(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 2 مرداد 1389- شماره 19699

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
حرف مرد دوتاست ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
سقوط (گفت و شنود)
هشدار ايران به اتحاديه اروپا تحريم كنيد ، مذاكره به تعويق مي افتد
ديدار با 22 رئيس مجلس دنيا براي تبيين مواضع ايران
بروجردي اظهارات سفير انگليس را محكوم كرد
محاكمه اشغالگران افغانستان در حضور مقامات 40 كشور (خبر ويژه)
با اصل جمهوري اسلامي مخالفيم اما حرف آخر را اول نبايد زد (خبر ويژه)
لس آنجلسي ها مثل ما نمي فهميدند كه يك شبه نمي شود براندازي كرد (خبر ويژه)
قطع اميد CIA از مبارك و نگراني از قدرت گرفتن اسلامگرايان (خبر ويژه)
ارزيابي تلخ ناتوي فرهنگي از بي عرضگي جريان هاي برانداز (خبر ويژه)
بايد اعدام مي شدند (خبر ويژه)
آموزش تروريست هاي وهابي براي اعزام به عراق (خبر ويژه)حرف مرد دوتاست ! (يادداشت روز)

يادداشت روز يكشنبه نگارنده- كيهان 27/4/89- واكنش هاي فراوان و گسترده و البته متفاوتي را در پي داشت. در آن يادداشت بر ايمان و تعهد اكثريت قريب به اتفاق اصناف و بازاريان و همراهي و فداكاري آنان براي انقلاب و نظام تأكيد شده بود و در همان حال از برخي كلان سرمايه داران انتقاد شده بود كه كمترين نسبتي با اصناف و بازاريان متعهد ندارند ولي از نام بازار و سابقه بازاريان سوء استفاده مي كنند و آمده بود كه اين عده اندك و كم شمار نه فقط از پرداخت ماليات طفره مي روند بلكه با فضاسازي كاذب و توهم پراكني از طريق رسانه هاي بيگانه و يا عوامل اجاره اي به كارشكني در چرخه ماليات نيز دست مي زنند و هرگاه پاي حساب و كتاب مالياتي - كه حق مردم است و نه حق دولت- به ميان مي آيد، با تهديد و ارعاب كركره ها را پايين مي كشند. در جاي جاي يادداشت مورد اشاره ميان قاطبه اصناف و بازاريان كه از اقشار مؤمن و انقلابي هستند با شمار بسيار اندك كلان سرمايه داران سودجو تفكيك شده بود و البته در بخشي از آن يادداشت از بازاريان و اصناف متعهد كه اكثريت قريب به اتفاق اين صنف را تشكيل مي دهند گلايه شده و آمده بود؛ «... شما كه بيشترين آرزويتان برپايي هيئت هاي مذهبي، زيارت عتبات عاليات، كمك به مستمندان و امثال اينگونه اقدامات خداپسندانه است، با مشتي مال مردم خوار كه از صدقه سر اين ملت مظلوم، ثروت هاي افسانه اي اندوخته اند و تابستان ها در جزاير هاوايي لم مي دهند و زمستان ها در پيست هاي اسكي سوئيس قيقاج مي روند چه نسبتي مي توانيد داشته باشيد؟!»
در پي چاپ و انتشار يادداشت ياد شده، شمار فراواني از بازاريان و اصناف و برخي از افراد ديگر در تماس هاي تلفني با كيهان و يا ارسال نامه ديدگاههاي حمايتي و يا انتقادي خود را درباره بخش هايي از يادداشت مورد اشاره مطرح كردند كه نظرات مطرح شده را مي توان در چهار محور زير خلاصه كرد:
1- تعداد قابل توجهي از اصناف و بازاريان آنچه در يادداشت كيهان آمده بود را تأييد مي كردند و بر اين باور بودند كه بايد هم حساب شماري اندك از كلان سرمايه د اران قانون شكن از حساب توده هاي عظيم بازاريان و اصناف مومن و متعهد جدا شود و از اين روي يادداشت كيهان را دقيق و منطبق با واقعيات ارزيابي مي كردند. اين عده به آدرس ها و اطلاعاتي از برخي كلان سرمايه داران اشاره مي كردند كه از نام بازار و بازاري سوء استفاده مي كنند و در حالي كه صاحبان شركت هاي بزرگ تجاري و برج هاي سر به فلك كشيده هستند، و با اصناف و بازاريان و سنت هاي پسنديده آنان كمترين نسبت و مشابهتي ندارند، هرگاه پاي بازار و بازاريان به ميان مي آيد، اصرار مي ورزند كه خود را بخشي از اين قشر گسترده و زحمتكش جلوه دهند.
2- شماري از اصناف و بازاريان نيز اگرچه يادداشت كيهان را با واقعيات موجود منطبق ارزيابي مي كردند، اما معتقد بودند تفكيك ميان كلان سرمايه داران قانون شكن كه عمدتاً بيرون از بازار هستند با كسبه و اصناف متدين آنگونه كه بايد صورت نگرفته است، و چنانچه خواننده يادداشت مورد اشاره كيهان در متن آن دقت كافي نكند، اين احتمال وجود خواهد داشت كه انتقاد مطرح شده در آن يادداشت را به تمامي اصناف و بازاريان نسبت دهد. اين عده خواستار توضيح بيشتر كيهان بودند.
