(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 17 آذر 1389- شماره 19810

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
سندي براي تحقق آرمان هاي انقلاب (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
گربه -گفت و شنود
جليلي: شرط ادامه مذاكرات توقف فشارهاست
سلطانيه: 1+5 از فرصت مذاكره استفاده كند
گاردين: توليد كيك زرد ايراني ضربه بزرگي به غرب بود
مجمع روحانيون دسته جمعي پاي فتنه گران ايستاده اند (خبر ويژه)
گسترش استقبال از نقش سياسي دين در كشورهاي اسلامي (خبر ويژه)
رسوايي مشترك موسوي و مهاجراني درباره مراسم 16 آذر دانشگاه كرمانشاه (خبر ويژه)
خالي بندهاي 16 آذر 17 آذر دچار سرخوردگي مي شوند (خبر ويژه)
اصلاح طلب روحاني نما تروريست ها و سلطنت طلبان را در آغوش كشيد (خبر ويژه)
دستور پالايش حزب مشاركت و يارگيري تازه از لندن رسيد(خبر ويژه)سندي براي تحقق آرمان هاي انقلاب (يادداشت روز)

چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي اولين ماده لايحه برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف كردند تا با همكاري ساير قوا، الگوي توسعه اسلامي- ايراني را تدوين و به مجلس ارائه دهند. اين الگو بايد مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد تا مبناي تهيه برنامه ششم توسعه و برنامه هاي بعدي قرار گيرد.
چهارشنبه شب گذشته اولين نشست نخبگان و برجستگان علمي كشور براي بررسي انديشه هاي راهبردي در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد. در اين نشست رهبر فرزانه انقلاب الگوي ياد شده را «ريل گذاري» براي آينده كشور توصيف كرده و آن را سندي بالادستي براي همه اسناد برنامه اي و چشم اندازي كشور خواندند. ايشان 4 عرصه فكر، علم، زندگي و معنويت را براي طراحي الگوي پيشرفت ترسيم و بر انعطاف راهبردهاي آن و ثبات اهداف تعريف شده، تاكيد كردند.
واقعيت آن است كه يكي از مشكلات اساسي ما در نظام برنامه ريزي به الگوي توسعه مربوط مي شود كه طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب عمدتا غيربومي، ليبراليستي و مبتني بر مكاتب سرمايه داري بوده است. همچنين در انقلابي كه «انقلاب فرهنگي قرن» نام گرفته، بسياري از آرمانهاي بزرگي كه در شريعت اسلام و به تبع آن در فرمايشات امام راحل(ره) و رهبري معظم انقلاب آمده در حد كلان و سطح آرماني خود متوقف شده و هيچگاه تبديل به اهداف عيني و عملياتي نشده اند، لذا در نظام برنامه ريزي و تصميم گيري نيز به عنوان يك شاخص مدنظر قرار نگرفته اند.
دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته بايد محمل تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي قرار گيرد. اين امر مستلزم طرح ريزي سازوكارهاي راهبردي در قالب الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت است. الگويي كه بايستي مبتني بر ارزشهاي اسلامي باشد.
تجربه 3 دهه مديريت در كشور نشان مي دهد كه نياز ما به اين الگو يك نياز جدي و ضروري است. آنچه تا به حال محوريت داشته برگرفته از مدل غربي توسعه بوده و حال ما نيازمند طراحي يك الگوي پيشرفت، مبتني بر باورها و ارزشهاي اسلامي و ايراني خودمان هستيم. سطح معرفت شناسي ما و نگاهمان به انسان در فرهنگ اسلامي- ايراني تفاوتهاي جدي با فرهنگ غربي دارد. نگاه صرفا مادي به انسان در اومانيسم غربي باعث شده كه آنها فقط به فكر توسعه زندگي دنيايي و مادي جوامع بشري باشند و نگاهي كاملا يك سويه را شاخص فكر و عمل خود قرار دهند. حال آنكه در نگاه اسلامي و فرهنگ ايراني، الگوي مناسب الگوي پيشرفت همه جانبه در ابعاد مادي و معنوي زندگي انسانهاست. مدل غربي توسعه، انسان را حريص پرورش مي دهد و او را وادار مي كند تا براي رسيدن به منافع و كسب ماديات بيشتر، از هر راهي تلاش كند. اما اسلام با اين مدل مخالف است و از نگاه «الدنيا مزرعه الآخره» زندگي دنيايي انسان را خدامحور و معطوف به زندگي جاودانه آخرت تعريف مي نمايد.
ريشه اختلافات ما با غرب در نگاه هستي شناسانه ماست. بنابراين بعد از انقلاب اسلامي و خدامحور خميني كبير(ره)، مدلهاي غربي و ليبراليستي، عليرغم آنكه در تدوين طرحها و برنامه ها، خواسته و ناخواسته ملاك و شاخص قرار گرفت، هيچگاه پاسخگوي نيازهاي اساسي ما نبود.
حضرت آيت الله خامنه اي به اين مساله مهم اشارات راهگشايي داشته اند. معظم له توجه به مساله «توحيد» را در تدوين اين الگو ضروري دانسته و مي فرمايند؛ اگر توحيد، اعتقاد به خدا و التزام به اين اعتقاد، به بدنه زندگي بشر بسط داده شود، مشكلات جامعه بشري حل و راه پيشرفت حقيقي گشوده خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب توجه به معاد و محاسبه اخروي را در الگوي پيشرفت، موجب منطقي شدن تحمل همه دشواريها و ترويج ايثار و از خودگذشتگي برشمرده و تاكيد مي كنند كه اين مفهوم اساسي و سرنوشت ساز بايد در اين الگو معنا يابد. ايشان محور بودن «انسان» در اسلام و فلسفه هاي مادي غرب را كاملا متفاوت از يكديگر دانسته و خاطرنشان مي كنند؛ هدف نهايي اسلام، رستگاري انسان است و در اين نگاه همه مسائل از جمله عدالت،رفاه، امنيت و عبادت مقدمه يا اهداف مياني هستند و هدف اصلي اين است كه انسان سعادتمند شود.
به همين دليل رهبرانقلاب از واژه «پيشرفت» به جاي «توسعه» استفاده كردند. محور اصلي در توسعه بعد مادي زندگي انسان است. توسعه مانند پرنده اي است كه فقط يك بال دارد. قادر به پرواز نيست و يا آنكه به هدف غايي و نهايي هرگز نخواهد رسيد. اما بال ديگر، ابعاد معنوي زندگي بشري است كه در كنار ماديات دنيايي 2 بال پرنده پيشرفت را شكل داده و انسان را به اوج آسمان رستگاري مي رساند.
الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت بايد به مثابه يك دست نامرئي، دستان ايراني مسلمان را بگيرد و او را تا آستانه سعادت و نيكبختي هدايت كند.
حال كه دست اندركاران ماموريت تدوين و تهيه الگوي پيشرفت اسلامي-ايراني را پيدا كرده اند، توجه به چند نكته كوتاه ضروري به نظر مي رسد؛
1- بايد از تمام ظرفيت علمي و پژوهشي كشور در دو عرصه حوزه و دانشگاه بهره برد تا سندي كه به دست مي آيد همه نقطه نظرات كارساز و راهگشا را در خود داشته باشد.
2- پژوهشهاي ميداني و به عبارتي مردمي لازمه كار شمرده شود. قرار است اين الگو در خدمت پيشرفت و سعادت مردم باشد. اگر الگوي طراحي شده بهترين باشد، اما مردم با نگرشي كه دارند راه ديگري برگزينند قطعاً اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
3- اين سند نبايد در طول زمان و به دست دولتها تغيير ماهوي يابد. سند بدست آمده متعلق به دولت خاص و در زمان معين نيست و با تعويض دولتها نبايد سلايق آن را دستخوش تغيير و تحول نمايد.
4- اين سند بايد بتواند به بومي سازي و اسلامي سازي علوم- خصوصاً علوم انساني- كمك نمايد. در بخش علوم انساني بايد زمينه اي فراهم شود كه انسان شناسي، جهان شناسي و معرفت شناسي بومي شده و با بازنگري اساسي مجدداً به صورت اسلامي و ايراني تعريف و تدوين شود.
5- شايد مهمترين آفت يك چنين كارهاي بزرگي، برخورد «شعاري» با آن است. متاسفانه تجربه هاي ناخوشايند از برخوردهاي اين چنيني و ابتر ماندن اين قبيل كارهاي بزرگ، كم شمار نيستند. گاه ديده شده كه مسئولان و متوليان امر با تكرار سخنان رهبرمعظم انقلاب، بدون آنكه نقشه قابل اعتنايي براي نيل به آن هدف ترسيم كرده و به اجرا بگذارند، باعث شده اند تا هدف واقعي و نتايج عملي آن آرام آرام به بوته فراموشي سپرده شود.
