(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 22 شهریور 1390- شماره 20022

تغيير اقليم روندي قهري كه قابل كنترل و پيشگيري نيست
گول بخوريد و سفر خارجي مجاني جايزه بگيريد!
پمپ بنزين ها مهم ترين كانونهاي آلودگي هوا
مستمري هاي ماهانه زنان سرپرست خانواده كافي نيست
هشدار پليس فتا: كلاهبرداري از طريق تلفن و عابر بانكتغيير اقليم روندي قهري كه قابل كنترل و پيشگيري نيست

از زماني كه اين كره خاكي آفريده شد، چهره هاي متفاوتي را به خود ديده است، اگر به تقسيم بندي عمده تاريخ كه به پيش از حيات و پس از حيات است نظري بيفكنيم، كره زمين همواره دستخوش تغييرات اقليمي بوده است تا جايي كه نسل هايي منقرض و نسل هايي نو پديد آمده است، اما اكنون كه علم با سرعت سرسام آوري رشد مي كند تغيير اقليم است كه توجه دانشمندان سراسر جهان را به خود جلب كرده است. افزايش بي سابقه گرماي كره زمين رخدادي است كه از همين تغيير اقليم نشات مي گيرد.
تهديد تخريب 73درصد كل مراتع جهان به مساحت 3/3 ميليارد هكتار، كاهش توان توليد خاك در 47 درصد مناطق خشك جهان، غيرقابل استفاده شدن 50 تا 70 هزار كيلومتر مربع اراضي حاصلخيز در سال و بالغ بر 42ميليارد دلار خسارت سالانه به محصولات كشاورزي همراه با اثرات بسيار وسيع و گسترده اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي، فوريت محيطي به ويژه فقر گسترده و تخريب منابع پايه به عنوان تنها بخشي از آثار و پيامدهاي جهاني پديده بيابان زايي محسوب مي شود.
ايران نيز نه تنها از اين امر قريب الوقوع مستثني نمي باشد بلكه به دليل شرايط اقليمي و جغرافيايي خاص با تشديد بيابان زايي و نيز تغيير اقليم روبه رو خواهد بود.
گرماي تحمل ناپذيرتابستان امسال بهانه اي براي مرور تغيير اقليم و چاره انديش كاهش عوامل تشديدكننده اين پديده است.
چه ما پيشينه اي از چهره هايي كه زمين به خود ديده است داشته باشيم يا نه، اين تغييرات روي خواهند داد و شايد اين سال ها نيز در معرض يكي از همين تغييرات قرار داشته باشيم. با افزايش جمعيت جهان آنچه كه بيش از هر زمان ديگري داراي اهميت خاص مي باشد، تامين نيازهاي اساسي اين جمعيت روزافزون و در راس آن تامين منابع آب و غذاي اين افراد است. طوري كه بنا به نظر پاره اي از كارشناسان، درهم كنشي كه جهان بارها در هزاره سوم تجربه خواهد كرد بر سر منابع آبي است.
در اين ميان همزمان شدن تغييرات اقليمي و استفاده بي رويه بشر از منابع و وضعيت ژئوپليتيك ايران نمايانگر اهميت و شدت اين وضعيت در كشورمان است. ايران نيز چون ديگر مناطق خشك جهان كه بيشتر در بين مدارات 20و35 درجه قرار داشته و 31درصد مساحت كره زمين را به خود اختصاص داده است در زمره اين مناطق قرار مي گيرد، اين كمربند پرفشار حاره اي مرزهاي ايران را قطع كرده و باعث شده 91درصد از مساحت كشور در اقليم خشك و نيمه خشك قرار بگيرد.
شكل گيري زمين
بيشتر دانشمندان بر اين باورند كه منشا منظومه شمسي يك لايه ابر نازك در فضا بوده است. خود خورشيد نيز از همين ابر و قسمتي از آن كه ضخيم تر از بقيه بوده است، به دنيا آمده. گرانش اين ابر سبب انقباض آن و كشيده شدن ذرات و غبار به سمت مركز آن شد. بيشتر اين ابر در مركز آن براي تشكيل خورشيد جمع گرديد اما حلقه بزرگي از مواد نيز در حال گردش دور آن باقي ماند. ذرات اين حلقه با يكديگر برخورد كرده و منجر به تشكيل اجرام بزرگ تر شدند. اين اجرام نيز به نوبه خود با هم برخورد كردند و سيارات منظومه شمسي را طي فرايندي با نام «رشد پيوسته» تشكيل دادند.
