(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 10 اسفند 1390- شماره 20156

خانه ملت جاي بدهكاران سياسي نيست
20 توصيه انتخاباتي رهبر معظم انقلاب
كالبدشكافي مجملي از دو نگرش جريان اصولگرايي به عرصه انتخابات مجلس نهم
منطق وحدت و ائتلاف منطق تكثر و رقابتخانه ملت جاي بدهكاران سياسي نيست

فريد كريمي
نزديك بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي و هزينه كردن پول در جلب آراء انتخاباتي از سوي برخي افراد به خصوص در شهرهاي كوچك موضوعي است كه ممكن است حفظ استقلال نامزدها را در صورت پيروزي در انتخابات زير سؤال ببرد.
لازمه اداره كردن يك كشور بر پايه عدالت وجود نهادهايي است كه اعضاي آنها از صالح ترين افراد جامعه بوده و در روند انتخاب آنها كوچك ترين شبهه اي وجود نداشته باشد.
شيوه گزينش افراد مذكور در هر كشوري بسته به فرهنگ و باورهاي حاكم بر مردم آن سرزمين ممكن است تفاوت هاي بسياري داشته باشد و اين تفاوت آنجا بيشتر نمود پيدا مي كند كه مردم داراي اعتقادات ديني و مذهبي بوده و به علت ناظر دانستن خداوند عليم بر رفتار و كردارشان از برخي رفتار ناصواب در روند انتخاب، كه در تضاد با آموزه هاي ديني آنان است پرهيز كنند و بحمدالله اين امر در ايران اسلامي ساري و جاري است.
اما نبايد از نظر دور داشت كه در كشور ما معدود افرادي وجود دارند كه با غفلت از ياد خدا و قرار دادن منافع مادي و دنيوي به عنوان تنها ملاك اعمال شان، حق دخالت در سرنوشت را از خود سلب كرده به غير واگذار مي كنند و فرصت سوء استفاده از حق انتخاب را در اختيار عده اي فرصت طلب قرار مي دهند.
يكي از اعمال مجرمانه اي كه گمان مي رود در انتخابات پيش روي مجلس از سوي صاحبان قدرت و ثروت و همچنين نزديكان فعالان سياسي و كانديدا هاي وابسته به اين باندها مد نظر قرار گيرد هزينه كردن پول و خريد آراء انتخاباتي در شهرهاي كوچك و فرستادن افرادي وامدار و بدهكار به برخي جريانات سياسي به مجلس است.
واضح است افرادي هم كه راضي به حمايت شدن از سوي چنين افراد و جريان هايي مي شوند با تن دادن به اين كار از خير و سعادت فاصله گرفته و به علت سقوط در ورطه نكبت و خواري ديگر قادر به ارائه كوچكترين خدمتي به جامعه نيستند و تنها رويكرد آنان در صورت راه يابي به مجلس كند كردن سرعت توسعه كشور و پيشبرد منافع شخصي و باندي است و همه وعده هاي خود را نيز به دست فراموشي مي سپارند.
گفت من گفتم كه عهد آن خسان/خام باشد خام و سست و نارسان
اولين سؤالي كه ممكن است به ذهن افراد جامعه در مورد علت حمايت مالي صاحبان قدرت و ثروت از كانديدايي خاص خطور كند اين است كه علت اين حمايت چه مي تواند باشد و اين جريان ها چه انتظاري از فرد مورد نظر در صورت راه يابي وي به مجلس دارند؟
با كمي دقت در مي يابيم كه افراد برگزيده به اين شيوه در دراز مدت بازيچه جريان هاي حمايت كننده شده و امكان دفاع از حق مردم درصحن مجلس را از دست داده و درحقيقت از انجام تكليف قانوني خود كوتاهي مي كنند.
و اما ضرر كوتاه مدت اين حربه خطرناك، منزوي كردن نخبگان جامعه و جدا كردن آنها از توده مردمي است كه نگاه شان به مسائل جامعه متفاوت از نگاه قشر نخبه بوده و با ساده انگاري خطري كه متوجه سرنوشت جامعه كرده اند، اندك منفعتي را كه كسب نموده اند ارزشمندتر از دخالت در سرنوشت خود مي دانند.
جدا شدن نخبگان از جامعه و نبود انگيزه روشنگري در آنان هم كه به اين ترتيب حادث مي شود باعث كاهش مشاركت مردم شده و حتي ممكن است در صحنه اي كه از وجود نخبگان خالي شده به مردم القا شود كه خريد آرا برنامه اي از سوي حاكميت است چرا كه اين افراد فاسد در صحنه هاي مختلف ثابت كرده اند براي رسيدن به هدف به هر كاري دست زده و به هيچ اصولي پايبند نيستند.