همچنين بايد مراقب بود تا اين امر مهم و سرنوشت ساز در چنبره بازي هاي سياسي گرفتار نشده و در چارچوب حزب و جناح محصور و مصادره به مطلوب نشود.
51 سال تا افق ايران 1404 فرصت باقي است. اگر دست بجنبانيم و به فكر باشيم، فرصت بسيار مغتنم و كارسازي است و اگر دست روي دست بگذاريم و تحقق كارهاي بزرگ را مشمول مرور زمان كنيم، اين 51 سال هم مثل 5 سال گذشته به سرعت سپري مي شود. يادمان باشد؛ زمان هيچگاه به عقب بازنمي گردد.
حميد اميدي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان¤ فرارسيدن ماه محرم بر ملت ايران پيام تاريخي امام راحل را دربر دارد كه فرمودند: محرم ماه پيروزي خون بر شمشير است سيل خروشان چهل ميليون بسيجي به تأسي از اين ماه و به بركت عاشوراي حسيني در سال گذشته حادثه عظيم 9 ديماه را خلق كرد و ثابت كردند كه خون امام حسين(ع) و غيرت حضرت ابوالفضل العباس(ع) در رگ هاي مردم ايران جاري است. جاي تاسف است كه سران فتنه آلوده به چرب و شيرين دنيا و وادادگان به اجانب به خود نيامده و در كنار يزيديان قرار گرفتند. بسيجيان به خود مي بالند كه كربلايي اند و كربلايي باقي خواهند ماند.
محمودي
¤ همانطور كه درخت اسلام با خون شهداي كربلا تنومند شد و استوار ماند درخت انقلاب اسلامي نيز با خون شهداي انقلاب تنومندتر شده و تا ظهور حضرت مهدي موعود(عج) استوار خواهد ماند.
عسگرزاده از رشت
¤ بعد از چند صد سال از صدر اسلام وقتي نداي هل من ناصرحسين زمان به گوش رسيد افسران جوان جنگ نرم در سنگر انقلاب لبيك گويان نقاب از چهره فتنه گران كنار زدند و توطئه حساب شده دشمن را خنثي كردند.
5809---0937
¤ اگر در خصوص فعاليت هسته اي كشورمان بحث شفاف سازي و اعتمادسازي هم بوده در اين 8 سال همه گونه توضيحات و امكانات بازرسي در اختيار سازمان بين المللي انرژي اتمي و غربي ها گذاشته شده است لذا به نظر مي رسد بيش از اين ميدان دادن به غربي ها درست نيست و مي تواند در آينده برايمان مشكل ساز شود. همان بهتر كه در مذاكرات پيش رو كار را يكسره كنيم.
يك شهروند
¤ از مقاله مدير مسئول روزنامه كيهان درباره انرژي هسته اي ايران تحت عنوان «خرماي ژنو» تشكر مي كنيم. تجربه ثابت كرده كه ما هرچقدر با آنها وارد مذاكره شويم آنها كار خودشان را مي كنند و الان هم كاري به مذاكره ندارند و چون خودشان را در بن بست مي بينند متوسل به ترور دانشمندانمان شده اند.
صادقي
¤ مي خواستم بگويم كه امت حزب الله حواسشان باشد همه اقشار، شخصيت هاي نظام و مردم، دانشگاهيان، همه و همه ترور دانشمندان و نخبگان هسته اي كشورمان را به شدت محكوم كردند الا سران فتنه. اينها كه به هر بهانه اي سخنراني مي كنند و عليه دولت و نظام بيانيه صادر مي كنند در خصوص اين موضوع بسيار مهم، هيچ موضعي نگرفتند. آيا اينها نشانه پيوند سران فتنه با آمريكا نيست؟
يك شهروند- تهران
¤ متاسفانه مسئولين كشور ما در پاسخ به ترورهاي دانشمندان و افراد نخبه كشورمان فقط به مرگ بر آمريكا و مرگ بر انگليس اكتفا مي كنند اما آنها يعني دشمنان به جاي مرگ بر ايران با عوامل شان تير به قلب نخبگان مي زنند. بنده به نظرم مي رسد از اين به بعد ما هم بايد مقابله به مثل كنيم.
يك شهروند
¤ اعلام آمادگي سپاه پاسداران براي حفاظت از جان نخبگان و دانشمندان هسته اي كشورمان موجب دلگرمي امت حزب الله و ياس و نااميدي و ناراحتي جنايتكاران بين المللي است. به اميد آنكه با تدبير شايسته مسئولين شاهد صحنه هاي خسارت به سرمايه هاي علمي و ملي نباشيم.
5461---0918
¤ از رئيس جمهور مي خواهم كه به اين جانبازان جنگ تحميلي نيز نيم نگاهي بكنند قهرمانان همانهايي نيستند كه مدال آورده اند براي كشور كه در عوض نيز اين چنين مورد تشويق با سكه ها و منازل اهدايي قرار گيرند. به خدا جانبازان جنگ تحميلي كه سالهاست كسي درب منزلشان را به صدا درنياورده بزرگترين مدال را براي كشور آورده اند كه در سايه آن اين تيم ها به مسابقات راه مي يابند ولي اكنون فراموش شده اند و كسي احوال آنها را نمي پرسد. كساني كه نوجواني و جواني و تحصيل و آسايش و راحتي را كنار گذاشتند و به دفاع از اسلام و كشور پرداختند. نمايندگان مجلس فقط جانبازان بالاي 70% و 50% را مدنظر قرار مي دهند جانباز 40% اعصاب و روان خيلي وضعيت بدتري نسبت به جانباز 70% دارد. شما را به خدا به دادمان برسيد.
يك جانباز شيميايي
¤ طرح زوج و فرد بسيار خوب است اجرا شود ولي اي كاش مديران مياني كشور نيز مثل بقيه مردم از وسيله عمومي استفاده مي كردند كه بسيار تاثيرگذار در مردم و خود نوعي تشويق محسوب مي شود ولي متاسفانه اكثرا با وسيله نقليه دولتي و راننده ويژه تردد مي كنند.
عرب سرخي
¤ خيلي افراد روزمزد هستند. كه اين تعطيلات باعث مي شود درآمد آنها كاهش يابد و در خرج و مخارج و پرداخت اجاره بها دچار مشكل شوند. لطفا فكري براي اين قبيل افراد هم بشود.
0046---0912
¤ موضوع استخدام 23000 پرستار كه رياست محترم جمهوري در سخنراني خود دستور آن را صادر كردند هنوز حل نشده است.
2931---0918
¤ بعضي از خانم هاي بدحجاب داخل اتومبيل خود رفتار و حركات دور از شأن انجام مي دهند. وظيفه نيروي انتظامي است كه جلوي منكرات را بگيرد و سلامت اخلاقي جامعه را تضمين كند.
8482---0915
¤ قرار بود مهركارت يك و نيم ميليون توماني كاركنان وزارت بهداشت و درمان كشور را همزمان با فرهنگيان در هفته دولت تحويل بدهند. ولي ماه آذر رو به پايان است و دريغ از حتي يك مورد كه انجام داده باشند. انتظار داشتيم مطبوعات از اين خلف وعده مسئولين انتقاد كنند.
5461---0918
¤ هيچ نظارتي بر افزايش رشته و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد صورت نمي گيرد بعنوان مثال در مقطع ارشد يك رشته دانشجويي كه در دانشگاه دولتي براي 5 تا 10 نفر تعيين ظرفيت شده در دانشگاه آزاد تا 30 نفر دانشجو پذيرش مي كنند. نتيجه كار اين مي شود كه فارغ التحصيلان براي اشتغال در بازار كار مشكل پيدا مي كنند.
2264---0914
¤ در سال 85 از ايران خودرو به صورت ليزينگ خودرو 405 گرفته ام تمام اقساط آن را هم قبل از موعد به طور كامل پرداخت كرده ام اما هفته پيش كه براي تسويه حساب مراجعه كردم تا سندم را بگيرم، از بنده 341 هزار تومان تحت عنوان تفاوت قيمت دريافت كردند. مي خواستم مسئولان ذيربط به اين موضوع رسيدگي كنند.
غلامحسين قرباني - اراك
¤ به نظر بنده با توجه به اينكه آلودگي هوا معمولا درماه هاي منتهي به زمستان پديد مي آيد بهترين و منطقي ترين كار فرهنگ سازي در عدم استفاده از خودروهاي شخصي در كارهاي بي مورد و همچنين تقويت شبكه حمل ونقل عمومي است.
يك شهروند
¤ يكسال پيش براي خريد تيبا 5 ميليون واريز نمودم و قرار بود كه زير ده ميليون باشد ولي حالا كه مي خواهند تحويل دهند براي رنگ سفيد 11 ميليون و پانصدهزار و براي رنگ متاليك يازده ميليون و هفتصدهزار قيمت گذاشته اند. و به جهت اينكه يكسال 5 ميليون در اختيار آنها بود براي رنگ متاليك هفتصد هزار و براي رنگ سفيد پانصد هزار تومان تخفيف در نظر گرفته اند. اين تبعيض (دويست هزار تومان) براي چيست؟! تخفيف براي پولي است كه يكسال در نزد آنها بوده نه رنگ؟ چه كسي پاسخگو است؟
يك شهروند
¤ از پيشرفت پروژه مسكن مهر استان كرمان خبري نيست تقاضا دارم اعضاي تعاوني اطلاع رساني كنند كه در چه وضعيتي است.
3158---0913

