را به جلسه سه جانبه ايران، برزيل و تركيه اختصاص داده و با انتشار عكس هايي از اين مذاكرات نسبت به آينده بيانيه امضا شده ابراز خوشبيني كردند.
خبرگزاري شين هوا چين هم با بازتاب دادن اين حادثه در تهران در گزارشي نوشت: اين يك فرمول مشترك در ارتباط با تبادل اورانيوم است.
شبكه خبري «ان تي وي» اين خبر را با عنوان امضاي تاريخي در تهران به اطلاع بينندگان خود رساند.
شبكه خبري دولتي «تي.آر.تي و ترك» هم با برجسته كردن نقش تركيه و برزيل در كمك به حل بحران هسته اي ايران اين خبر را مخابره كرد.
اين شبكه خبري در تحليلي تاكيد كرد: «ايران با امضاي اين قرارداد نشان داد كه بمب هسته اي نمي خواهد.»

 روغن سوزي كاريكاتور جنبش سبز در سربالايي انقلاب (خبر ويژه)

رئيس گروهك ملي- مذهبي در نامه اي به گروهك هاي مقيم خارج كشور خواستار توقف روند راديكاليزه كردن جريان مواجهه با جمهوري اسلامي شد.
عزت سحابي از عناصر نزديك به نهضت آزادي در نامه خود نسبت به شبيه سازي آشوب هاي سال گذشته با شرايط سال 57 هشدار داد و نوشت: انقلاب در ايران شدني نيست. اما باعث مي شود مراجع، روحانيون و چهره هاي اصولگراي منتقد دولت به ناچار به سمت جريان حاكم رانده شوند و در سوي ديگر به انسجام جنبش سبز آسيب مي زند.
وي همچنين در گفت وگو با يكي از رسانه هاي ضدانقلاب خواستار كم كردن شيب انتقاد و اعتراض از سوي اپوزيسيون و دور كردن فكر پيروزي كوتاه مدت از ذهن خود شد. اين ضدانقلاب متظاهر به مبارزه قانوني تصريح كرد: ما يك بار انقلاب كرديم و خير و بركتي نديديم و كشور ظرفيت دوبار انقلاب را ندارد.
وي كه 80 سال سن دارد در عين حال خواستار فشار براي كنار زدن احمدي نژاد به عنوان عقب نشيني حاكميت شد اما گفت: ما چند روز پيش با آقاي موسوي ملاقات داشتيم ايشان هم مي گفت نبايد انتظار داشته باشيم مسائل در همين سال 89 حل شود(!). بايد شيب اعتراض را كمتر كنيم.
سحابي همچنين با ادبياتي آمريكايي و انگليسي گفت: ايران در بحث انرژي هسته اي بايد از بحث غني سازي عدول كند. غني سازي را آژانس و اوباما هم تاكيد كرده اند كه حق ايران است. منتهي چون ايران در گذشته كارهايي كرده و مخفي كاري هايي]؟![ كرده، دنيا به ايران اعتماد ندارد!
اين عضو گروهك ملي- مذهبي پيام تبريك نوروز در سال گذشته را نشانه حسن نيت اوباما توصيف كرد و با كتمان دشمني هاي يك ساله اخير وي عليه ملت ايران مدعي شد رفتار قرآني اين نيست كه اگر كسي دستش را به طرف ما دراز كرد تا دست به ما بدهد، آن را رد كنيم، به او فحش بدهيم و بگوييم تو دروغگويي.
اين سخنان در حالي است كه سحابي بهتر از هركس مي داند اوباما در 15ماهه زمامداري اش مكررا تحريم هاي ضدايراني را تمديد و حتي وزير خزانه داري وي پيگير افزايش تحريم ها بوده است. همچنين اوباما علنا ايران را تهديد به حمله اتمي كرد و رويه بوش را در فشار و تهديد در پيش گرفت و در جريان اغتشاشات نيز در جانب گروهك هاي محارب ايستاد و علنا دولت متبوع وي در سازماندهي اپوزيسيون به ايفاي نقش پرداخت و البته به همين دلايل طبيعي است كه امثال آقاي سحابي دست در دست درازشده اوباما و سازمان جاسوسي دولت متبوع وي بگذارند!
اظهارات سحابي مبني بر اينكه انقلاب در ايران شدني نيست، خط بطلاني است بر تبليغات جريان رسانه اي حامي فتنه سبز كه مي كوشيدند از اين جريان گروهكي وابسته به بيگانه، صورت كاريكاتوري جنبش و انقلاب مردمي تصوير كنند. رهبر انقلاب در اوج فتنه گري ضدانقلاب اعلام كردند كه با كاريكاتوري از انقلاب نمي توان در برابر انقلاب اسلامي ملت ايران ايستاد.
گفتني است عزت سحابي به تنظيم مواضع خود با ميزان پيشروي يا عقب نشيني آمريكا در مواجهه با جمهوري اسلامي، معروف است. او در دهه هفتاد بازداشت شده بود و بعد از آن كه از عقب نشيني آمريكا در برابر اقتدار جمهوري اسلامي ايران باخبر شد به پيشنهاد خود مصاحبه اي تلويزيوني انجام داد و مواضع قبلي خود را به شدت پس گرفت.