3- تعدادي ديگر از تماس گيرندگان معتقد بودند كه در يادداشت كيهان به وظايف دولت در قبال اصناف و بازاريان اشاره اي نشده است و مي گفتند؛ اگرچه ماليات حق مردم است و كيهان روي اين نكته تأكيد ورزيده بود ولي دولت هم در مقابل ماليات دهندگان و از جمله اصناف و بازاريان وظايفي دارد كه مقابله با كاغذبازي در ادارات، رشوه خواري و برخي زد و بندها ميان مأموران مالياتي و اصناف از جمله آنهاست. در اين ميان دو تن از توليدكنندگان نيز گلايه جدي داشتند كه دولت بدون توجه به ضرورت اشتغال زايي و حمايت از توليدات داخلي، دست برخي از شركت هاي تجاري- كه به گفته آنها كمترين نسبت مثبتي با نظام ندارند- را براي واردات كالا باز گذاشته است اين عده معتقد بودند كه كشورهاي صادر كننده اينگونه كالاها
- عمدتاً چين- با حمايت از توليد كنندگان خود و برخورداري از تكنولوژي مدرن، كالاي مشابه را با قيمت هاي به مراتب ارزان تر از نمونه هاي داخلي وارد كشور مي كنند، در حالي كه برخي از اين كالاهاي وارداتي نسبت به توليدات داخلي از كيفيت پايين تري برخوردارند و نتيجه آن كه توليد كننده داخلي بعد از مدتي ناچار به توقف توليد، تغيير شغل از توليد به تجارت مي شود و نهايتاً به تعداد بيكاران افزوده مي گردد.
4- و اما، چند نفري هم در تماس تلفني و يا از طريق ارسال نامه هاي بدون امضاء - 2 نامه و 3 تماس تلفني- انتقاداتي با سمت و سوي تهديد داشتند كه چرا كيهان از كلان سرمايه داران برج نشين با عنوان «حرامخوار» ياد كرده است. يكي از اين چند نفر تا آنجا پيش رفته بود كه سرمايه داران بزرگ را «افتخار»!
و «باعث آبرو»ي اصناف و بازاريان مي ناميد!
اين شخص معترض بعد از شنيدن اطلاعات و اخباري كه كيهان از حرامخواري برخي كلان سرمايه داران و قانون شكني ها و زورگويي هاي آنان ارائه كرد، به جاي پاسخ، ترجيح داد كه با نثار دشنام، تماس تلفني خود را قطع كند! كيهان ضمن ارائه اطلاعات دقيقي از سياهكاري و سوء استفاده هاي برخي از كلان سرمايه داران به شخص تلفن كننده گوشزد كرد اين عده كم شمار كه تعبير حضرت امام(ره) درباره آنها يعني «مرفهين بي درد» مناسب ترين واژه براي ناميدن آنهاست، هرگز نمي توانند هويت حرامخوار خود را در پوشش توده هاي عظيم اصناف و بازاريان متعهد پنهان كنند و كيهان افشاي هويت آنان را وظيفه شرعي و ملي و مصداق واقعي حرفه مطبوعاتي خود مي داند.
¤¤¤
و اما، در اين گفت وگوهاي دوجانبه، نكته بااهميتي بود كه انگيزه نگارش يادداشت پيش روي است. تقريباً تمامي تماس گيرندگان- غير از گروه چهارم كه حرف ديگري داشتند و حساب جداگانه اي نيز دارند و اساساً در حلقه اصناف و بازاريان نيستند- در اين نقطه اتفاق نظر داشته و به كيهان انتقاد مي كردند كه چرا در يادداشت مورد اشاره نوشته بود «اگر بازاريان مغازه هاي خود را تعطيل كنند هيچ حادثه تلخ و ناگواري اتفاق نمي افتد».
براي اين عده از دوستان معترض توضيح مي داديم كه جمله مورد اشاره فقط يك كنايه است و منظور از آن، همان كلان سرمايه داران قانون شكن بوده است. ولي اين توضيح اگرچه با توجه به بينش و منش شناخته شده كيهان مورد قبول برادران انتقادكننده قرار مي گرفت ولي رضايت كامل آنان را جلب نمي كرد و مي گفتند؛ كلان سرمايه داران مورد نظر اولاً؛ بسيار اندك و كم شمارند و ثانياً؛ اين عده اساساً بازاري به مفهوم رايج آن نبوده و همانگونه كه كيهان به درستي اشاره كرده است، برج نشينان بيرون از حلقه اصناف و بازاريان هستند و...
خداي مهربان بر درجات علماي بزرگ و معلمان وارسته اخلاق از جمله دو شهيد بزرگوار، بهشتي و مطهري بيفزايد و ساير بزرگان حاضر را عمر باعزت و دوام عطا فرمايد كه مي گفتند؛ مهم آن نيست كه نويسنده يا سخنران چه منظوري داشته است، بلكه آنچه مهم است، منظور و مفهومي است كه خواننده يا شنونده از آن نوشته يا سخن برداشت مي كند. از اين روي نگارنده وظيفه خود مي داند كه جمله ياد شده در يادداشت مورد اشاره را تصحيح كند و بر اين نكته تأكيد ورزد كه قصد ايجاد خدشه در جايگاه بازار و اصناف و بازاريان در ميان نبوده است و چنانچه يادداشت آن روز كيهان به گونه اي بوده است كه چنين برداشت ناروايي را القاء كرده است قصور خويش در پيدايش آن برداشت و تلقي ناروا را انكار نمي كنيم.
امام راحل ما- رضوان الله تعالي عليه- بر اين تصور رايج خرده مي گرفتند كه «حرف مرد يكي است»! و توصيه مي كردند اگر كسي متوجه اشتباه خود شد بايستي آن را تصحيح كند و در اينگونه موارد، مي فرمودند؛ «حرف مرد دوتاست».
و بالاخره سخني هم با اصناف و بازاريان متعهد كه قاطبه اين قشر را تشكيل مي دهند در ميان است و آن اينكه حضرت امام(ره) توصيه مي فرمودند هر يك از اقشار بايستي خود به اصلاح افراد و اعضاي غيرصالح آن قشر و يا طرد آنان اقدام كنند.
حسين شريعتمداري