حركت وضعي زمين
زمين درهر 24 ساعت يكبار به دور محوري كه نسبت به سطح مدار آن زاويه 23 درجه و 27 دقيقه تشكيل مي دهد، مي چرخد يعني زمين هر 24 ساعت يك بار از غرب به شرق به دور خود مي گردد، از اين حركت شب و روز حاصل مي شود. به علت صلب بودن زمين، سرعت خطي نقاط مختلف آن متناوب است بطوري كه سرعت خطي زمين در استوا 7،465 متر در ثانيه و سرعت خطي آن در قطبين صفر است. درهر لحظه نيمي از زمين مقابل خورشيد قرار مي گيرد و نيمي ديگر تاريك است به اين حركت كه به دور محور فرضي زمين است كه از قطبين مي گذرد حركت وضعي مي گويند. و به اين قسمت از نيمه روشن زمين دايره عظيمه روشنايي نام نهاده اند. تمايل محور زمين سبب مي شود كه در دو فصل زمستان و تابستان بخصوص دايره عظيمه روشنايي قسمتي از قطبين را شامل شود و طول شبانه روز در دو نيمكره شمالي و جنوبي و در فصول مختلف سال يكسان نباشد. زمين درهر ساعت 15درجه به دور خود مي گردد طول هر روز از تقسيم زاويه بين طلوع و غروب خورشيد به 15 بدست مي آيد. در اعتدالين طول شبانه روز با همديگر برابر است.
حركت انتقالي زمين
زمين درهر 365 روز و 6 ساعت يك بار روي مدار بيضي شكلي كه قطر بزرگ آن 930 ميليون كيلومتر طول دارد به دور خورشيد مي چرخد. سرعت حركت انتقالي زمين تقريبا 108000 كيلومتر در ساعت است. تمايل محور زمين نسبت به مدار آن، در طول حركت انتقالي فصول را به وجود مي آورد. مدار انتقالي زمين كاملا دايره نيست، بلكه بيضوي است و خورشيد در يكي از دو كانون آن قرار دارد.
تغيير فصول
اگر محور زمين كاملا بر مدار انتقالي عمود بود، تغيير فصول و تغيير طول شبانه روزي پيش نمي آمد ولي ثابت بودن جهت محوري و در نتيجه ثابت بودن زاويه تمايل محوري نسبت به مدار حركت انتقالي سبب مي گردد كه در تابستان در نيمكره شمالي خورشيد درحد مدار 5/23 شمالي يعني مدار راس السرطان به حالت عمودي بتابد و دايره عظيم روشنايي قطب شمال را در برگيرد ولي قطب جنوب در تاريكي به سر برد. درهمين حال خورشيد در نيمكره شمالي وسط روز در بالاي افق ظاهر مي شود و مقدار انرژي خورشيدي كه به نيمكره شمالي مي رسد بيشتر از نيمكره جنوبي است.
در زمستان در نيمكره شمالي وضع برعكس است. خورشيد در اوج خود درحد مدار 5/23 جنوب خط استوا به حالت عمودي برزمين مي تابد. دايره عظيمه روشنايي قطب جنوب را روشن مي كند و قطب شمال در تاريكي فرو مي رود خورشيد در نيمكره شمالي در افق پائين ظاهر مي شود ولي در نيمكره جنوبي در افق بالاست. انرژي خورشيدي در اين حال بيشتر به نيمكره جنوبي مي رسد. مدار 5/23 نيمكره جنوبي را راس الجدي مي گويند.
افزايش دماي جهاني
درسال جاري روزهاي گرمي كه در تابستان گذرانديم گرم ترين روزهاي ايران معرفي شد حال آنكه كشورمان تنها درسال 1336 تجربه اين گرما را داشته است.
آنچه كه نوسانات و تغيير آب و هوايي را براي ما ملموس تر كرده جابه جايي فصلي بوده است طبق مطالعات دانشمندان جهاني قرار است در طول 100 سال آينده دو دهم درجه زمين گرم تر شود و اين امر به معني افزوده تر شدن مقدار كربن در اتمسفر و جابجايي اقليمي است.
ميزان تاثيرپذيري ايران از تغييرات جهاني اقليم
اقليم ايران نيز از تغييرات آب و هوايي جهاني بي تاثير نخواهد بود. تغيير و جابجايي فصول از نشانه هاي تاثيرپذيري اقليم ايران از اين تغييرات جهاني است. به عقيده پژوهشگران پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي زماني كه دريك دوره 50ساله الگوي تغيير دمايي يكساني تكرار شود كليه امور كشاورزي، سفر و فعاليتهاي عمراني براساس الگوي آب و هوايي مشابه برنامه ريزي مي شود كه با تغيير اقليم، مشكلات عديده اي را براي برنامه ريزان و مسئولان كشور ايجاد مي كند.