هر چند پرداختن به موضوع منبع پول هايي كه قرار است در اين راه هزينه شود در مجال اين مقال نيست اما مطلبي كه لازم است به مسئولين ناظر بر امر انتخابات گوشزد شود اين است كه بايد به هر وسيله ممكن جلوي هزينه شدن اين پول ها را بگيرند و دستگاه قضايي نيز با عاملان آن به دور از هر گونه مماشات و با شدت برخورد نمايد.
مبخشاي بر هر كجا ظالمي است / كه رحمت بر او جور بر عالمي است
سخن آخر اينكه يكي از تأثير گذارترين نهادها در امر بصيرت بخشي به توده مردم رسانه ها هستند و وظيفه آنها در زمان باقي مانده تا برگزاري انتخابات، روشنگري در خصوص خطر بالقوه سرمايه داران بي درد، مرفه و داراي خوي اشرافي گري است و صاحبان قلم و انديشه بايد تمام تلاش خود را به كار گيرند تا با تبيين ويژگي هاي كانديداي اصلح از نظر آموزه هاي ديني براي مردم به خصوص جواناني كه تشنه دريافت اطلاعات هستند به آنان كمك كنند تا كساني را روانه مجلس نهم كنند كه نماينده راستين ملت ايران بوده و تنها هدف شان خدمت به مردم باشد.

 20 توصيه انتخاباتي رهبر معظم انقلاب

1. برداشتهاي جناحي نبايد در انتخابات تاثير بگذارد
ممكن است كانديداهاي انتخابات، وابسته به جناحهاي مختلف سياسي باشند، يا خواهند بود - ايرادي هم ندارد - ممكن است با هم تنافس هايي داشته باشند؛ اما هيچ مسؤولي از مسؤولان، به هيچ وجه نبايد اجازه بدهد كه برداشتهاي خطي، برداشتهاي جناحي و گرايشهاي گروهي، اندكي در اين كار تأثير بگذارد. اين كار بايد ان شاءاللّه سالم و خالص و بدون اندكي خدشه انجام بگيرد؛ اين است كه مردم را دلگرم خواهد كرد.
بيانات در ديدار با وزير و مسؤولان وزارت كشور و استانداران
27/09/1370
2. بي بند و باري مالي ممنوع!
مسؤولان وظيفه دارند كه به شكايات اشخاص در هر مورد با كمال دقت و اهتمام رسيدگي كنند و اگر در گوشه يي از كشور به كسي ظلم شده باشد احقاق حق نمايند. همچنين مسؤولان ذي ربط موظفند به گزارشهايي كه حاكي از بي ملاحظگي در برخي از مخارج تبليغاتي است با دقت رسيدگي كنند و اگر كساني خداي نخواسته در مصرف پول براي تبليغ و معرفي نامزد ها دچار بي بند و باري و دست اندازي به بيت المال شده باشند، آنان را براي تعقيب قانوني به مراجع ذي ربط معرفي كنند و نتايج اقدام خود را به اين جانب گزارش دهند.
پيام تقدير از ملت عظيم الشأن بخاطر حضور شكوه مند
در انتخابات مجلس 25/12/1374
3. بايد معيار ها را درست فهميد
نظارت شوراي نگهبان در مسائل انتخابات، يكي از مهم ترين كارهائي است كه انجام مي دهد؛ كار بسيار مهمي است، كار بسيار لازمي است. به جوسازي هائي كه عليه اين كار مي شود، ابداً نبايد اعتناء كرد. البته كار را بايد درست انجام داد. به همان اندازه كه كار مهم است، به همان اندازه سلامت كار مهم است. يعني بايد معيار ها را درست فهميد، و فقط بر اساس اين معيار ها قبول كرد يا رد كرد. از اين معيار ها نبايد تخطي شود، كوتاهي هم نبايد بشود، غفلت هم نبايد بشود.
معيار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نبايد دخالت كند. گرايش سياسي، گرايش گروهي، گرايش جناحي نبايد دخالت كند. سفارش و توصيه نبايد دخالت كند. معيار بايستي بين خود و خدا، همان معيار قانوني باشد.
بيانات در ديدار اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مسئولين بخشهاي نظارتي 20/04/1386
4. مجلس جاي فتنه گر ها نيست!