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ موضع انقلابي و مقتدرانه آيت الله خاتمي در رد درخواست سفير انگليس موجبات غرورآفريني و عزت نفس ملت ايران گرديد. اين همان چيزي است كه ملت از تمامي مسئولين انتظار دارد و به وجود چنين مسئوليني افتخار و مباهات مي كند. باشد تا درس غيرتي براي سران فتنه و فتنه گران باشد.
محمودي
¤ ما چرا در مقابل روس و آمريكا اين قدر كوتاه مي آييم. آنها دم از تحريم و فشار و صدور قطعنامه مي زنند و ما دم از گفتگو؟ چرا با عزت و اقتدار با آنها برخورد نمي شود؟ چرا از اهرم هاي فشار استفاده نمي كنيم؟
5915---0919
¤ يك نماينده مجلس اعلام كرد تعطيلي روزهاي بيست و يك و بيست و دوم تير باعث خسارت هزار ميلياردي شده است. ايشان كه ظاهرا حسابگر خوبي هستند، غيبت هاي مكرر نمايندگان و گاهي از حد نصاب افتادن ها را هم حساب كنند و مبلغ آن را به اطلاع مردم برساند.
4513---2190
¤ اگرچه پيشكسوتان جهاد و شهادت در كوچه پس كوچه هاي زندگي روزمره فراموش شده اند اما دشمن بداند ما هنوز زنده ايم و گوش به فرمان مقتدايمان.
6535---0936
¤ لطفا از برنامه هاي فتنه گران و سران آنان براي آينده، مردم را آگاه سازيد تا بتوانند با بصيرت بيشتر در جهت مقابله با سران فتنه اقدام كنند.
6406---0912
¤ ازكيهان كه به حق ديده باني مقتدر و قابل اعتماد و اتكا در ميانه ميدان توطئه ها است تشكر مي كنيم و اميدواريم در اين راه ثابت قدم بمانيد.
6058---0938
¤ چندي پيش وزير آموزش و پرورش گفت مطالبات فرهنگيان هر ماه با حقوق پرداخت مي شود اما اين امر ظاهرا تنها براي معلمان تهران اجرا مي شود و ما معلمان شهرستان از آن بي بهره ايم.
1305---0912
¤ مسئولين محترم براي رضاي خدا به فكر بازنشسته هاي تامين اجتماعي هم باشند، سرنوشت افزايش مستمري امسال آنان به كجا رسيد؟
7415---0918
¤ از رئيس جمهور محترم تقاضا دارم به مشكل حقوق كاركنان دولت توجه ويژه اي داشته باشد ضمنا به مسئولين مربوطه هم يادآوري كنند كه پس از گذشت سه ماه و چند روز هنوز از افزايش حقوق در فيش هاي ما خبري نيست.
7921---0914
¤ رئيس جمهور اعلام كرد براي نوزادان متولد 89 به بعد يك ميليون تومان از طرف دولت به حساب آنها واريز مي شود اما از نحوه آن و شماره حساب و... هيچ خبري نشد.
0769---0917
¤ بيست سال از پايان جنگ تحميلي مي گذرد ولي قانون جامع حمايت از ايثارگران و جانبازان به تصويب نرسيده مگر يك جانباز چقدر عمر دارد كه دو دهه در وادي فراموشي به سر ببرد؟!
2363---0914
¤ بنده پس از پرداخت 15سال بيمه اكنون به دليل كهولت سن مجبور به بازنشستگي هستم ولي تامين اجتماعي به دليل پرداخت نكردن سه سال حق بيمه مي خواهد با 15روز حقوق مرا بازنشست كند. چكار بايد انجام دهم تا به حق خود برسم.
2878---0919
¤ از مسئولين آستان مقدس حضرت علي بن موسي الرضا(ع) درخواست مي شود مكاني را براي استراحت زوار امام مهربان و رئوف كه توان تهيه مسكن ندارند و 3-2 روز مهمان آقا هستند تهيه و پيش بيني نمايند.
2846---0935
¤ ضمن تقدير و تشكر از كميته امداد امام كه نمي توان زحمات و خدمات آن به مستضعفان را ناديده گرفت. اما به نظر مي رسد كه اين كميته، آن طور كه شايسته است نسبت به وضعيت فقرا رسيدگي نمي كند. زيرا بسياري دچار فقر شديد مالي هستند و حتي توان تامين هزينه درمان خود را نيز ندارند، اما دستشان به كميته امداد نمي رسد.
عليرضا حاج محمدي
¤ مسئولان دائم به مردم توصيه مي كنند كه براي صرفه جويي در مصرف برق از كولر گازي استفاده نشود. اين در حالي است كه بيشتر مسئولان از اين نوع كولر استفاده مي كنند. درباره افزايش 6درصدي حقوق بازنشسته ها نيز خواستم انتقاد كنم كه اين ميزان، هيچ دردي را از مردم نمي كاهد.
تيرآبادي
¤ نزديك به 25 سال از شروع عمليات احداث ساختمان مجموعه فرهنگي مذهبي، تفريحي و تجاري مصلاي بزرگ اصفهان كه شامل مسجد بزرگ مصلا به جاي مسجد قديمي آن نيز مي باشد مي گذرد و با وجود صرف ميلياردها تومان هزينه، متاسفانه هنوز ساختمان هاي آن تكميل و راه اندازي نشده است و به گفته مسئولين استان هنوز ميلياردها تومان بودجه نيازدارد. در حالي كه تيرآهن هاي عظيم آن در زير باد و باران و آفتاب سوزان در حال زنگ زدن و پوسيده شدن است چرا در اين مورد مهم براي تكميل اين طرح ملي و مذهبي و پروژه بزرگ اسلامي اقدام عاجلي صورت نمي گيرد.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ پارك كوهسار شاهرود كه زائرين امام رضا(ع) در آنجا ساعتي را به استراحت مي پردازند متاسفانه از وضعيت بهداشتي مناسبي برخوردار نيست. هم تعداد دستشويي ها خيلي كم است و هم برخي از آنها خراب است و هم از بهداشت شايسته زوار برخوردار نيستند. مي طلبد كه شهردار شاهرود اقدام شايسته اي به عمل آورد.
هاشمي
¤ اشغال حريم پياده روها توسط منازلي كه ساخته مي شود، باعث شده تا عابرين پياده براي عبور از مسير به ناچار وارد خيابان شده و از حاشيه آن براي تردد استفاده نمايند. با توجه به بار ترافيكي خيابانهاي تهران و رفت و آمد موتورسواران و خطري كه از اين ناحيه زن و بچه مردم را تهديد مي كند، شهرداري ترتيبي اتخاذ كند تا حداقل يك راه باريك براي عبور عابرين در پياده روها باقي بماند.
ايراني
¤ خيابان 17 شهريور يكي از خيابانهاي اصلي تهران است كه عليرغم تردد بسيار پرحجم اتومبيل و عابرين پياده و با وجود مراكز متعدد تجاري، فرهنگي و آموزشي كه در حاشيه اين خيابان قرار دارد، متأسفانه در شب ها از روشنايي لازم برخوردار نيست. بارها گلايه خود را از طريق همين ستون و تلفن و مراجعه حضوري به گوش مسئولين اداره برق منطقه رسانده ايم، اما متأسفانه كماكان اين مشكل مرتفع نشده است. مستدعي است مسئولان امر رسيدگي نمايند.
اهالي محله 17 شهريور
¤ از مسئولين محترم دولت و كساني كه مرتبط با طرح هدفمند كردن يارانه هستند، مي خواهيم كه براي آگاهي مردم بيش از پيش اطلاع رساني كنند. در جامعه با هر كسي كه در اين رابطه صحبت مي شود اكثراً بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي كنند و همانها نيز از نحوه اجراي آن نگران هستند. اگر طرحي كه به جراحي اقتصاد ايران شهرت دارد در اجرا با مشكل مواجه شود همان كساني كه به نفع آنها طرح اجرا مي شود يعني اقشار آسيب پذير بيشترين ضربه را نيز آنها خواهند خورد.
مهدي جلده باخاني