 سخنگوي سازمان زيگزاگ سرانجام موفق به بازداشت شد! (خبر ويژه)

سخنگوي سازمان مجاهدين (انقلاب) پس از ماه ها تلاش، موفق به بازداشت شد! آرمين از تابستان سال گذشته مورد بدگماني شديد برخي اعضاء و هواداران سازمان قرار داشت. وي روز گذشته بازداشت شد و دادستان عمومي و انقلاب تهران، اتهام وي را «ارتكاب جرايم امنيتي» عنوان كرد.
دستگيري اغلب اعضاي موثر سازمان در جريان اغتشاشات سال گذشته باعث شده بود آرمين در محافل گوناگون با اين علامت سوال توأم با شك و بدگماني مواجه شود كه چرا او در ميان عناصر تندرو سازمان از بازداشت استثنا مي شود. وي مرداد سال گذشته طي مقاله اي كه در روزنامه زنجيره اي اعتماد چاپ كرد، اعترافات ابطحي و عطريانفر در دادگاه را زير سوال برد و با ادعاي شكنجه شدن آنها نوشت: مردم انتظار دارند دست كم چهره هاي سرشناس اصلاح طلب در شرايط مختلف حتي در زندان و تحت شكنجه بر عقايد خود استوار باشند... درهم شكستن و تاب نياوردن برخي دوستان ما واجد هيچ افتخاري براي كساني نيست كه آنها را در بند كشيده اند... حقير به رغم همه خطرها و محروميت ها و شرايط سخت و دشواري كه به جان خريده ام، هنوز نمي توانم ادعا كنم مانند دوستان در بندم تاب شرايط دشوار زندان را داشته باشم و اگر به اين شرايط دچار شوم از هم اكنون اعلام مي كنم اگر سخني برخلاف آنچه گذشت از بنده شنيده شد، اعتقاد و باور من نيست و تحت شرايط ويژه و اجبار بدان اقدام كرده ام(!)
آرمين از جمله كساني است كه در سازمان مجاهدين و در نشريه عصر ما به تئوريزه كردن بلوك بندي انحرافي و القايي بيگانگان مبني بر «چپ و راست» پرداختند اما در اوج چپ نمايي، بي آن كه حتي راهنمايي بزنند، به جانب راست افراطي پيچيدند و تابلوي سكولاريسم، ليبراليسم، سرمايه داري عنان گسيخته و اعتمادمطلق به آمريكا و غرب را بلند كردند و هرگز توضيحي درباره اين تذبذب سياسي ارائه نكردند.
گفتني است كه برخي از مدعيان اصلاحات در ادامه ترديدهاي خود نسبت به آرمين، بازداشت او را يك حركت نمايشي از سوي مراكز امنيتي نظام تلقي كرده اند كه براساس برخي شواهد موجود، اين ديدگاه نمي تواند از صحت چنداني برخوردار باشد.

