(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 12 خرداد 1390- شماره 19942

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
سربازان به پا خاسته اند (يادداشت روز)
با دستور رئيس قوه قضائيه اجراي ديه 90 ميليوني متوقف شد
كيهان و خوانندگان
شعر (گفت و شنود)
در واكنش به جوسازي ها صالحي: خلبان هواپيماي حامل مركل پرواز را اشتباه اعلام كرده بود
برگزاري همايش امام(ره) و سياست خارجي با حضور شخصيت هاي داخلي و خارجي
شوراي هماهنگي سبز يا شوراي تهيه سوژه براي كيهان؟! (خبر ويژه)
سفارش كوتاه و رساي امام خميني به آيت الله خامنه اي (خبر ويژه)
تركيه چرا فريب خورده است؟! (خبر ويژه)
از جنگ ممسني تا دنده عقب با چراغ خاموش! (خبر ويژه)
گوش ما با همين حرف ها در پادگان اشرف دراز شد (خبر ويژه)
رژيم مبارك ما را سرافكنده كرده بود (خبر ويژه)سربازان به پا خاسته اند (يادداشت روز)

فرارسيدن 14 خرداد امسال معنايي ديگر خواهد داشت. 14خرداد 90 از بسياري جهات با ايام قرينه خود در سال هاي گذشته متفاوت است و اين تفاوت بي گمان خود را به رخ خواهد كشيد. در تمام سال هاي گذشته وضع از اين قرار بوده است كه خيل عاشقان امام در سراسر جهان و بويژه درايران وقتي طليعه 14 خرداد نمايان مي شد حس مي كردند دوباره فرصتي دارند براي اينكه عشق خود را به مراد عزيز تر از جانشان فرياد كنند. اين عشق بويژه قلب جوانان و نورسيدگان، آنها كه به چشم سر هرگز امام را نديده و محضرش را درك نكرده اند، با حرارت بيشتري زبانه مي كشيد و به همين سبب هم بود كه وقتي به خيل حاضران در بارگاه امام نظر مي كردي اكثر آنها را جواناني تشكيل مي دادند كه به سابقه نه، اما به حقيقت آنچه در دل و جانشان مي گذشت، از بسياري از مدعيان انقلاب انقلابي تر و از داعيه داران خط امام، به اصول و مباني اين خط پاي بند تر و در راه آن پاي كارترند. امسال اما چيزي فراتر از سر داده شدن فرياد عشق ودلدادگي رخ خواهد داد.
مردم ايران امسال در حالي به جانب حرم مرادشان روانه خواهند شد كه مي دانند اين بار مردان و زنان بسياري در گوشه و كنار منطقه بزرگ خاورميانه آرزو دارند كاش در ايران بودند و مي توانستند درعرض ارادت به آن رهبر بزرگ با آنها همراه شوند. خميني كبير(ره) روز 14 خرداد از ميهماناني پذيرايي خواهد كرد كه اين بار نه فقط از جانب خود بلكه به عنوان نمايندگان خيل كثير مردان و زنان به پاخاسته در جاي جاي خاورميانه كه جان خود را از پيام سترگ خميني (ره) سيراب مي بينند، در محضرش گرد آمده اند.
آن روز كه امام مي گفت اين انقلاب در مرزهاي ايران محصور نخواهد ماند و گستره آن همه امت اسلام را در بر خواهد گرفت، شايد بسياري با خود تصور كردند كه اين جمله يا يك شعار است يا خبر از آينده اي آنچنان دور دست مي دهد كه به اين زودي ها نبايد انتظار تحققش را داشت. بويژه آمريكايي ها بدون ترديد باور نمي كردند هنوز هم تا حدودي نمي كنند كه مردان و زناني يك لاقبا، به پا خاسته از ميانه خانه هاي گلين و كوچه هاي خاكي و گاه با دست خالي و پاي برهنه، قدرت آن را داشته باشند كه شبكه پيچيده و تودرتوي منافع حياتي آنها و ساختار ها و افراد حافظ آن را در زماني بسيار كوتاه -آنقدر كوتاه كه اجازه هرگونه برنامه ريزي متقابل را از آنها بگيرد- پايين بكشند و ويران كنند.
سوالي كه آمريكايي ها بايد به آن پاسخ بدهند و نمي توانند، اين است كه اين نيرو و انرژي عظيم از كجا آمد؟ منبع اين سيل خروشان كه همه دار و ندار آنها در خاورميانه در هم كوبيده و به سرعت در حال فراتر رفتن از خاورميانه و خودنمايي در قلب اروپاست كجا بوده است؟ آيا همه وقايع بزرگ محصول آن است كه يك جوان تونسي ظلم خاندان بن علي را بيش از اين تاب نياورد و خود را گوشه اي به آتش كشيد. واقعه اي چنان خرد، آيا توان تبيين درهم ريختگي هايي چنين عظيم را دارد؟ آنچه مي توان به سادگي ديد اين است كه آمريكايي ها ترجيح مي دهند سرخود را زير برف كنند و حقيقت را نبينند. حقيقت چيست؟ ظاهرا همان است كه بنيامين نتانياهو نخست وزير بخت برگشته دولت اشغالگر قدس شريف ديده است: صداي خميني را از كنار مرزهايمان مي شنويم! زماني آمريكا و اسراييل نگران بودند كه في المثل كساني در تهران نشسته اند و براي حمله به منافع و هدم موجوديت آنها نقشه مي كشند. البته كه چنين بود و بسياري طراحي هاي ظريف و موثر براي گوشمالي دادن غرب در اين سال ها انجام شده و پس از اين هم خواهد شد اما اين را ديگر باور نمي كردند كه دوراني برسد كه در آن دوران فكر كردن به آنچه در خيابان هاي قاهره، داخل كرانه باختري، مرزهاي شرقي سعودي، قلب صنعا و گوشه و كنار اردن مي گذرد چنان انرژي از آنها بگيرد كه ديگر نفس و تواني براي درافتادن با ايران باقي نماند.