 سقوط (گفت و شنود)

گفت: سايت صهيونيستي بالاترين كه منوشه امير مديريت آن را برعهده دارد، ضمن اشاره به بي عرضگي سران فتنه نوشته است با اين وجود آمريكا و اروپا و اسرائيل نبايد كمك هاي خود به آنها را متوقف كنند.
گفتم: مگر آمريكا و اروپا و اسرائيل خودشان تاكنون چه غلطي توانسته اند بكنند كه انتظار دارند از سران فتنه كاري ساخته باشد!
گفت: اي عوام! غربي ها خودشان هم مي دانند كه از فتنه گران هيچ غلطي برنمي آيد، ولي براي دلخوشي اپوزيسيون دارند به سران فتنه تنفس مصنوعي مي دهند.
گفتم: يعني سران فتنه هنوز متوجه مرگ سياسي خود نشده اند؟!
گفت: اولاً كه از خودشان اختياري ندارند و ثانياً خودشان را به آن راه مي زنند كه...
گفتم: يارو از طبقه پنجم يك ساختمان پرت شده و وسط پياده رو ولو شده بود و به سختي آخرين نفس ها را مي كشيد. يكي از رهگذراني كه دور او جمع شده بودند از او پرسيد؛ چه اتفاقي افتاده؟! و يارو كه هنوز نيمه جاني داشت، گفت؛ بنده هم بي خبرم، چون همين الان از راه رسيده ام!

 در آستانه نشست بروكسل صورت گرفت
هشدارايران به اتحاديه اروپا تحريم كنيد ، مذاكره به تعويق مي افتد

سرويس سياسي-
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به تلاش هاي اخير اتحاديه اروپا در اعمال برخي تحريم هاي غيرقانوني خارج از چارچوب شوراي امنيت عليه ايران هشدار داد كه اين تحريم ها بازهم مذاكرات تهران با غرب را به تعويق خواهد انداخت.
«بابا احمدي ميلاني» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به بحث هاي مطرح شده در ديدار اخير منوچهر متكي و «كاترين اشتون» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه در حاشيه كنفرانس بين المللي كابل انجام شد گفت: در اين ديدار كه به درخواست اشتون صورت گرفته بود، اشتون بر آغاز مذاكرات پس از صدور قطعنامه چهارم تاكيد داشت كه وزير امور خارجه در پاسخ به وي با اشاره به سلاح هاي اتمي كشورهاي قدرتمند و مخالفت با فناوري هسته اي صلح آميز كشورمان دليل عقب افتادن مذاكرات را اين قبيل برخوردهاي دوگانه عنوان كرد.
به گفته وي متكي همچنين در اين ديدار از برخورد قاطع شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با قطعنامه چهارم خبر داده بود.
بابا احمدي ادامه داد: متكي تصريح كرد كه اگر بحث تحريم ها ادامه يابد بحث مذاكرات نيز بيشتر به عقب مي افتد و در برابر هر حركت خصمانه ملت ايران از حقوق خود دفاع خواهند كرد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين بحث ديگر مطرح شده در اين ديدار را مربوط به مسائل افغانستان و امنيت آن عنوان كرد و گفت: اشتون خواستار مشاركت ايران در بحث امنيت افغانستان همانند عراق شد كه وزير امور خارجه عدم استفاده از كشورهاي همسايه و منطقه اي در بحث افغانستان را عامل بروز بحران هاي امنيتي در اين كشور معرفي كرد.
در همين رابطه، منوچهر متكي، وزير امور خارجه كشورمان ديروز در حاشيه شصت و چهارمين اجلاس سراسري رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه پاسخ جمهوري اسلامي ايران به گروه وين (روسيه، فرانسه، آمريكا و آژانس بين المللي انرژي اتمي) درباره تبادل سوخت آماده شده و به زودي ارسال خواهد شد.
به دنبال صدور قطعنامه غيرقانوني 1929شوراي امنيت سازمان ملل كه با تلاش هاي آمريكا و برخي متحدان غربي اش صورت گرفت، جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه تهران تا اول سپتامبر مذاكرات با غرب و گروه وين را به تعويق خواهد انداخت. اشاره وزير امور خارجه كشورمان به اين موضوع است كه چنانچه وزراي خارجه اتحاديه اروپا تصميم خود را براي تحريم بخش انرژي ايران نهايي كنند، تهران اول سپتامبر(اوايل شهريورماه) پشت ميز مذاكره با غرب حاضر نخواهد شد و مذاكرات را تا زمان نامعلومي به تعويق خواهد انداخت.
همراهي اتحاديه اروپا با آمريكا
يك ديپلمات اتحاديه اروپا گفت كه اعضاي اين اتحاديه روز پنجشنبه در خصوص بسته تحريم ها عليه ايران كه بخش انرژي اين كشور را هدف مي گيرد، توافق كرد.
خبرگزاري فرانسه با اعلام اين خبر افزود: سفراي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در بروكسل با يكديگر ديدار كردند تا از تحريم هايي كه شامل تدابيري عليه صنعت نفت و گاز ايران است، حمايت كنند اين تحريم ها بايد در نشست وزيران امور خارجه كه روز دوشنبه برگزار مي شود به تصويب برسد تا قابليت اجرايي پيدا كند.
شوراي امنيت سازمان ملل اوايل ماه ژوئن چهارمين دور تحريم ها را عليه تهران اعمال كرد اما رهبران اتحاديه اروپا و آمريكا اندكي پس از آن تصميم گرفتند تدابيري يك جانبه را عليه بخش انرژي ايران اعمال كنند.
در عين حال طبق پيش نويس بيانيه نهايي نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا كه نسخه اي از آن در اختيار خبرگزاري فرانسه قرار گرفته است وزيران امور خارجه در نشست روز دوشنبه از ايران درخواست خواهند كرد تاريخي را براي گفت وگوهاي جديد تعيين كنند.