شما [اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات] به عنوان يك ابزار اطمينان، نگذاريد كه خداي ناكرده در اين طريق اختلالي به وجود بيايد. اگر كسي فاسد است - فساد مالي، يا فسادهاي گوناگون اخلاقي، يا فساد عقيدتي و سياسي - اگر كسي فتنه گري مي كند، نظام را تضعيف مي كند و كارايي دستگاه ها را از آن ها مي گيرد - به تعبير رسايي كه بين مردم رايج است: چوب لاي چرخ دستگاه مي گذارد - واقعاً نمي تواند در آن تريبون به آن عظمت حضور پيدا كند؛ او نبايد وارد مجلس بشود. آن كساني كه واقعاً رفتار و اعمال و گفتار آن ها حاكي از اين است كه براي خاطر هر انگيزه يي - يا به انگيزه هاي سياسي، يا به انگيزه هاي شخصي و خصلتي - با نظام مقابله دارند، اين ها نبايد وارد مجلس بشوند؛ از اين جهت بايستي خيلي رعايت كرد.
بيانات در ديدار با اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
چهارمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي 04/12/1370
5. شوراي نگهبان حق مردم را ادا كند
شوراي نگهبان هم با كمال دقّت و امانت بايد مراقب باشد كه هيچ گونه تخلّفي در انتخابات نشود. حقّ مردم است كه شوراي نگهبان نگذارد بدخواهان اين ملت به قوّه مقنّنه راه پيدا كنند. شوراي نگهبان بايد حقّ مردم را ادا كند و مانع شود از اين كه بدخواهان اين ملت، بدخواهان اين انقلاب، بدخواهان امام، وارد قوّه مقنّنه كشور امام شوند.
بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 13/11/1378
6. مجريان انتخابات پايبندي خود به قانون را نشان دهند
هم مجريان، هم ناظران، بايد پايبندي خودشان را به قانون نشان دهند. ملاك، قانون است؛ سلايق افراد ملاك نيست. آن قانوني كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در شوراي نگهبان تأييد شده است، براي همه معتبر و حجت است؛ چه كسي كه آن قانون را مي پسندد، چه كسي كه آن قانون را نمي پسندد. قانون تا قانون است، همه موظّفند به آن عمل كنند.
بيانات مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر 18/10/1378
7. بازخواني آراء با امانت و دقت
دست اندركاران انتخابات بايد با هوشياري تمام، كار خودشان را طوري به انجام برسانند كه هيچ خدشه اي در كار آن ها وارد نشود؛ يعني قانون را رعايت كنند. من، هم از وزارت كشور دفاع مي كنم، هم از شوراي نگهبان دفاع مي كنم؛ هر دو دست اندركاران نظام اسلامي اند و هر كدام وظيفه اي دارند. وزارت كشور بايد دقيقاً برطبق قانون عمل كند و نگذارد به آراء مردم خيانت شود. آراء مردم را تا آن جا كه وسع و قدرت دارند، گردآوري كنند و با امانت و دقّت تمام، اين آراء را بازخواني كنند، تا نتيجه معلوم شود.
بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 13/11/1378
8. هيچ چيز از قانون عزيز تر نيست
بايد سعي كنند انتخابات سالم باشد؛ اين به عهده ي مجريان است؛ چه مجريان در دولت و وزارت كشور، چه در دستگاه شوراي محترم نگهبان.بايد مراقبت كنند. هيچ چيزي از قانون بالا تر و عزيز تر نيست.
بيانات در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز 19 دي 19/10/1390
9. دستگاههاي دولتي نقش داور را ايفا كنند
دستگاههاي دولتي مراقب باشند كه نقش داور را ايفا كنند. در يك بازي ورزشي داور نقش مشخّصي دارد. اگر هر يك از دو تيمي كه با هم مسابقه مي دهند، پيروز شوند، در حقيقت داوري كه خوب داوري كرده، پيروز شده است؛ اما اگر داور رفت سراغ يكي از دو تيم - رفت سراغ اين جناح يا آن خط - چه آن تيم پيروز شود، چه شكست بخورد، داور شكست خورده است. دستگاههاي دولتي نقش داوري خود را حفظ كنند و مراقب باشند گرايش به اين حزب و آن حزب و اين جناح و آن خط پيدا نكنند.
قانون را مخلصاً، خالصاً رعايت كنند؛ همه چيز درست خواهد بود؛ مردم هم قدرت انتخاب پيدا مي كنند. البته كساني كه به عنوان نامزد انتخابات به مردم معرفي مي شوند، معنايش اين است كه اين ها صلاحيت دارند و اين معرفي، امضاي صلاحيت اينهاست. دستگاه ها بايستي مراقب باشند كه اين امضاء بيهوده، خلاف و دروغ نباشد. اين دروغ گفتن به مردم است؛ هم رد كردن آدم صالح، هم پذيرفتن آدم ناصالح؛ هر دو بد و هر دو خلاف است. دستگاه ها مراقب باشند كه اين خلاف ها انجام نگيرد.
بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم قم در آستانه سالروز
19 دي 18/10/1382
10. فريب دشمن را نخوريد!
