(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 18 خرداد 1390- شماره 19945

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
فكري براي رماتيسم ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
راز (گفت و شنود)
احمدي نژاد درمصاحبه با رسانه هاي داخلي و خارجي :
چند كشور منطقه با هماهنگي آمريكا عليه سوريه توطئه مي كنند
با حكم رهبر انقلاب اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دوره جديد منصوب شدند
يعني شما اپوزيسيون را تا اين حد احمق فرض كرده ايد؟! (خبر ويژه)
شمارش معكوس اسرائيل براي انفجار بزرگ در فلسطين اشغالي (خبر ويژه)
تايم: شرايط خاورميانه همه جوره به نفع ايران است (خبر ويژه)
زيادي جنبش كرديم، شورش درآمد! (خبر ويژه)فكري براي رماتيسم ! (يادداشت روز)

فرماندار يكي از شهرها- يك شهر فرضي- در اولين روزهاي بعد از انتصاب، مردم شهر را فراخواند تا در جمع آنها برنامه كاري خود را تشريح كند و درباره اقداماتي كه قصد انجام آن را دارد، توضيح بدهد، مردم كه از گوشه و كنار شهر گرد آمدند، آقاي فرماندار پشت تريبون رفت و سخن آغاز كرد... «به شما اطمينان مي دهم كه تمام توان خود را براي مبارزه با ماركسيسم و امپرياليسم به كار بگيرم، سوسياليسم كه حرفش را نزنيد، پلوراليسم قابل قبول نيست، به شدت با فمينيسم مقابله مي كنم، از مبارزه با ناسيوناليسم يك قدم كوتاه نمي آيم و...» در اين هنگام پيرزني از ميان جمعيت برخاست و خطاب به آقاي فرماندار گفت؛ مادر جان! من كه از اين «ايسم، ميسم»هايي كه فرموديد چيزي سر در نمي آورم ولي كاش براي «رماتيسم» من هم يك فكري مي كرديد و برنامه اي داشتيد!
علاوه بر آمار و ارقام مستندي كه تاكنون ارائه شده، فقط نيم نگاهي به اقدامات دولت احمدي نژاد طي نزديك به 6 سال گذشته و مقايسه آن با اقدامات مشابه دولت هاي قبلي، براي هيچيك از ناظران واقع بين و باانصاف كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه دولت هاي نهم و دهم در عرصه هاي اقتصادي، عمراني، رفاهي، فقرزدايي، علمي، تكنولوژيك، مردم گرايي و تقريبا تمامي عرصه ها، موفقيت هاي چشمگير فراوان و در برخي از موارد، كم نظير و بي نظير داشته است، از سوي ديگر، مردم اين مرز و بوم نيز تلاش شبانه روزي و خدمات گسترده دولت و دولتمردان را قدر دانسته و در صف دولت هاي پيشين، بر «صدر» نشانده اند، تا آنجا كه مردم دوستي و خدمت محوري دولت آقاي احمدي نژاد به اصلي ترين شاخصه دولت ايشان تبديل شده است.
اين روزها اما، در بستر رسيدگي به برخي از امور جاري كشور و مسير خدمت رساني دولت كه اصلي ترين شاخصه آن و بااهميت ترين انتظار مردم از دولتمردان است، نشانه هايي - هرچند اندك و كمرنگ- از كندي به چشم مي خورد و كم توجهي بخش هايي از دو قوه قضائيه و مقننه كه با مشغول شدن آنها به مسائل نه چندان اصلي نيز همراه است بر نگراني مورد اشاره مي افزايد. به عنوان مثال- و فقط به عنوان مثال- مي توان از اجراي موفق و هوشمندانه طرح هدفمندي يارانه ها ياد كرد. طرحي كه اجراي آن، خواسته و آرزوي دستكم بيست و چند ساله نظام بود و دولت هاي قبلي، اگرچه خواستار آن بودند و بر ضرورت انجام اين طرح تاكيد مي ورزيدند ولي به هر علت- از جمله كمبود جرأت و جسارت- از اجراي آن طفره رفتند. اين طرح در دولت آقاي احمدي نژاد با شجاعت آميخته به هوشمندي و همكاري ساير قوا، مخصوصا مجلس شوراي اسلامي به ميدان اجرا وارد شد و از همراهي آگاهانه و درخور تقدير مردم نيز برخوردار بوده و هست. اجراي اين طرح برخلاف آنچه دشمنان بيروني انتظار مي كشيدند و برخي از سياست بازان ورشكسته تبليغ مي كردند، با موفقيت چشمگيري روبرو بوده است تا آنجا كه درخواست شماري از ديگر كشورها براي الگوبرداري از آن را در پي داشته و دارد.
و اما، طرح هدفمندي يارانه ها ضمن آن كه يارانه ها را به هدف اصلي آن و در مسير حمايت از اقشار محروم و مستضعف جامعه هدايت مي كند- كه كرده است- و مانع از توزيع بي حساب و كتاب آن مي شود- كه شده است- «واقعي شدن» قيمت ها را نيز به دنبال دارد و از اين روي افزايش بهاي برخي از كالاها و خدمات تا مرز «واقعي» آنها قابل پيش بيني بوده است و اين افزايش در مقابل پرداخت هاي نقدي به مردم با محاسبه نفرات خانوارها منطقي و معقول بوده و هست. ولي قرار بود با افزايش فراتر از قيمت واقعي كالا و خدمات، يعني گراني لجام گسيخته مقابله شود و با نظارت دقيق و پيوسته، از فشار سودجويان بر مردم، مخصوصا اقشار مستضعف و حقوق بگيران جزء جلوگيري به عمل آيد، ولي متاسفانه در اين زمينه ها، كم توجهي و رخوت محسوسي به چشم مي خورد كه مخصوصا افزايش بي رويه و لجام گسيخته قيمت برخي از كالاها و خدمات به بهانه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، فشار سودجويان بر اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه را در پي داشته است و اين تصور نزديك به توهم را پديد آورده است كه دولت خدمتگزار، سودجويان را به حال خود رها كرده است و مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي و مراكز بازرسي و نظارتي از اين عرصه غافل شده اند و در همان حال به شماري از مسائل دست چندم و غيرضروري و يا در اولويت هاي چندم مشغولند. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، شرط نامعقول و غيرقابل توجيه مدرك فوق ليسانس را براي نامزدهاي نمايندگي مجلس در اولويت كاري خود قرار مي دهند و اين شرط را كه به يك «شوخي بي مزه» شبيه است با جديت دنبال مي كنند و در كم توجهي غيرقابل توجيه شوراي محترم نگهبان به تصويب مي رسانند و دريغ از اختصاص بخشي از وقت و فرصت مجلس به تصويب يك طرح جدي براي نظارت قانونمند بر اموري كه تخلف و سودجويي در آنها مي تواند به چرخه زندگي عادي مردم آسيب برساند. اگرچه خدمات برجسته مجلس محترم قابل انكار نيست. دستگاه محترم قضايي هر از چندگاه، همايش و سميناري برگزار مي كند و از برخورد سخت و پشيمان كننده با متخلفان و قانون شكنان سخن مي گويد، اما ظاهرا سودجويان قانون شكن، اين تهديدها را خيلي جدي نمي گيرند و چه مي دانيم؟ شايد حق داشته باشند و به هر علت، خود را در حاشيه امن تلقي كنند! و صد البته، تلاش و خدمات دستگاه محترم قضايي نيز بر كسي پوشيده نيست.
و اما، در اين وجيزه، سخني دلسوزانه با دولت محترم در ميان است و آن، نگراني نسبت به برخي تصميم هاي احتمالا شتابزده و كم توجهي به پي آمد پاره اي از مشاوره هاي غيركارشناسانه است و بيم آن كه، ادامه اين روند در مسير خدمت رساني دولت محترم خدشه ايجاد كند. نگاهي به مسائل جاري حكايت از آن دارند كه جرياني در مجموعه دولت محترم، اصرار دارد كفه اظهارنظرهاي به زعم خود ايدئولوژيك! و نظريه پردازي هاي بعضاً موهوم و بي پايه را كه كار اصلي دولت نيست بر كفه خدمتگزاري و تلاش بي وقفه در امور اجرايي- آن گونه كه تاكنون بوده است- برتري داده و سنگين تر كند. حاشيه سازي هاي پي درپي و جنجال آفريني اين جريان انحرافي از طريق اظهارنظرهاي سخيف ايدئولوژيك و تئوري بافي هاي بي اساس از يكسو و دخالت هاي غيركارشناسانه در عزل و نصب ها و جابه جايي يا بركناري دولتمردان از سوي ديگر، روند خدمتگزاري دولت و رئيس جمهور محترم را با كندي محسوسي روبرو كرده است، تا آنجا كه وقت زيادي از فرصت گرانبهاي رياست محترم جمهوري در پاسخگويي به شبهه آفريني اين جريان انحرافي به هدر مي رود و برخي از وظايف جاري دولت و امور اجرايي كشور به دليل باندبازي جريان ياد شده با اخلال و كندي غيرقابل توجيه روبرو مي شود. نگاهي هرچند گذرا به نمونه هايي از اين دست كه مخصوصا طي چند ماه اخير اتفاق افتاده است به وضوح از مشغول كردن دولت خدمتگزار به اموري فرصت سوز و بيرون از بستر خدمتگزاري حكايت مي كند. به عنوان مثال، چه نيازي به برخي تئوري بافي هاي بي پايه و اساس و سخيف بوده است كه جريان ياد شده با طرح آن و دميدن در شيپور رسانه هاي تحت مديريت خود بخش قابل توجهي از ذهن و فرصت رياست محترم جمهوري را براي پاسخگويي و يا توجيه آن هزينه كند و دستكم به همان اندازه از پرداختن ايشان به امور جاري و اجرايي كشور كه وظيفه اوليه رياست محترم جمهوري است، باز دارد؟ و يا، ادغام وزارتخانه ها، اگرچه الزام قانوني برنامه پنجم- ماده 53- بوده است ولي آيا شتابزدگي در اجراي اين ماده و ادغام چند وزارتخانه مهم اقتصادي، آنهم در حالي كه طرح سرنوشت ساز و تعيين كننده هدفمندي يارانه ها با موفقيت به اجرا درآمده و جريان دارد، سؤال برانگيز نيست و با توجه به سابقه و عملكرد جريان انحرافي، اين احتمال را پيش نمي كشد كه جريان ياد شده قبل از آن كه اجراي الزامي ماده 53 را در نظر داشته باشد، در پي جابه جايي برخي از وزيران و نهايتاً اخلال در امور اجرايي كشور و نوشتن آن به حساب رياست محترم جمهوري بوده است؟!
و بالاخره، گفتني است كه خدمتگزاري و خدمت رساني بزرگترين و برجسته ترين نقطه قوت دولت بوده و هست و به نظر مي رسد يك جريان انحرافي از درون دولت قصد دارد دولت محترم را از اين نقطه قوت مثال زدني محروم كرده و خداي نخواسته از چشم مردمي كه به آن دلبسته اند، بيندازد.
حسين شريعتمداري