 لاريجاني در تشريح نتايج سفر به ژنو اعلام كرد
ديدار با 22 رئيس مجلس دنيا براي تبيين مواضع ايران

علي لاريجاني يكي از دستاوردهاي سفرش به ژنو را ملاقات با 22 رئيس مجلس دنيا براي تبيين مواضع جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.
علي لاريجاني رئيس مجلس پس از سفر 5 روزه به سوئيس براي شركت در اجلاس بين المجالس جهاني، در يك نشست خبري در فرودگاه مهرآباد دستاوردهاي اين سفر را تشريح كرد.
رئيس مجلس گفت: اجلاس بين المجالس جهاني در سطح روساي مجالس هر 5 سال يك بار برگزار مي شود و حركت اصلي اين اجلاس اين است كه بحران ها و چالش هاي جهاني و مهمترين مسائل روز مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: در اجلاس اخير نيز 3 بحث كلي نحوه تعميق دمكراسي در كشورها، شرايط روز دنيا و بحران ها و نحوه ارتباط اتحاديه بين المجالس يا سازمان ملل متحد مورد بررسي قرار گرفت.
رئيس مجلس گفت: در اجلاس بين المجالس، روساي بين المجالس سخنراني و گزارش هايي درباره بحران هاي جهاني ارائه كردند و جمهوري اسلامي نيز بخشي از مهمترين بحران ها را گوشزد كرد.
لاريجاني از مسئله فلسطين و رفتارهاي دوگانه آمريكا كه چالش هايي را در سطح بين المللي بوجود آورده، بعنوان محور سخنان خود در اجلاس اخير اتحاديه بين المجالس جهاني ياد كرد.
وي ادامه داد: در اين اجلاس براي تعيين نحوه ارتباط اتحاديه بين المجالس با سازمان ملل سندي در 35 بند تنظيم شد كه البته همه آنها مورد تصويب قرار نگرفت.
لاريجاني تصريح كرد: اين سند ابتدا 34 بند داشت كه يك بند هم به پيشنهاد ايران به آن اضافه شد و دليل اينكه همه بندها تصويب نشدند اين بود كه برخي از مواد ساختار نهاد جهاني بين المجالس را به صورت يك سازمان در مي آورد كه اين مسئله مورد قبول همه نبود.
رئيس مجلس با اشاره به حضور فعال جمهوري اسلامي ايران در سومين اجلاس بين المجالس جهاني بويژه در كميسيون ها، اظهار داشت: در حاشيه اين اجلاس 22 ملاقات با روساي مجالس انجام شد كه برخي از آنها از كشورهاي عربي و اسلامي و برخي آسيايي و تعدادي نيز اروپايي بودند.
لاريجاني افزود: در اين ديدارها مهمترين مسائل روز كشورمان همچون بحث فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي و موضوعات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در مجموع به نحوي شايسته ديدگاه جمهوري اسلامي تبيين شد.
وي تصريح كرد: تلاش ما اين بود كه ارزيابي دقيقي از شرايط كشورمان و دنيا ارائه دهيم و رايزني هاي خوبي نيز درباره روابط دوجانبه، فعاليت هاي اقتصادي و موضوع سرمايه گذاري صورت گرفت و ما نيز نظرات روساي مجالس را كسب كرديم كه اميدواريم اين هم انديشي ها در فهم و حل مشكلات امروز دنيا موثر باشد.
افغانستان به ويتنام جديدي براي آمريكا تبديل خواهد شد
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تلفات گسترده نيروهاي اشغالگر در افغانستان اعلام كرد كه اين كشور به ويتنام جديدي براي آمريكا تبديل خواهد شد.
خبرگزاري فرانسه گزارش داد: علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران روز چهارشنبه و يك روز پس از كنفرانس كابل در گفت وگويي با يك شبكه تلويزيوني فرانسوي زبان سوئيس اظهار كرد كه آمريكايي ها همان موفقيتي را در افغانستان خواهند داشت كه در ويتنام داشتند.
وي افزود: سال ها قبل اتحاد جماهير شوروي دقيقا همين اشتباه را مرتكب شد. افراد بسيار بسيار زيادي كشته شدند و در نهايت (شوروي) عقب نشيني كرد.
لاريجاني ادامه داد: تاريخ تكرار مي شود. ما افغانستان را مي شناسيم. ما مي دانيم كه افغانستان هرگز تسليم ارتش هاي خارجي نخواهد شد.
بر اساس اين گزارش، وي همچنين از تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران به دليل دنبال كردن برنامه هسته اي به شدت انتقاد كرد.
وي گفت كه ايران در صورتي كه كشتي ها و هواپيماهايش مورد بازرسي قرار گيرند اقدام متقابل انجام خواهد داد.
لاريجاني اظهار كرد: اگر يك هواپيما يا كشتي ايران توسط كشور ديگري مورد بازرسي واقع شود اين كشور بايد انتظار اقدام متقابل يا تدابير مشابه عليه آن را داشته باشد.

 بروجردي اظهارات سفير انگليس را محكوم كرد

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اظهارات گستاخانه سفير لندن در تهران، اين سخنان را مصداق عنصر نامطلوب شدن در عرصه بين الملل دانست.
«علاءالدين بروجردي» رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اظهارات گستاخانه اخير «سايمون گس» سفير انگليس در ايران اين اظهارات را در حد عنصر نامطلوب شدن در عرصه بين المللي دانست و اظهار داشت: آنچه كه سفير انگليس در ارتباط با مسائل ايران در مصاحبه با بي بي سي فارسي عنوان كرده، نشان دهنده متاثر بودن مواضع اين كشور از گزارشاتي است كه «سايمون گس» ارائه مي دهد.
وي افزود: معمولا سفراي كشورهاي مختلف تلاش مي كنند، نقش موثر و مثبتي در تنظيم روابط كشور متبوعشان با كشور متوقف فيه داشته باشند و براي حل مشكلات پيشنهاداتي ارائه دهند و مسائل مثبت را محور فعاليت هاي خويش قرار دهند.
به اعتقاد رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اتهامات سفير انگليس در تهران درخصوص گرايش فعاليت هاي هسته اي ايران در خارج از چارچوب NPT و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي، يك اتهام دروغ و غيرواقعي است.
گفتني است اخيرا سايمون گس در گفت وگو با بي بي سي فارسي مدعي شده بود:
«مهم ترين مسئله اين است كه هزينه سرپيچي ايران از خواسته هاي جامعه بين المللي را بايد بالا برد، آن وقت اميدواريم رهبران ايران به اين نتيجه برسند كه در ازاي رسيدن به توافقي با جامعه جهاني، چه امتيازات و منافعي در انتظارشان است.»