با افزايش دماي جهاني تا سال 2015، تغييرات درجه حرارتي بيشتر دربخش هاي استوايي و قطب هاي شمال و جنوب مشاهده مي شود و ايران به دليل واقع شدن درنواحي معتدل كره زمين، تغييرات زيادي را تجربه نخواهد كرد. با تغييرات اقليم جهاني، قطب شمال و جنوب و مناطق استوايي شديدترين تغييرات را خواهند داشت.
نتيجه گيري و پيشنهاد
براساس آنچه به اختصار عرض شد تغيير اقليم روندي قهري به نظر مي رسد كه قابل پيشگيري و يا كنترل نمي باشد لكن مي توان تا حدودي اثرات زيانبار آن را كاهش داد از جمله:
1-حمايت همه جانبه مردم و دولت از شكل گيري سازمان هاي مردم نهاديا NGO، زيرا مهار نسبي اثرات زيانبار تغيير اقليم تنها با همدلي مردم و دولت امكان پذير خواهد بود و سازمان هاي مردم نهاد به دليل عدم ابتلا به ديوان سالاري از چابكي و چالاكي برخوردارند و مي توانند نسبت به پايش اقليم و توليد علم و آگاهي عمومي و به كارگيري دانش و تجربه جهاني كشور را ياري رسانند.
پيشنهاد عملي تسهيل صدور مجوز تاسيس و حمايت عمومي از اينگونه بنيادهاي مردم نهاد است.
2-تشكيل انجمن ملي تغيير اقليم مركب از كارشناسان ارشد نخبه درتخصص هاي مهندسي محيط زيست،مهندسي منابع طبيعي، اقليم شناسي وبيمه براي توليد فكر و ترسيم راهبرد براي برون رفت از اثرات ناخواسته تغيير اقليم.
3-تاسيس يك دفتر ستادي با عنوان پايش تغيير اقليم درسطح ستاد سازمان حفاظت محيط زيست و نيز سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان هواشناسي با اختيارات و امكانات كافي و ارتباطات پويا و تعاملات منطقه اي و بين المللي.
4-حمايت بيش از پيش از تفكر راهبردي و طرح هاي كاهش اثرات تغيير اقليم كه توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري انديشيده شده است.
5-بسط مراودات منطقه اي و بين المللي براي اتخاذ سياست هاي مشترك.
6-توسعه ارتباطات و بهره گيري از تجارب اركان مرتبط سازمان ملل متحد (UN) از جمله UNEP و ديگر سازمان ها و كنوانسيون هاي بين المللي.
7-تدارك عمومي بيمه مركزي براي تدوين طرح ملي جبران خسارات خزنده همچون خشكسالي و نيز حوادث فاجعه آميز قهري.
8-اعطاي بورس تحصيلي ويژه براي دوره هاي تخصصي كنترل تغيير اقليم توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري.
رخداد آتش سوزي جنگل ها نمونه اي بود از كمبود دانش بومي درمهار آتش كه با يك صدم ميليون از خسارت وارده مي توان بورس تحصيلي تخصص مرتبط را براي كشور فراهم نمود.
9-فرهنگ سازي رسانه اي براي معرفي و آموزش عمومي
نقش شبكه آموزش سيما در اين زمينه بسيار حائز اهميت است.
اين شبكه از موفق ترين شبكه هاي سيماي كشورمان است.
10-عزم عمومي ولحاظ موارد در بودجه سنواتي كشور.
مهندس رامين اميني زارع

 گول بخوريد و سفر خارجي مجاني جايزه بگيريد!

سميه حسنلو
«شما برنده يك هفته سفر مجاني به خارج از كشور شده ايد، فقط براي اين كه شانس خود را از دست ندهيد و در هتل خارجي ما اقامت رايگان داشته باشيد، لازم است سهمي را از اين شركت بخريد، چون اگر 24 ساعت از اين فرصت بگذرد، مجبوريد دو برابر اين پول را بپردازيد. پس عجله كنيد.»
نيروي انتظامي چندي پيش با هشدار به مسافران، از فعاليت شركت هايي هرمي اين بار با عنوان آژانس هاي گردشگري خبر داده بود. البته تاكنون گزارشي از برخورد با اين شركت هاي غيرمجاز كه به برگزاري تور يا فروش بسته سفر اقدام مي كنند، منتشر نشده است.
شيوه فعاليت اين شركت ها كمي متفاوت با هرمي هاي قديمي است و تشخيص اين را كه آيا اين شركت واقعا آژانس گردشگري يا چيز ديگري است، براي مردم كمي سخت مي كند.