 گربه -گفت و شنود

گفت: بعد از آنهمه رجزخواني سران فتنه و التماس آنها به هواداران كه روز 16 آذر در دانشگاه ها تجمع كنند، چرا هيچ خبري از هواداران نبود؟!
گفتم: دروغگويي و خيانت و وطن فروشي سران فتنه ديگر هواداري براي آنها باقي نگذاشته.
گفت: ولي تمام فضاي مجازي را پر كرده بودند از تبليغات و دعوت و التماس و...
گفتم: خيلي از سايت هاي حامي فتنه هم به سران فتنه هشدار داده بودند كه فضاي مجازي را با واقعيت هاي جامعه دانشجويي اشتباه نگيرند ولي «بر سيه دل چه سود خواندن وعظ»!
گفت: يكي از همين سايت ها خطاب به سران فتنه نوشته بود، حالا كه هواداري باقي نمانده، لااقل ظاهر قضيه را حفظ كنيد و دعوت نكنيد كه باعث آبروريزي شود.
گفتم: چه عرض كنم؟!
گفت: يك كاربر سايت فيس بوك تاسف خورده كه موسوي و خاتمي و كروبي، عرضه رد گم كردن هم ندارند.
گفتم: باز هم چه عرض كنم؟! يارو رفته بود دزدي، صاحب خانه كه بيدار بود، داد زد كيه؟ و آقا دزده براي اين كه رد گم كنه، گفت؛ كسي نيست، گربه است! و بعد براي اين كه حرفش رو ثابت كنه، صداي گاو درآورد!