منشا اين دوران جديد چيست و كجاست؟ امام مي فرمود سربازان من در گهواره اند. بعضي خيال كردند اين جمله فقط در مورد نسلي مصداق دارد كه انقلاب 57 را ساختند و ندانستند كه تا امام هست روند پرورش سرباز در گهواره هم ادامه دارد و هرگز براي آن پاياني نخواهد بود. درست در همان روزهايي كه آمريكايي ها عليه ايران جنگ به راه انداختند، ايران را تحريم اقتصادي كردند، مردان بزرگ و شخصيت هاي برجسته آن را ترور كردند، براي منزوي شدن آن در جهان كوشيدند، جلو راه پيشرفت آن سد بستند و خلاصه هر روز از راه و روزني جديد به توطئه گري عليه آن پرداختند، آري در تمام آن ايام، خيال غرب اين بود كه ديگر دوران خميني به سر آمده است چنان كه تفاله هاي داخلي شان هم گفتند بايد اين مكتب را در موزه ها جست وجو كرد. اما اشتباه مي كردند. داخل گهواره ها نسلي در حال پرورش بود كه مصمم بود تعيين كند چه چيز را بايد به متن زندگي در كف خيابان آورد و فرياد كرد و چه چيز را بايد به موزه فرستاد. امروز آن نسل به پاخاسته است. نسلي كه تصميم دارد به آمريكايي ها نشان بدهد آنچه تا به حال ديده و تجربه كرده اند در قياس با آنچه از اين پس خواهند ديد به واقع هيچ نيست.
در عربستان سعودي، بارانداز منافع غرب در منطقه و شريان تغذيه اقتصادي آمريكا، نسلي متولد شده كه ديگر نمي تواند بپذيرد عتيقه هايي فسيل شده بر آن حكومت كنند و دار و ندارش را يا خود بالا بكشند و يا در حلقوم آمريكايي ها بريزند. در يمن (جايي كه آمريكايي ها آن را از نوع مناطق كوچك داراي اهميت بزرگ مي خوانند)، مردان و زناني سلحشور در پي احياي كرامت انساني خود برآمده اند و بناي كم آوردن و خسته شدن هم ندارند تا وقتي كه نوكر آمريكا به زير كشيده شود. در بحرين، جايي كه غيرت و حميت شيعيانش نشان از روح پولادين شيعيان صدر اسلام دارد ماجرا تازه آغازشده است و تا وقتي كه حقوق شهروندي شيعه احيا نشود پايان نخواهد پذيرفت. در ليبي جواناني پديدار شده اند كه از خونريز ترين ديكتاتور تاريخشان هيچ هراسي به دل راه نمي دهند و به ازاي هر يك گلوله اي كه به سمت مزدوران او شليك مي كنند شعار الله اكبر سر مي دهند. در مصر، مردم رنجور ولي اميدوارند و هر روز با روحيه اي كه تازه و تازه تر مي شود با اراده هايي درگير مي شوند كه بنا بر دزديدن انقلاب آنها دارد. اين همه نشان آن است كه آمريكا قادر به متوقف كردن رسوخ پيام امام در دل ها كه مي گفت بايستيد و مقاومت كنيد خداوند نتيجه را براي شما تضمين خواهد كرد نبوده اند و حالا كه آن پيام به اقدام تبديل شده و گفتمان امام خود را به شكل سازمان هاي خودانگيخته مردمي نشان مي دهد ديگر خود را به طور كامل در مقابل آن ناتوان و عاجز مي بينند.
اين جمله معروفي است كه خميني روح خدا بود در كالبد زمان. تماشاي جلوه گري اين روح وقتي كه مومنان را به ستيز با كفار بر مي انگيزد و جان و ايمان آنها را تا آخر لحظه نبرد تازه و با طراوت نگه مي دارد حقيقتا حيرت انگيز و لذت بخش است. آمريكايي ها امروز با نسلي مواجهند كه آن سخن امام را كه مي گفت ما مامور به تكليفيم نه نتيجه با سرشت خويش درآميخته اند. مهم تر از اين، اين نسل اكنون از اداي تكليف همان لذتي را مي برد و همان بهجت و انبساطي به دلش مي افتد كه اگر به نتيجه مي رسيد توقع آن را داشت. بدون ترديد ظهور اين نسل و ميدان دار شدن آن بزرگترين خطري است كه استكبار در سراسر حيات چند صد ساله خود با آن مواجه شده است. اين نسل تكامل يافته همه آن مردان و زناني است كه در گمنامي و مشقت به تكليف خود درباره ايستادن در مقابل ظالمان عمل كردند و اما شايد اميد نداشتندكه روزي الگوي عمل آنها عالمگير شود.
حالا جالب است كه مي بينيم آمريكايي ها به هر ابزاري چنگ مي زنند تا اين انرژي رها شده را خنثي كنند يا اگر نشد آن را به مسيري منحرف نمايند كه كمترين صدمه را به منافع آنها بزند. يك بار از كمك اقتصادي حرف مي زنند و از خود نمي پرسند مسئله اگر فقط نان مردم بود چرا در تونس و عربستان كه دغدغه نان چندان جدي نيست خلايق به پا خاستند. گاهي اينطور وانمود مي كنند كه مشكل مردم منطقه آزادي است و بعد نتيجه مي گيرند كه پس دولت ها بايد ليبرال تر شوند باز هم غافل از اينكه مردم منطقه اگر هم طالب آزادي باشند آزادي از آمريكاست و آزادي براي جنگيدن با آمريكا كه نه فقط دنياي آنها بلكه با دين و آخرتشان هم درگير شده است. اما اين راه ها در مقابل شاهراهي كه امام و خلف او گشوده و پيش پاي مردم منطقه قرار داده اند حقيقتا بيغوله هايي بيش نيست و مردم منطقه ديگر بيغوله را با شاهراه اشتباه نخواهند گرفت.
دوراني جديد فرا رسيده است. بيش از دو دهه پس از آنها امام ما به جوار رحمت خدا رفت ، مشتاقان او تازه به پا خاسته اند و صدايش مي كنند و چون پاسخ مي شوند -كه مي شنوند- چنان گرما و انرژي در جان آنها شعله مي گيرد كه ديگر هيچ نيرويي جلودارشان نيست. عصر خميني تازه آغاز شده است.
مهدي محمدي