يك هفته اقامت رايگان در يكي از هتل هاي كشورهاي اروپايي، سواحل مديترانه يا آسياي شرقي، «جايزه خوش شانسي» اين شركت ها به زوج هاي جوان است كه اگر بخواهند اين فرصت استثنايي را از دست ندهند، بايد سهمي از اين شركت ها بخرند. البته برخي از اين شركت ها در جلسه هاي آشنايي با مسافران خوش شانس خود اعلام مي كنند كه هزينه هاي بليت اين سفر با خود آنهاست؛ ولي معمولا مشخص نمي شود كه سرانجام اين جايزه واقعا نصيب آنها خواهد شد يا نه؟
برخي از اين شركت ها هنگام توضيح جزييات كار خود اعلام مي كنند كه سهم متقاضيان توسط يك شركت بيمه تضمين مي شود كه اين موضوع كمك مي كند تا ترديدها نسبت به فعاليت غيرمجاز و غيرقانوني اين شركت ها كمتر شود.
ناصر مرادي- عضو دفتر رسيدگي به شكايات مردم از آژانس ها در اداره ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران- كه معمولا با شكايت هايي از اين شركت ها مواجه است، درباره جريان كلاهبرداري ها و فعاليت هاي شبكه هاي هرمي كه در شركت هاي «آژانس نما» در حال اتفاق است، گفت: ما حدود 10 سال است با اين جريان مواجهيم. اين اتفاق ها به خاطر نبود نظارت اصولي و صدور بي رويه مجوز آژانس هاي گردشگري رخ داده است.
او با بيان اين كه مجوز فعاليت آژانس بي حساب و كتاب صادر مي شود، اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تا دو سال پيش حدود 200 ميليون تومان براي مجوز مي گرفت؛ ولي حالا اين مبلغ به 10 تا 20 ميليون تومان رسيده است. برخي افراد نيز از امتيازهاي خاص براي گرفتن اين مجوز استفاده مي كنند.
اين تورگردان ادامه داد: براي همين، عده اي از اين اوضاع سوءاستفاده مي كنند و در قالب آژانس به فعاليت هاي ديگري مي پردازند. البته تعداد آن ها محدود است و نيروي انتظامي راحت مي تواند اين شركت ها را شناسايي و با آن ها برخورد كند.
مرادي گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي برخورد با اين شركت هاي غيرمجاز نمي تواند كار خاصي انجام دهد و نهايت كارش، باطل كردن مجوز است؛ اما اين افراد قطعا بدون مجوز هم مي توانند به كارهاي غيرقانوني خود ادامه دهند.
او درباره شيوه كار اين شركت ها توضيح داد: آن ها ابتدا، افراد مورد نظر خود را از ميان اعضاي نظام پزشكي، تاجران، مهندسان مشاور، اتحاديه ها و اصناف انتخاب مي كردند، شماره تلفن اين افراد را به راحتي به دست مي آوردند و در تماس با آن ها مي گفتند كه شما جزو برگزيدگان صنف يا جامعه خود معرفي و برنده يك هفته سفر مجاني به خارج از كشور شده ايد. سپس يك روز خاص را براي آشنايي تعيين مي كردند و معمولا هم تاكيد داشتند كه همراه همسرشان در اين مراسم حاضر شوند.
وي بيان كرد: در آن جلسه ها، علاوه بر اين كه دوباره موضوع جايزه رايگان را مطرح مي كردند، مي گفتند براي انجام اين سفر و از بين نرفتن قراردادشان، بايد سهمي را از اين شركت كه معمولا اسامي خارجي عجيب و غريبي هم دارد، بخرند تا بتوانند يك هفته اقامت رايگان در هتل متعلق به اين شركت در كشور خارجي مورد نظر داشته باشند؛ ولي اگر 24 ساعت از اين زمان بگذرد، بايد مبلغ بيشتري را بپردازند و شايد هم فرصت سفر مجاني را از دست بدهند.
مرادي ادامه داد: بيشتر مردمي كه در اين جلسات شركت مي كنند، معمولا بخشي از اين مبلغ را مي پردازند تا اين شانس را از دست ندهند.
محمد ابراهيم لاريجاني- مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران- نيز درباره فعاليت اين نوع شركت ها كه شماره ثبت دارند و وعده سفرهاي رايگان به مردم مي دهند و سهم هتل يا يك شركت خارجي را با قيمت بالا به بهانه داشتن اقامت رايگان در يك كشور خارجي مي فروشند گفت: ما در صنعت گردشگري با دو صنف مواجهيم، نخست آژانس هايي كه با اخذ مجوز بند ب (گردشگري)، الف (هواپيمايي) و پ (زيارتي) به نقل و انتقال مسافر، دريافت رواديد، فروش بليت، اجراي تور و سفرهاي زيارتي اقدام مي كنند كه آن ها را به عنوان دفتر خدمات مسافرتي يا آژانس مي شناسيم و گروه ديگري كه آژانس نيستند، بلكه شركت هايي هستند كه در زمينه گردشگري فعاليت مي كنند، مثل شركت هايي كه كارشان طراحي و تجهيز هتل، رزواسيون مراكز اقامتي و آموزش رشته هاي مختلف هتل داري، جهان گردي و رستوران داري است.