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ ولايت فقيه براي آنان كه در حقانيت اسلام دچار ترديد نيستند و در التزام عملي نسبت به آن اهمال روا نمي دارند امري است كه تصور آن بي درنگ موجب تصديق است. اين جمله اي است كه از شهيد آويني به يادگار مانده اما مثل اين است كه اخيرا به زبان جاري شده باشد.
9532---0919
¤ از متوليان سازمان كنفرانس اسلامي درخواست مي شود تكليف آل سعود خبيث را روشن كنند كه به محل امن جنايتكاران جهان تبديل شده است.چرا وجهه اسلام را اين قدر لكه دار مي كنند. آنها بايد با فراخواندن سفيران خود از رياض مانع پناه دادن به جنايتكاراني چون بن علي و علي عبدالله صالح ها شوند.
عليمرداني
¤ بي خامنه اي نداي يا مهدي چيست؟
بي خامنه اي اين همه بدعهدي چيست؟
هركس كه نشد فدايي خامنه اي
بي شك تو بدان فدايي مهدي نيست.
7134---0918
¤ افشاگري هاي كيهان از فتنه هاي گذشته تا حال واقعا شجاعت و جسارت مي خواهد. جا دارد براي زحمت هايي كه در اين راه مي كشيد خسته نباشيد بگوييم. بي نهايت تشكر مي كنيم خدا خيرتان بدهد.
6312---0938
¤ وقتي بعضي از مديران ارشد دچار خطا و اشتباه مي شوند حداقل بابت چنين
اشتباهي از مردم عذرخواهي كنند. با چنين روحيه و رفتاري چگونه مي خواهند سرمشق و الگوي جامعه باشند؟
8516---0919
¤ از كيهان مي خواهم كه كرسي هاي آزادانديشي در دانشگاهها را تا تحقق كامل مطالبات رهبري هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي جزء كار هاي جدي و پيوسته خود قرار دهد.
2404---0936
¤ بنده حاضر هستم دولت سهم يارانه بنده و خانواده ام را هزينه راه اندازي ماهواره به منظور تهيه و پخش برنامه هايي با مضمون بيداري اسلامي براي استفاده كشورهاي منطقه كند و در اين مورد دغدغه اي نداشته باشد.
2708---0914
¤ ما مردم تبريز و دليران آذربايجان همواره در كنار رهبر عزيزمان بوده و تا آخرين قطره خونمان از ولايت دفاع خواهيم كرد.
نيكقدم از تبريز
¤ سيره امام خميني(ره) به جاي اينكه در زندگي غالب مديران و مسئولين بخش هاي مختلف كشور جاري باشد بيشتر در زندگي مردم معمولي ديده مي شود. خوب است مسئولين در رفتارهاي خود تجديد نظري داشته باشند و ببينند تا چه اندازه زندگي امام خميني را الگوي خود قرار داده اند.
4061---0917
¤ از سازمان بازرسي كشور درخواست مي شود ضمن پيگيري اعلام نمايند با توجه به بودجه مصوب بنياد شهيد و ايثارگران چرا طلب برخي از جانبازان به بهانه نداشتن بودجه پرداخت نمي شود ولي از آن طرف طلب افرادي چون همسر متمول وزير خارجه دكتر مصدق(دكتر فاطمي) از بنياد پرداخت مي شود؟!
يك جانباز
¤ يادمان باشد كه ما خون داده ايم
يك بيابان مرد مجنون داده ايم
يادمان باشد پيام آفتاب
دست نااهلان نيفتد انقلاب
7015---0913
¤ از خواندن مقاله «خسته نباشي آقا كه علمدار انقلابي» لذت بردم و از نويسنده آن بي نهايت تشكر مي كنم.
3925---0911
¤ خطاب به مسئولين قوه قضائيه عرض مي كنم اگر يكي از مفسدين اقتصادي از افراد عادي جامعه بود باز در برخورد با آنان كوتاهي مي شد و مثل برخورد با آقازاده ها رفتار مي كردند. يا قضيه فرق مي كرد.
7468---0911
¤ از دولت خدمتگزار درخواست مي شود نسبت به دادن سند زمين و منازل مسكوني مردم از جمله در شهرستان كردكوي استان گلستان اقدام كند. متاسفانه كسي در استان براي رفع اين مشكل اقدام نمي كند.
2664---0911
¤ برنامه هايي كه از رسانه ملي كشور در شب رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) پخش شد درخور شان و شخصيت بزرگ امام نبود. در اين مورد انتظار بيشتري از مسئولين صدا و سيما داريم.
8083---0912
¤ با وجود دانشگاه هايي كه در شهرهاي رودهن- پرديس و دماوند مستقرند چيزي در حدود نزديك به 20هزار نفر دانشجو به صورت روزانه بين شهرك و اين چند شهر رفت و آمد مي كنند. با توجه به خطر تصادفي كه براي اين عده وجود دارد آيا نبايد براي تسريع احداث خط مترو در اين مسير فكر اساسي بشود؟
اربابي
¤ طبق قانون فرزندان جانباز كه در دانشگاه ها دانشجوي ممتاز شناخته شوند نصف مبلغ شهريه به آنان كمك مي شود ولي بنده كه براي گرفتن اين تسهيلات مراجعه كردم گفتند بودجه نداريم، چرا نوبت به تسهيلات خاص جانبازان كه مي رسد كفگير به ته ديگ مي خورد.
مكارچيان
¤ در منطقه نيروگاه قم فاضلاب در داخل كوچه هاي محله رها شده و بوي بد آن ساكنين را اذيت مي كند. آيا هيچيك از مسئولين شهر حاضرند در كنار چنين بوي مشمئزكننده اي زندگي كنند؟
8938---0913
¤ جانباز 50 درصد شيميايي هستم. چند روز قبل به بيمارستان ساسان تهران مراجعه كردم. كارت جانبازي را كه نشان دادم آن را پرت كردند و گفتند جانباز هستي كه باش. به هرحال نگذاشتند بستري شوم وقتي صدام به مرزهاي كشور حمله كرد ما احساس وظيفه كرديم و در صحنه دفاع حضور يافتيم آنها نيز ما را براي رفتن به جنگ پذيرش كردند ولي اكنون كه جانباز شده ايم و نياز به درمان داريم قبولمان نمي كنند و از همه بدتر توهين مي كنند. آيا اين شايسته است؟
زرگري- جانباز شيميايي
¤ در آزمون استخدامي سازمان مسكن و شهرسازي كه در تاريخ 17/11/89 برگزار شد قرار بود 10 روزه نتايج اوليه اعلام شود ولي پس از 2 ماه نتايج اوليه اعلام شد و با گذشت يك ماه از اعلام نتيجه اوليه هيچ خبري از مرحله دوم نيست. آيا اين نحوه برخورد در سال جهاد اقتصادي و وعده هاي دولت براي ايجاد اشتغال با جوانان صحيح است كه به راحتي چندين ماه وقت آنها را تلف كنيم؟
3762---0915
¤ از دولت خدمتگزار درخواست مي شود نسبت به توجه بيشتر و دادن امكانات بيشتر به روستائيان مانع مهاجرت آنها به شهرها شوند.
5474-0918
¤ از مسئولين صداوسيما تقاضا مي شود سخنراني هاي استاد رائفي پور در زمينه عملكرد صهيونيست ها را از شبكه هاي سيما پخش كنند.
مسعود آجرش از اهواز
¤ جناب آقاي شريعتمداري و ديگر عزيزان كيهان، با تبريك ولادت دردانه رسول خدا(ص) فاطمه زهرا(س) ان شاءالله نتيجه تلاشها و ايستادگي هاي شما در برابر دنياپرستان و قدرتمندان و دشمنان شفاعت آن حضرت در قيامت براي شما باشد.
1648-0915
¤ وقتي قانون مشخص كرده كه افزايش حقوق طبق تورم باشد چرا باز دولتمردان از افزايش 8 درصدي صحبت مي كنند.
5530-0936
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش تقاضا داريم كه طرح بازنشستگي فرهنگيان زن با سنوات بالاي 25 سال و داشتن 50 سال سن را در اولويت قرار دهند.
3071-0912
¤ اينجانب جانباز و باسابقه بيش از 40 ماه رزمندگي در حين انتقال سه نفر تصادفي به بيمارستان مرا به عنوان عامل تصادف محكوم كردند در صورتي كه به خاطر دلسوزي اين كار را كردم. پس از چند سال مقصر اصلي پيدا شد با اين وصف 50% ديه را به گردن من انداختند با توجه به بيكاري ام و با توجه به اقساط ديه تنها 18 هزار تومان برايم مي ماند و با توجه به مجروحيت و فرزندار شدنم پس از جانبازي 2 فرزند بيمار صعب العلاج دارم از مسئولين امر استمداد مي كنم به وضع وخيم زندگي ام توجهي نمايند.
اميري لردگان- چهار محال و بختياري
¤ در مردادماه سال 89 در آزمون استخدامي سازمان مالياتي خوزستان و مصاحبه قبول شدم. ولي تاكنون تكليفمان روشن نيست چرا اين همه وقت كشي؟ سال جهاد اقتصادي شتاب بيشتري مي طلبد.
0907-0916
¤ از آتش نشاني تهران كه در شب جمعه و به موقع در محل حاضر شده و يك مار سمي را از جلوي منزل ما واقع در منيريه به دام انداختند تشكر و قدرداني مي شود.
يكي از ساكنين محله منيريه
¤ چرا با بد پوششي و مدلهاي غربي و گاه شرم آور (شلوارهاي با فاق بسيار كوتاه) بسياري از آقايان برخوردي صورت نمي گيرد؟ متأسفانه حياء از خيلي ها گويا ريشه كن شده است.
9128-0912
¤ يك سال قبل در مسابقه تلويزيوني مشكاه برنده شناخته شدم ولي هنوز از جايزه وعده داده شده خبري نشده است. اگرواقع امر جايزه اي در كار نبوده راست و حسيني بگويند و ما را بي جهت منتظر نگه ندارند.
6191-0919
¤ هر وقت آقاي خاتمي رئيس جمهور اسبق صحبت مي كند ياد صحبت هاي برخي از خواص طرفدار باطل در تاريخ اسلام مي افتم كه اساس كار خود را بر عوامفريبي قرار داده بودند.
9002-0917
¤ هزينه پستي نامه 02 گرمي بنده مبلغ 3200 تومان شده است در حالي كه قبلا 800 تومان بود معني آن اين است كه هزينه خدمات پست را 400 درصد افزايش داده اند. مردم با اين گراني لجام گسيخته چه بكنند و به كجا شكايت بكنند.
5488-0937
¤ شواهد نشان مي دهد بعضي از مسئولين با سوء مديريت خود در تعيين قيمت هاي جديد حاملان انرژي قصد ايجاد تنش و نارضايتي در جامعه دارند. اميدواريم عاقلان و دورانديشان كشور در اين مورد تدبير داشته باشند.
1883-0913
¤ مسئولين قوه قضائيه برحسب اينكه قيمت هر نفر شتر 900 هزار تومان است ديه انسان را 09 ميليون تومان (100 شتر) اعلام كرده اند. جهت اطلاع مسئولين امر بنويسيد در بندر تركمن استان گرگان قيمت هر نفر شتر 500 هزار تومان مي باشد. روي چه حسابي گران حساب كرده اند؟
احمدي
¤ وقتي اين همه مدرك و اسناد در باره برخي از اطرافيان رئيس جمهوركه صاحب 71 شغل ديگر نيز هستند -وجود دارد چرا قوه قضائيه ورود پيدا نمي كند و مورد رسيدگي قرار نمي دهد. گفته ها و رفتارهاي اين افراد اعصاب براي مردم باقي نگذاشته است. بنويسيد مصلحت انديشي تا كي و چقدر؟
خلج از استان البرز
¤ مگر شركت مخابرات اعلام نكرد از 72 ارديبهشت پيش شماره شهرستانهاي تهران برداشته مي شود ولي هيچ خبري تا به امروز از اين وعده نيست؟
رحمانپور از اسلامشهر