مسئولان از توطئه ي دشمن در كار انتخابات غافل نشوند. آن كساني هم كه در انتخابات رأي نمي آورند، مواظب باشند آن كلاهي كه بر سر رأي نياوردگان سال 88 رفت، بر سر آن ها نرود؛ فريب نخورند.
خطبه هاي نماز جمعه تهران 14/11/1390
11. تبليغ به دور از دروغ؛ شرط سلامت انتخابات
فضاي انتخابات، بايد فضاي سالمي باشد؛ فضاي تبليغات، بايد با فضاي پروپاگاندهاي معمول دنيا تفاوت داشته باشد.
امروز در دنيا، دموكراسي، يك دموكراسي حقيقي نيست؛ زيرا فشار تبليغات پر زرق و برق توخالي، با سخنان فريب آميز، آن چنان بر ذهن مردم سنگيني مي كند، كه امكان انتخاب درست را به مردم نمي دهد؛ نمي گذارند مردم فكر كنند. هر كس كه مقداري از كارهاي انتخاباتي كشورهاي به اصطلاح دموكراتيك را مشاهده كرده باشد، اين معنا برايش واضح است. حرفهايي كه مي زنند، وعده هايي كه مي دهند، قيافه هايي كه مي گيرند، تملقهايي كه از بعضي از قشر ها يا گروه ها مي گويند، ارتباطهايي كه با جناحهاي خاصي برقرار مي كنند تا نظر آن ها را جلب بكنند، اين ها كارهاي سالمي نيست؛ كارهايي است كه وقتي در يك مجموعه ي مردمي انجام گرفت، فضا را مسموم مي كند و قدرت فكر كردن به آن ها نمي دهد.
تبليغ، صحيح و حق است؛ اما با معناي واقعي كلمه، با حفظ حدود شرعي كلمه، به دور از فريب، به دور از كارهاي دروغين و نمايشي، به دور از متهم كردن اين و آن. نمي شود ما بگوييم كه مسؤولان انتخابات، نسبت به اين قضيه هيچ مسؤوليتي ندارند؛ اين شرط سلامت انتخابات است.
بيانات در ديدار با وزير و مسؤولان وزارت كشور و استانداران 27/9/1370
12. پرهيز از تهمت، تخريب و هتك آبرو
از طرف علاقه مندان به نامزدهاي انتخاباتي گوناگون، بداخلاقي هاي انتخاباتي، شايسته ي ملت ما نيست؛ تهمت زدن آدمهاي مؤمن را، مصونيت دار از لحاظ اسلامي و شرعي را؛ در معرض هتك آبرو قرار دادن در شبنامه ها، در مطبوعات، در پايگاههاي اينترنتي و غيره، اين ها اصلاً مصلحت نيست. من به طور جد از همه ي كساني كه نسبت به نامزدهاي مختلف علاقه مندي اي دارند، درخواست مي كنم، اصرار مي كنم كه اين علاقه مندي خودتان را از راه تخريب ديگران، اهانت به ديگران، متهم كردن ديگران نشان ندهيد. هرچه مي خواهيد، از نامزد مورد علاقه ي خودتان تمجيد كنيد، تعريف كنيد؛ اما ديگران را تخريب نكنيد. اين علامت بدي است.
بيانات در اجتماع عظيم مردم يزد 12/10/1386
13. تحريك عصبيت ها با انتخابات اسلامي سازگار نيست
معمولاً قبل از انتخابات جنجالهايي در كشور به وجود مي آيد كه غالباً هم ماهيّت تبليغاتي دارد. من از همه ي قواي سه گانه - نمايندگان مجلس، مسؤولان در دولت، مسؤولان در قوّه ي قضاييّه - خواهش مي كنم سعي كنند فضاي سياسي كشور را متعادل نگه دارند تا مردم در يك فضاي متعادل به موسم انتخابات برسند.
مردم به انتخابات علاقه دارند. آنچه مردم را مي رماند، برخي از صحنه هاي ناخشنود كننده اي است كه در سطوح ما به چشم آن ها مي آيد. فضا بايد متعادل، منطقي و عقلايي باشد. گفت وگوي انتقادي اشكالي ندارد؛ اما گفتگو با هاي و هوي فرق دارد. در مردم سالاري اسلامي، گفت وگو با عربده كشي و چاقوكشي در بعضي از دموكراسي ها تفاوت دارد. اين جا گفت وگو مي كنند؛ به قول امام، مثل مباحثه هاي طلبگي.