 با دستور رئيس قوه قضائيه اجراي ديه 90 ميليوني متوقف شد

آيت الله آملي لاريجاني گفت كه به دنبال درخواست وزير محترم دادگستري اجراي نرخ جديد ديه موقتا متوقف مي شود.
رئيس قوه قضائيه در جلسه شوراي مسئولان عالي قضايي با گراميداشت ياد امام راحل (ره)، پايمردي و اصرار در اجراي حدود الهي، برخورد قاطع با جريان هاي انحرافي و تكيه بر قدرت مردم را از ويژگي هاي بارز حضرت امام (ره) برشمرد و گفت: بيداري كنوني جهان اسلام از ثمرات مجاهدت هاي حضرت امام (ره) است.
آيت الله صادق آملي لاريجاني انقلاب عظيم امام خميني (ره) را سرآغاز راهي نوين در قرن بيستم دانست و تصريح كرد: امام (ره) در جهان امروز، در جهاني كه آكنده از نظريات الحادي و اومانيستي است، در جهاني كه ايسم ها همه جا را در شرق و غرب عالم پر كرده اند، در اين ظلمتكده جاهليت قرن بيستم و بيست و يكم راهي برگرفته از اسلام ناب محمدي (ص) مطرح كردند.
رئيس دستگاه قضايي به غربت دين در دوران پيش از انقلاب اسلامي و تفكرات متحجرانه اشاره كرد و افزود: از بارزترين خصوصيات امام (ره) پايمردي و اصرار بر اجراي حدود الهي بود.
آملي لاريجاني، امام (ره) را شخصيتي مجاهد دانست كه با تمام وجود احياگر اسلام ناب محمدي (ص) در تمامي شئون اجتماعي بود و خاطرنشان كرد: امام (ره) به تمام معنا براي اسلام مجاهدت مي كرد و با تمام وجود براي حيات اسلام جنگيد. امام (ره) هيچ وقت اجازه نمي دادند كه از اجراي حدود الهي تعدي بشود. همه ما به خاطر داريم كه در زماني كه نسبت به اجراي برخي از حدود تشكيك شد، امام(ره) چه برخورد قاطعانه اي از خود نشان دادند. برخورد قاطعانه با جريان هاي انحرافي چپ و راست مسير درستي بود كه امام(ره) با تمام وجود دنبال كردند و مي دانستند در اين مسير دشمنان بسياري وجود دارد و نمي توان در هيچ لحظه اي فارغ از آنها بود. وي افزود: تكيه امام (ره) بر مردم و قدرت مردمي از خصوصيات بارز ايشان بود. روش عملي امام (ره) آوردن مردم به صحنه با هدايت مردم به اسلام حقيقي بود.
رئيس قوه قضائيه با بيان وجه تمايز انقلاب امام خميني (ره) با ساير مكاتب التقاطي و كمونيستي اظهار كرد: فرق امام (ره) با كساني كه دولت هاي ماركسيستي و كمونيستي را تبليغ مي كردند همين بود. آنها هم مي گفتند مردم، اما امام (ره) مي فرمود مردمي كه در چارچوب معنويت هستند و مردمي كه به طبيعت خودشان و به فطرت الهي خودشان ميل به معنويت دارند و اين مردم هستند كه بايد در صحنه باشند. يكي از نعمات بزرگ حق تعالي بر اين ملت وجود مقام معظم رهبري بعد از رحلت امام(ره) بود. دشمنان خواب هاي بسيار ديده بودند و گمان مي كردند كه با رفتن امام (ره) و ارتحال ايشان اين انقلاب فرو مي پاشد در حاليكه همه ما ديديم كه خداوند تعالي نعمتي را بر اين مردم ارزاني داشت كه راه امام (ره) را به تمام معنا دنبال كردند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به بيداري اسلامي جهان كه از نتايج و ثمرات مجاهدت هاي امام راحل (ره) است اشاره كرد و گفت: بيداري جهان اسلام اكنون از ثمرات مجاهدت هاي امام (ره) است و الگوبرداري كشورهاي اسلامي و بيداري اسلامي از انقلاب اسلامي، امري انكارناپذير است كه دوست و دشمن به اين معنا اذعان دارند. اينكه نخست وزير رژيم صهيونيستي گفته ما صداي خميني را پشت مرزهايمان مي شنويم، واقعيتي است كه از زبان دشمنان شنيده مي شود. آري صداي امام (ره) در پشت مرزهاي رژيم صهيونيستي شنيدني است!
آملي لاريجاني در ادامه جلسه امروز مسئولان عالي قضايي به تشريح بيانات اخير مقام معظم رهبري در ملاقات با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي پرداخت و تصريح كرد: مقام معظم رهبري در ملاقات با نمايندگان مجلس مطالب مهمي ايراد فرمودند كه فقط به چند نكته اشاره اي گذرا خواهم كرد و اين از باب تاكيدي است كه همه ما بايد به آن توجه داشته باشيم. شايد يكي از مهمترين اين نكات توجه به سناريوي دشمن در وضع كنوني كشور ما و در اين زمان و برهه خاص باشد. دشمن تلاش در اخلال اقتصادي در كشور دارد، تلاش در اختلاف افكني و در ايجاد تضاد بين مسئولان و اجزاي اين نظام و اركان نظام دارد. سعي در رسوخ دادن تفكرات الحادي دارد. بنابراين همه ما بايد به هوش باشيم. اين انذاري است كه مقام معظم رهبري داشتند و انذار واقعا به حقي است كه همه بايد توجه كنيم به اين نكته و تلاش كنيم در اينكه اين ترفند دشمن هم ناكام بماند.
وي ضرورت مراقبت جمعي و توصيه به تقوا در همه ابعاد، تقواي فردي و تقواي جمعي را از ديگر فرازهاي مهم بيانات مقام معظم رهبري دانست و اظهار كرد: توجه به تحليل ايشان از تقواي جمعي براي همه ما مخصوصا مسئولان، امر لازمي است. خصوصا انذاري كه به نمايند گان مجلس از نزديك شدن به مراكز قدرت و ثروت ارائه فرمودند. چون در اين ايام شايعاتي مطرح است كه برخي از اجزاي اين نظام كه داراي ثروت و قدرت هستند در پي جمع آوري آرا براي برخي چهره ها هستند؛ نمايندگاني كه خاضع به پاره اي از افكار و آرايي باشند كه حتما از سنخ اين نظام و از سنخ اين حكومت جمهوري اسلامي نيست. بنابراين انذار مقام معظم رهبري در اين عبارات بدون اشاره به اشخاص، انذار مهمي است كه خود مخاطبان بايد با درايت و با توجه، به مصاديق آن برسند.
رئيس دستگاه قضايي تاكيد مجدد مقام معظم رهبري به ضرورت عمل به قانون را بسيار مهم دانست و ادامه داد: از جمله مسائلي كه مقام معظم رهبري در طول اين ايام، سال ها در مواضع خاص تاكيد كردند و در اين جلسه با نمايندگان مطرح فرمودند، بحث عمل به قانون و فصل الخطاب بودن قانون بود و اينكه هيچ كسي نبايد بعد از مسجل و مصوب شدن قانون و گذراندن مراحل رسمي قانون از اجراي آن سر باز بزند و هيچ كسي حق ندارد مخالفت با قانون بكند و مخصوصا توجه دادند كه دولت هم بايد به قانون عمل كند و بهانه گيري نكند.
آملي لاريجاني به وظايف خطير نمايندگان در كلام رهبري هم اشاره كرد كه فرمودند نمايندگان مجلس هم در تصويب قوانين بايد توجه به مقدورات و امكانات دولت داشته باشند و گفت: اميدواريم اين تاكيداتي كه معظم له فرمودند راهگشاي مشكلات و پيشرفت باشد.
وي در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي نامه وزير دادگستري به وي در خصوص درخواست تمديد مهلت براي عدم اجراي افزايش ميزان ديه را مطرح كرد و گفت: در بحث ديه قوه قضائيه بحث و تحقيق بسياري كرد. ما علاوه بر استعلاماتي كه از مراجع ذي صلاح كرديم تحقيق ميداني خاصي هم خودمان انجام داديم و بر اساس آن نرخ ديه يعني همان نود ميليون تومان را براي اجرا از شانزدهم خرداد اعلام كرديم اما روز گذشته وزير دادگستري در نامه اي تقاضا كرد به خاطر پاره اي از مشكلات و تحقيق بيشتر در اين مسئله اجراي اين افزايش قدري به تعويق بيفتد و با توجه به مشكلاتي كه مطرح شده خصوصا از جانب قوه مجريه و پاره اي تذكرات كه بعضي از دلسوزان نظام داده اند من معتقدم كه اين كار مفيد است و با درخواست وزير دادگستري موافقت شد.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ در ايام ارتحال ملكوتي امام راحل(ره) از همه آزاديخواهان و جوانان سراسر گيتي درخواست مي كنم با توجه دقيق در وصيت نامه سياسي، الهي آن پير عارف روشن ضمير و بنيانگذار جمهوري اسلامي در قرن بيستم آن را نقشه راه زندگي خود قرار دهند و خود را با ولايت و خلف صالح او گره بزنند و بدانند كه مستكبران عالم به سوي نابودي و نيستي در حركتند و به بدخواهان هم عرض مي كنم كه به دنبال چه هستيد؟ آيا نديديد كه يك عبد خدا با دست خالي با اتكا به خداوند ،رژيم تا دندان مسلح و ژاندارم منطقه را با خفت و خواري از كشور بيرون كرد و شما هم چون اربابان خود آمريكاي جهانخوار و اسرائيل غاصب و انگليس خبيث كه هرچه نيرنگ و مكر و حيله و توطئه كردند در اين 32 سال راه به جايي نبردند، نيز راه به جايي نخواهيد برد.