¤ چين و ژاپن با كار و تلاش مضاعف بازار دنيا را گرفته اند نه مثل ما كه در دستگاه هاي دولتي مدام تشكيل جلسه مي دهند ولي از اين جلسات نتيجه اي براي گره گشايي از كار مردم و ارباب رجوع گرفته نمي شود.
4061-0917
¤ بسياري از متولدين سال 06 بي كار هستند و به دليل محدوديت سني نمي توانند در آزمون هاي استخدامي شركت كنند. لطفا بخواهيد كه حداكثر سن مجاز براي استخدام را بالا ببرند.
2234-0917
¤ ما تعدادي از نيروهاي شركتي غيرحجمي هستيم كه بعضي هايمان عضو خانواده هاي جانبازان و فرزندان شهداييم كه در معاونت محترم نظارت و راهبردي به مدت چندين سال مشغول به كار هستيم. از رئيس جمهور محترم درخواست مي شود دستور فرمايند نسبت به تبديل وضعيت ما نيروهاي شركتي غيرحجمي مشاغل در معاونت فوق عنايت بيشتري را به عمل آوريد.
جمعي از نيروهاي شركتي
¤ شهرستان نيك شهر استان سيستان و بلوچستان فاقد داروخانه شبانه روزي است در صورت بروز مشكل براي بيمار، مسئولين محترم بهداشت و درمان چه راه حلي را پيشنهاد مي كنند؟
5347-0939
¤ اوباما رئيس جمهور آمريكا با شعار عوامفريب «تغيير » وارد كاخ سفيد شد. ولي با ادامه دادن راه بوش پسر و زير پا گذاشتن وعده هاي انتخاباتي خود، همه مردم جهان را از خود نااميد كرد .در اين ميان حقانيت گفته مقام معظم رهبري خطاب به جهانيان و سران كشورهاي اسلامي به خوبي روشن تر مي شود كه فرمودند فريب دستكش مخملي آمريكا را كه دست هاي چدني خود را زير آن پنهان كرده نخوريد.
قاجار
¤ آيا مسئولان دولتي سري به بنگاه هاي املاك مي زنند تا ببينند آن طور هم كه ادعا مي كنند و معتقدند كه اجاره ها افزايش نيافته است، صحت ندارد.
يك شهروند از تهران
¤ به اطلاع مسئولان راهداري لاهيجان به سياهكل برسانم كه خط كشي وسط جاده ديلمان به سياهكل از بين رفته و از آنجا كه بيشتر مواقع در اين منطقه هوا ابري و يا مه آلود مي شود ميزان خطر تصادفات را افزايش داده است لطفا رسيدگي فرمايند.
يك شهروند
¤ چند روزي است كه آب لوله كشي منطقه 7 كرج مملو از گل و لاي و املاح مي باشد. از مسئولان خواهش مي كنم كه به اين موضوع رسيدگي عاجل بفرمايند.
حبيب اصغري
¤ مديركل تامين اجتماعي اعلام كرده كه مي خواهد كليه املاك اين سازمان را فروخته و تحويل دولت دهد. در صورتي كه خود دولت ميلياردها تومان به اين سازمان يعني كارگران بدهكار است. تمام اين اموال از پول كارگران خريداري شده است . براساس چه ضابطه اي مبلغ ياد شده به دولت برگردانده مي شود.
سيدجلال سيدي- يك كارگر
¤ 61 سال پيش پول آسفالت از ما دريافت كرده اند تا خيابان شهيد ناصر نظرزاده كه كمتر از 100 متر مي باشد آسفالت كنند. در اين مدت بارها به شهرداري مراجعه كرده ايم اما كسي نيست كه در قبال پولي كه از ما دريافت كرده اند پاسخگو باشند.
عباس پيرحياتي- خرم آباد
¤ بنده كارت فضيلت را از اداره پست ميدان ولي عصر به مبلغ 7 هزار تومان خريداري كردم در حالي كه همين كارت در سال گذشته 700 تومان بود مي خواستم علت اين اختلاف فاحش را بدانم.
محمدحسين اصغرزاده- 56 ساله
¤ جريان منحرفي كه در تلاش است تا روحانيت را از جامعه حذف كند خواسته يا ناخواسته اهداف صهيونيست ها و استكبار جهاني را به مرحله عمل گذاشته است، كه البته موفق نخواهد شد چرا كه اين نظام و اين انقلاب به پيروي از روحانيت بيدار و آگاه و به رهبري امام خميني(ره) به نتيجه رسيده است. اما اين دليل بر غفلت ما نيست و بايد منحرفين را كه متأسفانه از بيت المال هم ارتزاق مي كنند در نطفه خفه كنيم.
عليمرداني
¤ فردي از افراد تحت پوشش كميته امداد را مي شناسم كه واقعا به نان شب محتاج است. آقاي رئيس جمهور چگونه ادعا مي كند كه در كشور شهروندي كه به نان شب محتاج باشد وجود ندارد در ضمن بنويسيد سهام عدالت اين فرد محروم نيز تاكنون پرداخت نشده است.
مختاري
¤ اكثر شهروندان اهوازي در منزل دستگاه تصفيه آب نصب كرده اند. آنهايي كه توان خريد اين دستگاه را ندارند اقدام به خريد آب تصفيه شده مي كنند. با اين وصف آيا سزاوار است كه قيمت آب براي آنان گران محاسبه و دريافت شود؟
3819-0916
¤ با اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تعيين شرط مدرك كارشناسي ارشد براي نمايندگي مجلس ، ملت چه بسا بايد تابع افرادي باشند كه درست يا غلط مدرك تحصيلي براي خودشان جور كرده اند.
9752-0916
¤ بعضي از شركتها براي گران فروشي و تخلف به لطايف الحيل متوسل شده اند مثلا يك نوع كيك به نام «بابانا» بدون كاهش قيمت، وزن آن به نصف كاهش پيدا كرده و به بازار عرضه مي شود. مسئولين امر بايد با اين تخلفات شديدا برخورد بكنند و نگذارند باب شود.
0672-0918
¤ مجلس شوراي اسلامي با اين دومصوبه اخير يكي درباره محروميت كانديداتوري ليسانسه ها در انتخابات آينده نمايندگي مجلس و ديگري درمورد سقف ديه بخش بزرگي از ملت را نسبت به نمايندگان نااميدكرد.
حاج علي
¤ اي كاش قبل از هدفمندكردن يارانه ها قوانين مربوط به آپارتمان نشيني را كه ارتباط بسيار مهمي با اين طرح دولت دارد اصلاح مي كردند زيرا روا نيست كسي كه يك نفر است و آپارتمانش در طبقه اول قرار دارد همان قدر پول آب و گاز و برق مشترك و پول آسانسور و حتي حق شارژ بدهد كه يك خانواده 5 نفره اي كه در طبقه چندم زندگي مي كند و...؟!
رحمتي زاده
¤ از متوليان محترم قوه قضاييه و دوقوه ديگر خواهش مي كنم كه در اجراي قوانين تأخير و سهل انگاري نكنند مخصوصا قوانيني كه مربوط به امنيت اخلاقي جامعه مي شود چون هرچه بيشتر سهل انگاري شود مفسدين اخلاقي خلافكاري هاي خود را تشديد مي كنند.
صادقي
¤ از بنياد شهيد تقاضا مي كنم كه براي سنگ مزار شهداي گمنام كه كهنه شده است اقدامي بكند.
يك شهروند- تهران
¤ مي خواستم به رئيس جمهور محترم عرض كنم كه چندسالي است وضعيت درماني و معيشت جانبازان روز به روز بدتر شده است. مثلا هر روز وضعيت درماني جانبازان شيميايي بد و بدتر مي شود اما كسي نيست كه به داد آنها برسد.
غلامرضا حاج علي- رشت
¤ از نانوايي هاي گاليكش هستم و مي خواستم بگويم كه متأسفانه در اينجا به ما آرد خوب نمي دهند به طوري كه مردم از دست ما ناراحت و ناراضي هستند. از مسئولان محترم خواهش مي كنم كه در اين مورد تدابيري بينديشند.
محمود- گاليكش
¤ مي خواستم بدانم كه آقاي ضرغامي متوجه است كه در شبكه هاي سيما چه مي گذرد. آقاي فردوسي پور در برنامه09 كه شب تولد حضرت زهرا(س) بود به خاطر فوت يك فوتباليست پيراهن مشكي پوشيده بود و در ثاني دراين برنامه حتي يك كلمه در احترام به حضرت فاطمه زهرا(س) چيزي نگفت. آيا مرحوم حجازي اين قدر مقامش بالا بود.
مقدسي 31ساله- ساري
¤ در شركت سرمايه گذاري مديريت صنايع نوين كه زيرنظر تأمين اجتماعي است 72نفر كل پرسنل اين شركت مي باشد كه 52 نفر آنها قراردادي فقط دونفر شركتي هستند. از مسئولين مربوطه درخواست مي شود با توجه به اينكه كار آنها هم دفتري است و جمعي نيست نسبت به قراردادي كردن آنها مساعدت نمايند.
دونفر نيروي شركتي
¤ به مسئولين قواي مقننه و مجريه و قضائيه پيشنهاد مي كنم پولهايي كه مفسدين اقتصادي به يغما برده اند را از حلقومشان بيرون بكشيد و آنها را صرف مستضعفين و جوانان جوياي كار كنيد.
8313:0919
¤ براي حل مشكلات پيش آمده در وزارت بهداشت خطاب به وزير مربوطه نامه نوشتيم و تأكيد كرديم كه شخص وزير بخواند ولي نامه به جايي ارجاع شد كه هيچ اتفاقي نيفتاد و نتيجه اي جز ايجاد نارضايتي نداشت.
4061:0917
¤ شركت هاي مشاور طرحهاي عمراني حق الزحمه را با مقياس دولتي دريافت مي كنند. گناه و تقصير بنده به عنوان مهندس ناظر چيست كه 53درصد بيش از سال گذشته اجاره منزل مي پردازم، در حالي كه دولت فقط 8درصد به حقوق كارمندان اضافه كرده است. در ضمن از مزاياي ديگر دولتي نيز محروم هستم.
8853:0912
¤ افزايش قيمت محصولات لبني شركت كاله با چراغ سبز كدام مسئول و نهاد انجام گرفته است.
4195:0935
¤ از مسئولين معاونت نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي درخواست داريم تدبيري بينديشند از دو برادر مشمول خدمت سربازي كه پدر و مادرشان هر دو بالاي 06 سال سن و مريض هستند يكي معاف شود. اميدوارم به اين خواسته جواب مثبت بدهند.
قاسمي
¤ كيهان و ديگر نشريات زحمت مي كشند انتقادهايي را كه متوجه مسئولين و دستگاههاي دولتي است چاپ مي كنند ولي وقتي ترتيب اثر داده نمي شود چه فايده اي دارد. به عنوان مثال براي پرداخت اقساط خود به بانك صادرات كه مراجعه مي كنيم برداشت پول از طريق كارت را قبول نمي كنند و مي گويند پول نقد بدهيد. حداقل در صدا و سيما تبليغ كارت بانك نكنند.
پيلان نژاد
¤ عقل و منطق حكم مي كند تا جريان انحرافي بوجود آمده در حاشيه دولت به طور كامل ريشه دار و سرطاني نشده تدبيري انديشيده شود تا با زحمت و ريزش كم ، عنصر مركزي اين انحراف از پيكره سالم دولت كنار گذاشته شود.
دهقان
¤ دولت يك سال است كه قانون انتقال دانشجويان دختر به نزديك ترين محل سكونت خود را اعلام كرده و به اجرا گذاشته است براساس همين قانون براي انتقال دختر دانشجوي خود از دانشگاه مذاهب اسلامي سنندج به شعبه ديگر اين دانشگاه در تهران مراجعه كردم. اما موافقت نكردند و مصوبه دولت را قبول نداشتند. تكليف بنده با وجود اين قانون و مصوبه دولت چه مي شود؟
ملكي نسب
¤ از رئيس محترم صدا و سيما سؤال مي كنيم در سال جهاد اقتصادي برپايي انواع همايش هاي مختلف با عناوين گوناگون و پي درپي از سوي اين سازمان براي چيست و با كدام توجيه منطقي انجام مي گيرد.
سعدياني راز (گفت و شنود)