 در پايان نشست ژنو 3
جليلي: شرط ادامه مذاكرات توقف فشارهاست

سرويس سياسي-
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در آخرين دور مذاكرات نشست ژنو 3 تأكيد كرد ايران هيچ گونه گفت وگويي را در فضاي فشار و تحريم نمي پذيرد.
به گزارش منابع خبري، دكتر جليلي در پايان دور سوم مذاكرات ژنو كه صبح ديروز برگزار شد، گفت: نتيجه گفت وگوها اين شد كه گفت وگو براي همكاري حول نقاط مشترك ادامه پيدا كند.
وي افزود: اين موضوعي بود كه هيئت ايراني بر آن تأكيد داشت و در پايان گفت وگوها نيز اين تصميمي بود كه به طور مشترك با طرف مقابل گرفته شد كه ما گفت وگوها را صرفاً براي همكاري حول نقاط مشترك مورد نظر طرفين ادامه مي دهيم و براين مبنا اميدواريم طرف مقابل هم بر اين توافقي كه كردند و اين موضعي كه اعلام شد ثابت بمانند و بتوانيم گفتگوها را براساس قراري كه گذاشتيم احتمالاً در بهمن ماه در استانبول براين مبنا ادامه دهيم.
جليلي در عين حال تأكيد كرد لازمه تداوم مذاكرات متوقف شدن مسير فشار است و ايران با تداوم مسير فشار مذاكره نخواهد كرد.
دكتر جليلي همچنين در دور سوم مذاكرات با طرح تفصيلي 3 سؤال مطرح در نامه 15 تير ماه از اشتون و بقيه اعضاي گروه 1+5 خواست كه به اين سؤال ها به طور شفاف تر پاسخ بدهند و 1+5 متعهد شد كه پاسخ هاي لازم را در اين زمينه ارائه كند.
وي سپس با اشاره به مسلح شدن رژيم صهيونيستي به سلاح هاي هسته اي از سوي برخي كشورها خطاب به اشتون گفت: «سؤال بسيار مهمي كه 1+5 بايد به آن جواب بدهد اين است كه چه كساني رژيم صهيونيستي را به سلاح هاي هسته اي مجهز كردند چرا كه اين نقض قاطع و روشن ان پي تي است».
جليلي در ادامه با اشاره به وجود 210 كلاهك هسته اي آمريكا در اروپا از 1+5 پرسيد آيا از اين بابت احساس تهديد نمي كنند؟
رئيس تيم مذاكره كننده ايران در پايان اين مذاكرات مجدداً تأكيد كرد كه گفت وگو تحت فشار در واقع گفت وگو نيست و تلاش براي ديكته كرد موضوعات به كشورها فقط كار ديكتاتورهاست. بنابراين ما گفت وگو در چارچوب راهبرد دو مسيره را نمي پذيريم و آن را نفي مي كنيم. اين سؤال اساسي بود كه ما داشتيم و در اين گفت وگوها نيز مطرح كرديم. آنها در مطالبشان عنوان كردند كه مي خواهند گفت وگو را براي همكاري داشته باشند.
جزئياتي از نشست ژنو 3
نشست ژنو 3 با گذشت 15 ماه از اجلاس ژنو 2 و 28 ماه از ژنو يك صبح 15 آذر با حضور هيأت ايراني به رياست دكتر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي و نمايندگان 1+5 برگزار شد.
در هيأت ايراني علاوه بر دكتر جليلي، «علي باقري» معاون سياست خارجي و امنيت بين الملل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، «ابوالفضل ظهره وند» معاون رسانه اي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، «حميدرضا عسگري» مشاور حقوقي رئيس سازمان انرژي اتمي و وزارت خارجه و «علي آهني» معاون اروپاي وزارت خارجه در هيئت ايراني حضور داشتند.
در طرف مقابل نيز تنها ويليام برنز و سرگئي ريابكوف رؤساي هيأت هاي آمريكايي و روسي افراد قديمي شركت كننده در اين مذاكرات بودند. ووهايلونگ معاون وزير خارجه چين نيز رياست هيئت چيني را برعهده داشت.
در دور اول مذاكرات سعيد جليلي رئيس هيئت ايراني، اقدام غرب در جنايت عليه دانشمندان هسته اي ايران، خصوصاً دكتر شهرياري را محكوم كرد و خطاب به كاترين اشتون وزير خارجه اتحاديه اروپا اظهار داشت: «با اين حال ترور اخير دو دانشمند هسته اي ايران يك نمونه متفاوت است چرا كه يكي از اين دو نفر در فهرست تحريم قطعنامه شوراي امنيت قرار داشته است و ديگري هم جزو دانشمندان هسته اي شناخته شده ايران بوده است.»
وي تأكيد كرد: «جان ساورز رئيس سرويس اطلاعات خارجي انگليس چند هفته قبل از ترور به صراحت اظهارات خاصي در مورد انجام عمليات اطلاعاتي در ايران بر زبان آورده بود و پس از انجام ترور هم سايت رسمي وزارت خارجه اسرائيل در مقاله اي رسمي نوشت اين ترور با هدف ضربه زدن به برنامه هسته اي ايران و جلوگيري از اتمي شدن ايران انجام شده است.»
جليلي با بيان اينكه «اين سخنان مفهوم كاملاً خاصي دارد»، سؤال كرد كه چرا دنيا در مقابل اقدام تروريستي و اعتراف صريح برخي كشورها به مشاركت در آن سكوت كرده است و چرا 1+5 اين اقدام را محكوم نكرد؟
جليلي خطاب به اشتون اضافه كرد: «دست زدن به اقدامات تروريستي با هدف جلوگيري از دسترسي ايران به علم تلفيقي از روحيه فاشيستي و روحيه قرون وسطايي است كه بي شك مستحق محكوميت است اما اين اقدامي است كه تا به حال انجام نشده است.»
پس از دور اول مذاكرات كه به محاكمه 1+5 درباره ترور دانشمندان ايراني سپري شد، دور دوم مذاكرات با چند ساعت فاصله در بعد از ظهر 15 آذر در ژنو باراني برگزار شد.
در اين دور از مذاكرات نيز هيأت ايراني موفق شد موضوع مذاكره را از قالب موردي به حالت مجموعه اي تغيير دهد و بر همين اساس از طرف مقابل خواست تا نظراتش را در قبال مسائل و چالش هاي مختلف جهان ارائه كند.
در پايان دور دوم طرفين موافقت كردند مرحله سوم مذاكرات ژنو 3 صبح روز 16 آذر در يكي از ساختمان هاي بين المللي اين شهر اروپايي ادامه پيدا كند و در نهايت در آخرين دور گفت وگوهاي مذكور 1+5 با دستور كار پيشنهادي ايران براي ادامه مذاكرات و نيز برگزاري ادامه گفت وگوها درژانويه 2011 در استانبول موافقت كرد.
 سلطانيه: 1+5 از فرصت مذاكره استفاده كند