حيدري
¤ با خواندن يادداشت مدير مسئول محترم روزنامه كيهان با عنوان «اتوبوس كه چپ نشده» به اين نتيجه رسيدم كه آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور زحمتكش ما بايد نسبت به اطرافيان خود بيشتر مراقبت بكند تا افراد رفوزه شده از فتنه 88 اينگونه دم برنياورند.
6176---0912
¤ با تشكر از آقاي شريعتمداري بابت يادداشت اخيرشان پيرامون فتنه گري فتنه گران سال 88 عرض مي كنم مردم بايد ضمن هوشياري در خصوص جريان انحرافي حاشيه دولت در هيچ زماني و به هيچ بهانه اي جنايات و خيانت هاي فتنه گران سال 88 و مواضع حاميان آنها را فراموش نكنند و مدام مسئله روز خودشان بدانند.
4730---0936 و چند تماس مشابه ديگر
¤ با تشكر از افشاگري حضرت آيت الله جنتي درباره طراحي جريان انحرافي براي انتخابات، اميد است كه شوراي محترم نگهبان با اعمال مسئوليت قانوني خود كساني را كه با قول و فعل اثبات كرده اند كه به نظام ولايي و قانون اساسي كشور اعتقاد عملي ندارند به عنوان افراد صالح براي نامزدي انتخابات مجلس نشناسند.
حبيب الله اشرفي- اروميه
¤ بيشتر پرونده هاي فساد اقتصادي مربوط به دولت هاي آقايان خاتمي و هاشمي است چگونه است كه آقاي هاشمي به نگاه غرض آلود دولت دهم را زير سؤال مي برد؟ مردم فساد دولت هاي اين آقايان را با گوشت و پوست خود لمس كرده اند و با گذشت زمان فراموش نمي كنند. حتي در مفاسد و تخلف هاي كنوني نيز رد پاي مديران به جا مانده از آن دوران ها ديده مي شود.
8911---0915
¤ بايد با كمك يكديگر اشخاصي كه باعث برخورد دوچرخه با جدول شده اند را از بدنه دولت بيرون ريخت.
7794---0913
¤ وقتي كاركنان رزم نيروهاي مسلح مدال هاي ارزشمندي با نام امنيت ايران و ايرانيان براي ملت كسب كرده اند چرا نبايد به اندازه تقديري كه از مدال آوران ورزشكار كشور به عمل مي آيد از اين افتخارآفرينان صورت بگيرد و از مظلوميت بيرون بيايند.
9382---0914
¤ از قديم گفته اند «پيشگيري قبل از مداوا بهتر است» در تعجبم كه با هشدارهاي مكرر رهبر معظم انقلاب و تاكيد بر سال جهاد اقتصادي چرا دست اندركاران امور نسبت به ثبات برخي قيمت ها و مهار كاذب افزايش آن پيش بيني لازم را نمي نمايند خاصه اقدامات اخير مافياي اقتصادي كه چندي بر سر قيمت طلا و اخيرا بر سر قيمت ارز و به دنبال آن پيرامون مسكن و برخي مصالح ساختماني وارد عمل شده اند و در تمامي موارد مسئولين پس از معركه براي مهار آن اقدام كرده اند. اميد آن كه دستگاه قضا نيز وارد عمل شده و شديدترين مجازات ها را براي مسببيني كه به نوعي قصد مايوس كردن مردم را دارند و ضربه به اقتصاد كشور وارد مي كنند را اعمال نمايد.
محمودي
¤ به افراد محوري جريان انحرافي و عوامل آنان عرض مي كنيم ايجاد اختلال در اداره امور جاري كشور كه دود آن به چشم مردم مي رود با ادعاي منتظر ظهور آن حضرت بودنشان سازگاري ندارد. همان بهتر كه هرچه زودتر دست از اين دورنگي ها بردارند و راه صداقت را پيش بگيرند تا بيش از اين دچار خشم حضرت صاحب الامر(عج) نشوند.
9193---0918
¤ افزايش بي رويه قيمت ها و گراني و تورم ناشي از زياده خواهي برخي افراد و موسسات به بهانه گرانتر شدن بعضي خدمات و فرآورده هاي نفتي مانند بنزين، موجب نگراني و كاهش شديد توان مالي و قدرت خريد مردم و ناهنجاري هاي ديگر اجتماعي و مشكلات و معضلات متعددي در جامعه خصوصا در بين خانواده ها شده است فلذا نياز به اقدامات جدي و تدابير لازم و راهكارهاي علمي و عملي مفيد و موثر براي مهار اين تورم هاي روزافزون و گراني هاي موجود و كنترل قيمت ها از سوي مقامات و مسئولين محترم شديدا احساس مي شود.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ بحث نظارت بر قيمت ها به دولت ها كه مي رسد رها مي شود و توجهي به افزايش دوبرابري قيمت ها نمي شود مثلا استعلام از ثبت از چهار هزار به هشت هزار تومان افزايش يافته و صندوق پستي 150% افزايش يافته و گويا هيچ مشكلي نيست ولي اگر يك مغازه دار حداقل افزايش داده باشد، بگير و ببندها شروع مي شود. اين است عدالت؟
5117---0913
¤ چرا دولت بر اجاره بهاي مسكن و برخي از بنگاه هاي مسكن كه عامل گراني اجاره مي باشند نظارت جدي ندارد.
فواد كاسب - تهران
¤ چند سالي است كه زباله هاي شهرهاي بزرگ اطراف شهرمان را بدون آنكه آن را دفن يا بازيافت كنند به اطراف آق قلا منتقل كرده و باعث آلوده شدن شهر شده اند. از مسئولان شهرداري درخواست رسيدگي داريم.
كجال كاظمي- آق قلا
¤ بنده جانباز شيميايي هستم و برادرم هم از جانبازان اعصاب و روان است و چهار تن از اعضاي خانواده ام و از جمله پدرم به فيض شهادت نايل شده اند. 6 سال است كه شهرداري منطقه 15 با يك متر فاصله از خانه ما در خيابان خاوران، خيابان هوبخت در حال احداث يك مجتمع مي باشد. اعتراضات ما به شهرداري به هيچ جا نرسيده است. به طوري كه چندي پيش ما را به باد كتك گرفته و با جوش دادن در منزل، ما را زنداني كردند از مسئولان خواهش مي كنم به اين مسئله رسيدگي كنند.
الياس عليزاده
¤ 7 سال پيش براي برخي منازل مسكوني مردم شهرستان هويزه و تابعه استان خوزستان سند ثبتي صادر كرده اند اما متاسفانه هنوز بسياري از مردم اين منطقه فاقد سند هستند لطفاً نسبت به اين موضوع رسيدگي عاجل فرماييد.
سيدعلي موسوي- هويزه
¤ در گلزار شهداي تهران پنج شنبه شب ها پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا مسير سمت مترو در تاريكي مطلق است و براي عبور خانمها نامناسب. از مسئولين بهشت زهرا درخواست مي شود مشكل روشنايي مسير مكان نماز جماعت تا مترو را مرتفع نمايند.
2161---0937
¤ با توجه به تأكيد رهبرمعظم انقلاب به دولت كه قانون فصل الخطاب است و با توجه به مواد 125 قانون خدمات مديريت و ماده 150 برنامه چهارم افزايش دستمزد كاركنان برپايه تورم بايد باشد از دولت خدمتگزار درخواست اجراي قانون را داريم.
5530---0936
¤ در ميادين تره بار شهرداري اگر يك كيلو سيب زميني هم خواسته باشي موظف به دادن رسيد هستند. ولي در دفاتر ثبت اسناد و داروخانه ها هرگونه كه مي خواهند از مردم پول مي گيرند و حساب و كتاب دقيق و رسيدي در كار نيست. چرا؟
ميري
¤ وقتي در اين ستون از قول يكي از دانشجويان متعهد كشورمان خواندم كه در يك دانشگاه بعضي از اساتيد به بهانه هاي مختلف با دختران دانشجو دست مي دهند غم دلم را گرفت باور كنيد چندين ساعت حال خوش نداشتم. عرض بنده اين است كه دستگاه هاي چه كار مي كنند و چرا هيچ نقش و تأثيري در اين محيط علمي ندارند.
بخشايشي- امام جماعت يكي از مساجد كشور
پاسخ روابط عمومي شركت آب و فاضلاب تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون تماس هاي مردمي روزنامه در مورخ 28/2/90 در خصوص اجراي طرح فاضلاب در منطقه و نفوذ آب به زير ساختمان ها و اتاقك آسانسور، به اطلاع اين شهروند محترم مي رساند طبق بازديدي كه توسط كارشناسان شركت از محل انجام شد؛ شبكه فاضلاب اين محدوده در كوچه هاي فرهنگ يك تا پنج بدون بروز هيچگونه مشكلي اجرا شد و پس زدگي جريان شبكه فاضلاب در اين شبكه موضوعيت ندارد. طبق بررسي انجام شده چند رشته قنات در بالادست كوي فرهنگ در جريان است كه به احتمال زياد پس زدگي آب در چاهك آسانسور مربوط به آن مي باشد كه لازم است از طريق مراجع ذيربط موضوع پيگيري شود.