در مجلس و جاهاي ديگر مباحثه كنند، حتّي بر سر مسأله اي دعوا كنند؛ اما كينه از هم به دل نگيرند؛ بعد هم پهلوي همديگر بنشينند و با هم صحبت كنند. نگذارند اختلاف نظر به تنازع برسد. اين تنازع موجب فشل و ضعف قوا خواهد شد. دروغ، اهانت، دستگاه ها يكديگر را متّهم كردن، شايعه پراكني، افتراء به رقيب، تحريك عصبيّتهاي گوناگون؛ اين ها هيچكدام با انتخابات اسلامي سازگار نيست. اين خطاب به همه ي جناحهاست؛ خطاب به اشخاص يا جناح معيّني نيست؛ اين وظيفه ي همه ي ماست. همه ي جناح ها بايد اين چيز ها را رعايت كنند. همه هم در چارچوب قانون حركت كنند.
بيانات در ديدار كارگزاران نظام 15/5/1382
14. انتخابات امتحان الهي است
انتخابات يك عرصه ي ظهور و بروز وحدت ما، عقلانيت ما، شعور ملي ما مي تواند قرار بگيرد. بعضي خيال مي كنند انتخابات، زمزمه هاي انتخابات، فضاي انتخاباتي، مايه ي اختلاف است؛ نه، مي تواند مايه ي اتحاد باشد؛ مي تواند تشجيع كننده ي به سرعت عمل و پيشرفت باشد؛ با رقابت مثبت. هر گروهي سعي كنند براي خدمتگزاري به اين ملت، سهم متناسب با خودشان را كه لايق خودشان مي دانند، به دست بياورند؛ هيچ اشكالي ندارد.
اين رقابت مثبت به جامعه نشاط مي بخشد، ما را زنده دل مي كند، روح جواني را بر جامعه ي ما حاكم مي كند. در همين انتخابات اگر بد عمل بكنيم، به هم بد بگوييم، با هم كينه ورزي كنيم، به يكديگر تهمت بزنيم، برخلاف قوانين و مقررات رفتار كنيم، مي تواند وسيله ي سقوط و ضعف و انحطاط باشد؛ دست خود ماست؛ امتحان الهي است.
بيانات در ديدار كارگزاران نظام در روز عيد سعيد فطر 21/7/1386
15. به اختلافات دشمن شادكن دامن نزنيد
توصيه اين جانب به جريان ها و گروه ها و احزاب سياسي آن است كه بحث دل آزار برنده و بازنده را به كنار بگذارند و به اختلافات دشمن شاد كن دامن نزنند، برنده ي اين انتخابات ملت است و همه ي كساني كه در انتخاب شركت داشته اند اعم از آن ها كه خود يا نامزد مورد علاقه شان راي آورده يا نياورده اند، همه برنده اند، بازنده ي اين انتخابات، امريكا و صهيونيسم و دشمنان ملت ايرانند همه با همدلي به يكديگر و به دولت خدمتگزار كمك كنيد تا گره ها يكي پس از ديگري گشوده شود.
پيام تشكر در پي حضور پرشكوه مردم در انتخابات دوره هفتم مجلس 2/12/1382
16. انتخابات وسيله نااميدي دشمن
من خواهش مي كنم هميشه، در همه ي دوران ها، انتخابات ها را وسيله اي قرار بدهيد براي قوت ملي، براي افزايش اقتدار ملي؛ نه براي تضعيف نظام و تضعيف آبروي ملت. جنجالهائي كه بعضاً از طرف بعضي از احزاب و گروه ها و جريانهاي سياسي و جناحهاي بداخلاق در اطراف انتخابات مي شود، تضعيف كننده ي كشور و ملت و نظام است. جناحهاي مختلف، جريانهاي مختلف، گرايشهاي مختلف، با شوق و ذوق و علاقه مندي همه ي عواملشان را بسيج كنند و انتخابات را به عنوان يك هدف عالي، هدف خوب، هدف شيرين مورد توجه قرار بدهند و به دعوا و جنجال و اهانت و پنجه به روي هم كشيدن قضايا را نكشانند. انتخابات را وسيله اي بكنيد براي اينكه دشمنان را نااميد بكنيد و ان شاءاللّه اين انتخابات هم مثل بقيه ي انتخابات ها مايه ي عزت روزافزون اسلام باشد.
بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام 31/6/1386
17. فعالين سياسي با دشمن مرزبندي كنند
انتخابات مال ملت ايران است، مال جمهوري اسلامي است، مال اسلام است؛ مرز هاشان را با دشمن مشخص و متمايز كنند. من بار ها به بعضي از افراد سياسي كه فعاليتهائي دارند و گاهي يك مخالف خوانيهائي مي كنند، تذكر داده ام، نصيحت كرده ام؛ گفته ام مواظب باشيد مرزهاي ميان شما و دشمن كمرنگ نشود؛ پاك نشود. مرز وقتي كمرنگ شد، احتمال اينكه كساني از اين مرز عبور كنند يا دشمن از اين مرز عبور كند و بيايد اين طرف يا دوست و خودي غافل شود و از مرز عبور كند و برود به دامن دشمن، زياد خواهد بود. مرز ها را روشن كنيد؛ مشخص كنيد.