نماينده دائم كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به توافق ايران و گروه 1+5 در ژنو مبني بر ضرورت تداوم يافتن گفت وگوها تاكيد كرد كه غرب از فرصت مذاكره استفاده كند.
«علي اصغر سلطانيه» در گفت وگو با خبرگزاري كويت، به 1+5 توصيه كرد تا براي اثبات برخورد مثبت با اين مذاكرات، از فرصت استفاده كنند و با اراده سياسي واقعي به انجام گفت وگوهاي مفيد و سازنده با ايران و بررسي تمامي مسائل جهاني و منطقه اي بدون متمركز شدن تنها به مساله هسته اي ايران بپردازند.
وي در ادامه تاكيد كرد، ايران همواره گزينه مذاكره را به عنوان راه حل مسائل موجود بين خود و جامعه جهاني انتخاب كرده است و در مقابل موفقيت مذاكرات ژنو را به ميزان تمايل كشورهاي بزرگ به تضمين اصل احترام متقابل و به دور از تلاش براي تحميل پيش شرط ها بر ايران مرتبط مي داند.
سلطانيه افزود: مذاكرات ژنو اساسا براساس نامه اي است كه سعيد جليلي - مذاكره كننده ارشد ايران-به كاترين اشتون-رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا - نوشته است و در اين ميان آژانس بين المللي انرژي اتمي طرف مذاكره نيست.
وي با اشاره به درخواست اخير جنبش غيرمتعهدها از يوكيا آمانو - مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي-براي تلاش براي حمايت از اطلاعاتي كه آژانس از كشورهاي عضو از جمله ايران به دست آورده است، گفت، با وجود تعهد آمانو در حمايت از اطلاعات و جلوگيري از درز كردن آن، تلاش هاي آژانس در اين باره هم چنان رضايت بخش نيست.
سلطانيه در ادامه به مساله ترور اخير دانشمندان ايراني پرداخت و به آژانس نسبت به انتشار اسامي كارشناسان و دانشمندان ايراني كه با آن كار مي كنند، براي حفاظت از سلامت شان هشدار داد.
وي كشورهاي غربي را به دست داشتن در ترور سه دانشمند ايراني متهم و از سكوت كشورهاي غربي در محكوميت اين حادثه ابراز تاسف كرد.
نماينده ايران هم چنين به كشورهاي عضو آژانس به ويژه كشورهاي در حال رشد توصيه كرد تا نسبت به روند بازرسي ها به دليل نبود تضمين در حمايت از كارشناساني كه با بازرسان همكاري دارند، هوشياري بيش تري به خرج دهند چرا كه چه بسا ممكن است بعد از پايان كار بازرسي مورد هدف قرار گيرند.
وي درباره ارزيابي اش از گزارش اخير آمانو درباره ايران و متهم كردن آن به پايبند نبودن به تصميمات بين المللي به ويژه تصميمات شوراي امنيت در توقف غني سازي گفت: با مراجعه به گزارشات مديركل پيشين و فعلي هيچ نتيجه گيري نهايي براي آژانس مبني بر اين كه تهران فعاليت هسته اي با اهداف نظامي دارد، وجود ندارد.
سلطانيه ادامه داد: آژانس بارها در گزارشات خود اعلام كرده است كه مي تواند بدون هيچ مانعي به رصد كردن و تحقيق در ايران ادامه دهد و بازرسانش هم مي توانند به هر يك از سايت هايي كه مي خواهند مراجعه و به نمونه برداري بپردازند.
وي در پايان به وجود برخي انگيزه هاي سياسي در ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت به جاي حل آن در داخل آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره و نسبت به برخورد دوگانه آژانس با پرونده هاي حساس هسته اي و ناديده گرفتن مستمر زرادخانه هاي هسته اي اسرائيل كه خطر واقعي براي منطقه به شمار مي روند، ابراز نااميدي كرد.

 گاردين: توليد كيك زرد ايراني ضربه بزرگي به غرب بود

گاردين نوشت: ايران با استفاده از اورانيوم استخراج شده از معادن خود گام ديگري به سمت خودكفايي هسته اي برداشت.
اين نشريه انگليسي اذعان كرد: البته براساس قطعنامه هاي سازمان ملل كه عليه ايران صادر شده است استخراج سنگ معدن و تبديل آن به كيك زرد ممنوع نيست اما يكي از راه هايي كه جامعه بين المللي سعي داشت از طريق آن برنامه هسته اي ايران را متوقف كند، جلوگيري از واردات كيك زرد به ايران بود. اين اتفاق در ظاهر پيامي بود كه ايران به غرب داد تا بگويد چنين اقداماتي نمي تواند مانع پيگيري برنامه هسته اي ايران شود و ضربه بزرگي به غرب بود.
گاردين افزود: ناظران بين المللي مي گويند بعيد است همزماني اعلام اين خبر با سفر سعيد جليلي، مذاكره كننده هسته اي ايران به ژنو براي از سرگيري گفتگوها به گروه 1+5 تصادفي بوده باشد.