 شعر (گفت و شنود)

گفت: سايت «پارلمان نيوز» ارگان فراكسيون اقليت مجلس نوشته است «مجمع روحانيون مبارز حمايت قاطع خود از اظهارات اخير خاتمي را اعلام كرد»!
گفتم: مجمع روحانيون مبارز هم در وطن فروشي و جنايات خاتمي و ساير سران فتنه سهيم است و بايستي مانند خاتمي به خاطر جنايات و آدم كشي ها و وطن فروشي هاي خود منتظر محاكمه و مجازات باشد.
گفت: از اين گذشته، خاتمي عضو مركزيت مجمع روحانيون است بنابراين حمايت مجمع از وي مثل اين است كه خاتمي از خودش حمايت كرده باشد.
گفتم: شاعري يك شعر بند تنباني خواند و بلافاصله شروع كرد به تعريف از شعرش و به به و چه چه گفتن براي خودش. يكي گفت؛ معمولا بايد صبر كني تا مردم از شعرت تعريف كنند. يارو در جواب گفت؛ 30 سال است كه صبر كرده ام ولي هيچكس تعريف نكرده كه هيچ، لعنت و نفرين هم فرستاده اند!
 در واكنش به جوسازي ها صالحي: خلبان هواپيماي حامل مركل پرواز را اشتباه اعلام كرده بود

وزير امورخارجه اعلام كرد كه مشكل بوجود آمده در مورد ايجاد وقفه در پرواز خانم «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان براي عبور از فضاي جمهوري اسلامي ايران بخاطر اشتباه خلبان بوده است.
علي اكبر صالحي ديروز پس از جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در اين باره اظهار داشت: در اين قضيه، اشتباه از طرف خلبان بوده كه نتوانسته «كد» را بدهد و مسئله خاصي نبوده است.
وي همچنين در مورد وضعيت ديپلمات ايراني كه در مصر بازداشت شده بود نيز با بيان اين كه اين اتفاق يك سوءتفاهم بود كه رفع شد، گفت: اين ديپلمات آزاد شد و با 45 ميهمان مصري به ايران آمد.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان نيز با بيان اينكه مجوزهاي لازم براي عبور هواپيماهاي حامل خانم مركل از قبل و به موقع صادر شده بود گفت كه مشكل به وجود آمده در ايجاد وقفه در پرواز مذكور مشكل فني بوده است.
«رامين مهمان پرست» در واكنش به خبر مربوط به عبور هواپيماي حامل صدراعظم آلمان گفت: مجوزهاي لازم براي عبور هواپيماهاي حامل خانم مركل صدراعظم آلمان براي عبور از فضاي جمهوري اسلامي ايران از قبل و به موقع صادر و به اطلاع سفارت آلمان در تهران رسيده بود.
مهمان پرست افزود: مشكل به وجود آمده در مورد ايجاد وقفه در پرواز مذكور براي عبور از فضاي جمهوري اسلامي ايران تنها ناشي از يك مشكل فني بوده كه بلافاصله مرتفع شده و پرواز مذكور توانسته است به مسير خود ادامه دهد.
بر همين اساس «گوئيدو وستروله» وزير امورخارجه آلمان در بيانيه اي اعلام كرد: ممانعت از عبور صدراعظم آلمان بر فراز ايران قطعا غيرقابل قبول است. اين نشان دهنده بي احترامي به آلمان است كه ما آن را نمي پذيريم.
براساس اين گزارش، وستروله «عليرضا شيخ عطار» سفير ايران در برلين را براي توضيح آنچه نقض كنوانسيون هاي بين المللي كه از سوي آلمان به هيچ وجه قابل تحمل نيست خوانده، به سفارت خارجه آلمان احضار كرده است.
مركل كه اكنون در دهلي نو به سر مي برد در كنفرانس مطبوعاتي با مانموهانگ سينگ نخست وزير هند از توضيح دادن درباره اين اتفاق امتناع كرد.
وي گفت: من بسيار خوشحالم كه سالم به اين جا رسيدم. همه چيز به شكلي عالي انجام شده است. ما رايزني هاي آلمان و هند را داشته ايم. اين مهم ترين چيز است.