در چهار پنج سال اخير، با فعاليت هايي مواجهيم كه در آيين نامه هاي قديمي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيش بيني نشده است و در بند ب (گردشگري) نيز نمي گنجد، يعني آيين نامه قديمي، فعاليت هاي اين گونه شركت ها را پوشش نمي دهد و از اين نظر جامعيت ندارد، در صورتي كه اين فعاليت ها مورد نياز صنعت گردشگري است، مانند فروش مالكيت زماني (Time sharing)
اگر در حال حاضر شركتي بخواهد «فروش مالكيت زماني» انجام دهد، با وجود آن كه در اسناد بالادستي مانند برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است كه بايد براي اين موضوع فكري شود، ولي چون آيين نامه مدوني براي دادن مجوز به اين شركت ها وجود ندارد، پس با محدوديت مواجه مي شود.
برخي مشكلات كه به تازگي در فروش و تبليغات تور پيش آمده است، در قالب اين شركت نوع سوم مي گنجد، يعني خدمات مدرن با شيوه هاي جديد در بازاريابي توسعه صنعت گردشگري كه آيين نامه يا نرم افزار نظارتي آن در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وجود ندارد و ما بايد براي اين نوع فعاليت، آيين نامه نظارتي جديدي تنظيم كنيم تا علاوه بر تشكيل اين شركت ها، در حقوق مردم نيز اجحاف نشود.
او تأكيد كرد موضوعي مانند «فروش مالكيت زماني» غيرقانوني نيست، بلكه يك جايگزين و پيشنهاد براي سفر به خانواده هاست كه اگر درست اجرا شود، اتفاقا بخش خصوصي و هتل داران كشور نيز ذي نفع خواهد شد، چون در ايام غيرپيك كه هتل ها و آژانس ها با ركود مسافر مواجه اند، «فروش مالكيت زماني» در هتل ها با قيمت مناسب مي تواند مشوق خانواده ها براي سفر شود.
لاريجاني معتقد است: ماهيت اين كار نه تنها غيرقانوني نيست، بلكه اجراي آن ضروري هم هست؛ اما چگونگي انجام اين كار به تصويب قوانين و آيين نامه نياز دارد. و اظهار كرد: ما به تازگي شاهد اتفاقي در گردشگري هستيم كه موضوع «شركت هاي هرمي» است. اين شركت ها كه هيچ ربطي به موضوع گردشگري ندارند، بدون مجوز در اين حوزه كار مي كنند و معمولا براي جايزه دادن و تشويق زيرشاخه هاي خود، از خدماتي استفاده مي كنند كه يكي از آن ها سفر است.
اين شركت ها كه قبلا سكه، خودرو يا هر كالاي ديگري را به عنوان جايزه به زيرشاخه هاي خود مي دادند، حالا سفر و اقامت رايگان در يكي از هتل هاي خارجي را به عنوان جايزه وعده مي دهند كه اين موضوع مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيست و براساس قانوني كه در كشور وجود دارد، بايد با اين شركت ها برخورد شود.
با وجود اظهارات مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران مبني بر قانوني بودن فعاليت شركت هاي فروشنده مالكيت زماني هتل ها و تفكيك آن از عمل غيرقانوني شركت هاي هرمي و با توجه به اين كه فروش مالكيت زماني در دنياي گردشگري موضوعي كاملا رواج يافته است و پديده اي عجيب نيست دفتر امور مراكز خدمات گردشگري اين سازمان كه محلي براي ثبت اسامي تمام دفاتر خدمات مسافرتي، مراكز اقامتي و پذيرايي گردشگري و شركت هايي است كه فعاليت مرتبط با اين صنعت را در كشور دارند مي گويد نام شركتي كه به طور انحصاري فعاليتي در زمينه فروش مالكيت زماني (Time sharing) داشته باشد، در اين دفتر ثبت نشده و مجوزي با اين عنوان تاكنون توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صادر نشده است، مگر اين كه آژانس يا شركت هايي كه فعاليت هاي ديگري در حوزه گردشگري انجام مي دهند، فروش مالكيت زماني هتل هاي داخلي و خارجي را نيز در حاشيه انجام دهند.