 مجمع روحانيون دسته جمعي پاي فتنه گران ايستاده اند (خبر ويژه)

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون هرگونه تصور و احتمال مبني بر اينكه برخي اعضاي اين گروه حساب خود را از فتنه گران جدا كرده باشند، باطل كرد.
مجيد انصاري روز دوشنبه طي سخناني در دانشكده فني دانشگاه تهران كه ازسوي انجمن اسلامي دانشگاه تهران با حضور الهه كولايي، حميدرضا جلايي پور و محسن رهامي برگزار شده بود، به شايعه اختلاف ميان اعضاي مجمع روحانيون پرداخت و گفت: من به عنوان دبير اجرايي مجمع مبارز اعلام مي كنم مزخرفاتي كه از قول برخي فرصت طلبان كه امروز دايه مهربان تر از مادر شده اند و از خارج از مجمع عليه مجمع روحانيون مبارز و شخصيت هاي مجمع مطرح مي شود و صحبت از وجود اختلاف در مجمع مي كنند مثل هزاران هزار دروغ ديگر كه عليه ساير تشكل ها گفته مي شود، بي اساس است.
اظهارات مجيد انصاري در تكذيب اختلاف نظر در مجمع روحانيون در حالي است كه برخي اعضاي ارشد اين مجموعه و از جمله خاتمي و ابطحي و محتشمي پور و موسوي خوئيني ها و ... جزو بازيگران اصلي فتنه و آشوب 8 ماهه در سال گذشته بودند و بنابراين اظهارات وي بدين معناست كه وي با تعصب كامل نسبت به اين باند عرصه سياسي كشور را نگاه مي كند و تعصب فتنه گران به مراتب براي وي مهم تر از اسلام و انقلاب و رهبري و قانون اساسي است.چندان كه در حوادث سال گذشته هم هنگامي كه به ساحت اسلام، امام حسين(ع)، امام خميني(ره) و ولايت فقيه جسارت شد هيچ واكنشي ولو براي ظاهرسازي از امثال انصاري ديده نشد.
اظهارات اخير دبير اجرايي مجمع روحانيون، از توهم آميز بودن رويكرد برخي رجال سياسي كه از لزوم تعامل اصولگرايان با اصلاح طلباني نظير مجمع روحانيون سخن مي گفتند خبر مي دهد و حاكي از آن است كه اين جريان ولو به قيمت پشت پا زدن به آرمان هاي اصيل حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامي، پاي فتنه گران و پادوهاي جبهه استكبار مي ماند. اين همه در حالي است كه حضرات يكي در ميان براي مظلوميت امام و خط امام اشك تمساح مي ريزند همچنان كه انصاري چند ماه قبل گفته بود: بايد بر مظلوميت امام و خط امام گريست و مظلوم تر از شخص امام، ولايت فقيه است.
اكنون پرسش اين است كه جماعت متظاهر چگونه مي توانند قاطعانه پاي فتنه گران دشمن امام و ولايت فقيه بايستند و باز هم دم از امام و ولايت فقيه بزنند؟!
مجمع روحانيون با وجود زمينه سازي سران آن در فتنه سال گذشته كه منجر به حرمت شكني بي سابقه روز عاشورا شد روز گذشته بيانيه اي در تكريم ماه محرم و حضرت امام حسين(ع) صادر كردند. در اين بيانيه از «پايبندي امام حسين(ع) به پيمان ولو با افراد بدآئين» تجليل شده است. احتمالا با همين مغالطه است كه مجمعي ها اصرار دارند هم پيمان آمريكا و انگليس و سلطنت طلبان و بهايي ها و ماركسيست ها و تروريست هاباقي بمانند.

 گسترش استقبال از نقش سياسي دين در كشورهاي اسلامي (خبر ويژه)

نتايج نظرسنجي مؤسسه تحقيقاتي پيو (PEW) نشان مي دهد اغلب مسلمانان جهان از افزايش نقش اسلام در زندگي سياسي كشورشان استقبال مي كنند و آن را امر مثبتي مي دانند.
به گزارش راديو فردا در اين نظرسنجي كه بيش از 8 هزار شهروند كشورهاي مختلف اسلامي شركت كرده اند، درصد بالايي از شركت كنندگان در كشورهاي پاكستان، مصر، نيجريه و اردن خواهان تغيير قوانين كشورشان براي همسو ساختن آن با شريعت اسلامي هستند. اين دسته از مسلمانان جهان، موافق اجراي حكم سنگسار براي متهمين به زنا، قطع دست براي دزدها و اجراي حكم اعدام براي كساني هستند كه از اسلام به اديان ديگر گرويده اند.
اين گزارش مي افزايد: در كشورهايي مانند اندونزي، مصر، نيجريه و اردن بيش از 70 درصد مردم نقش اسلام در سياست را مثبت ارزيابي مي كنند. در تركيه كه نظامي سكولار محسوب مي شود ولي دولتي اسلام گرا در آن حاكم است 84 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي خود را با اسلام مدرن و معتدل همسو مي دانند.

 رسوايي مشترك موسوي و مهاجراني درباره مراسم 16 آذر دانشگاه كرمانشاه (خبر ويژه)