 برگزاري همايش امام(ره) و سياست خارجي با حضور شخصيت هاي داخلي و خارجي

پنجمين همايش بين المللي امام خميني(ره) و سياست خارجي با موضوع نقش انفاق و رفتارهاي حمايت گرانه در تنظيم روابط بين الملل صبح روز چهارشنبه در دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه آغاز به كار كرد.
اين همايش يك روزه به همت دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه، كميته امام خميني و دانشگاه امام صادق برگزار شد.
سفرا و مقامات كشورهاي خارجي از جمله سوريه، نيكاراگوئه، بوليوي، پاكستان، هند و برخي كشورهاي آسياي ميانه و همچنين علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و حسين انواري رئيس كميته امداد امام خميني در اين همايش حضور داشتند.
وزير امور خارجه كشورمان در پيامي به اين همايش تاكيد كرد كه برگزاري اين همايش مي تواند ضمن تقويت بنيان هاي فكري و نظري رفتارهاي حمايت گرانه تقويت دستگاه سياست خارجي كشور در تعاملات بين المللي را در پي داشته باشد.

 شوراي هماهنگي سبز يا شوراي تهيه سوژه براي كيهان؟! (خبر ويژه)

اقدام بامزه شوراي هماهنگي سبز (مقيم پاريس) در دعوت به پياده روي همراه با سكوت، واكنش هاي جالب توجهي را در رسانه هاي اپوزيسيون باعث شد.
نويسنده وبلاگ گودزيلاي سبز (از همكاران شبكه بالاترين) در واكنش به نبوغ تازه عناصر فراري نوشت: جناب شورا به كجا چنين شتابان؟ پياده روي؟ حالا آخرش چي؟ طرف يك ساعت و نيم راه بيخود بياد، براي قدم زدن در پياده رو؟ آخرش چه اتفاقي مي افته؟ فرداش شريعتمداري مي نويسه اومده بودن ورزش همگاني! اصلا شما چه شورايي هستين؟ اگه به دموكراسي اعتقاد دارين، كي شما رو انتخاب كرده و طرف مشورت شما كيه؟
وبلاگ كردستان پرس نيز در همين زمينه نوشت: مخالفان محترم! لطفا در پياده رو مانده و با سكوت متفرق شويد! در پي صدور بيانيه شديد اللحن شوراي راه سبز، مهمترين چيزي كه در اين بيانيه به چشم مي آيد خود را صاحب مخالفان فرض كردن است اما آيا ما حق نداريم از اين اعتماد به نفس شورا در دعوت به پياده گردي انتقاد جدي كنيم و آن را در راستاي هر چه بيشتر به ابتذال كشاندن راهكارهاي مبارزه و بالاتر از آن خود اهداف جنبش بدانيم. اكنون چه شده كه هسته مخفي شورا با چنين بيانيه هاي سردي حاكميت را بيشتر به خنده واداشته و با روحيه اي صدچندان نثارشان كرده؟ آيا هدفي جز اين ندارند كه فرياد ما را به آواز دلنشين و طربناك در گوش حاكميت تبديل كنند؟ آيا با اين روحيه افسرده مي توان دل به درياي خواسته ها سپرد؟ آيا اين عقب نشيني فرصت طلبانه و سوسو زدن نيست؟
يك همكار ديگر بالاترين هم يادآور شده است: اين بود خرداد پرحادثه با همين بي هدفي؟ اين روزها شورايي بي هويت كه خود را وابسته به موسوي و كروبي مي داند با كمال بي تدبيري براي خود تعيين و تكليف مي كند بدون هيچ هدفي و هيچ تدبير خاصي براي خود قرار و مدار نمي گذارد. شوراي باتدبيري كه هيچ ضرري نخواهد ديد و اصلا هويتي ندارد.
نويسنده «شكوه پارسي» هم معتقد است: كساني كه خود را مشغول اين گروه اصلاح طلب كرده اند آيا واقعا اميدي به آنها دارند يا منفعتي از قبل آنها مي برند؟ نقطه روشن ماجرا كجاست؟ من جز سياهي و پس رفتگي چيزي نمي بينم. آنها در تنگناها فقط به كمك رژيم مي شتابند.
يكي ديگر از نويسندگان بالاترين با امضاي كاريزما درباره تحركات شوراي هماهنگي نوشته است: شوراي عزيز! اول لطف كن بگو كي هستي، بعد دعوت كن به پياده روي! قراره براي امام برن تو خيابون؟ ما جونمونو بذاريم كف دستمون بريم خيابون كه شما بگين جمهوري اسلامي مي خوايم و برين دنبال تعامل با رژيم؟ اصلا هدف شما چيه؟ لطفا نگين ما سخنگوي مردميم چون مردم همه جور سليقه و فكري دارن.
دو تن از همكاران بالاترين هم واكنشي با اين ادبيات دارند: «بيانيه شوراي هماهنگي سبز افتضاح بود. آيا اينها اومدن براي نابودن جنبش؟ به شدت نااميد شدم» و «تا كي بايد چوب اين شورا رو بخوريم. چه قدر پيشرفت كرديم! چه قدر مضحك و خنده داره. اين چه جور مسخره بازي و وقت تلف كردنيه؟ چرا ما رو به بازي گرفتن؟».
اما در مقابل اين برخوردهاي اعتراضي، يكي از افراد خارج نشين با امضاي زيره سبز در توجيه دفاع از شوراي هماهنگي اين طور استدلال كرده كه «آقايون سرنگوني طلب كه مي گين پياده روي يعني چي؟ مگه كسي جلو شما رو گرفته، چرا از 25 بهمن حتي يك راهپيمايي هم نتونستين راه بندازين؟ شما كه نمي ترسين چرا كاري نكردين؟

 سفارش كوتاه و رساي امام خميني به آيت الله خامنه اي (خبر ويژه)

حضرت امام(ره) چند جمله را حين ناراحتي قلبي و بستري شدن در بيمارستان فرمودند كه وصيت نامه سي صفحه اي ايشان مي تواند در همان چند جمله خلاصه شود.
اين تعبير، بيان رهبر معظم انقلاب ضمن اشاره اي به يكي از خاطرات مربوط به بيماري حضرت امام خميني است. به گزارش بولتن نيوز، حضرت آيت الله خامنه اي در بيان خاطره مذكور مي فرمايند: بهار سال 1365، روزي را كه امام(ره) در بستر بيماري بودند، فراموش نمي كنم. ايشان دچار ناراحتي قلبي شده بودند و تقريبا ده، پانزده روزي در بستر بيماري بودند. در آن زمان من در تهران نبودم. آقاي حاج احمد آقا به من تلفن كردند و گفتند سريعا به آنجا بياييد؛ فهميدم كه براي امام(ره) مسئله اي رخ داده است. آناً حركت كردم و پس از چند ساعت طي مسير، خود را به تهران رساندم. اولين نفر از مسئولان كشور بودم كه شايد حدود ده ساعت پس از بروز حادثه، بالاي سر ايشان حاضر شدم. خدمت امام(ره) رفتم و هنگامي كه نزديك تخت ايشان رسيدم، منقلب شدم و نتوانستم خودم را نگه دارم و گريه كردم. ايشان تلطف فرمودند و با محبت نگاه كردند. بعد چند جمله گفتند كه چون كوتاه بود، به ذهنم سپردم؛ بيرون آمدم و آنها را نوشتم.
در آن لحظاتي كه امام(ره) ناراحتي قلبي پيدا كرده بودند، ايشان انتظار و آمادگي براي بروز احتمالي حادثه را داشتند، بنابراين مهمترين حرفي كه در ذهن ايشان بود، قاعدتا مي بايد در آن لحظه حساس به ما مي گفتند. ايشان فرمودند: «قوي باشيد، احساس ضعف نكنيد، به خدا متكي باشيد، «اشداء علي الكفار رحماء بينهم» باشيد و اگر با هم بوديد، هيچ كس نمي تواند به شما آسيبي برساند.» به نظر من وصيت سي صفحه اي امام(ره) مي تواند در همين چند جمله خلاصه شود.