ناصر مرادي- عضو دفتر رسيدگي به شكايات مردم از آژانس ها در استان تهران- درباره تفاوت كار شركت هايي كه به بهانه فروش مالكيت زماني درحال فعاليت غيرمجاز هستند، با شركت هايي كه در اصل به فروش مالكيت زماني در دنيا مشغول اند. توضيح داد: در تمام دنيا فروش مالكيت زماني در حال انجام است. يكي از هتل هاي شمال كشور نيز از سالها پيش يك هفته از هر ماه را فروش زماني مي كند؛ ولي در دنيا اين شركت ها يك مجموعه يا زنجيره هستند و تعدادي هتل را در چند كشور در اختيار مي گيرند و زماني كه شما تصميم مي گيريد، يك هفته به كشور ديگري سفر كنيد، به خاطر سهمي كه در اين شركت ها داريد، به راحتي مي توانيد در يكي از هتل هاي اين مجموعه يا زنجيره اقامت كنيد. شيوه كار اين شركت ها با فعاليت هايي كه اكنون در كشور ما در حال رخ دادن است، كاملا تفاوت دارد.
اتفاقي كه در كشور ما مي افتد، كلاهبرداري با عنوان فروش مالكيت زماني است و اصلا جايزه هايي با عنوان يك هفته اقامت رايگان در يك هتل خارجي مطرح نيست، بلكه اصل موضوع، كلاهبرداري است.
فروش مالكيت زماني يك مدل جهاني و مشخص است؛ ولي متأسفانه برخي در ايران از آن سوءاستفاده مي كنند كه بايد به آن رسيدگي شود. حتي اگر شركت هايي به شكل قانوني و با مجوز اين كار را انجام مي دهند، بايد مشخص شوند تا مردم گمراه نشوند.

 پمپ بنزين ها مهم ترين كانونهاي آلودگي هوا

آلاينده «بنزن» در بنزين خودروها، پمپ بنزين ها را به يكي از مهم ترين كانونهاي آلودگي هوا تبديل كرده است.
آمارها نشان مي دهد بنزن درجايگاهها حداقل 38 و حداكثر بيشتر از 438 برابر حد استاندارد و ميزان غلظت ميانگين آن نيز بيش از 210 برابر حد مجاز استاندارد ملي است.
بدون ترديد موضوع آلودگي هوا از چالشهاي جدي شهر تهران است. هر روز نيز بر كانون هاي آلوده كننده هواي پايتخت افزوده مي شود. يكي از مهم ترين مراكز آلودگي هواي تهران جايگاه هاي سوخت است. براساس نتايج آخرين بررسي هاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران، جايگاه هاي عرضه بنزين از نظر آلاينده هاي بنزن و تولوئن در وضعيت حادي قراردارند و غلظت متوسط آلاينده بنزن درجايگاه هاي بنزين به 438 برابر حد استاندارد مي رسد.
يوسف رشيدي، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران درگفت وگو با مهر با بيان اين كه امروزه بنزن به دليل استفاده زياد در صنايع جزء 20 محصول شيميايي عمده در جهان به حساب مي آيد، مي گويد: در بسياري از صنايع، بنزن براي توليد استايرن، ساخت پلاستيك و نايلون و لاستيك، فيبرهاي مصنوعي، رزين هاي مختلف، رنگ، معرف، دارو، حشره كش ها، چسب، حلال، مواد منفجره، جوهر، براق كننده ها و روان كننده ها مورد استفاده قرارمي گيرد.
او با بيان اين كه استفاده از بنزن درسوخت خودروها به منظور افزايش بهسوزي سوخت است ادامه مي دهد: فعاليت هاي صنعتي و سوخت مصرفي خودروها مهمترين منبع انتشار بنزن در محيط زيست هستند.
دراين صنايع بنزن به عنوان ماده خام و يا حلال استفاده مي شود.
بنزن از طريق تنفس
وارد بدن انسان مي شود
رشيدي با اشاره به اثرات نامطلوب بنزن بر سلامتي انسانها مي گويد: بطوركلي بنزن از طريق تنفس، بلعيدن و تماس مستقيم (پوست) وارد بدن انسان مي شود. اثرات مخرب بنزن بر روي سلامتي انسان به عواملي چون غلظت و طول مدت تماس بستگي دارد. بيشترين اطلاعات به دست آمده در گذشته درمورد تاثيرات طولاني مدت از مطالعات و آزمايش هاي انجام گرفته روي كارگران درمعرض بنزن بدست آمده است.
ولي امروزه دسترسي به تجهيزات حفاظتي مانند ماسك باعث شده است تا تعداد افراد مبتلا به مسموميت هاي ناشي از تماس با بنزن كاهش يابد.