بيانات در ديدار هزاران نفر از مردم قم به مناسبت
سالروز قيام 19 دي ماه 19/10/1386
18. نامزد ها حرفهاي واقعي بزنند!
من از نامزدهاي انتخاباتي خواهش مي كنم در تبليغات، حرفهاي واقعي بزنند و كارهايي كه مي توانند انجام دهند و آنچه واقعاً عقيده شان هست، آن را به مردم بگويند. مردم را آزاد بگذارند تا هركس را خواستند، انتخاب كنند. در اين تبليغات، خرج و اسراف هم نشود. بنده گمان مي كنم اگر كسي براي خدا از اسراف در تبليغات و كارهاي ناباب اجتناب كرد، خداي متعال به او كمك خواهد كرد و او را در مقصودي كه دارد، موفّق خواهد گرداند.
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران 24/11/1382
19. وعده هاي غيرعملي ملاك نيست
مردم توجه بايد داشته باشند كه تبليغات رنگين و متنوع ملاك نيست؛ وعده هاي غير عملي ملاك نيست. من با خود نماينده هاي محترم در دوره هاي مختلف وقتي مواجه شدم، به اين ها گفتم: آقايان و خانمهاي نماينده! وظيفه ي نماينده اين نيست كه وعده ي عمراني و فلان پروژه، فلان كار را در منطقه ي انتخابي خود به مردم بدهد؛ اين ها كار اجرائي است، كار دولت است.
وظيفه نماينده اين است كه بتواند قانون مورد نياز كشور را پيدا كند، آن قانون را جعل كند. وقتي قانون شد - يعني قاعده اي گذاشته مي شود - دستگاههاي اجرائي و قضائي مجبورند برطبق قانون عمل بكنند و عمل مي كنند. وعده هاي غير عملي دادن، وعده هاي بزرگ دادن، اين ها ملاك نيست؛ بايد مردم توجه كنند؛ گاهي علامت منفي هم هست.
بيانات در اجتماع عظيم مردم يزد 12/10/1386
20. اثبات خود نه نفي ديگران!
انتخابات بايد سالم باشد، رقابتي باشد. رقابت غير از خصومت است، رقابت غير از تهمت زني متقابل است؛ اين ها را بايد همه مواظب باشيم. رقابت اين نيست كه كسي اثبات خود را متوقف بر نفي ديگري بداند. رقابت اين نيست كه كساني بيايند براي جلب نظر مردم، وعده هاي خلاف قانون اساسي، خلاف قوانين عادي بدهند؛ اين ها نبايد باشد. كساني كه وارد عرصه ي انتخابات مي شوند، چه از طرف مجريان و مسئولان، چه از طرف كساني كه نامزد مي شوند، بايستي به آداب و شروط يك حركت عمومي سالم پايبند باشند، متعهد باشند؛ اين لازم است.
بيانات در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز 19 دي 19/10/1390

 كالبدشكافي مجملي از دو نگرش جريان اصولگرايي به عرصه انتخابات مجلس نهم
منطق وحدت و ائتلاف منطق تكثر و رقابت

مهدي سعيدي
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به روزهاي نهايي خود نزديك مي شود كه عملا دو ليست محوري و چند فهرست ثانوي در اردوگاه اصولگرايان خودنمايي كرده است و اين امر در ظاهر ابهاماتي را براي بدنه جبهه اصولگرايان و توده هاي مردم به همراه داشته و كار را در انتخاب نمايندگان دشوار كرده است.
براي عبور از اين سردرگمي و تشخيص آنكه چه بايد كرد بايد منطق دو نوع نگرش قالب در جبهه اصولگرايان به حضور در صحنه انتخابات را مورد بررسي قرارداد و آنگاه با موجه دانستن هر كدام از اين دو نگرش، رفتار انتخاباتي شايسته اي را برگزيد.
منطق ائتلاف و اتحاد
اولين نگرش، صحنه انتخابات مجلس را صحنه رقابت جريان اصولگرا با رقبايي مي داند كه در درون جريان اصولگرا قرار ندارد. اين نگاه معتقد است كه در مقابل جريان اصولگرا حداقل سه جريان در تلاش است تا فاتح انتخابات آتي و كرسي هاي مجلس گردد و اصولگرايان نمي توانند نسبت به اين جريانها بي تفاوت باشند و يا وزن آنان را كم اثر ببينند و اگر از اين مساله غفلت ورزند، بي شك بازنده انتخابات خواهند بود.