گفت: پته شوراي موسوم به «هماهنگي راه سبز اميد»! روي آب افتاده و گروه هاي اپوزيسيون متوجه شده اند كه اين شورا از سوي سازمان منافقين راه اندازي شده است.
گفتم: پس بگو كه چرا پشت سرهم بيانيه و اطلاعيه صادر مي كردند و با وجود اصرار گروه هاي اپوزيسيون، حاضر نمي شدند نام اعضاي اين شورا را فاش كنند.
گفت: ولي حالا معلوم شده كه يكي از منافقين فراري و پناهنده به آمريكا، اين به اصطلاح «شورا» را اداره مي كند.
گفتم: پس چرا گروه هاي اپوزيسيون تا حالا متوجه اين موضوع نشده بودند؟!
گفت: براي اين كه منافقين از اول هم مي دانستند با يك مشت خل و چل و آدم نماهاي اجق وجق روبرو هستند ولي الان داد مهرانگيز كار درآمده و خطاب به شورا نوشته است «آيا فكر مي كنيد با يك مشت احمق طرف هستيد»؟!
گفتم: يارو جلوي چشم همه به يكي از همكارانش گفت؛ احمق بي شعور! و دوستش گله كرد كه چرا جلوي ديگران مرا كنف كردي؟ و يارو از وي عذرخواهي كرد و گفت؛ ببخشيد! نمي دانستم كه احمق بودن تو بايد بين خودمان پنهان بماند!