سخنراني محمدحسين صفار هرندي در جمع دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه با حضور متراكم دانشجويان كه علاوه بر صندلي ها راهرو وسط و انتهاي سالن را پر كرده بودند روز دوشنبه -پريروز- برگزار شد. ورود وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين سالن با ابراز احساسات انقلابي و ارزشي دانشجويان مواجه شد و در طول صحبت طولاني وي نيز، دانشجويان بارها سخنان او را در نقد فتنه گران و عملكرد آنان مورد تحسين قرار دادند.
در اين ميان يك نفر از دانشجويان كه از سوي فتنه گران به تور افتاده بود و به او گفته بودند كه جمعي با تو همراه خواهند شد اقدام به سر دادن شعار انحرافي كرد ولي حتي يك نفر با او همراه نشد و در نهايت اين فرد پس از چند بار تك خواني! به تنهايي سالن را ترك كرد و بقيه دانشجويان كه تعدادشان از 600 نفر فراتر مي رفت تا پايان سخنراني با آرامش و اعلام حمايت از سخنان صفار هرندي در سالن باقي ماندند.
حالا بخوانيد گزارش سايت ميرحسين موسوي(كلمه) و همچنين «جرس» را: «صفار هرندي و هيات همراهش با شعارهاي دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه غافلگير شدند. پس از اين شعارها جمع كثيري]!؟[ از دانشجويان شروع به دست زدن متمادي در حمايت از شعار دهندگان نمودند كه تا مدت طولاني ادامه داشت و مجري مراسم با درخواست مكرر خود سعي در آرام نگه داشتن جو آمفي تئاتر نمود اما با بي توجهي دانشجويان همراه شد.» اين سايت مدعي شد: «در خارج از سالن و در هنگام خروج تعدادي از دانشجويان از درب هاي خروجي دانشگاه، دو تن از دانشجوياني كه در مراسم شركت كرده بودند توسط افراد لباس شخصي و با هماهنگي حراست دانشگاه بازداشت شدند.»
سايت ميرحسين در اين ماجرا به فضاحت عجيبي تن داده است چرا كه دانشجويان پاي سخنراني كسي كه او را قبول نداشته باشند حضور نمي يابند تا آن را ترك كنند. اگر هم گروه مخالف بخواهد سخنراني فردي را به هم بزند اين كار را در حين سخنراني سخنران انجام مي دهد نه قبل از شكل گيري جلسه، در واقع اين سايت اذعان كرده است كه سالن مملو از دانشجوياني بود كه براي شنيدن سخنان صفار هرندي اجتماع كرده بودند البته اين اعتراف سنگيني است چرا كه فتنه گران به دروغ اين دانشگاه را حياط خلوت خود معرفي مي كردند. وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي هيات همراهي نداشته تا بااو وارد سالن شده باشند و در اين روزاتفاقي نيفتاده تا كسي دستگير شده باشد. آن يك نفر شعار دهنده هم به فرد و يا جايي آسيب نزده بود تا مستوجب بازداشت باشد. مشكل فتنه گران اين است كه نه در تنور آنان ناني پخته مي شود و نه كسي اين لانه را دق الباب مي كند. يك راه باقي مي ماند و آن هم جبران اين همه مافات در «محيط مجازي».
اين ماجرا نشان مي دهد اگر فتنه گران هواداري هم در جايي داشته باشند به دليل افتادن تشت رسوايي فتنه گران از بام، در جمع ها آفتابي نمي شوند و در عين حال براي آنكه اظهار وجود نمايند يك يا چند نفر آدم از همه جا بي خبر را پيدا مي كنند تا به نمايندگي از ميليون ها هوادار مجازي به مقابله با جمعيت هاي متراكم حقيقي بروند تا اگر چوبي هم آمد بر سر فرد يا افرادي بخورد كه ربطي به آنان ندارد!

 خالي بندهاي 16 آذر 17 آذر دچار سرخوردگي مي شوند (خبر ويژه)

دروغ بافي گسترده و ملتهب نشان دادن فضاي دانشگاه در آستانه 16 آذر با هدف القاي زنده بودن فتنه سبز، باعث اعتراض در برخي محافل ضد انقلاب شده است.
در اين باره و در حالي كه برخي رسانه هاي ضد انقلاب به ويژه طي چند روز اخير تلاش داشتند دروغ و توهم را جايگزين واقعيت ها كنند، سايت ضد انقلابي خودنويس به پيامدهاي منفي اين رويكرد ناشيانه پرداخت و نوشت: در آستانه 16 آذر، روز دانشجو، همان گونه كه از مدت ها قبل مي شد تصورش را كرد، فضاي مجازي به شدت ملتهب است. انواع و اقسام بيانيه هاي سياسي از گروه هاي مختلف صادر مي شود و كانون اين التهاب مطابق معمول سايت بالاترين است. اگر كسي از جامعه ايران خبر نداشته باشد ممكن است تصور كند جامعه واقعي هم مانند جامعه مجازي به همين اندازه براي 16آذر ملتهب است. ولي آيا واقعاً همين طور است؟
اين پايگاه اينترنتي مي نويسد:مردم اصلاً حوصله توجه به اين فضاسازي ها را ندارند. به همين دليل كاملاً اشتباه است اگر بخواهيم التهاب بالاترين و كاربرانش را به فضاي واقعي جامعه نيز تعميم بدهيم. اين رسانه ها وكاربران آنها از بي اعتنايي دنياي واقعي به آنان كاملاً آگاهند ولي با عصبيتي بي مانند سعي در خاموش كردن و نفي واقعيت دارند. اينجاست كه مي بينيم آنچه كه از جنبش سبز لااقل در فضاي مجازي مانده «التهابي كاذب» است كه به احتمال بسيار زياد پس از سركوب در 16 آذر باز به فضاي سرخورده خود بازمي گردد و گلايه مي كند تا روزي كه مناسبتي ديگر فرا برسد. به نظر من اين دسته از واقعيات جامعه جدا شده اند و به فضاسازي روي آورده اند، آن هم فضايي كاذب و حقيقتاً مجازي كه فقط در راي هاي داده شده به لينك هاي كاربران و موضوعات داغ آن تجلي مي كند و صبح روز 17 آذر به آساني از ياد خواهد رفت.
خودنويس در پايان نوشت: شايد بهتر مي بود اينگونه كاربران بالاترين به جاي فضاسازي هاي كاذب و پناه بردن به شعارزدگي و انحصارطلبي، دنيا و واقعيات امروز جامعه ايران را نه از دريچه تنگ مانيتورهاي كامپيوترهاي شان، بلكه با كنار گذاشتن تعصب و شعارزدگي و پناه بردن به عقلانيت با ديدي بازتر مي ديدند و براي تفكر مخالف خودشان هم ارزشي قائل مي شدند. آنها احتمالاً نمي دانند كه رفتارشان باعث انزواي بيشتر خودشان و سرگرداني در فضاي مجازي و گريز از واقعيات خواهد شد.اينجاست كه مي بينيم التهاب پيش آمده در بالاترين به مناسبت 16 آذر نتيجه اي جز سرخوردگي براي خود كاربران نخواهد داشت. منتظر مي نشينيم و مي بينيم در اين ساعات باقي مانده تا 16 آذر جامعه بشدت ملتهب بالاترين به كدام سو خواهد رفت؟
يادآور مي شود سايت هاي بالاترين، كلمه، راديو فردا، دويچه وله، روزنت، راديو زمانه وگويا نيوز، طي چند روز اخير به شكلي انباشته از فريب و توهم سعي كرده بودند كه فتنه گران امكان بازتوليد فتنه را در دانشگاه دارند.