جريان اول كه خطرناك ترين آن نيز هست، جريان اصلاح طلبي است كه در خوشبينانه ترين حالت در فكر شكل دادن مجلسي چون مجلس ششم است و در بدترين حالت خواسته ها و برنامه هاي فتنه سبز را دنبال مي كند. اين جريان هرچند نتوانسته با چهره هاي شاخص خود وارد ميدان شود، اما در تلاش است تا آهسته و بدون تابلو و به اصطلاح معروف - چراغ خاموش و با مهره هاي سفيد - فاتح انتخابات شده و با گذر از معركه انتخابات پرچم خود را علني كند.
جريان دوم، جريان انحرافي است كه تداوم حيات خود را در كسب قدرت در مجلس شوراي اسلامي جست وجو مي كند تا فتح مجلس، سكويي براي فتح رياست جمهوري يازدهم باشد. اين جريان با توجه به داشتن قدرت و ثروت، و استفاده ابزاري از نام رئيس جمهور مردمي، خواهد توانست رقيبي جدي در انتخابات پيش رو براي اصولگرايان باشد كه اگر از آن غفلت ورزيده شود، به خطر جدي پيش روي انقلاب مبدل خواهد شد.
جريان سوم فرصت طلباني هستند كه به مجلس به چشم طعمه و فرصتي براي كسب منفعت نگاه كرده و با سوء استفاده از موقعيتهاي محلي و منطقه اي خود و هزينه كردهاي مالي بالا و دادن وعده و وعيدهاي دروغين، در تلاشند تا آراء ملت را خريده و وارد مجلس شوند. اين افراد فرصت طلب بعد از ورود به مجلس خيلي زود بازيچه دست جريان فتنه و انحراف قرار خواهند گرفت.
وجود اين سه جريان كافي است تا ضرورت وحدت و ائتلاف و رسيدن به ليستي واحد در اردوگاه اصولگرايان مشخص گردد. البته آنچه خروجي فرآيند اين ائتلاف و وحدت خواهد بود شايد با ايده آلي كه هر يك از گروههاي ائتلافي در سر دارند متفاوت باشد، اما نبايد فراموش كرد كه تحقق اصل وحدت اولويت اولي است كه تحقق آن كاستي هاي فهرست خروجي را پوشش خواهد داد و نتيجه پايبندي به اين قاعده و فرآيند تصميم گيري، پيروزي اصولگرايان خواهد بود.
در اين الگوي رفتار انتخاباتي آنچه موجب مشروعيت ليست نهايي است، اعتباري است كه از منطق شكل گيري اين جبهه متحد و مكانيزم گزينش وتصميم گيري آن حاصل شده است، لذا منطقي نيست كه بعد از معرفي فهرست نهايي، در مورد افراد آن بحث شده و در مورد اصلح يا غيراصلح بودن ايشان صحبت گردد، چرا كه در اين صورت مجدد دچار تشتت شده و نقض غرض خواهد شد.
ازسويي ديگر كناره گيري گروهي از جريان اصولگرا از كميته ائتلافي نيز موجب بي اعتباري اين مجموعه نشده و همچنان تصميم نهايي آن براي تحقق اهداف بلند جريان اصولگرا لازم الاجراست. لذا هواداران با پذيرش منطق چنين مدلي براي تصميم گيري در انتخابات توسط جريانهاي اصولگرا، ضمن چشم پوشي از برخي نقاط ضعف ها، با راي دادن متحد به تمام افراد ليست، زمينه پيروزي اصولگرايان در انتخابات مجلس را فراهم خواهند آورد.
اين مكانيزم در انتخابات مجلس هفتم و هشتم، مكانيزم پيروزي اصولگرايان در انتخابات بود و همين شيوه در اين انتخابات نيز بايد دنبال شود كه حاصل آن شكل گيري كميته 8+7 با هدايت و رهبري بزرگاني چون آيت الله مهدوي كني رياست محترم جامعه روحانيت تهران و آيت الله يزدي رياست محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود.
منطق رقابت و تكثر
نظرگاه دوم عرصه انتخابات را از دريچه اي ديگر نگريسته و اولويت هاي خود را به نحو ديگري چينش مي كند. مبتني بر اين نگاه مساله اصلي در انتخابات آتي تلاش براي تغليظ اصولگرايي و نوعي خانه تكاني در اردوگاه اصولگرايان است كه به نحوي از گرد و غبار فتنه 88 دچار آلودگي شده است. مبتني بر اين نگاه برخي از افراد در اردوگاه اصولگرايان قرار دارند كه تنها نام اصولگرايي را يدك مي كشند، در حالي كه در دوران فتنه با سكوت خود عدم بصيرتشان را عيان ساخته اند. اين افراد صلاحيت لازم براي حضور در جبهه اصولگرايي و يا حداقل بازيگر اصلي بودن در اين اردوگاه را ندارند و بايد به حاشيه رانده شوند.