 احمدي نژاد درمصاحبه با رسانه هاي داخلي و خارجي :
چند كشور منطقه با هماهنگي آمريكا عليه سوريه توطئه مي كنند

رئيس جمهور با توصيه به برخي كشورهاي منطقه براي پرهيز از توطئه و دخالت در امور داخلي سوريه تاكيد كرد كه سوريه خط مقدم جريان مقاومت است و جمهوري اسلامي ايران در كنار دولت و ملت اين كشور است .
دومين مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمهور در سال 90 ديروز با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري برگزار شد .
احمدي نژاد در اين نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره موضع ايران در مورد تحولات سوريه، گفت: سوريه خط مقدم مقاومت است. من معتقدم ملت و دولت سوريه به خوبي قادرند مساله خود را حل كنند. متاسفانه بعضي دولت هاي منطقه به تبعيت از آمريكا در اوضاع داخلي سوريه دخالت مي كنند كه من به آن ها توصيه مي كنم اين كار را نكنند چراكه وقتي آمريكا به اهدافش رسيد روزي سراغ خودشان مي آيد.
وي افزود: ما در كنار همه ملت ها و دولت هاي انقلابي هستيم و فكر مي كنيم ملت و دولت سوريه خودشان مي توانند اين مساله را حل كنند .
حمايت ايران از موضع دولت عراق درباره خروج اشغالگران
در ادامه خبرنگاري با اشاره به نزديك شدن زمان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و همچنين اخباري مبني بر باقي ماندن تعدادي از نيروهاي آمريكايي در اين كشور، خواستار بيان موضع تهران در اين زمينه شد كه رئيس جمهور پاسخ داد: پايان سال جاري ميلادي پايان حضور آمريكايي ها در عراق است.البته شنيده ايم كه فشار زيادي به دولت عراق مي آورند تا موافقت آن ها را براي حضور جلب كنند. دولت عراق نيز به صراحت عنوان كرده كه مخالف حضور نيروهاي آمريكايي درعراق است. ما از موضع دولت عراق به طور قاطع حمايت مي كنيم، دولت عراق نيز برآمده از راي ملت عراق است و ما در كنارشان خواهيم بود .
فلسطين نقطه رهايي
كل جهان از نظام سلطه است
وي با اشاره به مساله فلسطين گفت: فلسطين نه تنها نقطه رهايي منطقه ما، بلكه نقطه رهايي كل جهان از نظام سلطه است. آنها براي اين كه بتوانند به دنيا مسلط شوند، بايد در خاورميانه مسلط شوند و تاسيس رژيم صهيونيستي نيز با اين هدف بوده است. اين در حالي است كه تمايل عمومي منطقه اضمحلال رژيم صهيونيستي است.
وي افزود: اين آدم هايي كه امروز در سرزمينهاي اشغالي فلسطين دولت تشكيل داده اند اختياري ندارند و عروسك گردانان كوكي هستند.
احمدي نژاد در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه با توجه به پيشنهاد سازمان ملل براي شكل گيري دولت فلسطيني، آيا شما از اين دولت حمايت خواهيد كرد و جمهوري اسلامي در اين زمينه چه تحركاتي انجام داده است؟گفت: راه حل ما براي فلسطين روشن است. يك راه حل دموكراتيك كه قبلا هم گفته ايم تا رفراندومي آزاد با حضور تمام ملت فلسطين برگزار شود و نوع حكومت آينده را مشخص كند.
وي افزود: درباره تشكيل دولت فلسطين، تشكيل دولت فلسطيني به معناي تائيد اشغالگري صهيونيست ها نيست و تشكيل دولت فلسطيني نفي حقوق ملت فلسطين براي آزادسازي تمام سرزمين او نخواهد بود.
احمدي نژاد ادامه داد: در آفريقا و آمريكاي لاتين هم ملت ها بايد بايستند تا هيمنه نظام سلطه كه آن را بزرگ، قدرتمند و شكست ناپذيرنشان مي دهند، شكسته شود.
رئيس جمهور با اشاره به اين كه امروز كشورهاي سلطه به سراغ ونزوئلا و دولت هاي مستقل آمريكاي جنوبي رفته اند،گفت: اگر همه با هم بايستيم، مرگ زورگويي، امپرياليسم، سلطه گري و چپاول گري نزديك خواهد بود.
مشكل بحرين آمريكاست
احمدي نژاد در ادامه با اشاره به حوادث رخ داده در بحرين گفت: آمريكا مي خواهد به حاكم بحرين فشار بياورد، تا شرايط را بپذيرد و در نهايت قضيه را فيصله دهد و بدين صورت در بين ملت هاي منطقه براي خود محبوبيت كسب كند.
وي افزود: اين در حالي است كه ما مي دانيم كه مشكل بحرين مشكل بين دولت و حكومت نيست، مشكل پايگاه نظامي آمريكاست و اگر امروز مردم بحرين تحت فشار هستند، به اين دليل است كه دولت بحرين مجبور است كه بخاطر وجود پايگاه آمريكايي در اين كشور رودرروي مردمش بايستد.در واقع مشكل بحرين موضوع آمريكا و منافع نامشروعش است.
رئيس جمهور در ادامه ملت هاي منطقه را خطاب قرار داد و اظهار كرد: آزادي، عدالت و عزت و حق حاكميت ملي از حقوق پايه اي هر ملتي است و ما در اين زمينه از حقوق كامل همه ملت ها در تمام دنيا دفاع مي كنيم، اما همه بايد مراقب باشيم، مبادا كسي از چاله دربيايد و به چاه بيافتد .
در ادامه خبرنگاري از رئيس جمهور پرسيد شما اظهاراتي در مورد بحرين داشتيد و گفتيد كه مشكل بحرين بين دولت و ملت نيست، آيا براي حل مشكل بحرين طرح و راهي داريد؟ كه رئيس جمهور در اين باره پاسخ داد: ما واقعا با كشورهاي منطقه هيچ وقت مشكلي نداشتيم. امروز هم مي گوييم پيشنهاد ما اين است كه عدالت و حقوق اساسي ملت را وسط بگذاريد و اجازه دخالت به بيگانگان را ندهيد. برخي گفتند ايران مي خواهد در مورد بحرين دخالت كند، من پيغام دادم و گفتم اگر ايران بخواهد دخالت كند همه منطقه عوض مي شود.
وي افزود: كساني كه در رابطه با ايران اظهارنظرمي كنند اول به نقشه نگاهي بيندازند بعد حرف بزنند، شيوه هاي قديمي حكمراني تمام شده است. اميدواريم زمينه فراهم شود تا ما طرح مان را ارائه دهيم .
منشأ تحولات منطقه
رئيس جمهور در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوالي در رابطه با تحولات منطقه و اين كه آيا تحولات اخير منطقه سناريوي غرب و آمريكا براي تسلط دوباره بر منطقه است و يا ناشي از بيداري اسلامي مردم منطقه مي باشد؟ گفت: ملت هاي منطقه و همه ملت ها به دنبال آزادي، عدالت ، پاكي و عزت هستند و در راه آموزه هاي انبياء الهي و به ويژه پيامبر(ص) موج مي زنند و حقيقت آنها در سايه اين راه محقق خواهد شد.
رئيس جمهور با بيان اين كه روشن است ملت ها جز تحقق آموزه هاي انبياء و پيامبر را نمي خواهند، تصريح كرد: بايد توجه كنيم كه با دشمنان بسيار فريبكار و پيچيده مواجه هستيم و بايد هشدار دهيم كه همه هوشيار باشند.
ماهيت دولت هاي متوالي آمريكا يكي است
احمدي نژاد در ادامه به تحولات جهاني اشاره كرد و گفت: شاهد اتفاقات بسيار مهمي در منطقه خود و شمال آفريقا و آرام آرام در آمريكاي لاتين، اروپا، بخش هايي از آسيا و در آفريقا خواهيم بود. جريان سلطه حدود 10 يا 12 سال قبل با شعار مبارزه با تروريسم و به بهانه يازده سپتامبر گسترده ترين هجوم نظامي را به منطقه ما انجام داد تا اقتصاد نابسامان خود را بهبود ببخشد و رژيم صهيونيستي را از اضمحلال نجات دهد ولي پس از شكست در برابر مقاومت ملت ها، امروز رنگ عوض كرده است؛ درست مثل برده داراني كه مدعي ليبراليسم و اومانيسم شدند و امروز همان ها با شعار طرفداري از دموكراسي درپي نجات نظام سرمايه داري و رژيم صهيونيستي هستند .
رئيس جمهور با بيان اين كه ماسك ها عوض شده اند، تصريح كرد: دولت قبلي آمريكا يك ماسك بر چهره داشت و دولت جديد ماسك ديگري بر چهره دارد. دولت قبلي در منطقه ما يك جريان اسلام خشن و آدم كش به راه انداخت كه صددرصد اسلام آمريكايي بود و براي فريب ملت ها دست به چنين كاري زدند. دولت جديد به دنبال اسلام آمريكايي از نوع ديگري است يعني يك اسلام ليبرال كه سلطه آمريكا و وجود رژيم صهيونيستي را به رسميت مي شناسد و آمادگي دارد در چارچوبي كه آمريكا تعيين مي كند حركت كند .
وي اضافه كرد: امروز مردم مي دانند كه همه مشكلات، برخي عقب ماندگي ها، جنگ ها، ترورها، كشتارها و ديكتاتورهايي كه طي دهه هاي متوالي حاكم بوده، همه و همه حاصل عملكرد نظام سلطه و در راس آن ها آمريكا و متحدان آن بوده است. تغييري در سياست هاي نظام سلطه اتفاق نيفتاده است و تنها روش ها و شعارها عوض شده اند و مي خواهند با شعار جديد همان كارهاي قبلي خود را تكرار كنند .
برنامه آمريكا براي خرابكاري
در پاكستان
وي با اشاره به اخبار منتشر شده طي هفته هاي اخير در مورد كشته شدن بن لادن گفت: در حوادث اخير ديديم كسي را به قول خودشان دستگيركردند، كشتند و جنازه او را به دريا انداختند. آن آقا با خانواده رئيس جمهور قبلي آمريكا شريك نفتي بودند. در ضمن اين فرد از مدت ها قبل در اختيار نظاميان آمريكايي بود و طبق اطلاعات موثقي كه داريم خود آنها او را مريض كردند و مدت ها پيش كشتند . هدف آنها از اين كار روشن است چرا كه آن ها انتخاباتي پيش رو دارند و بهانه جلب آراي مردم براي آن ها مطرح است .
رئيس جمهور ادامه داد: اين يك سوال جدي است كه چرا او را به دريا انداختند؟ پاسخ روشن است؛ اگر جنازه مي ماند و آزمايش بر روي او انجام مي شد و معلوم مي شد كه درحال مريضي كشته شده است و مشخص مي شد كه با چه وسايلي مريض و كشته شده است، آن وقت آنها رسوا مي شدند. وي با بيان اين كه پس از نواختن مارش پيروزي توسط غرب ديديم كه ترور در منطقه ما متوقف نشد، تاكيد كرد: خبر دقيق و موثق داريم كه آمريكايي ها مي خواهند براي تسلط بر پاكستان و تضعيف دولت و مردم اين كشور، در تاسيسات هسته اي پاكستان خرابكاري كنند و با اهرم هايي نظير شوراي امنيت زمينه حضور گسترده تر خود در آن كشور و تضعيف آن كشور را فراهم كنند .
بوشهر در حال راه اندازي است
رئيس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره تاريخ راه اندازي نيروگاه بوشهر گفت: ساخت نيروگاه بوشهر تمام شده و اين نيروگاه در حال راه اندازي است و آزمايش هايي دارد كه بايد انجام شود تا در مدار قرار بگيرد و ما اميدواريم در آينده نزديك اين كار انجام شود .
وي افزود: نيروگاه هسته اي و اتمي با نيروگاه برقي تفاوت دارد و مراحل مختلفي براي راه اندازي آن وجود دارد. براي مثال در اولين مرحله اي كه برق از نيروگاه بوشهر وارد شهر شود 40 مگاوات خواهد بود؛ در حالي كه ظرفيت اين نيروگاه هزار مگاوات است .
خبرنگاري در ادامه پرسيد كه با توجه به اين كه مدودف اعلام كرده است كه احتمالا در آينده نزديك از ايران ديداري خواهد داشت، آيا ديدار مدودف با راه اندازي نيروگاه بوشهر همزمان خواهد بود؟ كه احمدي نژاد پاسخ داد: بله ممكن است. همه چيز ممكن است .
مشكل در بازار ارز
ساختارها و نظام بانكي است
رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به يك پرسش اقتصادي درباره ارزيابي خود از كارنامه بسته سياستي پولي و ارزي گفت: مرجع بررسي سياست هاي پولي، شوراي پول و اعتبار است و هرچه تصويب كند همه بايد به آن احترام بگذارند. اين كه تلاطم در بازار ارز ناشي از برخي سياست هاست را قبول ندارم؛ هرچند كه نبايد مطلق به اين قضيه نگاه كرد. به نظر من پول هيچ وقت از بانك ها بيرون نمي رود و فقط نوع سپرده ها عوض مي شود. مشكل بسته هاي پولي ما به ساختارها و نظام بانكي برمي گردد .
وي افزود: درست است كه نظام فعلي بانكي ما تابع قانون بانكداري اسلامي است ولي روح قانون در بسياري از مواقع مورد توجه قرار نگرفته است و اگر طرح تحول نظام بانكي حاكم شود اين مشكلات به طور ريشه اي حل خواهد شد . مشاركت ها بايد واقعي شود؛ چرا كه اگر اين اتفاق بيفتد آن وقت نياز به بسته هاي سياستي مانند بسته فعلي نخواهيم داشت .
درباره جريان انحرافي
رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالي درباره آنچه برخي تحت عنوان جريان انحرافي مطرح مي كنند، گفت: در مورد افرادي كه آنها را دستگير كردند. خيال شان هم راحت شد. حالا بگذارند ما كارمان را بكنيم. دولت هدفي جز خدمت به ملت و پيشبرد اهداف انقلابي ملت ندارد .
احمدي نژاد گفت: اگر منظورشان (از جريان انحرافي ) اين است كه روش آنها را قبول نداريم، ما از روز اول اين را گفتيم. از سال 84 كه من آمدم گفتم اين روش ها را قبول ندارم و حلقه هاي مديريتي را درهم خواهم شكست و دولت را بين مردم مي برم. روشن است با آنها زاويه داريم نه زاويه، 180 درجه است، نقطه مقابل است .
وي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با بحث رمالي، دلالي و جن گيري، گفت: آن هايي كه اين مساله را مي گويند بايد جواب بدهند. حالا هم كه بعضي افراد را گرفتند و خيال شان راحت شد. پس بگذارند ما كارمان را بكنيم .
رئيس جمهور افزود: مقام معظم رهبري فرمودند جز 10سال اول انقلاب و دوره اين دولت حركت انقلاب در مسير خودش نبوده است. معنايش اين است كه ما درست عمل كرده ايم. ما اين مسير را ادامه مي دهيم و جز به مردمي بودن، ساده زيستي، دفاع هوشمندانه از عزت ملت نمي انديشيم .
نسل هاي جديد سانتريفيوژها در راه است
رئيس جمهور در باره تحولات هسته اي نيز گفت: پيش از اين گفته بودم قطار هسته اي نه ترمز دارد و نه دنده عقب مي رود و الان هم همين را مي گويم. به لحاظ فني ما مشكلي نداريم .
احمدي نژاد گفت: در بخش فني و تكنولوژيك به سرعت جلو مي رويم. سانتريفيوژها كار مي كنند، نسل هاي جديد سانتريفيوژها در راه است و توليد 20 درصد را هم در دست داريم كه قبلا نداشتيم. در بخش حقوقي در مرز قانون حركت مي كنيم و ما بيشترين همكاري را با آژانس داشته و داريم و فعاليت هاي ما براساس قانون است؛ اما در بخش سياسي كه اين روزها در اين چارچوب اظهارنظر مي شود ربطي به بحث هسته اي ندارد. موضوع اصلي دشمني غرب با استقلال و پيشرفت ايران است به ويژه آمريكا و متحدانش. آنها نمي خواهند خارج از دايره سيطره آن ها كسي به مراتب بالاتر و جهاني برسد .
وي ادامه داد: خيال مي كنند اگر اعلام كنند ايران به دنبال اين و آن است، افكار عمومي را پشت سر خود مي برند. بحث مذاكره بيشتر براي بهانه تراشيدن است؛ چند وقت ديگر مي گويند چرا وسط ايران كوير وجود دارد كه آب آنجا تلخ است! نظام سلطه دائما به دنبال ونگ (نق) زدن است .
رئيس جمهور گفت: مكاتباتي درباره اين كه مي خواهند گفت وگو كنند صورت گرفته است و ما هم هميشه گفته ايم كه مذاكره بر اساس احترام متقابل را قبول داريم، اما تا زماني كه رويكرد سلطه طلبانه را به همكاري تبديل نكنند اين روند فايده اي نخواهد داشت .
با متخلف بايد طبق قانون برخورد شود
وي در جواب سوال خبرنگاري در رابطه با پي گيري مساله مفسدان اقتصادي كه رئيس جمهور تا به حال 250 نفر را به عنوان مفسد اقتصادي به دستگاه قضايي معرفي كرده است واين كه آيا در مورد مسائل اقتصادي كه گفته مي شود در رابطه با برخي اطرافيان رئيس جمهور وجود دارد ،همين حساسيت را خواهد داشت و پي گيري خواهد كرد؟ گفت: ما 312 اسم را به قوه قضاييه داده ايم. پس اين كه چه كسي تخلف كرده و چه كسي تخلف نكرده است به عهده قاضي است؛ چون ما مرجع قضاوت نيستيم .
وي افزود: كساني كه زمين تصرف كرده بودند و يامنابع بانكي را نداده بودند به مرجع دستگاه قضايي معرفي كرديم؛ چون مرجع، دستگاه قضايي است .
رئيس جمهور ادامه داد: براي چندمين بار مي گويم تنها رئيس جمهوري هستم كه اعلام كرده ام، تخلف از بنده، خانواده بنده، بستگان بنده و از هركس رخ داد، بايد طبق قانون رسيدگي و برخورد شود و بار ديگر اين موضوع راتكرار مي كنم .
رابطه رهبري و رئيس جمهور
در ادامه رئيس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر رابطه رئيس جمهور با مقام معظم رهبري گفت: در اين خصوص بارها صحبت كرده ام و اكنون ضرورتي نمي دانم كه صحبت كنم. رابطه معلوم و تعريف شده است. ما يك ملت و يك نظام و داراي چارچوب هاي مشخص هستيم و مسير پيشرفت را ادامه مي دهيم ورابطه مستحكم تر از آن است كه بعضي ها بتوانند آن را سست كنند .
دستور ويژه
به رئيس سازمان تربيت بدني
احمدي نژاد همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه تيم ملي فوتبال زنان ايران از ادامه مسابقات خود بخاطر پوشش اسلامي شان منع شده اند، گفت: ديكتاتورها لباس دموكراسي بر تن خود كرده اند وبدنبال تحميل عقايد و خواسته هاي خود به ديگران هستند.
وي ادامه داد كه به آقاي سعيدلو دستور داده ام كه اين مساله را پيگيري كند و ما به وجود چنين زناني افتخار مي كنيم .
برنامه هاي جديد دولت
رئيس جمهور در ادامه به چندين برنامه اي كه دردستور كار دولت است اشاره كرد و افزود: عزم دولت پيشرفت علمي كشور است و دراين راستا سرمايه گذاري هاي مناسبي را انجام داده است، از جمله در زمينه توليد علم و درواقع حركت در راستاي علم جزء برنامه هاي دولت محسوب مي شود .
رئيس جمهور همچنين تكميل حلقه هاي زيرساختي كشوررا از ديگر برنامه هاي دولت عنوان كرد و با اشاره به تلاش ها و پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه هاي عمراني در كشور گفت: امسال تلاش داريم در اين زمينه دو برابرسال گذشته فعاليت انجام دهيم و اعتبارات لازم در بودجه پيش بيني شده است .
احمدي نژاد از ديگر برنامه هاي دولت را توسعه توليد كشور عنوان كرد و با اشاره به عزم دولت در راستاي ايجاد اشتغال، گفت: ما تلاش داريم كه از لحاظ نرخ بيكاري به حداقل لازم برسيم و اين نرخ را تاحداقل لازم كاهش دهيم .
احمدي نژاد در ادامه با بيان اين كه يكي از برنامه هاي ديگر دولت، كوچك سازي دولت است، گفت: طي 5/5 سال اخير در بخش هاي گوناگون چند برابر دوره مشابه كار شده است، ولي با اين حال براي اولين بار طي 40 سال اخير حجم دولت كوچك شد و 4/10 درصد از تعداد كاركنان دولت كاهش پيدا كرد .
رئيس جمهور افزود: اين روند با ادغام وزارتخانه ها و سازماندهي مجدد ساختار دولت ادامه پيدا خواهد كرد وبه سمتي خواهيم رفت كه دولتي كوچك، عالم، چابك و با بهره وري بالا را در اختيار داشته باشيم .
وي تحول بانكي و مالياتي و آغاز عمليات اجرايي اين طرح تا پيش از پايان سال را از ديگر برنامه هاي دولت عنوان كرد .
 با حكم رهبر انقلاب اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دوره جديد منصوب شدند