سرگيجه، سردرد، بيهوشي و رعشه؛ عوارض تنفس بنزن
او عوارض عصبي ناشي از استنشاق بنزن شامل خواب آلودگي، سرگيجه، سردرد، بيهوشي ورعشه مي داند و مي گويد: بلعيدن مقدار زيادي بنزن باعث سرگيجه، تهوع، تشنج، بي خوابي، تحريك معده و افزايش ضربان قلب،اغما و مرگ مي شود و تنفس بخارات بنزن باعث سوزش پوست، چشم و مشكلات شديد تنفسي شده، همچنين تماس مستقيم با بنزن باعث قرمزي، تورم و تاول هاي پوستي مي شود.
نتايج آزمايشها نشان مي دهد كه عوارض حاد ناشي از تاثير بلع بنزن بيشتر از استنشاق و تماس پوستي است اما تاثيرات سطوح پايين غلظت بنزن موجود در غذا و يا نوشيدني ها هنوز مشخص نيست.
اثرات مزمن؛ اختلالات خوني
اثرات مزمن ناشي از استنشاق بنزن باعث اختلالات خوني درانسان مي شود.آزمايشها نشان مي دهند تماس طولاني مدت با بنزن، تأثيرات مخربي را بر روي بافت هاي سازنده سلول هاي خون خصوصا سلول هاي مغز استخوان مي گذارد.
استاندارد هواي پاك آلاينده بنزن
براي سال هاي 1388، 1389 و 1390
اين تأثيرات باعث كاهش توليد سلول هاي مغز استخوان شده و موجب كم خوني مي شود.
كاهش در ديگر اجزاي خون مي تواند موجب خونريزي شديد وكاهش گلبول هاي سفيد خون و آنتي بادي ها شود كه نتيجه آن كاهش مقاومت سيستم ايمني بدن در مواجهه با بيماريهاست.
رشيدي با بيان اينكه جايگاههاي عرضه بنزين از جمله مكانهايي هستند كه امكان انتشار تركيبات آلي درآن زياد بوده مي گويد: به دليل تردد اقشار مختلف مردم به خصوص متصديان و كارگران شاغل دراين جايگاهها و اطراف آن، شركت كنترل كيفيت هوا در خرداد و تير ماه سال 1390 اقدام به اندازه گيري اين آلاينده ها در هواي پنج جايگاه عرضه بنزين شهر تهران كرد. مدت هر نمونه برداري 50 دقيقه بوده و 10 ليتر هواي آزاد جايگاهها با دبي بسيار كم براي هر نمونه استفاده شده است.
بنزن درجايگاهها
حداقل 38 برابر حد استاندارد است
او با تاكيد بر اينكه در محوطه تمام جايگاهها غلظت بنزن در حد بسيار بالايي است اضافه مي كند: براساس پايش ها ميزان بنزن در جايگاه ها حداقل 38 و حداكثر بيشتر از 438 برابر حد استاندارد است و ميزان غلظت ميانگين نيز به بيش از 210 برابرحد مجاز استاندارد ملي مي رسد.
رشيدي با اشاره به نتايج پالايش هواي جايگاه هاي سوخت مي گويد: با توجه به ميزان غلظت آلاينده هاي بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلن كه طي اين نمونه برداري در تعدادي از جايگاههاي توزيع بنزين شهر تهران مورد توجه قرارگرفت ملاحظه مي شود كه محوطه اين جايگاهها از نظر آلاينده هاي بنزن و تولوئن در وضعيت حادي قرار دارند و غلظت متوسط ايستگاههاي شهر تهران از نظر آلاينده بنزن نسبت به استانداردهاي هواي پاك به 210 برابر مي رسد.
اما شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اين آمارها را رد مي كند و معتقد است بنزين عرضه شده مطابق استانداردهاي كيفي ملي است.
اين شركت اعلام كرده براي كاهش آلاينده ها در جايگاه هاي سوخت و كنترل انتشار بخارات طرح هاي كاهش، هدايت، انتقال بازيافت بخارات بنزين (كهاب) درجايگاهها، نفتكش ها و انبارها و تاسيسات را اجرا كرده است. همچنين مدعي شده با اجراي كامل طرح ملي كهاب علاوه بر جلوگيري از بروز صدمات زيست محيطي و فيزيولوژيكي با استحصال سالانه 110 ميليون ليتر بنزين از بخار آن (بالغ بر 70 ميليارد تومان در سال) صرفه جويي مي شود.