مبتني بر اين نگاه براي تشكيل مجلس طراز انقلاب اسلامي بايد فهرست انتخاباتي اصولگرايان عاري از چنين نام هايي باشد و بايد تلاش كرد تا با تاكيد بر انتخاب گزينه اصلح، فهرست نهايي را تنظيم نمود.
مبتني بر چنين نگاه حداكثري، تلاش براي رسيدن به وحدت با حضور همه احزاب و گروهها و شخصيتهاي مشهور به اصولگرايي امكان پذير نبوده و اقدامي است كه منجر به انتخاب گزينه هاي اصلح نخواهد بود. لذا بر رقابت درون گفتماني تاكيد ورزيده و ارائه ليستي مستقل و واحد را توصيه مي كند. اين جريان حتي يك گام فراتر نهاده و با صراحت از عدم اصالت «اصل وحدت» در فعاليتهاي انتخاباتي و سياسي سخن مي گويد!
در اين نگاه عمل به تكليف اصل بوده و نتيجه هرچند كه پيروزي جريان رقيب از اردوگاه فتنه و انحراف باشد، از اهميت كمتري برخوردار است. لذا منطقا نگراني از پيروزي رقيب اصلاح طلب يا جريان انحرافي به عنوان دغدغه اصلي اين نگرش نخواهد بود.
البته اين جريان براي آنكه از تبعات اين كم توجهي به احتمال پيروزي رقيب در نزد افكار عمومي و نيروهاي ارزشي بكاهد، با صراحت اعلام مي دارد كه امكان پيروزي جريان فتنه و انحرافي در اين دوره از انتخابات وجود نداشته، لذا اتفاقا وجود تكثر و رقابت درون گفتماني نه تنها مضر نيست بلكه با وجود نبود رقيب جدي از سوي اصلاح طلبان و جريان انحراف، زمينه پر شور شدن انتخابات و در نتيجه حصول مشاركت حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي فراهم خواهد شد.از الزامات اين نگرش به صحنه انتخابات، پذيرش ارائه فهرست هاي متكثر مبتني بر معيارهاي مختلف است تا مردم هر يك بتوانند با توجه به تشخيص خود به يكي از اين فهرست ها اعتماد كرده و يا به همه ليست يا برخي از افراد آن مبتني بر مولفه هاي كانديداي اصلح راي دهند. لذا پيروي از فهرست پيشنهادي الزامي نبوده و جايگاه گروههاي سياسي در اين زمينه تنها نقش توصيه اي خواهد داشت.
اين جريان كه در تلاش است تا با «خلوص سازي» در درون اردوگاه اصولگرايان، مجلس طراز انقلاب اسلامي را در دوره نهم شكل دهد، دراين دوره ازانتخابات با تشكيل جبهه پايداري و با حمايت معنوي آيت الله مصباح يزدي وارد صحنه انتخابات شده و با خارج شدن از كميته اتحاد اصولگرايان(8+7) بطور مستقل فهرستي براي انتخابات ارائه كرده است كه هرچند مشتركاتي در سراسركشور دارد، اما ورودي مستقل و با منطقي متفاوت دارد.
منطق برتر كدام است؟
به نظر مي رسد راه خروج از ابهام و سردرگمي توسط بدنه جريان اصولگرا و توده هاي مردم، بعد از آن كه اين دو نگرش نتوانستند خود به تفاهمي برسند، كه نتيجه آن ارائه دو ليست اصلي و چندين ليست فرعي حداقل در شهرهاي بزرگ بود، فهم منطق طرفين و توجه به اين سوال اساسي باشد كه تا چه اندازه احتمال پيروزي رقيب اصلاح طلب يا جريان انحرافي وجود دارد؟ اگر اين احتمال ناچيز بوده و تكثر و رقابت درون گفتماني موجب به قدرت رسيدن اين دو جريان رقيب نگردد، به نظر مي رسد كه منطق رقابت و تكثر درون گفتماني بي خطر و موجه باشد. اما اگر همچنان خطر به قدرت رسيدن جريان انحرافي و باقيمانده هاي فتنه 88 در انتخابات آتي وجود دارد، راي دادن يكدست و متحد به فهرستي واحد كه محصول طي شدن فرآيندي و با حضور اكثريت گروهها و جريانهاي اصولگرا حاصل شده است، ضرورتي است كه هواداران جريان اصولگرا و دغدغه مندان نظام اسلامي نبايد از آن غفلت كنند.حوادث و رفتارسياسي گروههاي سياسي فعال در انتخابات در روزهاي پاياني مانده تا 12 اسفند، وزن هر يك از اين دو رويكرد را بيشتر آشكارخواهد ساخت.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14