رهبرمعظم انقلاب اسلامي در حكمي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را براي دوره جديد منصوب كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن حكم به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به پايان يافتن دوره مسئوليت اعضاي كنوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شخصيت هاي حقوقي و حقيقي زير به عنوان اعضاي اصلي براي دوره جديد آن شورا و آيت الله احمد جنتي و جناب آقاي دكتر حسن حبيبي به عنوان اعضاي افتخاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب مي گردند.
شخصيت هاي حقوقي: روساي محترم سه قوه، وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، روساي سازمان صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها، جهاد دانشگاهي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، دانشگاه آزاد اسلامي و روساي كميسيون هاي فرهنگي، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي.
شخصيت هاي حقيقي، حضرات حجج اسلام و آقايان: دكتر احمد احمدي، عليرضا اعرافي، حميد پارسانيا، دكتر غلامعلي حدادعادل، دكتر رضا داوري، حسن رحيم پور، دكتر علي شريعتمداري، علي اكبر صادقي رشاد، سيدعليرضا صدرحسيني، دكتر محمدرضا عارف، محسن قمي، دكتر محمدعلي كي نژاد، دكتر منصور كبكانيان، دكتر حسين كچوئيان، دكتر مهدي گلشني، دكتر علي لاريجاني، محمود محمدي عراقي، دكتر محمدرضا مخبر، دكتر صادق واعظ زاده و دكتر علي اكبر ولايتي.
توصيه هاي مربوط به اين دوره با تاكيد بر توجه جدي به آنها در پيوست اين حكم ابلاغ شده است. دوام توفيقات اعضاي محترم را از خداوند متعال مسألت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي
17 خرداد 90