 محاكمه اشغالگران افغانستان در حضور مقامات 40 كشور (خبر ويژه)

وزير خارجه ايران در كنفرانس افغانستان فرصت را از دست نداد و همه اشتباه هاي كشورهاي غربي را كه در افغانستان مرتكب شده اند به رخشان كشيد. روزنامه زوددويچه سايتونگ با درج اين مطلب نوشت: يك شهروند افغاني مي گويد: «فكر نمي كنم با اين كنفرانس مشكل ما حل شود». به واقع طالبان هرگز مانند امروز قوي نبوده اند. 120 نظامي خارجي در ماه ژوئن در افغانستان كشته شدند كه اين بالاترين ركورد در 9 سال گذشته است. بسياري از وعده ها در اجلاس كابل تكرار شد. وزير خارجه ايران كه در كنفرانس لندن حضور نداشت اين بار فرصت را از دست نداد تا همه خطاها و اشتباهات كشورهاي غربي را كه در افغانستان مرتكب شده اند به رخشان بكشد. او در حضور كلينتون و مقامات 40 كشور گفت «در اين 9 سال هيچ اتفاق مثبتي نيفتاده و اوضاع روز به روز بدتر شده است». وقتي رئيس اجلاس از او خواست زمان 5 دقيقه اي را رعايت كند، با خونسردي جواب داد «ما سه ميليون پناهنده افغاني در ايران داريم». بنابراين آنها علاقه زيادي به مسائل افغانستان دارند. سخنان متكي 16 دقيقه طول كشيد.
اين روزنامه آلماني اضافه كرد: ايران هر چند مطرود غرب باشد اما عامل مهمي براي ثبات افغانستان به شمار مي رود. بدون ايران و نيز برخي ديگر از قدرت هاي منطقه اي، امكان برقراري صلح در افغانستان وجود ندارد.

 با اصل جمهوري اسلامي مخالفيم اما حرف آخر را اول نبايد زد (خبر ويژه)

عضو فراري دفتر تحكيم، حمايت محافل ضدانقلاب از كساني چون موسوي را تاكتيكي توصيف كرد و گفت: اپوزيسيون با اصل نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه مخالف است نه با شخص ولي فقيه.
مرتضي اصلاحچي در گفت وگو با راديو زمانه و با اشاره به تحركات برخي عناصر فراري در زمينه تظاهر به دفاع از قانون اساسي و ولايت فقيه گفت: اكثر مخالفان خواهان نظام سكولار هستند. آنها با سيستم ولايت فقيه مخالف بودند نه مصداق آن. اپوزيسيون به جاي شعار جمهوري اسلامي، شعار جمهوري ايراني و نه غزه نه لبنان داد. خود آقاي موسوي به خوبي اين را مي داند و در بيانيه هجده خود به درستي مطرح كرد كه انتخاب او در انتخابات از سوي بخشي از مردم انتخاب بين بد و بدتر بوده است. هيچ مدركي وجود ندارد كه اعضاي جنبش سبز قائل به حفظ قانون اساسي باشند و آقاي مهاجراني بايد براي اين ادعا دليل بياورد.
وي با بيان اينكه «من با نگاه سكولار به موسوي راي دادم»، گفت: «با اتفاقاتي كه در طول يك سال اخير افتاد، حاكميت ديگر اصلاح طلبان را نخواهد پذيرفت. سيستم بايد دگرگون شود تا آنها به قدرت بازگردند اما به لحاظ سياسي صحيح نيست حرف آخر، اول زده شود. اكنون كه سران جنبش مرتب بر قانون اساسي تاكيد مي كنند، حاكميت اين گونه برخورد مي كند واي به روزي كه بخواهند دم از تغيير قانون اساسي بزنند. در مواجهه با رژيم بايد ذره ذره پيش رفت و فعلا تاكيد بر انتخابات آزاد بهتر از تغيير قانون اساسي است. بايد به جاي ايده آل ها روي واقعيت ها تاكيد كرد، ايده آل ها راهگشا نيست.»
شايان ذكر است موسوي ضمن پذيرش خواست ضدانقلاب خارج نشين براي تغيير قانون اساسي، اعلام كرد فعلا شرايط براي طرح اين مسئله فراهم نيست و طرح چنين موضوعي مي تواند به ضرر مخالفان تمام شود.

 لس آنجلسي ها مثل ما نمي فهميدند كه يك شبه نمي شود براندازي كرد (خبر ويژه)