 مستمري هاي ماهانه زنان سرپرست خانواده كافي نيست

ابهري عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي از افزايش 58 درصدي زنان سرپرست خانواده در 10سال گذشته خبر داد و گفت: پوشش حمايتي نامناسب از آنها باعث شده اين زنان دچار افسردگي و اضطراب گشته و اين حالت رفتاري در تربيت فرزندانشان اثر مستقيم بگذارد.
به گفته وي طي 10 سال گذشته 38 درصد به مردان سرپرست خانواده، 58 درصد به زنان سرپرست خانواده افزوده شده و علت اين افزايش از نگاه آسيب هاي اجتماعي بالا رفتن نرخ طلاق است به طوري كه 82 درصد از اين زنان بيوه و متاهل هستند. يعني يا همسران آنها خانه را ترك كرده و يا از آنها جدا شده اند.
از اين تعداد 76. درصد مطلقه و 310. درصد داراي شوهر از كار افتاده هستند و از اين ميان 26درصد بين 25 تا 44 سال دارند و 38 درصد 45 تا 64 سال سن دارند و 32 درصد نيز 65 سال به بالا هستند.
اين آسيب شناس با اشاره به اين كه 43 درصد زنان سرپرست خانواده باسواد و بقيه داراي سواد كم و بي سواد هستند گفت: متأسفانه عدم پوشش حمايتي و مناسب از آنها باعث شده اين زنان دچار افسردگي و اضطراب گشته و اين حالت رفتاري در تربيت فرزندان اثر مستقيم بگذارد.
ابهري ايجاد اشتغال خانگي و مشاغل درآمدزا به شكل تعاوني هاي محلي و پوشش بيمه تأمين اجتماعي براي زنان سرپرست خانوار را ضروري دانست و گفت: پوشش هاي مالي مناسب از سوي سازمانهاي حمايتي بايد براي پيشگيري از آسيبهاي رفتاري در اين بانوان مورد توجه قرار گيرد.
از طرفي مستمري هاي ماهانه از سوي نهاهاي حمايتي با توجه به تورم و گراني در بسياري از اوقات حتي ضروريات اوليه اين زنان را تأمين نمي كند. بنابراين افزايش مستمري هاي ماهانه همراه آموزش هاي فني و حرفه اي به آنها، تأمين نيازهاي فرزندان اين گونه خانواده ها از لحاظ مادي و همين طور نظارت و كنترل رفتاري فرزندان خانواده بدسرپرست به خاطر خلأ عاطفي در آنها مي تواند از گسترش آسيبهاي اجتماعي در اين گونه زنان پيشگيري كند.

 هشدار پليس فتا: كلاهبرداري از طريق تلفن و عابر بانك

پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات به منظور افزايش سطح آگاهي هموطنان در ارتباط با عمليات بانكي و خنثي كردن ترفندهاي مجرمان به صورت تشريحي نحوه فعاليت مجرمان را بيان كرد.
يكي از روشهاي كلاهبرداري كه در ماه هاي اخير با شگردي جديد توسط افرادي سودجو به مرحله اجرا گذارده مي شود به فريب اذهان عمومي و بخصوص جامعه اصناف و بازاريان از طريق تلفن بوده كه از اين طريق مبالغ قابل توجهي كلاهبرداري انجام شده است.
در اكثر اين موارد ابتدا كلاهبرداران اطلاعات لازم درباره فرد قرباني (سوژه) را در خصوص شغل و نحوه فعاليت، شماره تماس و... را به دست مي آورند و سپس با توجه به نوع شغل با فرد مورد نظر تماس گرفته و خود را با القابي مانند دكتر و مهندس معرفي كرده و به صورت صوري قيمت اجناس يا خدمات را سؤال مي كنند و جنس مورد نظر را سفارش مي دهند و اصل سناريوي كلاهبرداران از لحظه اي شروع مي شود كه مي گويند قصد پرداخت مبلغي را به عنوان پيش پرداخت دارند و شماره كارت عابر بانك فروشنده را گرفته و به وي مي گويند كه به دليل داشتن حساب ارزي، حتماً بايد به يك دستگاه عابر بانك مراجعه كنند تا انتقال وجه صورت پذيرد.
پس از مراجعه صاحب مغازه به دستگاه عابر بانك، فرد كلاهبردار از سوژه مي خواهد كه كارت خود را وارد دستگاه خودپرداز كند و زبان انگليسي را انتخاب كند. به دليل عدم آشنايي مغازه دار (طبق اطلاعات كسب شده در مرحله اول) فرد كلاهبردار بدون متوجه شدن مغازه دار به او ارقام و گزينه هايي را راهنمايي مي كند كه در واقع مبلغ مشخصي از حساب سوژه به حساب كلاهبردار واريز مي شود.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14