 يعني شما اپوزيسيون را تا اين حد احمق فرض كرده ايد؟! (خبر ويژه)

يكي از عناصر سابقه دار ضدانقلاب، «نقابداري» شوراي هماهنگي سبز را توهين به شعور مخاطبان ارزيابي و اعلام كرد: ما را دست كم گرفته ايد كه خيال مي كنيد مشتي نادان و جاهل هستيم، ما عروسك كوكي نيستيم.
مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند) با اشاره به بيانيه هاي گاه و بيگاه گروه موسوم به شوراي هماهنگي راه سبز، در «روز نت» نوشت: به محتواي بيانيه تان كاري نداريم. به اين كه فراخوان حضور خياباني مي دهيد هم كاري نداريم. اما به اين كار داريم كه تركيب انساني «شوراي سبز اميد» كه زير آن پنهان شده ايد چگونه است؟ آيا اين حق را براي مردم قبول داريد كه بخواهند شما را بشناسند و بر پايه عقل و شعور اقدام كنند؟ منظورم كه روشن است... در 100 سال گذشته همه رهبران نام و نشان و شناسنامه سياسي داشته اند الا اين شوراي سبز اميد كه بي نياز از معرفي، آموزش سياست مي دهد آن هم براي حضور خياباني! و ما را مي ترسانند كه مبادا به صورت جدي از نام و نشان اعضا سؤال كنيد كه در اين صورت به همسوئي با جمهوري اسلامي متهم مي شويد. اين تهديد گاهي ضميمه مي شود به اين دستور عاميانه سياسي كه خب شما مي توانيد شورا را قبول نداشته باشيد. بقيه اش كه به شما مربوط نيست. اين هم توضيح بي ارزش و بي اعتباري است كه بي اندازه مبتذل و غيرسياسي است. ما سكوت نمي كنيم و غلاف نمي كنيم و دربست و بي اختيار تبديل نمي شويم به عروسك هاي كوكي در دست جوان هايي كه آنها را در شبكه هاي اينترنتي كاشته اند. از شور و انرژي سياسي كه يك شوراي موهوم و ناشناس را تبليغ مي كنند، سوءاستفاده مي شود.
وي همچنين مي نويسد: آنها (شورا) ما را دست كم گرفته اند و خيال مي كنند با مشتي نادان و جاهل در عرصه سياست هاي اعتراضي طرف هستيم و خيال مي كنند ايرانيان همه صدسالي كه در راه آزادي خون داده اند چشم به راه مجهولي بوده اند از جنس بي نام و نشان شوراي سبز اميد كه خود را بر بال هاي اينترنت به آنها تحميل مي كنند. انتظار اين است كه مردم اين مجهول را روي سر بگذارند و حلوا حلوا كنند كه اگر چنين بشود و ايرانيان هنوز به اين درجه از عقل سياسي نرسيده باشند كه به افراد بي هويت تكيه كنند چيزي دستشان را نمي گيرد و بلكه بسيار چيزها از دست مي دهند. جالب است كساني كه دنبال راه موهوم و وجود مجهول راه افتاده اند در پاسخ به كساني كه چندين پيراهن بيشتر از آنها در كار سياسي پاره كرده اند مي گويند: اعضاي شورا فعالان سياسي شناخته شده اي هستند كه اگر خود را معرفي كنند دستگير مي شوند! شگفتا از اين آموزه هاي سياسي كه به جوان هاي كم تجربه داده ايد و دريغا كه تلويحا يادآور مي شوند مهم نيست جان و امنيت كساني كه به فراخوان يك شوراي ناشناس گوش مي سپارند و احيانا قرباني مي شوند.
«كار» اضافه مي كند: «بر بيانيه صادره جهل حاكم است. ظريفي كه از من هم نسبت به موضوع حساس تر بود مي گفت از كجا بدانيم كه كار عوامل رژيم نيست و مي خواهند سركوب را به كمك جمعي كه خارج از كشور وقت و نيرو مي گذارند تا شايد از راه دور كاري كرده باشند، بهتر به سامان برسانند و جمعي را كه هنوز تن به خطر مي دهند زير نام موهومي طعمه كنند. اينك ما از محافلي كه هر يك به خود سمتي داده اند و با سوءاستفاده از نبود موسوي و كروبي به نام آنها بازي هاي خطرناك مي كنند و تازه از خود هم مايه نمي گذارند و با امتناع از معرفي خودشان تن به ريسك نمي دهند احساس خطر مي كنيم.»
يادآور مي شود شوراي كذايي پس از افتضاح 25 بهمن اعلام موجوديت كرد و طراحان اين سياه بازي با وجود حضور در اروپا همچنان ادعا مي كنند كه اعضاي شورا در ايران هستند و به همين دليل براي حفظ امنيت آنها، اعلام اسامي اعضا صلاح نيست. اخيرا هم كه امير ارجمند و مزروعي و واحدي به عنوان تنها اعضا واقعي شوراي مذكور به تيپ هم زده اند. مزروعي و امير ارجمند مايلند ژستي اصلاح طلبانه به خود بگيرند اما هر يك ساز خود را مي زنند در حالي كه واحدي به خاطر دست كم گرفته شدن از ابتدا ساز مخالف مي زند تا بيشتر ديده شود.

 شمارش معكوس اسرائيل براي انفجار بزرگ در فلسطين اشغالي (خبر ويژه)

يك روزنامه صهيونيستي تأكيد كرد خطر اصلي براي اسرائيل نه برنامه هسته اي ايران بلكه اوضاع طوفاني كشورهاي منطقه در جوار مرزهاي فلسطين اشغالي است.
«هاآرتص» با اشاره به سخنان چندي پيش ايهود باراك وزير دفاع اسرائيل كه گفته بوده «ايران حتي اگر بمب اتمي داشته باشد، حمله اتمي به اسرائيل نمي كند» نوشت: شايد يك خطر واقعي تقابل پيشگويي هاي ماموران امنيتي اسرائيل باشد كه هر كدام سالي را كه ايران قرار است به سلاح اتمي دست پيدا كند، پيشگويي مي كنند اين ها تحليل هايي است كه در اختيار دولت آمريكا و مردم ما قرار مي گيرد و درباره جزئيات غني سازي اورانيوم در ايران است اما هيچ كدام اطلاعاتي در مورد حكومت ايران نمي دهند.
هاآرتص تأكيد كرد: شايد تهديد استراتژيك اسرائيل دقيقاً همان سردرگمي، كمبود اخبار مشخص و از همه مهم تر مجادله سازمان هاي اطلاعاتي در مورد اينكه تهديد واقعي كدام است، باشد. آيا اين تهديد بمب اتمي ايران است كه به گفته دوگان در سال 2015 ساخته مي شود يا به گفته مقامات اطلاعاتي اسرائيل بمبي كه در سال 2013 ساخته مي شود، يا اعتراضات مردم در ليبي و لبنان و مصر است كه ممكن است به مرزهاي اسرائيل كشيده شود و منجر به بازشدن گذرگاه رفح شود و يا باعث شود كه غزه به جنوب لبنان پيوند بخورد يا سازمان ملل كشور فلسطين را در ماه سپتامبر به رسميت بشناسد؟
همزمان با اظهار نگراني اين روزنامه صهيونيستي از اولويت تهديد انتفاضه اسلامي منطقه براي اسرائيل، روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي هشدارآميز نوشت: روزي كه انتفاضه مردمي به اسرائيل برسد، تسليحات نظامي هرگز به كار نخواهد آمد.
اين روزنامه با پيش بيني اقتدار انقلاب مصر به عمق سرزمين فلسطين نوشت: اگر نخست وزير اسرائيل واقعيت هاي جديد منطقه خاورميانه را نپذيرد آنچه كه در ميدان التحرير قاهره اتفاق افتاد توسط فلسطيني ها ممكن است در اسرائيل رخ دهد.
اين روزنامه نوشت: «موضع مخالفت آميز نتانياهو نسبت به روند صلح با فلسطيني ها كه مبتني بر نظريه دو دولت است در نهايت منجر به انفجار انتفاضه اي خواهد شد كه جنگ افزارهاي نظامي اسرائيل براي سركوب آن ناتوان است و اتفاقي شبيه مصر رخ خواهد داد.
فايننشال تايمز تأكيد كرد: جهان پيرامون نتانياهو به سبب وقوع انقلابها تغيير كرده است اما روياهاي او همانند گذشته باقي است. اسرائيل به سبب اين انقلابها دوست مهم خود حسني مبارك رئيس جمهور مصر را از دست داد.از طرف ديگر احتمالاً اروپايي ها از حمايت اسرائيلي ها دست برخواهند داشت و در سپتامبر آينده دولت فلسطين را در مجمع عمومي سازمان ملل به رسميت خواهند شناخت.
روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت نيز با اشاره به اتفاقات يوم النكبه (سالگرد اشغال فلسطين در سال 1948) و يوم-النكسه(جنگ 6 روزه 1967) كه همراه با هجوم فلسطينيان آواره به مرزهاي فلسطين اشغالي در لبنان و سوريه بود، پيش بيني كرد احتمالاً اسرائيل كمتر از 3 ماه ديگر و در روز قدس پيش رو هم با اعتراض هاي مشابهي روبرو خواهد شد.
اين روزنامه مي نويسد: با اتفاقات پيش آمده، سران اسرائيل نگران تحولات روز قدس هستند. حوادث يوم النكسه پايان كابوس كابينه اسرائيل نخواهد بود چرا كه چند رويداد ديگر نيز در شرف انجام است. يكي حركت كشتي هاي اروپايي از طريق دريا به سوي سواحل غزه در سالروز حمله كماندوهاي اسرائيلي به ناوگان آزادي 1 غزه كه پايان ماه جاري ميلادي صورت مي گيرد و همچنين حركت كاروان كمك رسان مصر به سوي نوار غزه و در نهايت فرود يك فروند هواپيماي حامل شخصيت هاي حامي فلسطين در فرودگاه اللد براي ابراز همدردي با مردم غزه. داني ياتوم رئيس اسبق سرويس جاسوسي موساد نيز طي سخناني در دانشگاه نتانيا با اشاره به راي احتمالي مجمع عمومي سازمان ملل براي تشكيل كشور فلسطيني گفته است: اين اتفاق كه احتمالاً پس از ماه سپتامبر روي مي دهد، ممكن است ما را درگير جنگ با مصر و تركيه و حتي اردن كند. در صورت اذعان بين المللي به تشكيل دولت فلسطيني بدون شك فلسطيني ها از اردن، تركيه و مصر خواهند خواست تا از دولت نوپاي خود حمايت كنند چنين درخواستي حتماً با استقبال كشورهاي مصر و اردن و تركيه كه اسرائيل را دولتي مهاجر، غاصب و اشغالگر مي دانند، روبرو خواهد شد و اين استقبال در نهايت مي تواند منجر به جنگي شود كه كل منطقه را دربرمي گيرد.