همكار سلطنت طلب لانه جاسوسي آمريكا و عضو موساد اعلام كرد ميرحسين موسوي بيش از اپوزيسيون مقيم خارج، نسبت به جريان هاي معارض با جمهوري اسلامي تحمل و سعه صدر نشان مي دهد.
عليرضا نوري زاده در گفت وگو با «گذار» اظهار داشت: «يك عده اي در خارج كشور چوب گرفتند و مبصر شدند و خواستند خودي و غيرخودي درست كنند. شجاع الدين شفا درگذشت، برايش مطلب گذاشتند و نوشتند كه متهتك بود و هتاكي مي كرد. اين برداشت آقاي اصلاح طلب مدعي طرفداري موج سبز است. اين اسباب افسوس بود در خارج از كشور. اما خود موسوي ببينيد چقدر سعه صدر دارد. او گفته موج سبز بايد به گونه اي باشد كه معارضين جمهوري اسلامي در آن جا داشته باشند.»
به هنگام درگذشت شجاع الدين شفا (معاون ضد دين دربار پهلوي) برخي مدعيان اصلاح طلبي (از جمله بابك داد كاتب خاتمي و از حاميان موسوي) به ستايش از وي پرداختند اما سايت جرس از وي به عنوان فردي متهتك ياد كرد كه بعدها مجبور به پس گرفتن حرف خود شد.
نوري زاده در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به فرار برخي از همكاران روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات از كشور گفت: ما در حوادث سال گذشته خبرنگاران جديدي پيدا كرديم كه ياور ما بودند و تلفن و ايميل مي زدند و با من تماس مي گرفتند. قبل از رفتن من روي آنتن به من زنگ مي زدند. آنها بعدا آمدند در خارج به ما پيوستند اما يك عده هم چوب گرفتند و مبصر شدند.
اين خبرچين سيا و موساد درباره بخشي از سرنگون طلبان، بي آن كه به حماقت هاي خود اشاره كند گفت: اينها نمي فهمند در ايران چه خبر است و در دنياي خودشان بودند و مي خواستند رژيم را يك شبه سرنگون كنند و اين در خواب و خيالشان بود. آن هم كجا؟ در لس آنجلس. يك مدتي اينها سيطره پيدا كردند. يك عده هم چپ هاي سابق هستند كه هر جرقه اي را در ايران جدي مي گرفتند و مي رفتند دنبالش و هياهو مي كردند.
يادآور مي شود نوري زاده به همراه دو عنصر ورشكسته و چاخان گوي ديگر (سازگارا و مخملباف) تيم سه نفره را تشكيل داده بودند كه در حوادث سال گذشته با هيجان تمام پايان كار جمهوري اسلامي را تبليغ مي كرد. اين تيم به خاطر رويكرد مضحك خود به سه كله پوك اپوزيسيون معروف شدند.

 قطع اميد CIA از مبارك و نگراني از قدرت گرفتن اسلامگرايان (خبر ويژه)

نهادهاي ذيربط اطلاعاتي و سياسي در آمريكا وضعيت جسمي نامساعد حسني مبارك را زيرنظر دارند. آنها نگرانند كه با مرگ مبارك، متحد بزرگي به نام مصر در خاورميانه تبديل به يك كشور اسلامي مخالف شود. اين نهادها سناريوهايي را پيش بيني كرده اند.
روزنامه واشنگتن پست با درج اين خبر نوشت: گزارش هاي متناقضي از كنترل شدن يا عدم كنترل بيماري سرطان مبارك منتشر مي شود و احتمالا اين بيماري به زودي او را از پاي درخواهد آورد. يك افسر اطلاعاتي حال او را وخيم توصيف مي كند. نهادهاي تصميم گير در آمريكا به دقت وضعيت مبارك را زيرنظر دارند و سناريوهايي را پيش بيني كرده اند. واشنگتن نگران مرحله پس از مبارك است زيرا او يكي از مهم ترين متحدان عرب و مورد اعتماد آمريكاست و اين نگراني وجود دارد كه پس از مبارك، مصر تبديل به يك كشور اسلامي مخالف شود.
بيني آفني تحليلگر واشنگتن پست مي نويسد: واشنگتن بايد مراقب جسمي مبارك را رها كند و خودش عملا در مسائل مصر دخالت نمايد و او را مجبور به اعلام معاون و يا جانشين براي خويش كند. زيرا با توجه به اخبار موجود ضروري است كه مبارك يك معاون داشته باشد.
واشنگتن پست وضعيت مبارك را به وضعيت شاه مخلوع ايران تشبيه كرد و با هشدار نسبت به تشكيل حكومت اسلامي در مصر نوشت: با تشكيل چنين حكومتي، آمريكا مهمترين متحد وفادار خويش را در منطقه از دست خواهد داد بويژه اينكه رژيم حاكم در مصر به طور كامل از اخوان المسلمين خلاص نشده است، گروهي كه امتداد جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) تلقي ميشود و خواستار حكومت اسلامي از دهه 1940 مي باشد.
روزنامه آمريكايي معتقد است: واشنگتن بايد اعتماد خود به مبارك براي حل مشكلات خاورميانه را متوقف سازد و او را مجبور به حل مشكلات داخلي مصر كند. شايد مبارك يك سال هم زنده نماند.
سه مقام رسمي آمريكا كه هويتشان فاش نشده اعلام كردند شوراي اطلاعات ملي آمريكا و فرماندهي مركزي سيا از تحليلگران اطلاعاتي خواسته سناريوهاي بعد از مرگ مبارك و چگونگي تاثير رفتنش بر مسئله انتقال قدرت در مصر تهيه كند. جمال مبارك پسر حسني مبارك، عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات و امنيت مصر و محمد البرادعي گزينه ها و رقباي رئيس جمهور مصر به شمار مي روند.
سايت كيكار هشابات وابسته به راست هاي افراطي رژيم صهيونيستي و كانال ده تلويزيون اين رژيم خبر دادند: اهتمام رژيم صهيونيستي به وضع جسماني مبارك در حال افزايش است؛ بطوري كه سلامت رئيس جمهور مصر محور بحث هاي روز گذشته ياسر رضا سفير مصر در تل آويو و آريبه درعي رئيس حزب تندروي شاس و وزير سابق داخلي صهيونيستي بود. درعي ميزبان سفير مصر در سالن خانه اش بود و به گرمي از سفير مصر استقبال كرد.
گفتني است كه مقامات آمريكايي و اروپايي و سردمداران رژيم صهيونيستي معتقدند كه اگرچه «البرادعي» يك سياستمدار متمايل به غرب است ولي نگراني آنها از آنجاست كه با فروپاشي رژيم مبارك، زمينه براي قدرت گرفتن اسلامگرايان در مصر فراهم شود و از البرادعي نيز كاري ساخته نباشد.