 اصلاح طلب روحاني نما تروريست ها و سلطنت طلبان را در آغوش كشيد (خبر ويژه)

يك طلبه نماي فراري كه مدت ها با نشريات زنجيره اي همكاري مي كرد، مي گويد جنبش سبز به هيچ وجه خميني محور نيست و شامل طيف هاي مختلف اپوزيسيون از جمله سازمان مجاهدين خلق(منافقين) و سلطنت طلبان مي شود.
محمدجواد اكبرين اكنون در پاريس اقامت دارد و براي امرار معاش تن به همكاري با راديو فردا، جرس، روزنت و بي بي سي داده است. او پيش از فرار از كشور با نشريات زنجيره اي مدعي اصلاح طلبي از جمله صبح امروز(سعيد حجاريان) همكاري مي كرد و پس از خروج از كشور كشف لباس كرد. اكبرين در گفت وگو با «تهران ريويو» تصريح مي كند: بي پروا مي گويم بايد بخش هايي از سازمان مجاهدين خلق را با آغوش باز در جنبش سبز پذيرفت همان طور كه بخش هايي از سلطنت طلبان اين روزها روشني و عمق نگاه داريوش همايون ]وزير صهيونيست رژيم پهلوي[ را دارند.
وي با رد اين ادعاي اكبر گنجي كه اصلاح طلبان طي سال هاي اخير خميني محور بودند گفت: من اساسا اصلاح طلبي سال هاي اخير را خميني محور نمي دانم. اصلاح طلبان يك روند افتان و خيزان را در 30 سال گذشته طي كرده و از خامي به پختگي رسيده اند.

 دستور پالايش حزب مشاركت و يارگيري تازه از لندن رسيد(خبر ويژه)

ارگان رسانه اي حلقه لندن، حزب مشاركت را «راه سبز» معرفي كرد اما تصويري كاهنده و رو به سقوط از اين حزب ارائه نمود! «جرس» در عين حال خواستار تصفيه اعضاي حزب و افزودن برخي عناصر زنداني به عنوان اعضاي جديد شد. اين رهنمود در حالي است كه پيش از اين برخي بيانيه ها به نام حزب مشاركت از مبدأ لندن منتشر مي شد!
جرس مي نويسد «اگر جنبش دوم خرداد و دوران هشت ساله رياست جمهوري خاتمي و حضور اصلاح طلبان در قواي اجرائي و مقننه تنها يك دستاورد و نتيجه در پي داشته و آنهم تأسيس حزب مشاركت ايران اسلامي بوده باشد؛ اين نتيجه اي قابل مباهات و افتخار در كارنامه دوران اصلاحات در جهت ايجاد دموكراسي و توسعه سياسي و حكومت مدرن است»(!)
نويسنده اين تحليل كه مانند اغلب نويسندگان جرس با اسم مستعار -آذر اهورايي- به انتشار تحليل پرداخته، با وجود چنان شروعي ادامه مي دهد: مشاركت در روند تاريخي دچار نزول شد. اين حزب در سال 77 تأسيس مي شود و در سال 78 در انتخابات مجلس ششم پيروز و حائز اكثريت مي شود اما در انتخابات دوره دوم شوراها و در سال بعد در انتخابات مجلس هفتم بدليل اعمال نظارت استصوابي و حذف گسترده اصلاح طلبان؛ اين حزب از صحنه رقابت حذف و جنبش اصلاحات شكست خورد. چرا مردم به اين سرعت از اصلاحات مأيوس شدند و از جبهه مشاركت روي برگردانيدند؟ يكي از دلايل اصلي يأس مردم از اصلاحات بگومگوها و جر و بحثهاي درون شوراي شهر تهران بود. اين اولين تجربه شوراها در ايران بود. نايب رئيس شوراي شهر آقاي حجاريان بود كه ترور و از دور خارج شد. رئيس شورا آقاي عبدالله نوري بود كه براي انتخابات مجلس كانديدا شد و از شورا استعفا داد و در نتيجه دور به دست آدمهايي افتاد كه مردم را از اصلاحات مأيوس كردند. اين آقايان الان كجا هستند و چه مي كنند و چه نسبتي با جنبش سبز دارند؟!
ارگان مهاجراني و كديور اضافه مي كند: مسئله ديگر نحوه ورود به انتخابات مجلس ششم بود. جبهه مشاركت در اين انتخابات آنطور كه بايد نتوانست از ميان آدمهائي كه در آن انتخابات مدعي اصلاح طلبي بودند و شانس پيروزي هم داشتند و تعدادشان در كل كشور به دو هزار نفر هم نمي رسيد كانديداهايش را به يك روش دموكراتيك و معقول گزينش كند و در نتيجه برخي به ليست مشترك جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب راه يافتند؛ كه حاضر به هزينه دادن براي اصلاحات نشدند اما اصلاحات را هزينه راه يابي خود به مجلس كردند. كسي كه در تمام عمر مجلس ششم حتي يك بار هم حرف نزده و يك طرح و پيشنهاد نداشته و در همه اين سال ها چه قبل و چه بعد از آن هم حتي يكبار براي جنبش يك كلام بر زبان نياورده و يك خط ننوشته و اصلاً هيچ گاه حرف و طرحي براي گفتن نداشته، اين آدم چه ارتباطي با اصلاح طلبي دارد و چرا بايد در ليست جبهه مشاركت وارد مجلس ششم بشود؟
نويسنده جرس ادامه مي دهد: بايد از گذشته درس عبرت گرفت. نبايد بيهوده مثل گذشته فكر كنيم. اصلاحات فرآيندي بي بازگشت است. شرايط فعلي اگرچه براي كار حزبي پرهزينه و كم طرفدار است اما همين شرايط بهترين موقعيت است تا هر حزبي كادرهاي قديمي اش را به محك تجربه بيازمايد و كادرهاي جديدش را از ميان آدمهاي معتقد و باوفا و مصمم و صميمي و فداكار و پرتوان شناسائي و گزينش كند. در موقعيت تقسيم غنايم ياران و مدعيان همفكري و همراهي بسيارند اما از بسياري از اينان در موقعيتهاي خطيري مثل اكنون كه هنگام اثبات ادعاها است؛ به جز عده قليلي خبري نيست. حزب مشاركت چند نفر مثل تاج زاده و آن هشت نفري كه بر عليه كودتا گران شكايت كرده اند دارد؟ امثال آنها در جامعه ما كم نيستند مثل همانهائي كه عضو حزب مشاركت نيستند اما الان همبند آنان در زندان هستند.
استناد از سر ناچاري جرس به تاج زاده در حالي است كه چند ماه پيش ويدئويي از اظهارات وي در گفت وگو با رمضان زاده و يك هم حزبي ديگر در اينترنت منتشر شد. در اين ويدئو تاج زاده تصريح مي كند كه تقلب 11 ميليوني در انتخابات معنا ندارد و ما در انتخابات شكست خورده ايم.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14