 تايم: شرايط خاورميانه همه جوره به نفع ايران است (خبر ويژه)

انقلاب هاي عربي در طول 5 ماه گذشته بن بست هسته اي غرب با ايران را كه بحث داغ جهاني بود، تحت الشعاع قرار داده است.
مجله آمريكايي تايم با انتشار تحليل فوق خاطرنشان كرد: امروز اين بن بست جا افتاده تر از هميشه به نظر مي رسد. ايران با وجود تحريم هاي بي سابقه دولت اوباما عقب نشيني نكرده است. چند دور متوالي مذاكرات بين ديپلمات هاي غربي در طي سال گذشته با پيشرفت همراه نبوده و برنامه اي هم براي گفت وگوهاي بعدي وجود ندارد. با وجود فشار اقتصادي تحريم ها توانايي ايران براي مقاومت در برابر فشار اقتصادي به علت افزايش قيمت نفت و نيز گسترش پيوندهاي اقتصادي با چند مركز پوياتر كنوني اقتصاد جهاني مانند چين، تركيه و برزيل بالا مانده است.
تايم افزود: ايران جنبش هاي خاورميانه را به نفع خود مي داند. تهران به جنبش هاي عرب خوش آمد گفته و از آنها استقبال كرده است. اين جنبش، حاكمان مستبد متحد آمريكا و اسرائيل را كه همواره ايران را به عنوان يك عامل افزايش خطر در جهان عرب معرفي مي كردند ضعيف كرده است و اين در حالي است كه مردم عرب تازه به قدرت رسيده هرگز چنين ايده اي درباره ايران نداشتند. تصميم مصر براي بازسازي روابط ديپلماتيك با ايران ممكن است نشانه اي از مسير حركت امور در منطقه باشد. نه تنها مصر متحد ايران شده بلكه در شكستن استراتژي رهبري آمريكا براي حل مشكلات راه تركيه را دنبال كرده است. بنابراين ايران به طور منطقي بر اين باور است كه در اين بن بست، شرايط به نفع اوست.
مجله تايم با اشاره به گزارش جامعه اطلاعاتي آمريكا مبني بر اينكه ايران تصميم به ساخت سلاح هسته اي نگرفته، مي افزايد: جيمز كالاپر مدير اطلاعات ملي آمريكا آخرين بار گفت ما نمي دانيم كه آيا ايران سرانجام تصميم به ساخت سلاح هسته اي خواهد گرفت يا نه. معرفي ايران به عنوان يك «خطر حياتي و شديد» در خارج از واشنگتن سخت تر مي شود در شرايطي كه بدانيم اين كشور از ابهامات پيمان ضد سلاح هسته اي استفاده مي كند تا گزينه ساخت سلاح هسته اي را در اختيار داشته باشد ولي دست به استفاده از آن ها نمي زند. توليد سوخت هسته اي اش را با وجود بي اعتنايي به قطعنامه هاي شوراي امنيت تحت بررسي دقيق بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي دهد؛ بازرساني كه هم چنان گواهي مي كنند كه اين توليد به هيچ برنامه پنهاني تغيير مسير نداده است.
هفته نامه آمريكايي با بيان اينكه غرب ناچار از انجام معامله بزرگ با ايران است، مي نويسد: سياست تغيير حكومت ايران را بايد كنار گذاشت. مدت مديدي است كه برنامه هسته اي در ايران نقطه توافق همه طيف هاي سياسي كشور شده و احتمال هرگونه تغيير استراتژيك در سياست خارجي ايران بسيار نامحتمل است. براساس گزينه هاي كنوني، در واقع به نظر مي رسد بن بست هسته اي ايران مانند جريان صلح خاورميانه در حال افزوده شدن به فهرست چالش هاي سخت و دشوار سياست خارجي آمريكاست.

 زيادي جنبش كرديم، شورش درآمد! (خبر ويژه)

تركيدن حباب ايجاد جنبش به واسطه فضاي مجازي موجب بالا گرفتن انتقادها در محافل اپوزيسيون شده است. تندروترين و جوگيرترين عناصر فعال در اين عرصه اكنون مي گويند القاي توهمي به نام جنبش سبز به اعتبار فضاي مجازي چيزي جز «بلوف» نبوده است. نيك آهنگ كوثر، كاريكاتوريست خارج نشين نشريات زنجيره اي كه در فقدان تحليلگران جدي در ميان محافل اپوزيسيون، مدت ها در حال جنب و جوش و جنبش بود اكنون پس از چند سال جوزدگي مي نويسد: من هيچ گاه كسي را به رفتن در خيابان و حتي رأي دادن نخواهم خواند. هرگز كسي را به تحريم انتخابات و يا خانه نشيني هم تشويق نمي كنم! من «اكتيويست» نيستم، سياست مدار هم نيستم. يك ناظرم، ناظري كه مقايسه كردن هم اندكي بلد است... تعارف را كنار بگذاريم؛ همين چند ماه پيش كه شايعه دستگيري سران جنبش سبز مطرح بود و ديديم كه عملي شد، دوستان «آنلاين» شعار مي دادند «موسوي دستگير بشه؛ ايران قيامت مي شه». از دستگيري ميرحسين موسوي و مهدي كروبي بيش از 100 روز گذشته است. اگر چيزي كه تا الان ديده ايم اسم اش «قيامت» باشد، پس نبايد چندان از دوران زندگي پس از مرگ ترسيد! به عبارت ديگر، تهديدهاي آنلاين هيچ گاه خارج از محيط «وب» عملي نشد. سخن من به معناي اين نيست كه بايد گروهي جان خود را به خطر مي انداختند تا سران جنبش آزاد مي شدند؛ به هيچ عنوان! اما وقتي شعاري داده مي شود كه در عالم واقع نمودي از آن نمي بينيم، گويندگان عملاً زمين جنگ را به حريف تقديم كرده اند؛ يك «بلوف» با تاريخ مصرف.
عباس عبدي عضو ظاهراً مستعفي حزب مشاركت نيز با اشاره به بازي ناكامي كه شبكه هاي اينترنتي ضد انقلاب براي تحريم فيلم پرفروش اخراجي هاي 3 و متقابلاً جا زدن يك فيلم شبه روشنفكري به عنوان فيلم بزرگ جهاني! راه انداختند، نوشت: اين تحرك فاقد مبنا بود اما چرا اتفاقي كه دلايل كافي براي غلط بودن آن وجود داشت؛ رخ داد؟ به نظر من دليل اصلي آن اينترنت است. فضاي اينترنت به معناي واقعي، مجازي است. هر چند اينترنت اين امكان را فراهم مي كند كه افراد ناشناخته، ايده ها را فارغ از محدوديت هاي پيشين ارايه كنند، در عين حال ممكن است ايده هايي غير مسئولانه و غير جامع و فكر نشده نيز مطرح شود و براساس فضاي اينترنت بسط يابد، بدون اينكه زمينه هاي لازم را دارا باشد. حضور پررنگ جوانان در اينترنت و تبديل اين فضا به ميدان مبارزه طلبي و ابراز وجود، موجب شكل گيري طرح هايي مي شود كه در فضاي واقعي اجتماعي چندان مورد توجه نيست، اما در فضاي مجازي خيلي اهميت پيدا مي كند، ولي هنگامي كه در واقعيت اجتماعي با نتايج اين طرح ها مواجه شوند، چيزي جز يأس و نا اميدي درو نخواهند كرد. يقين دارم كه اكثريت قاطع مردمي كه اين دو فيلم را ديده اند، اصولاً اعتنايي به اين تحريم مجازي نداشته اند، بنابراين بهتر است كه از اين پس درباره پيشنهادهاي غير دقيق و احساسي كه در فضاي مجازي طرح مي شود حساب چنداني را باز نكرد.
با مزه تر از همه تقلاهاي شبكه به بن بست رسيده و تاريخ مصرف گذشته بالاترين است كه از يك سو اذعان مي كند « برخي از ما فكر مي كنيم با گذاشتن چند لينك تزئيني به وظيفه خود در قبال جنبش عمل كرده ايم و لينك الله اكبر گفتن را در بالاترين مي گذاريم اما آيا شده كه خودمون هم بريم و الله اكبر بگيم؟» و از طرف ديگر به اعتبار اينكه ترك عادت موجب مرض است، مي نويسد «چرا هيچ كس پيشنهادي، طرحي چيزي نمي ده و همه نشستن ببينن فيس بوك 25 بهمن يا شوراي هماهنگي سبز كي بيانيه مي ده؟ با هر كس كه صحبت مي كني بهانه اي براي نيامدن به خيابان داره».

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14