 تركيه چرا فريب خورده است؟! (خبر ويژه)

ميزباني سيصد نفر از مخالفان دولت سوريه توسط دولت تركيه در حالي كه برخي از آنها طرفدار براندازي و اقدام مسلحانه هم هستند، پرسش هايي را درباره اين اقدام آنكارا برانگيخته است.
سيصد نفر از مخالفان سوريه كه برخي از آنها مشغول اقدامات مسلحانه و جنگ افروزي و آشوب در سوريه هستند، به مدت سه روز از ديروز در آنتالياي تركيه گردهم آمده اند اما كردهاي سوريه نشست مذكور را تحريم كردند.
محمد مامون الحمصي، يكي از دست اندركاران برگزاري كنفرانس آنتاليا به الشرق الاوسط گفت كه در بين شركت كنندگان اين كنفرانس تعدادي از گروه ها حضور دارند كه همه معتقدند گزينه اي جز سرنگوني نظام حاكم در سوريه وجود ندارد.
اقدام اشتباه و سؤال برانگيز دولت تركيه در حالي است كه نقش رژيم صهيونيستي و آمريكا در ايجاد اغتشاشات و آشوب عليه سوريه(به عنوان كشور خط مقدم مقاومت اسلامي در برابر رژيم صهيونيستي) كاملا آشكار است و از آن سو دولت آنكارا به اعتبار افكار عمومي اسلامگرا و ضد صهيونيست تركيه، طي سال هاي اخير مواضع ضد صهيونيستي گسترده اي پيشه كرده و بنابراين اقدام اخير جز فريب خوردگي و بازي در سناريوي اشغالگران فلسطين و عراق ارزيابي نمي شود.

 از جنگ ممسني تا دنده عقب با چراغ خاموش! (خبر ويژه)

يك تئوريسين خارج نشين حزب مشاركت علت تحركات اخير خاتمي را تصور استفاده از فضاي به وجود آمده عنوان كرد اما گفت پيشنهاد خاتمي براي مصالحه به هيچ وجه در حاكميت مورد استقبال قرار نگرفت.
حسين قاضيان همكار پيشين عباس عبدي در موسسه نظرسنجي آينده كه اكنون در آمريكا اقامت دارد درباره علت تحركات خاتمي و برخي همفكران وي گفت: تحليل خاصي براي اين تحرك نمي بينم، فقط اين كه دوام و حيات يك شخصيت سياسي در شرايط فعلي از مجرا و محل اظهارنظر سياسي عبور مي كند، بنابراين اشخاص اگر اظهارنظر هم نكنند از صحنه سياسي حذف خواهند شد.
وي درباره اين پرسش راديو فردا كه «آيا نزديك بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي از يك سو و موقعيتي كه دولت پس از حوادث اخير به آن دچار شده، اين فرصت را به خاتمي و اصلاح طلبان داده كه از شرايط سياسي موجود در كشور استفاده كرده و دوباره پا به عرصه سياسي بگذارند؟» گفت: ممكن است چنين تصوري در پس ذهن شان وجود داشته باشد كه الان فرصت مناسبي براي اين اظهارنظرهاست. ولي اين كه الزاما اين اظهارنظرها معطوف به گشودن فضا در انتخابات باشد، به نظر من فاصله زيادي بين چنين درخواستي و اوضاع و احوال و شرايط فعلي ايران، وجود دارد. از اين بابت فكر مي كنم كه آنها فقط خواسته اند كه اغتنام فرصت كنند.
همكار دانشگاه سيراكيوز افزود: اصلاح طلبان شايد خواسته باشند از فضاهاي محتملي كه ممكن است در اين درگيري ها براي ساير نيروهاي سياسي گشوده مي شود و تغيير موقتي در آرايش توازن قواي حاكم ايجاد مي كند، استفاده كنند. در اظهارات پيشين آقاي خاتمي، ايشان با فراخوان حاكميت و گروههاي اصلاح طلب، آنها را به مصالحه دعوت كرد، اما اين پيشنهاد از سوي هيچ يك از گروههاي سياسي درون حاكميت و حتي گروهي از مخالفان دولت مورد استقبال قرار نگرفت.
قاضيان درباره موضع اصولگرايان نسبت به تحركات اصلاح طلبان و خاتمي گفت: آنها پس از حوادث بعد از انتخابات دنبال بيرون كردن اصلاح طلبان از عرصه سياسي بوده اند و بنابراين بخشيدن دوباره اصلاح طلبان براي بازگشت به عرصه سياسي كاري بي حاصل است. آنها به هيچ وجه اين گزينه را [با توجه به حوادث پس از انتخابات] نمي پذيرند. سخنان آقاي خاتمي با شديدترين وجهي از سوي هر دو طرف مواجه شد.
خاطرنشان مي شود قاضيان خردادماه سال گذشته در گفت وگو با پايگاه اينترنتي جرس درباره «توهم زدگي و آرزوانديشي» دست اندركاران فتنه سبز تصريح كرده بود: جنبش سبز از گستردگي افقي و عمودي لازم برخوردار نيست، از نظر افقي به مناطق مهم كشور سرايت نكرد و از نظر عمودي هم نتوانست طبقات اقتصادي مفروض را قاچ دهد و به شمال شهر تهران محدود ماند. همچنين نمايش اجتماعي آن چشمگيرتر از اندازه هاي عيني اش جلوه كرد. يعني اگر بپذيريم كه اين جنبش از گستردگي افقي و عمودي لازم برخوردار نبوده، آن وقت اين سؤال پيش مي آيد كه چرا اغلب به شدت باور شده است كه گويا «مردم ايران عليه رژيم- آن هم به صورت يكپارچه و نه يه ذره كمتر- به پا خاسته اند.» اين موضوع البته بيشتر در بين ايرانيان خارج از كشور، در مقام ناظر شايع تر است تا در ميان عاملان و بازيگران خود جنبش در داخل، مگر در ذهن كساني كه هنوز در دوره «جنگ ممسني» به سر مي برند. در اين ميان، «زندگي در دنياي رسانه اي شده» و در نظر نگرفتن پيامدهاي آن براي شناخت هاي ما و نيز «آرزوانديشي به جاي واقع نگري»، نقش مهمي در اين تصويرپردازي هاي دور از واقعيت اما خشنودكننده داشته اند.
قاضيان درباره اين ادعا كه فعالان جنبش سبز دچار سرخوردگي نشده اند گفته بود: من واقعا مطمئن نيستم چنين سرخوردگي اي رخ نداده باشد. اين ادعا بيشتر به يك آرزو نزديك است تا واقعيت. البته طرح موضوع سرخوردگي ممكن است به جاي مرهم بر جراحت هاي فعالان جنبش، نمكي بر زخم آنان جلوه كند اما در مقام تحليل در بررسي بايد مثل خود واقعيت بي رحم بود و آرزو را جاي واقعيت ننشاند. شخصا اميدوارم جنبش مشت محكمي بر دهان اين برداشت من بزند اما صرف نظر از ماجراي دهان بنده، ريزش مداوم واقعيت دارد.