 اكبر پونز: من ضرورت حمله نظامي آمريكا به ايران را نفي نمي كنم اما...! (خبر ويژه)

يك مهره سكولار و فاسد در جبهه ضدانقلاب گفت حمايت آمريكا از دولت هاي سركوبگر، سكولار و فاسد در خاورميانه موجب روي كار آمدن اسلامگرايان در منطقه شده است.
اكبر پونز به تازگي مواجب مزدوري و خيانت خود را كه تا مرز انكار امام زمان(عج) پيش رفت، در پوشش جايزه ميلتون فريدمن دريافت كرد و جالب اين كه فريدمن از مشاوران و حاميان ديكتاتور كودتاگر و سفاك شيلي به شمار مي رفت.
وي با تاسف از درماندگي آمريكا مقابل جمهوري اسلامي ايران گفت: بحث بر سر اين نيست كه ايران نبايد مورد تهاجم نظامي قرار گيرد]![ بلكه بحث بر سر اين است كه حتي سخن گفتن از حمله نظامي به سود بنيادگران حاكم در ايران است. افزايش تحريم هاي اقتصادي هم منجر به سرنگوني رژيم نمي شود.
وي در عين حال به اين واقعيت نپرداخت كه همين امروز هم حمايت آمريكا و رژيم هاي مستكبر غربي از جريان هاي ضدانقلاب سكولار و فاسد باعث رشد اسلامگرايي و بنيه هاي ملي و ديني جمهوري اسلامي، مي شود و از اين جهت تفاوت چنداني ميان سلطنت طلبان با عناصر وابسته گرا وجود ندارد. از جمله بايد متذكر شد كه شخص اكبر پونز با بلاهت هاي خود اغلب دست جريان هاي منافق و نفوذي را رو كرده و كمك شاياني در شناسايي ماهيت جريان هاي سكولار وابسته ايفا كرده است.

 بهاءالله مهاجراني: حمله به ولايت فقيه باعث ريزش نيرو شده است (خبر ويژه)

وزير فراري دولت اصلاحات، تظاهر به دفاع از قانون اساسي و ولايت فقيه را در جهت توقف ريزش نيروهاي جنبش سبز عنوان كرد.
مهاجراني اين توضيح را در واكنش به انتقاد جريان هاي ضد انقلاب ارائه كرد.
مهاجراني در سايت جرس نوشت؛ آبان سال گذشته در كالج مريلند گفتم كه ما بار جنبش سبز و مطالبات را آن قدر سنگين نكنيم كه دستيابي به هدف، ممكن و ميسر نباشد يا بسيار در دور دست قرار گيرد. اگر مطالبات در اين مرحله به حذف ولايت فقيه و تغيير نظام و حذف اسلام از حاكميت ارتقا پيدا كند، جنبش عملا جبهه مخالف خود را تقويت كرده و از سوي ديگر موجب ريزش بخش هايي از طرفداران خود شده است.
وي با تاييد حضور عناصر برانداز و سرنگوني طلب در جنبش سبز و توضيح ندادن اينكه چرا آنها در اين ائتلاف حضور دارند، نوشت: اين گروه ها سي سال است كه مي خواهند رژيم را تغيير دهند. من چنين رويكردي را با توجه به مجموعه شرايط در ايران ممكن نمي دانم. آنها تنها سركوب جنبش را تشديد مي كنند و از سوي ديگر با يورش به باورهاي ديني مردم، توده هاي مومن و مذهبي را نسبت به جنبش مسئله دار مي كنند يعني ممكن است يك يا چند دهه ديگر بگذرد و ما همچنان شب و روز را دوره كنيم.
گرداننده حلقه لندن بي آن كه به حضور عناصر هتاكي چون سروش و گنجي ( منكران امام زمان و قداست قرآن) در حلقه خود اشاره كند، گفت: جمهوري اسلامي مي گويد «انتخابات بهانه فتنه است و سران فتنه مي خواهند رهبري و اسلام و ولايت فقيه را حذف كنند.» سكولار محترمي كه به مباني ديني مردم حمله مي كند، به پيامبر اسلام يورش مي برد، قرآن مجيد را ياوه معرفي مي كند، اگر گمان كند سخن او به تقويت جنبش مي انجامد، از واقعيت جامعه ايران و ملت ايران بسي دور مانده است. من نه به چنين ولايت فقيهي كه تجلي آن را در ايران امروز مي بينم باور دارم و نه از آن دفاع مي كنم.
شايان ذكر است حلقه ماسوني لندن در اوج آشوب هاي سال گذشته، افراطي ترين و ضداسلامي ترين رويكرد را در كارنامه خود برجاي گذاشت به نحوي كه يكي از تحريك كنندگان در حرمت شكني عاشورا بود و پس از آن هم پروژه احمقانه اسب تروا را براي تمام كردن كار جمهوري اسلامي در 22 بهمن طراحي كرد و همزمان علنا از بهائيت و عناصر بازداشت شده آن و نيز از گروهك هاي تروريستي پژاك و تندر حمايت كرد. كديور، سروش، گنجي، بهنود، باستاني، نگهدار و ... از بد نام ترين اعضاي حلقه جرس هستند كه بعضا تا مرز ارتداد و هتاكي علني به احكام اسلام پيش رفته اند.
اظهارات اخير مهاجراني تعبير ديگري از مقاله چند ماه پيش مجيد محمدي در راديو فرداست كه تاكيد مي كرد اصلي ترين مانع در راه جنبش سبز، نه قانون اساسي و ولايت فقيه بلكه اصل اسلام و اسلامگرايي مردم ايران است.
درك همين واقعيت بود كه باعث شد سران فتنه در داخل نيز از شعارهايي نظير جمهوري ايراني و تغيير قانون اساسي عقب نشيني كنند و ادعا نمايند با راديكال ها مرزبندي دارند.