 ارزيابي تلخ ناتوي فرهنگي از بي عرضگي جريان هاي برانداز (خبر ويژه)

يك سايت صهيونيستي اعلام كرد اپوزيسيون جمهوري اسلامي به تنهايي قادر به براندازي نيست و بايد از خارج كمك بگيرد.
سايت صهيونيستي بالاترين با اشاره به تحليل هاي هانا آرنت (از تئوري پردازان عضو سازمان ناتوي فرهنگي) تأكيد كرد جمهوري اسلامي تسلط مطلق دارد و اپوزيسيون به تنهايي قادر به سرنگوني آن نيست. چنين امكاني تقريباً غير ممكن است. اين حقيقت بسيار تلخي است. بسياري از مخالفين داخل و خارج كشور اعتراف به چنين حقيقت تلخي را بسيار مشكل مي بينند. از سوي ديگر در چاره جويي براي اين مسئله نبايد بر وطن تأكيد كرد. ايران يك جزيره نيست بلكه عضوي از دهكده جهاني و مسائل دروني آن نمي تواند بي ربط به اين جهان باشد. ديگر اينكه اهداف حكومت اسلامي جهاني است و محدود به مرزهاي آن نمي شود. بنابراين بايد از خارج كمك گرفت.
سايت صهيونيستي بالاترين و شبكه هايي چون فيس بوك و تويتر در برپايي آشوب هاي سال گذشته نقش فعالي ايفا مي كردند و حتي تويتر علناً با وزارت خارجه آمريكا در تماس بود. پيش از اين مقامات آمريكايي و صهيونيستي بارها اعلام كرده اند كه آشوب اپوزيسيون در خدمت اهداف و جنگ آنها با ايران قرار دارد. به همين دليل نيز در صدور قطعنامه تحريمي اخير عليه ملت ايران اعلام شد كه اين حركت در راستاي روحيه بخشي به جريان مأيوس و زمين خورده اپوزيسيون است.
خيانت علني به ملت و ميهن، به يكي از مشخصه هاي اصلي جريان معارض با جمهوري اسلامي تبديل شده است. گرا دادن به دشمن حتي در سطح بمباران شهرهاي كشور در زمان جنگ تحميلي، همكاري علني با جنايتكاراني چون صدام و ريگان و بوش، درخواست مصرانه براي تحريم و فشار به ملت ايران، ايفاي نقش در پروژه هاي آشوب طراحي شده از خارج و... از جمله خيانت هايي بوده كه گروهك هاي رنگارنگ در 3 دهه گذشته مرتكب شده اند.
روشنفكران غربي وابسته به ناتوي فرهنگي در كنار توجيه جريان هاي اپوزيسيون به ياري گرفتن از خارج، همواره انكار عداوت هاي خارجي را در پوشش تئوري مغالطه آميز «توطئه توهم است» ترويج كرده اند و عجيب اينكه هر دو سر اين سناريو از سوي فعالان سياسي اپوزيسيون اطاعت شده است.

 بايد اعدام مي شدند (خبر ويژه)

عضو مستعفي حزب مشاركت با دفاع از عناصر وابسته به منافقين در سال 67، تاكيد كرد: اين گروه تروريست به كشور خيانت كرده و با ارتش بعث براي حمله نظامي به ايران پيوند خورده بود.
شريعتي در جواب يكي از مخالفين اعدام منافقين نوشت: تو مي تواني در مقام انتولوژي و مقام ثبوت بگويي اعدام كاري انساني و اخلاقي است يا خير من هم مي توانم تا جايي با تو موافق باشم يا نباشم اما در مقام اثبات و اپيستومولوژي در مورد ماجراي اعدام هاي سال 67، با حكومتي مواجهي كه قانون گذاران و شارعان آن براساس قوانين اساسي و موضوعه آن كه البته مستظهر به راي اكثريت قاطع مردم آن روزگار بوده است در شرايطي خاص كه ناشي از بحران خاتمه جنگ و مواجهه با خيانت يك گروه تروريست در تجاوز و حمله نظامي به خاك ميهن و بيم پيوند خوردن ارتش بعثي عراق با اين حمله بوده است تصميمي مبتني بر شرايط ناخواسته و تحميل شده مي گيرد و به مقتضاي قانون، عناصر واعضاي آن گروه تروريستي را اعدام مي كند و سوداي خيانت را از ميان مي برد.
من از اين تصميم امام خميني متكي بر شرايط خاص حمايت مي كنم.
وي با اشاره به سر موضع بودن منافقين اعدام شده نوشت: حكم امام و تصميم سياسي قضايي و نظامي ايشان قابل دفاع است.
پيش از اين عباس عبدي هم با اشاره به ترورها، جنايت ها و سرانجام هجوم نظامي منافقين در سال 67 به كشور با پشتيباني رژيم صدام تاكيد كرده بود كه هر دولت ديگري هم بود با تروريست ها همين برخورد را مي كرد.
بقاياي منافقين طي سال هاي اخير با روحيه گرفتن از ارتداد فكري و سياسي برخي عناصر سابقا انقلابي، درباره اعدام تروريست ها از ملت ايران طلبكار شده اند و البته بايد پاسخ حضرت علي(عليه السلام) به وليد بن عقبه را - كه مي گفت تو در جنگ ها كساني از ما را كشته اي - بازگو كرد. امام در پاسخ فرمود خونبهاي آنها را برويد از حق بگيريد كه آنها با حق جنگيدند و از پاي درآمدند.

 آموزش تروريست هاي وهابي براي اعزام به عراق (خبر ويژه)

گزارش منابع خبري از آموزش و گسيل شمار ديگري از تروريست ها به عراق توسط نيروهاي امنيتي سعودي حكايت مي كند.
به گزارش «مقاومت»، همزمان با نزديك شدن ائتلاف هاي سياسي عراق به مدل تشكيلات دولت، نيروهاي امنيتي عربستان تروريست هاي اعزامي را در حومه شهر ابها در منطقه عسير واقع در حاشيه درياي سرخ آموزش مي دهند. افراد شركت كننده در اين دوره ها كساني هستند كه قبلا دوره آموزش هاي فكري را گذرانده اند و شيعيان را كافر و دولت عراق را دولت كافران مي دانند. آنها در اين پايگاه كه در نزديكي مرز عربستان با يمن قرار دارد، دوره هاي آموزشي استفاده از بمب و عمليات انتحاري را مي گذرانند و معمولا از طريق مرز اردن و يا سوريه وارد خاك عراق مي شوند.
اخيرا حدود 50 نفر بر اثر دو عمليات بمب گذاري در عراق كشته شدند و به اين ترتيب پس از گذشت بيش از دو ماه خونين ترين روز در اين كشور رقم خورد.
بنابر اين گزارش فرمانده نيروي هوايي آمريكا اخيرا سفر مخفيانه اي به عربستان داشت و براي استقرار نيروهاي جديدي از نيروي هوايي در منطقه شروره مذاكره كرد. اين منطقه در مرزهاي جنوبي عربستان و يمن قرار دارد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14