 گوش ما با همين حرف ها در پادگان اشرف دراز شد (خبر ويژه)

«سياستمداران بازنشسته اروپايي هر از چند گاهي وعده هايي به سازمان مجاهدين خلق [منافقين] مي دهند و آنها را سركار مي گذارند».
پايگاه اپوزيسيوني ايران سبز با اشاره به ملاقات هاي برخي سركردگان سازمان تروريستي منافقين با سياستمداران از كار افتاده اروپايي نوشت: اخيراً مريم رجوي با برخي از اين سياستمداران كه در اصل از دنياي سياست كنار گذاشته شده اند، ملاقات كرد. اين افراد در كشورهاي خود داراي هيچ قدرت سياسي نيستند كه بتوانند مسئله اي از اين سازمان حل كنند و تنها با حلوا حلوا كردن تلاش كردند دهان گشاد و بد مزه مجاهدين را شيرين كنند، اما خود سران اين سازمان مي دانند كه با حلوا حلوا كردن دهانشان شيرين نخواهد شد اما مجبور خواهند شد تا دنبال همين آقايان بدوند و دوباره و دوباره براي تشكيل چنين جلساتي كه تنها چند روز خوراك تبليغاتي براي سازمان است به التماس بيفتند.
اين گزارش مي افزايد: آقاي آلخوويدال كوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا هيچ اطلاعاتي از درون جامعه ايران ندارد و استناد امثال ايشان به قول خودش به حرف كساني است كه در اردوگاه اشرف در سال 2008 با آنها ديدار داشته. او مي گويد «در سفري كه در سال 2008 به اشرف كردم با ساكنان آنجا صحبت كردم و آنها تأييد كردند كه سازمان داراي پايگاه در داخل ايران است. به اين مي گويند يك دليل بسيار محكم! كه ثابت مي كند سازمان در ايران داراي حمايت است، به اين بخت برگشتگان بايستي گفت، شما همت كنيد همين گندي كه در عراق زده ايد را پاك كنيد و همين 3400 نفر را از عراق آزاد كنيد، بقيه پيشكش.
در ادامه گزارش كه به قلم يكي از جداشدگان سازمان تروريستي منافقين نگاشته شده، با اشاره به پول دادن به برخي افراد فرصت طلب جهت حضور در ميتينگ هاي همايش منافقين در اروپا آمده است: اولاً آماري كه سازمان درباره تعداد حاضران در ميتينگ هايش مي دهد، ساخته و پرداخته مشتي دروغگوست. آنها هميشه عادت دارند جلوي اعداد 60 نفر يا 70 نفر دو يا سه صفر ناقابل اضافه كنند[!!] در ثاني براي جمع كردن همين عده هم از پاسپورت هاي غيرقانوني زيرسبيلي برخي كشورهاي اروپايي استفاده مي كنند. البته هدف اين افراد شركت در تجمعات سازمان نيست بلكه براي گردش با پول توجيبي كه مجاهدين به آنها مي پردازند تشريف مي آورند، اگر اين را باور نداريد لطفاً در تجمعات بعدي از پليس كشوري كه در آن تجمع مي كنند بخواهيد اتوبوس هاي حامل آنان را كنترل كنند تا گوشي دستان بيايد.
سايت ياد شده درباره غيرقانوني خواندن اخراج منافقين از عراق توسط برخي سياستمداران بازنشسته اروپايي نوشت: سؤال از آنها اين است آيا در كشورهاي اروپايي دولت يك كشور براساس قوانين بين المللي اجازه ندارد يك كمپ پناهندگان را به هر دليلي تعطيل كرده و پناهندگان را به جاي ديگري منتقل كند؟ و آيا اگر چنين كاري كرد پناهندگان بايستي اعتراض كنند و دست به شورش بزنند؟ بماند كه مقر اشرف، تبديل به پادگان شده و نه كمپ پناهندگان.
در پايان اين گزارش و درباره ساده لوحي هاي سران منافقين آمده است: سران سازمان خيال مي كنند با سخنراني هاي آنها، دولت هاي اروپايي همين فردا دولت عراق را تحريم مي كنند، بعد هم از اروپا خواسته اند تا نفت ايران را تحريم كنند، يعني نخرند. ساده لوحي اين بيچاره ها را خوب ببينيد. چشم بسته و گوش كر به اينها مي گويند. گويا مردم اروپا كه هميشه سر سوخت مشكل دارند منتظر درخواست قجر عضدانلو بودند كه از همين فردا، ديگر از ايران نفت نخرند! اين هم از جنس همان تحليل هاي بي محتوا و پوچي بود كه در پادگان اشرف به گوش ماها مي خواندند.

 رژيم مبارك ما را سرافكنده كرده بود (خبر ويژه)

براي من همواره شرم آور بوده كه دولت مصر با رژيم صهيونيستي به عنوان دشمن درجه يك رابطه داشت اما با كشور برادر ايران، امكان برقراري روابط وجود نداشت.
فهمي هويدي تحليلگر ارشد مصري كه به تازگي سفري نيز به ايران داشت، ضمن بيان مطلب فوق در روزنامه الشروق نوشت: عدم توازن روابط مصر با اسرائيل و ايران نشان دهنده آن است كه جريان سومي مانع از بهبود روابط با ايران بود. من اين مسئله را مي فهمم كه اسرائيل از دوستي مصر و ايران زيان مي بيند و آمريكا هم به خشم مي آيد. در واقع منافع شياطين كوچك و بزرگ در همين فاصله است هر چند كه من نمي فهمم چرا برخي دولت هاي عربي از اسرائيل و آمريكا حمايت مي كنند.
هويدي خاطرنشان كرد: مناسبات با ايران يكي از ملاك هاي سنجش استقلال دولت مصر خواهد بود. من خوشحالم كه به همراه يك هيئت 40 نفره به تهران رفتم. شكستن ديوار عدم ارتباط با جمهوري اسلامي ايران اقدامي شجاعانه بود. ما نمي توانيم خود را به خاطر زيان هاي دو كشور از فقدان رابطه به تجاهل بزنيم. طرف سوم يعني آمريكا و اسرائيل از اين روابط زيان مي بينند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14