 سايت كروبي از رسوايي تازه او و موسوي پرده برداشت (خبر ويژه)

چند روز پس از حمايت كروبي از چند عضو اعدام شده گروهك پژاك، سايت حزب اعتماد ملي(سحام نيوز) از تروريست بودن اين گروهك و وابستگي آن به آمريكا و رژيم صهيونيستي خبر داد.
كروبي هفته گذشته در ديدار با تعدادي از بستگان يكي از بازداشت شدگان، درباره اعدام 4 عضو گروهك تروريستي پژاك و يك عضو گروهك تندر گفته بود «طبيعي است كه ما از اعدام آنها متاثر مي شويم و مخالف رواج چنين برخوردهايي هستيم».
يك هفته پس از اين موضع گيري شرم آور، ارگان رسمي حزبي كه از سوي كروبي راه اندازي شده، از ماهيت تروريستي پژاك پرده برداشت. «سحام نيوز» با اشاره به گلوله باران پناهگاه پژاك در مرز ايران و عراق، از قول خبرگزاري فرانسه نوشت: هفته گذشته تعدادي از اعضاي گروه پژاك اعدام شدند. پژاك هم پيمان حزب كارگران كردستان(پ.ك.ك) كه در تركيه فعال است، از سوي بسياري از جوامع بين المللي گروهي تروريست محسوب مي شود.
به نوشته سحام نيوز، «پژاك يك حزب چپ شبه نظامي است. فرماندهان حزب هاي كرد ايراني مي گويند پژاك، مذاكرات مستقيم و غيرمستقيمي با مسئولان آمريكايي داشته است. دولت ايران نيز اين گروه را تحت حمايت آمريكا مي داند. سيمور هرش، خبرنگار تحقيقاتي مجله نيويوركر گزارش داده كه گروه پژاك هم از ايالات متحده و هم از اسرائيل كمك دريافت مي كند».
گفتني است ميرحسين موسوي نيز هفته گذشته در اظهاراتي، از پنج تروريست اعدام شده حمايت كرده بود.
در اين ميان سايت گويا نيوز(يكي از ارگان هاي رسانه اي سازمان سيا كه به استخدام جاسوس هم مي پردازد) در مقاله اي با دفاع از تروريست هاي اعدام شده نوشت: آنها هوادار پژاك بودند، خب كه چه؟ پژاك امتيازات و دستاوردهاي بسياري]!؟[ داشته است و در فعاليت مدني هم فعال است]!؟[
نويسنده گويا نيوز كه يك ضد انقلاب مقيم آمريكاست با خطاب قرار دادن سران فتنه سبز نوشت: شترسواري دولا دولا ميسر نيست و متوليان جنبش سبز بايد شجاعانه و شفاف تر مواضع خود را بيان كرده و براي لغو اعدام به طور جدي بكوشند. من فرزاد]تروريست اعدام شده[ را از نزديك ديده بودم و مي شناختم. او و دوستانش اگر پژاكي اند، شرم نيست.
شايان ذكر است گروهك هاي تروريستي منافقين، ريگي، تندر، پژاك و كومله در تقسيم كاري كه از سوي سازمان جاسوسي سيا صورت گرفته بود نقش فعالي در برپايي آشوب هاي خياباني، آتش سوزي، حمله به نيروي انتظامي و پايگاه هاي بسيج و ترتيب دادن برخي ترورها و بمب گذاري ها داشتند و البته در اين سناريوي بزرگ، از ترور برخي افراد نزديك به جريان سبز دريغ نكردند!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14